NORME METODOLOGICE din 20 decembrie 2018privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1111 din 28 decembrie 2018  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.017 din 20 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 1111 din 28 decembrie 2018.
   +  Articolul 1Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1)-(6) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 448/2006, beneficiază de gratuitatea transportului interurban, în România, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, următoarele categorii de persoane:a) persoanele cu handicap grav;b) persoanele cu handicap accentuat;c) însoțitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezența acestora;d) asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;e) însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezența acestora;f) persoanele cu afecțiuni renale care necesită hemodializă;g) asistenții personali sau însoțitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă.  +  Articolul 2Documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, denumit în continuare document de încadrare, poate fi, după caz, certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protecția copilului sau de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap județeană, respectiv locală, a sectoarelor municipiului București sau decizia de încadrare în grad și tip de handicap eliberată de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.  +  Articolul 3(1) În situația în care documentul de încadrare în grad de handicap grav cuprinde mențiunea: „cu asistent personal“, beneficiarii prevederilor art. 24 alin. (1) și (5) din Legea nr. 448/2006 sunt prevăzuți la art. 1 lit. a), c), d), f) și g), în funcție de opțiunea exprimată conform legii. (2) În situația în care documentul de încadrare în grad de handicap grav nu cuprinde mențiunea: „cu asistent personal“, beneficiarii prevederilor art. 24 alin. (1) și (5) din Legea nr. 448/2006 sunt prevăzuți la art. 1 lit. a), c) și g) doar în ceea ce privește însoțitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă.  +  Articolul 4În sensul prezentelor norme metodologice, prin operator de transport interurban se înțelege operatorul de transport public feroviar, rutier sau naval, care efectuează transport public de călători, interurban, județean și interjudețean, respectiv pe apele naționale navigabile, sau reprezentanții autorizați ai acestuia.  +  Articolul 5Operatorii de transport interurban pot presta serviciile de transport pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006 numai în baza convențiilor încheiate cu direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, denumite în continuare DGASPC, conform modelului prevăzut la art. 2 din hotărâre, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 6Începând cu data de 1 ianuarie 2021, pentru transportul public interurban feroviar, rutier sau naval de călători pe teritoriul României, persoanele beneficiare vor utiliza biletul de călătorie gratuită, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1. (la 01-01-2021, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.118 din 17 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1297 din 28 decembrie 2020 )  +  Articolul 7La transportul interurban feroviar, biletele de călătorie gratuită sunt valabile pentru călătoria gratuită cu tren regio, clasa a II-a, și tren interregio, clasa a II-a. Folosirea acestor bilete la o clasă superioară sau la trenuri de rang superior, la vagon de dormit, vagon cușetă se face numai cu plata diferențelor tarifare corespunzătoare, inclusiv a tarifelor de rezervare, de către persoana care circulă.  +  Articolul 8Persoana beneficiară poate efectua călătoria pe întreaga distanță cu un singur operator de transport interurban. (la 01-01-2021, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.118 din 17 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1297 din 28 decembrie 2020 )  +  Articolul 9(1) Biletul de călătorie gratuită are dimensiunea 1/3 dintr-o coală A4, orientată portret, împărțită în trei părți egale pe orizontală.(2) Biletul de călătorie gratuită este format din:a) biletul propriu-zis;b) cuponul statistic;c) două cupoane-anexă.(3) Tipul hârtiei folosite pentru tipărirea biletului de călătorie gratuită va fi IQ Premium 80 gr/mp, de culoare albă.(4) Hârtia pe care este tipărit biletul de călătorie gratuită conține filigran de siguranță realizat cu polimer transparent care aderă la fibra hârtiei, dispus vertical, cu inscripția «DGASPC», înscrisă cu font «Arial Rounded MT Bold», conform modelului din anexa nr. 2, după cum urmează:a) pe biletul propriu-zis va apărea sintagma «DGASPC» filigranată o singură dată, cu fontul de mărimea 58;b) pe cuponul statistic va apărea sintagma «DGASPC» filigranată o singură dată, cu fontul mărimea 35;c) pe cele două cupoane-anexă va apărea sintagma «DGASPC» filigranată o singură dată, cu fontul mărimea 35.(5) Hârtia pe care este tipărit biletul de călătorie gratuită este ștanțată, pentru a permite separarea ușoară a fiecărui bilet de călătorie gratuită în parte și a părților componente ale acestuia.(6) Seria biletului de călătorie gratuită este stabilită și tipărită de către DGASPC și este un număr format din 8 cifre, din care primele două cifre reprezintă codul DGASPC conform anexei nr. 3, iar celelalte 6 cifre reprezintă numărul propriu-zis, care poate fi reluat de la început de an calendaristic, însă nu la un interval mai mic de 2 ani. (la 01-01-2021, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.118 din 17 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1297 din 28 decembrie 2020 )  +  Articolul 10Biletele de călătorie gratuită se tipăresc de către DGASPC, costul tipăririi fiind suportat din bugetul acestuia.  +  Articolul 11(1) Eliberarea biletului de călătorie gratuită se face de către DGASPC astfel:a) pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 1 lit. a)-c), e) și f), în baza cererii persoanei cu handicap, reprezentantului legal al acesteia, a altei persoane cu împuternicire notarială dată de către persoana cu handicap/reprezentantul legal al acesteia sau a organizației neguvernamentale având ca scop protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu împuternicire, pentru reprezentare, în numele și pentru membrii acesteia, în baza unui protocol de colaborare încheiat cu DGASPC în acest sens;b) pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 1 lit. d) și g), în baza cererii asistentului personal. (la 19-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 11 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 507 din 17 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 19 iulie 2019 ) (2) Cererea se depune la DGASPC și va cuprinde numărul, data documentului de încadrare pe baza căruia se solicită biletele de călătorie gratuită și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.(3) Pe baza cererii, DGASPC eliberează numărul de bilete de călătorie gratuită cuvenit, stabilind valabilitatea acestora, conform art. 12 și 13.(4) La eliberarea biletului de călătorie gratuită, DGASPC va tipări obligatoriu pe biletul propriu-zis și pe fiecare cupon al biletului de călătorie gratuită următoarele informații: a) denumirea DGASPC emitente, astfel: pentru DGASPC județene se va tipări numele județului în întregime, iar pentru DGASPC sectoriale se va tipări „Sectorul nr. X București“;b) seria biletului de călătorie gratuită; c) perioada de valabilitate a biletului de călătorie gratuită „de la, până la“, sub forma zz/ll/aaaa;d) data până la care poate fi prelungit, respectiv 31 ianuarie anul următor, conform prevederilor art. 14 alin. (4) si (5), sub forma zz/ll/aaaa; e) calitatea persoanei care îl va folosi: „PH“ pentru biletele de călătorie gratuită eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 lit. a), b) și f); „Γ pentru biletele de călătorie gratuită eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 lit. c), e) și g); „AP“ pentru biletele de călătorie gratuită eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 lit. d) și g);f) numele și prenumele persoanei cu handicap, pentru biletele de călătorie gratuită eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 lit. a)-c), e) și f), sau numele și prenumele asistentului personal pentru biletele de călătorie gratuită eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 lit. d) și g);g) codul de bare aferent fiecărui cupon, în spațiul rezervat acestuia, codificat conform anexei nr. 4.h) sintagma «Rămâne la beneficiar și se păstrează minimum 3 luni» pe biletul propriu-zis, în colțul din dreapta, jos; (la 01-01-2021, Alineatul (4) din Articolul 11 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.118 din 17 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1297 din 28 decembrie 2020 ) i) sintagma «Rămâne la transportator» pe fiecare cupon, sub codul de bare. (la 01-01-2021, Alineatul (4) din Articolul 11 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.118 din 17 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1297 din 28 decembrie 2020 ) (5) La eliberarea biletului de călătorie gratuită, DGASPC va viza, prin ștampilare, în caseta „L.S.“ din partea superioară a fiecărui cupon al biletului de călătorie gratuită.(6) În cazul prelungirii perioadei de valabilitate a cuponului, DGASPC va aplica ștampila proprie în caseta „L.S.“ din dreptul rubricii „Prelungit până la“.  +  Articolul 12(1) Biletul de călătorie gratuită este nominal și netransmisibil. (2) Pe baza documentelor de încadrare aflate în termen de valabilitate, persoana îndreptățită poate solicita biletele de călătorie gratuită pentru anul calendaristic, până la data de 31 decembrie a anului în curs.(3) Numărul de bilete de călătorie gratuită stabilit potrivit legii este acordat de DGASPC proporțional cu numărul de luni calendaristice cuprinse în perioada de valabilitate a documentului de încadrare.(4) În cazul în care rezultatul calculului numărului de bilete de călătorie gratuită este un număr cu zecimale, acesta se va rotunji în plus dacă documentul de încadrare este emis în anul calendaristic în curs sau se va rotunji în minus dacă documentul de încadrare expiră în anul calendaristic în curs.(5) Pentru persoanele cu handicap cu afecțiuni renale care necesită hemodializă în alte localități decât cele de domiciliu, numărul de bilete de călătorie gratuită poate depăși numărul stabilit la alin. (3), în funcție de recomandarea centrului de dializă.  +  Articolul 13(1) În cazul în care persoana cu handicap schimbă domiciliul/reședința dintr-un județ/sector în altul, DGASPC care preia dosarul poate returna la DGASPC de unde s-a transferat dosarul eventualele bilete de călătorie gratuită valabile și neutilizate integral, în vederea anulării.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), dosarul care se transferă va conține o adeverință care atestă numărul de bilete de călătorie gratuită eliberate în anul calendaristic în curs și numărul de bilete de călătorie gratuită neutilizate, returnate și anulate, denumită în continuare adeverința.(3) Adeverința prevăzută la alin. (2) va sta la baza eliberării biletelor de călătorie gratuită de către DGASPC care a preluat dosarul.(4) Persoana cu handicap, reprezentantul legal al acesteia și/sau, după caz, asistentul personal al persoanei cu handicap va returna biletele de călătorie gratuită nefolosite integral sau parțial, în următoarele situații:a) decesul persoanei cu handicap;b) încetarea contractului individual de muncă al asistentului personal;c) obținerea unui document de încadrare ulterior celui pe baza căruia au fost eliberate biletele de călătorie gratuită, care stabilește un grad de handicap care nu se încadrează în prevederile art. 1;d) schimbarea opțiunii privind angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizației lunare prevăzute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, ulterior eliberării biletelor de călătorie gratuită;e) schimbarea domiciliului/reședinței în alt județ sau sector.(5) În cazul în care DGASPC constată că s-au efectuat călătorii în baza unor bilete de călătorie gratuită care nu au fost returnate conform prevederilor alin. (4), DGASPC va recupera contravaloarea călătoriei de la persoanele respective.  +  Articolul 14(1) Biletul de călătorie gratuită al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 este valabil pentru transportul în perioada prevăzută în cuprinsul său și tipărită de DGASPC conform art. 11 alin. (4) lit. c), respectiv lit. d), astfel: de la data eliberării acestora până inclusiv în ultima zi a lunii în care expiră documentul de încadrare sau ultima zi a lunii ianuarie a anului următor, dacă documentul de încadrare nu expiră înainte de această dată.(2) În cazul în care biletele de călătorie gratuită sunt eliberate în luna emiterii documentului de încadrare, perioada de valabilitate stabilită de către DGASPC este de la data de 1 a lunii următoare eliberării acestora până inclusiv în ultima zi a lunii în care expiră documentul de încadrare sau ultima zi a lunii ianuarie a anului următor, dacă documentul de încadrare nu expiră înainte de această dată.(3) În cazul în care biletele de călătorie gratuită sunt eliberate într-o lună ulterioară față de luna emiterii documentului de încadrare, perioada de valabilitate stabilită de către DGASPC este de la data eliberării acestora până inclusiv în ultima zi a lunii în care expiră documentul de încadrare sau ultima zi a lunii ianuarie a anului următor, dacă documentul de încadrare nu expiră înainte de această dată.(4) În baza unei cereri depuse de persoanele îndreptățite, perioada de valabilitate a biletului de călătorie gratuită se prelungește de către DGASPC dacă se îndeplinesc simultan următoarele condiții:a) biletul de călătorie gratuită este nefolosit integral; b) valabilitatea biletului de călătorie gratuită expiră sau a expirat în anul în curs;c) persoana cu handicap deține un nou document de încadrare care o îndreptățește la transport interurban gratuit conform art. 1 și 3. (5) Prelungirea perioadei de valabilitate se va efectua de către DGASPC, prin aplicarea ștampilei la secțiunea corespunzătoare pe toate cupoanele biletului de călătorie gratuită, ținând cont de valabilitatea noului document de încadrare.  +  Articolul 15(1) Persoanele cu handicap, asistenții personali, respectiv însoțitorii persoanelor cu handicap beneficiază de călătorii gratuite în baza biletelor de călătorie gratuită acordate în temeiul Legii nr. 448/2006, tipărite de către DGASPC cu datele persoanei cu handicap, respectiv ale asistentului personal conform art. 11 alin. (4) lit. f).(2) Persoana cu handicap poate călători singură sau împreună cu un singur însoțitor ori cu asistentul personal, după caz.(3) Însoțitorul care călătorește împreună cu persoana cu handicap poate fi orice persoană.(4) Însoțitorul persoanei cu handicap călătorește numai însoțind persoana cu handicap, în baza biletului de călătorie gratuită, tipărit de către DGASPC cu datele persoanei cu handicap, conform art. 11 alin. (4) lit. f). Un bilet de călătorie gratuită pentru însoțitor este valabil numai în prezența biletului de călătorie gratuită al persoanei cu handicap cu drept la însoțitor. (5) În timpul efectuării călătoriei, persoana cu handicap prezintă biletul de călătorie gratuită și se legitimează cu legitimația acordată potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, iar în lipsa acesteia cu documentul de identitate în original, respectiv cu certificatul de naștere în cazul copiilor cu vârsta până la 14 ani, în original sau copie. (la 06-05-2020, Alineatul (5) din Articolul 15 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 353 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 06 mai 2020 ) (6) Asistenții personali pot călători fără să însoțească persoana cu handicap în baza biletelor de călătorie gratuită acordate acestora, completate de către DGASPC cu datele asistentului personal, conform art. 11 alin. (4) lit. f).(7) La prezentarea unui bilet de călătorie gratuită și în timpul efectuării călătoriei, asistentul personal va fi legitimat cu documentul de identitate propriu și biletul de călătorie gratuită în baza căruia a fost obținută legitimația de călătorie gratuită.(8) Pentru efectuarea călătoriei, persoanele cu handicap și asistenții personali ai acestora, după caz, vor completa rubricile «de la stația» și «până la stația» pe biletul propriu-zis și pe cuponul statistic/anexă, după consultarea prealabilă a operatorului de transport interurban. (la 01-01-2021, Alineatul (8) din Articolul 15 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.118 din 17 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1297 din 28 decembrie 2020 ) (9) Nu se admit la transport bilete de călătorie gratuită care prezintă ștersături, modificări, corecturi sau care sunt tipărite ilizibil.  +  Articolul 16(1) La efectuarea unei călătorii, persoana cu handicap, însoțitorul acesteia sau, după caz, asistentul personal va prezenta biletul de călătorie gratuită integral operatorului de transport interurban. Este interzis a se detașa una dintre părțile componente de către utilizator.(2) Persoanele cu handicap, însoțitorii acestora, precum și asistenții personali sunt obligați să folosească cuponul statistic între aceleași localități/stații de cale ferată înscrise în rubricile «de la stația» - «la stația» pe biletul propriu-zis.(3) Posesorul biletului de călătorie gratuită este răspunzător de modul de completare a rubricilor «de la stația» și «până la stația».(4) Biletul de călătorie gratuită dă dreptul la întreruperea călătoriei de până la 5 zile, caz în care se va solicita operatorului de transport interurban viza de întrerupere a călătoriei.(5) În cazul în care posesorul biletului de călătorie gratuită renunță la călătorie, acesta va solicita operatorului de transport interurban viza de neutilizare și restituirea cuponului statistic sau a cuponului anexă, după caz. Cuponul poate fi folosit pentru o altă călătorie, dar numai pentru călătoria înscrisă inițial. Solicitarea de restituire se poate face numai în cursul lunii în care s-a vizat biletul de călătorie gratuită și s-a emis legitimația de călătorie, la unitatea unde s-a prezentat biletul de călătorie gratuită pentru viză. (la 01-01-2021, Articolul 16 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.118 din 17 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1297 din 28 decembrie 2020 )  +  Articolul 17(1) La prezentarea biletului de călătorie gratuită și în timpul călătoriei, operatorul de transport interurban verifică:a) integritatea acestuia și prezența elementelor de siguranță prevăzute la art. 9 alin. (4);b) datele înscrise pe biletul de călătorie gratuită, precum și cele din documentul de identitate prezentat. Dacă există neconcordanțe, operatorul de transport interurban nu va permite folosirea biletului de călătorie gratuită.(2) La efectuarea unei călătorii pe baza biletului de călătorie gratuită, operatorul de transport interurban este obligat să completeze următoarele date:a) tariful total aferent pentru secțiunea înscrisă pe cuponul statistic și pe cupoanele-anexă, după caz;b) numărul de km total aferent pentru secțiunea înscrisă pe cuponul statistic și pe cupoanele-anexă, după caz;c) «Data călătoriei» pe cuponul statistic și pe cupoanele-anexă, după caz, și «Data călătoriei» pe biletul propriu-zis. Aceasta reprezintă data exactă în care persoana a efectuat călătoria. (la 01-01-2021, Alineatul (2) din Articolul 17 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.118 din 17 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1297 din 28 decembrie 2020 ) (3) Tariful înscris pe cuponul dus sau pe cuponul întors este cel din ziua prezentării acestuia de către utilizator la operatorul de transport interurban, acesta respectând tarifele prevăzute în Convenție.(4) La prezentarea biletului de călătorie gratuită în vederea efectuării călătoriei, operatorul de transport interurban va viza biletul de călătorie gratuită, conform reglementărilor proprii după care va detașa și va reține cupoanele aferente, după caz, returnând persoanei biletul propriu-zis și celelalte cupoane rămase nedetașate din corpul biletului de călătorie gratuită.  +  Articolul 18(1) Operatorii de transport interurban întocmesc lunar borderoul de decont cu decontul călătoriilor efectuate în baza cupoanelor statistice/anexă pentru care s-au emis legitimații de călătorie în luna precedentă, pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, pentru fiecare DGASPC cu care au încheiată convenție.(2) Informațiile conținute în borderoul de decont, întocmirea și termenele de înaintare a acestuia către DGASPC se stabilesc prin convenția încheiată potrivit prevederilor art. 5.  +  Articolul 19(1) În vederea asigurării transferului sumelor aferente decontării cheltuielilor efectuate de către operatorii de transport interurban de la bugetul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, DGASPC vor depune necesarul de fonduri, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, până la data de 10 a lunii următoare lunii în care s-a înaintat borderoul de decont. (la 23-01-2024, Alineatul (1), Articolul 19 a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 ) (2) Cheltuielile realizate pentru transportul interurban se decontează din bugetul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, prin transferuri lunare de la bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale până la sfârșitul lunii în care s-a încheiat necesarul de fonduri. (la 01-01-2021, Alineatul (2) din Articolul 19 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.118 din 17 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1297 din 28 decembrie 2020 ) (3) DGASPC va deconta contravaloarea călătoriilor către operatorii de transport în termen de 45 de zile calendaristice de la data primirii borderoului de decont.  +  Articolul 19^1(1) În condițiile prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006, persoanele cu handicap grav sau accentuat își exprimă opțiunea pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant pe suport hârtie, denumite în continuare bonuri de carburant, de bonuri valorice pe suport electronic, denumite în continuare card de carburant, sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoțitorului, a părintelui, a tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, pentru cheltuielile necesare alimentării cu carburant și/sau alimentării mijloacelor de transport electrice, care nu depășesc suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat.(2) Bonurile de carburant sau cardurile de carburant prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate, și numai în scopul pentru care au fost emise.(3) Opțiunea prevăzută la alin. (1) se exprimă în baza unei cereri, care poate fi transmisă prin poștă sau curier, electronic pe adresa de e-mail sau înregistrată la registratura DGASPC în a cărei rază teritorială domiciliază persoana cu handicap, inclusiv de către reprezentantul legal al acesteia, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul, părintele, tutorele, asistentul maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.(4) La înregistrarea cererii la registratura DGASPC de către persoanele prevăzute la alin. (3), acestea prezintă documentele de identitate în original, precum și documentele prin care persoana este desemnată reprezentant legal sau documentul care face dovada reprezentativității.(5) În situația în care a fost exprimată opțiunea pentru acordarea de bonuri de carburant, carduri de carburant sau pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban persoanelor prevăzute la art. 24 alin. (2) și (4) din Legea nr. 448/2006.(6) Cererea pentru decontarea carburantului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7, se depune la DGASPC, în termen de 60 de zile de la data efectuării alimentării, și este însoțită de bonul/bonurile fiscal (e) de carburant, emis (e) de societățile de distribuție a produselor petroliere. (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )  +  Articolul 19^2(1) Acordarea de bonuri de carburant și de carduri de carburant se face în baza formularului întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, respectiv în anexa nr. 9. Formularul cuprinde o declarație pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu autoturismul este în interesul persoanei cu handicap, precum și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.(2) Acordarea de bonuri de carburant, alimentarea cardurilor de carburant sau decontarea carburantului în condițiile art. 19^1 alin. (1) se face astfel:a) semestrial, dacă documentul care atestă încadrarea în grad de handicap are valabilitate permanentă;b) trimestrial sau proporțional cu numărul de luni calendaristice în perioada de valabilitate a documentului/ documentelor care atestă încadrarea în grad de handicap, într-un an calendaristic.(3) Dreptul prevăzut de art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu poate fi exercitat după expirarea perioadei de valabilitate a documentului/documentelor de încadrare în grad de handicap.(4) Bonurile de carburant se acordă și se consemnează în formularul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.(5) Numărul de bonuri de carburant se stabilește corespunzător sumei prevăzute de lege și se acordă în anul curent de DGASPC proporțional cu numărul de luni calendaristice cuprinse în perioada de valabilitate a documentului/documentelor de încadrare în grad de handicap.(6) În cazul în care rezultatul calculului numărului de bonuri de carburant este un număr cu zecimale, în funcție de valoarea bonului, acesta se va rotunji în plus, dacă documentul de încadrare în grad de handicap este emis în anul calendaristic în curs sau se va rotunji în minus, dacă documentul de încadrare în grad de handicap expiră în anul calendaristic în curs.(7) Bonurile de carburant acordate pot fi utilizate doar în societăți de distribuție a produselor petroliere care au încheiate contracte de prestare/furnizare a acestor servicii cu DGASPC.(8) În cazul pierderii sau furtului bonurilor de carburant, persoana cu handicap grav sau accentuat sau reprezentantul acesteia anunță de îndată DGASPC care va lua măsurile legale în vederea blocării sau anulării acestora. Dacă blocarea sau anularea nu este posibilă nu se acordă alte bonuri de carburant în schimb și nu se emit duplicate. Acordarea se poate face doar pentru bonurile de carburant recuperate sau rămase neridicate pentru restul perioadei dintr-un an calendaristic, dacă documentul/documentele care atestă încadrarea în grad de handicap este/sunt în perioada de valabilitate. (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )  +  Articolul 19^3(1) Cardurile de carburant se acordă persoanelor cu handicap grav sau accentuat și se consemnează în formularul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.(2) Cardurile de carburant acordate pot fi utilizate în toate societățile de distribuție a produselor petroliere, precum și la toate stațiile de alimentare a mijloacelor de transport electrice aflate pe teritoriul României.(3) Persoana cu handicap grav sau accentuat poate utiliza cardul de carburant numai prin prezentarea actului de identitate.(4) În cazul pierderii sau furtului cardului de carburant, persoana cu handicap grav sau accentuat sau reprezentantul acesteia anunță de îndată DGASPC, care va lua măsurile legale în vederea blocării sau anulării acestuia. La solicitarea persoanei cu handicap grav sau accentuat sau reprezentantului legal al acesteia, DGASPC emite un nou card de carburant. (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )  +  Articolul 19^4(1) Fiecare card de carburant este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau are stocate într-un alt mod în acesta următoarele mențiuni:a) numele și adresa emitentului și datele sale de identificare;b) denumirea DGASPC și datele sale de identificare;c) numele, prenumele și codul numeric personal al persoanei cu handicap grav sau accentuat;d) interdicția de a fi utilizat pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis;e) numărul de identificare, unic la nivel de emitent;f) perioada de valabilitate a cardului de carburant;g) elemente de siguranță a suportului electronic, de tip CIP;h) cuvintele «BON VALORIC ELECTRONIC» cu litere majuscule pe rectoul suportului electronic.(2) Partea din față a cardului de carburant conține următoarele elemente:a) logoul Uniunii Europene;b) logoul Guvernului României;c) textul «BON VALORIC ELECTRONIC»;d) numele și prenumele persoanei cu handicap grav sau accentuat;e) numărul de card: permite identificarea unică a cardului;f) logoul tricolor;g) textul «BON ELECTRONIC PENTRU ALIMENTAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT»;h) valabilitatea;i) CIP.(3) Partea verso a cardului de carburant conține următoarele elemente:a) bandă magnetică;b) spațiu pentru semnătura persoanei cu handicap grav sau accentuat a cardului de carburant;c) numărul de telefon al asistenței utilizatorilor;d) interdicțiile referitoare la utilizarea cardului de carburant - informații cu privire la destinația sumelor alocate/interdicțiile de utilizare;e) denumirea și logoul emitentului cardului de carburant și logoul partener;f) datele de identificare ale emitentului. (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )  +  Articolul 19^5(1) DGASPC acordă bonurile de carburant, eliberează cardurile de carburant și decontează carburantul către persoanele cu handicap grav sau accentuat, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii și a documentelor aferente.(2) Răspunderea cu privire la corectitudinea acordării drepturilor prevăzute la art. 19^1 alin. (1), precum și la identificarea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și atestarea faptului că acestea au dreptul de a beneficia de prevederile art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt în sarcina DGASPC.(3) Neexercitarea acestui drept, de către persoanele cu handicap grav sau accentuat, în anul curent nu poate fi reportat pentru anul calendaristic următor.(4) În cazul în care persoana cu handicap schimbă domiciliul/reședința dintr-un județ/sector în altul, dosarul prevăzut la art. 13 alin. (1) va conține inclusiv o adeverință privind acordarea bonurilor de carburant, a cardurilor de carburant, alimentarea acestora ori decontarea carburantului. (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )  +  Articolul 19^6(1) Contractarea serviciilor privind achiziția de bonuri de carburant și emiterea cardurilor de carburant de către DGASPC, care are calitatea de autoritate contractantă în înțelesul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în condițiile legislației privind achizițiile publice. La estimarea valorii contractului de achiziție publică nu se ia în calcul valoarea nominală a bonurilor de carburant, respectiv a cardurilor de carburant.(2) DGASPC încheie contracte de achiziție a cardurilor de carburant cu unități care desfășoară această activitate numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor, potrivit prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare unități emitente.(3) Cardul de carburant este asimilat biletelor de valoare și este emis de către unitățile emitente definite la art. 5 din Legea nr. 165/2018, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legislației privind acordarea biletelor de valoare.(4) DGASPC, care achiziționează serviciul de emitere a cardurilor de carburant cu o unitate emitentă, transferă contravaloarea nominală a cardurilor de carburant distribuite persoanelor cu handicap grav sau accentuat și achită costul emiterii acestora.(5) Cardul de carburant poate fi alimentat exclusiv cu valoarea stabilită conform prevederilor art. 24 alin. (9) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) Valoarea nominală cu care se alimentează cardurile de carburant acordate persoanelor cu handicap grav sau accentuat nu poate fi diminuată în niciun mod.(7) Valoarea cardurilor de carburant nu poate fi transferată persoanelor cu handicap grav sau accentuat pe suportul electronic dacă, la data stabilită pentru transfer, DGASPC nu a transferat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a cardurilor de carburant achiziționate și a achitat costurile emiterii acestora. (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )  +  Articolul 19^7(1) Unitățile emitente sunt obligate să selecteze societățile de distribuție a produselor petroliere, precum și distribuitorii stațiilor de alimentare a mijloacelor de transport electric pe teritoriul României, astfel încât persoanele cu handicap grav sau accentuat pot să folosească cardul de carburant la orice societăți de distribuție a produselor petroliere, precum și la orice stație de alimentare a mijloacelor de transport electric pe teritoriul României.(2) Unitățile emitente sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulației cardurilor de carburant în condiții de siguranță.(3) Unitățile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a cardurilor de carburant, astfel încât să permită o evidență clară a sumelor utilizate în temeiul contractelor încheiate cu DGASPC și cu societățile de distribuție a produselor petroliere care acceptă cardurile de carburant. (4) Unitățile emitente pot organiza platforme pentru emiterea acestora sau pot încheia contracte cu organizații care administrează schema/aranjamentul de plată ori alte organizații specializate, după caz.(5) Decontarea cheltuielilor prin cardurile de carburant între unitățile care le acceptă și unitățile emitente se face numai prin intermediul unităților bancare sau prin unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, potrivit legii. Același regim de decontare se aplică și în cazul relației dintre DGASPC și unitatea emitentă.(6) Sumele derulate prin operațiunile cu carduri de carburant de către unitățile emitente nu pot fi utilizate pentru reinvestirea în alte scopuri. (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )  +  Articolul 19^8(1) Cardurile de carburant nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.(2) Cardurile de carburant pot fi utilizate numai cu respectarea prevederilor art. 19^3 alin. (2), inclusiv pentru plăți online. (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )  +  Articolul 19^9(1) Societățile de distribuție a produselor petroliere care utilizează aparate de marcat electronice fiscale potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aplică pe versoul bonului fiscal ștampila societății la solicitarea persoanei cu handicap grav sau accentuat.(2) Societățile de distribuție a produselor petroliere nu acordă rest de bani la utilizarea bonurilor de carburant sau a cardurilor de carburant. (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )  +  Articolul 19^10(1) În cazul în care limitele prevăzute de lege cu privire la suma maximă decontabilă, precum și cuantumul sumelor aferente bonurilor de carburant și/sau cardurilor de carburant sunt atinse, persoana cu handicap nu mai poate solicita decontarea carburantului, acordarea de bonuri de carburant sau alimentarea cardurilor de carburant până la sfârșitul anului.(2) Structura de specialitate din cadrul DGASPC urmărește încadrarea sumelor decontate, acordarea bonurilor de carburant, precum și alimentarea cardurilor de carburant, în limitele prevăzute la art. 24 alin. (9) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )  +  Articolul 19^11(1) DGASPC întocmește câte un centralizator pentru decontarea carburantului, pentru acordarea de bonuri de carburant, de acordare și alimentare a cardurilor de carburant, modelul acestora fiind prevăzute în anexele nr. 10-12.(2) În vederea decontării carburantului, a acordării de bonuri de carburant și a alimentării cardurilor de carburant, DGASPC întocmește centralizatorul borderourilor de decont, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, pe baza centralizatoarelor întocmite conform alin. (1), și îl transmite Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, denumită în continuare Autoritate, până la data de 10 a lunii. În baza acestui document, Autoritatea operează transferul sumelor către DGASPC. (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )  +  Articolul 19^12(1) Cheltuielile pentru decontarea carburantului, a bonurilor de carburant și alimentării cardurilor de carburant se asigură prin transferuri din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, prin Autoritate, către bugetele DGASPC până la sfârșitul lunii în care s-a transmis necesarul de fonduri.(2) Decontarea carburantului, a bonurilor de carburant sau a alimentării cardurilor de carburant se face cu încadrarea în creditele bugetare aprobate. (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )  +  Articolul 19^13Sumele reprezentând cheltuielile cu bonurile de carburant acordate necuvenit sau cele plătite necuvenit pentru decontarea carburantului și sumele rămase necheltuite în cazul cardurilor de carburant, în cazuri precum: deces al persoanei cu handicap, schimbarea gradului de handicap, neîncadrare în grad de handicap grav sau accentuat, se recuperează în cuantumul întregii valori, în măsura în care nu au fost folosite, pe baza deciziei directorului general/executiv al DGASPC, care constituie titlu de creanță și care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia. Aceasta, împreună cu dovada comunicării către debitor, se transmite organelor fiscale centrale în vederea recuperării sumelor înscrise în titlul executoriu. (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )  +  Articolul 19^14(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:a) utilizarea de către persoanele cu handicap grav sau accentuat, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părinte, tutore, asistent maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, a bonurilor de carburant sau a cardurilor de carburant, în alt scop decât asigurarea transportului gratuit acordat persoanelor cu handicap;b) refuzul nejustificat al societăților de distribuție a produselor petroliere, precum și al deținătorilor stațiilor de alimentare a mijloacelor de transport electrice de a accepta bonurile valorice pe suport electronic. Refuzul este justificat dacă există o suspiciune rezonabilă privind autenticitatea bonurilor valorice pe suport electronic sau identitatea dintre titularul bonului valoric pe suport electronic și persoana cu handicap grav sau accentuat, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părinte, tutore, asistent maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii;c) comercializarea bonurilor de carburant sau a cardurilor de carburant, contra unui preț sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin prezenta hotărâre.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:a) de la 1 la 2 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a);b) de la 10 la 15 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c).(3) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit în condițiile legii. (la 22-02-2024, Actul a fost completat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )  +  Articolul 19^15(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 19^14 se realizează de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale sau de către alte organe abilitate în condițiile legii.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 19^14 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 22-02-2024, Actul a fost completat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )  +  Articolul 20Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 23-01-2024, Articolul 20 a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )  +  Anexa nr. 1la normele metodologice  +    (la 01-01-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.118 din 17 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1297 din 28 decembrie 2020 )  +  Anexa nr. 2la normele metodologice  +    (la 01-01-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.118 din 17 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1297 din 28 decembrie 2020 )  +  Anexa nr. 3la normele metodologice
  Codurile DGASPC în vederea stabilirii seriei biletelor de călătorie gratuită
  Nr. crt.DGASPCCod
  1București Sector 111
  2București Sector 212
  3București Sector 313
  4București Sector 414
  5București Sector 515
  6București Sector 616
  7Alba17
  8Arad 18
  9Argeș19
  10Bacău20
  11Bihor21
  12Bistrița-Năsăud22
  13Botoșani23
  14Brăila24
  15Brașov25
  16Buzău26
  17Călărași27
  18Caraș-Severin28
  19Cluj29
  20Constanța30
  21Covasna31
  22Dâmbovița32
  23Dolj33
  24Galați34
  25Giurgiu35
  26Gorj36
  27Harghita37
  28Hunedoara38
  29Ialomița39
  30Iași40
  31Ilfov41
  32Maramureș42
  33Mehedinți43
  34Mureș44
  35Neamț45
  36Olt46
  37Prahova47
  38Sălaj48
  39Satu Mare49
  40Sibiu50
  41Suceava51
  42Teleorman52
  43Timiș53
  44Tulcea54
  45Vâlcea55
  46Vaslui56
  47Vrancea57
   +  Anexa nr. 4 la normele metodologice
  Codul de bare tipărit pe biletele de călătorie gratuită
  1. Tipul codului de bare tipărit de DGAPSC pe cupoanele biletului de călătorie gratuită este PDF 417.2. Toate câmpurile sunt despărțite prin „#“ și sunt codificate în următoarea ordine:a) Tipul biletuluiSe va completa cu valoarea „Bilet persoana cu handicap“b) Județul/sectorul DGASPC Emitent (Alba, Arad, …, Sector 1, Sector 2, …)c) Seria biletuluid) abrogată. (la 01-01-2021, Litera d) din Punctul 2. , Anexa nr. 4 a fost abrogată de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.118 din 17 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1297 din 28 decembrie 2020 ) e) Cupon anexă nr. 1 sau 2, după caz, pe cupoanele anexăf) Data eliberării biletului (de către DGASPC)g) Data de început a valabilității biletuluih) Data de sfârșit a valabilității biletuluii) Calitatea persoanei (Persoana cu handicap/Insoțitor/ Asistent personal)j) CNP persoanei cu handicap/asistentului personalk) Numele persoanei cu handicap/asistentului personall) Prenumele persoanei cu handicap/asistentului personalm) Numărul de dosar (din evidența DGASPC)n) CNP persoanei cu handicapo) Numele persoanei cu handicapp) Prenumele persoanei cu handicapq) Numărul documentului de încadrare pe baza căruia a fost eliberat biletulr) Data eliberării documentului de încadrare pe baza căruia a fost eliberat biletul, în format „zz.ll.aaaa“s) Major/Minort) Gradul de handicap completat astfel:– Grav cu asistent personal– Grav– Accentuatu) Dacă persoana cu handicap are afecțiuni renale și necesită hemodializă (Da/Nu)3. Nu este permisă folosirea diacriticelor în informațiile codificate în codul de bare. Notă
  Reproducem prevederile art. III și IV din HOTĂRÂREA nr. 1.118 din 17 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1297 din 28 decembrie 2020:
  Articolul III
  (1) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri, pentru fiecare mod de transport se va stabili, prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor și al ministrului muncii și protecției sociale, un model de convenție privind transportul persoanelor cu handicap, încheiată de către operatorul de transport interurban cu direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București.
  (2) Tariful înscris pe cuponul statistic este cel din ziua prezentării acestuia de către utilizator la operatorul de transport interurban, acesta respectând tarifele prevăzute în convenție.
  Articolul IV
  Biletele de călătorie gratuită acordate persoanelor cu handicap aferente anului 2020 vor putea fi utilizate și în luna ianuarie a anului 2021.
   +  Anexa nr. 5la normele metodologice
  NECESARUL DE FONDURI
  pentru plata transportului interurban (beneficiari ai art. 24 din Legea nr. 448/2006
  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap)
  Luna ......... din anul .........
  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ......................
  Nr. ............ data .............
  Nr. crt.Societatea de transport (prestatorul de servicii)Seria și nr. facturiiData emiterii facturiiNr. de călătorii efectuateNr. de beneficiariValoarea (lei)
  persoane cu handicapasistenți socialiînsoțitori
  ATotal transport feroviar
  a1
  a2
  a3
  BTotal transport auto
  b1
  b2
  b3
  b4
  b5
  b6
  b7
  b8
  b9
  b10
  b11
  TOTAL
  Creditele primite vor fi utilizate numai pentru destinația solicitată.Facturile enumerate mai sus nu au făcut obiectul unei cereri anterioare.
  Director general/executiv,
  ....................
  Director economic,
  .................
  CFP,
  .......................
  Întocmit,
  .....................
  (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 5., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )
   +  Anexa nr. 6la normele metodologice
  CERERE
  privind exprimarea opțiunii pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru
  acordarea de bonuri de carburant pe suport hârtie, de bonuri valorice pe suport electronic
  sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, în baza
  art. 24 alin. (1), (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția
  și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  - model -
  Nr. .............../..............
  Doamnă/Domnule director,I. (Se completează cu datele persoanei cu handicap. La solicitare se prezintă documentele în original.)Subsemnatul/Subsemnata:1. Numele și prenumele ...................................2. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|3. Domiciliul: localitatea ..........(sat, comună, oraș, municipiu)..........., sectorul/județul ......................., str. ...................... nr. ........, bl. ..........., sc. .........., et. ........, ap. ........., cod poștal ....................4. Telefon ..........................5. E-mail ...........................6. Certificat de încadrare în grad de handicap (număr/serie/dată) ............................................7. Gradul de handicap .....................................II. (Se completează de către reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părinte, tutore, asistent maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii. Se prezintă documentele de identitate în original.)1. Numele și prenumele ............................2. Domiciliul: localitatea ...........(sat, comună, oraș, municipiu)........., sectorul/județul ......................., str. ...................... nr. ........, bl. ......, sc. .........., et. ........, ap. ........., cod poștal .......................3. Telefon ...........................4. E-mail ............................Actul și valabilitatea acestuia, prin care persoana este desemnată reprezentant legal, sau documentul care face dovada reprezentativității, conform pct. II: ...........................................................Pentru anul calendaristic ................. îmi exprim opțiunea:[ ] pentru acordarea gratuității la transportul interurban;[ ] pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul;[ ] acordarea bonurilor de carburant pe suport hârtie;[ ] acordarea de bonuri valorice pe suport electronic (card carburant).Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că deplasările sunt efectuate numai în interesul propriu/al persoanei cu handicap.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare.Data................................Semnătura................................. (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 5., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )
   +  Anexa nr. 7la normele metodologice
  CERERE
  pentru decontarea carburantului, în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006
  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  - model -
  Nr. ................./................
  Doamnă/Domnule director,I. (Se completează cu datele persoanei cu handicap.)Subsemnatul/Subsemnata:1. Numele și prenumele .......................................2. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|3. Domiciliul: localitatea .........(sat, comună, oraș, municipiu)........., sectorul/județul ......................., str. ...................... nr. ........, bl. ..........., sc. .........., et. ........, ap. ........., cod poștal ....................4. Telefon .........................................................5. E-mail ..........................................................6. Certificat de încadrare în grad de handicap (număr/serie/dată) ...........................7. Gradul de handicap .............................................. II. (Se completează de către reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părinte, tutore, asistent maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii. Se prezintă documentele de identitate în original.)1. Numele și prenumele ...............................................2. Domiciliul: localitatea .............(sat, comună, oraș, municipiu)..........., sectorul/județul ......................., str. ...................... nr. ........, bl. ......, sc. .........., et. ........, ap. ........., cod poștal .......................3. Telefon ........................................................4. E-mail .........................................................Actul și valabilitatea acestuia, prin care persoana este desemnată reprezentant legal, sau documentul care face dovada reprezentativității, conform pct. II: ...................................................Solicit decontarea carburantului pentru alimentarea mijloacelor de transport pentru care atașez bonurile fiscale aferente:
  Nr. crt.Data bonului fiscalNr. și seria bonului fiscalGradul de handicap Valoarea de decontat
  Gradul accentuatGradul grav
  TOTAL
  Solicit ca suma reprezentând decontarea carburantului să fie:[ ] virată în contul ......................................Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că deplasările sunt efectuate numai în interesul propriu/al persoanei cu handicap.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare.Data ......................................Semnătura...........................................Anexez la prezenta cerere următoarele documente:– bonuri fiscale nr. ........................./data ............................ în original;– document de cont bancar cu indicarea contului IBAN unde se va vira contravaloarea decontului de carburant. (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 5., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )
   +  Anexa nr. 8la normele metodologice
  FORMULAR
  pentru acordarea bonurilor de carburant pe suport hârtie,
  în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006
  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  - model -
  Nr. ................./................
  Doamnă/Domnule director,I. (Se completează cu datele persoanei cu handicap. La solicitare se prezintă documentele în original.)Subsemnatul/Subsemnata:1. Numele și prenumele ..............................................2. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|3. Domiciliul: localitatea ..........(sat, comună, oraș, municipiu).........., sectorul/județul ......................., str. ....................., nr. ........, bl. ..........., sc. .........., et. ........, ap. ........., cod poștal ....................4. Telefon ...............................................5. E-mail .................................................6. Certificat de încadrare în grad de handicap (număr/serie/dată) ......................................7. Gradul de handicap .....................................II. (Se completează de către reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părinte, tutore, asistent maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii. Se prezintă documentele de identitate în original.)1. Numele și prenumele ...........................................................................2. Domiciliul: localitatea .........(sat, comună, oraș, municipiu).........., sectorul/județul ......................., str. ....................., nr. ........, bl. ......, sc. .........., et. ........, ap. ........., cod poștal .......................3. Telefon ...............................................4. E-mail .................................................Actul și valabilitatea acestuia, prin care persoana este desemnată reprezentant legal, sau documentul care face dovada reprezentativității, conform pct. II: .................................................Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că deplasările sunt efectuate numai în interesul propriu/al persoanei cu handicap.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare.Data .................................. Semnătura ..............................Tabel privind acordarea bonurilor de carburant pe suport hârtie
  Nr. crt.Data acordăriiNr. și seria bonului de carburantNr. de bonuri de carburantGradul de handicapTotal sumăSemnătura de primire
  Gradul accentuatGradul grav
  TOTAL
  (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 5., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )
   +  Anexa nr. 9la normele metodologice
  FORMULAR
  pentru acordarea bonurilor valorice pe suport electronic (card carburant),
  în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006
  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  - model -
  Nr. ................./................
  Doamnă/Domnule director,I. (Se completează cu datele persoanei cu handicap. La solicitare se prezintă documentele în original.)Subsemnatul/Subsemnata:1. Numele și prenumele .............................................................................2. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|3. Domiciliul: localitatea .........(sat, comună, oraș, municipiu)........., sectorul/județul ......................., str. ...................... nr. ........, bl. ..........., sc. .........., et. ........, ap. ........., cod poștal ....................4. Telefon ...............................................5. E-mail .................................................6. Certificat de încadrare în grad de handicap (număr/serie/dată) ...........................................7. Gradul de handicap .....................................II. (Se completează de către reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părinte, tutore, asistent maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii. Se prezintă documentele de identitate în original.)1. Numele și prenumele ...........................................................................2. Domiciliul: localitatea .......(sat, comună, oraș, municipiu)............., sectorul/județul ......................., str. ...................... nr. ........, bl. ......, sc. .........., et. ........, ap. ........., cod poștal .......................3. Telefon ...............................................4. E-mail .................................................Actul și valabilitatea acestuia, prin care persoana este desemnată reprezentant legal, sau documentul care face dovada reprezentativității, conform pct. II: ...................................................Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că deplasările sunt efectuate numai în interesul propriu/al persoanei cu handicap.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare.Data........................................Semnătura..................................Tabel privind acordarea bonurilor valorice pe suport electronic (card de carburant)
  Nr. crt.Data acordăriiNr. bon valoric pe suport electronic (card de carburant)Valabilitate card de carburantGradul de handicapTotal sumăSemnătura de primire
  Gradul accentuatGradul grav
  TOTAL
  Tabelul se completează doar la emiterea/înmânarea cardului de carburant.Cardul de carburant se alimentează conform prevederilor art. 19^2 alin. (2) din normele metodologice. (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 5., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )
   +  Anexa nr. 10la normele metodologice
  CENTRALIZATOR
  pentru decontarea carburantului, în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006
  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  - model -
  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ................................Nr. .................. data .................
  Nr. crt.Numele și prenumele persoanei cu dizabilități care solicită decontareaCNP-ul persoanei cu dizabilități care solicită decontareaNr. și data documentului care atestă încadrarea în grad de handicapGradul de handicapSuma solicitată pentru decontare
  Gradul accentuatGradul grav
  1.
  2.
  TOTAL
  Nr. de persoane cu dizabilități care solicită decontareaSuma solicitată pentru decontare

  Semnătură autorizată
  Director general,
  .....................................
  (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 5., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )
   +  Anexa nr. 11la normele metodologice
  CENTRALIZATOR
  de acordare a bonurilor de carburant pe suport hârtie,
  în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006
  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  - model -
  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ................................Nr. .................. data .................
  Nr. crt.Numele și prenumele persoanei cu dizabilități care solicită acordareaCNP-ul persoanei cu dizabilități care solicită acordareaNr./Seria/Data documentului care atestă încadrarea în grad de handicapGradul de handicapNr. de bonuri acordateNr. și seria bonurilorValoarea bonurilor
  Gradul accentuatGradul grav
  1.
  2.
  3.
  TOTAL
  Nr. total de persoane cu dizabilități care solicită acordareadin careNr. total de bonuri acordatedin careValoarea totală a bonurilor
  gradul accentuatgradul gravgradul accentuatgradul grav

  Semnătură autorizată
  Director general,
  .......................................
  (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 5., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )
   +  Anexa nr. 12la normele metodologice
  CENTRALIZATOR
  de acordare a bonurilor valorice pe suport electronic (card carburant),
  în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006
  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  - model -
  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ................................Nr. .................. data .................
  Nr. crt.Numele și prenumele persoanei cu dizabilități care solicită acordareaCNP-ul persoanei cu dizabilități care solicită acordareaNr./Seria/Data documentului care atestă încadrarea în grad de handicapPerioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicapGradul de handicapNumărul cardului de carburant Valoarea bonurilor
  Gradul accentuatGradul grav
  1.
  2.
  3.
  TOTAL
  Nr. total de persoane cu dizabilități care solicită acordareadin careValoarea totală a bonurilor
  gradul accentuatgradul grav

  Semnătură autorizată
  Director general,
  ...................................
  (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 5., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )
   +  Anexa nr. 13la normele metodologice
  CENTRALIZATOR BORDEROURI DE DECONT
  pentru decontarea carburantului, pentru acordarea bonurilor de carburant,
  în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006
  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  - model -
  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ................................Nr. .................. data .................
  Nr. crt.Nr. total de persoane cu dizabilități care solicită decontarea/alimentareaNr. total de bonuri fiscale pentru decont combustibil (din centralizatoare) (rândul 1)Gradul de handicapNr. total de bonuri de carburant pe suport hârtie (rândul 2)Gradul de handicapNr. total de bonuri valorice pe suport electronic (card carburant) (rândul 3)Gradul de handicapSuma solicitată pentru decontare
  Gradul accentuatGradul gravGradul accentuatGradul gravGradul accentuatGradul grav
  1.
  2.
  3.
  TOTAL

  Semnătură autorizată
  Director general,
  ..................................
  (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 5., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024 )
  ----