HOTĂRÂRE nr. 1.214 din 7 octombrie 2009privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 30 octombrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 26 alin. (6), (6^1) și (7) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Apărarea sănătății animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranța alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale și protecția mediului, în raport cu creșterea animalelor, constituie o problemă de stat și o îndatorire pentru toți locuitorii țării.(2) Statul sprijină activitatea de apărare a sănătății animalelor, de supraveghere, prevenire și control al bolilor ce se pot transmite de la animale la om, prin asigurarea cadrului instituțional și juridic, a resurselor financiare și a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților din domeniul sanitar-veterinar.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei hotărâri, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:a) animal - mamifere, păsări domestice și sălbatice, pești, albine, viermi de mătase, batracieni, moluște, gasteropode, crustacee și tunicate;b) tăiere/sacrificare - orice procedură care cauzează moartea unui animal prin sângerare;c) ucidere - orice procedură care cauzează moartea unui animal;c^1) uciderea preventivă - măsură excepțională aplicabilă în cazul suspiciunii/confirmării, în condițiile legii, a unui focar de pestă porcină africană într-o unitate administrativ-teritorială sau pe o arie teritorială determinată, stabilită prin ordin al prefectului, în calitate de conducător al unității locale de decizie din cadrul centrului local de combatere a bolilor; (la 06-07-2018, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 484 din 5 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 06 iulie 2018 ) d) animale altfel afectate - animale suspicionate de boală sau animale a căror bunăstare este grav afectată din cauza restricțiilor de mișcare, în condițiile aplicării măsurilor impuse în cadrul planului de combatere a bolii, care sunt supuse confiscării în vederea sacrificării sau oricărui proces de distrugere conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare;e) pagube colaterale - materialul germinativ de origine animală, orice produs de origine animală care provine de la animale suspicionate de boală, bolnave sau care se află într-o zonă în care se înregistrează suspiciune de boală ori îmbolnăvire sau orice produs de origine nonanimală care constituie un factor de difuzare a bolii și care este confiscat în vederea distrugerii;f) confiscare - scoaterea din consumul uman, punerea sub restricții sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și dirijarea pentru prelucrare tehnică sau, după caz, pentru distrugere a produselor și subproduselor supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, care la controlul specific sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor sunt declarate factor de difuzare a bolii;g) distrugere - neutralizarea cadavrelor, a deșeurilor de origine animală și nonanimală, precum și a produselor neconforme, prin procedee prevăzute de legislația în vigoare;h) suspiciune de boală - apariția oricărui semn clinic care sugerează o anumită boală la o specie susceptibilă, care, împreună cu un grup de date epidemiologice, permite previzionarea unei boli;i) boală confirmată - boala pentru care a fost izolat și/sau identificat agentul etiologic sau anticorpi specifici, după caz, prin diagnostic de laborator și pentru a cărei confirmare a fost emis un buletin de analiză de laboratorul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor județean, respectiv al municipiului București, autorizat și acreditat, sau de laboratorul național de referință pentru boala în cauză;j) valoarea de piață - prețul pe care proprietarul l-ar fi putut obține în mod normal pentru animal imediat înainte de contaminarea sau de sacrificarea sa, ținând seama de aptitudinea, calitatea și vârsta acestuia, conform prevederilor art. 2 lit. b) coroborate cu art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia nr. 90/424/CEE a Consiliului, cu amendamentele ulterioare.  +  Articolul 3(1) În cazul măsurilor care se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, inclusiv pentru cazurile de suspiciune a bolii, care implică tăierea sau uciderea acestora, se acordă despăgubiri, cu excepția sumelor recuperate prin valorificarea produselor și subproduselor de la animalele tăiate, ucise sau altfel afectate.(2) Diferența dintre sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (1) până la valoarea prețului de piață se asigură din fondurile prevăzute la art. 6 alin. (1) și (2).  +  Articolul 4(1) Beneficiază de despăgubiri, potrivit legii, persoanele juridice și persoanele fizice proprietare de animale, în cazul în care animalele sunt deținute cu respectarea normelor sanitar-veterinare în vigoare, cu referire la declararea și înregistrarea obligatorie în registrul agricol și în sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, dacă au suferit pagube la suspicionarea sau confirmarea bolii prin aplicarea măsurilor de control specifice ce se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile prevăzute în lista cuprinsă în anexa nr. 1.(1^1) Proprietarii de animale neidentificate, suspecte sau bolnave de pestă porcină africană beneficiază de despăgubiri numai în condițiile în care acestea sunt identificate și înregistrate, potrivit legii, înainte de evaluare și ucidere sau ucidere preventivă. (la 06-07-2018, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 484 din 5 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 06 iulie 2018 ) (2) Beneficiază de despăgubiri persoanele juridice și persoanele fizice proprietare de animale, dacă animalele suspicionate de boală au fost predate către unitățile de abatorizare, autorizate sanitar-veterinar, direct de către proprietarii acestora ori prin intermediari, persoane fizice sau juridice, în cadrul programelor naționale de eradicare a epizootiilor, de la data aprobării acestor programe, în vederea sacrificării în scop de diagnostic.(3) Beneficiază de despăgubiri proprietarii de animale din exploatațiile în care se aplică măsurile de control al bolilor, inclusiv din exploatațiile aflate în zona de protecție a focarului, precum și alte persoane fizice și juridice care au suferit pagube colaterale prin aplicarea măsurilor de eradicare și combatere a bolilor.(4) Despăgubirile prevăzute la alin. (1)-(3) nu vor fi acordate persoanelor fizice sau juridice sancționate contravențional în baza art. 9.(5) Despăgubirile se acordă în baza evaluărilor făcute de comisia de evaluare prevăzută la art. 7 alin. (1) și a documentației prevăzute la art. 11.(6) În cazul lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile, despăgubirile se acordă indiferent dacă animalele sunt asigurate sau nu.  +  Articolul 5(1) Lista bolilor pentru care se acordă despăgubiri, prevăzută în anexa nr. 1, se actualizează, ori de câte ori este necesar, prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.(2) Despăgubirile se acordă pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate pentru bolile prevăzute în anexa nr. 1, conform Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, în funcție de specificul fiecărei boli sau fiecărui caz de boală și de etapa în care autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a dispus tăierea, uciderea sau sacrificarea animalului.  +  Articolul 6(1) Plata despăgubirilor se face conform art. 26 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, din fondurile prevăzute în bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituții publice", la valoarea de înlocuire la prețul pieței a animalului tăiat, ucis ori altfel afectat sau, după caz, la suma pierderii suferite de proprietar, la data când a avut loc acțiunea de lichidare a focarelor de boală, ca măsură pentru eradicarea și combaterea bolilor transmisibile ale animalelor, pentru bolile cuprinse în anexa nr. 1, cu excepția salmonelozelor (salmonelă zoonotică) în efectivele de reproducție, ouătoare și de carne din specia Gallus gallus și a encefalopatiilor spongiforme transmisibile (EST), encefalopatiei spongiforme bovine (ESB) și scrapiei.(2) Plata despăgubirilor se face conform art. 26 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, din fondurile prevăzute în bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.23 "Transferuri de la bugetul de stat către instituții finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiectele finanțate din FEN postaderare", la valoarea de înlocuire la prețul pieței a animalului tăiat, ucis ori altfel afectat sau, după caz, la suma pierderii suferite de proprietar, la data când a avut loc acțiunea de lichidare a focarelor de boală, ca măsură pentru eradicarea și combaterea bolilor transmisibile ale animalelor, pentru salmonelozele (salmonelă zoonotică) în efectivele de reproducție, ouătoare și de carne din specia Gallus gallus și encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST), encefalopatia spongiformă bovină (ESB) și scrapia.(3) Plata despăgubirilor se face din fondurile prevăzute în bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, începând de la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, aprobată prin Legea nr. 257/2009.(4) Dosarele pentru acordarea despăgubirilor în condițiile alin. (3), care au fost depuse la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și la unitățile subordonate acestuia începând cu data de 24 martie 2009, se preiau pe bază de proces-verbal de predare-primire de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.(5) Dosarele pentru acordarea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, care au fost depuse la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și la unitățile subordonate acestuia anterior datei de 24 martie 2009 și nesoluționate, se soluționează de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și de unitățile subordonate acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data depunerii acestora.  +  Articolul 7(1) Suma pentru pierderea suferită de proprietar prin tăierea, uciderea sau afectarea în alt fel a animalului, la data când a avut loc acțiunea de lichidare a focarului de boală, se stabilește de o comisie de evaluare, constituită din:a) reprezentantul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București;b) reprezentantul teritorial al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale cu atribuții în stabilirea valorii genetice a animalelor - Oficiul pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie;c) reprezentantul Unității locale de decizie din cadrul Centrului local de combatere a bolilor, desemnat de prefect;d) reprezentantul Unității locale de sprijin, respectiv primarul localității sau reprezentantul desemnat de către acesta.(2) Convocarea comisiei prevăzute la alin. (1) se face de către prefect la solicitarea scrisă a direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.(3) La propunerea reprezentantului direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, comisia prevăzută la alin. (1) analizează și aprobă valoarea de înlocuire a animalului în funcție de valoarea genetică, zootehnică, de sex, vârstă, greutate, starea fiziologică, categoria de producție, la prețul pieței la data când a avut loc acțiunea de lichidare a focarului de boală, și de valoarea unitară medie calculată pe baza sumei totale a despăgubirii pentru animalele sau produsele în cauză conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei, cu amendamentele ulterioare.(4) Membrii comisiei de evaluare răspund solidar de stabilirea corectă a valorii de înlocuire a animalului și de respectarea legislației în vigoare.  +  Articolul 8Nu beneficiază de despăgubirile prevăzute în prezenta hotărâre persoanele fizice și juridice proprietare de animale în următoarele situații:a) dacă nu au comunicat medicului veterinar oficial/medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București modificările apărute în starea de sănătate a animalelor, apariția oricărei îmbolnăviri, suspiciuni de boală, moartea sau tăierea de necesitate a unor animale, în termen de maximum 48 de ore, prin notificare scrisă sau notă telefonică;b) nu asigură și nu respectă normele de igienă și biosecuritate în exploatațiile aprobate sanitar-veterinar;c) au importat animale bolnave a căror boală a fost dobândită anterior intrării pe teritoriul României și a fost constatată prin testele de laborator;d) au introdus animale noi fără documentele sanitar-veterinare prevăzute de lege;e) au introdus animale provenite dintr-o altă exploatație sau zonă aflată în derularea programului de combatere a unei boli;f) se constată de autoritățile competente că au încălcat legislația în vigoare. Notă
  Prin SENTINȚA CIVILĂ nr. 59 din 24 aprilie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1151 din 20 decembrie 2023, Curtea de Apel Cluj a admis acțiunea și, pe cale de consecință, a dispus anularea în parte a Hotărârii Guvernului nr. 1.214/2009 în ceea ce privește dispozițiile art. 8 lit. f) din acest act administrativ normativ.
   +  Articolul 9(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoana fizică sau juridică proprietară de animale:a) neanunțarea, în termen de 48 de ore, a medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau a reprezentantului oficial al direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, despre apariția oricărei îmbolnăviri, suspiciuni de boală, moartea sau tăierea de necesitate a unor animale;b) neizolarea animalelor bolnave sau suspecte de boală, nepăstrarea cadavrelor animalelor moarte ori tăiate și consumul sau înstrăinarea cărnii și produselor provenite de la aceste animale până la sosirea medicului veterinar de liberă practică împuternicit și/sau oficial;c) nerespectarea restricțiilor de circulație a animalelor, impuse de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București;d) neasigurarea și nerespectarea normelor de biosecuritate în exploatațiile de animale autorizate sanitar-veterinar.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoane împuternicite, potrivit atribuțiilor de serviciu, din cadrul autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și de către polițiști.  +  Articolul 9^1Prin excepție de la prevederile art. 8 lit. a) și ale art. 9 alin. (1) lit. a), se acordă despăgubiri pentru animalele suspecte sau bolnave care sunt ucise sau ucise preventiv în cazul lichidării rapide a focarelor de pestă porcină africană. (la 06-07-2018, Actul a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 484 din 5 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 06 iulie 2018 )  +  Articolul 10Dispozițiile art. 9 referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11Documentația întocmită, conform reglementărilor în vigoare, de persoana fizică sau juridică proprietară de animale, verificată de comisia de evaluare prevăzută la art. 7 alin. (1), se depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, se avizează de către medicul oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale și se aprobă de directorul coordonator, directorul coordonator adjunct sanitar-veterinar și directorul coordonator adjunct economic ai direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 12Normele metodologice privind finanțarea cheltuielilor pentru acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2004 privind acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 10 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 15Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Președintele
  Autorității Naționale Sanitare Veterinare
  și pentru Siguranța Alimentelor,
  Marian Zlotea
  p. Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale, interimar,
  Nicolae Giugea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 7 octombrie 2009.Nr. 1.214.  +  Anexa nr. 1LISTAcuprinzând bolile pentru care se acordă despăgubiri1. Tuberculoza bovină2. Febra aftoasă3. Leucoza enzootică bovină4. Turbarea*)5. Paratuberculoza**)6. Bruceloza bovină7. Encefalopatiile spongiforme transmisibile ale rumegătoarelor; encefalopatia spongiformă a bovinelor, scrapia8. Pesta porcină clasică9. Anemia infecțioasă ecvină10. Boala Aujeszky***)11. Salmoneloze aviare zoonotice****)12. Loca americană și bolile virotice ale albinelor13. Varooza albinelor14. Pesta porcină africană15. Pesta bovină16. Pesta ecvină17. Pesta rumegătoarelor mici18. Pesta aviară (influența aviară)19. Stomatita veziculoasă20. Pleuropneumonia contagioasă a bovinelor21. Boala veziculoasă a porcului22. Dermatoza nodulară contagioasă a bovinelor23. Variola ovină și caprină24. Bluetongue*****)25. Febra Văii de Rift26. Furunculoza salmonidelor27. Iersinioza salmonidelor28. Septicemia hemoragică virală a salmonidelor29. Necroza hematopoietică infecțioasă30. Trichineloza******)Notă*) În caz de confirmare a unui focar de rabie se acordă despăgubiri pentru animale de interes economic ucise și animalele receptive la rabie din grădinile zoologice autorizate sanitar-veterinar, altele decât carnasierele sălbatice.**) Cu excepția animalelor din comerț intracomunitar/import din țări terțe cu reacții pozitive la testele efectuate pe perioada de așteptare sau carantină.***) Doar specia porcină.****) 1. În cazul efectivelor de păsări de reproducție specia Gallus gallus salmonelozele produse de serotipurile Salmonella Enteritis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Infantis, Salmonella Hadar și Salmonella Vircow; 2. în cazul efectivelor de găini ouă consum specia Gallus gallus salmonelozele produse de serotipurile Salmonella Enteritis și Salmonella Typhimurium. (la 21-07-2017, Nota de subsol ****) din Anexa 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 77 din 27 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 21 iulie 2017 ) *****) Bluetongue - denumită "boala limbii albastre" și febra catarală ovină.******) În cazul sacrificărilor pentru consum familial.----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 62 din 18 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 6 iunie 2016, conform modificării aduse de art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 2NORME METODOLOGICE privind finanțarea cheltuielilor pentru acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor