CRITERII din 28 ianuarie 2016de autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pentru grădiniță
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 3 februarie 2016.
    În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5) din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, unitățile emitente de tichete sociale pentru grădiniță sunt obligate să solicite autorizație de funcționare, care se acordă de către Ministerul Finanțelor Publice, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pentru grădiniță funcționează legal pe teritoriul României și au prevăzute în actul de înființare, la obiectul de activitate, operațiuni privind emiterea și gestionarea tichetelor sociale pentru grădiniță, având cod CAEN 1812 - «Alte activități de tipărire n.c.a.». (la 03-08-2023, Punctul 1. a fost modificat de Punctul 19., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 ) 2. Capitalul social subscris și vărsat de către unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pentru grădiniță trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin cinci sute de mii euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la oficiul registrului comerțului sau în actul constitutiv, după caz.Pentru unitățile solicitante care dețin autorizație de funcționare pentru emiterea unuia sau mai multor tipuri de tichete prevăzute de prezentul ordin, condiția de existență a unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat la data solicitării se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unitățile emitente de tichete sociale pentru grădiniță.3. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pentru grădiniță trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor sociale pentru grădiniță sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă și/sau de furnizorii acesteia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente deținute sau utilizate de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, necesare emiterii tichetelor sociale pentru grădiniță;b) utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularități distincte care să nu permită falsificarea tichetelor sociale pentru grădiniță (cel puțin cerneală fluorescentă care își schimbă culoarea în cazul în care tichetul este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, bandă cu reflexe variabile, codul de bare al unității emitente, care conține cel puțin următoarele elemente: seria tichetului, anul de valabilitate și valoarea nominală a acestuia);c) existența spațiilor distincte necesare producerii, depozitării, ambalării, rambursării și distrugerii tichetelor sociale pentru grădiniță. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (cel puțin mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de producție și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă);d) conducerea evidenței tehnico-operative și contabile a tichetelor sociale pentru grădiniță distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special;e) mijloacele tehnice necesare (rețea de calculatoare) și personalul specializat care să permită urmărirea informatizată a fiecărui tichet social pentru grădiniță, pe tot circuitul său (execuție, păstrare, eliberare și utilizare), inclusiv a celor ce urmează să fie distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea și utilizarea frauduloasă a acestora;f) mijloacele de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare și asigurarea protecției transportului tichetelor sociale pentru grădiniță;g) asigurarea transportului tichetelor sociale pentru grădiniță neutilizate, în condiții de securitate.4. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pentru grădiniță nu pot fi autorizate în situația în care înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat, așa cum acestea sunt definite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.4^1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pentru grădiniță nu pot fi autorizate în situația în care administratorul/directorul economic și/sau financiar au fost condamnați pe plan intern sau internațional pentru infracțiuni de evaziune fiscală sau infracțiuni privind regimul vamal. (la 03-08-2023, Actul a fost completat de Punctul 20., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 ) 5. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pentru grădiniță nu pot fi autorizate în situația în care acestea/administratorul/directorul economic și/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.6. Autorizația de funcționare se eliberează pe o perioadă de doi ani. Unitățile emitente de tichete sociale pentru grădiniță vor solicita reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare.7. În situația în care o unitate deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pentru grădiniță pentru o locație și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizației, completarea acesteia cu alte locații, va depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de documentele prevăzute la pct. 13, fiind necesar să facă și dovada îndeplinirii ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 3.8. În situația prevăzută la pct. 7, comisia va emite o autorizație de completare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma "Autorizație de funcționare", cuvântul "completare".9. Unitățile care își schimbă sediul social sau denumirea ori renunță la un punct de lucru au obligația de a solicita modificarea autorizației de funcționare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia va emite o nouă autorizație de funcționare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma "Autorizație de funcționare", cuvântul "modificare".9^1. Unitățile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcționare a sistemului tichetelor sociale pentru grădiniță și care, în perioada de valabilitate a autorizației, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcției de specialitate cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări servicii. Prevederile pct. 10 se aplică în mod corespunzător. (la 09-04-2019, Actul a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 1.908 din 26 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 09 aprilie 2019 ) 10. Constatarea abaterilor se face de către organele cu atribuții de control din cadrul Ministerul Finanțelor Publice sau de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 13 lit. f), care informează de îndată comisia în vederea suspendării autorizației de funcționare sau retragerii acesteia, după caz.11. Comisia poate dispune ridicarea sancțiunii de suspendare a activității dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 13 lit. f).12. În situația în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii, comisia dispune retragerea autorizației de funcționare. Retragerea autorizației de funcționare își produce efectele de la data comunicării deciziei.13. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente: a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete sociale pentru grădiniță, conținând datele de identificare ale unității;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectațiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a voucherelor de vacanță și, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituții de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic;c) adeverința emisă de către unitatea bancară, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau subcont de plăți distinct, prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pentru grădiniță;d) angajamentul unității emitente, conform căruia prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pentru grădiniță nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar;f) declarația pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor și a directorului economic și/sau financiar că ocupă această funcție în cadrul societății;g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 5;h) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligații de plată restante datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale;i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;j) nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1-3, întocmită de o echipă de specialiști, compusă din:– un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Centrului Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului;– un reprezentant al Companiei Naționale «Imprimeria Națională» - S.A.Nota de constatare va fi semnată de ambele părți. (la 03-08-2023, Punctul 13. a fost modificat de Punctul 21., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 ) 14. Documentele prevăzute la pct. 13 lit. a)-f), h) și j) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 13 lit. g) și i) se solicită, potrivit legii, de către direcția de specialitate, autorităților emitente. (la 03-08-2023, a fost completat de Punctul 22., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023 ) ----------Criteriile de autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pentru grădiniță au fost introduse de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016, având conținutul anexei din același act normativ.