ORDIN nr. 166 din 26 ianuarie 2023pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 1.420 din 26.01.2023 al Direcției politici de resurse umane în sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare publice fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia privind desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia de calcul al punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Prevederile prezentului ordin se aplică unităților sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății, a autorităților administrației publice locale, a ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, precum și direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 5Ordinul ministrului sănătății nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 14 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Direcția politici de resurse umane în sănătate, celelalte structuri din cadrul Ministerului Sănătății, unitățile sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății, a autorităților administrației publice locale, a ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, precum și direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 8Concursurile de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcțiilor de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se desfășoară conform metodologiilor în vigoare la data publicării anunțului de concurs.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 26 ianuarie 2023.Nr. 166.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIEprivind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare publice fără paturi sau din direcțiilede sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi  +  Anexa nr. 2METODOLOGIEprivind desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi  +  Anexa nr. 3METODOLOGIEde calcul al punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)------