HOTĂRÂRE nr. 478 din 24 mai 2023privind aprobarea plății cotizației anuale a României ce decurge din calitatea de membru în cadrul Fundației Europene pentru Tineret
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 25 mai 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Fundației Europene pentru Tineret, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 43/2021,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă plata cotizației pentru anul 2023, în valoare de 50.731,24 euro, ce decurge din calitatea României de membru în Fundația Europeană pentru Tineret.  +  Articolul 2Contravaloarea în lei a cotizației prevăzute la art. 1 se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse pe anul în curs, capitolul 67.01 „Cultură recreere și religie“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.02.01 „Contribuții și cotizații la organisme internaționale“.  +  Articolul 3Echivalentul în lei al sumei reprezentând cotizația anuală prevăzută la art. 1 se calculează pe baza cursului de schimb oficial leu/euro al Băncii Naționale a României, valabil la data plății.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 478.-----