HOTĂRÂRE nr. 237 din 8 februarie 2001 (*republicată*)pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 12 septembrie 2008    ----------- Notă *) Republicată în temeiul art. VI pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 321/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 237/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 22 februarie 2001 şi a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2001 privind majorarea limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute în unele acte normative din domeniul turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 6 decembrie 2001.  +  Articolul 1Se aprobă Normele cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Operatorii economici care deţin sau administrează structuri de primire turistice - hoteluri, moteluri, vile, cabane, campinguri, sate de vacanţă, bungalouri, pensiuni turistice şi agroturistice şi alte unităţi cu funcţie de cazare turistică - au obligaţia să respecte şi să aplice integral prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 3 (1) Săvârşirea următoarelor fapte constituie contravenţii, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni: a) refuzul cazării turiştilor în cazul în care există locuri de cazare disponibile; b) neasigurarea ordinii, liniştii publice şi a bunelor moravuri în structurile de primire turistice; c) neasigurarea securităţii turiştilor şi a bunurilor acestora în structurile de primire turistice; d) nerespectarea obligaţiei privind întocmirea fişei de anunţare a sosirii şi plecării şi completarea cărţii de imobil, după caz; e) transmiterea de către personalul structurilor de primire turistice a unor informaţii cu privire la sejurul turiştilor, cu excepţia cazului în care aceste informaţii sunt solicitate de ofiţerii sau subofiţerii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; f) cazarea minorilor sub 14 ani care sunt neînsoţiţi de părinţi sau de reprezentanţii legali, cu excepţia celor aflaţi în drumeţie, tabere, excursii, concursuri sau în alte acţiuni similare, însoţiţi de cadre didactice, antrenori şi ghizi; g) permiterea de către personalul structurilor de primire turistice a vizitării unui turist fără a avea acordul acestuia; h) permiterea de către personalul structurilor de primire turistice a rămânerii peste noapte a unui vizitator al turistului fără ca pentru acesta să fie întocmită fişa de anunţare a sosirii şi plecării sau fără a se completa cartea de imobil, după caz; i) neinformarea de către personalul structurilor de primire turistice a organelor de poliţie cu privire la apariţia unor persoane care au săvârşit infracţiuni şi care au fost date în urmărire, precum şi a altor persoane cunoscute ca traficanţi, turbulenţi, prostituate, proxeneţi etc.; j) efectuarea unor controale în spaţiile de cazare a turiştilor în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; k) angajarea de către deţinătorii sau administratorii spaţiilor de cazare a unor persoane neinstruite. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. d), e), g) şi h); b) de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), f), i), j) şi k).  +  Articolul 4 (1) Contravenţiile se constată şi amenzile se aplică de reprezentanţii împuterniciţi de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, precum şi de ofiţerii şi subofiţerii de poliţie. (2) În cazul repetării contravenţiilor sus-menţionate, împuterniciţii Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale pot retrage brevetul de turism al directorului şi/sau certificatul de clasificare a structurii de primire turistice respective.  +  Articolul 5Dispoziţiile art. 3 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 41/1996 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi asigurarea securităţii turiştilor în structurile de primire turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 13 februarie 1996, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  AnexăNORMA (R) 08/02/2001