LEGE nr. 227 din 1 august 2018privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 3 august 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Se aprobă schema multianuală de susținere a activității de reproducție sau de creștere ori de incubație în sectorul avicol prin investiții pentru înființarea de ferme de reproducție sau stații de incubație ori ferme de creștere noi sau investiții pentru cele aflate în activitate care își măresc capacitatea de cazare ori investiții pentru cele aflate în conservare, precum și de stimulare a asocierii în cooperative, denumit în continuare Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol.  +  Articolul 2(1) Scopul prezentei legi îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv implementarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, în vederea îmbunătățirii nivelului de performanță și sustenabilitate al fermelor de reproducție sau de creștere a păsărilor.(2) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se acordă potrivit prevederilor din partea a II-a cap. 1 secțiunea 1.1.1.1 „Ajutoare pentru investiții în active corporale și necorporale în exploatații agricole care au legătură cu producția agricolă primară“ din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 204 din 1 iulie 2014, denumite în continuare Orientările UE.(3) Schema de ajutor de stat se notifică Comisiei Europene, conform dispozițiilor art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) schemă de ajutoare - conform prevederilor cap. 2 pct. 2.4 „Definiții“ din Orientările UE, cu respectarea prevederilor prezentei legi;b) găini de reproducție - găinile din specia Gallus gallus care au ajuns la maturitatea sexuală necesară pentru a produce ouă fertile care sunt supuse procesului de incubație în vederea obținerii puilor de o zi de carne și a puilor de o zi hibrid ouător crescute pentru producerea de ouă de consum;c) cocoși de reproducție - mascul din specia Gallus gallus care a ajuns la maturitatea sexuală;d) puicuțe/cocoși de reproducție - tineret de înlocuire din specia Gallus gallus;e) pui de carne - animal din specia Gallus gallus crescut pentru producția de carne;f) găină ouătoare - animal din specia Gallus gallus crescut pentru producția de ouă;g) pui de curcă - animal din specia Meleagris gallopavo care este crescut pentru producția de carne;h) curci de reproducție - curcile din specia Meleagris gallopavo care au ajuns la maturitatea sexuală necesară pentru a produce ouă fertile care sunt supuse procesului de incubație în vederea obținerii puilor de o zi de carne;i) curcani de reproducție - masculi din specia Meleagris gallopavo care au ajuns la maturitatea sexuală;j) curci/curcani de reproducție - tineret de înlocuire din specia Meleagris gallopavo;k) gâscă de reproducție - gâștele din specia Anser domesticus care au ajuns la maturitatea sexuală necesară pentru a produce ouă fertile care sunt supuse procesului de incubație în vederea obținerii bobocilor de o zi de carne;l) gâscan de reproducție - animal din specia Anser domesticus care a ajuns la maturitatea sexuală;m) gâscan/gâște de reproducție - tineret de înlocuire din specia Anser domesticus;n) boboci de gâscă - animale din specia Anser domesticus crescute pentru producția de carne;o) rață de reproducție - rața din specia Anas platyrynchos sau Cairina moscata care a ajuns la maturitatea sexuală necesară pentru a produce ouă fertile care sunt supuse procesului de incubație în vederea obținerii bobocilor de o zi de carne;p) rățoi de reproducție - animal din specia Anas platyrynchos sau Cairina moscata care a ajuns la maturitatea sexuală;q) rățoi/rațe de reproducție - tineret de înlocuire din specia Anas platyrynchos sau Cairina moscata;r) boboci de rață - animale din specia Anas platyrynchos sau Cairina moscata crescute pentru producția de carne;s) loc de cazare - spațiul necesar creșterii și exploatării păsărilor în sistem intensiv, împreună cu dotările corespunzătoare tehnologiei de creștere, diferențiat în funcție de activitatea desfășurată, respectiv reproducție, incubație sau creștere;ș) stație de incubație - locație destinată activității de incubație a ouălor folosite pentru producerea efectivelor de păsări în scop de reproducere sau de creștere pentru carne și de creștere pentru producerea de ouă de consum împreună cu dotările corespunzătoare tehnologiei de incubație;t) întreprindere aflată în dificultate - întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:(i) în cazul unei societăți cu răspundere limitată, alta decât un IMM, care a fost înființat de mai puțin de 3 ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății conduce la un rezultat cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei dispoziții, „societate cu răspundere limitată“ se referă, în special, la tipurile de societăți comerciale prevăzute în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale acestor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social“ include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;(ii) în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, alta decât un IMM care a fost înființat de mai puțin de 3 ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății“ se referă în special la acele tipuri de societăți comerciale prevăzute în anexa II la Directiva 2013/34/UE;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția ori a primit ajutor pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:– raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și– capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0;ț) Registrul ajutoarelor de stat - aplicarea dispozițiilor părții I cap. 3 secțiunea 3.7 pct. 128 din Orientările UE privind publicarea beneficiarilor de ajutor de stat;u) costul unui loc de cazare în ferme de reproducție, stații de incubație sau ferme de creștere noi ori în ferme de reproducție, stații de incubație sau ferme de creștere aflate în activitate care își măresc capacitatea de cazare - totalitatea cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 6 efectuate pentru realizarea acestor locuri de cazare, în baza Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, a căror valoare se calculează de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală diferențiat, în funcție de activitatea desfășurată, respectiv reproducție, incubație sau creștere, și se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;v) costul unui loc de cazare din ferme de reproducție, stații de incubație sau ferme de creștere, aflate în conservare - totalitatea cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 6, cu excepția lit. a), efectuate pentru investiții în aceste locuri, în baza Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, a căror valoare se calculează de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, diferențiat, în funcție de activitatea desfășurată, respectiv reproducție, incubație sau creștere, și se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.  +  Capitolul II Beneficiari, criterii de eligibilitate, cheltuieli eligibile, intensitatea ajutorului de stat și valoarea ajutorului  +  Articolul 4(1) Ajutorul de stat prevăzut la art. 2 se acordă pentru investiții privind fermele de reproducție, stațiile de incubație și fermele de creștere următorilor beneficiari, crescători de păsări, astfel:a) persoanelor juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II care dețin exploatații cu aviz/înregistrate/autorizate sanitar-veterinar de reproducție sau de creștere ori stații de incubație a ouălor;b) persoanelor juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II care dețin exploatații de păsări aflate în conservare sau stații de incubare a ouălor aflate în conservare;c) persoanelor juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II care dețin exploatații cu aviz/înregistrate/autorizate sanitar-veterinar de reproducție sau de creștere ori de incubație, care își măresc capacitatea de cazare sau capacitatea de incubație a ouălor.(1^1) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) care nu se încadrează în criteriile prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la punctele 95-97 din Orientările UE. (la 01-02-2019, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 01 februarie 2019 ) (1^2) Procedura privind evaluarea situațiilor depuse și a documentelor justificative, modul de analiză a ratelor de rentabilitate internă și a celorlalte aspecte prevăzute de regulamentele europene incidente se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 01-02-2019, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 01 februarie 2019 ) (2) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se acordă:a) pentru înființarea de ferme de reproducție sau stații de incubație ori ferme de creștere, care se încadrează în capacitățile maxime de cazare/producție/beneficiar, prevăzută la alin. (4);b) pentru investiții în ferme de reproducție sau în stații de incubație ori în ferme de creștere, aflate în activitate sau în conservare, care se încadrează în capacitățile maxime de cazare/producție/beneficiar, prevăzute la alin. (4);c) pentru mărirea capacității de cazare/producție pentru ferma de reproducție sau stația de incubație ori ferma de creștere, existente, până la capacitatea maximă de cazare/producție/beneficiar, prevăzută la alin. (4).(3) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se acordă și persoanelor juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II care dețin exploatații cu aviz/înregistrate/autorizate sanitar-veterinar de reproducție sau de creștere ori stații de incubare a ouălor, asociate în cooperative agricole de exploatare și gestionare a efectivelor de animale, în vederea înființării de ferme de reproducție sau stații de incubație ori ferme de creștere noi, care se încadrează în capacitățile maxime de cazare/producție/ beneficiar, prevăzute la alin. (4).(4) Capacitățile maxime de cazare/producție în funcție de activitatea desfășurată și de categoria de animale sunt de:a) reproducție:(i) tineret 36.000 de locuri de cazare/producție;(ii) adulte 60.000 de locuri de cazare/producție;b) incubație: 1.765.000 de locuri;c) creștere:(i) găini ouă consum 200.000 de locuri de cazare/producție;(ii) pui de găină pentru carne 350.000 de locuri de cazare/producție;(iii) pui de curcă pentru carne 150.000 de locuri de cazare/producție.(5) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) trebuie să dețină suprafața de teren necesară investițiilor realizate în baza Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, de incubație și de creștere în sectorul avicol.(6) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se acordă o singură dată pentru investițiile aferente capacităților de producție dezvoltate prin Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, de incubație și de creștere în sectorul avicol.(7) Beneficiarii Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, de incubație și de creștere în sectorul avicol nu pot accesa simultan sprijin și prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, pentru aceleași măsuri reglementate de prezenta lege.(8) Prezenta schemă de ajutoare nu se aplică solicitanților care au efectuat dezmembrări/divizări ale exploatației începând cu 1 ianuarie 2017. (la 01-02-2019, Alineatul (8) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 01 februarie 2019 )  +  Articolul 5Prevederile prezentei legi nu se aplică beneficiarilor prevăzuți la art. 4 alin. (1), dacă se află în una dintre următoarele situații:a) fac obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale;b) sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate financiară, așa cum sunt definite la art. 3 lit. t).  +  Articolul 6(1) Cheltuielile eligibile necesare realizării investițiilor realizate în baza Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație sau de creștere în sectorul avicol sunt:a) construcția stațiilor de incubație, fermelor de reproducție sau de creștere noi;b) achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare și adăpare, microclimat, depozitarea, evacuarea și tratarea dejecțiilor;c) costuri cu serviciile, respectiv elaborarea de studii de orice natură necesare realizării investiției, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, organizare de șantier, asigurarea utilităților, consultanță și autorizații.(2) Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor prevăzute la alin. (1) nu reprezintă cheltuială eligibilă. (la 01-02-2019, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 01 februarie 2019 )  +  Articolul 7(1) În condițiile prevederilor din partea a II-a cap. I secțiunea 1.1.1.1 „Ajutoarele pentru investiții în active corporale și necorporale în exploatații agricole care au legătură cu producția agricolă primară“ pct. 152 lit. e) din Orientările UE, nivelul ajutorului de stat pentru cheltuielile eligibile prevăzute la art. 6 este de maximum 40% din costul definit la art. 3 lit. u) și v).(2) Potrivit prevederilor din partea a II-a cap. I secțiunea 1.1.1.1 „Ajutoarele pentru investiții în active corporale și necorporale în exploatații agricole care au legătură cu producția agricolă primară“ pct. 153 lit. a)-c) din Orientările UE, nivelul ajutorului prevăzut la alin. (1) poate fi majorat cu câte 20 de puncte procentuale din costul definit la art. 3 lit. u) și v), fără a depăși 90 de puncte procentuale din același cost, pentru:(i) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanțare în cadrul Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol; (la 01-02-2019, Punctul (i) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 01 februarie 2019 ) (ii) investițiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;(iii) investiții colective realizate de crescătorii de păsări. (la 01-02-2019, Punctul (iii) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 01 februarie 2019 ) (3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale realizează și pune la dispoziția direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București o aplicație informatică integrată, care are rolul de a asigura activitatea de înregistrare și verificare a eligibilității proiectelor, precum și de monitorizare a implementării acestora și de conformitate a cheltuielilor cuprinse în aceste proiecte pentru programele de investiții în sectorul agricol, respectiv prezentul program de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, precum și Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, aprobat prin Legea nr. 195/2018. (la 01-02-2019, Articolul 7 din Capitolul II a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 01 februarie 2019 ) Notă
  Potrivit art. II din LEGEA nr. 141 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 19 iulie 2019, prevederile art. 7 alin. (3) din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (4) Costurile necesare pentru realizarea aplicației informatice prevăzute la alin. (3) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 01-02-2019, Articolul 7 din Capitolul II a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 01 februarie 2019 )
   +  Capitolul III Modalitatea de accesare a schemei de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație sau de creștere în sectorul avicol  +  Articolul 8(1) Beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (1) depun cererea de înscriere în Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol la direcția pentru agricultură județeană sau a municipiului București, după caz, pe a cărei rază teritorială se înființează/află fermele de creștere, respectiv capacitățile de reproducție ori stațiile de incubație, denumită în continuare cerere de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente: a) împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;b) copie a certificatului de înregistrare al Oficiului Național al Registrului Comerțului, precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;c) copie de pe actul constitutiv;d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;e) pentru terenurile pe care se realizează investiția, documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;f) plan cadastral;g) pentru exploatațiile în conservare, documentul contabil de intrare în conservare sau factura de cumpărare a activului. (la 22-07-2019, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 141 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 19 iulie 2019 ) (2) Beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (1^1) depun suplimentar față de documentele prevăzute la alin. (1) un raport de expertiză contabilă, care să conțină indicatorii de rentabilitate ai societății. Raportul de expertiză trebuie să conțină referiri cel puțin la următorii indicatori: rata rentabilității financiare, rata profitului net, productivitatea muncii, rata solvabilității generale și costurile nete suplimentare generate de realizarea investiției pentru care se solicită ajutor. (la 01-02-2019, Articolul 8 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 01 februarie 2019 )  +  Articolul 8^1(1) Termenul-limită până la care se depune cererea de înscriere în Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, prevăzută la art. 8, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul solicitărilor fermierilor, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, se pot stabili noi sesiuni de înscriere în Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, cu încadrarea în valoarea totală a ajutorului de stat prevăzută la art. 18 alin. (1). (la 29-06-2020, Capitolul III a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 95 din 26 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 26 iunie 2020 )  +  Articolul 9Procedura privind modul de accesare a schemei de susținere a crescătorilor de păsări pentru activitatea de reproducție se realizează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.  +  Articolul 10(1) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București înregistrează cererile de înscriere prevăzute la art. 8 și le verifică administrativ prin intermediul aplicației informatice, împreună cu documentele anexate.(1^1) În cazul în care aplicația informatică prevăzută la art. 7 alin. (3) nu este operațională la data depunerii cererilor de înscriere prevăzute la art. 8, verificarea administrativă a cererilor de înregistrare în Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație sau de creștere în sectorul avicol se va realiza de către funcționarii din cadrul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, desemnați prin decizie a directorului executiv, urmând ca toate datele de verificare, respectiv validare să fie încărcate în sistemul informatic la data când acesta devine funcțional. (la 01-02-2019, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 01 februarie 2019 ) (2) Gestionarea schemei de ajutor de stat prevăzute în prezenta lege se asigură de către funcționari din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, atribuțiile fiind stabilite în fișa postului prin decizie a directorului executiv al acestor instituții.  +  Articolul 11(1) Pentru accesarea ajutorului de stat, după înscrierea în schema de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, pentru obținerea ajutorului de stat, beneficiarii depun cererea de finanțare la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, unde s-au înregistrat cererile de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, însoțită de următoarele documente, după caz:a) studiul de fezabilitate pentru investiția solicitată;b) extras de carte funciară și ridicare topografică pentru terenul pe care se realizează investiția;c) certificat de urbanism.(2) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București înregistrează cererile de finanțare și le verifică prin intermediul aplicației informatice, împreună cu documentele anexate, în corelare cu datele din cererile de înscriere, în termen de maximum 5 zile lucrătoare.(2^1) În cazul în care aplicația informatică prevăzută la art. 7 alin. (3) nu este operațională la data depunerii cererilor de finanțare prevăzute la alin. (1), verificarea acestora împreună cu documentele anexate, în corelare cu datele din cererile de înscriere, se va realiza de către funcționarii din cadrul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, desemnați prin decizie a directorului executiv, urmând ca toate datele de verificare, respectiv validare să fie încărcate în sistemul informatic la data când acesta devine funcțional. (la 29-06-2020, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 95 din 26 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 26 iunie 2020 ) (3) După verificare, direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București aprobă suma necesară realizării investiției. (la 22-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 141 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 19 iulie 2019 ) (4) Pentru realizarea investițiilor finanțate prin Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și/sau de creștere în sectorul avicol se poate acorda sprijin în patru tranșe egale, începând cu data încheierii contractului de finanțare. (la 22-07-2019, Alineatul (4) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 141 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 19 iulie 2019 ) (5) Acordarea tranșelor se realizează prin virarea sumelor într-un cont disponibil din care pot fi efectuate doar două tipuri de operațiuni:a) plăți reprezentând contravaloarea bunurilor, serviciilor, lucrărilor efectuate/livrate, doar după recepția bunurilor, serviciilor, lucrărilor, dovedite cu documente care atestă obligația de plată;b) instrumente de garantare a plății, la dispoziția furnizorului de bunuri, servicii sau lucrări, respectiv scrisori de garanție bancară pentru acțiunile realizate pe plan intern și acreditive în cazul furnizorilor externi de bunuri și servicii. (la 22-07-2019, Alineatul (5) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 141 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 19 iulie 2019 ) (6) Pentru acordarea tranșelor următoare, beneficiarul trebuie să facă dovada că a efectuat plățile menționate la alin. (5) lit. a) și/sau să prezinte dovada emiterii documentelor menționate la alin. (5) lit. b). (la 22-07-2019, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 141 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 19 iulie 2019 ) (7) Stingerea obligațiilor între furnizori și beneficiar pentru operațiunile prevăzute la alin. (5) lit. a) se face prin închiderea documentelor bancare menționate, beneficiarul programului având obligația să prezinte documentele justificative înainte de acordarea celei de-a patra tranșe. (la 22-07-2019, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 141 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 19 iulie 2019 ) (8) Procedura privind modul de derulare și decontare a tranșelor se va stabili prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 22-07-2019, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 141 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 19 iulie 2019 )  +  Articolul 12(1) Pentru încheierea contractului de finanțare beneficiarii trebuie să depună următoarele documente aferente investiției:a) autorizația de construcție;b) studiul geotehnic;c) aviz/acord specific sanitar-veterinar; (la 17-12-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 12 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 359 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1200 din 14 decembrie 2022 ) d) aviz de mediu/acord de mediu/punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, cu excepția beneficiarilor prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. b); (la 17-12-2022, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 12 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 359 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1200 din 14 decembrie 2022 ) e) aviz/acord specific emis de direcția de sănătate publică județeană; (la 17-12-2022, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 12 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 359 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1200 din 14 decembrie 2022 ) f) declarație pe propria răspundere că nu au accesat sprijin simultan prin PNDR 2014-2020 pentru aceleași măsuri reglementate de prezenta lege, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul beneficiarilor care nu au obținut documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și c)-e), dar au demarat procedura de obținere a acestora, încheierea contractelor de finanțare se face cu clauză suspensivă care prevede o perioadă de maximum 12 luni pentru prezentarea documentelor. (la 17-12-2022, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 359 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1200 din 14 decembrie 2022 ) (1^2) Perioada de aplicare a clauzei suspensive, în cazul beneficiarilor care au încheiat contracte de finanțare potrivit prevederilor a lin. (1^1), se poate prelungi la solicitarea acestora cu maximum 6 luni de la împlinirea termenului de 12 luni prevăzut la alin. (1^1), cu condiția depunerii unei declarații pe propria răspundere conform căreia procedura de obținere a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și c)-e) nu este finalizată la data depunerii solicitării de prelungire a clauzei suspensive. (la 29-12-2023, Articolul 12, Capitolul III a fost completat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1190 din 29 decembrie 2023 ) (2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) lit. a) și b) beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. b). (la 22-07-2019, Articolul 12 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 10 și 11 ale Punctului 5, Articolul I din LEGEA nr. 141 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 19 iulie 2019 )  +  Articolul 13(1) Abrogat. (la 22-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 12, Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 141 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 19 iulie 2019 ) (2) Schemei de ajutor de stat nu îi sunt aplicabile prevederile art. 6 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.(3) În termen de 3 zile de la încasarea tranșei prevăzute la art. 11 alin. (4), beneficiarii ajutorului de stat marchează investiția cu o placă indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime și 200 cm lățime, confecționată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este ușor vizibilă, pe care se inscripționează «Investiție beneficiară a „Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol“, conform Cererii numărul ......, de la Direcția pentru Agricultură a Județului ......./Municipiului București. (la 22-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12^1, Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 141 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 19 iulie 2019 ) (4) La finalizarea investiției se face recepția acesteia, în condițiile prezentei legi, la care beneficiarul este obligat să solicite prezența reprezentantului direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, nominalizat potrivit art. 10 alin. (2).(5) După obținerea autorizațiilor de funcționare se face recepția de închidere a Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, de către reprezentantul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, nominalizat potrivit art. 10 alin. (2), care întocmește un proces-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, pe care îl atașează la documentația fiecărui beneficiar.  +  Articolul 14(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 12, direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale situația cu sumele necesare pentru plata tranșelor prevăzute la art. 11 alin. (4), cu încadrarea în nivelul ajutorului prevăzut la art. 7 alin. (1) și (2), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5. (la 22-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 141 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 19 iulie 2019 ) (2) Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, Ministerului Finanțelor Publice situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.(3) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanțelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, în termen de maximum 5 zile lucrătoare.(4) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București virează, în termen de maximum 2 zile lucrătoare, sumele cuvenite beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat și aplică prevederile art. 3 lit. ț) în ceea ce privește publicarea beneficiarilor.  +  Articolul 15(1) Termenul maxim de realizare a investițiilor este de 18 luni de la acordarea primei plăți aferente sprijinului financiar, cu posibilitatea de prelungire a acestuia, la solicitarea beneficiarului, cu maximum 6 luni. (la 29-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 95 din 26 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 26 iunie 2020 ) (2) Beneficiarii care au realizat investiții prin Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol trebuie să desfășoare activitate de reproducție sau de creștere în sectorul avicol pe o perioadă de minimum 10 ani de la finalizarea investiției. Transferul, închirierea sau vânzarea investiției realizate prin Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol ori a fermei care a beneficiat de acest sprijin se va face cu preluarea obligației de menținere a activității de reproducție ori de creștere până la sfârșitul perioadei de 10 ani, cu condiția depunerii documentelor aferente acestei acțiuni la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București și a obținerii acordului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, așa cum se reglementează în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Beneficiarul este exonerat de sancțiunile prevăzute pentru nerespectarea perioadei de funcționare a investiției, în cazurile de forță majoră, reglementate de legislația în vigoare.(3) În cazul cooperativelor agricole de exploatare și gestionare a efectivelor de animale, membrii cooperativei agricole au drept de preempțiune la transferul de proprietate sau la vânzarea investiției.  +  Articolul 16(1) Toate documentele depuse în vederea solicitării și plății ajutoarelor de stat acordate potrivit prezentei legi se păstrează la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de stat.(2) Toate documentele care atestă ajutorul de stat cuvenit se păstrează de către solicitanții ajutorului de stat pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data ultimei plăți.(3) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de stat și sumele acordate potrivit prevederilor prezentei legi.(4) Lista se publică pe site-ul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, se actualizează corespunzător și se transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după fiecare reactualizare, pentru publicare pe site-ul oficial al instituției, www.madr.ro, informații accesibile publicului, unde va fi disponibilă 10 ani, fără restricții. (la 01-02-2019, Alineatul (4) din Articolul 16 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 01 februarie 2019 ) (5) După recepția de închidere a Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, prevăzută la art. 13 alin. (4), direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București efectuează anual controlul la fața locului la beneficiarii care au realizat investiții prin Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, și întocmesc procese-verbale de constatare pe care le transmit la direcția tehnică de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până la data de 1 decembrie a fiecărui an.  +  Capitolul IV Durata de aplicare și bugetul schemei de ajutor de stat  +  Articolul 17Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol se desfășoară începând cu anul 2018.  +  Articolul 18(1) Valoarea totală a ajutorului de stat reprezintă echivalentul în lei al sumei de 199,5 milioane euro și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale. (la 22-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 141 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 19 iulie 2019 ) (2) Abrogat. (la 01-02-2019, Alineatul (2) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 16, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 01 februarie 2019 ) (3) Abrogat. (la 01-02-2019, Alineatul (3) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 16, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 01 februarie 2019 ) (4) Abrogat. (la 01-02-2019, Alineatul (4) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 16, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 01 februarie 2019 )  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 19(1) Se consideră ajutor de stat necuvenit sumele încasate prin încălcarea condițiilor prevăzute la art. 15.(2) Sumele reprezentând ajutorul de stat necuvenit, prevăzut la alin. (1), sunt creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Înscrisurile întocmite de către direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiul București, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională, constituie titluri de creanță și cuprind elementele actului administrativ fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Titlurile de creanță pot fi contestate pe cale administrativă, potrivit legii, la organul emitent, iar, după soluționarea acestei contestații, o nouă contestație poate fi depusă la sediul instanței judecătorești competente, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(4) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data expirării termenului de scadență prevăzut în acesta.(5) Titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora către debitor, se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului după expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanță necontestate sau după rămânerea definitivă a acestora în sistemul căilor administrative de atac ori după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.(6) Cuantumul obligațiilor fiscale accesorii se calculează de către direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, de la data scadenței și până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit alin. (5), iar organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor calcula obligațiile fiscale accesorii de la data transmiterii titlurilor executorii și până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.(7) Obligațiile fiscale accesorii calculate de către direcțiile agricole județene, respectiv a municipiului București vor fi individualizate într-un titlu de creanță, dispozițiile alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.(8) În procedura insolvenței, înscrierea creanței bugetare la masa credală se face de către direcțiile agricole județene, respectiv a municipiului București.(9) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (2) sunt venituri la bugetul de stat.  +  Articolul 20(1) Schema de ajutor de stat prevăzută în prezenta lege se notifică Comisiei Europene de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) În situația în care decizia Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat conține prevederi noi sau diferite față de schema notificată, prevederile schemei de ajutor de stat se completează și/sau se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 21În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.  +  Articolul 22Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 1 august 2018.Nr. 227.  +  Anexa nr. 1
  CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM
  (model)
  Nr. ............... data ....................
  CătreDirecția pentru Agricultură a Județului ................./Municipiului BucureștiSubsemnatul/Subsemnata:persoană juridică/PFA/IF/II ..........................., cu sediul în localitatea ......................................, județul ..............................., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ......................................., CUI/CIF ............................................., cod CAEN ..................., cont bancar ........................, deschis la ....................., reprezentată legal de ......................................., CNP ........................................, legitimat cu C.I. seria ....... nr. .................,menționez că:– dețin exploatație de reproducție ...................., incubație ............creștere;– exploatația este în activitate ...................., în conservare ........................ .Mă angajez:a) să înființez ferme de reproducție sau ferme de incubație ori ferme de creștere, în funcție de capacitatea de cazare/producție/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4);b) să investesc în ferme de reproducție sau în ferme de incubație ori în ferme de creștere, aflate în conservare, în funcție de capacitatea de cazare/producție/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4);c) să măresc capacitatea de cazare/producție pentru ferma de reproducție sau ferma de incubație ori ferma de creștere, aflate în activitate, în funcție de capacitatea de cazare/producție/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4).Solicit înscrierea în Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, de incubație și de creștere în sectorul avicol și depun următoarele documente:............................................................................................................................................................................................NOTĂ: Documentele prevăzute la art. 8Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.Am fost informat de reprezentanții DAJ despre:– recepția investiției;– recepția de închidere a Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, de incubație și de creștere în sectorul avicol, când trebuie să dețin autorizațiile de funcționare;– controalele anuale la fața locului cu privire la îndeplinirea condiției de menținere a activității de reproducție sau de incubație ori de creștere în sectorul avicol pe o perioadă de 10 ani.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat și să mă supun oricărui control.Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice.
  Solicitant,
  ..............................
  Verificat, reprezentantul DAJ,
  .............................
  Aprobat, directorul executiv al DAJ,
  ..............................
  (la 29-06-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 95 din 26 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 26 iunie 2020 )
   +  Anexa nr. 2
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  (model)
  Subscrisa, persoana juridică/PFA/IF/II/ ................................, cu sediul în localitatea ...................................., județul .........................., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ...................., CUI/CIF ............................., cod CAEN .............., cont bancar ............................, deschis la ..........................., reprezentată legal de ............................, CNP ..........................., legitimată cu C.I. seria ...... nr. .............,– declar pe propria răspundere că niciun membru din cadrul investiției colective nu este beneficiar sau membru în altă entitate beneficiară a Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, de incubație și de creștere în sectorul avicol;– declar pe propria răspundere că nu am accesat sprijin prin PNDR 2014-2020 privind înființarea de ferme de reproducție, ferme de incubație sau ferme de creștere ori pentru investiții în ferme de reproducție, ferme de incubație sau ferme de creștere, aflate în activitate ori în conservare și pentru mărirea capacității de cazare/producție în fermele de reproducție sau de incubație ori de creștere existente, așa cum este prevăzut la art. 4 alin. (7).Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, susțin declarația menționată anterior.
  Reprezentant legal,
  ........................
  (numele și prenumele, semnătura)
  Data
  .......................
  (la 29-06-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 95 din 26 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 26 iunie 2020 )
   +  Anexa nr. 3
  CERERE DE FINANȚARE
  (model)
  Nr. .......... data ....................
  CătreDirecția pentru Agricultură a Județului ................./Municipiului BucureștiSubsemnatul/Subsemnata:persoană juridică/PFA/IF/II .................................., cu sediul în localitatea ..................................., județul .............................., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ........................................, CUI/CIF ..........................................., cod CAEN ......................., cont bancar ....................., deschis la .................., reprezentată legal de .........................................., CNP ...................................., legitimat cu C.I. seria ...... nr. .................,solicit plata aferentă Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol pentru realizarea investiției cu o capacitate de cazare de .......... locuri:a) în ferme noi de reproducție sau de incubație ori de creștere;b) în ferme noi de reproducție sau de incubație ori de creștere, aflate în activitate sau în conservare;c) în ferme noi de reproducție sau de incubație ori de creștere existente, pentru mărirea capacității de cazare/producție, a cărei valoare este de ................. euro, și acordarea a 4 tranșe în valoare de ............................. euro, pentru fiecare tranșă, și depun următoarele documente;............................................................................................................................................................................................NOTĂ: Documentele prevăzute la art. 11 alin. (1)Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.Declar că am inițiat demersurile pentru:a) a înființa ferme de reproducție sau ferme de incubație ori ferme de creștere, în funcție de capacitatea de cazare/producție/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4);b) a investi în ferme de reproducție sau în ferme de incubație ori în ferme de creștere, aflate în activitate sau în conservare, în funcție de capacitatea de cazare/producție/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4);c) a mări capacitatea de cazare/producție pentru ferma de reproducție sau ferma de incubație ori ferma de creștere existentă, în funcție de capacitatea de cazare/producție/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4), așa cum am declarat în cererea de înscriere în Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol nr. ............................ .Declar că voi marca investiția cu o placă indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime și 200 cm lățime, confecționată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este ușor vizibilă, pe care se inscripționează „investiție beneficiară a «Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol», conform Cererii numărul ......................, de la Direcția pentru Agricultură a Județului ........................................./Municipiului București“.Mă angajez:a) să încep realizarea investiției de la data acordării primei plăți;b) să finalizez investiția în maximum 18 luni de la acordarea primei plăți, potrivit art. 15 alin. (1);c) să mențin activitatea de reproducție sau de incubație ori de creștere în sectorul avicol în investiția realizată pentru cel puțin 10 ani de la finalizarea investiției, potrivit art. 15 alin. (2).Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice.
  Solicitant,
  ..............................
  Verificat, reprezentant DAJ,
  ..............................
  Aprobat, directorul executiv DAJ,
  ..............................
  (la 29-06-2020, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 95 din 26 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 26 iunie 2020 )
   +  Anexa nr. 4
  PROCES-VERBAL
  pentru recepția de închidere a Programului
  (model)
  Numele și prenumele .........................................................., funcția ......................................, legitimația nr. ..............., în calitate de reprezentant al DAJ .................................., am constatat următoarele:persoana juridică/PFA/IF/II ....................................., cu sediul în localitatea .............................., județul ..............................., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ............................, CUI/CIF .................................................., cod CAEN ...................., cont bancar .................., deschis la ....................., reprezentată legal de .............................................., CNP ................................, legitimat cu C.I. seria ...... nr. ....................:a) a înființat ............... locuri noi de cazare pentru reproducție în ferme de reproducție sau ferme de incubație ori ferme de creștere, în funcție de capacitatea de cazare/producție/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4);b) a investit în ................ locuri de cazare în ferme de reproducție sau în ferme de incubație ori în ferme de creștere, aflate în activitate sau în conservare, în funcție de capacitatea de cazare/producție/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4);c) a mărit capacitatea de cazare/producție pentru ......... locuri de cazare în ferma de reproducție sau ferma de incubație ori ferma de creștere existentă, în funcție de capacitatea de cazare/producție/beneficiar prevăzută la art. 4 alin. (4).Investiția a fost realizată conform prevederilor legaleDaNuA montat placa indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care se găsește inscripția „investiție beneficiară a «Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol», conform cererii numărul ............., de la Direcția pentru Agricultură a Județului ......................./Municipiului București“.DaNuAlte mențiuni:............................................................................................................................................................................................Am constatat.
  Reprezentantul DAJ,
  .................................
  Sunt de acord cu constatarea.
  Solicitant,
  ...........................
  (la 29-06-2020, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 95 din 26 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 26 iunie 2020 )
   +  Anexa nr. 5
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a sumelor necesare reprezentând tranșe/decontare cheltuieli efectuate
  (model)
  Direcția pentru Agricultură a Județului ..........................................Director executiv ............................................................ (numele, prenumele, semnătura și ștampila)Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția pentru Agricultură a Județului ........................../a Municipiului București
  Nr. crt.BeneficiarulCapacități de cazare/producție realizate prin ProgramValoarea totală a investiției aprobate (lei)Tranșa (lei)Suma decont cheltuieli efectuate (lei)Suma rămasă de plătit (lei)
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)
  TOTAL:

  Întocmit și verificat
  ......................................................
  (numele, prenumele, funcția și semnătura)
  (la 29-06-2020, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 95 din 26 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 26 iunie 2020 )
   +  Anexa nr. 6
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  (Model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleSe aprobă.Ordonator principal de credite,................................................
  Nr. crt.JudețulSuma totală aprobată (lei)
  (0)(1)(2)
  1.
  2.
  3.
  ...
  TOTAL:

  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
  Director general,
  ......................
  (semnătura și ștampila)