ORDIN nr. 10 din 6 ianuarie 2022pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanțelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314,315 și 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 10 ianuarie 2022  Având în vedere prevederile:– Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/194 al Comisiei din 12 februarie 2020 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile și care efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri, cu modificările ulterioare;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, modificat prin Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 2.026/2019 și nr. 1.112/2020 ale Consiliului Uniunii Europene, cu modificările ulterioare;– art. 5 alin. (4) și ale art. 314,315 și 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 742.131 din data de 6.12.2021,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Prin prezentul ordin se aprobă:a) Procedura de evidențiere și plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin;b) Procedura de restituire a sumelor reprezentând TVA plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se aplică contribuabililor care utilizează regimurile speciale prevăzute de art. 314,315 și 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:a) regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană;b) regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum;c) regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe.(3) Se aprobă modelele, precum și caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și de păstrare a următoarelor formulare:a) Decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere aferente sumelor datorate ca urmare a utilizării regimurilor speciale, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin;b) Cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente, prevăzută în anexa nr. 4 la prezentul ordin;c) Decizia de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzilor, prevăzută în anexa nr. 5 la prezentul ordin; d) Decizia de respingere a cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente, prevăzută în anexa nr. 6 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, prin organele fiscale din subordinea acestora, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 6 ianuarie 2022.Nr. 10.  +  Anexa nr. 1
  PROCEDURĂ
  de evidențiere și plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale
   +  Capitolul I Dispoziții generale1. Contribuabilii care utilizează regimurile speciale prevăzute de art. 314,315 și 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare regimuri speciale, au obligația să completeze și să depună la organul fiscal competent o declarație specială de TVA, prin mijloace electronice puse la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală, pe pagina proprie de internet.2. Contribuabilii care utilizează regimurile speciale au obligația de a achita TVA declarată potrivit pct. 1, inclusiv obligațiile fiscale accesorii calculate de România ca stat membru de consum, într-un cont special deschis, în euro, la o bancă comercială, până la termenul-limită de declarare a taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 alin. (11),art. 315 alin. (13) și art. 315^2 alin. (23) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal. Contul în care se achită TVA declarată este cel indicat de organul fiscal competent prin intermediul recipisei care atestă validarea declarației speciale depuse de contribuabil potrivit pct. 1.3. Contribuabilii prevăzuți la pct. 1 au obligația de a înscrie pe documentul de plată numărul unic de referință alocat în momentul depunerii fiecărei declarații speciale de TVA, format din codul de țară, codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare special potrivit art. 314 alin. (4),art. 315^2 alin. (11) și (13) din Codul fiscal, după caz, și perioada de declarare.4. Prin organ fiscal competent se înțelege Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, competentă pentru administrarea creanțelor bugetare datorate de contribuabilii care utilizează unul dintre regimurile speciale. 5. Organul fiscal competent organizează, pentru fiecare contribuabil care utilizează regimurile speciale, o evidență specială a taxei pe valoarea adăugată declarate prin declarația prevăzută la pct. 1. În acest scop, organul fiscal competent utilizează o aplicație informatică realizată de Centrul Național pentru Informații Financiare.6. Noțiunile de „stat membru de înregistrare“ și „stat membru de consum“ au sensul definit la art. 314,315 și 315^2 din Codul fiscal, după caz.7. Actele administrativ-fiscale și notificările emise de către organul fiscal competent se comunică contribuabilului care aplică regimurile speciale, la ultima adresă de e-mail declarată de contribuabil la organul fiscal competent, anterior emiterii actului administrativ-fiscal sau a notificării, utilizând aplicația informatică prevăzută la pct. 5. Actele administrativ-fiscale și notificările transmise pe e-mailul declarat de contribuabil la momentul începerii activității se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data transmiterii actului către acesta, potrivit art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Procedura de evidență și plată a sumelor reprezentând TVA în situația în care România este stat membru de înregistrare8. Taxa pe valoarea adăugată datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale se înregistrează, în euro, în evidența specială organizată potrivit pct. 5. 9. Contribuabilii care utilizează regimurile speciale plătesc taxa datorată, în euro, în contul prevăzut la pct. 2, astfel:a) până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea fiecărui trimestru calendaristic, în care au fost prestate servicii, vânzări intracomunitare de bunuri la distanță sau livrări de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări, conform art. 314 și 315 din Codul fiscal; b) până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea perioadei fiscale acoperite de declarație pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, potrivit art. 315^2 din Codul fiscal.10. După preluarea informațiilor în evidența specială privind taxa pe valoarea adăugată declarată prin declarația specială prevăzută la pct. 1 și încasată în contul prevăzut la pct. 2, organul fiscal competent transferă sumele încasate, pentru fiecare stat membru de consum, potrivit declarațiilor speciale depuse de contribuabili, în termen de cel mult 20 de zile de la sfârșitul lunii în care au fost încasate aceste sume. În acest sens, organul fiscal competent întocmește un referat, la care atașează dispoziția de plată externă pentru fiecare transfer către statele membre de consum.11. Organul fiscal competent notifică contribuabilii care nu achită TVA aferentă regimurilor speciale, în termen de maximum 10 zile de la împlinirea termenului prevăzut la pct. 9. Notificarea ulterioară pentru neplata TVA și măsurile luate pentru colectarea TVA sunt în responsabilitatea statelor membre de consum. 12. Contribuabilul care utilizează regimurile speciale și care a fost notificat de statul membru de consum potrivit pct. 11 are obligația plății TVA restante direct statului membru de consum.13. După termenul prevăzut la pct. 10, orice sumă reprezentând TVA încasată în contul prevăzut la pct. 2 se transferă fiecărui stat membru de consum potrivit declarațiilor speciale depuse de contribuabili, organul fiscal competent întocmind în acest sens câte o dispoziție de plată externă.14. Obligația stabilirii și calculării oricăror dobânzi, penalități sau altor taxe pentru neplata TVA la termenul prevăzut la pct. 9 revine fiecărui stat membru de consum, conform prevederilor legislației naționale a acestui stat.15. În situația în care România primește o cerere de recuperare în conformitate cu dispozițiile Directivei Consiliului 2010/24/UE privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de impozite, taxe și alte măsuri, în care sunt înscrise creanțe reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale, organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.16. Pentru recuperarea sumelor reprezentând TVA și accesorii aferente de la contribuabilii care utilizează regimurile speciale, organul fiscal competent începe executarea silită folosind modelele de acte de executare existente în legislația națională, cu menționarea sumelor în euro, în cuprinsul acestora.16^1. În cazul contribuabililor care utilizează regimurile speciale și care nu au domiciliul fiscal pe teritoriul României, organul fiscal competent procedează la formularea unei cereri de asistență reciprocă la recuperare în conformitate cu prevederile titlului X «Aspecte internaționale», cap. III «Asistență reciprocă în materie de recuperare a creanțelor în baza regulamentelor europene și a Convențiilor internaționale la care România este parte» din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cuprinsul cererilor de recuperare transmise autorităților competente din alte state, organul fiscal competent indică contul prevăzut la pct. 2, aplicându-se în mod corespunzător prevederile prezentului capitol. (la 25-09-2023, Capitolul II, Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 1.462 din 11 septembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 septembrie 2023 ) 16^2. În cazul contribuabililor care utilizează regimurile speciale și care au domiciliul fiscal pe teritoriul României, organul fiscal competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia aplică în mod corespunzător prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.288/2019 privind procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, în vederea efectuării procedurii de transfer al sumelor reprezentând TVA datorată de acești contribuabili. (la 25-09-2023, Capitolul II, Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 1.462 din 11 septembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 septembrie 2023 )  +  Capitolul III Procedura de evidență și plată a sumelor reprezentând TVA în situația în care România este stat membru de consum17. În situația în care România este stat membru de consum, evidența taxei pe valoarea adăugată se organizează de organul fiscal competent, pentru fiecare contribuabil care aplică regimurile speciale, în euro și în lei, prevederile pct. 5 aplicânduse în mod corespunzător.18. Sumele reprezentând TVA datorate de contribuabilii care au ales ca stat membru de înregistrare alt stat membru al Uniunii Europene se virează de către statele membre de înregistrare în contul prevăzut la pct. 2.19. În termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor prevăzute la pct. 18, după conversia în lei, acestea se virează din contul prevăzut la pct. 2 în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.10.01.06 „TVA aferent serviciilor și vânzărilor la distanță transferat statului membru de consum de către statele membre de înregistrare“, deschis în lei la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, codificat cu codul de identificare fiscală al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București. Conversia sumelor virate de către statele membre de înregistrare potrivit pct. 18 se efectuează la cursul negociat cu banca la care este deschis contul prevăzut la pct. 2, valabil pentru ziua în care s-a efectuat plata în acest cont.20. În situația în care contribuabilul care aplică regimurile speciale nu efectuează plata TVA sau o efectuează cu întârziere, se calculează obligații fiscale accesorii pentru neachitarea TVA la termenul prevăzut la pct. 9, potrivit prevederilor art. 173 și 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și se întreprind măsurile necesare pentru colectarea acestora potrivit legii. În acest sens, organul fiscal competent întocmește Decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere aferente sumelor datorate ca urmare a utilizării regimurilor speciale, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin. 21. Obligațiile fiscale accesorii calculate și comunicate contribuabililor care utilizează regimurile speciale se virează din contul prevăzut la pct. 2 în contul de venituri la bugetul de stat 20.A.10.03.00 „Obligații fiscale accesorii aferente TVA“, deschis în lei la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, codificat cu codul de identificare fiscală al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București.22. În vederea recuperării TVA de plată și a obligațiilor fiscale accesorii aferente de la contribuabilii care utilizează regimurile speciale, organul fiscal competent procedează la formularea unei cereri de asistență reciprocă la recuperare în conformitate cu prevederile cap. II «Asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de taxe, impozite, drepturi și alte măsuri» sau cap. III «Asistență reciprocă în materie de recuperare a creanțelor în baza regulamentelor europene și a Convențiilor internaționale la care România este parte» ale titlului X «Aspecte internaționale» din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cuprinsul cererilor de recuperare transmise autorităților competente din alte state, organul fiscal competent indică contul prevăzut la pct. 2, aplicându-se în mod corespunzător prevederile prezentului capitol. (la 25-09-2023, Punctul 22., Capitolul III, Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 1.462 din 11 septembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 septembrie 2023 )
   +  Anexa nr. 2
  PROCEDURĂ
  de restituire a sumelor reprezentând TVA plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale
   +  Capitolul I Procedura de restituire a TVA plătită în plus de contribuabilii care aplică regimurile speciale în situația în care România este stat membru de înregistrare1. În situația în care contribuabilul depune la Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, denumită în continuare organ fiscal competent, o declarație de modificare a TVA cu diminuare de sumă, înainte de virarea sumelor cuvenite fiecărui stat membru de consum, organul fiscal competent restituie TVA plătită în plus rezultată ca urmare a rectificării, la cererea contribuabilului, potrivit prevederilor art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 1.1. Cererea de restituire poate fi depusă și în mediul electronic la adresa de e-mail pusă la dispoziție de statul român, ce poate fi identificată accesând linkul https://ec.europa.eu/ taxation_customs/business/vat/oss_en, la secțiunea Member States OSS Contacts. 1.2. Modelul Cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente este cel prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.2. Restituirea TVA plătite în plus se efectuează numai după compensarea eventualelor obligații fiscale datorate de contribuabilul care utilizează regimurile speciale.3. În vederea constatării compensării TVA plătite în plus cu eventualele obligații fiscale datorate de contribuabil, organul fiscal competent solicită organului fiscal care administrează obligațiile fiscale datorate de contribuabil comunicarea situației obligațiilor fiscale pe care le înregistrează contribuabilul ce pot face obiectul compensării. 4. (1) Organul fiscal care administrează obligațiile fiscale datorate de contribuabil transmite organului fiscal competent, în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării, informațiile necesare efectuării compensării, astfel cum acestea sunt cuprinse în modelul Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale, la secțiunea II - Obligații fiscale/bugetare restante care s-au stins prin compensare, cu excepția celei referitoare la data stingerii prin compensare, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) În termen de cel mult 5 zile de la data primirii informațiilor prevăzute la alin. (1), organul fiscal competent va solicita băncii la care este deschis contul special, în euro, efectuarea conversiei, potrivit pct. 3, a sumelor reprezentând TVA plătită în plus, în limita obligațiilor fiscale/bugetare ce pot fi compensate. Compensarea cu obligațiile fiscale datorate de contribuabil se realizează de către organul fiscal competent, în funcție de data exigibilității acestora, astfel cum rezultă din informațiile furnizate de organul fiscal care administrează obligațiile fiscale datorate de contribuabil. În acest sens, organul fiscal competent întocmește un referat, la care atașează ordinul de schimb valutar și ordinul de plată pentru transferul sumelor în contul de venituri ale bugetului de stat, prevăzut la alin. (3).(3) Contul de venituri ale bugetului de stat în care se efectuează transferul sumelor în lei este contul 20.A.10.02.05 „Restituiri de TVA pentru contribuabilii care aplică regimurile speciale, cu privire la serviciile și vânzările la distanță“, deschis în lei la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, codificat cu codul de identificare fiscală al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București. 5. În termen de cel mult 5 zile de la creditarea contului prevăzut la pct. 4 alin. (3), organul fiscal competent întocmește Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale, utilizând formularul prevăzut de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017, cu modificările și completările ulterioare. Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale se va întocmi în 4 exemplare, în format hârtie, acestea urmând să fie păstrate astfel:a) un exemplar la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București;b) un exemplar la organul fiscal competent;c) un exemplar la organul fiscal central care administrează obligațiile fiscale datorate de contribuabil;d) un exemplar se comunică contribuabilului.6. Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, ca urmare a primirii Deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale, întocmește ordine de plată cu indicarea conturilor bugetare corespunzătoare, iar în rubrica „data debitării“ va înscrie data stingerii prin compensare, prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare. După efectuarea transferului, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București va restitui organului fiscal competent 3 exemplare din Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale, din care: un exemplar se comunică contribuabilului, un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, iar cel de-al 3-lea exemplar se transmite la organul fiscal unde sunt înregistrate obligațiile fiscale stinse prin compensare.7. Eventualele sume reprezentând TVA plătită în plus, rămase după efectuarea compensării, se restituie contribuabilului de către organul fiscal competent, în euro, din contul special deschis la banca comercială. În acest sens, organul fiscal competent întocmește următoarele documente:a) un referat privind restituirea TVA plătite în plus;b) Decizia de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzilor, prevăzută în anexa nr. 5 la ordin;c) ordinul de plată prin care se transferă suma de restituit în contul indicat în cererea de restituire sau, după caz, în Declarația de începere a activității depusă de contribuabil.8. În cazul în care organul fiscal competent constată ca nu sunt îndeplinite condițiile pentru restituirea sumelor solicitate de contribuabil, acesta întocmește un referat prin care menționează motivele care stau la baza respingerii cererii și temeiul legal, precum și Decizia de respingere a cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente, prevăzută în anexa nr. 6 la ordin. 9. În situația în care contribuabilul depune o declarație de modificare de TVA, cu diminuare de sumă, după efectuarea viramentelor de sume cuvenite fiecărui stat membru de consum, restituirea sumei plătite în plus se efectuează de către statele membre de consum direct contribuabilului solicitant.10. Prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător și în situația în care contribuabilii care utilizează regimurile speciale achită sume în plus în contul special deschis la banca comercială.  +  Capitolul II Procedura de restituire a TVA plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale în situația în care România este stat membru de consum11. În situația în care contribuabilul modifică declarația specială de TVA, prin diminuare de sumă, după virarea de către statul membru de înregistrare a sumelor cuvenite României ca stat membru de consum, la cererea contribuabilului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, organul fiscal competent restituie acestuia suma reprezentând TVA plătită în plus, rezultată din modificarea declarației speciale de TVA și virată în contul special deschis, în euro, la o bancă comercială, potrivit prevederilor art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 12. Prevederile pct. 11 se aplică în mod corespunzător și în situația sumelor încasate în plus față de suma înscrisă în declarația specială de TVA, în contul special deschis, în euro, la o bancă comercială, datorate României ca stat membru de consum.13. Restituirea TVA se efectuează de către organul fiscal competent în euro.  +  Capitolul III Audierea contribuabilului care solicită restituirea sumelor rezultate din utilizarea regimurilor speciale14. După aprobarea referatului prevăzut la pct. 8 al cap. I, organul fiscal competent procedează la audierea contribuabilului care solicită restituirea sumelor rezultate din utilizarea regimurilor speciale, în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.15. Pentru realizarea audierii contribuabilului, organul fiscal competent transmite acestuia o notificare prin care solicită prezentarea punctului de vedere cu privire la motivele de respingere constatate.16. Audierea contribuabilului care utilizează regimurile speciale se realizează înainte de emiterea și comunicarea deciziei de respingere a cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente.17. În notificarea prevăzută la pct. 15, organul fiscal competent indică termenul în care acesta trebuie să își prezinte punctul de vedere, respectiv cel mult 5 zile lucrătoare de la data comunicării notificării. Termenul poate fi prelungit, pentru motive justificate, cu acordul conducătorului organului fiscal competent.18. În cazul în care contribuabilul refuză explicit să comunice punctul de vedere la termenul stabilit de organul fiscal competent în vederea audierii, potrivit pct. 17, audierea se consideră a fi îndeplinită.19. În cazul necomunicării punctului de vedere la termenul stabilit potrivit pct. 17, organul fiscal competent comunică o nouă notificare, prin care va acorda un nou termen de comunicare a punctului de vedere al contribuabilului. În cazul în care contribuabilul nu comunică punctul de vedere nici după cea de-a doua notificare, audierea se consideră îndeplinită și organul fiscal competent întocmește un referat în care consemnează acest fapt.20. După analizarea punctului de vedere comunicat de contribuabil, organul fiscal competent emite Decizia de respingere a cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la ordin.
   +  Anexa nr. 3Antet^1)^1) Se vor trece sigla, conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.Dosar fiscal nr. ...............Nr. ......... din ..............Către ...............................................,cod de înregistrare specială ...............................Adresă^2): .............................................................^2) Se va menționa adresa de corespondență a contribuabilului care utilizează regimurile speciale.
  DECIZIE
  referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere
  aferente sumelor datorate ca urmare a utilizării regimurilor speciale
  În temeiul art. 98 lit. c) și al art. 173 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru neachitarea taxei pe valoarea adăugată, la termenul de scadență, de către debitorul care utilizează regimurile speciale prevăzute de art. 314,315 și 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau de corespondentul acestor articole din legislația statului membru de înregistrare, s-au calculat dobânzi și penalități de întârziere, în cuantum total de ........ euro, astfel:a) dobânzi în cuantum de ........... euro;b) penalități de întârziere în cuantum de ....... euro.Dobânzile și penalitățile de întârziere calculate prin prezenta decizie se achită în euro, în contul IBAN ..........................., deschis la banca ............................................., pe seama Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, cod de identificare fiscală ........................ .Pentru identificarea plății efectuate de dumneavoastră este necesar ca în documentul de plată să menționați în căsuța „Explicații“ codul de înregistrare specială ........................., în caz contrar există riscul să nu poată fi stinse dobânzile și penalitățile de întârziere calculate prin prezenta decizie.Detaliile referitoare la modul de calcul al sumelor reprezentând dobânzi și penalități de întârziere aferente taxei pe valoare adăugată se află în anexă.Vă invităm să achitați dobânzile și penalitățile de întârziere, în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:– până la data de 5 a lunii următoare inclusiv, dacă data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;– până la data de 20 a lunii următoare inclusiv, dacă data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.În conformitate cu prevederile art. 152 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanță.Asupra emiterii prezentei decizii organul fiscal nu este obligat să asigure contribuabilului/plătitorului posibilitatea de ași exprima punctul de vedere cu privire la faptele și împrejurările relevante în luarea prezentei decizii, conform art. 9 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestație la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 și 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura ..............................
  L.S.
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679  +  ANEXĂla Decizia nr. ..... din data de ........…
  Documentul prin care s-a individualizat suma de plată^1Categoria de sumă^2Perioada pentru care se calculează dobânda sau penalitatea de întârziereSuma obligație principală - euro -Zilede întârziereCotă reprezentând dobândă sau penalitate^3Suma- euro -
  TOTAL
  ^1 Se vor menționa denumirea documentului care constituie titlu de creanță și prin care s-a individualizat obligația fiscală principală, numărul și data acestuia.^2 Se va menționa categoria de sumă: dobânzi sau penalități de întârziere.^3 Nivelul dobânzii și penalității de întârziere se stabilește conform art. 174 alin. (5) și art. 176 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.1. Denumire: Decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere aferente sumelor datorate ca urmare a utilizării regimurilor speciale2. Format: A4/t1.3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se utilizează în baza art. 98 lit. c) și a art. 173 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.5. Se întocmește în 2 exemplare de către serviciul cu atribuții în aplicarea legislației privind regimurile speciale prevăzute de art. 314,315 și 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.6. Circulă 1 exemplar la debitor.7. Se arhivează 1 exemplar la organul fiscal emitent.
   +  Anexa nr. 4Nr. ............... din ..........................Către Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți
  CERERE
  de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale
  sau de acordare a dobânzii aferente
  Subscrisa ..............................., cu domiciliul/sediul în …...........*), localitatea ....................., str. ................. nr. ...., bl. ....., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul .............., având codul de înregistrare specială ......................., solicit restituirea taxei pe valoarea adăugată plătite în plus, după cum urmează:*) Se va menționa statul membru de consum sau statul membru de înregistrare, după caz.[ ] restituirea taxei pe valoarea adăugată, în sumă de ........ euro, în temeiul art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;[ ] acordarea dobânzilor aferente taxei pe valoarea adăugată, în temeiul art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.Menționez că am luat cunoștință că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal central eventualele obligații fiscale/bugetare restante existente în evidența fiscală la data restituirii.Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite să se efectueze în contul bancar nr. ........., deschis la ...................... .
  Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
  ..................................................................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura .....................
  Data ...............................
   +  Anexa nr. 5Antet^1)^1) Se vor trece sigla, conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.Dosar fiscal nr. ...............Nr. ......... din ..............Către ..............................................................,cod de identificare specială ............................Adresă^2) ..........................................................^2) Se va menționa adresa de corespondență a contribuabilului care utilizează regimurile speciale.
  DECIZIE
  de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii
  care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzilor
  În temeiul prevederilor art. 168 și/sau ale art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ........... din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. .......... din data de .........................., s-a stabilit suma de restituit/dobânda acordată în cuantum de .............. euro, pentru taxa pe valoarea adăugată rezultată din ............................^3) nr. ........ din data de ..............., ca urmare a utilizării regimurilor speciale prevăzute de art. 314,315 și 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau de corespondentul acestor articole din legislația statului membru de înregistrare.^3) Se va menționa denumirea documentului din care rezultă suma de restituit, cum ar fi declarația prin care se corectează declarația specială de TVA, documentul de plată și orice alt document din care rezultă această sumă.Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestație la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 și 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ...........................
  Semnătura și ștampila unității ..............
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/6791. Denumire: Decizie de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzilor2. Format: A4/t1.3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se utilizează în baza art. 168 și/sau a art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau a altor prevederi legale incidente, după caz.5. Se întocmește în 2 exemplare de serviciul cu atribuții în aplicarea legislației privind regimurile speciale prevăzute de art. 314,315 și 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.6. Circulă 1 exemplar la contribuabil.7. Se arhivează 1 exemplar la organul fiscal emitent.
   +  Anexa nr. 6Antet^1)^1) Se vor trece sigla, conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.Dosar fiscal nr. ...............Nr. ......... din ..............Către ………................……...............................cod de înregistrare specială ..…........................ Adresă^2): ...........................................................^2) Se va menționa adresa de corespondență a contribuabilului care utilizează regimurile speciale.
  DECIZIE
  de respingere a cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii
  care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente
  Având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ............ din data de ................, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .........................., prin care solicitați:[ ] restituirea taxei pe valoarea adăugată, în sumă de ........ euro, ca urmare a utilizării regimurilor speciale prevăzute de art. 314,315 și 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;[ ] acordarea dobânzilor aferente taxei pe valoarea adăugată, în temeiul art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,vă comunicăm că cererea a fost respinsă din următoarele motive:......................................................................................................................................................................................Temeiul de drept:...........................................................................................Mențiuni privind audierea contribuabilului:...........................................................................................Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestație la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 și 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ...........................
  Semnătura și ștampila unității ..............
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/6791. Denumire: Decizie de respingere a cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente2. Format: A4/t1.3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se utilizează în baza art. 168 și/sau a art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau a altor prevederi legale incidente, după caz.5. Se întocmește în 2 exemplare de serviciul cu atribuții în aplicarea legislației privind regimurile speciale prevăzute de art. 314,315 și 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.6. Circulă 1 exemplar la contribuabil.7. Se arhivează 1 exemplar la organul fiscal emitent.
  ----