HOTĂRÂRE nr. 487 din 24 mai 2023privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 25 mai 2023  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului înregistrat la MF cu nr. 165433, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Agenția Națională de Administrare Fiscală își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 487.  +  ANEXĂOrdonator principal de credite: Ministerul FinanțelorOrdonator secundar de credite: Agenția Națională de Administrare Fiscală
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în inventarul centralizat al bunurilor din
  domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de
  Administrare Fiscală, pentru care se actualizează valoarea de inventar
  Nr. crt.Nr. M.F.Codul de clasificație Persoana juridică ce administrează imobilul CUIDenumirea Descrierea tehnică conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011AdresaBaza legalăValoarea de inventar inițială - lei -Noua valoare de inventar - lei -
  0123456789
  11654338.29.08Agenția Națională de Administrare Fiscală CUI - 16031712Clădire administrativă, sediul ANAF - aparat propriuClădire administrativă, sediul ANAF - aparat propriu Suprafață utilă = 593,31 mp, CF = 227909 C1 U9, 227909 C1 U10, 227909 C1 U11, 227909 C1 U12Țara: România, județul: București; Bd. Libertății nr. 16 (str. Apolodor nr. 17), sectorul 5, etaj 6, tronson 7 și 8 CUI - 16031712Hotărârea Guvernului nr. 529/1999, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013, Hotărârea Guvernului nr. 38/20212.751.2773.466.000
  -------