HOTĂRÂRE nr. 832 din 27 iunie 2022privind stabilirea atribuțiilor, organizarea și funcționarea Cancelariei Prim-Ministrului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 29 iunie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 22 alin. (3) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcționează Cancelaria Prim-Ministrului, structură cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Sediul Cancelariei Prim-Ministrului este în municipiul București, Piața Victoriei nr. 1, sectorul 1.  +  Articolul 2Cancelaria Prim-Ministrului îndeplinește următoarele funcții:a) de strategie, prin care contribuie la elaborarea și fundamentarea viziunii strategice a Guvernului cu privire la implementarea politicilor publice incluse în Programul de guvernare;b) de coordonare interinstituțională, pentru asigurarea unei abordări integrate și coerente a actului de guvernare, coordonând consiliile, comisiile și comitetele interministeriale înființate de Cancelaria Prim-Ministrului și participând în cadrul altor asemenea organisme, înființate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;c) de reprezentare, prin care se asigură în numele prim-ministrului reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate.  +  Articolul 3(1) Cancelaria Prim-Ministrului îndeplinește următoarele atribuții:1. de analiză, coordonare, monitorizare și evaluare strategică, sens în care:a) monitorizează și evaluează gradul de implementare a politicilor publice în raport cu Programul de guvernare și prioritățile prim-ministrului; în acest sens solicită informări, informații, documente, rapoarte ministerelor/companiilor de stat/agențiilor și oricăror entități guvernamentale;b) elaborează studii de oportunitate și recomandări privind politicile guvernamentale;c) analizează dinamica instituțională și coerența actului de guvernare și prezintă informări periodice prim-ministrului;d) elaborează și coordonează programe și proiecte, având ca parteneri structuri ale administrației publice centrale și locale;e) pregătește și organizează întâlnirile, reuniunile de lucru și evenimentele la care participă prim-ministrul; în acest sens, poate solicita participarea miniștrilor sau a altor demnitari, precum și informații, documente, rapoarte, punctaje din partea oricăror instituții sau entități guvernamentale;f) evaluează politicile guvernamentale în domeniul mediului asociativ și formulează recomandări cu privire la acestea inițiatorilor;g) monitorizează implementarea politicilor și strategiilor guvernamentale de cooperare cu societatea civilă la nivel național;2. în domeniul consultării, dialogului instituțional, dialogului civic și în relația cu societatea civilă, sens în care:a) identifică și organizează consultări cu actorii instituționali și sociali în vederea completării agendei guvernamentale;b) asigură cadrul de dialog între prim-ministru și societatea civilă, structurile asociative ale administrației publice locale, organizații patronale și sindicale, alte asociații profesionale;c) analizează propunerile mediului asociativ și de afaceri, în vederea determinării direcțiilor de acțiune strategică;d) facilitează și monitorizează colaborarea și comunicarea interministerială și interinstituțională la nivelul structurilor guvernamentale;e) participă la consilii și comitete interministeriale, înființate conform prevederilor legale, și organizează grupuri de lucru pe anumite domenii de interes sau pentru gestionarea de probleme curente;f) asigură, în domeniul său de activitate, relația cu ministerele, precum și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale;3. în domeniul comunicării publice și în cel al relațiilor cu mass-media, asigură, sub coordonarea secretarului de stat cu atribuții de purtător de cuvânt al Guvernului, producerea integrată și unitară a mesajului public guvernamental și diseminarea informațiilor publice prin toate mijloacele de comunicare, sens în care:a) pune la dispoziția reprezentanților mass-media informații destinate opiniei publice, cu privire la activitatea prim-ministrului și a Guvernului, prin informări, mesaje și conferințe de presă organizate săptămânal sau ori de câte ori este nevoie;b) asigură acreditarea permanentă sau temporară a jurnaliștilor români și străini la sediul Guvernului, precum și informarea acestora cu privire la activitățile/acțiunile publice organizate de Guvern;c) asigură informațiile necesare în vederea mediatizării vizitelor oficiale ale prim-ministrului în străinătate și ale delegațiilor străine invitate de Guvernul României, precum și accesul la informație al jurnaliștilor care însoțesc aceste delegații;d) asigură consultanță și, după caz, coordonează, în limitele competențelor, gestionarea comunicării de criză, în legătură cu programele și acțiunile Guvernului;e) coordonează și gestionează activitatea de acordare a interviurilor de către prim-ministru și demnitarii din aparatul de lucru al Guvernului pentru presa din țară și din străinătate;f) gestionează și asigură conținutul informațional al site-ului oficial al Guvernului României (www.gov.ro), inclusiv în limbile engleză și franceză, precum și al paginilor și conturilor oficiale de social media ale Guvernului, în vederea diseminării informațiilor referitoare la activitatea prim-ministrului și a Guvernului;g) soluționează solicitările presei întemeiate pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, în colaborare cu ministerele și instituțiile din subordinea Guvernului;h) asigură monitorizarea media și analiza temelor de interes privind activitatea prim-ministrului și a Guvernului României;4. sprijină Ministerul Afacerilor Externe în implementarea politicilor și stabilirea obiectivelor în domeniul relațiilor internaționale, potrivit Programului de guvernare și obligațiilor ce derivă din strategiile naționale și din instrumentele juridice internaționale la care România este parte. În acest scop:a) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe în vederea alcătuirii agendei de politică externă a prim-ministrului, în funcție de prioritățile în domeniu ale Programului de guvernare;b) gestionează, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, agenda de politică externă a prim-ministrului, prin sprijinirea organizării de acțiuni politice bilaterale, sprijinirea organizării participărilor prim-ministrului la reuniuni internaționale, urmărirea implementării deciziilor stabilite în cadrul evenimentelor de politică externă la care participă primministrul sau a dispozițiilor în domeniu ale prim-ministrului, stabilite în cadrul ședințelor Guvernului, implicarea în redactarea documentației necesare derulării în condiții optime a secvențelor de dialog politic bilateral și multilateral ale prim-ministrului;c) gestionează și monitorizează, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și cu alte instituții abilitate ale Guvernului, relația cu Comisia Europeană și cu instituțiile financiare internaționale;d) gestionează și monitorizează, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, sincronizarea politicilor și strategiilor de cooperare cu societatea civilă de la nivel național cu cele la nivel european;e) pregătește, în coordonare cu Ministerul Afacerilor Externe și în colaborare cu alte instituții abilitate ale Guvernului, luările de poziție ale prim-ministrului în domeniul relațiilor internaționale;f) contribuie, în baza avizului Ministerului Afacerilor Externe, la derularea acțiunilor întreprinse de alte structuri ale Guvernului în domeniul relațiilor internaționale, în scopul asigurării unității și coerenței mesajului guvernamental;g) comunică, în domeniul reprezentării, cu misiunile diplomatice din România și cu reprezentanțele din România ale organizațiilor internaționale, în scopul informării acestora, în coordonare cu Ministerul Afacerilor Externe, asupra aspectelor care privesc activitatea Guvernului;h) asigură realizarea activităților referitoare la protocol care deservesc prim-ministrul, Secretariatul General al Guvernului și structurile fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;i) îndeplinește rolul de Autoritate coordonatoare națională din partea Guvernului României pentru implementarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova;5. îndeplinește, împreună cu Secretariatul General al Guvernului, funcția de coordonare, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, a procesului de reformă în domeniul administrației publice;6. monitorizează și coordonează procesul de elaborare și implementare a strategiilor instituțiilor din subordinea/ coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului, pe baza Programului de guvernare și a priorităților strategice aprobate de către primministru;7. are drept de inițiativă legislativă pe domeniile de competență fără a aduce atingere domeniilor proprii de competență ale ministerelor și ale altor autorități ale administrației publice centrale;8. avizează proiectele de acte normative din domeniul său de activitate, precum și proiectele de documente strategice și de politică publică, elaborate în vederea implementării obiectivelor Programului de guvernare, care urmează a fi prezentate în ședința Guvernului;9. încheie tratate internaționale la nivel departamental sau inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de Guvern în domeniile de responsabilitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte;10. asigură decontarea, în limitele legale, a cheltuielilor aferente participării delegatului angajatorilor și a consilierilor tehnici (maximum 5 persoane/delegație) și a delegatului lucrătorilor și a consilierilor tehnici (maximum 5 persoane/ delegație) la lucrările Conferinței Internaționale a Muncii care se desfășoară la Geneva și la lucrările Reuniunii Regionale Europene a Organizației Internaționale a Muncii.(2) Pentru realizarea obiectivelor și pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Cancelaria Prim-Ministrului colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu instituții publice de specialitate, cu structurile societății civile și ale mediului de afaceri din țară și din străinătate și poate solicita puncte de vedere de specialitate de la structurile din cadrul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 4(1) Cancelaria Prim-Ministrului este condusă de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, potrivit art. 22 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(2) Șeful Cancelariei Prim-Ministrului are calitatea de ordonator terțiar de credite.(3) În exercitarea atribuțiilor care îi revin, șeful Cancelariei Prim-Ministrului emite ordine, cu caracter normativ și individual, și instrucțiuni, în condițiile legii, potrivit art. 22 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat și consilieri de stat, precum și directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, potrivit art. 22 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(5) În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului își desfășoară activitatea purtătorul de cuvânt al Guvernului, secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, care coordonează îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 3.(6) Atribuțiile funcționale și domeniile de competență ale secretarilor și consilierilor de stat prevăzuți la alin. (4) se stabilesc prin ordin al șefului Cancelariei Prim-Ministrului.(7) Șeful Cancelariei Prim-Ministrului poate delega prin ordin o parte din atribuțiile sale unui secretar de stat sau consilier de stat, inclusiv participarea la ședințele Guvernului, cu informarea prim-ministrului.(8) În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului își desfășoară activitatea secretarul general al Cancelariei Prim-Ministrului, care este înalt funcționar public, numit în condițiile legii prin decizie a prim-ministrului. Acesta asigură stabilitatea funcționării Cancelariei Prim-Ministrului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile acesteia. (la 05-01-2023, Articolul 4 a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 2 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 05 ianuarie 2023 ) (9) Secretarul general îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile prevăzute de art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. (la 05-01-2023, Articolul 4 a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 2 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 05 ianuarie 2023 ) (10) Secretarul general al Cancelariei Prim-Ministrului poate îndeplini și alte atribuții prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al Cancelariei Prim-Ministrului ori încredințate de șeful Cancelariei Prim-Ministrului. (la 05-01-2023, Articolul 4 a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 2 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 05 ianuarie 2023 )  +  Articolul 5Șeful Cancelariei Prim-Ministrului are următoarele atribuții principale:a) organizează și conduce întreaga activitate a Cancelariei Prim-Ministrului;b) participă la ședințele Guvernului, în calitate de invitat;c) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în condițiile legii;d) exercită atribuțiile ordonatorului de credite pentru Cancelaria Prim-Ministrului;e) aprobă statul de funcții al Cancelariei Prim-Ministrului;f) asigură gestionarea fondurilor bănești și a patrimoniului Cancelariei Prim-Ministrului, potrivit legii;g) coordonează activitatea instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale coordonate de prim-ministru, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 6(1) Numărul maxim de posturi al Cancelariei Prim-Ministrului este de 99, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora. (la 12-01-2024, Alineatul (1), Articolul 6 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 11 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2024 ) (2) Personalul Cancelariei Prim-Ministrului este format din funcționari publici și personal contractual.(3) Structura organizatorică a Cancelariei Prim-Ministrului este prevăzută în anexa nr. 2.(4) Prin ordin al șefului Cancelariei Prim-Ministrului, raportat la nevoile instituției și structura de personal, se pot înființa servicii, în condițiile legii. (la 12-01-2024, Alineatul (4), Articolul 6 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 11 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2024 )  +  Articolul 7(1) Atribuțiile și sarcinile compartimentelor, precum și circuitul documentelor din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al șefului Cancelariei Prim-Ministrului.(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului Cancelariei Prim-Ministrului se stabilesc prin fișa postului, care se întocmește pe baza regulamentului de organizare și funcționare.  +  Articolul 8(1) În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului își desfășoară activitatea Consiliul consultativ, organ colectiv din care fac parte personalități și/sau asociații/structuri reprezentative ale mediului academic, de afaceri și ale societății civile, cu rol de a emite propuneri, opinii și analize în domeniul de competență al Cancelariei Prim-Ministrului.(2) Membrii Consiliului consultativ sunt numiți și eliberați prin decizie a prim-ministrului, la propunerea șefului Cancelariei Prim-Ministrului.(3) Activitatea membrilor Consiliului consultativ este neremunerată.(4) Numărul maxim de membri, funcționarea și atribuțiile consiliului consultativ se stabilesc prin ordin al șefului Cancelariei Prim-Ministrului.  +  Articolul 9Încadrarea/Numirea personalului preluat potrivit art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în noua structură organizatorică, se realizează cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, cu menținerea drepturilor salariale existente la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2021, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Decizia prim-ministrului nr. 76/2021 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Cancelariei Prim-Ministrului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 27 ianuarie 2021.  +  Articolul 11Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Mircea Abrudean
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Daniela Anda Grigore Gîtman,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 27 iunie 2022.Nr. 832.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  instituțiilor publice și a organelor de specialitate ale administrației publice centrale
  coordonate de prim-ministru prin Cancelaria Prim-Ministrului
  1. Departamentul pentru dezvoltare durabilă, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului2. Agenția Națională pentru Romi, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului3. Agenția Națională Anti-Doping, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, coordonată de prim-ministru, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului4. Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului5. Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului6. Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului7. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului8. Oficiul pentru Licență Industrială, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, coordonat de prim-ministru, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului (la 13-12-2023, Anexa nr. 1 a fost completată de Articolul 16 din HOTĂRÂREA nr. 1.251 din 8 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1126 din 13 decembrie 2023 )
   +  Anexa nr. 2*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Cancelariei Prim-Ministrului
  (la 12-01-2024, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 13 din 11 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2024 )