ORDIN nr. 2.007 din 27 iunie 2008privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete**)
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 9 iulie 2008  **) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.**) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.În baza prevederilor:– art. 4 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, aprobata cu modificări prin Legea nr. 132/2003, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu completările ulterioare, și ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările ulterioare; și– art. 5 alin. (2) din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor-cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările ulterioare, și ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor-cadou și a tichetelor de creșă,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se instituie Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, în componența prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, cuprins în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Abrogat. (la 03-02-2016, Art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016. )  +  Articolul 4Abrogat. (la 09-04-2019, Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.908 din 26 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 09 aprilie 2019 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 09-04-2019, Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.908 din 26 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 09 aprilie 2019 )  +  Articolul 5^1Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de vouchere de vacanță, prevăzute în anexa nr. 12. (la 17-08-2015, Art. 5^1 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 930 din 11 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 august 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 5^2(1) Modelul autorizației de funcționare emise unităților emitente de vouchere de vacanță, de tichete sociale pentru grădiniță, de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, de vouchere destinate victimelor infracțiunii, de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, precum și de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați este prevăzut în anexa nr. 13. (la 04-12-2023, Alineatul (1), Articolul 5^2 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 5.266 din 17 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1087 din 4 decembrie 2023 ) (2) Autorizația de funcționare va conține următoarele elemente:a) codul autorizației;b) elementele de identificare ale unității emitente;c) natura activității;d) locația în care se va desfășura activitatea pentru unitățile emitente pe suport hârtie, respectiv sediul social declarat de către unitățile emitente pe suport electronic în scopul controlului efectuat de autoritățile competente;e) perioada de valabilitate.(3) Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor, cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific, denumită în continuare direcția de specialitate, alocă fiecărei autorizații de funcționare un cod de autorizare, ținând un registru special în acest sens, care va avea următoarea configurație:RO 123 XX 00000, unde:– RO reprezintă codul ISO al țării;– 123 reprezintă o secvență numerică de 3 caractere pentru identificarea unității emitente;– XX - secvență ce reprezintă tipul activității autorizate, respectiv: VH - vouchere de vacanță pe suport hârtie, VE - vouchere de vacanță pe suport electronic, TG - tichete sociale pentru grădiniță, MC - tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, SE - tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, VS - vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, PA - tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, NN - tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, VI - vouchere destinate victimelor infracțiunii, MD - măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, TS - tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați;– 00000 reprezintă o secvență de 5 caractere pentru identificarea numărului de autorizații alocate unei unități emitente. (la 04-12-2023, Alineatul (3), Articolul 5^2 a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 5.266 din 17 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1087 din 4 decembrie 2023 )  +  Articolul 5^3Autorizațiile de funcționare deja emise rămân valabile până la expirarea perioadei de valabilitate. (la 25-03-2009, Art. 5^3 a fost introdus de pct. 4 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009. )  +  Articolul 5^4În vederea verificării îndeplinirii condiției prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7, în anexa nr. 14 pct. 4, în anexa nr. 15 pct. 5, în anexa nr. 16 pct. 5, în anexa nr. 18 pct. 5, în anexa nr. 19 pct. 5, în anexa nr. 20 pct. 5, în anexa nr. 22 pct. 5, în anexa nr. 24 pct. 5, respectiv în anexa nr. 26 pct. 5, direcția de specialitate solicită organului fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală certificatul de atestare fiscală al unității emitente, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante existente în evidențele fiscale. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum și transmiterea acestuia se pot efectua și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform procedurii pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.894/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a atribuțiilor Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, a Procedurii de solicitare și transmitere a certificatului de atestare fiscală, a modelului autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic, precum și a modelului unor declarații, care se aplică în mod corespunzător în funcție de tipul de activitate pentru care se solicită autorizație, respectiv pentru activitatea de emitere de vouchere de vacanță, de tichete sociale pentru grădiniță, de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, de vouchere destinate victimelor infracțiunii, de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, precum și de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați. (la 04-12-2023, Articolul 5^4 a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 5.266 din 17 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1087 din 4 decembrie 2023 )  +  Articolul 5^5Se aprobă Criteriile de autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pentru grădiniță, prevăzute în anexa nr. 14. (la 03-02-2016, Art. 5^5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016. )  +  Articolul 5^6În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 1-3, în anexa nr. 14 pct. 1 și 2, în anexa nr. 15 pct. 1-3, în anexa nr. 16 pct. 1-3, în anexa nr. 18 pct. 1, în anexa nr. 19 pct. 1-3, în anexa nr. 20 pct. 1-3, în anexa nr. 22 pct. 1-3, respectiv în anexa nr. 24 pct. 1-3, direcția de specialitate solicită de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin serviciul Recom online, furnizarea de informații din care să rezulte capitalul social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat, asociații, obiectul de activitate (operațiuni care privesc emiterea și gestionarea tichetelor cod CAEN 1812 și/sau cod CAEN 6612) și administratorii. (la 03-08-2023, Articolul 5^6 a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 )  +  Articolul 5^7În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 4 lit. c), pct. 5 lit. c), în anexa nr. 14 pct. 3 lit. c), în anexa nr. 15 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 16 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 18 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 19 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 20 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 22 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 24 pct. 4 lit. c), respectiv în anexa nr. 26 pct. 4 lit. c), în cazul în care spațiul distinct este asigurat prin furnizor, și nu direct de către unitatea emitentă, în contractele încheiate între operatorii economici care solicită autorizarea ca unitate emitentă de tichete și operatorii economici care furnizează spațiul este obligatorie existența unei clauze exprese care prevede permiterea accesului echipei de specialiști prevăzute de prezentul ordin în spațiul respectiv. (la 04-12-2023, Articolul 5^7 a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din ORDINUL nr. 5.266 din 17 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1087 din 4 decembrie 2023 )  +  Articolul 5^8Verificarea îndeplinirii condiției prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7^1, în anexa nr. 14 pct. 5, în anexa nr. 15 pct. 6, în anexa nr. 16 pct. 6, în anexa nr. 18 pct. 6, în anexa nr. 19 pct. 6, în anexa nr. 20 pct. 6, în anexa nr. 22 pct. 6, în anexa nr. 24 pct. 6, respectiv în anexa nr. 26 pct. 6 se face de către persoana desemnată din cadrul direcției de specialitate, în baza accesului direct la informațiile privind cazierul fiscal al operatorului economic, administratorului/directorului economic și/sau financiar al acestuia, cuprinse în cazierul fiscal național gestionat de Ministerul Finanțelor, prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform legislației în vigoare. (la 04-12-2023, Articolul 5^8 a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din ORDINUL nr. 5.266 din 17 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1087 din 4 decembrie 2023 )  +  Articolul 5^9Se aprobă Criteriile de autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, prevăzute în anexa nr. 15. (la 20-08-2020, Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.381 din 17 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 20 august 2020 )  +  Articolul 5^10Unitatea care solicită autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, de vouchere destinate victimelor infracțiunii, de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, respectiv de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați, după caz, este obligată să dovedească în termen de maximum 15 zile de la data la care i-a fost atribuit de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și, respectiv, de către Ministerul Justiției, după caz, contractul de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, pentru emiterea de vouchere destinate victimelor infracțiunii, pentru emiterea măsurilor de susținere a activității didactice pe suport electronic, respectiv pentru emiterea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați, după caz, sub sancțiunea retragerii autorizației, obligația îndeplinirii condiției prevăzute în anexa nr. 15 pct. 2, în anexa nr. 16 pct. 2, în anexa nr. 19 pct. 2, în anexa nr. 20 pct. 2, în anexa nr. 22 pct. 2, în anexa nr. 24 pct. 2, respectiv în anexa nr. 26 pct. 2, după caz. Dispozițiile pct. 3 din anexa nr. 15, ale pct. 3 din anexa nr. 16, ale pct. 3 din anexa nr. 19, ale pct. 3 din anexa nr. 20, ale pct. 3 din anexa nr. 22, ale pct. 3 din anexa nr. 24, respectiv ale pct. 3 din anexa nr. 26, după caz, aplicându-se în mod corespunzător. (la 04-12-2023, Articolul 5^10 a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 5.266 din 17 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1087 din 4 decembrie 2023 )  +  Articolul 5^11În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la art. 5^10, unitatea emitentă transmite o notificare direcției de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific. (la 20-08-2020, Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.381 din 17 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 20 august 2020 )  +  Articolul 5^12(1) În situația în care un operator economic deține autorizație de funcționare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, nu este necesară parcurgerea procedurii prevăzute de prezentul ordin și pentru obținerea autorizației de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional și, respectiv, pentru obținerea autorizației de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți.(2) Dacă un operator economic deține autorizație de funcționare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, de vouchere de vacanță și, respectiv, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, nu este necesară parcurgerea procedurii prevăzute de prezentul ordin și pentru obținerea autorizației de funcționare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii.(3) În situația în care un operator economic deține autorizație de funcționare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete de masă, de tichete cadou, de tichete de creșă, și, respectiv, de tichete culturale, nu este necesară parcurgerea procedurii prevăzute de prezentul ordin și pentru obținerea autorizației de funcționare ca unitate emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic.(3^1) În situația în care un operator economic deține autorizație de funcționare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți și, respectiv, de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, nu este necesară parcurgerea procedurii prevăzute de prezentul ordin și pentru obținerea autorizației de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați. (la 04-12-2023, Articolul 5^12 a fost completat de Punctul 7., Articolul I din ORDINUL nr. 5.266 din 17 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1087 din 4 decembrie 2023 ) (4) Anterior începerii activității, operatorul economic are obligația de a notifica Ministerul Finanțelor cu privire la intenția de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii, ca unitate emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic și, respectiv, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați. (la 04-12-2023, Alineatul (4), Articolul 5^12 a fost modificat de Punctul 8., Articolul I din ORDINUL nr. 5.266 din 17 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1087 din 4 decembrie 2023 ) (la 03-08-2023, Articolul 5^12 a fost modificat de Punctul 8., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 )  +  Articolul 5^13(1) Autorizația de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, autorizația de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, autorizația de funcționare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii, autorizația de funcționare ca unitate emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, precum și autorizația de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați, obținute ca urmare a notificării prevăzute la art. 5^12 alin. (4), au aceeași valabilitate cu cea a autorizației de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, de vouchere de vacanță, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, de tichete de masă, de tichete cadou, de tichete de creșă, de tichete culturale, și, respectiv, de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic pentru care a fost parcursă procedura de autorizare.(2) Unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, unitatea emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii, unitatea emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, precum și unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați solicită reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare obținute în urma notificării. (la 04-12-2023, Articolul 5^13 a fost modificat de Punctul 9., Articolul I din ORDINUL nr. 5.266 din 17 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1087 din 4 decembrie 2023 )  +  Articolul 5^14Se aprobă Criteriile de autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, prevăzute în anexa nr. 16. (la 18-09-2020, Actul a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.742 din 14 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 septembrie 2020 )  +  Articolul 5^15Se aprobă Procedura de notificare a intenției de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, prevăzută în anexa nr. 17. (la 18-09-2020, Actul a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.742 din 14 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 septembrie 2020 )  +  Articolul 5^16Unitatea care solicită autorizație de funcționare ca unitate emitentă de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță este obligată să dovedească, în termen de maximum 10 zile de la data la care i-a fost atribuit de către Ministerul Tineretului și Sportului contractul de achiziție publică pentru emiterea voucherelor pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, sub sancțiunea retragerii autorizației, îndeplinirea condiției prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 18. (la 13-11-2020, Articolul 5^16 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.977 din 11 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1074 din 13 noiembrie 2020 )  +  Articolul 5^17Se aprobă Criteriile de autorizare a funcționării unităților emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, prevăzute în anexa nr. 18. (la 02-10-2020, Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.797 din 30 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 02 octombrie 2020 )  +  Articolul 5^18Se aprobă Criteriile de autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, prevăzute în anexa nr. 19. (la 17-05-2022, Actul a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.211 din 13 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 17 mai 2022 )  +  Articolul 5^19Se aprobă Criteriile de autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, prevăzute în anexa nr. 20. (la 17-08-2022, Actul a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.831 din 9 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 17 august 2022 )  +  Articolul 5^20Se aprobă Procedura de notificare a intenției de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, prevăzută în anexa nr. 21. (la 17-08-2022, Actul a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 1.831 din 9 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 17 august 2022 )  +  Articolul 5^21Se aprobă Criteriile de autorizare a funcționării unităților emitente de vouchere destinate victimelor infracțiunii, prevăzute în anexa nr. 22. (la 03-08-2023, Actul a fost completat de Punctul 10., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 )  +  Articolul 5^22Se aprobă procedura de notificare a intenției de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii, prevăzută în anexa nr. 23. (la 03-08-2023, Actul a fost completat de Punctul 10., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 )  +  Articolul 5^23Se aprobă Criteriile de autorizare a funcționării unităților emitente de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, prevăzute în anexa nr. 24. (la 03-08-2023, Actul a fost completat de Punctul 10., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 )  +  Articolul 5^24Se aprobă procedura de notificare a intenției de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, prevăzută în anexa nr. 25. (la 03-08-2023, Actul a fost completat de Punctul 10., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 )  +  Articolul 5^25Se aprobă Criteriile de autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați, prevăzute în anexa nr. 26. (la 04-12-2023, Actul a fost completat de Punctul 10., Articolul I din ORDINUL nr. 5.266 din 17 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1087 din 4 decembrie 2023 )  +  Articolul 5^26Se aprobă Procedura de notificare a intenției de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați, prevăzută în anexa nr. 27. (la 04-12-2023, Actul a fost completat de Punctul 10., Articolul I din ORDINUL nr. 5.266 din 17 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1087 din 4 decembrie 2023 )  +  Articolul 6Anexele nr. 1-27 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 04-12-2023, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 11., Articolul I din ORDINUL nr. 5.266 din 17 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1087 din 4 decembrie 2023 )  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 416/2007 pentru aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.397/2002 pentru aprobarea Normelor de organizare, funcționare și control vamal al activității de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 octombrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului finanțelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de masa potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 2 martie 1999, și Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.719/2006 pentru aprobarea criteriilor referitoare la funcționarea unităților emitente de tichete cadou și de tichete de creșă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 26 octombrie 2006, cu modificările ulterioare.
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Eugen Teodorovici
  secretar de stat
  București, 27 iunie 2008.Nr. 2.007.  +  Anexa nr. 1
  COMPONENȚA
  Comisiei pentru autorizarea operatorilor
  economici din domenii cu reglementări specifice
  1. Directorul general al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - președinte (la 07-03-2018, Punctul 1. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.523 din 26 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 07 martie 2018 ) 2. Directorul general adjunct al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - vicepreședinte (la 07-03-2018, Punctul 2. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.523 din 26 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 07 martie 2018 ) 3. Directorul general al Direcției generale de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - membru (la 30-07-2020, Punctul 3. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 2.197 din 21 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 30 iulie 2020 ) 4. Directorul general al Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru (la 05-07-2022, Punctul 4. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) 5. Directorul general al Direcției generale de management al riscurilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru (la 05-07-2022, Punctul 5. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) NOTĂ:În cazuri justificate, președintele comisiei este înlocuit de vicepreședinte, care exercită toate atribuțiile președintelui conform prezentului ordin. În acest caz, vicepreședintele care preia atribuțiile președintelui își va delega propriile atribuții înlocuitorului desemnat de acesta.În cazuri justificate, la ședințele comisiei, în locul membrilor titulari vor putea participa înlocuitorii desemnați de aceștia.-------Anexa nr. 1 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.916 din 26 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 29 noiembrie 2013, potrivit art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 2REGULAMENTde organizare și funcționare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice  +  Anexa nr. 3Abrogată. (la 03-02-2016, Anexa nr. 3 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016. )  +  Anexa nr. 4Abrogată. (la 03-02-2016, Anexa nr. 4 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016. )  +  Anexa nr. 5Abrogată. (la 03-02-2016, Anexa nr. 5 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016. )  +  Anexa nr. 6Abrogată. (la 23-06-2010, Anexa nr. 6 a fost abrogată de litera a) a art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010. )  +  Anexa nr. 7Abrogată. (la 03-02-2016, Anexa nr. 7 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016. )  +  Anexa nr. 8Abrogată. (la 09-04-2019, Anexa nr. 8 a fost abrogată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.908 din 26 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 09 aprilie 2019 )  +  Anexa nr. 9Abrogată. (la 03-02-2016, Anexa nr. 9 a fost abrogată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016. )  +  Anexa nr. 10Abrogată. (la 09-04-2019, Anexa nr. 10 a fost abrogată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.908 din 26 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 09 aprilie 2019 )  +  Anexa nr. 11Abrogată. (la 03-02-2016, Anexa nr. 11 a fost abrogată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016. )  +  Anexa nr. 12CRITERIIreferitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de vouchere de vacanță  +  Anexa nr. 13ROMÂNIAMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEComisia pentru autorizarea operatorilor economicidin domenii cu reglementări specificeAUTORIZAȚIECod .............În baza prevederilor legale referitoare la acordarea tichetelor/voucherelor de ............., se autorizează unitatea emitentă ..................., cu sediul social în .................., cod unic de înregistrare ......................, pentru activitatea de emitere și gestionare a tichetelor de ................, realizată în următoarele locații:1. Sediul .......................................................2. Sediul .......................................................Președinte,.......................(semnătura și ștampila)Data emiterii ......................Valabilă de la data de .............până la data de ....................----------Anexa nr. 13 a fost înlocuită cu anexa nr. 3 din ORDINUL nr. 930 din 11 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 august 2015, potrivit pct. 12 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 14CRITERIIde autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pentru grădiniță  +  Anexa nr. 15
  CRITERIILE
  de autorizare a funcționării unităților emitente
  de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde
  În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (9) și (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, unitățile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde sunt obligate să solicite autorizație de funcționare, care se acordă de către Ministerul Finanțelor Publice, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde funcționează legal pe teritoriul României și au prevăzute în actul de înființare, la obiectul de activitate, operațiuni privind emiterea și gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, având cod CAEN 6612 - «Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare». (la 03-08-2023, Punctul 1., Anexa nr. 15 a fost modificat de Punctul 23., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 ) 2. Capitalul social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat de către unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin cinci sute de mii euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la oficiul registrului comerțului sau în actul constitutiv, după caz.La data solicitării autorizației de funcționare, administratorul societății depune o declarație pe propria răspundere, prin care se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Fondurilor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, să transmită către direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește criteriul prevăzut la acest punct.3. Pentru unitățile solicitante care dețin autorizație de funcționare pentru emiterea unuia sau mai multor tipuri de bilete de valoare și/sau tichet social, după caz, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, și respectiv de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, condiția de existență a unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat prevăzută la pct. 2 se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unitățile emitente de tichete de masă, tichete cadou și tichete de creșă, tichete culturale, vouchere de vacanță și respectiv tichete sociale pentru grădiniță, după caz.La data solicitării autorizației de funcționare, administratorul societății depune o declarație pe propria răspundere, prin care se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Fondurilor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, să transmită către direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește criteriul prevăzut la acest punct.4. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă și/sau de furnizorii acesteia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora;b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, cu elemente de siguranță a suportului electronic, de tip PIN, CIP; (la 03-08-2023, Litera b), Punctul 4., Anexa nr. 15 a fost modificată de Punctul 24., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 ) c) existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor sociale pentru mese calde. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (cel puțin mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă);d) existența unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relații contractuale cu organizația care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizații specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea și gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde;e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde către destinatarii finali prin alimentarea suportului electronic;f) asigurarea, direct sau prin furnizori, a sistemelor, funcționalităților și mecanismelor financiare necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde la unitățile afiliate;g) mijloacele de transport speciale și asigurarea protecției transportului suporturilor electronice ale tichetelor sociale pentru mese calde, pentru situațiile în care se transportă și suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea tichetelor sociale pentru mese calde.5. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde nu pot fi autorizate în situația în care înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat, așa cum acestea sunt definite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.5^1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde nu pot fi autorizate în situația în care administratorul/directorul economic și/sau financiar au fost condamnați pe plan intern sau internațional pentru infracțiuni de evaziune fiscală sau infracțiuni privind regimul vamal. (la 03-08-2023, Anexa nr. 15 a fost completată de Punctul 25., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 ) 6. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde nu pot fi autorizate în situația în care acestea/ administratorul/directorul economic și/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.7. Autorizația de funcționare se eliberează pe o perioadă de 2 ani. Unitățile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde vor solicita reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare.8. În situația în care o unitate deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde pentru o locație și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizației, completarea acesteia cu alte locații, va depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de documentele prevăzute la pct. 15, fiind necesar să facă și dovada îndeplinirii ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4.9. În situația prevăzută la pct. 8, comisia va emite o autorizație de completare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „completare“.10. Unitățile care își schimbă sediul social sau denumirea ori renunță la un punct de lucru au obligația de a solicita modificarea autorizației de funcționare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia va emite o nouă autorizație de funcționare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „modificare“.11. Unitățile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcționare a sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde și care, în perioada de valabilitate a autorizației, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcției de specialitate cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări servicii. Prevederile pct. 12 se aplică în mod corespunzător.12. Constatarea abaterilor se face de către organele cu atribuții de control din cadrul Ministerul Finanțelor Publice sau de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 15 lit. g), care informează de îndată comisia în vederea suspendării autorizației de funcționare sau retragerii acesteia, după caz.13. Comisia poate dispune ridicarea sancțiunii de suspendare a activității dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 15 lit. g).14. În situația în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii, comisia dispune retragerea autorizației de funcționare. Retragerea autorizației de funcționare își produce efectele de la data comunicării deciziei.15. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente: a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, conținând datele de identificare ale unității;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectațiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde și, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituții de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic;c) adeverința emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau subcont de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde;d) angajamentul unității emitente, conform căruia prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar;f) declarația pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor și a directorului economic și/sau financiar că ocupă această funcție în cadrul societății;g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 6;h) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligații de plată restante datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale;i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;j) nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1 și 4, întocmită de o echipă de specialiști, compusă din:– un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Centrului Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului.Nota de constatare va fi semnată de ambele părți;k) o declarație pe propria răspundere a administratorului societății, prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, să transmită către direcția de specialitate o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 2 și 3. (la 03-08-2023, Punctul 15., Anexa nr. 15 a fost modificat de Punctul 26., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 ) 16. Documentele prevăzute la pct. 15 lit. a)-f), h), j) și k) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 15 lit. g) și i) se solicită, potrivit legii, de către direcția de specialitate, autorităților emitente. (la 03-08-2023, Anexa nr. 15 a fost completată de Punctul 27., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 ) (la 20-08-2020, Actul a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 2.381 din 17 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 20 august 2020 )
   +  Anexa nr. 16
  CRITERII
  de autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional
  În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) și (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, unitățile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional sunt obligate să solicite autorizație de funcționare, care se acordă de către Ministerul Finanțelor Publice, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional funcționează legal pe teritoriul României și au prevăzute în actul de înființare, la obiectul de activitate, operațiuni privind emiterea și gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, având cod CAEN 6612 - «Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare». (la 03-08-2023, Punctul 1., Anexa nr. 16 a fost modificat de Punctul 28., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 ) 2. Capitalul social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat de către unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin 500.000 euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la oficiul registrului comerțului sau în actul constitutiv, după caz.La data solicitării autorizației de funcționare, administratorul societății depune o declarație pe propria răspundere prin care se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Fondurilor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, să transmită către direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește criteriul prevăzut la acest punct.3. Pentru unitățile solicitante care dețin autorizație de funcționare pentru emiterea unuia sau mai multor tipuri de bilete de valoare și/sau tichete sociale, după caz, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, condiția de existență a unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat, prevăzută la pct. 2, se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unitățile emitente de tichete de masă, tichete cadou și tichete de creșă, tichete culturale, vouchere de vacanță, tichete sociale pentru grădiniță și, respectiv, tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, după caz.La data solicitării autorizației de funcționare, administratorul societății depune o declarație pe propria răspundere prin care se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Fondurilor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, să transmită către direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește criteriul prevăzut la acest punct.4. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă și/sau de furnizorii acesteia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora;b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, cu elemente de siguranță a suportului electronic, de tip PIN, CIP; (la 03-08-2023, Litera b), Punctul 4., Anexa nr. 16 a fost modificată de Punctul 29., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 ) c) existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor sociale pentru sprijin educațional. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (cel puțin mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă);d) existența unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relații contractuale cu organizația care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizații specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea și gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către destinatarii finali prin alimentarea suportului electronic;f) asigurarea, direct sau prin furnizori, a sistemelor, funcționalităților și mecanismelor financiare necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional la unitățile afiliate;g) mijloacele de transport speciale și asigurarea protecției transportului suporturilor electronice ale tichetelor sociale pentru sprijin educațional, pentru situațiile în care se transportă și suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea tichetelor sociale pentru sprijin educațional.5. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional nu pot fi autorizate în situația în care înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat, așa cum acestea sunt definite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.5^1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional nu pot fi autorizate în situația în care administratorul/directorul economic și/sau financiar au fost condamnați pe plan intern sau internațional pentru infracțiuni de evaziune fiscală sau infracțiuni privind regimul vamal. (la 03-08-2023, Anexa nr. 16 a fost completată de Punctul 30., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 ) 6. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional nu pot fi autorizate în situația în care acestea/administratorul/directorul economic și/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.7. În cazul în care unitatea care solicită autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional nu deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, aceasta parcurge procedura de autorizare prevăzută de Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008, iar autorizația de funcționare se eliberează pe o perioadă de 2 ani.Unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional va solicita reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare.8. În situația în care o unitate deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru o locație și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizației, completarea acesteia cu alte locații, va depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de documentele prevăzute la pct. 15, fiind necesar să facă și dovada îndeplinirii ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4.9. În situația prevăzută la pct. 8, comisia va emite o autorizație de completare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „completare“.10. Unitățile care își schimbă sediul social sau denumirea ori renunță la un punct de lucru au obligația de a solicita modificarea autorizației de funcționare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia va emite o nouă autorizație de funcționare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „modificare“.11. Unitățile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcționare a sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional și care, în perioada de valabilitate a autorizației, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcției de specialitate cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări servicii. Prevederile pct. 12 se aplică în mod corespunzător.12. Constatarea abaterilor se face de către organele cu atribuții de control din cadrul Ministerul Finanțelor Publice sau de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 15 lit. g), care informează de îndată comisia în vederea suspendării autorizației de funcționare sau retragerii acesteia, după caz.13. Comisia poate dispune ridicarea sancțiunii de suspendare a activității dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 15 lit. g).14. În situația în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii, comisia dispune retragerea autorizației de funcționare. Retragerea autorizației de funcționare își produce efectele de la data comunicării deciziei.15. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente: a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, conținând datele de identificare ale unității;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectațiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional și, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituții de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic;c) adeverința emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;d) angajamentul unității emitente, conform căruia prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar;f) declarația pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor și a directorului economic și/sau financiar că ocupă această funcție în cadrul societății;g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 6;h) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligații de plată restante datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale;i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;j) în cazul unităților care nu dețin și autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1 și 4, întocmită de o echipă de specialiști, compusă din:– un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor;–  un reprezentant al Centrului Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor;–  un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;–  un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului.Nota de constatare va fi semnată de ambele părți;k) o declarație pe propria răspundere a administratorului societății prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, să transmită către direcția de specialitate o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 2 și 3. (la 03-08-2023, Punctul 15., Anexa nr. 16 a fost modificat de Punctul 31., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 ) 16. Documentele prevăzute la pct. 15 lit. a)-f), h), j) și k) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 15 lit. g) și i) se solicită, potrivit legii, de către direcția de specialitate, autorităților emitente. (la 03-08-2023, Anexa nr. 16 a fost completată de Punctul 32., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 ) (la 18-09-2020, Actul a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 2.742 din 14 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 septembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 17
  PROCEDURĂ DE NOTIFICARE
  a intenției de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional
  1. Operatorul economic care deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordată potrivit legii, aflată în termen de valabilitate, poate obține și autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, după transmiterea către direcția de specialitate cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice a unei notificări cu privire la intenția sa, însoțită de următoarele documente:a) cele prevăzute la pct. 15 lit. a)-f) și k) din anexa nr. 16 la ordin. (la 03-08-2023, Litera a), Punctul 1., Anexa nr. 17 a fost modificată de Punctul 33., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 ) b) o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al unității emitente din care să rezulte că societatea îndeplinește ansamblul de măsuri de securitate prevăzut la pct. 4 din anexa nr. 16 la ordin.2. Prevederile pct. II și III ale anexei nr. 2 la ordin se aplică în mod corespunzător. (la 18-09-2020, Actul a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 2.742 din 14 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 septembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 18CRITERIIde autorizare a funcționării unităților emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță (la 02-10-2020, Actul a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 2.797 din 30 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 02 octombrie 2020 )  +  Anexa nr. 19CRITERIIde autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde (la 17-05-2022, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.211 din 13 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 17 mai 2022 )  +  Anexa nr. 20
  CRITERII
  de autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți
  În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (7),(8) și (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, unitățile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți sunt obligate să solicite autorizație de funcționare, care se acordă de către Ministerul Finanțelor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți funcționează legal pe teritoriul României și au prevăzute în actul de înființare, la obiectul de activitate, operațiuni privind emiterea și gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, având cod CAEN 6612 «Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare». (la 03-08-2023, Punctul 1., Anexa nr. 20 a fost modificat de Punctul 43., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 ) 2. Capitalul social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat de către unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin 500.000 euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la oficiul registrului comerțului sau în actul constitutiv, după caz.La data solicitării autorizației de funcționare, administratorul societății depune o declarație pe propria răspundere prin care se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, să transmită către direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește criteriul prevăzut la acest punct.3. Pentru unitățile solicitante care dețin autorizație de funcționare pentru emiterea unuia sau mai multor tipuri de bilete de valoare și/sau tichete sociale, după caz, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2021, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată prin Legea nr. 178/2021, cu modificările ulterioare, și, respectiv, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, condiția de existență a unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat, prevăzută la pct. 2, se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unitățile emitente de tichete de masă, tichete cadou și tichete de creșă, tichete culturale, vouchere de vacanță, tichete sociale pentru grădiniță, tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional și, respectiv, tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, după caz.La data solicitării autorizației de funcționare, administratorul societății depune o declarație pe propria răspundere prin care se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, să transmită către direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește criteriul prevăzut la acest punct.4. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă și/sau de furnizorii acesteia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2022;b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, cu elemente de siguranță a suportului electronic, de tip PIN, CIP; (la 03-08-2023, Litera b), Punctul 4., Anexa nr. 20 a fost modificată de Punctul 44., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 ) c) existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (cel puțin mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă);d) existența unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relații contractuale cu organizația care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizații specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea și gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți;e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți către beneficiari prin alimentarea suportului electronic;f) asigurarea, direct sau prin furnizori, a sistemelor, funcționalităților și mecanismelor financiare necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți la unitățile afiliate;g) existența mijloacelor de transport speciale și asigurarea protecției transportului suporturilor electronice ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, pentru situațiile în care se transportă și suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți.5. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți nu pot fi autorizate în situația în care înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat, așa cum acestea sunt definite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.5^1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți nu pot fi autorizate în situația în care administratorul/directorul economic și/sau financiar au fost condamnați pe plan intern sau internațional pentru infracțiuni de evaziune fiscală sau infracțiuni privind regimul vamal. (la 03-08-2023, Anexa nr. 20 a fost completată de Punctul 45., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 ) 6. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți nu pot fi autorizate în situația în care acestea/ administratorul/directorul economic și/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.7. În cazul în care unitatea care solicită autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți nu deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, aceasta parcurge procedura de autorizare prevăzută de Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008, cu modificările și completările ulterioare, iar autorizația de funcționare se eliberează pe o perioadă de 2 ani.Unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți va solicita reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare.8. În situația în care o unitate deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți pentru o locație și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizației, completarea acesteia cu alte locații, va depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de documentele prevăzute la pct. 15, fiind necesar să facă și dovada îndeplinirii ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4.9. În situația prevăzută la pct. 8, comisia va emite o autorizație de completare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „completare“.10. Unitățile care își schimbă sediul social sau denumirea ori renunță la un punct de lucru au obligația de a solicita modificarea autorizației de funcționare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia va emite o nouă autorizație de funcționare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „modificare“.11. Unitățile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcționare a sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți și care, în perioada de valabilitate a autorizației, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcției de specialitate cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări servicii. Prevederile pct. 12 se aplică în mod corespunzător.12. Constatarea abaterilor se face de către organele cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor sau de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 15 lit. g), care informează de îndată comisia în vederea suspendării autorizației de funcționare sau retragerii acesteia, după caz.13. Comisia poate dispune ridicarea sancțiunii de suspendare a activității dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 15 lit. g).14. În situația în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii, comisia dispune retragerea autorizației de funcționare. Retragerea autorizației de funcționare își produce efectele de la data comunicării deciziei.15. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente: a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, conținând datele de identificare ale unității;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectațiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți și, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituții de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic;c) adeverința emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți;d) angajamentul unității emitente, conform căruia prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar;f) declarația pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor și a directorului economic și/sau financiar că ocupă această funcție în cadrul societății;g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 6;h) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligații de plată restante datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale;i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;j) în cazul unităților care nu dețin și autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1 și 4, întocmită de o echipă de specialiști, compusă din:– un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Centrului National pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului.Nota de constatare va fi semnată de ambele părți;k) o declarație pe propria răspundere a administratorului societății prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, să transmită către direcția de specialitate o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 2 și 3. (la 03-08-2023, Punctul 15., Anexa nr. 20 a fost modificat de Punctul 46., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 ) 16. Documentele prevăzute la pct. 15 lit. a)-f), h), j) și k) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 15 lit. g) și i) se solicită, potrivit legii, de către direcția de specialitate, autorităților emitente. (la 03-08-2023, Anexa nr. 20 a fost completată de Punctul 47., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 ) (la 17-08-2022, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.831 din 9 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 17 august 2022 )
   +  Anexa nr. 21
  PROCEDURĂ DE NOTIFICARE
  a intenției de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți
  1. Operatorul economic care deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordată potrivit legii, aflată în termen de valabilitate, poate obține și autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, după transmiterea către direcția de specialitate cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor a unei notificări cu privire la intenția sa, însoțită de următoarele documente:a) cele prevăzute la pct. 15 lit. a)-f) și k) din anexa nr. 20 la ordin; (la 03-08-2023, Litera a), Punctul 1., Anexa nr. 21 a fost modificată de Punctul 48., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 ) b) o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al unității emitente, din care să rezulte că societatea îndeplinește ansamblul de măsuri de securitate prevăzut la pct. 4 din anexa nr. 20 la ordin.2. Prevederile pct. II și III ale anexei nr. 2 la ordin se aplică în mod corespunzător. (la 17-08-2022, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.831 din 9 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 17 august 2022 )
   +  Anexa nr. 22
  CRITERII
  de autorizare a funcționării unităților emitente de
  vouchere destinate victimelor infracțiunii
  În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (8) și ale art. 16 alin. (3) și (4) din Metodologia de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate victimelor infracțiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum și a criteriilor de selectare a entităților publice și private înrolate în mecanismul de acordare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2023, unitățile emitente de vouchere destinate victimelor infracțiunii sunt obligate să solicite autorizație de funcționare, care se acordă de către Ministerul Finanțelor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere destinate victimelor infracțiunii funcționează legal pe teritoriul României și au prevăzut în actul de înființare, la obiectul de activitate, operațiuni privind emiterea și gestionarea de vouchere destinate victimelor infracțiunii, având cod CAEN 6612 - „Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare“.2. Capitalul social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat de către unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere destinate victimelor infracțiunii trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin 500.000 de euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la oficiul registrului comerțului sau în actul constitutiv, după caz.3. Pentru unitățile solicitante care dețin autorizație de funcționare pentru emiterea unuia sau mai multor tipuri de bilete de valoare și/sau tichete sociale, după caz, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2021, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată prin Legea nr. 178/2021, cu modificările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, după caz, condiția de existență a unei valori minime a capitalului social sau de dotare subscris și vărsat, prevăzută la pct. 2, se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unitățile emitente de tichete de masă, tichete cadou și tichete de creșă, tichete culturale, vouchere de vacanță, tichete sociale pentru grădiniță, tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, și, respectiv, măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, după caz.4. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere destinate victimelor infracțiunii trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului voucherelor destinate victimelor infracțiunii sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea voucherelor destinate victimelor infracțiunii și a suporturilor electronice, instrumente virtuale, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 541/2023;b) în cazul suporturilor electronice, dispozitive fizice, utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea voucherelor destinate victimelor infracțiunii, cu elemente de siguranță a suportului electronic, de tip PIN, CIP;c) în cazul suporturilor electronice, dispozitive fizice, existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării și ambalării acestora. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (cel puțin mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă);d) existența unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relații contractuale cu organizația care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizații specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea și gestionarea voucherelor destinate victimelor infracțiunii;e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul contravalorii nominale a voucherelor destinate victimelor infracțiunii către beneficiari prin alimentarea suportului electronic, dispozitiv fizic sau instrument virtual;f) asigurarea, direct sau prin furnizori, a sistemelor, funcționalităților și mecanismelor financiare necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu vouchere destinate victimelor infracțiunii la unitățile afiliate;g) mijloacele de transport speciale și asigurarea protecției transportului suporturilor electronice, dispozitive fizice, ale voucherelor destinate victimelor infracțiunii, pentru situațiile în care se transportă și suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea respectivelor vouchere.5. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere destinate victimelor infracțiunii nu pot fi autorizate în situația în care înregistrează obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central sau datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale.6. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere destinate victimelor infracțiunii nu pot fi autorizate în situația în care administratorul/directorul economic și/sau financiar a/au fost condamnat/condamnați pe plan intern sau internațional pentru infracțiuni de evaziune fiscală sau infracțiuni privind regimul vamal.7. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere destinate victimelor infracțiunii nu pot fi autorizate în situația în care acestea/administratorul/directorul economic și/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.8. În cazul în care unitatea care solicită autorizație de funcționare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii nu deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, de vouchere de vacanță sau de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, aceasta parcurge procedura de autorizare prevăzută de prezentul ordin, iar autorizația de funcționare se eliberează pe o perioadă de 2 ani.Unitatea emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii solicită reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare.9. În situația în care o unitate deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii pentru o locație și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizației, completarea acesteia cu alte locații, va depune la Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, denumită în continuare comisie, o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de documentele prevăzute la pct. 16, fiind necesar să facă și dovada îndeplinirii ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4.10. În situația prevăzută la pct. 9, comisia emite o autorizație de completare care are același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „completare“.11. Unitățile care își schimbă sediul social sau denumirea ori renunță la un punct de lucru au obligația de a solicita modificarea autorizației de funcționare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia emite o nouă autorizație de funcționare care are același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „modificare“.12. Unitățile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcționare a sistemului voucherelor destinate victimelor infracțiunii și care, în perioada de valabilitate a autorizației, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcției de specialitate, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări servicii. Prevederile pct. 13 se aplică în mod corespunzător.13. Constatarea abaterilor se face de către organele cu atribuții de control din cadrul Ministerul Finanțelor sau de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 16 lit. j), care informează de îndată comisia în vederea suspendării autorizației de funcționare sau retragerii acesteia, după caz.14. Comisia poate dispune ridicarea sancțiunii de suspendare a activității dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 16 lit. j).15. În situația în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii, comisia dispune retragerea autorizației de funcționare. Retragerea autorizației de funcționare își produce efectele de la data comunicării deciziei.16. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente:a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii, conținând datele de identificare ale unității;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectațiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a voucherelor destinate victimelor infracțiunii și, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituții de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic, precum și costul expedierii acestuia către entitățile publice și private înrolate;c) adeverința emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale voucherelor destinate victimelor infracțiunii;d) angajamentul unității emitente conform căruia prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorii nominale a voucherelor destinate victimelor infracțiunii nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar;f) declarația pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor și a directorului economic și/sau financiar că ocupă această funcție în cadrul societății;g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 7;h) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligații de plată restante datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale;i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;j) în cazul unităților care nu dețin și autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional sau de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1 și 4, întocmită de o echipă de specialiști, compusă din:– un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Centrului Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului.Nota de constatare va fi semnată de ambele părți;k) declarația pe propria răspundere a administratorului societății prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Justiției a contractului de achiziție publică pentru emiterea voucherelor destinate victimelor infracțiunii, să transmită către direcția de specialitate o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 2 și 3.17. Documentele prevăzute la pct. 16 lit. a)-f), h), j) și k) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 16 lit. g) și i) se solicită, potrivit legii, de către direcția de specialitate autorităților emitente. (la 03-08-2023, Actul a fost completat de Punctul 49., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 )
   +  Anexa nr. 23
  PROCEDURĂ DE NOTIFICARE
  a intenției de a obține autorizație de funcționare ca unitate
  emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii
  1. Operatorul economic care deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, de vouchere de vacanță și, respectiv, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, acordată potrivit legii, aflată în termen de valabilitate, poate obține și autorizație de funcționare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii, după transmiterea către direcția de specialitate a unei notificări cu privire la intenția sa, însoțită de următoarele documente:a) cele prevăzute la pct. 16 lit. a)-f) și k) din anexa nr. 22 la ordin;b) o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al unității emitente, din care să rezulte că societatea îndeplinește ansamblul de măsuri de securitate prevăzut la pct. 4 din anexa nr. 22 la ordin.2. Prevederile pct. II și III ale anexei nr. 2 la ordin se aplică în mod corespunzător. (la 03-08-2023, Actul a fost completat de Punctul 49., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 )
   +  Anexa nr. 24
  CRITERII
  de autorizare a funcționării unităților emitente de
  măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic
  În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) și ale art. 10 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, unitățile emitente de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic sunt obligate să solicite autorizație de funcționare, care se acordă de către Ministerul Finanțelor dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic funcționează legal pe teritoriul României și au prevăzut în actul de înființare, la obiectul de activitate, operațiuni privind emiterea și gestionarea de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - „Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare“.2. Capitalul social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat de către unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin 500.000 de euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la oficiul registrului comerțului sau în actul constitutiv, după caz.3. Pentru unitățile solicitante care dețin autorizație de funcționare pentru emiterea unuia sau mai multor tipuri de bilete de valoare și/sau tichete sociale, după caz, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2021, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată prin Legea nr. 178/2021, cu modificările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, de Hotărârea Guvernului nr. 541/2023 pentru aprobarea Metodologiei de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate victimelor infracțiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum și a criteriilor de selectare a entităților publice și private înrolate în mecanismul de acordare și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, condiția de existență a unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat, prevăzută la pct. 2, se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unitățile emitente de tichete de masă, tichete cadou și tichete de creșă, tichete culturale, vouchere de vacanță, tichete sociale pentru grădiniță, tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți și respectiv, vouchere destinate victimelor infracțiunii, după caz.4. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului sau externalizează respectivul ansamblu, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea măsurilor de susținere a activității didactice pe suport electronic cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023;b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea măsurilor de susținere a activității didactice pe suport electronic, cu elemente de siguranță a suportului electronic, de tip PIN, CIP;c) existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale măsurilor de susținere a activității didactice pe suport electronic. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (cel puțin mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă);d) existența unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relații contractuale cu organizația care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizații specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea și gestionarea măsurilor de susținere a activității didactice pe suport electronic;e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a măsurilor de susținere a activității didactice pe suport electronic către beneficiari prin alimentarea suportului electronic;f) asigurarea, direct sau prin furnizori, a sistemelor, funcționalităților și mecanismelor financiare necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic la unitățile afiliate;g) mijloacele de transport speciale și asigurarea protecției transportului suporturilor electronice, pentru situațiile în care se transportă și suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea măsurilor de susținere a activității didactice pe suport electronic.5. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic nu pot fi autorizate în situația în care înregistrează obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central sau datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale.6. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic nu pot fi autorizate în situația în care administratorul/directorul economic și/sau financiar au fost condamnați pe plan intern sau internațional pentru infracțiuni de evaziune fiscală sau infracțiuni privind regimul vamal.7. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic nu pot fi autorizate în situația în care acestea/administratorul/directorul economic și/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.8. În cazul în care unitatea care solicită autorizație de funcționare ca unitate emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic nu deține autorizație de funcționare, potrivit Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, pentru emiterea de tichete de masă, de tichete cadou, de tichete de creșă, de tichete culturale, aceasta parcurge procedura de autorizare prevăzută de prezentul ordin, iar autorizația de funcționare se eliberează pe o perioadă de 2 ani.Unitatea emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic solicită reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare.9. În situația în care o unitate deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic pentru o locație și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizației, completarea acesteia cu alte locații, va depune la Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, denumită în continuare comisie, o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de documentele prevăzute la pct. 16, fiind necesar să facă și dovada îndeplinirii ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4.10. În situația prevăzută la pct. 9, comisia emite o autorizație de completare care are același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „completare“.11. Unitățile care își schimbă sediul social sau denumirea ori renunță la un punct de lucru au obligația de a solicita modificarea autorizației de funcționare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia emite o nouă autorizație de funcționare care are același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „modificare“.12. Unitățile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcționare a sistemului măsurilor de susținere a activității didactice pe suport electronic și care, în perioada de valabilitate a autorizației, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcției de specialitate în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări de servicii. Prevederile pct. 13 se aplică în mod corespunzător.13. Constatarea abaterilor se face de către organele cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor sau de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 16 lit. j), care informează de îndată comisia în vederea suspendării autorizației de funcționare sau a retragerii acesteia, după caz.14. Comisia poate dispune ridicarea sancțiunii de suspendare a activității dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 16 lit. j).15. În situația în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii, Comisia dispune retragerea autorizației de funcționare. Retragerea autorizației de funcționare își produce efectele de la data comunicării deciziei.16. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente:a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, conținând datele de identificare ale unității;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectațiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a măsurilor de susținere a activității didactice pe suport electronic și, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituții de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul aferent emiterii măsurii de susținere a activității didactice pe suport electronic;c) adeverința emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale măsurilor de susținere a activității didactice pe suport electronic;d) angajamentul unității emitente conform căruia prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorii nominale a măsurii de susținere a activității didactice pe suport electronic nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar sau după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar;f) declarația pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor și a directorului economic și/sau financiar că ocupă această funcție în cadrul societății;g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 7;h) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligații de plată restante datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale;i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;j) în cazul unităților care nu dețin și autorizație de funcționare pentru emiterea de tichete de masă, de tichete cadou, de tichete de creșă, de tichete culturale, nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1 și 4, întocmită de o echipă de specialiști, compusă din:– un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Centrului Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului.Nota de constatare va fi semnată de ambele părți;k) declarația pe propria răspundere a administratorului societății prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea măsurilor de susținere a activității didactice pe suport electronic, să transmită către direcția de specialitate o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 2 și 3.17. Documentele prevăzute la pct. 16 lit. a)-f), h), j) și k) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 16 lit. g) și i) se solicită, potrivit legii, de către direcția de specialitate autorităților emitente. (la 03-08-2023, Actul a fost completat de Punctul 49., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 )
   +  Anexa nr. 25
  PROCEDURĂ DE NOTIFICARE
  a intenției de a obține autorizație de funcționare ca unitate
  emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic
  1. Operatorul economic care deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete de masă, de tichete cadou, de tichete de creșă și, respectiv, de tichete culturale, aflată în termen de valabilitate, poate obține și autorizație de funcționare ca unitate emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, după transmiterea către direcția de specialitate a unei notificări cu privire la intenția sa, însoțită de următoarele documente:a) cele prevăzute la pct. 16 lit. a)-f) și k) din anexa nr. 24 la ordin;b) o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al unității emitente, din care să rezulte că societatea îndeplinește ansamblul de măsuri de securitate prevăzut la pct. 4 din anexa nr. 24 la ordin.2. Prevederile pct. II și III ale anexei nr. 2 la ordin se aplică în mod corespunzător. (la 03-08-2023, Actul a fost completat de Punctul 49., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 )
   +  Anexa nr. 26
  CRITERII
  de autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale
  pe suport electronic pentru sprijin educațional
  pentru preșcolarii și elevii dezavantajați
  În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (6) și art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2023 privind unele măsuri pentru susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile și luarea unor măsuri în domeniul educației, cu completările ulterioare, unitățile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați sunt obligate să solicite autorizație de funcționare, care se acordă de către Ministerul Finanțelor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați funcționează legal pe teritoriul României și au prevăzut în actul de înființare, la obiectul de activitate, operațiuni privind emiterea și gestionarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați, având cod CAEN 6612 „Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare“.2. Capitalul social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat de către unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați, trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin 500.000 euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la oficiul registrului comerțului sau în actul constitutiv, după caz. (la 22-12-2023, sintagma: unități emitente de vouchere destinate victimelor infracțiunii a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 5.266 din 17 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1169 din 22 decembrie 2023 ) 3. Pentru unitățile solicitante care dețin autorizație de funcționare pentru emiterea unuia sau mai multor tipuri de bilete de valoare și/sau tichete sociale, după caz, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2021, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată prin Legea nr. 178/2021, cu modificările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia, aprobată prin Legea nr. 302/2023, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, de Hotărârea Guvernului nr. 541/2023 pentru aprobarea Metodologiei de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate victimelor infracțiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum și a criteriilor de selectare a entităților publice și private înrolate în mecanismul de acordare și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, după caz, condiția de existență a unei valori minime a capitalului social sau de dotare subscris și vărsat, prevăzută la pct. 2, se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unitățile emitente de tichete de masă, tichete cadou și tichete de creșă, tichete culturale, vouchere de vacanță, tichete sociale pentru grădiniță, tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic și, respectiv, vouchere destinate victimelor infracțiunii, după caz.4. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2023, cu completările ulterioare;b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați, cu elemente de siguranță a suportului electronic, de tip PIN, CIP;c) existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (cel puțin mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă);d) existența unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relații contractuale cu organizația care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizații specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea și gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați;e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul către beneficiari al contravalorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați, prin alimentarea suportului electronic;f) asigurarea, direct sau prin furnizori, a sistemelor, funcționalităților și mecanismelor financiare necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați la unitățile afiliate;g) mijloacele de transport speciale și asigurarea protecției transportului suporturilor electronice ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați, pentru situațiile în care se transportă și suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea respectivelor tichete.5. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați nu pot fi autorizate în situația în care înregistrează obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central sau datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale.6. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați nu pot fi autorizate în situația în care administratorul/directorul economic și/sau financiar a fost condamnat pe plan intern sau internațional pentru infracțiuni de evaziune fiscală sau infracțiuni privind regimul vamal.7. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați nu pot fi autorizate în situația în care acestea/administratorul/directorul economic și/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.8. În cazul în care unitatea care solicită autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați nu deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți și, respectiv, de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, aceasta parcurge procedura de autorizare prevăzută de prezentul ordin, iar autorizația de funcționare se eliberează pe o perioadă de 2 ani. Unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați solicită reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare.9. În situația în care o unitate deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați pentru o locație și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizației, completarea acesteia cu alte locații, va depune la comisie o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de documentele prevăzute la pct. 16, fiind necesar să facă și dovada îndeplinirii ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4.10. În situația prevăzută la pct. 9, comisia emite o autorizație de completare care are același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „completare“.11. Unitățile care își schimbă sediul social sau denumirea ori renunță la un punct de lucru au obligația de a solicita modificarea autorizației de funcționare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia emite o nouă autorizație de funcționare care are același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „modificare“.12. Unitățile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcționare a sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați și care, în perioada de valabilitate a autorizației, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcției de specialitate, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări servicii. Prevederile pct. 13 se aplică în mod corespunzător.13. Constatarea abaterilor se face de către organele cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor sau de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 16 lit. j), care informează de îndată comisia în vederea suspendării autorizației de funcționare sau retragerii acesteia, după caz.14. Comisia poate dispune ridicarea sancțiunii de suspendare a activității dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 16 lit. j).15. În situația în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii, comisia dispune retragerea autorizației de funcționare. Retragerea autorizației de funcționare își produce efectele de la data comunicării deciziei.16. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente:a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați, conținând datele de identificare ale unității;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectațiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați și, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituții de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic, precum și costul expedierii acestuia către inspectoratele școlare județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureștic) adeverința emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați;d) angajamentul unității emitente conform căruia prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al acestora, cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar;f) declarația pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor și a directorului economic și/sau financiar că ocupă această funcție în cadrul societății;g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 7;h) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligații de plată restante datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale;i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;j) în cazul unităților care nu dețin și autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți și, respectiv, de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1 și 4, întocmită de o echipă de specialiști, compusă din:– un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Centrului Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului.Nota de constatare va fi semnată de ambele părți;k) declarația pe propria răspundere a administratorului societății prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați, să transmită către direcția de specialitate o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 2 și 3.17. Documentele prevăzute la pct. 16 lit. a)-f), h), j) și k) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 16 lit. g) și i) se solicită, potrivit legii, de către direcția de specialitate, autorităților emitente. (la 04-12-2023, Actul a fost completat de Punctul 14., Articolul I din ORDINUL nr. 5.266 din 17 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1087 din 4 decembrie 2023 )
   +  Anexa nr. 27
  PROCEDURĂ DE NOTIFICARE
  a intenției de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă
  de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin
  educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați
  1. Operatorul economic care deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți și, respectiv, de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, acordată potrivit legii, aflată în termen de valabilitate, poate obține și autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați, după transmiterea către direcția de specialitate a unei notificări cu privire la intenția sa, însoțită de următoarele documente:a) cele prevăzute la pct. 16 lit. a)-f) și k) din anexa nr. 26 la ordin;b) o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al unității emitente, din care să rezulte că societatea îndeplinește ansamblul de măsuri de securitate prevăzut la pct. 4 din anexa nr. 26 la ordin.2. Prevederile pct. II și III ale anexei nr. 2 la ordin se aplică în mod corespunzător. (la 04-12-2023, Actul a fost completat de Anexa nr. 2 din ORDINUL nr. 5.266 din 17 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1087 din 4 decembrie 2023 )