LEGE nr. 125 din 19 mai 2023privind completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 22 mai 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICDupă articolul 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, art. 9^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 9^1(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi orice acțiune sau inacțiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase cu caracter transfrontalier având ca efect diminuarea cu cel puțin 10.000.000 euro, în echivalentul monedei naționale, a resurselor bugetului Uniunii Europene, prin:a) utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete privind TVA;b) nedivulgarea de informații privind TVA, atunci când aceste informații trebuie divulgate potrivit legii;c) prezentarea de declarații corecte privind TVA pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA.(2) Tentativa la infracțiunea prevăzută la alin. (1) se pedepsește.
  *
  Prezenta lege transpune art. 3 alin. (2) lit. d) din Directiva (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 198 din 28 iulie 2017.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  SORIN-MIHAI CÎMPEANU
  București, 19 mai 2023.Nr. 125.-----