LEGE nr. 115 din 10 mai 2023pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 9 martie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, partea introductivă și literele b), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile utilizate în prezenta lege au semnificațiile prevăzute în Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, precum și următoarele semnificații:..........................b) dezastru natural - formă de manifestare a riscurilor de cutremur de pământ, alunecare de teren și inundații ca fenomene naturale, care generează prejudicii materiale; ...............................d) contract PAD - contract de asigurare a locuinței împotriva dezastrelor naturale, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parțială, în condițiile și în limitele stabilite de prezenta lege și de normele emise în aplicarea acesteia;e) Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, denumit în continuare PAID - societate de asigurare și/sau de reasigurare, constituită cu scopul de a gestiona asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva dezastrelor naturale;2. La articolul 2, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) și j), cu următorul cuprins: i) reînnoire - emiterea unui nou contract de asigurare pentru aceleași riscuri asigurate, conform legislației în vigoare, cu aceleași date de identificare ale asiguratului și ale locuinței asigurate la un moment anterior expirării perioadei de valabilitate, pentru care perioada de valabilitate are continuitate; j) coasigurare - operațiunea prin care PAID împreună cu cel puțin un alt asigurător subscrie riscurile de cutremur de pământ, alunecare de teren și inundații ca fenomene naturale; PAID răspunde față de asigurat în limitele obligațiilor sale, stabilite prin prezenta lege și reglementările emise în aplicarea acesteia.3. La articolul 3, alineatele (1), (5), (6), (8) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Persoanele fizice și juridice asigură împotriva dezastrelor naturale, în condițiile prezentei legi, toate construcțiile cu destinația de locuință, înregistrate cu această destinație în evidențele organelor fiscale, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora și pentru care s-a păstrat în fapt destinația de locuință............................(5) În cazul construcțiilor cu destinația de locuință aflate în coproprietate sau care au părți de uz comun se încheie câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuință în parte, indiferent dacă aceasta mai este utilizată sau nu în acest scop; în acest caz, prima de asigurare se plătește pentru fiecare locuință în parte.(6) Locuințele situate în clădirile expertizate tehnic în condițiile legii de către experți tehnici atestați și încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic nu se asigură pentru dezastre naturale prin contracte PAD, până la data recepției efectuate la terminarea lucrărilor de consolidare a clădirilor...........................(8) Dovada existenței asigurării obligatorii PAD o constituie contractul de asigurare PAD sau contractul de asigurare în care PAID are calitate de coasigurător.(9) Societățile de asigurare nu pot încheia asigurări facultative pentru acea locuință care nu are încheiată în prealabil o asigurare obligatorie PAD; sunt exceptate în acest caz locuințele situate în clădiri încadrate în categoria I de risc seismic.4. La articolul 3, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins: (10) Prin excepție de la prevederile alin. (9), societățile de asigurare pot încheia asigurări facultative pentru dezastre naturale pentru acea locuință pentru care contractul de asigurare se încheie în coasigurare cu PAID.5. La articolul 4, nota de subsol se abrogă. 6. Titlul capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul II Contractul de asigurare împotriva dezastrelor naturale7. La articolul 5, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Pentru contractele anuale, suma asigurată care se acordă în temeiul prezentei legi, denumită în continuare sumă asigurată obligatoriu, este:a) 100.000 lei, pentru fiecare locuință de tip A;b) 50.000 lei, pentru fiecare locuință de tip B.(2) Primele anuale cuvenite pentru sumele asigurate prevăzute la alin. (1), denumite în continuare prime obligatorii, sunt următoarele: a) 130 lei, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. a); b) 50 lei, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. b). (3) Suma asigurată obligatoriu și prima obligatorie aferentă pot fi modificate prin reglementări emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.; în acest caz, pentru contractele multianuale, suma asigurată obligatoriu și prima de asigurare aferentă se reactualizează la data aniversării anuale.8. La articolul 5, alineatul (4) se abrogă. 9. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Prin contractul PAD sunt acoperite daunele produse construcțiilor prevăzute la art. 3 de oricare dintre formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al producerii riscurilor asigurate.10. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Contractul de asigurare obligatorie a locuințelor se încheie în forma scrisă între PAID și proprietarul locuinței, fie în mod direct, fie prin mijlocirea societăților de asigurare prin derogare de la Legea nr. 236/2018, cu modificările și completările ulterioare, și de la Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, fie prin alte canale de distribuție, și îndeplinește cel puțin următoarele condiții: a) suma asigurată este egală cu cea asigurată obligatoriu;b) riscurile asigurate prin contract cuprind riscurile prevăzute la art. 6.(2) În baza prevederilor Legii nr. 236/2018, cu modificările și completările ulterioare, personalul autorităților administrației publice locale și cel al instituțiilor subordonate administrației publice locale, în cazul cărora nu există stare de incompatibilitate sau conflict de interese cu activitatea desfășurată în mod curent, pot opta și desfășura activitate de distribuție a contractelor de asigurare PAD.(3) Termenii, condițiile și clauzele contractului de asigurare a locuințelor, referitoare la suma asigurată obligatoriu, prima obligatorie și riscurile prevăzute la art. 6, denumite în continuare clauze obligatorii, sunt general valabile și obligatorii și se stabilesc prin reglementări emise de către A.S.F. în aplicarea prezentei legi.11. Articolul 8 se abrogă. 12. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Contractul PAD este valabil pe o perioadă de cel puțin 12 luni, cu începere cel mai devreme de la ora 0.00 a celei de a cincea zile calendaristice de la data la care s-a emis contractul de asigurare. (2) În cazul contractelor care se reînnoiesc, acestea intră în vigoare cel mai devreme la ora 0.00 a zilei următoare celei în care acestea s-au emis, dar nu mai devreme de ora 0.00 a zilei următoare celei în care expiră contractul care se reînnoiește.(3) PAID poate efectua o inspecție de risc a locuinței care face obiectul asigurării obligatorii, iar cheltuiala ocazionată de aceasta este suportată de către PAID.(4) Contractul PAD poate fi emis, cu acordul părților, și pentru perioade mai mari de 12 luni, numai în multiplu de 12 luni.(5) Condițiile încetării valabilității contractelor de asigurare PAD încheiate pentru perioade mai mari de 12 luni sunt cele stabilite prin acordul părților în contractul de asigurare.(6) În situația schimbării proprietarului unei locuințe care este asigurată obligatoriu și pentru care prima de asigurare a fost achitată integral, contractul PAD rămâne valabil până la data trecută în contract, beneficiarul asigurării fiind noul proprietar.13. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Pentru înregistrarea sau modificarea înregistrării unei locuințe în cartea funciară, proprietarul acesteia este obligat să prezinte un contract de asigurare obligatorie a locuinței.(2) Înregistrarea sau modificarea înregistrării locuinței în cartea funciară este condiționată de existența unui contract de asigurare obligatorie a locuinței în vigoare la data solicitării.14. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Asigurații care, după data intrării în vigoare a prezentei legi, procedează la modificarea locuințelor fără autorizație de construire, emisă în condițiile legii, sau cu nerespectarea autorizației respective, afectând structura de rezistență a locuințelor și favorizând expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu sunt despăgubiți pentru partea de pagubă care a fost produsă sau favorizată ca urmare a lucrărilor efectuate.(2) PAID este îndreptățit să recupereze de la cei vinovați valoarea despăgubirilor achitate pentru acele pagube care au fost favorizate de lucrări de construcție neautorizate sau pentru care nu s-au obținut autorizațiile necesare sau nu s-au respectat normativele în construcții, conform legii aplicabile.15. La articolul 12, alineatul (1) se abrogă. 16. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) În cazul contractelor PAD emise pentru perioade multianuale, plata primei obligatorii se efectuează anual în termenii conveniți prin contractul de asigurare.17. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Mecanismul de plată a comisionului pentru contractele PAD emise conform art. 7 alin. (1) se stabilește prin reglementări emise de către A.S.F.18. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Asiguratului îi revin următoarele obligații și drepturi:a) obligații:(i) să achite prima de asigurare;(ii) să îndeplinească celelalte condiții prevăzute de prezenta lege și reglementările emise de către A.S.F.;b) dreptul să încaseze despăgubirea în cazul producerii riscului asigurat obligatoriu.19. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16PAID, societățile de asigurare, precum și intermediarii care distribuie contractele PAD în conformitate cu prevederile prezentei legi au următoarele obligații: a) să solicite asiguratului informații cu privire la identificarea locuinței și a proprietarului acesteia pentru o evaluare corectă a riscurilor la momentul încheierii contractului PAD și pe parcursul derulării contractului;b) să respecte condițiile prevăzute de prezenta lege și reglementările emise de către A.S.F. în aplicarea acesteia; c) să emită/să elibereze asiguratului contractul de asigurare, certificatul de asigurare sau nota de acoperire la momentul încheierii acestuia.20. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) PAID facilitează accesul primăriilor la lista actualizată a proprietarilor care au încheiat contracte PAD, în format electronic, prin acordarea la cerere a dreptului de acces în baza de date a PAID.(2) Compartimentele de specialitate ale primăriilor transmit semestrial, începând cu data de 15 ianuarie 2024, scrisori de înștiințare, cu confirmare de primire, către persoanele care nu au încheiat contracte PAD pentru locuințele pe care le dețin în proprietate.21. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) În cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate obligatoriu, cererea de despăgubire se adresează asigurătorului care a eliberat contractul sau PAID în situația în care contractul a fost eliberat de către PAID direct sau prin intermediari.(2) În situații deosebite, în urma comunicării transmise/publicate de către PAID, cererea de despăgubire poate fi preluată direct de către PAID.22. La articolul 19, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Constatarea și evaluarea prejudiciilor, precum și stabilirea cuantumului despăgubirii se realizează de către asigurătorul care a eliberat contractul de asigurare, cu respectarea reglementărilor emise de către A.S.F. în aplicarea prezentei legi.(2) În cazul contractelor eliberate prin intermediari, constatarea și evaluarea prejudiciilor, precum și stabilirea cuantumului despăgubirii se realizează de către PAID, cu respectarea reglementărilor emise de către A.S.F. în aplicarea prezentei legi.(3) În cazul în care asigurătorul care a eliberat contractul de asigurare informează PAID cu privire la imposibilitatea realizării în termenele prevăzute a instrumentării dosarelor de daună, PAID poate prelua această activitate.23. La articolul 19, alineatul (4) se abrogă. 24. La articolul 19, alineatele (5),(7) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) În cazul în care o persoană este asigurată atât printr-un contract de asigurare obligatorie, cât și printr-un contract de asigurare facultativă, plata despăgubirilor se efectuează în baza condițiilor de asigurare obligatorie, urmând ca pentru suma asigurată care excedează sumei asigurate prin contractul PAD plata să se efectueze în baza contractului de asigurare facultativă.................................(7) Sumele cuvenite ca despăgubire se achită conform solicitării asiguratului prin mijloacele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare la data plății................................(9) Obligația acoperirii costurilor aferente activității de constatare și evaluare a prejudiciilor ce sunt în legătură cu acoperirea dată de un contract PAD cade în sarcina PAID.25. La articolul 19, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:(10) În cazul contractelor de asigurare în care PAID are calitatea de coasigurător, costurile aferente activității de constatare și evaluare a prejudiciilor cad în sarcina asigurătorilor, iar stabilirea cuantumului aferent obligației fiecărei părți se realizează conform înțelegerii prealabile a acestora.26. Articolul 20 se abrogă.27. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21Sumele achitate de către PAID cu titlu de despăgubire, în temeiul contractelor PAD, acoperă cheltuielile de readucere a locuinței la starea existentă anterior producerii evenimentului asigurat; acestea se constituie în baza principiului asigurării de prim risc în limita sumei asigurate obligatoriu.28. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Statul își rezervă dreptul de a nu acorda despăgubiri proprietarilor de locuințe avariate prin dezastre naturale, atunci când locuințele nu sunt asigurate printr-un contract PAD.29. La articolul 24 alineatul (2), literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) emite contractul PAD, inclusiv în sistem electronic, atât în mod direct, cât și în coasigurare;..............................d) îndeplinește funcția de centru de coordonare a activității de constatare a prejudiciilor rezultate în urma producerii unui dezastru natural, desfășurată împreună cu societățile de asigurări autorizate;30. La articolul 24 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) constituie și menține în permanență rezerva strategică de catastrofă, conform reglementărilor emise de A.S.F.31. La articolul 24, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (2), PAID:a) emite regulamente privind organizarea și funcționarea societății, relația dintre societățile de asigurare autorizate și PAID, fluxurile financiare și de informații și orice alte aspecte considerate a fi necesare pentru funcționarea societății, în condițiile legii;b) încheie protocoale/contracte de colaborare cu alte societăți de asigurare autorizate sau alte entități care pot prelua legal activități de constatare și evaluare a daunelor în caz de dezastru natural.(5) Atribuțiile organelor statutare, precum și cele ale conducerii PAID se stabilesc în condițiile prevăzute de legislația națională și legislația în vigoare a Uniunii Europene.32. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Pot fi acționari ai PAID, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, orice entități, în condițiile în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) o entitate poate deține individual acțiuni ce reprezintă maximum 25% din capitalul social al PAID sau din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor;b) două sau mai multe entități care fac parte din același grup/holding pot deține acțiuni ce reprezintă maximum 30% din capitalul social al PAID sau din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor.(2) Societatea PAID poate să își extindă acționariatul, inclusiv prin ofertă publică, în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Societății PAID i se permite să dobândească propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății în cauză, cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.33. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26Exercitarea atribuțiilor de către conducerea PAID se realizează cu îndeplinirea condițiilor de legalitate prevăzute în legislația națională și legislația în vigoare a Uniunii Europene.34. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27Conducerea PAID îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională și legislația în vigoare a Uniunii Europene.35. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Disponibilitățile PAID pot fi plasate la instituții de credit, în instrumente ale pieței monetare, în titluri de stat sau obligațiuni municipale ori în alte instrumente financiare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.(2) PAID deține în permanență fonduri proprii eligibile care să acopere cerința de capital de solvabilitate și cerința de capital minim în conformitate cu prevederile legale.36. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) Următoarele fapte constituie contravenții:a) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligației de asigurare a locuințelor prevăzute la art. 3 alin. (1);b) nerespectarea, în orice mod, a prevederilor prezentei legi și a reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acesteia de către societățile de asigurare și de intermediari.37. La articolul 29, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei.(3) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și aplicarea sancțiunilor se fac de către primari și de către persoanele împuternicite în acest scop de către aceștia.38. La articolul 29, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) le sunt aplicabile următoarele dispoziții după cum urmează:a) în cazul societăților, cele prevăzute în Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare;b) în cazul intermediarilor principali și/sau secundari, cele prevăzute în Legea nr. 236/2018, cu modificările și completările ulterioare.(5) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, amenzile contravenționale stabilite prin prezenta lege și aplicate de Consiliul A.S.F. se constituie ca venit la bugetul de stat în cotă de 50%, iar diferența de 50% ca venit la bugetul A.S.F.39. La articolul 29, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: (6) Amenzile contravenționale stabilite prin prezenta lege pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), în cotă de 100%, se constituie ca venit la bugetul autorităților locale de pe raza teritorială în care locuiește contravenientul.40. Articolul 32 se abrogă.41. Articolul 33 se abrogă.42. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34A.S.F. emite norme în aplicarea prezentei legi.43. Articolul 37 se abrogă.  +  Articolul IIAsigurările facultative multianuale existente la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi modificate corespunzător începând cu prima aniversare anuală.  +  Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVLegea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 9 martie 2016, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 10 mai 2023.Nr. 115.-----