LEGE nr. 102 din 19 mai 2016privind incubatoarele de afaceri
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 23 mai 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Obiectul și scopul reglementăriiPrezenta lege reglementează regimul juridic de înființare și funcționare a incubatoarelor de afaceri, prin acordarea de facilități din partea autorităților publice pentru stimularea fondării acestora și înființării incubatoarelor de afaceri în vederea creării de noi locuri de muncă, diversificării economiilor și dezvoltării unui mediu antreprenorial în cadrul comunităților locale.  +  Articolul 2Principii de funcționare a incubatoarelor de afaceriFuncționarea incubatorului de afaceri este guvernată de următoarele principii:a) selectivitatea - administratorul incubatorului selectează proiectele apte să contribuie la dezvoltarea locală sau regională, prin dezvoltarea de afaceri și locuri de muncă;b) monitorizarea - proiectele selectate sunt monitorizate în mod sistematic și permanent, în scopul determinării modului adecvat de intervenție a administratorului incubatorului;c) sinergia - reflectată în planurile de afaceri ale întreprinderilor, prin reunirea unei largi palete de servicii necesare derulării afacerilor oferite rezidenților incubatorului de afaceri;d) complementaritatea - incubatorul de afaceri oferă servicii specializate unei anumite categorii de întreprinzători, acționând ca factor complementar față de organizațiile existente de sprijinire a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.  +  Articolul 3Definiții ale unor termeni și expresiiÎn sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) incubator de afaceri - structură de sprijin al afacerilor, organizată în infrastructura incubatorului de afaceri într-un spațiu adecvat, în care sunt localizați rezidenții incubatorului, gestionată de un administrator, care urmărește crearea unui mediu favorabil, sustenabil pentru întreprinderile mici și mijlocii nou-înființate, stimulându-le potențialul de dezvoltare și de viabilitate, ajutându-le să se dezvolte în perioada de început, prin asigurarea unor facilități comune și a suportului managerial necesar;b) rezident al incubatorului de afaceri - orice operator economic, întreprindere mică și mijlocie, persoană juridică română și/sau străină, care funcționează conform legii și desfășoară activități economice în interiorul incubatorului de afaceri, beneficiind de acest statut pentru o perioadă de până la 3 ani de la data obținerii calității de rezident;c) ciclu de incubare - perioada de timp de 3 ani, în care rezidentul stă în incubator, beneficiind de toate facilitățile și serviciile acordate acestuia;d) întreprindere mică și mijlocie, denumită în continuare IMM - întreprinderea astfel cum este definită la art. 3 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;e) fondator - autoritatea publică a administrației publice locale, instituția sau consorțiul de instituții de învățământ superior acreditate, institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerț sau persoana juridică de drept privat care înființează un incubator de afaceri;f) infrastructură a incubatorului de afaceri - clădiri, spații de producție, instalații, sisteme de alimentare cu energie electrică, rețele de telecomunicații, rețele de alimentare cu gaze, apă, de canalizare, parcări și servicii de internet;g) accelerator de afaceri - incubatorul de afaceri care asigură accesul la fonduri, în etape, pentru rezidenți, în scopul lansării pe piață a unui produs sau serviciu într-o perioadă scurtă de timp;h) regulamente privind gestionarea și administrarea incubatorului de afaceri - contracte de adeziune elaborate de către administratorul incubatorului, care reglementează modalități concrete de organizare și funcționare a incubatorului de afaceri și care au ca părți semnatare administratorul și rezidentul incubatorului de afaceri;i) titlu de incubator de afaceri - documentul emis de autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri, prin care se emite fondatorului titlul de incubator de afaceri;j) monitorizare postincubare - monitorizarea foștilor rezidenți ai incubatorului de afaceri o perioadă de timp, după încheierea ciclului de incubare, pentru observarea activității și a rezultatelor economice obținute.  +  Capitolul II Incubatorul de afaceri  +  Secţiunea 1 Înființarea incubatorului de afaceri  +  Articolul 4Autoritatea cu atribuții în domeniul incubatoarelor de afaceri(1) Autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri este organul de specialitate al administrației publice centrale cu atribuții în domeniul incubatoarelor de afaceri.(2) Acordarea titlului de incubator de afaceri, în condițiile prezentei legi, se realizează prin ordin al conducătorului autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri; titlul conferă fondatorului dreptul de a beneficia de facilitățile prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 5Modalitatea de înființare a incubatorului de afaceriUn incubator de afaceri se poate înființa de către:a) unul sau mai mulți fondatori prevăzuți la art. 3 lit. e);b) o asociere în participațiune, realizată în condițiile legii, între un fondator autoritate publică și, după caz:– una sau mai multe persoane juridice de drept privat;– una sau mai multe persoane juridice înființate în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;– un patronat sau un sindicat înregistrat conform Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– o persoană juridică ce funcționează conform Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Tipurile de incubatoare de afaceri ce pot fi înființate(1) În conformitate cu dispozițiile prezentei legi se pot înființa următoarele tipuri de incubatoare de afaceri:a) incubator de afaceri cu portofoliu mixt - vizează IMM-urile cu potențial de creștere dintr-o gamă largă de sectoare;b) incubator de afaceri tehnologic - vizează IMM-urile cu potențial de creștere tehnologic;b^1) incubator de afaceri de inovare digitală - vizează organizațiile ce oferă acces IMM-urilor la expertiza tehnologică și la facilități de experimentare, echipamente, instrumente informatice și arhitecturi de rețele de comunicații în bandă largă, care să permită transformarea digitală a întreprinderilor; (la 01-01-2024, Articolul 6, Sectiunea 1, Capitolul II a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 419 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023 ) c) incubator academic de afaceri - vizează IMM-urile a căror activitate rezidă în aplicarea sau utilizarea activității de cercetare-dezvoltare din cadrul unei universități ori institut de cercetare sau dezvoltă inițiativa antreprenorială din mediul universitar, având ca obiectiv reținerea tinerilor în comunitate și comercializarea tehnologiilor elaborate și dezvoltate de studenți sau de facultate;d) agroincubator de afaceri - vizează IMM-urile sau societățile agricole;e) incubator de afaceri social - folosește spiritul antreprenorial și inovația pentru a crea impact social;f) incubator specific unui sector - oferă toată gama de servicii necesare celor care au o idee fezabilă, aplicabilă într-un anumit sector, expresie a potențialului endogen existent în acel teritoriu;g) incubator virtual - oferă servicii de incubare prin internet, sub forma portalurilor de afaceri;h) incubator pentru activități nonagricole în mediul rural.(2) Criteriile specifice fiecărui tip de incubator referitoare la crearea de noi locuri de muncă, rata de creare de societăți noi, numărul minim de IMM-uri incubate, procentul de societăți deținute de către femei sunt stabilite prin ordin al conducătorului autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri.  +  Articolul 7Cererea de acordare a statutului de incubator de afaceri(1) Cererea pentru acordarea titlului de incubator de afaceri se adresează autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri după cum urmează:a) de către fondator, în cazul incubatoarelor de afaceri care se înființează potrivit prevederilor prezentei legi;b) de către administratorul unui incubator care funcționează și care dorește să obțină titlul de incubator, conform prezentei legi.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de următoarele documente:a) studiul de fezabilitate pentru incubatorul de afaceri, realizat înainte ca acesta să fie pus în funcțiune, pentru a determina viabilitatea și impactul acestuia, stabilirea infrastructurii incubatorului, tipul, mărimea, resursele disponibile, ofertele de servicii, potențialii rezidenți ai incubatorului de afaceri, sprijinul local și regional, precum și situația economică din regiune;b) planul de afaceri, care va conține cel puțin misiunea, tipul și obiectivele incubatorului de afaceri și modalitățile prin care se va asigura realizarea lor, descrierea infrastructurii incubatorului, a serviciilor și gestionarea acestora, un rezumat al previziunilor financiare pentru asigurarea autofinanțării, numărul de rezidenți incubați anual și unicitatea, respectiv valoarea adăugată adusă de incubatorul de afaceri;c) dovada existenței în patrimoniul fondatorului a infrastructurii incubatorului de afaceri sau a dreptului de folosință pe o perioadă de minimum 10 ani asupra acesteia, care nu face obiectul unor litigii și este liberă de orice sarcini, cu excepția infrastructurii asupra căreia sunt constituite ipoteci în favoarea instituțiilor de credit/instituțiilor financiare nebancare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în vederea garantării unor credite contractate de către fondatorii incubatorului de afaceri, proprietarul infrastructurii incubatorului sau administratorul incubatorului de afaceri, în vederea finanțării investițiilor de întreținere și/sau dezvoltare a infrastructurii incubatorului de afaceri, pentru funcționarea operatorilor economici și pentru achiziționarea de active, inclusiv imobile care fac parte din incubatorul de afaceri;d) contractele încheiate de către administratorii, fondatorii sau proprietarii infrastructurii incubatorului cu furnizorii de utilități de electricitate, apă-canal, internet sau cu intermediarii care dețin contracte cu acești furnizori, în condițiile în care nu există litigii între aceștia.(3) Procedura de acordare a titlului și criteriile de evaluare și de performanță ale studiului de fezabilitate și ale planului de afaceri sunt stabilite prin norme aprobate prin ordin al conducătorului autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri.  +  Articolul 8Perioada de valabilitate a titlului de incubator de afaceri(1) Titlul de incubator de afaceri se acordă pentru o perioadă de 10 ani, putând fi prelungit pe perioade similare, la solicitarea fondatorului sau a administratorului, dacă incubatorul de afaceri îndeplinește în continuare condițiile prevăzute de lege.(2) În perioada de valabilitate a titlului de incubator de afaceri, incubatorul de afaceri are obligația de a respecta condițiile care au stat la baza acordării acestuia.  +  Secţiunea a 2-a Funcționarea incubatorului de afaceri  +  Articolul 9Funcționarea incubatorului de afaceri(1) Administrarea incubatorului de afaceri este realizată de un administrator care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 10 și care:a) este numit de către fondator, dacă acesta este o persoană juridică de drept privat;b) este selectat conform regulamentului de selectare și numire a administratorului incubatorului de afaceri, aprobat prin ordin al conducătorului autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri, în cazul în care printre fondatori se află o autoritate publică.(2) În urma numirii sau selecției administratorului incubatorului de afaceri se încheie un contract de prestări servicii între fondator și administratorul respectiv, pe o perioadă formată din perioada de incubare de 3 ani, care reprezintă un ciclu de incubare, la care se poate adăuga perioada de 2 ani de monitorizare a rezidenților incubatorului.(3) Fondatorii pot decide ca, la finalizarea raportului de evaluare a ciclului de incubare, să se semneze continuarea contractului.(4) Administratorul incubatorului de afaceri care îndeplinește criteriile de performanță pentru un ciclu de incubare de 3 ani are dreptul să solicite fondatorilor semnarea unui alt contract de prestări servicii pentru noul ciclu de incubare, în condițiile stabilite în regulamentul de selectare și numire a administratorului incubatorului de afaceri.(5) Calitatea de administrator al incubatorului de afaceri încetează în următoarele situații:a) administratorul este declarat în faliment, divizare sau dizolvare;b) neîndeplinirea de către administrator a criteriilor de performanță stabilite în contractul de prestări servicii;c) orice alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.  +  Articolul 10Administratorul incubatorului de afaceriAdministratorul incubatorului de afaceri este o persoană juridică ce îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:a) este înregistrată ca operator economic, persoană juridică conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, ori este un patronat sau sindicat înregistrat conform prevederilor Legii nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau funcționează conform prevederilor Legii nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare;b) nu este în stare de faliment ori lichidare, conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;c) deține personal calificat, cu experiență în managementul afacerilor, în domeniul juridic, contabil, financiar, după caz;d) prezintă planul de dezvoltare a incubatorului de afaceri, cuprinzând modul de autofinanțare a incubatorului;e) prezintă strategia de monitorizare a rezidenților incubatorului pe parcursul a 2 ani postincubare.  +  Articolul 11Obligațiile administratorului incubatorului de afaceriAdministratorul incubatorului de afaceri are următoarele obligații:a) asigură serviciile necesare pentru buna funcționare a incubatorului de afaceri;b) asigură atragerea de operatori economici ca rezidenți ai incubatorului de afaceri;c) elaborează planul de dezvoltare a incubatorului de afaceri în concordanță cu strategiile de dezvoltare a domeniilor vizate, pe care îl supune spre aprobare fondatorului;d) elaborează regulamentul privind funcționarea incubatorului de afaceri conform art. 13;e) monitorizează întreprinderile incubate și pe cele aflate în faza de postincubare;f) derulează activitățile de promovare și atragere a potențialilor rezidenți;g) elaborează raportul de activitate anual, până la data de 30 martie a anului următor, pe care îl trimite fondatorului.  +  Articolul 12Tipuri de servicii oferite de administratorul incubatorului de afaceri(1) Serviciile oferite de administratorul incubatorului de afaceri sunt:a) servicii oferite potențialilor beneficiari în perioada de preincubare - pentru o perioadă maximă de 6 luni;b) servicii de incubare - pentru un ciclu de incubare de maximum 3 ani;c) servicii de accelerator de afaceri - pentru o perioadă maximă de 2 ani.(2) Serviciile de preincubare sunt serviciile oferite în perioada premergătoare ciclului de incubare, care cuprinde perioada dintre selectarea viitorului rezident și semnarea contractului de incubare, perioadă în care administratorul incubatorului de afaceri oferă servicii sub formă de sesiuni de informare, seminare, formare profesională și antreprenorială și consultanță juridică, în vederea înființării de noi societăți care să devină membre ale incubatorului de afaceri.(3) Serviciile oferite de administratorul incubatorului de afaceri, în funcție de cerințele rezidenților, sunt, după caz:a) consilierea managerială și cooperarea constantă a companiilor rezidente;b) accesul la servicii de formare profesională pentru nevoile actuale și viitoare ale pieței;c) servicii profesionale financiare, de contabilitate și juridice;d) cumpărare colectivă de servicii și produse;e) accesul la fonduri nonguvernamentale pentru dezvoltarea economică;f) accesul la surse de finanțare, investiții și capital de lucru;g) contacte cu investitori individuali, fonduri cu capital de risc;h) transferul și comercializarea de tehnologie, precum și contacte cu universități și institute de cercetare și dezvoltare;i) servicii privind internaționalizarea IMM-urilor;j) servicii privind managementul general al infrastructurii incubatorului de afaceri;k) alte servicii necesare.(4) Serviciile de accelerator de afaceri constau în acordarea de granturi și alocații financiare rambursabile, de către administratorul incubatorului de afaceri, pentru dezvoltarea și susținerea activității rezidentului, prin intermediul programelor de finanțare a start-up-urilor sau din alte surse atrase de acesta, în condițiile contractuale stabilite de părți, pentru a reduce timpul necesar lansării pe piață de produse ori servicii, prin intermediul investitorilor individuali sau al capitalurilor de risc.  +  Articolul 13Regulamentele privind gestionarea și administrarea incubatorului de afaceri(1) În activitatea de gestionare și administrare a incubatorului de afaceri, administratorul incubatorului de afaceri are dreptul de a elabora regulamente, care sunt aprobate de fondator.(2) Administratorul incubatorului de afaceri poate propune spre aprobare fondatorului regulamente în domeniile pe care le consideră necesare pentru gestionarea și administrarea incubatorului de afaceri.  +  Secţiunea a 3-a Rezidenții incubatorului de afaceri  +  Articolul 14Condiții de eligibilitate pentru rezidenții incubatorului de afaceri(1) Rezidenții incubatorului de afaceri trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele cerințe:a) sunt societăți nou-înființate care au cel mult 3 ani vechime;b) se încadrează în categoria IMM-urilor și sunt clasificate ca întreprinderi autonome, potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;c) desfășoară activități în domeniul specific incubatorului de afaceri;d) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;e) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate, potrivit prevederilor cap. 2 secțiunea 2.2 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nonfinanciare aflate în dificultate C(2014) 4606/2.(2) Nu pot fi rezidenți ai incubatorului de afaceri societățile bancare, societățile de asigurare și reasigurare, societățile cu activitate principală de comerț, societățile de administrare a fondurilor financiare de investiții, societățile de valori mobiliare, societățile de activități de intermedieri financiare, activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de intermedieri imobiliare și din industria carboniferă.  +  Articolul 15Rezidenții incubatorului de afaceri(1) Selecția rezidenților incubatorului de afaceri se face în condițiile regulamentului de selectare a rezidenților, elaborat de administratorul incubatorului de afaceri și aprobat de fondator.(2) Candidatul la statutul de rezident dobândește calitatea de rezident al incubatorului de afaceri la data încheierii contractului de incubare cu administratorul incubatorului de afaceri.(3) Rezidentul incubatorului de afaceri are, în principal, următoarele drepturi:a) de folosință asupra infrastructurii incubatorului de afaceri care formează obiectul contractului de incubare;b) de a beneficia de serviciile oferite de incubatorul de afaceri;c) de a beneficia de alocații financiare obținute de administratorul incubatorului de afaceri pentru rezidenții incubatorului de afaceri.(4) Rezidentul incubatorului de afaceri are, în principal, următoarele obligații:a) să plătească administratorului incubatorului de afaceri sumele prevăzute în contractul de incubare;b) să respecte regulamentele aprobate de către fondatorul incubatorului de afaceri;c) să folosească infrastructura incubatorului de afaceri cu diligența unui bun proprietar, să nu o degradeze sau deterioreze, cu excepția uzurii normale;d) să nu cesioneze față de terți drepturile izvorâte din contractul de incubare;e) să creeze cel puțin un loc nou de muncă, în termen de 6 luni de la intrarea în incubator, loc care va fi păstrat pe întreaga perioadă în care este rezident al incubatorului de afaceri;f) să elibereze infrastructura incubatorului de afaceri după terminarea perioadei de incubare de 3 ani sau la încetarea contractului de incubare, după caz.(5) Administratorul incubatorului de afaceri și rezidenții incubatorului de afaceri pot stipula, de comun acord, în cadrul contractului de incubare, orice alte obligații și/sau drepturi suplimentare ale rezidenților incubatorului.  +  Articolul 16Încetarea calității de rezident al incubatorului de afaceri(1) Calitatea de rezident al incubatorului de afaceri încetează:a) la împlinirea perioadei de 3 ani de la intrarea în incubator sau, după caz, la încetarea contractului de incubare;b) când cerințele IMM-ului depășesc capacitatea incubatorului de afaceri;c) în situația în care IMM-ul nu începe desfășurarea activității în termen de 3 luni de la intrarea în incubatorul de afaceri;d) dacă IMM-ul nu creează cel puțin un loc de muncă, în termen de 6 luni de la intrarea în incubator.(2) Rezidentul incubatorului de afaceri are dreptul de a părăsi incubatorul de afaceri în orice moment, fără plata unei despăgubiri pentru încetarea incubării înainte de termen, cu acordarea unui preaviz de 30 de zile calendaristice și cu plata tuturor obligațiilor restante. Orice clauză contractuală sau a regulamentului intern care interzice părăsirea incubatorului de afaceri înainte de expirarea perioadei de incubare este nulă de drept.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația în care rezidentul beneficiază de granturi și alocații financiare din partea administratorului incubatorului de afaceri, părăsirea incubatorului de afaceri se face în condițiile stabilite în contractul semnat de părți, cu respectarea termenelor stabilite pentru acceleratorul de afaceri.  +  Articolul 17Contractul de incubare(1) Relația dintre rezidenții incubatorului de afaceri și administratorul incubatorului se derulează conform contractului de incubare și regulamentelor privind gestionarea și administrarea incubatorului de afaceri.(2) Modelul-cadru al contractului de incubare este elaborat de administratorul incubatorului de afaceri și aprobat de fondator.(3) Contractul de incubare prevede în mod expres termenul de maximum 3 ani, termen în care rezidentul își poate desfășura activitatea în incubatorul de afaceri.(4) Contractul de incubare încetează în următoarele cazuri:a) expirarea termenului;b) încetarea sau anularea titlului de incubator de afaceri;c) falimentul rezidentului incubatorului de afaceri.(5) În cazul în care rezidentul incubatorului de afaceri beneficiază de finanțare pentru lansarea rapidă a unui produs sau serviciu, perioada în care poate activa în cadrul incubatorului de afaceri este de maximum 2 ani de la semnarea contractului de incubare.  +  Articolul 18Surse de finanțare a incubatoarelor de afaceri(1) Finanțarea incubatoarelor de afaceri se poate face din următoarele fonduri:a) private;b) publice ale bugetelor consiliilor locale sau județene, în limita sumelor aprobate cu această destinație;c) externe nerambursabile.(2) Autofinanțarea incubatoarelor de afaceri se asigură din sumele încasate din chiriile pentru infrastructură și, după caz, din serviciile prestate către IMM-urile incubate sau din alte fonduri atrase de administratorul incubatorului de afaceri.(3) Prin contractul dintre fondatorii și administratorul incubatorului de afaceri se stabilește procentul din încasări care va reveni fiecăruia, conform normelor stabilite în cadrul regulamentului de selectare și numire a administratorului incubatorului de afaceri.  +  Articolul 19Drepturile și obligațiile fondatoruluiFondatorul are următoarele drepturi și obligații principale:a) aprobă planul de dezvoltare a incubatorului de afaceri, la propunerea administratorului incubatorului de afaceri;b) stabilește drepturile și obligațiile specifice ale administratorului incubatorului de afaceri, conform prezentei legi și regulamentului de selectare și numire a administratorului incubatorului de afaceri;c) urmărește îndeplinirea obligațiilor de către administratorul incubatorului de afaceri;d) solicită administratorului incubatorului de afaceri elaborarea raportului de activitate anual, până la data de 30 martie a anului următor;e) transmite raportul de activitate al administratorului incubatorului de afaceri, autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri, în termen de 15 zile de la primirea raportului de activitate, însoțit de punctele proprii de vedere privind îndeplinirea obligațiilor administratorului.  +  Articolul 20Facilități pentru fondatorul incubatorului de afaceri(1) Titlul de incubator de afaceri acordă dreptul fondatorului la următoarele facilități, prin intermediul schemelor de ajutor de stat, inițiate de autoritățile publice locale, în limitele bugetului alocat anual, astfel:a) scutire de la plata impozitului pe teren, corespunzător terenului aferent infrastructurii incubatorului de afaceri, cu aprobarea autorității publice locale;b) scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura incubatorului de afaceri, cu aprobarea autorității publice locale;c) scutiri de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale, pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizații de construire și/sau autorizații de desființare de construcții pentru terenurile și clădirile aferente infrastructurii incubatorului de afaceri, cu aprobarea autorității publice locale;d) alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale sau centrale.(2) Schemele de natura ajutorului de stat vor fi elaborate cu respectarea legislației Uniunii Europene și naționale în domeniu.  +  Secţiunea a 4-a Încetarea valabilității și anularea titlului de incubator de afaceri  +  Articolul 21Încetarea valabilității titlului de incubator de afaceri(1) Valabilitatea titlului de incubator de afaceri încetează în următoarele situații:a) la cererea fondatorului;b) la expirarea termenului prevăzut în titlul de acordare a statutului de incubator de afaceri;c) prin declararea falimentului sau dizolvarea asociatului privat al asociației în participație, prin hotărâre judecătorească definitivă;d) prin declararea falimentului sau dizolvarea fondatorului persoană juridică de drept privat, prin hotărâre judecătorească definitivă.(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d), dacă există mai mulți asociați privați, valabilitatea titlului de incubator de afaceri încetează în situația în care falimentul sau dizolvarea unuia sau mai multora dintre asociații privați nu mai face posibilă continuarea asocierii în participație.(3) Încetarea valabilității titlului de incubator de afaceri se constată, în toate cazurile, prin ordin al conducătorului autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri emis la propunerea motivată a compartimentului cu atribuții în domeniul politicilor antreprenoriale.  +  Articolul 22Anularea titlului de incubator de afaceriÎncălcarea dispozițiilor legale care reglementează constituirea incubatoarelor de afaceri la data înființării atrage anularea titlului de incubator de afaceri, prin ordin al conducătorului autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri, la propunerea compartimentului cu atribuții în domeniul politicilor antreprenoriale prevăzut la art. 21 alin. (3).  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 23Prezenta lege nu afectează activitatea persoanelor juridice care desfășoară activități similare incubatoarelor de afaceri.  +  Articolul 24Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 19 mai 2016.Nr. 102.-------