ORDIN nr. 4.955 din 30 august 2022privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "FRAM" din municipiul Sibiu
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 27 septembrie 2022  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 6 din 19.07.2022,ținând cont de Referatul de aprobare nr. 5.304 din 2.08.2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „FRAM“ din municipiul Sibiu,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă autorizația de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „FRAM“, cu sediul în municipiul Sibiu, Strada Berăriei nr. 4, spațiile HD11-HD20, județul Sibiu, pentru nivelul de învățământ „primar“, forma de învățământ „cu frecvență“, limba de predare „română“, începând cu anul școlar 2022-2023, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autorizația de funcționare provizorie conferă dreptul de organizare și desfășurare a procesului de învățământ, pentru nivelul de învățământ „primar“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „FRAM“ din municipiul Sibiu.  +  Articolul 3(1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „FRAM“ din municipiul Sibiu are următoarele obligații: a) de a angaja personal didactic de conducere și de predare, cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare; b) de a solicita acreditarea în termen de maximum trei ani de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în vigoare, dar nu mai târziu de anul școlar 2029-2030, pentru nivelul de învățământ „primar“, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie;c) de a întocmi și înainta Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calității, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).(2) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol.  +  Articolul 4Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „FRAM“ din municipiul Sibiu este monitorizată și controlată periodic de Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie.  +  Articolul 5Asociația «Aripi pentru succes», unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară «FRAM» din municipiul Sibiu, Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. (la 25-09-2023, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 5.062 din 13 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 septembrie 2023 )  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 30 august 2022.Nr. 4.955.  +  ANEXĂ  +  Județul Sibiu
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/ Nivelul de calificareProfilul/ DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/ SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Școala Primară„FRAM“4/10.06.2022Asociația „Aripi pentru succes“Municipiul Sibiu, Str. Berăriei nr. 4, Spațiile HD11-HD20, tel.: 0724/491440, gradinitafram@gmail.comPrimarRomânăCu frecvență (zi)
  Capacitate maximă de școlarizare - 3 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 3 formațiuni de studiu/schimbul 1)
  (la 25-09-2023, ANEXA a fost modificată de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 5.062 din 13 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 septembrie 2023 )
  ----