LEGE nr. 122 din 15 mai 2023privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 mai 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prin prezenta lege se stabilesc normele de deținere și creștere a porcinelor pe teritoriul României și normele de prevenire și control al pestei porcine africane la porcinele deținute și sălbatice în România, cu scopul reducerii efectelor negative asupra sănătății animalelor, respectiv a consecințelor economice, sociale, culturale și de mediu.(2) Normele cuprinse în prezenta lege prevăd: a) tipurile de exploatații de porcine pe teritoriul României;b) responsabilitățile operatorilor și cerințele de biosecuritate pentru fiecare tip de exploatație; c) obligațiile operatorilor care dețin porcine în cadrul exploatațiilor noncomerciale și comerciale; d) strategia de management și de vânătoare a porcilor mistreți; e) creșterea capacității de neutralizare a subproduselor de origine animală; f) campanii de informare a cetățenilor cu privire la prevenirea apariției pestei porcine africane; g) cerințele privind mișcarea porcinelor pe teritoriul României; h) realizarea controalelor oficiale veterinare și a altor activități de control oficial interinstituțional de către autoritățile competente, în vederea urmăririi implementării măsurilor prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 2Domeniul de aplicare al prezentei legi cuprinde: a) porcinele deținute, inclusiv porcii mistreți din crescătoriile și complexurile de vânătoare;b) porcinele sălbatice;c) materialul germinativ;d) produsele de origine animală;e) subprodusele de origine animală, fără a aduce atingere normelor stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), cu modificările ulterioare, și prevederilor legislației subsecvente din domeniu; f) instalațiile, mijloacele de transport, echipamentele și toate materialele și căile de infectare implicate sau potențial implicate în răspândirea pestei porcine africane.  +  Articolul 3(1) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile se definesc după cum urmează:a) agent patogen - un agent transmisibil la animale sau la oameni, susceptibil de a provoca o boală la animale; b) animale moarte - animalele ucise prin eutanasiere, cu sau fără diagnostic exact, ori care au murit, inclusiv animalele născute moarte sau nenăscute, în cadrul unei exploatații sau în orice alt spațiu ori în timpul transportului, dar care nu au fost sacrificate pentru consumul uman;c) autorități competente - autoritățile definite la art. 3 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale), cu modificările ulterioare; d) biosecuritate - ansamblul măsurilor fizice și administrative menite să reducă riscul de introducere, dezvoltare și răspândire a bolilor către, de la sau în cadrul unei populații de animale ori al unei unități, al unei zone, al unui compartiment, al unui mijloc de transport sau al oricăror alte instalații, incinte ori amplasamente; e) complex de vânătoare - astfel cum este definit la art. 2 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 486/2004, cu modificările ulterioare;f) crescătorie de vânat - astfel cum este definită la art. 2 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 486/2004, cu modificările ulterioare;g) decizie de ucidere - documentul emis de centrul local de combatere a bolilor, denumit în continuare CLCB, sau autoritatea competentă abilitată de CLCB, prin care se hotărăște uciderea porcilor din una sau mai multe exploatații;h) deținător de porcine - persoana care la momentul controlului sau instituirii măsurilor are în proprietate ori responsabilitate porcinele;i) ecarisare - activitatea de colectare a subproduselor de origine animală, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activitățile de transport, depozitare și manipulare a acestora, după caz;j) exploatație comercială de tip familial - exploatație deținută de persoane fizice neînregistrată la oficiul registrului comerțului, înregistrată sanitar-veterinar, înregistrată în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, denumit în continuare SNIIA, care crește porcine atât pentru consum familial, cât și pentru comercializare, în baza atestatului de producător și a carnetului de comercializare, conform prevederilor art. 2 lit. c) și art. 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;k) exploatație comercială profesională de porcine - exploatație care este autorizată sanitar-veterinar, deținută de persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF), asociații familiale (AF) sau persoane juridice (PJ) organizate în condițiile legii și înregistrată la oficiul registrului comerțului și în SNIIA;l) exploatație comercială de porcine rase autohtone - exploatație care este înregistrată sau autorizată sanitar-veterinar conform cerințelor specifice de creștere a porcinelor în sistem semideschis, cu obligativitatea ca efectivul să fie înregistrat în SNIIA și în registrul genealogic al rasei de care aparține; m) exploatație noncomercială de porcine - exploatație nonprofesională de subzistență, înregistrată în SNIIA, deținută de persoane fizice, în care porcii sunt crescuți pentru îngrășare și sacrificare pentru consum familial;n) gospodărie țărănească - așa cum este definită în anexa nr. 1 la Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare; o) loc de hrănire - locul unde se administrează hrana pentru porcii mistreți;p) mijlocitor de afaceri cu animale vii - persoane fizice autorizate, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoane juridice care desfășoară activități de cumpărare, vânzare și transport de animale vii, în intervalul a până la 8 ore, de la exploatațiile comerciale către alte exploatații comerciale sau noncomerciale, cu mijloace de transport înregistrate/ autorizate sanitar-veterinar, cu respectarea legislației sanitar-veterinare privind mișcarea animalelor, și care dețin obligatoriu facilități/spații de adăpostire înregistrate sau autorizate potrivit legislației în vigoare;q) momire - atragerea porcilor mistreți cu o cantitate limitată de hrană numai în scopul vânătorii; r) neutralizarea subproduselor de origine animală - activitatea de ecarisare a subproduselor de origine animală, urmată de procesarea sau de incinerarea/coincinerarea acestora prin transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora în condițiile stabilite de legislația în vigoare;s) operator - orice persoană fizică sau juridică ce deține în proprietate animale ori care este responsabilă cu întreținerea acestor animale; ș) porcine deținute - porcinele care sunt în proprietatea persoanelor fizice sau juridice;t) porcine sălbatice - alte porcine decât porcinele deținute; ț) registru de notificări, denumit în continuare registru - document în format scriptic sau electronic pus permanent la dispoziția deținătorilor de animale de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, organizat în condițiile Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare medic veterinar de liberă practică, de autoritatea competentă în baza contractului încheiat cu aceasta;u) reținere oficială - procedura definită la art. 3 pct. 47 din Regulamentul (UE) 2017/625, cu modificările ulterioare;v) risc - probabilitatea apariției și magnitudinea probabilă a consecințelor biologice și economice ale unui efect negativ asupra sănătății publice sau asupra sănătății animale;w) sistem semideschis de creștere a porcinelor - creșterea animalelor din rase autohtone în regim de libertate restrânsă, cu respectarea regulilor de creștere, a cerințelor de biosecuritate specifice, precum și cu obligativitatea ca animalele să fie închise într-un anumit spațiu împrejmuit cu gard și dublat cu gard electric în interiorul suprafeței împrejmuite;x) subproduse de origine animală - astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare;y) unitate epidemiologică - un grup de animale cu aceeași probabilitate de expunere la un agent patogen;z) transportator - un operator care transportă animale în nume propriu sau în numele unei părți terțe.(2) În înțelesul alin. (1), referirea la „animale“ se consideră a fi făcută la „porcine“.  +  Capitolul II Organizarea creșterii porcinelor pe teritoriul României  +  Articolul 4Pe teritoriul României creșterea porcinelor se realizează după cum urmează:a) porcinele domestice, în exploatații zootehnice, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1;b) porcinele sălbatice, în condițiile stabilite de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 81/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 486/2004, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul III Cerințe de biosecuritate specifice fiecărui tip de exploatație cu porci domestici  +  Articolul 5Pe teritoriul României fiecare tip de exploatație de porcine trebuie să îndeplinească cerințele de biosecuritate prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 6În cazul apariției unor focare de boală se respectă cerințele, măsurile și restricțiile dispuse de CLCB, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală“), cu modificările ulterioare, Regulamentul de punere în aplicare 2021/605 al Comisiei din 7 aprilie 2021 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane, cu modificările și completările ulterioare, și Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate.  +  Articolul 7(1) În perioada în care pe teritoriul României evoluează bolile majore ale porcinelor, controlul acestora se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/429, cu modificările ulterioare, Regulamentului de punere în aplicare 2021/605, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului delegat (UE) 2020/687. În funcție de analiza de risc, contextul și obiectivele epidemiologice ale fiecărui județ, Centrul Național de Combatere a Bolilor, denumit în continuare CNCB, prevăzut la art. 26 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, poate institui anumite măsuri și/sau restricții complementare prevederilor prezentei legi.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea competentă poate aplica măsuri pe regiuni de dezvoltare ale României în condițiile prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/605, cu modificările și completările ulterioare.(3) Operatorii au obligația de a respecta măsurile și restricțiile prevăzute la alin. (1) și (2) și art. 6.(4) Operatorii prevăzuți la alin. (3) vor primi despăgubiri în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.(5) Fondurile necesare acordării despăgubirilor se asigură de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din bugetul național și bugetul european, prin programele cu cofinanțare directă din bugetul Uniunii Europene.  +  Capitolul IV Cerințe privind mișcarea porcinelor domestice pe teritoriul României  +  Articolul 8Pe teritoriul României mișcarea porcinelor domestice se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. 3, însoțite de următoarele documente:a) în cazul mișcării porcinelor către o altă exploatație: 1. formular de mișcare;2. certificat sanitar-veterinar;b) în cazul mișcării porcinelor către abator:1. formular de mișcare;2. certificat sanitar-veterinar;3. document de lanț alimentar.  +  Articolul 9Costurile aferente certificării de sănătate la mișcarea din exploatația comercială de origine sunt suportate de proprietar.  +  Articolul 10(1) Operatorii au următoarele obligații:a) să solicite medicului veterinar de liberă practică înregistrarea exploatației în SNIIA și autorității teritorial competente, înregistrarea/autorizarea sanitar-veterinară a exploatației;b) să solicite identificarea porcinelor și înregistrarea acestora în Baza națională de date, componentă a SNIIA, precum și toate mișcările și evenimentele care au loc în exploatație cu privire la porcine, conform prevederilor sanitar-veterinare în vigoare; c) să achiziționeze/să vândă porcine vii numai dacă sunt identificate conform cerințelor legale în vigoare și dacă sunt însoțite de documentele prevăzute de legislația în vigoare;d) să notifice medicul veterinar oficial/medicul veterinar de liberă practică cu privire la orice modificare a stării de sănătate, mortalitate sau avort al porcinelor deținute;e) să solicite medicului veterinar de liberă practică, în cazul sacrificărilor la nivelul exploatației, examinarea carcasei și a organelor porcului/porcilor sacrificat/sacrificați pentru orice modificare constatată la nivelul acestuia/acestora și să respecte recomandările primite;f) să notifice medicului veterinar de liberă practică mișcarea porcinelor în vârstă de maximum 60 de zile de pe raza unităților administrativ-teritoriale fără focare de pestă porcină africană.(2) Înregistrarea în Baza națională de date a porcinelor comercializate se realizează în conformitate cu art. 109 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/429, cu modificările ulterioare, de către medicul veterinar de liberă practică care a autorizat mișcarea acestora.(3) Mijlocitorii de afaceri cu animale vii și asociațiile asigură transparența activităților comerciale prin registre de comercializare.(4) Registrele de comercializare sunt vizate trimestrial de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, competentă teritorial.  +  Capitolul V Cerințe și măsuri aplicabile crescătoriilor de vânat și complexurilor de vânătoare  +  Articolul 11(1) Administratorii crescătoriilor de vânat și ai complexurilor de vânătoare au obligația respectării următoarelor norme de biosecuritate:a) să împrejmuiască exploatația pentru a împiedica mișcarea mistreților în afara acesteia;b) să amenajeze, la intrarea în exploatație, mijloace de dezinfecție pentru personal, vizitatori și pentru mijloacele de transport, pe toată durata confirmării oficiale a prezenței unei boli contagioase a porcinelor;c) să ofere facilități pentru depozitarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, denumite în continuare SNCU, până la livrarea acestora la o unitate de neutralizare autorizată sanitar-veterinar; d) să asigure eliminarea SNCU în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009, cu modificările ulterioare; e) să încheie contract cu un medic veterinar de liberă practică care să asiste partidele de vânătoare, să examineze vânatul, să recolteze probele și să certifice transporturile de vânat către unități de procesare;f) să asigure instruire în ceea ce privește respectarea condițiilor de bune practici privind cerințele de biosecuritate în timpul vânătorii;g) să înștiințeze vânătorii care participă la campaniile de vânătoare că trebuie să semneze, la intrarea în exploatație, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au participat, împreună cu câinii lor, în ultimele 48 de ore, la vânători sau la alte activități desfășurate în fondul de vânătoare;h) să respecte prevederile legale în vigoare în cazul confirmării oficiale a unui focar de pestă porcină africană într-o astfel de exploatație.(2) În scopul evitării difuzării de material patologic, fiecare complex de vânătoare sau crescătorie de vânat trebuie:a) să dețină un spațiu pentru păstrarea mistreților împușcați, în condiții de igienă, până la primirea rezultatelor de laborator pentru pesta porcină africană, pesta porcină clasică, trichineloză; b) să asigure condiții de transport de cadavre/vânat de la locul depistării/împușcării vânatului până la spațiul de depozitare a SNCU/spațiul de manipulare a vânatului, astfel încât să prevină scurgerea sângelui sau a altor fluide organice;c) să dețină containere de colectare a animalelor moarte și a SNCU;d) să asigure condiții de colectare a apelor rezultate în urma toaletării carcaselor și a apelor rezultate în urma spălării și a dezinfecției spațiului de manipulare și depozitare a vânatului, a mijlocului de transport și a diverselor obiecte care au intrat în contact cu vânatul;e) să nu abandoneze la întâmplare organele necomestibile, masa gastrointestinală și pielea provenite de la animalele vânate.(3) Crescătoriile de vânat și complexurile de vânătoare sunt supuse controlului sanitar-veterinar și trebuie autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Capitolul VI Cerințe și măsuri aplicabile în fondurile cinegetice  +  Articolul 12(1) Gestionarii fondurilor cinegetice au obligația să reducă densitatea populației de mistreți prin:a) interzicerea hrănirii mistreților, cu următoarele excepții: (i) momire la locurile de pândă în vederea recoltării acestora;(ii) hrănirea pe timp de iarnă în scopul limitării migrării;b) realizarea cotelor de recoltă a mistreților stabilite în fiecare an prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de vânătoare;c) recoltarea mistreților prin orice metodă de vânătoare admisă conform prevederilor Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prin derogare de la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru speciile implicate în transmiterea pestei porcine africane, respectiv mistreț, șacal și vulpe, vânătoarea este permisă inclusiv cu dispozitivele prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. ad) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare. (3) Gestionarii fondurilor cinegetice au obligația să respecte cerințele specifice privind supravegherea activă și pasivă prevăzute în legislația specifică.(4) Gestionarii fondurilor cinegetice, cu ocazia efectuării activităților de gospodărire a fondului cinegetic, au obligația să patruleze periodic prin fondurile cinegetice pentru depistarea cadavrelor de mistreți, în vederea asigurării ecarisării teritoriului.(5) Gestionarii fondurilor cinegetice trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de biosecuritate pentru fiecare fond cinegetic sau grup de fonduri cinegetice alăturate:a) să dețină un loc pentru a asigura facilități în vederea manipulării, precum și un loc în vederea păstrării vânatului în bune condiții de igienă până la primirea rezultatelor de laborator pentru pesta porcină africană, pesta porcină clasică, trichineloză sau să aibă acces la astfel de condiții, cât mai aproape de fondurile cinegetice;b) mistreții vânați trebuie să rămână în locul de păstrare a carcaselor până la primirea rezultatelor testelor de laborator; doar carcasele cu rezultate negative la testele de laborator pot fi valorificate în consum cu respectarea prevederilor legale; este obligatorie identificarea individuală a carcaselor în conformitate cu prevederile secțiunii IV din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu modificările ulterioare;c) să asigure facilități pentru depozitarea SNCU până la livrarea în vederea neutralizării, cu excepția cazului când acestea sunt incinerate sau îngropate la fața locului;d) să asigure facilități de transport de cadavre/vânat de la locul depistării/împușcării vânatului până la spațiul de depozitare a SNCU/spațiul de manipulare a vânatului, pentru prevenirea scurgerii sângelui sau a altor fluide organice;e) să nu permită abandonarea la întâmplare a organelor necomestibile, masei gastrointestinale și a pieilor provenite de la animalele vânate;f) după manipularea vânatului și a SNCU, locul, vehiculele de transport, spațiul frigorific unde a fost păstrată carcasa, tomberoanele/containerele pentru colectarea organelor și a părților nedestinate consumului uman, precum și toate obiectele și instrumentele ce au fost folosite trebuie spălate și dezinfectate cu dezinfectanți autorizați; g) SNCU, inclusiv carcasele cu rezultat pozitiv și carcasele contaminate, sunt distruse la o unitate autorizată pentru neutralizarea SNCU;h) neutralizarea cadavrelor de mistreți, precum și a carcaselor confiscate ca urmare a infectării cu virusul pestei porcine africane/pestei porcine clasice/trichinelozei se realizează în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare, prin expedierea la o unitate de neutralizare SNCU autorizată sanitar-veterinar;i) în situații excepționale în care transportul până la cea mai apropiată unitate autorizată pentru procesarea/eliminarea SNCU nu îndeplinește cerințele de colectare în siguranță sau capacitățile de eliminare a acestora sunt depășite sau în cazul în care asemenea instalații sunt la distanță foarte mare și există riscul de difuzare a virusului, este posibilă și incinerarea și/sau îngroparea la fața locului a SNCU;j) gestionarul fondului cinegetic face o instruire în ceea ce privește respectarea condițiilor de bune practici privind cerințele de biosecuritate în timpul vânătorii;k) autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu consultarea reprezentantului la nivel național și internațional al gestionarilor de fonduri cinegetice, vor întocmi ghiduri/proceduri de bune practici de vânătoare.  +  Articolul 13(1) Pentru toți porcii mistreți găsiți morți sau bolnavi, precum și cei împușcați, la solicitarea autorităților competente, proveniți din fondurile cinegetice, gestionarii acestor fonduri, alte persoane implicate în managementul silvic sau al faunei ori, după caz, vânătorii primesc un stimulent după cum urmează:a) echivalentul în lei al sumei de 200 de euro la cursul Băncii Naționale a României, denumită în continuare BNR, în data „decontării/facturăriiˮ pentru fiecare cadavru de la care au fost prelevate probe și duse la laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, respectând condițiile de biosecuritate la prelevare, ambalare și transport al probelor, și care a fost neutralizat în conformitate cu prevederile legale. Documentul justificativ este reprezentat de copia certificatului sanitar-veterinar pentru SNCU emis de medicul veterinar oficial, precum și de documentul de incinerare eliberat după neutralizarea cadavrului;b) echivalentul în lei al sumei de 100 de euro la cursul BNR în data decontării/facturării pentru fiecare cadavru de la care au fost prelevate probe și duse la laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, respectând condițiile de biosecuritate la prelevare, ambalare și transport al probelor, și care a fost neutralizat prin incinerarea și/sau îngroparea la fața locului. Documentul justificativ este reprezentat de procesul-verbal eliberat de medicul veterinar oficial după neutralizarea cadavrului. (2) Pentru fiecare porc mistreț vânat de la care se prezintă probe la laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, gestionarul fondului cinegetic va primi un stimulent de 65 lei. Sumele sunt acordate pentru fiecare set de organe aduse la laborator. Carcasa trebuie păstrată până la obținerea rezultatelor de laborator privind pesta porcină africană în condiții optime din punct de vedere sanitar-veterinar.(3) Fondurile necesare pentru plata sumelor prevăzute la alin. (1) și (2) sunt asigurate din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.(4) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor recuperează sumele aprobate cu acest scop, în conformitate cu deciziile Grant anuale ale Comisiei Europene; diferența dintre sumele acordate din bugetul de stat, prevăzute la alin. (1) și (2), și sumele aprobate anual pentru rambursare de către Comisia Europeană reprezintă cheltuială neeligibilă a Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane și se evidențiază ca atare în bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.  +  Articolul 14(1) Gestionarilor fondurilor cinegetice li se acordă:a) echivalentul în lei al sumei de 200 de euro la cursul BNR în data decontării/facturării pentru fiecare porc mistreț împușcat și confiscat din cauza pestei porcine africane, provenit din fondurile cinegetice, de la care s-au recoltat probe în vederea stabilirii diagnosticului de pestă porcină africană și care a fost neutralizat în conformitate cu prevederile legale. Documentul justificativ este reprezentat de copia certificatului sanitar-veterinar pentru SNCU emis de medicul veterinar oficial, precum și de documentul de incinerare eliberat după neutralizarea cadavrului;b) echivalentul în lei al sumei de 100 de euro la cursul BNR în data decontării/facturării pentru fiecare porc mistreț împușcat și confiscat din cauza pestei porcine africane, provenit din fondurile cinegetice, de la care s-au recoltat probe în vederea stabilirii diagnosticului de pestă porcină africană și care a fost neutralizat prin incinerarea și/sau îngroparea la fața locului. Documentul justificativ este reprezentat de procesul-verbal eliberat de medicul veterinar oficial după neutralizarea cadavrului;c) echivalentul în lei al sumei de 100 de euro la cursul BNR în data decontării/facturării pentru fiecare porc mistreț împușcat, provenit din fondurile cinegetice, de la care s-au recoltat probe în vederea stabilirii diagnosticului de pestă porcină africană și la care nu s-a confirmat boala;d) suma echivalentă pentru 12 litri combustibil/1.000 h, lunar, pentru efectuarea patrulărilor în vederea depistării cadavrelor de mistreți. (2) Pentru a beneficia de suma prevăzută la alin. (1) lit. b), gestionarul fondului cinegetic trebuie să prezinte dovada păstrării carcasei în condiții igienice și documentul de însoțire a probelor de laborator. (3) Fondurile necesare pentru plata sumelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) sunt asigurate din bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. (4) Fondurile necesare pentru plata sumelor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) sunt asigurate din bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prin gărzile forestiere pe raza cărora se află fondurile cinegetice, în baza proceselor-verbale de patrulare, din sumele asigurate de la bugetul de stat cu această destinație; costul combustibilului va fi stabilit la prețul pieței din fiecare zi de întâi a lunii în care se face decontul.  +  Capitolul VII Obligațiile privind ecarisarea și respectarea dispoziției de reținere oficială  +  Articolul 15(1) Operatorii au obligația să respecte restricțiile sanitar-veterinare impuse de autoritatea competentă în exploatație, atunci când se suspicionează o boală.(2) Ecarisarea porcinelor moarte din exploatațiile de tip familial, noncomerciale și gospodăria țărănească, care nu au fost diagnosticate cu pestă porcină africană, se face în conformitate cu prevederile legislației incidente în vigoare.(3) Ecarisarea porcinelor moarte în cazul suspiciunii sau confirmării pestei porcine africane/pestei porcine clasice într-o exploatație de tip familial, noncomercială și gospodăria țărănească se face în conformitate cu planul de măsuri aprobat în cadrul CLCB.(4) Operatorii au obligația să respecte măsurile stabilite în cadrul CLCB.  +  Articolul 16(1) Ecarisarea porcinelor moarte din exploatațiile comerciale care nu au fost diagnosticate cu pestă porcină africană se face printr-o unitate de neutralizare autorizată sau incinerator propriu. (2) Ecarisarea porcinelor moarte în cazul suspiciunii sau în cazul confirmării pestei porcine africane într-o exploatație comercială se face în conformitate cu planul de măsuri aprobat în cadrul CLCB.  +  Articolul 17(1) Operatorii care dețin crescătoriile și complexurile de vânătoare au obligația să încheie contract cu o unitate autorizată pentru neutralizarea SNCU.(2) Ecarisarea porcinelor sălbatice moarte din crescătoriile și complexurile de vânătoare care nu au fost diagnosticate cu pestă porcină africană se face printr-o unitate de neutralizare autorizată în baza contractului întocmit în conformitate cu prevederile alin. (1). (3) Ecarisarea porcinelor sălbatice moarte în cazul suspiciunii sau în cazul confirmării pestei porcine africane în crescătoriile și complexurile de vânătoare se face în conformitate cu planul de măsuri aprobat în cadrul CLCB.  +  Articolul 18(1) Fiecare gestionar de fonduri cinegetice are obligația să dețină contract cu o unitate autorizată pentru neutralizarea SNCU.(2) Gestionarii fondurilor cinegetice, alte persoane implicate în managementul silvic sau al faunei sau, după caz, vânătorii au obligația să predea, pentru neutralizare, la unitățile prevăzute la alin. (1) cadavrele porcilor mistreți găsiți morți și ale celor bolnavi împușcați în scop de diagnostic.(3) Gestionarii fondurilor cinegetice, alte persoane implicate în managementul silvic sau al faunei sau, după caz, vânătorii au obligația să predea la unitățile prevăzute la alin. (1) carcasele diagnosticate pozitiv cu pestă porcină africană, organele necomestibile, masa gastrointestinală și pieile rezultate în urma toaletării mistreților vânați. (4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația în care neutralizarea nu este posibilă într-o unitate autorizată pentru neutralizarea SNCU, aceasta poate fi efectuată prin îngropare sau incinerare la fața locului.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), cadavrele porcilor mistreți găsiți morți și ale celor bolnavi împușcați în scop de diagnostic pot fi transportate ca atare, cu respectarea cerințelor de biosecuritate, la laboratoarele județene care dețin incinerator propriu.  +  Capitolul VIII Atribuții și competențe ale autorităților și instituțiilor publice implicate în domeniul creșterii porcinelor și în prevenirea răspândirii, monitorizarea și combaterea bolilor porcinelor  +  Articolul 19Autoritățile și instituțiile publice implicate în domeniul creșterii porcinelor și în prevenirea răspândirii, monitorizarea și combaterea bolilor porcinelor sunt: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării Naționale, Autoritatea Navală Română, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, Agenția Națională de Administrare Fiscală, consiliile locale și primăriile.  +  Articolul 20Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale stabilește, prin acte normative proprii:a) sistemul de organizare a exploatațiilor de porcine;b) măsuri de sprijin pentru Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în ceea ce privește informarea crescătorilor de porcine cu privire la respectarea cerințelor de biosecuritate;c) activitatea de reproducție; d) împreună cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor elaborează proceduri de stabilire a prețurilor cu privire la despăgubirile proprietarilor de animale pentru pagube suferite ca urmare a măsurilor impuse cu ocazia confirmării bolii.  +  Articolul 21(1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor stabilește cerințele de certificare sanitar-veterinară în vederea mișcării porcinelor pe teritoriul României.(2) În condițiile prevederilor art. 3, 6,9 și 12 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2014, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor are următoarele atribuții:a) elaborează și promovează Programul național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane în România, boală cu declarare obligatorie, în conformitate cu prevederile stabilite în anexa nr. III la Norma sanitară veterinară privind anunțarea, declararea și notificarea unor boli transmisibile ale animalelor, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și alimentației nr. 156/1999;b) elaborează procedurile specifice privind prevenirea, combaterea și controlul pestei porcine africane, boală cu declarare obligatorie;c) transmite și susține măsurile aferente prevenirii, combaterii și controlului pestei porcine africane, boală cu declarare obligatorie, în relația cu serviciile specializate ale Comisiei Europene; d) monitorizează, evaluează și gestionează datele privind evoluția pestei porcine africane, boală cu declarare obligatorie;e) alocă și eliberează fondurile necesare achiziției echipamentelor și materialelor necesare testării în laborator a probelor prelevate pentru diagnosticul de laborator și asigură respectarea termenelor de diagnostic pentru identificarea precoce a unui agent patologic care produce pesta porcină africană, boală cu declarare obligatorie; f) întocmește și reactualizează periodic analiza de risc, în funcție de evoluția pestei porcine africane, boală cu declarare obligatorie în România, în statele membre ale Uniunii Europene și în țările terțe vecine;g) întocmește și reactualizează, atunci când este cazul, Planul de contingență pentru pesta porcină africană, boală cu declarare obligatorie;h) inițiază măsurile de control la confirmarea oficială a pestei porcine africane, boală cu declarare obligatorie;i) efectuează controale cu privire la respectarea legislației sanitar-veterinare referitoare la pesta porcină africană, boală cu declarare obligatorie;j) solicită, în situația creșterii gradului de risc cu privire la pesta porcină africană, boală cu declarare obligatorie, întrunirea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, în vederea convocării CNCB;k) asigură sau efectuează demersuri pentru identificarea resurselor umane, a resurselor financiare și a materialelor pentru implementarea măsurilor de control al bolii; l) asigură aplicarea măsurilor prevăzute de legislația în vigoare cu privire la mișcarea ilegală de animale și a produselor acestora; m) emite, prin medicii veterinari oficiali din unitățile aflate în subordinea acesteia, documentul de reținere oficială a porcinelor neidentificate și/sau neînsoțite de documentele specifice prevederilor legislației sanitar-veterinare găsite la controlul în trafic;n) monitorizează aplicarea măsurilor de ecarisare în focar; o) asigură notificarea confirmării pestei porcine africane, boală cu declarare obligatorie, organismelor internaționale de profil și raportarea stadiului de aplicare a măsurilor de combatere a bolii;p) în funcție de modificarea situației epidemiologice veterinare, informează Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență despre acest aspect și solicită președintelui acestuia convocarea în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, pentru stabilirea modului de cooperare al instituțiilor cu atribuții în aplicarea măsurilor de control al bolii prevăzute de legislația în vigoare;q) informează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu privire la nerespectarea de către gestionarii fondurilor cinegetice a prevederilor Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane și propune rezilierea contractelor de gestionare a fondurilor cinegetice respective;r) informează călătorii, la punctele de trecere a frontierei de stat, cu privire la unele restricții sanitar-veterinare dispuse ca urmare a evoluției bolii;s) verifică modul de implementare a măsurilor de prevenire, supraveghere și control al pestei porcine africane, boală cu declarare obligatorie, conform prevederilor legislației specifice în vigoare;ș) informează crescătorii de porcine cu privire la pesta porcină africană, precum și la condițiile de biosecuritate care trebuie implementate de către aceștia;t) elaborează strategia de ecarisare pe teritoriul național, împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin ordin comun.  +  Articolul 22(1) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor stabilește, prin acte normative proprii: a) condițiile de mediu pe care trebuie să le îndeplinească fiecare tip de exploatație comercială de porcine; b) proceduri privind posibilitatea și cerințele la utilizarea în mod excepțional a metodelor alternative de neutralizare. (2) În aplicarea prevederilor art. 5 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are următoarele atribuții: a) elaborează acte normative, împreună cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, în vederea despăgubirii porcilor mistreți împușcați și care au fost confiscați și neutralizați ca urmare a infectării cu pesta porcină africană; b) cooperează cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în vederea aprobării reducerii populației de porci mistreți; c) răspunde de monitorizarea și controlul implementării măsurilor ce revin personalului de specialitate al fondurilor cinegetice, conform Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane, și solicitărilor tehnice ale Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;d) pune la dispoziția Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor catagrafia porcilor mistreți, cota de recoltă stabilită, precum și situația mistreților vânați efectiv sau identificați morți din fondurile cinegetice și complexurile de vânătoare/crescătoriile de vânat; e) notifică Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, în regim de urgență, cu privire la creșterea mortalității și morbidității la porcii mistreți, precum și cu privire la modificările intervenite în comportamentul acestora;f) dispune măsurile cu privire la rezilierea contractelor de gestionare a fondurilor cinegetice pentru nerespectarea obligațiilor stabilite în cadrul Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane, în urma sesizărilor formulate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;g) efectuează patrulări frecvente, la nivelul fondurilor cinegetice, în vederea depistării atât a cadavrelor de porci mistreți, cât și a cadavrelor de porci deținuți abandonați, care vor fi ridicate și neutralizate de către gestionari sub supravegherea autorităților sanitar-veterinare.(3) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin autoritățile competente pentru protecția mediului din subordinea acestuia și prin autoritățile competente de gospodărire a apelor din coordonarea acestuia, participă, în cadrul CLCB, la identificarea/stabilirea metodelor alternative de ecarisare, în funcție de condițiile locale, potrivit derogărilor prevăzute de art. 19 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare, precum și prin raportare la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 55/2017, cu modificările și completările ulterioare.(4) La apariția primului focar de pestă porcină africană într-o arie naturală protejată, aprobă vânătoarea porcilor mistreți conform prevederilor legislației în vigoare aplicabile fondurilor cinegetice.  +  Articolul 23Ministerul Afacerilor Interne stabilește în condițiile prevăzute la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, prin personalul specializat din cadrul Poliției Române, Jandarmeriei Române, Poliției de Frontieră Române și al inspectoratelor pentru situații de urgență, după caz, contribuie conform competențelor legale la realizarea măsurilor profilactice și de control, astfel:1. participă, prin echipe fixe și/sau mobile, la activitățile pentru supravegherea și controlul mișcărilor porcinelor, ale SNCU, ale materiilor și materialelor ce pot fi contagioase, în și dinspre focar, zona de protecție și zona de supraveghere; 2. acordă sprijin personalului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor pentru aplicarea măsurilor restrictive dispuse conform legii; 3. execută oprirea în trafic a mijloacelor de transport în scopul identificării transporturilor ilegale de porcine și produse de origine animală; 4. execută activități specifice în scopul prevenirii și combaterii activităților de comercializare ilegală a porcinelor și a produselor de origine animală; 5. asigură menținerea ordinii și siguranței publice în timpul efectuării activităților sanitar-veterinare prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. h), i) și m), în conformitate cu legislația în vigoare; 6. stabilește rutele, dirijează și controlează circulația autovehiculelor în zonele afectate de pesta porcină africană; 7. la solicitarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în condițiile prevăzute la art. 11 lit. l) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, în scopul prevenirii răspândirii bolii, permite organizarea de vânători în fondurile cinegetice din zonele aflate de-a lungul frontierei și stabilește condițiile în care se pot organiza acestea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 8. comunică direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, competente teritorial, informații referitoare la descoperirea cadavrelor de porci mistreți ori a unei populații de porci mistreți cu un comportament modificat, care poate fi determinat de boală, despre care au luat cunoștință pe timpul executării misiunilor de supraveghere a frontierei de nord și a celei de est ale României; 9. comunică direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, competente teritorial, informații referitoare la mișcările populațiilor de porci mistreți peste frontieră, despre care au luat cunoștință pe timpul executării misiunilor de supraveghere a frontierei României;10. sprijină reprezentanții autorităților administrației publice locale în vederea instalării semnelor și a panourilor de avertizare pe căile de acces din zonele de protecție și de supraveghere și în jurul fermelor/curților unde boala a fost confirmată oficial; aceste semne se instalează și pe drumurile ce delimitează granițele zonelor de protecție și de supraveghere.  +  Articolul 24CNCB elaborează Strategia de combatere a pestei porcine africane și a măsurilor ce se impun, prin hotărâri care vor fi puse în aplicare de către CLCB, prin unitatea locală de decizie, care va putea dispune și măsuri suplimentare specifice fiecărei situații în parte.  +  Articolul 25Ministerul Finanțelor are următoarele atribuții și responsabilități: a) colaborează cu autoritățile competente la elaborarea de strategii și obiective de prevenire a evaziunii fiscale, precum și la definirea metodelor și a tehnicilor de depistare a faptelor de această natură; b) aprobă proiectul de buget propus de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor necesar derulării corespunzătoare a Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane din România;c) sprijină Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în elaborarea procedurii de stabilire a prețurilor cu privire la despăgubirile proprietarilor de porcine deținute pentru pagube suferite ca urmare a măsurilor impuse cu ocazia confirmării bolii;d) asigură fondurile necesare acordării de stimulente pentru gestionarii fondurilor de vânătoare pentru porcii mistreți găsiți morți, bolnavi sau în caz de accidente rutiere;e) efectuează controlul vamal asupra bagajelor persoanelor și coletelor poștale sosite din țări terțe, precum și asupra mijloacelor de transport, în vederea evitării introducerii produselor de origine animală prin care se poate transmite pesta porcină africană.  +  Articolul 26Ministerul Sănătății are următoarele atribuții și responsabilități: a) stabilește, împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin ordin comun, normele sanitare obligatorii de sănătate publică privind mediul de viață al populației și de amplasare a exploatațiilor de porcine; b) controlează și sancționează nerespectarea normelor sanitare prevăzute la lit. a).  +  Articolul 27Ministerul Apărării Naționale are următoarele atribuții și responsabilități:a) asigură sprijinul necesar organizării prompte a centrelor de intervenție în teren, cât mai aproape de focar, inclusiv prin punerea la dispoziția acestora a unor facilități existente în unitățile militare ce pot fi dislocate în acest sens;b) pune la dispoziția centrelor de intervenție în teren hărți, sistemul informatic geografic și sistemul global de poziționare, precum și alte surse de informare ce pot fi folosite pentru direcționarea măsurilor de control al bolii;c) participă la organizarea de exerciții de alertă în domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor;d) asigură logistica activităților necesare în controlul bolii identificate în cadrul CNCB;e) îndeplinește și alte atribuții dispuse de prefect, în calitate de președinte al comitetului județean pentru situații de urgență.  +  Articolul 28Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier are următoarele atribuții și responsabilități:a) cooperează cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în vederea depistării mijloacelor de transport cu porcine;b) notifică direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în regim de urgență, cu privire la mijloacele de transport cu porcine depistate în trafic, fără documente sanitar-veterinare sau pentru care există suspiciuni de neconcordanță între documente și animalele transportate;c) participă, prin echipe fixe și/sau mobile, la activitățile pentru supravegherea și controlul mișcărilor de animale vii, produse și SNCU, alte materii și materiale ce pot fi contagioase, în și dinspre focar, zona de protecție și zona de supraveghere;d) execută controlul mijloacelor de transport în scopul identificării transporturilor ilegale de porcine și SNCU.  +  Articolul 29Agenția Națională de Administrare Fiscală are următoarele atribuții și responsabilități, în conformitate cu art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare:a) colaborează, în exercitarea atribuțiilor sale, cu personalul cu atribuții de inspecție și control de specialitate din cadrul autorităților sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și cu organele de specialitate ale altor ministere și instituții specializate, cu persoane juridice și fizice, precum și cu alte entități;b) asigură spații și servicii specializate de gestionare a mijloacelor de transport confiscate;c) sprijină autoritățile vamale și sanitar-veterinare în vederea informării persoanelor cu privire la interzicerea transportului produselor alimentare de origine porcină în bagaje sau în mijloace de transport;d) efectuează acțiuni de control economic-financiar la deținătorii de porcine, în vederea corelării acestora cu dispozițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 30Consiliile locale și primăriile au următoarele atribuții și responsabilități, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. e), art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. b), precum și ale art. 166 alin. (2) lit. s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2016, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 55/2017, cu modificările și completările ulterioare: a) colaborează cu reprezentanți ai Jandarmeriei Române în cadrul activităților de pază a obiectivelor în care a fost diagnosticată pesta porcină africană, dacă este cazul, precum și la instalarea semnelor și a panourilor de avertizare pe căile de acces din zonele de protecție și de supraveghere și în jur;b) în cazul neutralizării prin metode alternative, identifică și pun la dispoziție terenurile pentru incinerare/îngropare;c) pun la dispoziție utilajele și sprijină cu personal activitățile referitoare la scoaterea și manipularea cadavrelor din exploatațiile noncomerciale până la încărcarea în mijloacele de transport în vederea transportului la unitățile de incinerare autorizate sanitar-veterinar sau până la locul destinat neutralizării, prin metode alternative stabilite de CLCB;d) pun la dispoziție utilajele și sprijină cu personal activitățile referitoare la încărcare, săpare, astupare, care sunt necesare în cadrul neutralizării alternative, sau alte activități din cadrul măsurilor de prevenire și de combatere a bolii;e) îndeplinesc și alte atribuții dispuse de prefect, în calitate de președinte al comitetului județean pentru situații de urgență.  +  Capitolul IX Campanii de informare  +  Articolul 31(1) În situația în care există motive întemeiate de suspiciune că anumite porcine sau produse ar putea prezenta un risc, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și unitățile subordonate acesteia, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Afacerilor Interne, instituția prefectului și consiliile locale fac demersurile necesare pentru a informa publicul larg cu privire la natura riscului și la măsurile care se iau sau care urmează să fie luate pentru a preveni sau pentru a ține sub control riscul respectiv, având în vedere natura, gravitatea și amploarea riscului și interesul publicului de a fi informat. (2) Campaniile de informare/avertizare destinate crescătorilor de porcine din toate sistemele de creștere și patronatelor de profil trebuie realizate astfel încât să informeze crescătorii de porcine cu privire la strategia urmată de autorități, rolul crescătorilor de porcine în respectarea cerințelor de biosecuritate, notificarea internă cu privire la depistarea precoce a pestei porcine africane, precum și participarea activă la supravegherea stării de sănătate a animalelor deținute.  +  Capitolul X Răspunderi și sancțiuni  +  Articolul 32Organele competente cu drept de control din cadrul autorităților și instituțiilor publice, prevăzute în capitolul VIII, efectuează controale și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 33(1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile anexei nr. 4. (2) Sancțiunile se stabilesc pe baza punctelor de amendă prevăzute în anexa nr. 4.(3) Un punct de amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului.(4) Complementar sancțiunilor prevăzute la alin. (2), în cazul transporturilor de porcine neidentificate sau neînsoțite de documente sanitar-veterinare, atât animalele, cât și mijlocul de transport în cauză se confiscă, iar deținătorul se sancționează cu amendă de la 10.000 de lei la 15.000 de lei.(5) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(6) Efectuarea controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta lege se fac de către următorii agenți constatatori:a) personalul împuternicit din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, cu excepția prevederilor alin. (4);b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, Poliției de Frontieră și ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, pentru faptele prevăzute la alin. (4).  +  Capitolul XI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 34Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți de autoritatea competentă în baza contractului încheiat cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor au obligația să efectueze, conform solicitărilor din Registru, atribuțiile de serviciu conform Ordonanței Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 35Persoanele fizice neînregistrate la oficiul registrului comerțului din cadrul exploatațiilor comerciale de tip familial, care doresc să crească porcine atât pentru consum familial, cât și pentru comercializare, în baza atestatului de producător și a carnetului de comercializare, conform prevederilor art. 2 lit. c) și art. 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014, cu modificările și completările ulterioare, către exploatații de tip gospodăresc și comerciale de tip familial, precum și către abatoare, au obligația de a solicita autorizarea sanitar-veterinară la direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 36Operatorii care dețin în exploatație porcine neidentificate au obligația să solicite, în termen de 2 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, identificarea și înregistrarea acestora în SNIIA; dacă în urma anchetei efectuate de medici veterinari oficiali nu se poate stabilii trasabilitatea, se va stabili statusul de sănătate.  +  Articolul 37Se interzice creșterea altor specii de animale în exploatațiile comerciale profesionale de porcine autorizate sanitar-veterinar.  +  Articolul 38(1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor aprobă, prin ordin al președintelui, normele specifice în domeniul de activitate.(2) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale elaborează și aprobă, prin ordin comun, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ghiduri de bune practici privind implementarea principiilor și cerințelor de biosecuritate pentru fiecare dintre tipurile de exploatații de creștere a porcinelor din România. Pentru exploatațiile de tip familial, pentru „gospodăria țărănească“, așa cum este definită în Legea nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru exploatațiile de tip semideschis pentru rasele autohtone, ghidurile de bune practici conțin inclusiv formularele necesare înregistrării/autorizării sanitar-veterinare.  +  Articolul 39În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul României, prin instituțiile abilitate, finanțează un program de cercetare pentru obținerea unui vaccin împotriva pestei porcine africane.  +  Articolul 40Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 15 mai 2023.Nr. 122.  +  Anexa nr. 1
  Categorii, tipuri de exploatații și proprietari
  Nr. crt./lit.ABCDEFGH
  1.Categorii de exploatațiiNon- comercialeComerciale
  AsociativeÎnregistrate sanitar-veterinarAutorizate sanitar-veterinar
  2.Deținute deP.F.P.F.P.F.P.F.II, IF, AF, PFA, PJII, IF, AF, PFA, PJII, IF, AF, PFA, PJ
  3.Exploatație de tipSubzistențăGospodărie țărăneascăFamilialPentru rase autohtone în pericol de abandonPentru rase autohtone în pericol de abandonCreștere și îngrășareCreștere și îngrășareCreștere, îngrășare și reproducție
  4.CerințeÎnregistrare SNIIAXXXXXXXX
  5.Înregistrare la oficiul registrului comerțuluiXXXX
  6.Înregistrare sanitar-veterinarăXXXX
  7.Autorizare sanitar-veterinarăX**XX
  8.Deținere de porcine identificate individual***XXXXXX
  9.Acțiuni medical- veterinare obligatorii gratuite ****X
  10.Asistență medical- veterinară pe bază de contractX*XXXXXX
  11.Eliminarea SNCU în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009X*XXXXXX
  12.Asigurarea activităților de deratizare, dezinfecție și dezinsecțieX*XXX
  * Prin asociație.** Opțional.*** Identificarea în termen de maximum 7 zile de la notificarea medicului veterinar de către operator.**** Pentru medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, organizați în condițiile Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 2
  Cerințe de biosecuritate pentru exploatațiile de porcine
  Nr. crt./lit.ABCDEFGH
  1.Categorii de exploatațiiNon- comercialeComerciale
  AsociativeÎnregistrate sanitar-veterinarAutorizate sanitar-veterinar
  2.Deținute deP.F.P.F.P.F.P.F.II, IF, AF, PFA, PJII, IF, AF, PFA, PJII, IF, AF, PFA, PJ
  3.Exploatație de tipSubzistențăGospodărie țărăneascăFamilialPentru rase autohtone în pericol de abandonPentru rase autohtone în pericol de abandonCreștere și îngrășareCreștere și îngrășareCreștere, îngrășare și reproducție
  4.Deținerea porcinelor în spații îngrădite, fără posibilitatea de contact cu animale sălbatice sau porcine din alte unitățiXXXXXXXX
  5.Schimbarea hainelor și a încălțămintei la intrarea și ieșirea din spațiile în care sunt ținute porcineleXXXXXXX
  6.Spălarea și dezinfectarea mâinilor și încălțămintei la intrarea și ieșirea din spațiile în care sunt ținute porcineleXXXXXXXX
  7.Limitarea accesului vizitatorilor în spațiile în care sunt ținute porcineleXXXXXXXX
  8.Interzicerea accesului în spațiile porcinelor pentru minimum 48 de ore persoanelor care au avut contact cu mediul silvaticXXXXXXXX
  9.Menținerea unor evidențe pentru accesul persoanelor în spațiile destinate porcinelorXXX
  10.Interzicerea accesului, în spațiile în care sunt ținute porcinele, persoanelor și mijloacelor de transport neautorizateXXX
  11.Incintele și clădirile să asigure imposibilitatea pătrunderii animalelor sălbatice și să poată fi ușor curățate și dezinfectateXXX
  12.Împrejmuirile să asigure protecție atât pentru spațiile în care sunt ținute porcinele, cât și pentru furajele și așternutul acestoraXXXXXXXX
  13.Asigurarea unor separații clare ale zonelor de producție față de zonele administrativeXXX
  14.Asigurarea facilităților de dezinfecție pentru toate mijloacele de transport care intră în zona în care sunt ținute porcineleXXX
  15.Existența unui filtru vestiar pentru personalul lucrător*XXX
  16.Existența unui plan de biosecuritate al unității*XX
  17.Asigurarea de subunități epidemiologice separate pentru sectorul de reproducție și cel de îngrășareX
  * Condiții obligatorii pentru exploatațiile autorizate.
   +  Anexa nr. 3
  Posibilitățile de mișcare a porcinelor domestice pe teritoriul României
  Nr. crt./lit.DINABCDEFGHIJ
  1.Categorii de exploatațiiNon- comercialeComercialeMijlocitoriAsociații
  AsociativăÎnregistrate sanitar-veterinarAutorizate sanitar-veterinar
  2.Deținute deP.F.P.F.P.F.II, IF, AF, PFA, PJII, IF, AF, PFA, PJII, IF, AF, PFA, PJ
  3.Exploatație de tipSubzistențăGospodărie țărăneascăFamilialPentru rase autohtone în pericol de abandonPentru rase autohtone în pericol de abandonCreștere și îngrășareCreștere și îngrășareCreștere, îngrășare și reproducție
  4.MijlocitoriXXXXXX
  5.AsociațiiXXXXXXX
  6.Către noncomercialeP.F.SubzistențăXXXXXXXX
  7.Către exploatații comercialeAsociativăP.F.Gospodărie țărăneascăXXXXXXXXX
  8.ÎnregistrateP.F.FamilialXXXXXXXX
  Pentru rase autohtone în pericol de abandonXXXXX
  II, IF, AF, PFA, PJPentru rase autohtone în pericol de abandonXXX
  Creștere și îngrășareXXXXXX
  9.AutorizateII, IF, AF, PFA, PJCreștere și îngrășareXX
  II, IF, AF, PFA, PJCreștere, îngrășare și reproducțieX
  10.Către abator neinclus în sistemul canalizat*XXXXXXXX
  11.Către abator inclus în sistemul canalizat**XXX
  * Abator neinclus în sistemul canalizat de producere a cărnii de porc în România, destinată punerii pe piața Uniunii Europene.
  ** Abator inclus în sistemul canalizat de producere a cărnii de porc în România, destinată punerii pe piața Uniunii Europene.
   +  Anexa nr. 4
  Numărul punctelor de amendă, în funcție de tipul de exploatație în care se constată neconformitatea
  Nr. crt./lit.ABCDEFGHI
  1.Categorii de exploatațiiNon- comercialeComerciale
  AsociativeÎnregistrate sanitar-veterinarAutorizate sanitar-veterinarMijlocitori și asociații
  2.Deținute deP.F.P.F.P.F.P.F.II, IF, AF, PFA, PJII, IF, AF, PFA, PJII, IF, AF, PFA, PJII, IF, AF, PFA, PJ
  3.Exploatație de tipSubzistențăGospodărie țărăneascăFamilialPentru rase autohtone în pericol de abandonPentru rase autohtone în pericol de abandonCreștere și îngrășareCreștere și îngrășareCreștere, îngrășare și reproducțieComerț cu animale vii
  4.Nerespectarea prevederilorAnexa nr. 14466810121212
  5.Anexa nr. 28812121620242424
  6.Anexa nr. 366991215151515
  7.Cumul anexe141421212835393939
  8.Alte prevederi din prezenta lege8812121620242424
  9.Sancțiune maximă222233334455636363
  Nerespectarea prevederilor art. 12 din prezenta lege de către administratorii crescătoriilor de vânat și/sau complexuri de vânătoare se sancționează cu 10-30 puncte amendă.
  Nerespectarea prevederilor art. 13 din prezenta lege de către gestionarii fondurilor cinegetice se sancționează cu 10-30 puncte amendă.
   +  Anexa nr. 5
  ACORDAREA DESPĂGUBIRILOR
   +  Articolul 1În exploatațiile pentru care autoritățile teritorial competente au emis dispoziția de ucidere, în conformitate cu normele metodologice prevăzute la art. 38 alin. (1) din prezenta lege, se acordă despăgubiri pentru:1. porcinele existente în exploatație la data emiterii deciziei de ucidere - la prețul de piață al acestora, astfel cum este definit la art. 2 lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului;2. furajele, produsele, materialele, medicamentele distruse din dispoziția autorității competente - la valoarea de achiziție a acestora;3. costurile operaționale suportate de proprietar pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de autoritatea competentă - conform documentelor financiar-contabile ale operatorului, inclusiv costurile pentru prestările serviciilor angajate;4. produsele raticide, dezinfectante și insecticidele folosite de proprietar pentru realizarea măsurilor de deratizare, dezinfecție și dezinsecție (DDD) dispuse de autoritatea competentă - la valoarea de achiziție a acestora.  +  Articolul 2În exploatațiile sau unitățile pentru care autoritățile teritorial competente au dispus măsuri cu privire la produsele de origine animală ca urmare a prevenirii, controlului sau combaterii pestei porcine africane se acordă despăgubiri pentru: 1. produsele de origine animală retrase de la comercializare - la valoarea de producție (în cazul abatoarelor) sau de achiziție (în cazul altor unități) a acestora;2. costurile operaționale suportate de proprietar pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de autoritatea competentă - conform documentelor financiar-contabile ale operatorului;3. produsele raticide, dezinfectante și insecticidele folosite de proprietar pentru realizarea măsurilor de deratizare, dezinfecție și dezinsecție dispuse de autoritatea competentă - la valoarea de achiziție a acestora.  +  Articolul 3Despăgubirile pentru porcinele ucise din dispoziția autorităților competente pentru prevenirea, combaterea sau controlul pestei porcine africane nu se acordă în următoarele situații:1. în exploatațiile în care se constată nerespectarea cerințelor din anexa nr. 1 a prezentei legi;2. în exploatațiile noncomerciale, în gospodăriile țărănești și în exploatațiile comerciale înregistrate sanitar-veterinar deținătoare de porcine în vârstă de până la 60 de zile, cu excepția celor înregistrate în SNIIA;3. în exploatațiile comerciale în care, în perioada de monitorizare prevăzută în anexa II a Regulamentului delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate, pentru pesta porcină africană se constată:a) nerespectarea regulilor de mișcare a porcinelor prevăzute în anexa nr. 3 a prezentei legi, constatate inclusiv ca urmare a unor acțiuni de identificare fără trasabilitate;b) efectuarea de tratamente, intervenții sau acțiuni medicale, inclusiv necropsii și prelevări de probe cu personal, sub stricta supraveghere a medicului veterinar de liberă practică;4. în exploatațiile în care la data emiterii deciziei de ucidere se constată nerespectarea regulilor de biosecuritate prevăzute în anexa nr. 2 a prezentei legi, pentru neconformități care în prealabil au fost aduse la cunoștința deținătorului și nu au fost remediate;5. în exploatațiile sau unitățile în care se constată că nu au fost respectate dispozițiile și/sau restricțiile impuse de autoritatea competentă în scopul prevenirii, controlului sau combaterii pestei porcine africane.  +  Articolul 4Dosarele de despăgubire se depun de către proprietarii sau reprezentanții legali ai exploatațiilor/unităților prevăzute la art. 1 și 2 din prezenta anexa la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, competentă teritorial.  +  Articolul 5Se acordă compensații financiare stabilite de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Finanțelor, pentru cheltuielile suplimentare generate de restricțiile de mișcare impuse de CLCB, în cuantum de maximum 15 euro/animal afectat de decizia de restricție.
  -------