HOTĂRÂRE nr. 481 din 24 mai 2023privind trecerea unei părți din imobilul 3177 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Buzău și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 25 mai 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și art. 292 alin. (1) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unei părți din imobilul 3177, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Buzău.  +  Articolul 2După preluare, partea de imobil prevăzută la art. 1 se utilizează în vederea înființării unui cimitir municipal, în termen de 5 ani de la preluare, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 277/2022.  +  Articolul 3În cazul în care investiția asumată de către Consiliului Local al Municipiului Buzău prin Hotărârea nr. 277/2022 nu este realizată în termenul prevăzut la art. 2, partea de imobil revine în domeniul public al statului, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.  +  Articolul 4Predarea-preluarea părții de imobil transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naționale și Municipiul Buzău, prin structurile de specialitate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și de cadastru și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Angel Tîlvăr
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 481.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale părții din imobilul 3177 care trece din domeniul public al statului
  și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în
  domeniul public al municipiului Buzău
  Nr. crt.Nr. M.F.Codul de clasificareDenumirea bunului imobilAdresaElementele-cadru de descriere tehnică/ Valorile contabile aferente activelor fixe corporale ce compun bunul/Carte funciară/Nr. cadastralValoarea de inventar a bunului imobil (lei)Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUIPersoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  1.107049 - parțial8.19.01Imobil 3177 parțialJudețul Buzău, municipiul Buzău, str. General Grigore Baștan nr. 2Suprafața terenului = 5,6991 ha Valoare contabilă totală teren = 57.731.883 lei CF 61697 Nr. cad. 6169757.731.883Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naționale CUI - 11424532Municipiul Buzău CUI - 4233874
  ------