PROCEDURI DE GARANTARE din 15 ianuarie 2019a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și procedurile de despăgubire a călătorilor
EMITENT
 • MINISTERUL TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 30 ianuarie 2019  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 156 din 15 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 30 ianuarie 2019.
   +  Articolul 1 Definiții(1) În sensul prezentelor proceduri, termenii și expresiile folosite au semnificația prevăzută în Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative, denumită în continuare OG nr. 2/2018, precum și următoarele semnificații: 1. beneficiarul - călătorul, astfel cum este definit la art. 3 pct. 2 din OG nr. 2/2018, cu excepția scrisorii de garanție bancară al cărei beneficiar este autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului; (la 09-01-2024, sintagma: Ministerul Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) 2. costul repatrierii - cheltuielile rezonabile efectuate de călător sau cheltuielile efectuate de emitentul instrumentului de garantare pentru întoarcerea la locul de plecare sau într-un alt loc convenit de părțile contractante, în condiții de confort similare celor contractate;3. despăgubirea - suma datorată de emitentul instrumentului de garantare călătorului în urma producerii evenimentului garantat;4. evenimentul garantat - neplata de către agenția de turism organizatoare a sumelor achitate de călător ca urmare a insolvenței acesteia sau imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de părți a călătorului; 5. sumele achitate de călător - contravaloarea serviciilor plătite de călător în conformitate cu contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie încheiat de acesta cu agenția de turism și neprestate;6. emitentul instrumentului de garantare - societatea de asigurare în cazul poliței de asigurare, banca în cazul scrisorii de garanție bancară, fiduciarul în cazul contractului de fiducie, fondul de garantare a pachetelor de călătorie în cazul instrumentului de garantare emis de către acesta.(2) Prevederile prezentelor proceduri referitoare la rambursarea sumelor achitate de călător în legătură cu pachetele de servicii de călătorie, în caz de insolvență a agenției de turism organizatoare, se aplică prin analogie sumelor achitate de călător în legătură cu serviciile de călătorie asociate, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 16 din OG nr. 2/2018, în măsura în care agenția de turism organizatoare facilitează servicii de călătorie asociate.  +  Articolul 2Procedurile de garantare(1) Garanțiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din OG nr. 2/2018 pot fi reprezentate de scrisori de garanție bancară, polițe de asigurare, contract de fiducie, fond de garantare a pachetelor de călătorie sau alte instrumente de garantare legal constituite. Acestea pot funcționa distinct sau asociat.(2) Garanțiile se referă la toate plățile efectuate de călători sau pe seama călătorilor cu privire la pachete, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 12 din OG nr. 2/2018. (3) Agenția de turism organizatoare garantează plățile efectuate de călători sau în numele călătorilor, indiferent dacă pachetele sunt comercializate direct călătorilor sau prin intermediul altor agenții de turism. (la 17-10-2019, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Articolul II din ORDINUL nr. 874 din 10 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 17 octombrie 2019 ) (4) În cazul în care în contractul privind pachetul de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri, garanția prevăzută la alin. (1) include repatrierea călătorilor, indiferent dacă executarea pachetului este afectată de insolvența agenției de turism organizatoare sau călătorii se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de părți.  +  Articolul 3 Polița de asigurare în caz de insolvență(1) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (4), societatea de asigurare organizează în cel mai scurt timp posibil de la notificarea primită de la călător, dar nu mai mult de 12 ore, prin intermediul unui operator specializat, repatrierea călătorilor și suportă cheltuielile de repatriere sau oferă servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului; în cazul schimbării cazării, prin servicii alternative corespunzătoare se înțelege oferirea cazării într-o unitate cât mai apropiată față de cea inițială în privința condițiilor de confort, în funcție de disponibilitate. (2) În cazul în care călătorul suportă din fonduri proprii cheltuielile de repatriere, societatea de asigurare are obligația de a deconta costul repatrierii astfel cum este definit în prezentele proceduri.(3) Serviciile alternative corespunzătoare, oferite în conformitate cu prevederile alin. (1), sunt echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract.(4) Călătorul poate notifica societatea de asigurare în vederea demarării procedurii de repatriere prin orice mijloc de comunicare, stabilit prin contractul de comercializare a pachetelor de servicii.(5) Polița de asigurare constă în garantarea de către societatea de asigurare a riscului de neplată de către agenția de turism organizatoare a sumelor achitate de călători, cauzată de neexecutarea integrală sau parțială a contractelor de comercializare a pachetului de servicii de călătorie încheiate cu aceștia, în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare, și, după caz, acoperirea costului repatrierii/repatrierea în situația în care călătorii se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul stabilit de părți și în contractul de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri. (6) Societatea de asigurare acceptă să garanteze călătorilor, beneficiari ai poliței de asigurare, în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare, plata sumelor achitate de aceștia, precum și repatrierea sau rambursarea costului repatrierii, după caz.(7) Agenția de turism organizatoare furnizează călătorilor formularul prevăzut în anexa nr. 1 la OG nr. 2/2018, care cuprinde informații privind polița de asigurare care atestă dreptul acestora față de societatea de asigurare.(8) Se interzice încheierea poliței de asigurare cu clauză de franșiză.(9) Reprezentantul legal sau persoana împuternicită în acest sens a societății de asigurare poate solicita autorității publice centrale responsabile în domeniul turismului informații referitoare la activitatea agenției de turism organizatoare care solicită încheierea contractului de garantare. (la 09-01-2024, sintagma: Ministerului Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) (10) Autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului transmite societății de asigurare informațiile referitoare la activitatea agenției de turism organizatoare, în termen de maximum 15 zile de la primirea solicitării. (la 09-01-2024, sintagma: Ministerul Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) (11) Societatea de asigurare comunică în maximum o zi lucrătoare autorității publice centrale responsabile în domeniul turismului orice situație în care instrumentul de garantare încetează sau se modifică, indiferent de motiv. (la 09-01-2024, sintagma: Ministerului Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) (12) Societatea de asigurare transmite, la solicitare, autorității publice centrale responsabile în domeniul turismului situația cuprinzând agențiile de turism organizatoare pentru care aceasta a emis polițe de asigurare, respectiv limitele de acoperire oferite, după caz. (la 09-01-2024, sintagma: Ministerului Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) (13) În cazul în care societatea de asigurare constată depășirea de către agenția de turism organizatoare a valorii poliței de asigurare, aceasta comunică, în maximum o zi lucrătoare, acest lucru autorității publice centrale responsabile în domeniul turismului. (la 09-01-2024, sintagma: Ministerului Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 )  +  Articolul 4 (1) Banca este emitentul scrisorii de garanție bancară, agenția de turism organizatoare este ordonatorul scrisorii de garanție bancară în sensul dispozițiilor art. 2.321 din Codul civil, iar autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului este beneficiarul scrisorii de garanție bancară. (la 09-01-2024, sintagma: Ministerul Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) (2) Cheltuielile rezonabile efectuate de călător în vederea repatrierii sunt decontate prin intermediul ordonatorului scrisorii de garanție bancară, în condiții de confort similare celor contractate. Aceste cheltuieli nu vor depășii valoarea de achiziție a pachetului.(3) Obiectul scrisorii de garanție bancară îl constituie garantarea de către bancă a riscului de neplată de către agenția de turism organizatoare a sumelor achitate de călători, cauzată de neexecutarea integrală sau parțială a contractelor de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie încheiate cu aceștia, în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare.(4) Agenția de turism organizatoare furnizează călătorilor formularul prevăzut în anexa nr. 1 la OG nr. 2/2018, care cuprinde informații privind scrisoarea de garanție bancară, care atestă dreptul acestora față de bancă. (5) Reprezentantul legal sau persoana împuternicită în acest sens al/a băncii poate solicita autorității publice centrale responsabile în domeniul turismului informații referitoare la activitatea agenției de turism organizatoare care solicită emiterea scrisorii de garanție. (la 09-01-2024, sintagma: Ministerului Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) (6) Autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului transmite băncii informațiile referitoare la: a) activitatea agenției de turism organizatoare; b) entitatea mandatată de către acesta, care poate transmite dreptul de a solicita plata în cadrul scrisorii de garanție, așa cum s-a prevăzut în mod expres în textul acestui instrument de garantare, în termen de maximum 15 zile de la primirea solicitării în cazul de la lit. a) și maximum 5 zile lucrătoare în cazul de la lit. b). (la 09-01-2024, sintagma: Ministerul Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) (7) Banca, emitentă a scrisorii de garanție transmite la solicitarea autorității publice centrale responsabile în domeniul turismului situația ordonatorilor - agențiile de turism organizatoare pentru care aceasta a emis scrisori de garanție bancară, valoarea fiecărei scrisori de garanție bancară și valabilitatea acestora. (la 09-01-2024, sintagma: Ministerului Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) (8) Agenția de turism organizatoare depune exemplarul original al scrisorii de garanție bancară la autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului. (la 09-01-2024, sintagma: Ministerul Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) (8^1) Scrisoarea de garanție prevăzută la alin. (8) poate fi depusă și în format electronic, sub semnătură electronică extinsă, potrivit prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 09-01-2024, Articolul 4 a fost completat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) (9) Agenția de turism organizatoare poate solicita autorității publice centrale responsabile în domeniul turismului restituirea originalului scrisorii de garanție bancară numai după finalizarea executării tuturor pachetelor de servicii de călătorie și/sau serviciilor de călătorie asociate, contractate în perioada de valabilitate a respectivei scrisori de garanție bancară și garantate de aceasta. (la 09-01-2024, sintagma: Ministerului Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) (10) Restituirea de către autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului a scrisorii de garanție bancară prevăzute la alin. (9), depuse în format electronic, se efectuează prin transmiterea unei comunicări în acest sens către agenția de turism organizatoare care a depus respectiva scrisoare de garanție. (la 09-01-2024, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 )  +  Articolul 5Contractul de fiducie în caz de insolvență(1) Instrumentul de garantare „Contractul de fiducie“ presupune semnarea în formă autentică a unui contract de fiducie, cu respectarea prevederilor titlului IV art. 773-791 din Codul civil, între agenția de turism organizatoare, în calitate de constituitor, și un fiduciar, în folosul călătorilor. (2) Beneficiarul fiduciei poate fi:– constituitorul, dacă în perioada valabilității contractului de fiducie nu intră în insolvență sau dacă, deși intră în insolvență, prestează toate serviciile ce fac parte din pachetele de servicii de călătorie garantate prin contractul de fiducie; în astfel de situații, fiduciarul va restitui constituitorului sumele de bani ce fac obiectul contractului de fiducie în termenul și condițiile stabilite în acest contract;– o terță parte, respectiv călătorul care a cumpărat pachete de servicii de călătorie garantate prin contractul de fiducie în cauză și căruia nu îi mai pot fi prestate aceste servicii, ca urmare a intrării în insolvență a agenției organizatoare; în astfel de situații, fiduciarul va putea fie să restituie călătorului contravaloarea sumelor plătite de acesta agenției organizatoare, fie să achite contravaloarea serviciilor de călătorie neachitate de agenția organizatoare pentru ca călătorul să poată beneficia de pachetul de servicii de călătorie contractat, fie să achite contravaloarea repatrierii călătorului, respectiv transport și cazare, dacă este cazul;– atât constituitorul, cât și călătorul, atunci când, după intrarea în insolvență a agenției organizatoare, o parte dintre călătorii acesteia nu vor putea beneficia de toate sau unele din serviciile de călătorie incluse în pachetele achiziționate; fiduciarul va utiliza sumele de bani primite de la constituitor cu titlu de garanție, în principal pentru repatrierea călătorilor, apoi pentru rambursarea sumelor de bani către călătorii cărora nu li se vor mai presta serviciile de călătorie contractate și care au solicitat rambursarea; restul sumelor ce fac obiectul fiduciei, rămase neutilizate, vor putea fi restituite constituitorului.(3) Beneficiarii, după caz, trebuie să accepte în mod expres contractul de fiducie, prin clauza special prevăzută în contractul de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie și/sau a serviciilor de călătorie asociate garantate prin instrumentul de garantare „contract de fiducie“, la momentul semnării acestuia. (4) Din contractul de fiducie trebuie să reiasă fără echivoc îndeplinirea cerințelor legale de garantare prevăzute la art. 18 și art. 22 alin. (1) din OG nr. 2/2018, precum și mecanismul de garantare, cu respectarea prevederilor prezentelor proceduri. (5) Contractul de fiducie, în original, va rămâne la autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului. (la 09-01-2024, sintagma: Ministerul Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) (5^1) Contractul de fiducie prevăzut la alin. (5) poate fi depus și în format electronic, certificat pentru conformitate prin semnătură electronică extinsă a reprezentantului legal al agenției de turism organizatoare, constituitoare a fiduciei, potrivit prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 09-01-2024, Articolul 5 a fost completat de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) (6) Orice modificare a contractului de fiducie care determină o modificare a valorii garanției trebuie adusă la cunoștință autorității publice centrale responsabile în domeniul turismului de către agenția de turism organizatoare în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare. (la 09-01-2024, sintagma: Ministerului Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) (7) Pentru masa patrimonială fiduciară, fiduciarul trebuie să conducă o evidență separată astfel încât să transmită periodic constituitorului veniturile și cheltuielile rezultate din administrarea patrimoniului.(8) În cazul intrării în insolvență a constituitorului, fiduciarul va plăti acele pachete de servicii de călătorie și de transport necesare repatrierii călătorilor pe baza documentelor și datelor puse la dispoziție de agenția organizatoare (constituitorul), prin reprezentanții săi legali, fiind exonerat de orice răspundere în cazul netransmiterii sau transmiterii necorespunzătoare a situației călătorilor afectați de insolvență sau a altor informații necesare efectuării plăților. De asemenea, rambursările de sume, în temeiul art. 18 alin. (6) din OG nr. 2/2018 se vor procesa de fiduciar tot în baza documentelor transmise de agenția organizatoare, precum și de către călători. (9) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (4), fiduciarul organizează, în cel mai scurt timp posibil de la notificarea primită de la călător, dar nu mai mult de 12 ore, prin intermediul unui operator specializat, repatrierea călătorilor și suportă cheltuielile de repatriere sau oferă servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului; în cazul schimbării cazării, prin servicii alternative corespunzătoare se înțelege oferirea cazării într-o unitate cât mai apropiată față de cea inițială în privința condițiilor de confort, în funcție de disponibilitate. (10) În cazul în care călătorul suportă din fonduri proprii cheltuielile de repatriere, fiduciarul are obligația de a deconta costul repatrierii astfel cum este definit în prezentele proceduri.(11) Serviciile alternative corespunzătoare, oferite în conformitate cu prevederile alin. (9), sunt echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract.(12) Călătorul poate notifica fiduciarul în vederea demarării procedurii de repatriere, prin orice mijloc de comunicare.(13) Obiectul contractului de fiducie îl constituie garantarea de către fiduciar a riscului de neplată de către constitutor a sumelor achitate de călători, cauzată de neexecutarea integrală sau parțială a contractelor de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie încheiate cu aceștia și, după caz, acoperirea costului repatrierii/repatrierea în situația în care călătorii se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul stabilit de părți și în contractul de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri, în cazul insolvenței constitutorului.(14) Fiduciarul acceptă să garanteze călătorilor, beneficiari ai contractului de fiducie, în cazul insolvenței constitutorului, plata sumelor achitate de aceștia, precum și repatrierea sau rambursarea costului repatrierii, după caz.(15) Constitutorul furnizează călătorilor formularul prevăzut în anexa nr. 1 la OG nr. 2/2018, care cuprinde informații privind contractul de fiducie care atestă dreptul acestora față de fiduciar.(16) Fiduciarul comunică în maximum o zi lucrătoare autorității publice centrale responsabile în domeniul turismului orice situație în care contractul de fiducie încetează sau se modifică, indiferent de motiv. (la 09-01-2024, sintagma: Ministerului Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) (17) Fiduciarul transmite, la solicitare, autorității publice centrale responsabile în domeniul turismului situația cuprinzând agențiile de turism organizatoare pentru care acesta a emis contracte de fiducie, respectiv limitele de acoperire oferite, după caz. (la 09-01-2024, sintagma: Ministerului Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) (18) Agenția de turism organizatoare poate solicita autorității publice centrale responsabile în domeniul turismului restituirea originalului contractului de fiducie numai după finalizarea executării tuturor pachetelor de servicii de călătorie și/sau serviciilor de călătorie asociate, contractate în perioada de valabilitate a respectivului contract de fiducie și garantate de acesta. (la 09-01-2024, sintagma: Ministerului Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) (19) Restituirea de către autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului a contractului de fiducie prevăzut la alin. (5), depus în format electronic, se efectuează prin transmiterea unei comunicări în acest sens către agenția de turism organizatoare care a depus respectivul contract. (la 09-01-2024, Articolul 5 a fost completat de Punctul 4., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 )  +  Articolul 6Fondul de garantare a pachetelor de călătorie în caz de insolvențăPrincipiile privind organizarea unui Fond de garantare a pachetelor de călătorie în caz de insolvență a agenției de turism organizatoare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele proceduri.  +  Articolul 7Procedurile de despăgubire(1) Perioada de răspundere, în cazul fiecărui contract de comercializare a pachetului de servicii de călătorie, începe la data semnării respectivului contract.(2) În cazul în care călătoria nu a început, valoarea despăgubirii este egală cu valoarea sumelor achitate efectiv de călători în baza contractelor privind pachetele de servicii de călătorie, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenței agenției de turism organizatoare.(3) În cazul în care în contractul privind pachetele de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri și călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare, datorită insolvenței agenției de turism organizatoare, despăgubirea este egală cu contravaloarea serviciilor de călătorie neprestate călătorului și achitate de acesta în baza contractului de comercializare a pachetului de servicii de călătorie, la care se adaugă costul repatrierii.(4) În cazul în care călătorul a beneficiat de repatriere în condițiile art. 2 alin. (4):a) în cazul nerespectării de către agenția de turism organizatoare a obligațiilor contractuale, călătorul nu mai beneficiază de nicio altă despăgubire de la emitentul instrumentului de garantare;b) în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare, călătorul beneficiază de rambursarea contravalorii serviciilor de călătorie neprestate călătorului și achitate de acesta în baza contractului de comercializare a pachetului de servicii de călătorie, fără a se scădea cheltuielile cu repatrierea efectuate de emitentul instrumentului de garantare.(5) În cazul în care călătorul acceptă oferta de servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, propusă de către emitentul instrumentului de garantare pentru continuarea derulării pachetului în condițiile prevăzute de prezentul ordin, acesta nu beneficiază de nicio despăgubire suplimentară.(6) Indiferent de natura riscului garantat și de momentul producerii evenimentului garantat, nici denunțarea și nici rezilierea contractului ce are ca obiect garantarea nu vor afecta drepturile călătorului față de emitentul instrumentului de garantare, constituit în conformitate cu prevederile legale la data încheierii contractului de comercializare a pachetului de servicii de călătorie.(7) Răspunderea emitentului instrumentului de garantare, în cazul fiecărui contract de comercializare a pachetului de servicii de călătorie, încetează în una dintre următoarele situații, indiferent care dintre acestea intervine mai întâi:a) finalizarea derulării pachetului de servicii de călătorie, executat conform contractului respectiv;b) încetarea contractului de comercializare a pachetului de servicii de călătorie în condițiile legii;c) rambursarea tuturor sumelor cuvenite călătorilor de către agenția de turism organizatoare sau de către un terț, iar în cazul rambursării parțiale, răspunderea emitentului instrumentului de garantare se diminuează în mod corespunzător;d) plata despăgubirii datorate de către emitentul instrumentului de garantare.(8) Pentru serviciile de călătorie care nu au fost efectuate, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenței agenției de turism organizatoare, rambursările se acordă fără întârzieri nejustificate potrivit condițiilor contractuale, cu respectarea prevederilor OG nr. 2/2018, la solicitarea călătorului.(9) În cazul în care agenția de turism organizatoare aflată în stare de insolvență nu efectuează repatrierea călătorului, călătorul anunță imediat emitentul instrumentului de garantare.(10) În cazul în care călătorul solicită de la agenția de turism organizatoare rambursarea sumelor achitate și/sau a costului repatrierii, acesta transmite documentele justificative, în copie, către agenția de turism organizatoare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; călătorul are obligația să păstreze documentele justificative, în original.(11) Călătorul poate solicita agenției de turism organizatoare, aflate în stare de insolvență, rambursarea sumelor achitate de călător și/sau a costului repatrierii astfel:a) în situația în care data încheierii executării pachetului neexecutat/executat parțial este anterioară datei declarării insolvenței, în termen de maximum 30 de zile de la data declarării insolvenței;b) în situația în care data încheierii executării pachetului este ulterioară datei declarării insolvenței, în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii pachetului.(12) În situația în care se dispune radierea persoanei juridice titulare a licenței de turism ca urmare a falimentului, călătorul va transmite solicitarea de rambursare a sumelor plătite direct emitentului instrumentului de garantare în termen de 15 zile lucrătoare de la data radierii.(13) În situația prevăzută la alin. (3), călătorul poate solicita agenției de turism organizatoare rambursarea costului repatrierii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile lucrătoare de la data repatrierii.(14) Călătorul notifică în scris emitentul instrumentului de garantare al cărui beneficiar este, în legătură cu solicitarea adresată agenției de turism organizatoare privind rambursarea sumelor achitate de călător și/sau a costului repatrierii, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării prevăzute la alin. (11), (12) sau (13), după caz.(15) În termen de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării de la alin (9) sau (12), după caz, călătorul transmite emitentului instrumentului de garantare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoțită de documentele justificative care cuprind cel puțin următoarele:a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie;b) confirmările de primire precizate la alin. (10) sau (13), după caz;c) copiile de pe documentele de plată achitate, cum ar fi chitanțe, ordine de plată, fără ca enumerarea să fie exhaustivă, în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de călător;d) copiile de pe documentele de transport și cazare, după caz, în cazul cererilor de rambursare a costului repatrierii.(16) Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii de către emitentul instrumentului de garantare a documentelor justificative de la călător.(17) În cazul în care, după plata despăgubirii, agenția de turism organizatoare plătește sumele datorate călătorului, călătorul restituie emitentului instrumentului de garantare despăgubirea primită, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii de la agenția de turism organizatoare a sumelor achitate de acesta și/sau a costului repatrierii, după caz.(18) Prin plata despăgubirii și în limita acesteia, emitentul instrumentului de garantare se subrogă în toate drepturile călătorului împotriva agenției de turism organizatoare și este mandatat să folosească toate mijloacele legale pentru recuperarea despăgubirii plătite.(19) În cazul retragerii licenței de turism a agenției de turism organizatoare de către autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului, emitentul instrumentului de garantare are dreptul de a rezilia contractul încheiat cu agenția de turism organizatoare, având ca obiect garantarea pachetelor în cazul insolvenței acesteia. (la 09-01-2024, sintagma: Ministerul Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) (20) În cazul prevăzut la alin. (18), emitentul instrumentului de garantare este răspunzător în continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de călătorie încheiate înainte de data rezilierii.(21) Înainte de asumarea de către călător a unui contract privind pachetul de servicii de călătorie, agenția de turism organizatoare și agenția de turism intermediară, atunci când pachetul este vândut prin intermediul acesteia, furnizează călătorului informațiile cuprinse în prezentele proceduri.(22) În cazul garantării prin scrisoare de garanție bancară, toate procedurile de despăgubire se derulează prin intermediul autorității publice centrale responsabile în domeniul turismului. (la 09-01-2024, sintagma: Ministerului Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) (23) În cazul garantării prin contract de fiducie, toate procedurile de despăgubire se derulează prin intermediul fiduciarului.(24) În cazul garantării prin contract de fiducie, valoarea garanției este egală cu suma de bani care se va transmite cu acest titlu din patrimoniul agenției de turism organizatoare în patrimoniul fiduciarului, ca urmare a semnării contractului de fiducie. Nu se includ în calculul valorii garanției sumele de bani care se transmit de la constituitor la fiduciar cu titlu de remunerație pentru serviciile fiduciare, sumele de bani care acoperă costurile de transfer al fondurilor de la constituitor la fiduciar și de la fiduciar la beneficiar, veniturile din dobânzi realizate de fiduciar etc.  +  Articolul 7^1Operațiunile prevăzute la art. 3 alin. (4) și (9)-(13), art. 4 alin. (6), (7) și (9), art. 5 alin. (6), (12) și (16)-(18) și la pct. X lit. h)-l) din anexa la prezentele proceduri pot fi efectuate și prin intermediul instrumentelor electronice de comunicare, prin platforme electronice sau alte mijloace electronice comunicate public de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului. (la 09-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 5., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 )  +  Articolul 8Prevederi finaleOrice litigiu rezultat din interpretarea și/sau din executarea contractelor încheiate între agenția de turism organizatoare și emitentul instrumentului de garantare se soluționează pe cale amiabilă sau, dacă nu este posibil astfel, de către instanțele de judecată competente.  +  Anexăla proceduri
  Principii privind organizarea unui Fond de garantare a pachetelor de călătorie
  în caz de insolvență a agenției de turism organizatoare
  I. Organizarea) Tip entitate: persoană juridică română, societate comercială pe acțiuni emitentă de acțiuni nominative, înființată în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;[] act constitutiv;[] obiect de activitate:– unic, constând în colectarea contribuțiilor de la acționari - agenții de turism și comercianți (conform definițiilor din OG nr. 2/2018) - și protejarea prin compensare a drepturilor călătorilor care au achiziționat pachete de servicii de călătorie sau servicii de călătorie asociate de consecințele insolvenței agenției de turism organizatoare sau a comercianților;– Fondul nu poate desfășura activități în domeniul turismului;– Fondul nu distribuie dividende și nu poate acorda împrumuturi. b) Acționari: – minimum 10, dintre membrii Fondului, agenții de turism sau comercianți, așa cum aceștia sunt definiți în conformitate cu prevederile OG nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative;– un acționar nu poate deține mai mult de 10% din drepturile de vot;– actul constitutiv trebuie să conțină prevederi privind posibilitatea de retragere a acționarilor sau atragere de noi acționari;– acționarii care nu mai dețin calitatea de membru al Fondului trebuie să înstrăineze acțiunile unuia dintre membrii Fondului, în termen de 90 de zile de la pierderea calității de membru.c) Capital social: la constituire, capitalul va fi subscris în părți egale de către fiecare acționar și va fi vărsat integral.d) Administrare și conducere executivă: – administrare în sistem unitar; – consiliu de administrație : la înființare: format din 3 persoane, cu care se încheie contracte de mandat valabile pe toată întinderea mandatului; posibilitatea de modificare a Actului constitutiv în privința numărului membrilor consiliului de administrație (CA), atunci când numărul acționarilor este mai mare de 50;– conducere executivă: structură de conducere care să asigure independența operațională față de acționari;– un director executiv sau director general: conduce și coordonează întreaga activitate a Fondului, reprezintă Fondul în relația cu terții.II. Guvernanță:– membrii CA nu pot participa la luarea deciziilor privind un acționar al Fondului la care aceștia sau persoanele implicate cu aceștia sunt acționari semnificativi, administratori, auditori sau conducători; – membrii conducerii executive și ceilalți salariați ai Fondului nu pot fi administratori, auditori sau salariați ai membrilor Fondului.III. Resursele Fondului: – contribuțiile inițiale ale acționarilor - aceste contribuții pot să acopere și cheltuielile de funcționare;– contribuții anuale/trimestriale/lunare - în funcție de încasările membrilor Fondului - sunt utilizate exclusiv pentru garantarea pachetelor de călătorie, inclusiv repatrierile;– contribuții speciale - plăți efectuate de membri către Fond în situația în care resursele Fondului nu sunt suficiente pentru compensare. Aceste contribuții speciale se plătesc în funcție de cota de piață a membrilor Fondului;– cotizații ale agențiilor/comercianților pentru cheltuielile de administrare și funcționare a Fondului și majorările de întârziere. Aceste cotizații sunt egale pentru toți membrii Fondului; – veniturile din recuperarea creanțelor compensate de Fond, decurgând din subrogarea în drepturile agențiilor/ comercianților, sunt utilizate exclusiv pentru garantarea pachetelor de călătorie, inclusiv repatrierile în caz de insolvență; – împrumuturi pe termen scurt care să acopere în exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de plata compensărilor; – scrisori de garanție bancară emise în favoarea Fondului, prezentate de toți membrii care înregistrează expuneri mari sau de cei cu expuneri suplimentare față de cele raportate pentru perioada de referință. Acestea pot să fie utilizate exclusiv pentru garantarea pachetelor de călătorie, inclusiv repatrierile;– donații, sponsorizări, asistență financiară; – alte venituri, inclusiv venituri din investirea resurselor;– contribuțiile și cotizațiile plătite de membrii Fondului nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare sau al dizolvării membrilor Fondului. IV. Dimensiunea Fondului: – cea mai mare expunere a unui membru al Fondului;– se actualizează periodic (lunar/trimestrial/semestrial/ anual). V. Cheltuielile Fondului:Cheltuielile sunt evidențiate separat pe trei componente:– cheltuieli de funcționare a Fondului;– cheltuieli generate de procesul de garantare a pachetelor de călătorie;– cheltuieli generate de repatrierea călătorilor.VI. Reguli de investire a resurselor Fondului: – strategie multianuală de investire; – investirea resurselor fondului este posibilă exclusiv în: – titluri de stat;– depozite la instituții de credit care nu se află în procedura de supraveghere specială sau administrare specială;– alte plasamente cu risc scăzut în instrumente cu venit fix.VII. Reglementări și proceduri ale Fondului, care trebuie comunicate către autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului:– regulamentul de organizare și funcționare și proceduri interne de lucru;– proceduri de dobândire/pierdere a calității de membru, inclusiv proceduri de dobândire ulterioară a calității de acționar;– procedura de numire a membrilor CA;– definirea termenului de expunere și perioada pentru care se determină/raportează expunerea;– baza de calcul pentru determinarea contribuțiilor sau a scrisorilor de garanție;– nivelul și termenele de plată ale contribuțiilor membrilor, precum și condițiile în care este obligatorie suplimentarea cu prezentarea unei scrisori de garanție bancară în favoarea Fondului;– condițiile în care poate avea loc majorarea, diminuarea, suspendarea sau reluarea plății contribuțiilor membrilor Fondului; – termenele de raportare și raportările ce trebuie transmise Fondului de către membrii acestuia pentru: 1. determinarea bazei de calcul și a cuantumului contribuțiilor ce trebuie plătite; 2. determinarea expunerilor membrilor și a obligațiilor de plată ce urmează a fi compensate de Fond; – regimul și circuitul informațiilor și documentelor la care au acces reprezentanții persoanelor juridice alese administratori ai Fondului, salariații și auditorii Fondului, în cursul exercitării atribuțiilor lor; – proceduri de control intern și de audit intern;– procedura de compensare de către Fond: pot fi prevăzute excepții de la compensare (de exemplu, administratorii, inclusiv conducătorii, directorii sau alte persoane responsabile din cadrul agenției/comerciantului în cauză, auditorii Fondului sau ai membrilor acestuia, acționarii cu dețineri mai mari de 5% din capitalul social, precum și agențiile/comercianții cu statut similar în cadrul altor societăți din același grup cu membrii Fondului; soți, rude și afini până la gradul I, precum și persoane care acționează în numele agențiilor/comercianților, persoane juridice din cadrul aceluiași grup cu membrii Fondului);– data de la care Fondul este îndreptățit să facă plăți (dacă se așteaptă sau nu decizia finală a instanței pentru declararea falimentului). În cazul repatrierilor plata ar trebui să se facă imediat. (la 09-01-2024, sintagma: Ministerul Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) VIII. Obligații de raportare ale membrilor Fondului către acesta: – situația încasărilor; – situația expunerilor, cu prezentarea perioadei pentru fiecare segment de expunere. IX. Transparență: – raport anual al Fondului cu menționarea minimului de informații obligatorii, vizat de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului; (la 09-01-2024, sintagma: Ministerul Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) – rapoarte anuale pe pagina web ale agențiilor/ comercianților, de asemenea cu minimum de informații obligatorii de prezentat, inclusiv obligația agențiilor/comercianților care nu sunt membri ai Fondului de a preciza schema de compensare pentru clienții lor obligativitatea publicării situațiilor financiare anuale/termen de publicare.X. Principii de funcționare a Fondului de garantarea) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (4) din proceduri, Fondul de garantare organizează, în cel mai scurt timp posibil de la notificarea primită de la călător, dar nu mai mult de 12 ore, prin efort propriu sau prin intermediul unui operator specializat, repatrierea călătorilor și suportă cheltuielile de repatriere sau oferă servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului; în cazul schimbării cazării, prin servicii alternative corespunzătoare se înțelege oferirea cazării într-o unitate cât mai apropiată față de cea inițială, în funcție de disponibilitate. b) În cazul în care călătorul suportă din fonduri proprii cheltuielile de repatriere, Fondul de garantare are obligația de a deconta costul repatrierii astfel cum este definit în prezentul ordin.c) Serviciile alternative corespunzătoare, oferite în conformitate cu prevederile lit. a), sunt echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract.d) Călătorul poate notifica Fondul de garantare în vederea demarării procedurii de repatriere prin orice mijloc de comunicare.e) Obiectul adeverinței/certificatului, care atestă calitatea de membru al Fondului de garantare și reprezintă titlu de garanție, îl constituie garantarea de către Fondul de garantare a riscului de neplată de către agenția de turism organizatoare a sumelor achitate de călători, cauzată de neexecutarea integrală sau parțială a contractelor de comercializare a pachetului de servicii de călătorie încheiate cu aceștia și, după caz, acoperirea costului repatrierii/repatrierea în situația în care călătorii se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul stabilit de părți și în contractul de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri, în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare.f) Fondul de garantare acceptă să garanteze călătorilor, beneficiari ai adeverinței/certificatului, în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare, plata sumelor achitate de aceștia, precum și repatrierea sau rambursarea costului repatrierii, după caz.g) Agenția de turism organizatoare furnizează formularul prevăzut în anexa nr. 1 la OG nr. 2/2018, care cuprinde informații privind adeverința/certificatul care atestă dreptul acestora față de Fondul de garantare.h) Reprezentantul legal sau persoana împuternicită în acest sens a Fondului de garantare poate solicita autorității publice centrale responsabile în domeniul turismului informații referitoare la activitatea agenției de turism organizatoare care solicită încheierea contractului de garantare. (la 09-01-2024, sintagma: Ministerului Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) i) Autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului transmite Fondului de garantare informațiile referitoare la activitatea agenției de turism organizatoare, în termen de maximum 15 zile de la primirea solicitării. (la 09-01-2024, sintagma: Ministerul Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) j) Fondul de garantare comunică în maximum o zi lucrătoare autorității publice centrale responsabile în domeniul turismului orice situație în care instrumentul de garantare încetează sau se modifică, indiferent de motiv. (la 09-01-2024, sintagma: Ministerului Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) k) Fondul de garantare transmite la solicitare autorității publice centrale responsabile în domeniul turismului situația cuprinzând agențiile de turism organizatoare pentru care acesta a emis adeverințe/certificate, respectiv limitele de acoperire oferite, după caz. (la 09-01-2024, sintagma: Ministerului Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 ) l) În cazul în care Fondul de garantare constată depășirea, de către agenția de turism organizatoare, a valorii adeverinței/ certificatului, acesta comunică, în maximum o zi lucrătoare, acest lucru autorității publice centrale responsabile în domeniul turismului. (la 09-01-2024, sintagma: Ministerului Turismului a fost înlocuită de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.505 din 20 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2024 )