ORDONANȚĂ nr. 75 din 24 august 2000 privind organizarea activității de expertiză criminalistică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 29 august 2000  (la 05-08-2002, Titlul ordonanței a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 488 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. ) (la 25-07-2011, Titlul ordonanței a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011. ) În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. O pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Expertizele criminalistice judiciare se efectuează de experți criminaliști autorizați care își desfășoară activitatea în cadrul institutelor publice sau în cadrul laboratoarelor publice ori private de specialitate, constituite conform dispozițiilor legale. Expertul criminalist trebuie să fie imparțial și independent în exprimarea și formularea opiniilor științifice.(2) La efectuarea expertizelor criminalistice judiciare pot participa și experți criminaliști autorizați, numiți de organele judiciare la recomandarea părților.(3) Institutele publice, laboratoarele publice sau private de specialitate, precum și experții criminaliști autorizați sunt cuprinși în Tabelul nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați, constituit la nivel național, întocmit pe specialități și actualizat de Ministerul Justiției. Tabelul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și se afișează pe pagina de internet a Ministerului Justiției.(4) Experții din cadrul aceluiași institut public sau laborator de expertize criminalistice public ori privat nu pot avea și calitatea de experți numiți de organele judiciare la recomandarea părților. (la 25-07-2011, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011. )  +  Articolul 1^1Autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice se face potrivit regulamentului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță. (la 25-07-2011, Art. 1^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011. )  +  Articolul 2(1) Calitatea de expert criminalist autorizat în una dintre specialitatile menționate la alin. (2) se dobândește pe bază de examen, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 4.(2) Specialitățile de expertiză criminalistică în care se poate obține calitatea de expert criminalist autorizat sunt următoarele:a) expertiza grafică și tehnică a documentelor;b) expertiza dactiloscopică a urmelor palmare și plantare;c) expertiza traseologică a urmelor lăsate de ființe și obiecte;d) expertiza balistică a armelor și a munițiilor;e) expertiza fizico-chimică a probelor materiale;f) expertiza criminalistică în accidentele de trafic terestru;g) expertiza criminalistică în accidentele de trafic aerian;h) expertiza criminalistică în accidentele de trafic fluvial și maritim;i) expertiza criminalistică în explozii și incendii;j) expertiza vocii și vorbirii;k) expertiza imaginilor;l) expertiza biologică;m) expertiza genetică;n) expertiza aplicațiilor și datelor informatice;o) expertiza pentru detecția comportamentului simulat (poligraf);p) expertiza drogurilor și a stupefiantelor. (la 25-07-2011, Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011. )  +  Articolul 3(1) Examenul de expert criminalist autorizat se organizează de Ministerul Justiției și are scopul de a verifica cunoștințele în specialitatea pentru care se candidează, gradul de cunoaștere a dispozițiilor legale în vigoare referitoare la expertiza criminalistica și la drepturile și obligațiile experților, de către o comisie formată din reprezentanți ai instituțiilor în domeniu, în funcție de specialitatea pentru care se candidează.(2) Examenul pentru dobândirea calității de expert criminalist autorizat, precum și procedura de retragere a acestei calități sunt reglementate potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justiției. (la 25-07-2011, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011. ) (3) Pentru înscrierea la examenul de expert criminalist autorizat candidații plătesc o taxa.(4) Sumele încasate din taxa prevăzută la alin. (3) constituie venituri extrabugetare la dispoziția Ministerului Justiției. Cuantumul taxei se stabilește prin ordin al ministrului justiției și modul de utilizare a veniturilor extrabugetare se face potrivit legii. (la 05-08-2002, Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 488 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. ) (5) Sumele prevăzute la alin. (4), neutilizate până la finele anului, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.(6) Calitatea de expert criminalist autorizat în cadrul institutelor și laboratoarelor publice se dobândește prin examen, organizat de către acestea, în condițiile legii. (la 25-07-2011, Alin. (6) al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011. )  +  Articolul 4(1) Dobândește calitatea de expert criminalist autorizat persoana care îndeplinește următoarele condiții:a) este cetățean român, cetățean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European sau cetățean al Confederației Elvețiene; (la 02-02-2010, Litera a) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. IV din ORDONANȚA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. ) a^1) cunoaște limba română; (la 27-03-2009, Litera a^1) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 37 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009. ) b) are capacitate de exercițiu deplina;d) a desfășurat în mod neîntrerupt o activitate de profil de cel puțin 4 ani și are studii superioare de specialitate, dovedite cu diplomă de licență, în domeniul genului de expertiză criminalistică pentru care candidează; (la 25-07-2011, Litera d) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011. ) e) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea calității de expert;f) nu a suferit o condamnare definitivă pentru o infracțiune săvârșită în împrejurări legate de exercitarea profesiei sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție; (la 25-07-2011, Litera f) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011. ) g) a fost declarată admisă la examenul organizat în acest scop. (la 25-07-2011, Litera g) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011. ) (3) Autorizația de expert criminalist se acordă în termen de 30 de zile de la data la care candidatul a fost declarat admis la examenul prevăzut la alin. (1) lit. g). (la 02-02-2010, Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. IV din ORDONANȚA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. ) (4) Retragerea calității de expert criminalist autorizat se face prin ordin al ministrului justiției, în situația în care expertul criminalist autorizat în condițiile art. 3 nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e) și f). (la 25-07-2011, Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011. )  +  Articolul 4^1(1) Cetățeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și cetățeanul român care au obținut calificarea profesională necesară într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European pot dobândi calitatea de expert criminalist în România, potrivit prezentei ordonanțe, în aceleași condiții ca și cetățenii români.(2) Recunoașterea diplomelor și a calificărilor profesionale obținute într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, necesare dobândirii în România a calității de expert criminalist, va fi efectuată potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.(3) Cetățeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și cetățeanul român care au dobândit calitatea de expert criminalist într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, calitate certificată de organismele profesionale recunoscute în acele state, se pot înscrie în Tabelul nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați, întocmit pe specialități de Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, în vederea exercitării profesiei în România, în condițiile legii, fiind exceptați de la procedura de examinare prevăzută la art. 2 alin. (1).(4) În temeiul cererii formulate de solicitantul prevăzut la alin. (3), Ministerul Justiției recunoaște automat titlul de calificare emis de autoritatea competentă din statul membru de origine și îl înscrie în Tabelul nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați. În vederea înscrierii, expertul solicitant depune la Ministerul Justiției, odată cu cererea, copia documentului ce atestă dobândirea calificării profesionale de expert criminalist în statul de origine, precum și copia documentelor care certifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 lit. a), b), e) și f), ce pot fi emise sau eliberate de autoritățile competente române ori de cele din statul de origine. (la 06-11-2023, Alineatul (4), Articolul 4^1 a fost modificat de Punctul 1., Articolul III din LEGEA nr. 304 din 2 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 3 noiembrie 2023 ) (5) Cetățeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și cetățeanul român care au dobândit calitatea de expert criminalist într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European și exercită profesia cu titlu permanent în unul dintre aceste state pot profesa în România și în mod temporar sau ocazional. În această situație, expertul criminalist este exceptat de la procedura de înscriere în Tabelul nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați.(6) În cazul în care, în vederea exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de expert criminalist, solicitantul prevăzut la alin. (5) se află la prima aplicație în România sau dacă intervine o modificare substanțială a situației sale, acesta va înainta Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești o declarație privind serviciile pe care le va presta, însoțită de următoarele documente:a) dovada cetățeniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European;b) abrogată; (la 06-11-2023, Litera b), Alineatul (6), Articolul 4^1 a fost abrogată de Punctul 2., Articolul III din LEGEA nr. 304 din 2 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 3 noiembrie 2023 ) c) dovada calificării profesionale;d) un atestat care să confirme faptul că solicitantul este legal stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European în scopul desfășurării de astfel de activități și că nu îi este interzis să practice profesia, chiar și cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului;e) dovada că a desfășurat o activitate specifică pentru calificarea profesională de expert criminalist timp de cel puțin un an în decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul în care profesia nu este reglementată în statul de stabilire. (la 06-11-2023, Litera e), Alineatul (6), Articolul 4^1 a fost modificată de Punctul 3., Articolul III din LEGEA nr. 304 din 2 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 3 noiembrie 2023 ) (7) Declarația prevăzută la alin. (6) poate fi depusă prin orice mijloace, inclusiv prin Punctul de contact unic electronic, înființat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare, și se reînnoiește anual, dacă solicitantul intenționează să exercite, în mod temporar sau ocazional, în decursul anului respectiv, activitatea de expert criminalist în România. (la 06-11-2023, Alineatul (7), Articolul 4^1 a fost modificat de Punctul 4., Articolul III din LEGEA nr. 304 din 2 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 3 noiembrie 2023 ) (8) În cazul unor îndoieli justificate, Ministerul Justiției poate solicita autorităților competente ale unui stat membru o confirmare a autenticității certificatelor și a titlurilor de calificare eliberate în acest alt stat membru, prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI), în condițiile legii. (la 06-11-2023, Alineatul (8), Articolul 4^1 a fost modificat de Punctul 4., Articolul III din LEGEA nr. 304 din 2 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 3 noiembrie 2023 ) (9) Înscrierea expertului criminalist prevăzut la alin. (3) în Tabelul nominal cuprinzând experții criminaliști, respectiv luarea în evidență a expertului criminalist prevăzut la alin. (5) se face în temeiul ordinului ministrului justiției, prin compartimentul de specialitate, în cel mult 3 luni de la data prezentării de către solicitant a tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege. (la 06-11-2023, Alineatul (9), Articolul 4^1 a fost modificat de Punctul 4., Articolul III din LEGEA nr. 304 din 2 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 3 noiembrie 2023 ) (10) Termenul prevăzut la alin. (9) poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de cel mult o lună. Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum și durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător și notificate solicitantului înainte de expirarea termenului inițial. (la 06-11-2023, Alineatul (10), Articolul 4^1 a fost modificat de Punctul 4., Articolul III din LEGEA nr. 304 din 2 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 3 noiembrie 2023 ) (11) Dispozițiile prezentului articol sunt aplicabile și cetățenilor aparținând Confederației Elvețiene. (la 02-02-2010, Alin. (11) al art. 4^1 a fost introdus de pct. 4 al art. IV din ORDONANȚA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. ) (12) Cererea prevăzută la alin. (4), împreună cu documentele care o însoțesc, poate fi transmisă și prin Punctul de contact unic electronic. (la 06-11-2023, Articolul 4^1 a fost completat de Punctul 5., Articolul III din LEGEA nr. 304 din 2 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 3 noiembrie 2023 ) (la 27-03-2009, Art. 4^1 a fost introdus de pct. 3 al art. II din LEGEA nr. 37 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009. )  +  Articolul 4^2(1) În cazul în care solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege sau cererea formulată de acesta nu este însoțită de actele doveditoare, Ministerul Justiției comunică persoanei interesate refuzul motivat de autorizare sau, după caz, necesitatea completării dovezilor impuse de lege.(2) Decizia de refuz, respectiv de retragere a autorizației de expert criminalist poate fi atacată la instanța judecătorească competentă potrivit legii. (la 02-02-2010, Art. 4^2 a fost introdus de pct. 5 al art. IV din ORDONANȚA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. )  +  Articolul 5(1) Persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4 este înscrisă, la cerere, în Tabelul nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați.(2) Experții criminaliști autorizați care își desfășoară activitatea în cadrul institutelor și laboratoarelor publice sunt înscriși în Tabelul nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați.(3) Calitatea de expert criminalist autorizat și specialitatea se dovedesc cu legitimația de expert eliberată de Ministerul Justiției. (la 25-07-2011, Art. 5 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011. )  +  Articolul 6Persoanele care au avut calitatea de expert criminalist oficial minimum 4 ani pot fi incluse, la cerere, fără examen, în Tabelul nominal cuprinzând experții criminalisti autorizați.  +  Articolul 7(1) Experții autorizați, numiți de organele judiciare, la cererea părților, participa personal la efectuarea expertizelor prin observații cu privire la obiectul expertizei, modificarea sau completarea acestuia, verificarea și completarea materialului necesar pentru efectuarea expertizei, precum și prin obiecții la raportul de expertiza, adresate organului judiciar.(2) Abrogat. (la 25-07-2011, Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011. ) (3) Experții autorizați, numiți de organele judiciare, la cererea părților și recomandați de acestea au dreptul sa ia cunoștința de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei.  +  Articolul 8(1) Partea din proces care solicită să participe la efectuarea expertizei judiciare și un expert criminalist autorizat recomandat de ea va achita acestuia un onorariu stabilit de comun acord, adus la cunoștință, în scris, organului judiciar care numește expertul.(2) Cuantumul maxim al onorariilor ce pot fi solicitate și încasate pentru efectuarea expertizelor criminalistice este stabilit prin ordin al ministrului justiției.(3) Sumele provenind din impozitele încasate din onorariile experților criminaliști autorizați constituie venituri la bugetul de stat și se cuprind distinct în bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Justiției, având destinația prevăzută de dispozițiile legale în vigoare. (la 25-07-2011, Art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011. )  +  Articolul 9(1) Pierderea calității de expert criminalist autorizat poate interveni în următoarele cazuri:a) la cerere, prin renunțare făcuta în scris, depusa la Ministerul Justiției;b) prin deces;c) când persoana nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) și e);d) în urma condamnării definitive pentru comiterea unei infracțiuni săvârșite în împrejurări legate de exercitarea profesiei sau a unei alte infracțiuni săvârșite cu intenție. (la 25-07-2011, Litera d) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011. ) (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) numele expertului criminalist autorizat se radiază din Tabelul nominal cuprinzând experții criminalisti autorizați.  +  Articolul 10(1) Experții criminaliști autorizați își desfășoară activitatea de efectuare a expertizelor criminalistice judiciare în cadrul institutelor sau laboratoarelor publice de specialitate ori în cadrul laboratoarelor private de expertize criminalistice, în condițiile prevăzute de lege privind autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice.(2) Experții criminaliști autorizați pot să își exercite activitatea și individual sau în societăți civile profesionale, constituite potrivit legii, care au ca obiect de activitate participarea la efectuarea expertizelor criminalistice, în condițiile legii. (la 25-07-2011, Art. 10 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011. )  +  Articolul 11(1) În scopul apărării drepturilor și intereselor lor experții criminalisti autorizați se pot constitui în asociații profesionale, în condițiile legii.(2) Abrogat. (la 25-07-2011, Alin. (2) al art. 11 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011. )  +  Articolul 11^1Experții criminaliști autorizați potrivit prezentei ordonanțe au obligația să notifice Ministerului Justiției, în termen de 30 de zile, orice schimbare a datelor comunicate la momentul dobândirii calității. (la 05-07-2010, Art. 11^1 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 128 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, care modifică pct. 6 al art. IV din ORDONANȚA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. )  +  Articolul 12Coordonarea activității de autorizare și de evidenta a experților criminalisti autorizați se realizează în cadrul Ministerului Justiției, prin compartimentul de specialitate, care are următoarele atribuții:a) organizarea examenului în scopul dobândirii calității de expert criminalist autorizat;b) ținerea evidentei experților criminalisti autorizați;c) întocmirea și revizuirea periodică a Tabelului nominal cuprinzând experții criminalisti autorizați;d) eliberarea legitimatiilor de expert criminalist autorizat;e) constatarea pierderii calității de expert criminalist autorizat.  +  Articolul 12^1În ceea ce privește procedurile și formalitățile de autorizare, precum și exercitarea profesiei de expert criminalist, prevederile prezentei ordonanțe se completează cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România. (la 02-02-2010, Art. 12^1 a fost introdus de pct. 7 al art. IV din ORDONANȚA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. )  +  Articolul 12^2Experții criminaliști autorizați au obligația de a respecta regulile Codului deontologic, care se aprobă prin ordin comun al ministrului justiției și al ministrului administrației și internelor. (la 25-07-2011, Art. 12^2 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011. )  +  Articolul 13Hotărârea Guvernului nr. 65/1997*) privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 14(1) Prezenta ordonanță intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe va fi aprobat prin ordin al ministrului justiției Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de expert criminalist autorizat.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  p. Ministru de stat, ministrul justiției,
  Flavius Balas,
  secretar de stat
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu Ionescu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
   +  ANEXĂREGULAMENTprivind autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice (la 25-07-2011, Regulamentul prevăzut în anexă a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 156 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011, având conținutul anexei din același act normativ. ) -----