ORDIN nr. 626 din 5 mai 2023pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 9 mai 2023    În temeiul prevederilor art. 47 alin. (16), ale art. 54 și ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de dispozițiile art. 46 alin. (4) și ale art. 69 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare necesitatea automatizării mecanismului de înființare și ridicare a popririlor bancare de către organele de executare silită din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în limita sumelor înscrise în actele de executare silită, astfel încât disponibilitățile bănești existente în conturile contribuabililor să nu fie afectate peste limita sumelor înscrise în adresa de înființare a popririi bancare și să nu se producă sincope în activitatea desfășurată de aceștia, iar ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire bancară să se realizeze cu operativitate,având în vedere avizul Autorității pentru Digitalizarea României comunicat prin Adresa nr. 60 din 27.01.2023 și avizul Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 738.568 din 18.04.2023,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 10 mai 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Instituțiile de credit împreună cu A.N.A.F. realizează reconcilierea informațiilor existente în bazele de date proprii cu privire la măsurile de executare silită prin poprire asupra disponibilităților bănești înființate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, inclusiv în ceea ce privește actualizarea sumelor rămase de recuperat din acestea la data concilierii, în baza unui calendar stabilit cu instituțiile de credit.2. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Protocolul de colaborare privind implementarea sistemului de instituire electronică a popririi asupra conturilor bancare, încheiat între A.N.A.F., Asociația Română a Băncilor și instituțiile de credit, în temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, rămâne în vigoare până la încheierea unui nou protocol de colaborare.3. La anexa nr. 1, după punctul 4.2 se introduce un nou punct, punctul 4.2^1, cu următorul cuprins:4.2^1. Pe perioada suspendării popririi, Trezoreria Operativă Centrală nu validează viramentul efectuat de instituția de credit, dacă în aplicația e-Popriri se constată că suspendarea popririi a fost încărcată pe platforma e-Popriri.4. La anexa nr. 1, punctul 5.3 se modifică și va avea următorul cuprins:5.3. În cazul suspendării executării silite, sumele existente la momentul comunicării adresei prevăzute la pct. 5.2 rămân indisponibilizate în conturile deschise la instituțiile de credit. Până la momentul la care instituțiile de credit transmit informațiile privind suma disponibilă de plată, debitorul poate dispune de sumele indisponibilizate conform prevederilor art. 233 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, instituția de credit urmând să le vireze în conturile de disponibil/venituri aferente obligațiilor fiscale datorate.5. La anexa nr. 1, punctul 6.3 se modifică și va avea următorul cuprins:6.3. După actualizarea sumelor efectuată conform pct. 4.6 și 6.2, se transmite adresa pentru înștiințarea instituțiilor de credit privind sumele rămase de recuperat, ca urmare a stingerilor efectuate, din popririle înființate prin mijloace electronice de transmitere la distanță, instituțiilor de credit cărora li s-au comunicat adresele de înființare a popririi. Prevederile pct. 2.3-2.5 se aplică în mod corespunzător. Prin excepție de la prevederile pct. 2.5, instituția de credit nu transmite mesajul privind motivul neînființării, acesta urmând să se actualizeze automat, săptămânal, de sistemul informatic e-Popriri prin preluarea informațiilor existente în bazele de date deținute sau la care are acces Agenția Națională de Administrare Fiscală.6. La anexa nr. 1, punctul 8.4 se abrogă.7. Anexa nr. 2 se abrogă.  +  Articolul IIDispozițiile art. I pct. 1, 2 și 5-7 intră în vigoare la 1 octombrie 2023.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Lucian-Ovidiu Heiuș
    București, 5 mai 2023.Nr. 626.-----