LEGE nr. 248 din 19 iulie 2013 (**republicată**) privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015  Notă
  **) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 222/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 29 iulie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 248/2013 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 24 iulie 2013.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Consiliul Economic și Social este organism consultativ al Parlamentului și al Guvernului României în domeniile de specialitate stabilite prin prezenta lege.(2) Consiliul Economic și Social este instituție publică de interes național, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel național dintre organizațiile patronale, organizațiile sindicale și reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ai societății civile.  +  Articolul 2(1) Consiliul Economic și Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative inițiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaților ori senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative.(2) Domeniile de specialitate ale Consiliului Economic și Social sunt:a) politicile economice;b) politicile financiare și fiscale;c) relațiile de muncă, protecția socială, politicile salariale și egalitatea de șanse și de tratament;d) agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă;e) protecția consumatorului și concurență loială;f) cooperație, profesii liberale și activități independente;g) drepturi și libertăți cetățenești;h) politicile în domeniul sănătății;i) politicile în domeniul educației, tineretului, cercetării, culturii și sportului.(3) Consiliul Economic și Social se poate autosesiza sau poate fi sesizat de orice autoritate publică ori de organizațiile patronale sau sindicale reprezentative la nivel național, precum și de reprezentanții societății civile asupra unor stări de fapt, evoluții ori evenimente economico-sociale de interes național.(4) În situațiile prevăzute la alin. (3), Consiliul Economic și Social emite puncte de vedere și recomandări pe care le comunică autorităților, instituțiilor sau organizațiilor patronale, sindicale ori ale societății civile cu atribuții, competențe sau interese în domeniu. În lipsa unui consens între părțile reprezentate în Consiliul Economic și Social, secretariatul tehnic va transmite, după caz, punctele de vedere sau recomandările formulate de fiecare parte.  +  Articolul 3(1) Consiliul Economic și Social are personalitate juridică.(2) Sediul Consiliului Economic și Social este situat în municipiul București.  +  Articolul 4Consiliul Economic și Social se organizează și funcționează potrivit prevederilor prezentei legi, precum și ale regulamentului propriu de organizare și funcționare.  +  Capitolul II Atribuțiile Consiliului Economic și Social  +  Articolul 5Consiliul Economic și Social exercită următoarele atribuții:a) avizează proiectele de acte normative din domeniile de specialitate prevăzute la art. 2 alin. (2), inițiate de Guvern, precum și propunerile legislative ale deputaților și senatorilor, invitând inițiatorii la dezbaterea actelor normative;b) elaborează, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din proprie inițiativă, analize și studii privind realitățile economice și sociale;c) semnalează Guvernului sau Parlamentului apariția unor fenomene economice și sociale care impun elaborarea unor noi acte normative.  +  Articolul 6(1) Inițiatorii pot participa la dezbaterea proiectului de act normativ, atât în comisiile permanente, cât și în Plenul Consiliului Economic și Social, la invitația Consiliului Economic și Social.(2) Avizul prevăzut la art. 2 alin. (1), în situația în care a fost emis în condițiile legii, sau punctele de vedere transmise conform prevederilor alin. (8) vor însoți în mod obligatoriu proiectul de act normativ, până la adoptare.(3) Avizele favorabile nu se motivează.(4) Avizele cu observații și propuneri vor cuprinde motivarea completă a fiecărei obiecții sau propuneri.(5) Avizele nefavorabile vor cuprinde în mod obligatoriu motivarea acestora.(6) Avizele se adoptă prin votul plenului, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor Consiliului Economic și Social prezenți.(7) În cazul în care nu se poate adopta un aviz în condițiile prevăzute la alin. (3)-(6), se vor transmite inițiatorului punctele de vedere ale părților prevăzute la art. 11 alin. (2), exprimate în Plenul Consiliului Economic și Social, sau, după caz, exprimate în condițiile art. 19.(8) Avizul Consiliului Economic și Social sau punctele de vedere ale părților se transmit în scris inițiatorului actului normativ, sub semnătura președintelui.  +  Articolul 7(1) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 5, Consiliul Economic și Social are obligația de a analiza proiectele de acte normative primite și de a transmite avizul său în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.(2) Depășirea termenului prevăzut la alin. (1) dă dreptul inițiatorului să transmită proiectele de acte normative spre adoptare fără avizul Consiliului Economic și Social, cu menționarea acestei situații, conform prevederilor art. 5 lit. a).  +  Articolul 8Consiliul Economic și Social stabilește relații cu organisme și organizații naționale și internaționale din domeniile social și economic.  +  Articolul 9Consiliul Economic și Social analizează și propune măsuri pentru îmbunătățirea modului de aplicare a acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte, precum și a programelor de asistență inițiate de organismele internaționale de specialitate, din domeniul propriu de activitate.  +  Capitolul III Organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social  +  Secţiunea 1 Structura Consiliului Economic și Social  +  Articolul 10Funcționarea Consiliului Economic și Social este asigurată de:a) plen;b) biroul executiv;c) președinte și vicepreședinți;d) comisiile de specialitate permanente;e) secretariat tehnic.  +  Secţiunea a 2-a Plenul Consiliului Economic și Social  +  Articolul 11(1) Plenul Consiliului Economic și Social este constituit dintr-un număr de 45 de membri, incluzând președintele și vicepreședinții.(2) Desemnarea membrilor Plenului Consiliului Economic și Social se face după cum urmează:a) 15 membri numiți de confederațiile patronale reprezentative la nivel național, constituind partea patronală;b) 15 membri numiți de confederațiile sindicale reprezentative la nivel național, constituind partea sindicală;c) 15 membri reprezentând societatea civilă, constituind partea societății civile, numiți prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social în conformitate cu prevederile art. 12, din cadrul structurilor cooperatiste, profesiunilor liberale, organizațiilor pentru protecția consumatorilor, comunității științifice și academice, organizațiilor de agricultori, organizațiilor de pensionari, organizațiilor comunităților locale, asociațiilor care reprezintă familia și persoanele cu dizabilități și al altor organizații neguvernamentale cu activități în domeniile de competență ale Consiliului Economic și Social. (la 29-03-2017, Litera c) din Articolul 11 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificată de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 22 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 29 martie 2017 ) (3) Fiecare confederație sindicală și patronală reprezentativă la nivel național are de drept câte un loc în Plenul Consiliului Economic și Social. Repartizarea celorlalte locuri disponibile, până la concurența numărului de 15 locuri, se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, repartizarea se face prin vot, în cadrul fiecărei părți, cu majoritate de 3/4 din numărul total al organizațiilor ce constituie respectiva parte. (la 01-07-2016, Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016. ) (3^1) În cazul nerealizării consensului și nici a majorității de vot prevăzute la alin. (3) cu cel puțin 15 zile înainte de încetarea mandatului plenului în funcțiune, în cadrul fiecărei părți, fiecare confederație sindicală și patronală reprezentativă la nivel național primește de drept câte un al doilea loc în Plenul Consiliului Economic și Social. Repartizarea celorlalte locuri disponibile, până la concurența numărului de 15 locuri, se face prin consens. (la 01-07-2016, Alin. (3^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016. ) (4) În lipsa unui loc vacant, o nouă confederație patronală, respectiv sindicală, recunoscută ca reprezentativă la nivel național, va ocupa un loc vacantat de confederația patronală, respectiv sindicală, care deține cele mai multe locuri, iar, în caz de paritate, prin tragere la sorți între confederațiile patronale, respectiv sindicale, care dețin cel puțin două locuri în Consiliul Economic și Social. Procedura se stabilește prin regulamentul propriu de organizare și funcționare astfel încât între data cererii depuse de confederația nou-recunoscută ca reprezentativă la nivel național și data validării membrului propus de confederație să nu treacă mai mult de 30 de zile.  +  Articolul 12Fiecare confederație patronală și sindicală reprezentativă la nivel național, precum și fiecare organizație a societății civile, care deține unul sau mai multe locuri în Plenul Consiliului Economic și Social, nominalizează persoana ori persoanele, după caz, care urmează să o reprezinte în cadrul Plenului Consiliului Economic și Social.  +  Articolul 13(1) Pot dobândi calitatea de membru al Plenului Consiliului Economic și Social persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:a) sunt desemnate în scris de către organizațiile reprezentate în Consiliul Economic și Social;b) au capacitate deplină de exercițiu;c) nu au antecedente penale;d) nu au făcut poliție politică.(2) Persoanele nominalizate și care sunt născute înainte de data de 1 ianuarie 1976 vor da o declarație pe propria răspundere, potrivit legii penale, în sensul că au avut ori nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, redactată conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 14Mandatul de membru al Plenului Consiliului Economic și Social este de 4 ani și poate fi reînnoit.  +  Articolul 15(1) Organizațiile reprezentate vor înainta Consiliului Economic și Social lista membrilor numiți, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate.(2) Ședința de constituire a noului plen se convoacă de către secretarul general al Consiliului Economic și Social, cu 5 zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate.(3) Validarea noilor membri ai plenului se face individual, prin verificarea îndeplinirii condițiilor legale de către secretariatul tehnic, pe măsura depunerii documentelor prevăzute la art. 13.(4) În cazul în care un membru numit nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 13, organizația care l-a desemnat urmează să facă o altă propunere.(5) Dacă noul plen nu s-a constituit până la data expirării mandatului plenului în funcțiune, secretarul general al Consiliului Economic și Social are obligația ca, după verificarea și validarea a cel puțin 24 de membri, câte 8 membri de fiecare parte, să convoace prima ședință a noului plen, într-un termen care nu poate depăși 15 zile calendaristice.  +  Articolul 16(1) Plenul Consiliului Economic și Social se consideră legal constituit la data validării a cel puțin 24 de membri, cu condiția ca fiecare parte să fie reprezentată de cel puțin 8 persoane.(2) Abrogat. (la 01-07-2016, Alin. (2) al art. 16 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016. )  +  Articolul 17(1) Calitatea de membru al Plenului Consiliului Economic și Social încetează în următoarele situații:a) la expirarea mandatului;b) în caz de deces;c) în caz de demisie;d) ca urmare a interzicerii, prin hotărâre definitivă, a dreptului de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii;e) în situația în care confederația patronală, confederația sindicală ori prim-ministrul, care l-a numit, cere revocarea sa; Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 679 din 28 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2024, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că soluția legislativă prevăzută de art. 17 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, care nu precizează cazurile și motivele de revocare a membrilor Consiliului Economic și Social și nici procedura de revocare a acestora, este neconstituțională.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 11 ianuarie 2024, soluția legislativă prevăzută de art. 17 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 248/2013, care nu precizează cazurile și motivele de revocare a membrilor Consiliului Economic și Social și nici procedura de revocare a acestora, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice, în data de 25 februarie 2024, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  f) în cazul în care nu mai îndeplinește condiția prevăzută la art. 13 lit. b);g) în situația în care confederația patronală sau confederația sindicală care l-a numit își pierde calitatea de confederație reprezentativă la nivel național.
  (2) Procedura revocării calității de membru al Plenului Consiliului Economic și Social se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare.
   +  Articolul 18(1) Plenul Consiliului Economic și Social se întrunește săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui.(2) Plenul se întrunește și în sesiuni extraordinare, la cererea biroului executiv ori a cel puțin unei treimi din numărul membrilor.  +  Articolul 19(1) Dezbaterile în plen se desfășoară în prezența a minimum 24 de membri. În cazul în care nu este îndeplinită condiția de cvorum, iar convocarea a fost realizată regulamentar, membrii prezenți ai plenului formulează puncte de vedere care vor fi consemnate ca puncte de vedere ale părților. Punctele de vedere ale părților se adoptă prin vot majoritar simplu de fiecare parte cu consemnarea observațiilor formulate de membrii părților și se transmit inițiatorului actului normativ conform prevederilor art. 6 alin. (7) și (8).(2) Lucrările plenului se desfășoară în ședințe publice, în afara cazurilor expres stabilite de biroul executiv.  +  Articolul 20Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Economic și Social și are următoarele atribuții principale:a) avizează proiecte de acte normative;b) alege, la propunerea părților, președintele;c) validează câte un vicepreședinte propus de fiecare parte și pe membrii biroului executiv, de asemenea propuși câte unul de fiecare parte;d) adoptă regulamentul propriu de organizare și funcționare;e) stabilește componența comisiilor de specialitate permanente;f) aprobă proiectul propriu al bugetului de venituri și cheltuieli, precum și raportul privind execuția bugetară;g) dezbate și adoptă propunerile de hotărâri elaborate de comisiile de specialitate;h) numește secretarul general al Consiliului Economic și Social.  +  Articolul 21(1) În exercitarea atribuțiilor sale prevăzute la art. 20 lit. b)-h), Plenul Consiliului Economic și Social adoptă hotărâri, prin consensul părților.(2) În cazul în care nu se realizează consensul, hotărârile se adoptă prin vot, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor Plenului Consiliului Economic și Social prezenți.
   +  Secţiunea a 3-a Biroul executiv  +  Articolul 22(1) Biroul executiv al Consiliului Economic și Social este alcătuit din președinte, cei 3 vicepreședinți și câte un membru din fiecare parte desemnați conform prevederilor art. 20 lit. c).(2) Funcția de președinte este asigurată prin rotație de fiecare parte pe durata mandatului stabilit la art. 23 alin. (2). Înlocuirea președintelui, înainte de termen, se face pe perioada rămasă până la expirarea mandatului.(3) Biroul executiv al Consiliului Economic și Social asigură conducerea în intervalul dintre ședințele plenului.(4) Atribuțiile și modul de lucru ale biroului executiv sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Economic și Social.  +  Secţiunea a 4-a Președintele și vicepreședinții  +  Articolul 23(1) Președintele Consiliului Economic și Social este ales la propunerea părților prin votul plenului, dintre membrii acestuia, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul total al membrilor Consiliului Economic și Social.(2) Mandatul președintelui Consiliului Economic și Social este de 4 ani.(3) Mandatul președintelui Consiliului Economic și Social în funcție încetează la data constituirii noului plen și/sau în condițiile prevăzute la art. 17 alin. (1).(4) Funcția de președinte al Consiliului Economic și Social este asimilată din punctul de vedere al indemnizării celei de ministru, iar funcția de vicepreședinte celei de secretar de stat.(5) Președintele Consiliului Economic și Social este ordonator principal de credite.  +  Articolul 24Președintele Consiliului Economic și Social îndeplinește următoarele atribuții:a) reprezintă Consiliul Economic și Social în fața Parlamentului, a Guvernului și a celorlalte autorități publice, precum și în relațiile cu terții în baza unui mandat aprobat de Plenul Consiliului Economic și Social;b) semnează actele Consiliului Economic și Social;c) angajează și, după caz, numește, potrivit legii, personalul din aparatul Consiliului Economic și Social;d) exercită orice alte atribuții care îi revin potrivit legii sau hotărârilor plenului.  +  Articolul 25Atribuțiile vicepreședinților Consiliului Economic și Social se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare.  +  Secţiunea a 5-a Comisiile de specialitate  +  Articolul 26(1) Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic și Social care analizează problemele specifice domeniilor de activitate pentru care sunt constituite și care propun plenului măsuri de soluționare a acestora.(2) În cadrul comisiilor de specialitate sunt analizate proiectele de acte normative înaintate de inițiatori și sunt elaborate proiectele de avize ce vor fi supuse dezbaterii Plenului Consiliului Economic și Social.(3) Comisiile de specialitate sunt conduse de un președinte, numit prin rotație anuală de către fiecare parte. Președintele de comisie este ales în cazul fiecărei părți prin vot, conform unei proceduri stabilite prin regulamentul propriu de organizare și funcționare.(4) Președintele comisiei de specialitate stabilește programul de lucru și problemele care urmează a fi dezbătute și le propune aprobării prin vot membrilor comisiei.  +  Articolul 27(1) În structura Consiliului Economic și Social sunt organizate comisii de specialitate permanente sau temporare.(2) Comisiile de specialitate permanente sunt următoarele:a) Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri;b) Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitatea de șanse și de tratament;c) Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate;d) Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă;e) Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură;f) Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială;g) Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente;h) Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile;i) Comisia pentru administrație publică și ordine publică.  +  Articolul 28Prin regulamentul propriu de organizare și funcționare pot fi constituite comisii de specialitate temporare pentru soluționarea unor probleme care se ivesc în domenii specifice de activitate.  +  Articolul 29(1) Numărul membrilor comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic și Social este de minimum 5, repartizați conform acordului părților.(2) Până la concurența numărului de 5 membri ai fiecărei comisii, părțile vor desemna ca membri în comisii experți în domeniul de activitate al acesteia. În acest caz, procedura de numire a experților se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Economic și Social.  +  Articolul 30Procedura de lucru a comisiilor de specialitate permanente se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Economic și Social.  +  Secţiunea a 6-a Secretariatul tehnic  +  Articolul 31(1) În structura Consiliului Economic și Social funcționează un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate și tehnico-administrativ.(2) În cadrul secretariatului tehnic se pot constitui departamente și alte structuri funcționale, conform structurii organizatorice aprobate de Plenul Consiliului Economic și Social.(3) Secretariatul tehnic al Consiliului Economic și Social este condus de un secretar general, numit de Plenul Consiliului Economic și Social conform prevederilor art. 20 lit. h), atribuțiile acestuia fiind stabilite prin lege și prin regulamentul propriu de organizare și funcționare.(4) Funcția de secretar general este incompatibilă cu calitatea de membru în Consiliul Economic și Social.(5) Funcția de secretar general este asimilată din punctul de vedere al salarizării celei de secretar general din minister.
   +  Capitolul IV Alte dispoziții  +  Articolul 32Desemnarea membrilor în Comitetul Economic și Social European se face după cum urmează:a) câte 5 membri desemnați prin consens sau, în caz de dezacord, prin vot majoritar simplu de către fiecare parte reprezentată în Consiliul Economic și Social;b) în cazul în care desemnarea nu se face cu cel puțin 30 de zile înaintea termenului prevăzut pentru nominalizarea reprezentanților în Comitetul Economic și Social European, desemnarea va fi făcută de către Guvern.  +  Articolul 33(1) Consiliul Economic și Social are buget propriu, care face parte din bugetul de stat.(2) Pentru activitatea desfășurată, membrii comisiilor de specialitate permanente, care nu au calitatea de membru al Consiliului Economic și Social, au dreptul la o indemnizație lunară în cuantum de 10% din cuantumul indemnizației stabilite pentru președinte.(3) Pentru activitatea desfășurată, membrii Plenului Consiliului Economic și Social primesc o indemnizație lunară în cuantum de 20% din cuantumul indemnizației stabilite pentru președinte.(4) Proiectul bugetului Consiliului Economic și Social se aprobă de către Plenul Consiliului Economic și Social.(5) Pentru organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social se alocă de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale, fondurile aferente următoarelor categorii de cheltuieli:a) cheltuielile curente și cheltuielile de capital;b) indemnizațiile și contribuțiile sociale aferente pentru membrii Plenului și cei ai Biroului executiv al Consiliului Economic și Social, precum și pentru membrii comisiilor de specialitate permanente care nu au calitatea de membri ai Consiliului Economic și Social;c) plata cotizațiilor anuale datorate organizațiilor internaționale la care Consiliul Economic și Social este afiliat;d) sumele necesare realizării analizelor și studiilor prevăzute în atribuțiile Consiliului Economic și Social la art. 5 lit. b);e) sumele necesare plății colaboratorilor externi ai Consiliului Economic și Social.(6) Consiliul Economic și Social poate primi donații și sponsorizări în condițiile legii.(7) Consiliul Economic și Social poate aplica în calitate de beneficiar pentru accesarea de fonduri nerambursabile.(8) Fondurile nerambursabile accesate pot fi utilizate pentru creșterea numărului de colaboratori externi și pentru activitățile prevăzute la art. 5.(9) Indemnizațiile membrilor comisiilor de specialitate și colaboratorilor pot fi completate din fonduri europene.  +  Articolul 34Personalul Consiliului Economic și Social este contractual și are următoarea structură:a) personalul de specialitate și tehnico-administrativ;b) experții comisiilor de specialitate permanente.  +  Articolul 35În cazul în care membrii Plenului Consiliului Economic și Social sau ai comisiilor de specialitate permanente sau temporare se deplasează în interesul serviciului, în țară ori în străinătate, pot beneficia de drepturile de delegare prevăzute de legislația în vigoare pentru personalul din sectorul bugetar, în limita bugetului și cu aprobarea Plenului Consiliului Economic și Social.  +  Articolul 36(1) Pentru elaborarea unor studii în domeniul economico-social stabilite de către plen, Consiliul Economic și Social poate folosi colaboratori externi - cadre didactice din învățământul superior, cercetători științifici, magistrați sau alți specialiști, în condițiile legii.(2) Cuantumul sumelor cuvenite colaboratorilor externi se stabilește prin negociere directă, în raport cu complexitatea și importanța lucrării ce urmează să fie elaborată, fără a putea depăși, lunar, salariul de bază maxim stabilit de lege pentru funcția de consilier gradul IA din cadrul Consiliului Economic și Social.  +  Articolul 37Personalul de specialitate și tehnico-administrativ funcționează în cadrul secretariatului tehnic al Consiliului Economic și Social și se încadrează în condițiile legii.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 38La data intrării în vigoare*) a prezentei legi se abrogă titlul V, alcătuit din art. 82-119, din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificările ulterioare. Notă
  *) Prezenta lege a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 24 iulie 2013.
  Notă
  NOTĂ:
  Reproducem mai jos art. II și III din Legea nr. 222/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social:
  "Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va proceda la reconfirmarea mandatelor membrilor Plenului Consiliului Economic și Social până la expirarea mandatului inițial și la validarea noilor membri, în condițiile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege.
  Art. III. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Regulamentul propriu de organizare și funcționare a Consiliului Economic și Social, prevăzut la art. 4 din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, va fi actualizat de către Plenul Consiliului Economic și Social conform modificărilor și completărilor aduse prin prezenta lege."
  ------