HOTĂRÂRE nr. 74 din 26 ianuarie 1991 (*republicată*)privind înființarea Regiei autonome "Administrația română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 iulie 2009  *) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 741/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de producerea unui accident de aviație civilă, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înființarea Regiei autonome "Administrația română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 14 iulie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 74/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 29 ianuarie 1991 și ulterior adoptării a mai fost modificată și completată prin:– Hotărârea Guvernului nr. 731/1992 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 și Hotărârii Guvernului nr. 125/1992, referitoare la organizarea regiilor autonome din domeniul aviației civile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 27 noiembrie 1992;– Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 27 august 1993, cu modificările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 75/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înființarea Regiei autonome "Administrația română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 3 februarie 2005;– Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2006 pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 30 august 2006;– Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înființarea Regiei autonome "Administrația română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 19 octombrie 2007.  +  Articolul 1(1) La data de 1 decembrie 1990 se înființează Regia autonomă «Administrația română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA, denumită în continuare regia, ca persoană juridică, funcționând pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, putând beneficia de subvenții de la bugetul de stat. Sediul regiei este în municipiul București, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sectorul 1. (la 29-12-2023, Alineatul (1), Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 ) (2) Administrația română a serviciilor de trafic aerian - ROMATSA se constituie prin preluarea subunităților, formațiilor și obiectivelor prevăzute în anexa nr. 1, împreună cu baza materială și personalul aferent acestora.(3) Abrogat. (la 25-01-2022, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 )  +  Articolul 2(1) Regia autonomă «Administrația română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA are ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de management al spațiului aerian, de management al fluxurilor de trafic și de servicii de navigație aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicații, navigație și supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de informare aeronautică, precum și furnizarea serviciilor-suport pentru misiunile de căutare a aeronavelor aflate în pericol, cu respectarea tratatelor internaționale la care România este parte în domeniul aviației civile, a regulamentelor europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană și în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei autonome «Administrația română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA prevăzut în anexa nr. 2. (la 29-12-2023, Alineatul (1), Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 ) (2) Obiectul de activitate al Regiei autonome «Administrația română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA cuprinde și asigurarea, direct sau prin contracte încheiate cu terți, a proiectării, întreținerii și revizuirii periodice, în conformitate cu reglementările europene și/sau naționale specifice aplicabile, a procedurilor de zbor și a structurilor de spațiu aerian, pentru zonele de spațiu aerian unde este desemnată să asigure servicii de control al traficului aerian, prestări de servicii privind operarea armonizată a aeronavelor fără pilot la bord în spațiul aerian U-space desemnat, activități de consultanță și prestări de servicii în domeniul său de activitate, activități de cercetare-dezvoltare, inclusiv faza de realizare și comercializare de produse specifice domeniului serviciilor de navigație aeriană, precum și activități de transport în interes propriu, conform dispozițiilor Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-12-2023, Alineatul (2), Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 ) (3) Serviciile de navigație aeriană furnizate de Regia autonomă «Administrația română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA în spațiul aerian național reprezintă servicii non-economice de interes general, așa cum sunt definite acestea în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, legate de exercitarea atribuțiilor statului de control al traficului aerian în spațiul aerian național. (la 29-12-2023, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 3Administrația română a serviciilor de trafic aerian este împuternicită să elaboreze programul de perfecționare a pregătirii de specialitate a întregului personal de trafic aerian, meteorologic, de protecție a navigației aeriene și telecomunicații aeronautice.  +  Articolul 4Patrimoniul Administrației române a serviciilor de trafic aerian - ROMATSA este de 1.004.229 mii ROL, conform datelor din bilanțul contabil încheiat la data de 30 iunie 1990, constituit prin preluarea patrimoniilor subunităților prevăzute în anexa nr. 1 și va fi definitivat pe baza reevaluării acestuia, în condițiile prevăzute de lege, până la data de 1 martie 1991**). Notă **) A se vedea și art. IV din Hotărârea Guvernului nr. 731/1992 și art. 5 și 9 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Administrația română a serviciilor de trafic aerian poate coopera în domeniul său de activitate cu organele similare din statele cu care se întrețin relații aviatice civile și cu organizațiile internaționale specializate în acest domeniu.  +  Articolul 6Pentru realizarea activității proprii, Administrația română a serviciilor de trafic aerian poate încheia contracte de import-export și de asigurare de asistență tehnică sau servicii cu parteneri din țară sau străinătate.  +  Articolul 7(1) Tarifele în lei și valută pentru serviciile asigurate operatorilor aerieni români sau străini se stabilesc de consiliul de administrație al Regiei autonome «Administrația română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA, cu respectarea prevederilor legale și ale înțelegerilor internaționale încheiate în acest domeniu. Pentru serviciile de navigație aeriană de rută și pentru serviciile de navigație aeriană terminală prestate pe aeroporturile cărora li se aplică un plan de performanță, tarifele se stabilesc în conformitate cu regulamentele europene în vigoare privind schema de performanță și tarifare în contextul Cerului Unic European. (la 29-12-2023, Alineatul (1), Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 ) (2) În vederea dezvoltării și modernizării rapide impuse de standardele internaționale, ROMATSA poate utiliza fondurile valutare realizate din încasări, conform legii.  +  Articolul 8Organizarea și funcționarea Regiei autonome "Administrația română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA se fac în conformitate cu regulamentul prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 9Personalul care trece la Administrația română a serviciilor de trafic aerian ca urmare a aplicării prevederilor din prezenta hotărâre se consideră transferat în interesul serviciului, iar în cazul în care este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, are dreptul la diferență până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz, timp de trei luni.  +  Articolul 10Salarizarea personalului Regiei autonome «Administrația română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA se face conform prevederilor legale specifice, respectiv Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-12-2023, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 5., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.312 din 21 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 11Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 12Pe data prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare se abrogă.  +  Anexa nr. 1
  Subunitățile, formațiile, obiectivele din compunerea
  Regiei autonome "Administrația serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA
  Nr. crt. Denumirea subunităților componente ale regiei ROMATSA Unitățile economice din care se preiau părți din patrimoniu și personal
  1. Formația NOTAM (NOTICE TO AIRMAN)*) Departamentul aviației civile
  2. Centrul regional de dirijare București Aeroportul Internațional Henri Coandă - București - SA
  3. Centrul național de protecție meteorologică a navigației aeriene Aeroportul Internațional Henri Coandă - București - SA
  4. Radiofar de rută Florești Aeroportul Internațional Henri Coandă - București - SA
  5. Radiofar de rută Strejnic Aeroportul Internațional Henri Coandă - București - SA
  6. Radiofar de rută Urziceni Aeroportul Internațional Henri Coandă - București - SA
  7. Radiofar de rută Mizil Aeroportul Internațional Henri Coandă - București - SA
  8. Radiofar de rută Țăndărei Aeroportul Internațional Henri Coandă - București - SA
  9. Radiofar de rută Curtea de Argeș Aeroportul Internațional Henri Coandă - București - SA
  10. Centrul regional de dirijare Cluj Aeroportul Cluj
  11. Centrul regional de dirijare Arad Aeroportul Arad
  12. Centrul regional de dirijare Bacău Aeroportul Bacău
  13. Radiofar de rută Galați Aeroportul Bacău
  14. Centrul de dirijare Constanța - M. Kogălniceanu Aeroportul Constanța - M. Kogălniceanu
  15. Radiofar de rută Brașov Aeroportul Sibiu
  16. Radiofar de rută Deva Aeroportul Sibiu
  17. Radiofar de rută Târgu Jiu Aeroportul Craiova
  18. Centrul național de telecomunicații aeronautice Baza de deservire tehnică și reparații aeroportuare
  19. Abrogată
  Notă *) A se vedea art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, care prevede abrogarea pct. 3.10 al art. 3 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, referitoare la formația NOTAM. (la 25-01-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 )
   +  Anexa nr. 2REGULAMENTde organizare și funcționare al Regiei autonome "Administrația română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA