LEGE nr. 134 din 22 mai 2023pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 mai 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52 din 14 septembrie 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 20 septembrie 2016, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 3, punctul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:36. dezvoltator imobiliar - persoana juridică sau persoana fizică autorizată potrivit legii care efectuează toate operațiunile imobiliare în vederea construirii, finalizării și predării către beneficiari a unor locuințe, precum și coordonarea surselor de finanțare necesare realizării acestor operațiuni;2. La articolul 9 alineatul (6), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) oferta este irevocabilă pentru creditor, cu excepția situației prevăzute la alin. (13).3. La articolul 9, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alin. (13), cu următorul cuprins:(13) Dacă, în cadrul perioadei de reflecție, informațiile financiare pe baza cărora s-a efectuat evaluarea bonității consumatorului și/sau care au fost furnizate de consumator și au stat la baza emiterii FEIS suferă modificări sau raportul de evaluare/actele de proprietate al/ale imobilului ce urmează a fi achiziționat nu a/nu au fost furnizat/furnizate la data întocmirii FEIS, creditorul furnizează consumatorului o nouă FEIS care să reflecte doar modificările intervenite ca urmare a celor două aspecte. Prevederile alin. (1)-(12) se aplică și în această situație.4. După articolul 9 se introduce un nou articol, art. 9^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 9^1Creditorul pune la dispoziția consumatorului, pe propriul site web, un simulator care să calculeze DAE aferentă creditului, oricare ar fi suma creditului și perioada de creditare alese de consumator, în limita ofertei creditorului.5. La articolul 17, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Comisionul de analiză dosar, comisionul de administrare cont curent, precum și comisionul unic vor fi stabilite în sumă fixă, aceeași sumă fiind percepută tuturor consumatorilor cu același tip de credit, în cadrul aceleiași instituții de credit, pentru credite acordate în aceeași perioadă de timp.(3) Comisionul de administrare se percepe, în limita costurilor efective ale creditorului, pentru monitorizarea/înregistrarea/ efectuarea de operațiuni de către creditor în scopul utilizării/ rambursării creditului acordat consumatorului. În cazul în care acest comision se calculează ca procent, acesta va fi aplicat la soldul curent al creditului.6. La articolul 19, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Creditorii nu au dreptul să refuze încasarea ratelor de credit în moneda creditului.7. La articolul 26 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) în cazul creditelor acordate în valută, cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României și valabil la data încheierii contractului între moneda contractului de credit și moneda națională;8. La articolul 32, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Creditorul transmite oferta sa consumatorului în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii consumatorului. Consumatorul optează pentru acceptarea/respingerea ofertei în termen de 15 zile de la data primirii acesteia.9. La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Modificarea contractelor aflate în derulare se va face prin acte adiționale convenite cu creditorii, fără costuri, respectiv comisioane percepute de creditori și fără garanții suplimentare din partea consumatorilor.10. La articolul 41, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Creditorul oferă, în scris, consumatorului, la cererea acestuia, o simulare pentru fiecare dintre cele 3 opțiuni prevăzute la alin. (2). Creditorul are obligația de a informa consumatorul cu privire la acest drept. O copie a simulării furnizate va fi păstrată de creditor, iar altă copie va fi înmânată consumatorului.11. La articolul 48 alineatul (2), după litera k) se introduce o nouă literă, lit. l), cu următorul cuprins:l) reducerea soldului datoriei.12. La articolul 50, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2), cel mai târziu după înregistrarea unui număr de 60 de zile consecutive restanță de către consumator, creditorul contactează consumatorul pentru a obține informațiile privind situația financiară a acestuia. În baza informațiilor primite, creditorul depune diligențele necesare pentru a transmite în scris consumatorului soluții corespunzătoare pentru achitarea debitului.13. La articolul 59 alineatul (4), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) cuantumul sumei datorate și documentele care atestă elementele componente ale acestei sume;14. La articolul 60, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:j) comunicarea cu consumatorul în intervalul orar 20.00-9.00.15. La articolul 65 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) analizează un număr suficient de mare de contracte de credit disponibile pe întreaga piață, respectiv cel puțin un tip de contract existent în oferta fiecărui creditor, și recomandă cel puțin 3 contracte de credit adecvate nevoilor, situației financiare și circumstanțelor personale ale consumatorului;16. La articolul 102, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 102(1) Toți intermediarii de credite și/sau dezvoltatorii imobiliari care au solicitat înregistrarea și îndeplinesc condițiile prevăzute, fie că au fost înființați ca persoane fizice autorizate, fie ca persoane juridice, sunt introduși într-un registru ținut de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.(2) Registrul intermediarilor de credite și al dezvoltatorilor imobiliari este actualizat periodic și este disponibil publicului online, pe site-ul www.anpc.ro.17. La articolul 120, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 120(1) În vederea asigurării respectării dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, consumatorii și asociațiile de protecția consumatorilor pot să sesizeze Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.18. La articolul 123 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) corectarea oricăror neconformități cu prevederile legale constatate prin procesul-verbal de constatare a contravenției, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice.19. La articolul 123 alineatul (2), literele a), b) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) suspendarea activității de intermediere de credit și/sau a activității de finanțare a dezvoltatorului imobiliar până la intrarea în legalitate și/sau aducerea tuturor contractelor similare în conformitate cu prevederile legale, în termen de 90 de zile calendaristice;b) radierea înregistrării, urmată de suspendarea activității de recuperare creanțe și/sau a activității de finanțare a dezvoltatorului imobiliar până la conformarea cu prevederile legale;...........................e) dispunerea încetării încasării, respectiv restituirea sumelor încasate fără temei legal pentru toate contractele similare, într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice.20. La articolul 128, după alineatul (12) se introduc trei noi alineate, alin. (13)-(15), cu următorul cuprins:(13) Entitățile care desfășoară activitate de recuperare creanțe au obligația de a raporta la Centrala Riscului de Credit a Băncii Naționale a României date individuale cu privire la creanțele achiziționate și titularii acestora, în conformitate cu reglementările în domeniu emise de Banca Națională a României.(14) Nu se consideră încălcare a obligației de păstrare a secretului profesional transmiterea de către Banca Națională a României a informațiilor raportate de către entitățile care desfășoară activitate de recuperare creanțe către celelalte entități declarante la Centrala Riscului de Credit.(15) Entităților care desfășoară activitate de recuperare creanțe li se aplică prevederile reglementărilor referitoare la Centrala Riscului de Credit emise de Banca Națională a României.21. La articolul 130 punctul 7, alineatul (4) al articolului 70 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), creanțele rezultate din contractele de credit pentru care perioada de rambursare stabilită contractual a expirat sau pentru care creditorul a declarat scadența anticipată ori a inițiat procedura executării silite a consumatorului pot fi cesionate către entitățile definite la art. 7 pct. 17.22. La articolul 130 punctul 7, alineatul (3) și litera d) a alineatului (4) ale articolului 71 se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Cesiunea se notifică de către cedent consumatorului, în termen de 10 zile calendaristice de la transferul dreptului de proprietate asupra creanțelor către noul creditor, prin scrisoare recomandată...........................d) cuantumul sumei datorate și documentele care atestă elementele componente ale acestei sume;23. La articolul 130 punctul 8, litera j) a articolului 71^2 se modifică și va avea următorul cuprins:j) comunicarea cu consumatorul în intervalul orar 20.00-9.00.24. La articolul 130 punctul 11, după alineatul (11) al articolului 95^1 se introduc trei noi alineate, alin. (12)-(14), cu următorul cuprins:(12) Entitățile care desfășoară activitate de recuperare creanțe au obligația de a raporta la Centrala Riscului de Credit a Băncii Naționale a României date individuale cu privire la creanțele achiziționate și titularii acestora, în conformitate cu reglementările în domeniu emise de Banca Națională a României.(13) Nu se consideră încălcare a obligației de păstrare a secretului profesional transmiterea de către Banca Națională a României a informațiilor raportate de către entitățile care desfășoară activitate de recuperare creanțe către celelalte entități declarante la Centrala Riscului de Credit.(14) Entităților care desfășoară activitate de recuperare creanțe li se aplică prevederile reglementărilor referitoare la Centrala Riscului de Credit emise de Banca Națională a României.25. La articolul 132, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 132(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, numărul maxim de posturi al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor se suplimentează prin hotărâre de Guvern cu un număr de maximum 200 de posturi, necesare desfășurării activității de cooperare și efectuării schimbului de informații cu statele membre, derulării activității de înregistrare a intermediarilor de credite, a reprezentanților desemnați, a entităților care desfășoară activitatea de recuperare creanțe și a creditorilor nonfinanciari, precum și a activității de supraveghere piață în domeniul financiar-bancar.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  SORIN-MIHAI CÎMPEANU
  București, 22 mai 2023.Nr. 134.---------