HOTĂRÂRE nr. 284 din 7 aprilie 2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 19 aprilie 2005  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, și al art. 31 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Polițiștii aflați în situațiile prevăzute la art. 31 alin. (1), (1^1) și (1^2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, au dreptul la o compensație lunară pentru chirie, calculată în raport cu salariul lunar corespunzător lunii pentru care se cuvine acest drept, în cuantum de:a) 50% din salariul lunar aflat în plată, dacă locuința închiriată se află în municipii, stațiuni turistice ori balneare sau în localități cu situații deosebite, dar nu mai mult decât este prevăzut în contractul de închiriere;b) 40% din salariul lunar aflat în plată, dacă locuința închiriată se află în alte localități decât cele prevăzute la lit. a), dar nu mai mult decât este prevăzut în contractul de închiriere. (la 23-10-2023, Alineatul (1), Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 ) (2) Stațiunile turistice ori balneare prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt cele definite și atestate prin acte normative aplicabile la nivel național. (la 05-07-2007, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 520 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 iunie 2007. ) (3) Localitățile cu situații deosebite prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt cele care îndeplinesc criteriile privind acordarea sporului pentru activitatea desfășurată în localități sau în zone izolate ori cele din județele unde încadrarea personalului se face cu greutate, stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor.  +  Articolul 2Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care își are domiciliul beneficiază de compensația lunară pentru chiria aferentă unei locuințe închiriate în respectiva localitate, dacă îndeplinește cumulativ următoarele cerințe: (la 23-10-2023, Partea introductivă a articolului 2 a fost modificată de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 ) a) nu beneficiază de acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare aferente deplasării zilnice la/de la locul de muncă din/în altă localitate; (la 23-10-2023, Litera a), Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 ) b) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu deține locuința proprietate personală în localitatea în care a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;c) unitatea de poliție în care polițistul este încadrat nu are posibilitatea sa îi asigure acestuia și, după caz, membrilor familiei sale spațiu de locuit corespunzător;d) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu are atribuită o locuință de serviciu, de intervenție ori din fondul locativ de stat cu plata subvenționată a chiriei în localitatea unde a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului; (la 23-10-2023, Litera d), Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 ) e) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia prezintă un contract de închiriere a unui spațiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soțului/soției, altul decât cel prevăzut la lit. d); (la 13-12-2018, Litera e) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 953 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 13 decembrie 2018 ) f) Abrogată. (la 13-12-2018, Litera f) din Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 953 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 13 decembrie 2018 )  +  Articolul 2^1Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care își are domiciliul beneficiază de compensația lunară pentru chiria aferentă unei locuințe închiriate, situată într-o localitate aflată la maximum 70 km față de locul de muncă, dacă îndeplinește cumulativ următoarele cerințe:a) nu beneficiază de acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare aferente deplasării zilnice la/de la locul de muncă din/în altă localitate;b) nu beneficiază de acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare aferente deplasării săptămânale de la locuința pentru care solicită compensația lunară pentru chirie la locul de muncă;c) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu deține o locuință proprietate personală în localitatea unde solicită acordarea compensației lunare a chiriei, într-o localitate aflată mai aproape de locul de muncă sau în localitatea în care polițistul a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;d) unitatea de poliție în care polițistul este încadrat nu are posibilitatea să îi asigure acestuia și, după caz, membrilor familiei sale spațiu de locuit corespunzător;e) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu are atribuită o locuință de serviciu, de intervenție ori din fondul locativ de stat cu plata subvenționată a chiriei în localitatea unde solicită acordarea compensației lunare a chiriei, într-o localitate aflată mai aproape de locul de muncă sau în localitatea în care polițistul a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;f) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia prezintă un contract de închiriere a unui spațiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soțului/soției, altul decât cel prevăzut la lit. e);g) polițistul care are domiciliul într-o localitate aflată la maximum 70 km de locul de muncă se află în imposibilitatea obiectivă de a mai locui la adresa de domiciliu sau deplasarea de la domiciliu la locul de muncă nu permite îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. (la 23-10-2023, Actul a fost completat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 )  +  Articolul 3(1) Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care își are domiciliul beneficiază de compensație lunară pentru chirie aferentă unei locuințe închiriate în respectiva localitate, dacă îndeplinește cumulativ următoarele cerințe:a) nu beneficiază de acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare aferente deplasării zilnice la/de la locul de muncă din/în altă localitate;b) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu deține locuință proprietate personală în localitatea de domiciliu;c) unitatea de poliție în care polițistul este încadrat nu are posibilitatea să îi asigure acestuia și, după caz, membrilor familiei sale spațiu de locuit corespunzător;d) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu are atribuită o locuință de serviciu, de intervenție ori din fondul locativ de stat cu plata subvenționată a chiriei în localitatea de domiciliu;e) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia prezintă un contract de închiriere a unui spațiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soțului/soției, altul decât cel prevăzut la lit. d);f) în urma efectuării anchetei sociale se constată că polițistul se află într-un caz justificat de a beneficia de compensație pentru chirie.(2) Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care își are domiciliul beneficiază de compensație lunară pentru chirie aferentă unei locuințe închiriate, situată într-o localitate aflată la maximum 70 km față de locul de muncă, dacă îndeplinește cumulativ următoarele cerințe:a) nu beneficiază de acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare aferente deplasării zilnice la/de la locul de muncă din/în altă localitate;b) nu beneficiază de acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare aferente deplasării săptămânale de la locuința pentru care solicită compensația lunară pentru chirie la locul de muncă;c) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu deține o locuință proprietate personală în localitatea unde solicită acordarea compensației lunare a chiriei, într-o localitate aflată mai aproape de locul de muncă sau în localitatea în care polițistul a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;d) unitatea de poliție în care polițistul este încadrat nu are posibilitatea să îi asigure acestuia și, după caz, membrilor familiei sale spațiu de locuit corespunzător;e) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu are atribuită o locuință de serviciu, de intervenție ori din fondul locativ de stat cu plata subvenționată a chiriei în localitatea unde solicită acordarea compensației lunare a chiriei, într-o localitate aflată mai aproape de locul de muncă sau în localitatea în care polițistul a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;f) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia prezintă un contract de închiriere a unui spațiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soțului/soției, altul decât cel prevăzut la lit. e);g) în urma efectuării anchetei sociale se constată că polițistul se află într-un caz justificat de a beneficia de compensație pentru chirie. (la 23-10-2023, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 )  +  Articolul 3^1(1) Ancheta socială prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. f) și alin. (2) lit. g) se efectuează de către o comisie ale cărei organizare și funcționare se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne. La stabilirea cazurilor justificate în care polițiștii pot beneficia de compensația lunară pentru chirie, comisia constată existența a cel puțin unuia dintre următoarele cazuri:a) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu deține un spațiu de locuit corespunzător la adresa de domiciliu avută la data numirii în prima funcție sau mutării în interesul serviciului sau la adresa la care deține o cotă-parte ori proprietate în devălmășie din locuința situată în localitatea de domiciliu avută la data numirii în prima funcție sau mutării în interesul serviciului;b) polițistul se află în imposibilitatea obiectivă de a mai locui la adresa de domiciliu.(2) Rezultatul anchetei sociale se consemnează într-un proces-verbal care se transmite compartimentului de resurse umane. (la 23-10-2023, Articolul 3^1 a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 )  +  Articolul 3^2Polițistul aflat în situația prevăzută la art. 31 alin. (1^2) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, care solicită compensație lunară pentru chirie pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe ori a unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe beneficiază de compensația lunară pentru chirie dacă îndeplinește cumulativ cerințele prevăzute la art. 2, 2^1 sau 3, după caz. (la 23-10-2023, Actul a fost completat de Punctul 6., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 )  +  Articolul 3^3Prin rata lunară prevăzută la art. 31 alin. (1^2) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, se înțelege suma tuturor costurilor lunare generate de contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau de contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe, conform graficului de rambursare, mai puțin cele legate de rambursările anticipate, eventualele dobânzi penalizatoare și alte costuri care nu se regăsesc în graficul de rambursare a ratelor lunare. (la 23-10-2023, Actul a fost completat de Punctul 6., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 )  +  Articolul 3^4Nu se acordă compensația lunară pentru chirie sau pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată în situația în care contractul de închiriere sau contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat cu copiii/părinții polițistului ori ai soției/ soțului acestuia/acesteia. (la 23-10-2023, Actul a fost completat de Punctul 6., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 )  +  Articolul 3^5În vederea acordării compensației lunare pentru chirie, când intervin modificări succesive ale raportului de serviciu al polițistului în localitatea în care se află locul de muncă, este relevantă prima modalitate de stabilire/modificare a raportului de serviciu în acea localitate. (la 23-10-2023, Actul a fost completat de Punctul 6., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 )  +  Articolul 4(1) Polițiștii îndreptățiți să beneficieze de compensația lunară pentru chirie solicitaă, prin raport scris, sefului unității de poliție în care sunt încadrați acordarea acestui drept bănesc.(2) Raportul se înregistrează la secretariatul unității și va conține, în mod obligatoriu, următoarele elemente:a) numărul și data ordinului de mutare în interesul serviciului sau, după caz, ale ordinului de numire ca urmare a absolvirii instituției de învățământ ori chemării/rechemării în activitate;b) date privind situația familială a polițistului în cauză: starea civilă, numărul copiilor și al altor persoane aflate în întreținerea polițistului, domiciliul;c) adresa imobilului care face obiectul contractului de închiriere/vânzare-cumpărare care se anexează raportului; (la 23-10-2023, Litera c), Alineatul (2), Articolul 4 a fost modificată de Punctul 7., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 ) d) dacă polițistul sau, după caz, soția/soțul are atribuită locuință de serviciu, de intervenție ori din fondul locativ de stat cu plata subvenționată a chiriei; (la 23-10-2023, Litera d), Alineatul (2), Articolul 4 a fost modificată de Punctul 7., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 ) e) dacă polițistul sau, după caz, soția/soțul deține locuința proprietate personală în localitatea în care a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului sau în altă localitate aflată la maximum 70 km față de locul de muncă; (la 23-10-2023, Litera e), Alineatul (2), Articolul 4 a fost modificată de Punctul 7., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 ) f) dacă soția/soțul este polițist sau cadru militar în activitate, denumirea unității/indicativul structurii militare în care este încadrată/încadrat și localitatea/garnizoana de dislocare;g) dacă beneficiază de acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare, tipul de deplasare pentru care beneficiază de suma forfetară și adresa la care se deplasează; (la 23-10-2023, Litera g), Alineatul (2), Articolul 4 a fost modificată de Punctul 7., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 ) h) angajamentul de a raporta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situației, orice schimbare intervenită, de natură să modifice condițiile care au stat la baza acordării compensației lunare pentru chirie;i) date privind situația locuințelor deținute anterior de către polițist sau soția/soțul acestuia/acesteia; (la 23-10-2023, Litera i), Alineatul (2), Articolul 4 a fost modificată de Punctul 7., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 ) i^1) dacă soțul/soția încadrat/încadrată într-o autoritate sau instituție publică beneficiază de locuință asigurată de aceasta sau de decontarea chiriei pentru locuință, sens în care se anexează documente eliberate de angajatorul soțului/soției; (la 23-10-2023, Alineatul (2), Articolul 4 a fost completat de Punctul 8., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 ) i^2) declarație pe propria răspundere că locuiește efectiv la adresa imobilului care face obiectul contractului de închiriere/ vânzare-cumpărare. (la 23-10-2023, Alineatul (2), Articolul 4 a fost completat de Punctul 8., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 ) j) declarație pe propria răspundere că datele prezentate în raport sunt reale, contractul de închiriere sau contractul de vânzare-cumpărare nu este încheiat cu copiii/părinții săi ori ai soției/soțului acestuia/acesteia, precum și angajamentul de a restitui, în condițiile legii, sumele încasate fără temei legal, în cazul constatării că datele înscrise nu sunt reale. (la 23-10-2023, Litera j), Alineatul (2), Articolul 4 a fost modificată de Punctul 7., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 ) (3) În cazul în care polițiștii beneficiari ai compensației lunare pentru chirie încheie un nou contract de închiriere, pentru aceeași locuință, cu același proprietar, la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat precedentul ori ca urmare a modificării, prin acordul de voință al părților, a cuantumului chiriei sau în cazul schimbării proprietarului, aceștia au obligația de a comunica, în termen de 30 de zile calendaristice, schimbările intervenite, prin raport scris adresat șefului unității de poliție în care sunt încadrați, la care vor anexa noile documente justificative, urmând ca plata compensației lunare pentru chirie, stabilită în noile condiții, să se realizeze cu data înscrisă pe noul contract de închiriere. (la 05-07-2007, Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 520 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 iunie 2007. ) (4) Polițistul aflat în situația prevăzută la art. 31 alin. (1^2) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, care solicită compensație lunară pentru chirie pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe ori a unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe are obligația să anexeze la raportul scris prevăzut la alin. (1) următoarele documente:a) contractul de vânzare-cumpărare a locuinței achiziționate prin contractul de credit ipotecar/imobiliar sau contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate, încheiat în nume propriu sau împreună cu soția/soțul, în copie;b) contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe, încheiat în nume propriu sau împreună cu soția/soțul, în copie, în cazul achiziționării locuinței prin contract de credit ipotecar/imobiliar;c) declarație pe propria răspundere a solicitantului și, după caz, a soției/soțului, privitoare la obligația acestuia ca, în perioada în care beneficiază de compensația lunară pentru chirie în scopul achitării unei rate sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui contract de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe ori a unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate, locuința achiziționată să nu fie închiriată sau să nu capete altă destinație;d) graficul de rambursare a ratelor sau documentul similar din care să rezulte suma și scadența ratelor, în copie;e) copie de pe alte documente la care se face referire în raport, dacă este cazul. (la 23-10-2023, Articolul 4 a fost completat de Punctul 9., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 ) (5) Polițiștii care optează pentru utilizarea compensației lunare pentru chirie pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui contract de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau a unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe au obligația de a prezenta, anual, în luna ianuarie a anului în curs pentru anul anterior, dovada efectuării plății ratelor sau a fracțiunilor din rată, pe baza extraselor de cont sau documentelor de plată emise de creditor, însoțite de documente din care reiese faptul că și-au stabilit domiciliul sau reședința la adresa locuinței care face obiectul contractului respectiv. (la 23-10-2023, Articolul 4 a fost completat de Punctul 9., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 ) (6) În cazul în care polițiștii beneficiari ai compensației lunare pentru chirie, pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe încheie un contract de credit de refinanțare ipotecar/ imobiliar pentru aceeași locuință, aceștia au obligația de a comunica, de îndată, schimbările intervenite, prin raport scris adresat șefului unității de poliție în care sunt încadrați, la care vor anexa noile documente justificative, urmând ca plata compensației lunare pentru chirie, stabilită în noile condiții, să se realizeze cu data înscrisă pe noul contract de credit. (la 23-10-2023, Articolul 4 a fost completat de Punctul 9., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 )  +  Articolul 5(1) Compartimentul de resurse umane al unității de poliție în care este încadrat polițistul verifică elementele cuprinse în raportul prevăzut la art. 4 și certifică, sub semnătură, realitatea datelor privind situația profesională a acestuia. (la 13-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 953 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 13 decembrie 2018 ) (2) Compartimentul administrarea patrimoniului imobiliar sau persoana desemnată prin dispoziția zilnică cu atribuții pe linia cazării polițiștilor va verifica dacă polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia are atribuită locuință de serviciu, de intervenție ori din fondul locativ de stat cu plata subvenționată a chiriei și va certifica, sub semnătură, realitatea situației de fapt. (la 23-10-2023, Alineatul (2), Articolul 5 a fost modificat de Punctul 10., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 ) (2^1) Verificarea îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 2^1 lit. g) se realizează de către o persoană/persoane desemnată/ desemnate de către șeful unității de poliție în cadrul căreia își desfășoară activitatea solicitantul, aceasta/acestea urmând să transmită compartimentului resurse umane aspectele constatate. (la 23-10-2023, Articolul 5 a fost completat de Punctul 11., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 ) (3) Rezultatul verificării și propunerile se consemnează într-un proces-verbal întocmit de compartimentul de resurse umane și se prezintă șefului unității de poliție pentru a hotărî, după caz, astfel:a) acordarea compensației lunare pentru chirie polițiștilor care îndeplinesc condițiile legale și emiterea dispoziției zilnice de alocare la plata compensației lunare pentru chirie, specificându-se în mod expres data la care se plătește compensația;b) respingerea solicitărilor care nu îndeplinesc condițiile legale de acordare a compensației lunare pentru chirie și comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii.(4) Hotărârea referitoare la acordarea compensației lunare pentru chirie politiștilor care îndeplinesc condițiile legale aparține șefului unității de poliție.(5) Proiectul dispoziției zilnice de alocare la plata compensației lunare pentru chirie va fi vizat pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative în vigoare.(6) Dreptul la compensația lunară pentru chirie se acordă începând cu data înregistrării raportului la secretariatul unității, dar nu mai devreme de data la care contractul de închiriere produce efecte. În situația în care compensația lunară pentru chirie se utilizează pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată aferente unui contract de credit ipotecar/imobiliar ori a unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate, aceasta se acordă începând cu luna plății primei rate, stabilită în graficul de rambursare sau în documentul similar din care să rezulte suma și scadența ratelor, dar nu mai devreme de data depunerii raportului la secretariatul unității. (la 23-10-2023, Alineatul (6), Articolul 5 a fost modificat de Punctul 10., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 ) (7) Termenul maxim pentru emiterea dispoziției zilnice de alocare la plata compensației, precum și pentru comunicarea în scris a răspunsului referitor la respingerea cererii este de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării raportului la secretariatul unității, exclusiv ziua înregistrării. În situații deosebite, la propunerea compartimentului de resurse umane, șeful unității de poliție poate aproba prelungirea termenului inițial, o singură dată, cu maximum 5 zile lucrătoare.(8) În aplicarea dispozițiilor art. 31 alin. (1^5) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la situația accesării compensației lunare pentru chirie având ca obiect o locuință situată într-o localitate aflată la o distanță de maximum 70 km, distanța se stabilește între adresa locului de muncă și adresa imobilului închiriat/cumpărat, pe traseul cel mai scurt de deplasare, pe drumuri publice, folosindu-se calculatorul de rute disponibil pe site-ul Google Maps - https://www.google.com/maps/. (la 23-10-2023, Articolul 5 a fost completat de Punctul 12., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 )  +  Articolul 6Polițiștii numiți în prima funcție sau mutați în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care își au domiciliul, care ulterior își stabilesc domiciliul în noua localitate, au dreptul la compensație lunară pentru chirie dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 2 lit. b)-e).  +  Articolul 7(1) În situația în care soțul/soția solicitantului deține calitatea de polițist/cadru militar în activitate/polițist de penitenciare, având dreptul la compensație lunară pentru chirie în aceeași localitate, se acordă o singură compensație lunară pentru chirie, potrivit opțiunii acestora.(2) Nu se acordă compensația lunară a chiriei în cazul în care soțul/soția încadrat/încadrată în altă autoritate sau instituție publică beneficiază de locuință sau de decontarea chiriei pentru locuință, asigurată de angajator, în localitatea unde polițistul solicită acordarea compensației lunare a chiriei, într-o localitate aflată mai aproape de locul de muncă sau în localitatea unde se află locul de muncă al solicitantului. (la 23-10-2023, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 13., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 )  +  Articolul 8(1) Rapoartele personale ale polițiștilor alocați la plata compensației lunare pentru chirie și procesele-verbale se păstrează într-un dosar separat, la structura financiar-contabilă.(2) Evidența polițiștilor care beneficiază de dreptul prevăzut la art. 31 alin. (1^2) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, este realizată de structura de resurse umane a unității de poliție la care beneficiarul este alocat la drepturi și se consemnează în dosarul personal sau în alte documente de evidență similare. (la 23-10-2023, Articolul 8 a fost completat de Punctul 14., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 )  +  Articolul 9(1) Compensația lunară pentru chirie se plătește pentru luna precedentă la data stabilită pentru plata drepturilor salariale pentru întreg personalul din unitatea de poliție la care beneficiarul este alocat la drepturi, pe baza Statelor de plată întocmite în acest scop.(2) Prin semnătura de primire a sumelor reprezentând compensația lunară pentru chirie polițiștii confirmă că în luna pentru care se face plata nu au intervenit schimbări de natură să modifice dreptul la compensația lunară pentru chirie.(3) Sumele reprezentând compensația lunară pentru chirie, plătite necuvenit, se recuperează conform prevederilor legale în vigoare.(4) În situația în care contractul de închiriere prevede plata chiriei în valută, compensația lunară pentru chirie se va stabili în raport cu cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ultima zi bancară din luna pentru care se face plata. (la 23-10-2023, Articolul 9 a fost completat de Punctul 15., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 ) (5) Dispozițiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător în situația în care compensația lunară pentru chirie se utilizează pentru plata unei rate sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui contract de credit ipotecar/imobiliar ori a unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate încheiat în valută. (la 23-10-2023, Articolul 9 a fost completat de Punctul 15., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 ) (6) Compensația lunară pentru chirie aferentă plății unei rate sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui contract de credit ipotecar/imobiliar ori unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate nu se acordă pentru lunile în care este suspendată obligația de plată a ratelor. (la 23-10-2023, Articolul 9 a fost completat de Punctul 15., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 )  +  Articolul 10(1) Alocarea și scoaterea la/de la plata compensației lunare pentru chirie se fac prin dispoziție zilnică, potrivit normelor în vigoare.(2) În dispoziția zilnică de alocare la plata pentru compensația lunară pentru chirie se va specifica dacă această compensație se utilizează pentru plata chiriei sau a unei rate sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui contract de credit ipotecar/imobiliar ori unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate. (la 23-10-2023, Articolul 10 a fost completat de Punctul 16., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 )  +  Articolul 11În situația plăților pentru fracțiuni de lună, calculul compensației zilnice se face raportându-se compensația lunară la numărul de zile calendaristice din luna pentru care se face plata.  +  Articolul 12Compensația lunară pentru chirie se acordă în condițiile reglementate de prezenta hotărâre și polițiștilor care se află în următoarele situații:a) inițial au deținut locuințe din fondul locativ de stat, iar ulterior, în baza unor hotărâri judecătorești de divorț definitive și irevocabile, au pierdut beneficiul folosinței acestor locuințe;b) au primit locuințe din fondul locativ de stat și, ulterior, acestea au fost redobândite de proprietarii de drept în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile;c) au fost încadrați sau au redobândit calitatea de polițist;d) sunt detașați pentru a îndeplini funcții în afara Ministerului Administrației și Internelor.  +  Articolul 13(1) Compensația lunară pentru chirie, acordată în condițiile reglementate de prezenta hotărâre, se plătește în continuare polițiștilor care:a) sunt trimiși în străinătate pentru îndeplinirea/executarea misiunilor în cadrul forțelor de menținere a păcii sub egida O.N.U., NATO sau a altor organisme internaționale;b) sunt trimiși la studii, cursuri, stagii de practică, de specializare, de perfecționare și alte forme de pregătire în străinătate, cu durata de până la 2 ani inclusiv;c) sunt puși la dispoziție potrivit legii;d) sunt mutați în altă unitate de poliție situată în aceeași localitate în care au fost numiți în prima funcție sau mutați inițial în interesul serviciului;e) sunt detașați/împuterniciți în altă localitate decât cea în care au închiriat spațiul de locuit și nu optează pentru acordarea compensației pentru chirie în localitatea unde au fost detașați/împuterniciți;f) se află în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani sau trei ani în cazul copilului cu handicap, respectiv în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 12 ani ori a copilului cu handicap pentru afecțiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani ori în concediu pentru acomodare în cazul adopției;g) efectuează stagiul de pregătire în rezidențiat.(2) Baza de calcul al compensației lunare pentru chirie, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e), o constituie salariul lunar aflat în plată cuvenit, potrivit legii, pentru situațiile respective, iar pentru cea prevăzută la alin. (1) lit. f) baza de calcul o reprezintă salariul lunar aflat în plată avut în luna anterioară intrării în concediu. (la 23-10-2023, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 17., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 )  +  Articolul 14(1) Compensația lunară pentru chirie nu se acordă în situația în care polițiștilor și, după caz, familiilor acestora, li se atribuie un spațiu de locuit corespunzător, pe care îl refuză.(2) Compensația lunară pentru chirie nu se acordă polițiștilor care au înstrăinat o locuință aflată în proprietatea lor sau a soției/soțului, cu intenția vădită de a beneficia de compensația lunară pentru chirie. (la 23-10-2023, Articolul 14 a fost completat de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 ) (3) În situația prevăzută la alin. (2), intenția vădită se constată de către comisia prevăzută la art. 3^1 alin. (1) sau de către persoana/persoanele desemnată/desemnate potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (2^1), iar în cazul prevăzut la art. 2, de către persoana/ persoanele desemnată/desemnate în acest sens de către șeful unității. (la 23-10-2023, Articolul 14 a fost completat de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 )  +  Articolul 15(1) Dreptul la compensația lunară pentru chirie, inclusiv în situația utilizării acesteia pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată, încetează, după caz, în următoarele situații:a) la data dobândirii de către polițist sau de către soția/soțul acestuia/acesteia, pe orice cale, a unei locuințe proprietate personală în localitatea în care beneficiază de compensație lunară pentru chirie, într-o altă localitate situată mai aproape de locul de muncă sau în localitatea unde se află locul de muncă, alta decât cea achiziționată prin creditul imobiliar/ipotecar ori prin contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate pentru care a solicitat acordarea compensației lunare pentru chirie în vederea achitării ratei sau unei fracțiuni din rată;b) la data încheierii căsătoriei, dacă soția/soțul deține locuință proprietate personală în localitatea în care polițistul beneficiază de compensație lunară pentru chirie, într-o altă localitate situată mai aproape de locul de muncă sau în localitatea unde se află locul de muncă;c) la data încheierii, de către polițistul în cauză sau de către soția/soțul acestuia/acesteia, a contractului de închiriere pentru o locuință de serviciu, de intervenție ori din fondul locativ de stat cu plata subvenționată a chiriei, în localitatea în care polițistul beneficiază de compensație lunară pentru chirie, într-o altă localitate situată mai aproape de locul de muncă sau în localitatea unde se află locul de muncă;d) la data încheierii contractului de închiriere pentru locuința de serviciu sau de intervenție ori a acceptării, în scris, a cazării în căminul de garnizoană;e) la data când se refuză, în scris, atribuirea unui spațiu de locuit corespunzător, potrivit lit. d);f) la data mutării într-o altă localitate. Unitatea din care se mută polițistul plătește compensația lunară pentru chirie până la data expirării termenului legal de predare a funcției înscris în dispoziția de personal;g) în cazul încetării plății drepturilor salariale cuvenite în calitate de polițist;h) la data pierderii, potrivit legii, a dreptului de proprietate asupra locuinței achiziționate prin credit ipotecar/imobiliar pentru care se acordă compensația lunară pentru chirie;i) la data încetării obligației de plată sau data încetării plății ratelor aferente creditului ipotecar/imobiliar ori ale contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate pentru care se acordă compensația lunară pentru chirie;j) la data închirierii sau schimbării destinației locuinței achiziționate prin credit ipotecar/imobiliar pentru care se acordă compensația lunară pentru chirie;k) în cazul neprezentării documentelor prevăzute la art. 4 alin. (5);l) la încetarea contractului de închiriere a locuinței;m) în cazul în care se constată că datele prezentate la depunerea cererii de acordare a compensației lunare pentru chirie nu corespund realității;n) în orice alte cazuri în care nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea compensației lunare a chiriei.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. f), în cazul mutării într-o altă localitate, în situația în care îndeplinesc în continuare condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie, polițiștii care beneficiază de compensația lunară pentru chirie în scopul achitării ratei sau unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar ori a unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate pot opta pentru plata în continuare a compensației lunare pentru chirie în aceleași condiții sau pentru plata compensației lunare pentru chirie pentru o locuință închiriată în noua localitate. Unitatea de poliție din care se mută polițistul plătește compensația lunară pentru chirie până la data expirării termenului legal de predare a funcției.(3) În situația opțiunii pentru plata în continuare a compensației lunare pentru chirie în aceleași condiții, unitatea de poliție din care polițistul se mută transmite unității de poliție în care polițistul se mută întregul dosar de acordare a compensației lunare pentru chirie. (la 23-10-2023, Articolul 15 a fost modificat de Punctul 19., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023 )  +  Articolul 16Compensația lunară pentru chirie nu se acordă polițiștilor trimiși în misiune permanentă în străinătate.  +  Articolul 17Pentru polițiștii beneficiari ai compensației lunare pentru chirie, care sunt mutați într-o altă unitate de poliție din aceeași localitate, se procedează astfel:a) la vechea unitate se consemnează în certificatul de scoatere și alocare de la/la drepturi cuantumul compensației lunare pentru chirie și data până la care s-a achitat;b) la noua unitate se vor analiza rapoartele polițiștilor respectivi, potrivit regulilor prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 18Eventualele contestații privind stabilirea și plata compensației lunare pentru chirie se soluționează de către eșalonul ierarhic superior unității din care face parte polițistul.  +  Articolul 19Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 66/2003 privind cuantumul și condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie, cuvenită polițiștilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 18 februarie 2003.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 7 aprilie 2005.Nr. 284.