ORDIN nr. 1.515/191/2023privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, a Procedurii de implementare a Programului și a Convenției de garantare și plată a granturilor
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 1.515 din 15 mai 2023
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 191 din 17 mai 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 19 mai 2023  În temeiul:– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor și ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, a Procedurii de implementare a Programului și a Convenției de garantare și plată a granturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 8 aprilie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la articolul 10, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se emit contracte de garantare în legătură cu măsurile prevăzute la art. 6 și 7, este de la data autorizării de către Comisia Europeană a prezentei scheme și până la 30 iunie 2022, iar perioada în care se poate efectua plata grantului este de la data autorizării de către Comisia Europeană a prezentei scheme și până la 31 decembrie 2024 inclusiv....................................................(3) Ajutorul de stat sub forma grantului, reprezentând valoarea cumulată a comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor, se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, în limita creditelor aferente Programului RURAL INVEST aprobate cu această destinație, la titlul 55 «Alte transferuri», articolul 55.01 «Transferuri interne curente», alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», și se virează lunar, până la 31 decembrie 2024 inclusiv, în contul F.G.C.R., pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile datorate, transmise de instituțiile de credit pe propria răspundere, și pe baza deciziilor de plată a sumelor de virat în contul F.G.C.R., emise și transmise de administratorul schemei.2. În anexa nr. 2, la articolul 2, litera t) se modifică și va avea următorul cuprins:t) grant - finanțarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, respectiv maximum 10% din valoarea finanțării garantate, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro pe întreprindere. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii, ajutorul nu depășește 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program, din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 24 de luni de la data acordării creditului, fără a se depăși data de 31 decembrie 2024 (inclusiv), precum și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorate pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului, precum și o componentă nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, ce se va acorda din bugetul de stat prin bugetul M.F., în limita creditelor aprobate în buget cu această destinație.În cazul creditelor acordate pentru destinația prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 24/2022, ajutorul de stat aferent garanției de maximum 90% din valoarea finanțării garantate se cumulează cu grantul calculat conform celor de mai sus, cu respectarea procedurilor de implementare, fără a depăși echivalentul în lei a 2.300.000 euro pe întreprindere, respectiv 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole. Ajutoarele de stat acordate prin prezentul program se cumulează cu cele acordate prin Programul IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv prin Subprogramul AGROIMM INVEST.3. În anexa 2, la articolul 30, alineatul (4) se modifică și va avea următorul conținut:(4) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la virarea de către M.F. a contravalorii grantului conform prevederilor schemei de ajutor de stat asociate Programului, FGCR, în calitate de administrator al schemei, virează fiecărui finanțator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de proprietarul schemei. Plata componentei de dobândă se efectuează până la data de 31 decembrie 2024 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei prin Programul «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FGCR, emisă și transmisă lunar de administratorul schemei.4. În anexa nr. 3, la articolul 1.1, litera t) se modifică și va avea următorul cuprins:t) grant - finanțarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, respectiv componenta nerambursabilă de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro pe întreprindere. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii, ajutorul nu depășește 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program, din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 24 de luni de la data acordării creditului, fără a se depăși data de 31 decembrie 2024 (inclusiv), precum și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorate pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului, precum și o componentă nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, ce se va acorda din bugetul de stat prin bugetul M.F., în limita creditelor aprobate în buget cu această destinație.În cazul creditelor acordate pentru destinația prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022, cu modificările ulterioare, ajutorul de stat aferent garanției de maximum 90% din valoarea finanțării se cumulează cu grantul calculat conform celor de mai sus, cu respectarea procedurilor de implementare, fără a depăși echivalentul în lei a 2.300.000 euro pe întreprindere, respectiv 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole.Ajutoarele de stat acordate prin prezentul program se cumulează cu cele acordate prin Programul IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv prin Subprogramul AGROIMM INVEST.5. În anexa nr. 3, la articolul 7.13, alineatul (4) se modifică și va avea următorul conținut:(4) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la virarea de către M.F. a contravalorii grantului conform prevederilor schemei de ajutor de stat asociate Programului, FGCR, în calitate de administrator al schemei, virează fiecărui finanțator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de proprietarul schemei. Plata componentei de dobândă se efectuează până la data de 31 decembrie 2024 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei prin Programul «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FGCR, emisă și transmisă lunar de administratorul schemei.6. În anexa nr. 3, la articolul 9.6 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) Modificarea termenului de plată a componentei de dobândă se aplică în mod corespunzător acordurilor de finanțare încheiate, nefiind condiționată de încheierea de acte adiționale.  +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin se aplică în mod corespunzător acordurilor de finanțare încheiate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, fără a fi necesară încheierea de acte adiționale pentru modificarea termenului de plată a componentei de dobândă.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  -----