DECIZIE nr. 353 din 27 aprilie 2015privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 30 aprilie 2015  În temeiul art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 10 alin. (2) pct. 10, art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta decizie stabilește procedura de acordare, modificare, încetare, prelungire și cesionare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, precum și drepturile și obligațiile corespunzătoare cu privire la utilizarea frecvențelor radio. (la 19-09-2023, Alineatul (1), Articolul 1, Capitolul I a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) (2) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, poate acorda dreptul de utilizare a unor frecvențe radio unei persoane autorizate în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța-cadru.  +  Articolul 2(1) Prezenta decizie se aplică pentru:a) frecvențele/benzile de frecvențe radio cu utilizare neguvernamentală conform Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe radio, denumit în continuare TNABF, ce pot fi utilizate numai după obținerea unei licențe de utilizare a frecvențelor radio în vederea furnizării de rețele de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice;b) frecvențele/benzile de frecvențe radio în partaj neguvernamental/guvernamental conform TNABF, ce pot fi utilizate numai după obținerea unei licențe de utilizare a frecvențelor radio în vederea furnizării de rețele de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice. (la 19-09-2023, Alineatul (1), Articolul 2, Capitolul I a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) (2) Prezenta decizie nu se aplică pentru:a) frecvențele radio ori benzile de frecvențe radio utilizate prin exceptare de la regimul de licențiere, în condițiile legii, de către anumite categorii de echipamente radio; (la 22-06-2021, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din DECIZIA nr. 224 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 ) b) frecvențele radio alocate/asignate pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare și reprezentanțele organizațiilor internaționale acreditate în România;c) benzile de frecvențe radio atribuite, conform TNABF, pentru serviciul de amator, atunci când sunt utilizate pentru aplicații în serviciul de amator;d) benzile de frecvențe radio atribuite, conform TNABF, serviciilor de radiodifuziune sonoră și televiziune, atunci când sunt utilizate de către stații de radiocomunicații în cadrul acestor servicii.  +  Articolul 3(1) În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definițiile prevăzute în Ordonanța-cadru.(2) În înțelesul prezentei decizii, prin autorizația de asignare a frecvențelor, denumită în continuare AAF, care se constituie anexă la licența de utilizare a frecvențelor radio, ANCOM stabilește frecvențe radio/benzi de frecvențe radio, utilizate de una sau mai multe stații de radiocomunicații, precum și parametrii tehnici și operaționali asociați acestora.  +  Articolul 4(1) Licența de utilizare a frecvențelor radio, denumită în continuare LUF, cuprinde, în principal, informațiile din cadrul art. 24 alin. (2) din Ordonanța-cadru, precum și datele de identificare ale titularului, drepturile de utilizare a spectrului acordate, care se concretizează în frecvența sau frecvențele asignate, subbenzile de frecvențe alocate sau, după caz, banda sau benzile de frecvențe în care se vor realiza asignări în baza LUF, menționarea serviciului de radiocomunicații, aria furnizării rețelei sau serviciului de comunicații electronice, condiții tehnice și operaționale asociate drepturilor de utilizare, obligațiile titularului, termenul de valabilitate a drepturilor de utilizare, data intrării în vigoare a drepturilor de utilizare, precum și alte obligații ce decurg din legislația în vigoare în domeniul comunicațiilor electronice. (la 19-09-2023, Alineatul (1), Articolul 4, Capitolul I a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) (2) AAF cuprinde, în principal, datele de identificare ale titularului, frecvența sau frecvențele radio/benzile de frecvențe radio asignate, parametrii tehnici și operaționali ai unei stații de radiocomunicații sau, după caz, ai stațiilor de radiocomunicații din componența unei rețele, precum și alte date relevante.  +  Articolul 5(1) În situația acordării unei licențe de utilizare a frecvențelor radio în condițiile Ordonanței-cadru, utilizarea efectivă a frecvențelor radio este permisă numai după obținerea LUF și, cu anumite excepții, AAF, în condițiile prezentei decizii. (la 19-09-2023, Alineatul (1), Articolul 5, Capitolul I a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) (2) Nu este necesară obținerea LUF atunci când spectrul radio este utilizat prin intermediul unor echipamente de radiocomunicații care funcționează în regim de recepție, cu excepția cazurilor în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor:a) echipamente care operează în cadrul unor rețele în serviciile mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit; (la 22-06-2021, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din DECIZIA nr. 224 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 ) b) echipamente din serviciul de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), în cazul în care acestea sunt amplasate la țărm/la sol și operează în asociere cu nave/aeronave.(3) Nu este necesară obținerea AAF atunci când spectrul radio este utilizat prin intermediul unor echipamente de radiocomunicații care funcționează în regim de recepție, cu excepția cazurilor în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor:a) echipamente care fac parte integrantă din rețele ce includ stații de emisie (în sensul că prin rețelele respective nu se pot furniza servicii de comunicații electronice în absența acestor echipamente de recepție);b) echipamente din serviciul de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), în cazul în care acestea sunt amplasate la bordul navelor/aeronavelor.(3^1) Utilizarea frecvențelor radio exclusiv prin recepție în cazul echipamentelor prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) și alin. (3) lit. b) este permisă numai după obținerea LUF și/sau AAF, după caz, când această măsură este necesară pentru respectarea obligațiilor care decurg dintr-un acord internațional la care România este parte. (la 22-06-2021, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din DECIZIA nr. 224 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 ) (3^2) Utilizarea frecvențelor radio exclusiv prin recepție în cazul echipamentelor radio prevăzute la alin. (3) lit. a) este permisă numai după obținerea AAF, când asigurarea protecției radio pentru recepție într-un amplasament dat este implicită. (la 22-06-2021, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din DECIZIA nr. 224 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 ) (4) Nu este necesară obținerea LUF în cazul în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor echipamente terminale de comunicații electronice care funcționează în regim de emisie sau emisie/recepție sub controlul unei rețele de comunicații electronice, cu excepția cazurilor în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor:a) terminale care operează într-o rețea din cadrul serviciilor de radiocomunicații prin satelit pentru care nu există LUF în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice în România;b) terminale care operează în cadrul unor rețele în serviciul mobil terestru alcătuite din stații mobile și/sau portabile, fără stație de bază.(4^1) Nu este necesară obținerea AAF pentru stațiile de bază aflate în componența rețelelor publice de comunicații mobile și mobile/fixe pentru a căror furnizare există LUF în benzile de frecvențe prevăzute în anexa nr. 1, în condițiile respectării art. 16^1 (la 19-09-2023, Articolul 5, Capitolul I a fost completat de Punctul 5., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) (5) Nu este necesară obținerea AAF în cazul în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor echipamente terminale de comunicații electronice care funcționează în regim de emisie sau emisie/recepție exclusiv sub controlul unei rețele de comunicații electronice pentru care există LUF, cu următoarele excepții:a) echipamente terminale care operează sub controlul unor rețele în cadrul serviciilor mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit, fix prin satelit, al unor rețele de comunicații mobile profesionale (inclusiv acelea cu acces public restrâns) în serviciul mobil terestru, precum și al unor rețele de tip punct-multipunct pentru uz propriu în serviciul fix;b) echipamente terminale care operează sub controlul unor rețele în cadrul serviciului de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), în cazul în care acestea sunt amplasate la bordul navelor/aeronavelor sau atunci când operează la țărm/la sol în asociere cu acestea.(5^1) Nu este necesară obținerea AAF pentru echipamentele terminale prevăzute la alin. (5) lit. a) și b) care funcționează în regim de emisie sau emisie/recepție și exclusiv sub controlul unei rețele de comunicații electronice pentru care există LUF, dacă respectivele echipamente utilizează spectrul radio în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) din Ordonanța-cadru. (la 22-06-2021, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din DECIZIA nr. 224 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 ) (6) Pentru sistemele de comunicații globale prin satelit și sistemele de comunicații mobile celulare la bordul navelor sau al aeronavelor, care nu dețin infrastructură (spre exemplu, stații coordonatoare, stații de calibrare etc.) pe teritoriul României, dreptul de utilizare a spectrului radio în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice în România va fi conferit prin LUF.(7) În cazul în care sistemele prevăzute la alin. (6) dețin și infrastructură pe teritoriul României, dreptul de utilizare a spectrului radio în vederea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice în România va fi conferit prin LUF și AAF.  +  Articolul 5^1(1) În cazul utilizării frecvențelor radio prin intermediul unor stații de radiocomunicații ce utilizează frecvențe radio exclusiv prin recepție în condițiile art. 5 alin. (2), se poate asigura, la cerere, protecție radio în cazul stațiilor de radiocomunicații ce funcționează în cadrul serviciilor auxiliar meteorologic sau meteorologic prin satelit, serviciilor științifice prin satelit în regim activ sau pasiv (explorarea Pământului prin satelit, cercetare spațială ori exploatare spațială) sau în cadrul serviciului de radioastronomie.(2) În vederea determinării posibilităților tehnice de asigurare a protecției radio conform alin. (1), solicitantul se poate adresa ANCOM prin transmiterea unei cereri în acest sens, însoțită de documentația necesară susținerii solicitării.(3) În situația în care, în urma analizei efectuate, se constată că documentația este incompletă ori că solicitantul nu justifică, în mod satisfăcător, necesitatea de asigurare a protecției radio pentru recepție, ANCOM comunică solicitantului observațiile necesare. ANCOM poate solicita informații și documente justificative suplimentare, după caz.(4) În termen de cel mult 4 săptămâni de la data transmiterii solicitării prevăzute la alin. (2) și a tuturor documentelor și/sau informațiilor suplimentare solicitate, acolo unde este cazul, ANCOM comunică, în scris, rezultatul analizei privind posibilitatea de asigurare a protecției radio pentru utilizarea spectrului radio exclusiv prin recepție, în condiții tehnice și operaționale minimale specificate.(5) În cazul în care analiza implică procesarea unei cantități semnificative de date și/sau informații, termenul prevăzut la alin. (4) poate fi prelungit cu până la două săptămâni, cu condiția înștiințării solicitantului înaintea expirării termenului respectiv. (la 22-06-2021, Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din DECIZIA nr. 224 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 )  +  Articolul 6Dreptul de utilizare a spectrului radio conferit prin LUF se poate concretiza în alocări de canale radio/subbenzi de frecvențe radio pe o anumită arie geografică sau în asignări de frecvențe radio/subbenzi de frecvențe radio în funcție de tipul rețelelor ori al serviciilor de comunicații electronice solicitate și de serviciul de radiocomunicații în care acestea se încadrează, pentru punerea în aplicare a strategiilor și/sau documentelor de poziție în domeniul administrării spectrului de frecvențe radio, precum și a politicilor de gestionare a spectrului de frecvențe radio. (la 19-09-2023, Articolul 6, Capitolul I a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 )  +  Articolul 7(1) ANCOM acordă LUF prin:a) procedură de încredințare directă, conform principiului "primul venit, primul servit", în condiții deschise, obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale;b) procedură de selecție competitivă sau comparativă, în condiții obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale.(2) Abrogat. (la 19-09-2023, Alineatul (2), Articolul 7, Capitolul I a fost abrogat de Punctul 7., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) (3) Acordarea LUF în cadrul procedurii prevăzute la alin. (1) lit. a) se realizează în cel mult 6 săptămâni de la primirea unei cereri corecte și complete, întocmite cu respectarea prevederilor prezentei decizii.(4) Acordarea LUF în cadrul procedurii prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează în cel mult 8 luni, în condițiile art. 26 alin. (2) din Ordonanța-cadru. (la 19-09-2023, Alineatul (4), Articolul 7, Capitolul I a fost modificat de Punctul 8., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) (5) Termenele prevăzute la alin. (3) și (4) pot fi modificate de ANCOM în condițiile prevăzute de Ordonanța-cadru.  +  Articolul 8(1) Procedura de selecție competitivă sau comparativă se aplică în cazul categoriilor de rețele și al benzilor de frecvențe radio prevăzute în anexa nr. 1.(1^1) Procedura de selecție competitivă sau comparativă poate fi aplicată și în situația în care nu pot fi satisfăcute toate cererile de obținere a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, într-o anumită zonă sau într-un anumit amplasament, în condiții tehnice și operaționale similare. (la 19-09-2023, Articolul 8, Capitolul I a fost completat de Punctul 9., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) (2) ANCOM poate decide organizarea unei proceduri de selecție competitive sau comparative și în alte benzi de frecvențe radio în condițiile art. 25 alin. (1) din Ordonanța-cadru.(3) Abrogat. (la 19-09-2023, Alineatul (3), Articolul 8, Capitolul I a fost abrogat de Punctul 10., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) (4) Pentru toate cazurile care nu se încadrează la alin. (1), (1^1) sau (2), ANCOM acordă LUF prin procedura prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. a). (la 19-09-2023, Alineatul (4), Articolul 8, Capitolul I a fost modificat de Punctul 11., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 )  +  Articolul 9LUF se acordă pentru o perioadă de 5 ani, cu excepția:a) LUF acordate pentru rețelele de comunicații electronice destinate unor experimentări sau transmisii ocazionale pentru care termenul de valabilitate este de cel mult 6 luni de la emitere;b) LUF acordate prin procedură de selecție competitivă sau comparativă pentru care termenul de valabilitate este stabilit în conformitate cu prevederile art. 30^3-31^1 din Ordonanța-cadru; (la 19-09-2023, Litera b), Articolul 9, Capitolul I a fost modificată de Punctul 12., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) c) LUF acordate pentru perioade mai mari de 5 ani și până la 10 ani, conform prevederilor art. 6; (la 19-09-2023, Litera c), Articolul 9, Capitolul I a fost modificată de Punctul 12., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) d) LUF acordate pentru perioade mai mici de 5 ani, din motive ce țin de gestionarea spectrului radio sau conform solicitării titularului. (la 19-09-2023, Litera d), Articolul 9, Capitolul I a fost modificată de Punctul 12., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) e) abrogată. (la 19-09-2023, Litera e), Articolul 9, Capitolul I a fost abrogată de Punctul 13., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 )  +  Capitolul II Emiterea LUF și AAF  +  Articolul 10(1) În vederea acordării LUF în condițiile art. 7 alin. (1) lit. a), solicitantul va transmite la ANCOM o cerere, în original, prin completarea unui formular-tip, ce depinde de serviciul de radiocomunicații în care se încadrează solicitarea și de tipul de aplicație din cadrul serviciului respectiv, avut în vedere de solicitant.(2) Formularul-tip poate fi obținut de la sediul central, de la structurile sale teritoriale sau de pe pagina de internet a ANCOM.(3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi semnată de reprezentantul legal. În cazul persoanelor fizice, cererea va fi semnată de către acestea. (la 22-06-2021, Alineatul (3) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din DECIZIA nr. 224 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 ) (4) Transmiterea cererii se poate efectua către sediul central sau către orice structură teritorială a ANCOM în unul dintre următoarele moduri:a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului;b) printr-un serviciu poștal;c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.(5) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-ieșire al corespondenței ANCOM sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.  +  Articolul 11(1) La formularul-tip va fi anexat, ca parte integrantă din cererea de acordare a LUF:a) certificatul constatator care să conțină cel puțin informațiile de identificare, asociați/acționari, administratori și mențiuni referitoare la insolvență, reorganizare judiciară sau faliment în cazul persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale, în condițiile legii, cu ultimele modificări; (la 19-09-2023, Litera a), Alineatul (1), Articolul 11, Capitolul II a fost modificată de Punctul 14., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) b) certificatul de înregistrare fiscală și/sau certificatul de înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor sau în registrul federațiilor, în cazul asociațiilor sau fundațiilor, în formă actualizată și mențiuni privind reprezentantul legal, în copie; (la 19-09-2023, Litera b), Alineatul (1), Articolul 11, Capitolul II a fost modificată de Punctul 14., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) c) certificatul de înregistrare fiscală, în cazul instituțiilor publice, în copie.(2) Societatea fără personalitate juridică va anexa la formularul-tip următoarele documente:a) certificatul de înregistrare fiscală, în copie;b) actul de înființare, cu toate modificările și completările ulterioare, în copie.(2^1) În cazul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) lit. a), solicitantul își poate exprima consimțământul expres, cu ocazia depunerii cererii de emitere a licenței, ca ANCOM să poată solicita entităților care au emis documentele menționate la alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) lit. a), în format electronic, copii sau extrase ale acestora ori furnizarea de informații necesare în vederea soluționării cererii de acordare a LUF. (la 19-09-2023, Articolul 11, Capitolul II a fost completat de Punctul 15., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) (3) Solicitantul persoană fizică va anexa la formularul-tip copia actului de identitate.(4) Solicitantul persoană străină va anexa la formularul-tip documente echivalente celor solicitate persoanelor române, în traducere legalizată în limba română și cu respectarea cerințelor privind utilizarea actelor oficiale care au fost întocmite pe teritoriul altui stat.(5) Documentele prevăzute la alin. (4) nu sunt solicitate persoanelor străine care intenționează să obțină LUF în vederea operării unei rețele de comunicații electronice destinate transmisiilor cu caracter experimental sau ocazional.(6) Persoanele prevăzute la alin. (1)-(4) vor anexa la formularul-tip și documentația tehnică care susține soluția propusă de realizare a rețelei de comunicații electronice în baza condițiilor tehnice stabilite de ANCOM, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile. Documentația tehnică va fi elaborată ținând cont de serviciul de radiocomunicații în care se încadrează solicitarea și de tipul de aplicație din cadrul serviciului respectiv, avut în vedere de solicitant.(7) În vederea emiterii licenței de utilizare a frecvențelor radio pentru rețelele de comunicații electronice care utilizează benzi de frecvențe radio neatribuite serviciului de radiodifuziune, conform TNABF, în vederea retransmisiei sau furnizării serviciilor de programe audiovizuale, conform Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul trebuie să dețină toate documentele prevăzute de actul normativ amintit și să depună, în copie, licența audiovizuală, autorizația de retransmisie, avizul de retransmisie, după caz, corespunzător zonelor în care serviciile de programe urmează a fi furnizate sau retransmise, după caz.(8) Persoanele prevăzute la alin. (1)-(4) au obligația de a comunica scopul și de a justifica necesitatea utilizării resurselor radio solicitate, în funcție de tipul de aplicație din cadrul serviciului de radiocomunicații, de aria furnizării rețelei și de soluția tehnică propusă de realizare a rețelei. (la 19-09-2023, Alineatul (8), Articolul 11, Capitolul II a fost modificat de Punctul 16., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 )  +  Articolul 12(1) În situația în care în urma analizei cererii și documentației tehnice se constată că cererea este incorectă sau incompletă ori că soluția propusă nu corespunde condițiilor tehnice stabilite de ANCOM în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile, ANCOM va comunica solicitantului observațiile necesare. ANCOM poate solicita documente justificative suplimentare, după caz.(2) În termen de 6 săptămâni de la data transmiterii cererii și a tuturor documentelor și/sau informațiilor suplimentare solicitate, acolo unde este cazul, ANCOM va analiza documentația transmisă și, dacă sunt îndeplinite condițiile tehnice și legale, va emite LUF însoțită de una sau mai multe AAF, după caz, cu excepția cazurilor prezentate la art. 16.(3) Termenul prevăzut la alin. (2) poate fi modificat de către ANCOM în condițiile art. 26 alin. (3) din Ordonanța-cadru.(4) Acordarea LUF și a AAF pentru rețelele de comunicații electronice destinate transmisiilor cu caracter experimental sau ocazional se realizează în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii, a documentației tehnice prevăzute la art. 11 alin. (6), precum și a tuturor documentelor și/sau informațiilor suplimentare solicitate, dacă este cazul, dar nu mai devreme de 30 de zile anterior începerii efective a transmisiilor temporare. (la 22-06-2021, Alineatul (4) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din DECIZIA nr. 224 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 ) (4^1) Cererile pentru obținerea LUF și AAF temporare destinate transmisiilor cu caracter experimental sau ocazional pot fi depuse cu maximum 4 luni, dar nu mai târziu de 10 zile, înainte de începerea efectivă a transmisiilor temporare. (la 22-06-2021, Articolul 12 din Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din DECIZIA nr. 224 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 ) (5) În cazul cererilor transmise în vederea acordării LUF pentru transmisiile ocazionale în regim de urgență, ANCOM poate reduce termenul prevăzut la alin. (4).  +  Articolul 13(1) ANCOM va respinge o cerere de acordare a LUF în următoarele cazuri:a) solicitantul nu a depus toate documentele și/sau nu a transmis toate informațiile prevăzute la art. 10-12 sau documentele solicitate în condițiile art. 11 alin. (2^1) nu au fost obținute ca urmare a solicitării ANCOM; (la 19-09-2023, Litera a), Alineatul (1), Articolul 13, Capitolul II a fost modificată de Punctul 17., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) b) solicitantul nu este autorizat în condițiile Ordonanței-cadru;c) nu există frecvențe radio disponibile în condițiile solicitate;d) nu sunt îndeplinite condițiile tehnice sau legale din domeniul comunicațiilor electronice;e) nu se justifică, în mod obiectiv, alocarea/asignarea resursei de spectru radio solicitate din considerente ce țin de utilizarea rațională și eficientă a spectrului radio;f) împotriva solicitantului a fost pronunțată o hotărâre definitivă privind intrarea în faliment;g) solicitantul se află în stare de dizolvare judiciară, dizolvare de drept sau în lichidare;h) solicitantul are debite scadente aferente tarifului de utilizare a spectrului, datorat pentru frecvențele radio alocate/asignate anterior, stabilit de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Ordonanța-cadru, precum și eventuale accesorii aferente tarifului.(1^1) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. f)-h) se verifică la data transmiterii cererii. În cazul în care solicitantul a achitat, în termen de 15 zile de la data transmiterii cererii, eventualele restanțe la plata tarifului de utilizare a spectrului, precum și eventualele accesorii, dacă este cazul, existente la data transmiterii cererii, solicitarea depusă este soluționată potrivit prevederilor prezentei decizii. (la 22-06-2021, Articolul 13 din Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din DECIZIA nr. 224 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 ) (2) Respingerea cererii de acordare a LUF va fi motivată și se va comunica solicitantului.  +  Articolul 14(1) Înainte de efectuarea demersurilor pentru solicitarea LUF și/sau AAF, după caz, în cazul serviciului fix [cu excepția rețelelor de tip Multichannel Multipoint Distribution Systems (MMDS)], serviciului mobil terestru (numai pentru rețelele naționale sau regionale care necesită o planificare prealabilă a frecvențelor radio), serviciului radiodeterminare (radionavigație și radiolocație), serviciului mobil maritim (numai pentru stații amplasate pe țărm), serviciului mobil aeronautic (numai pentru stații amplasate la sol), solicitantul se poate adresa ANCOM, în vederea determinării posibilităților tehnice și legale de acordare a LUF și/sau a autorizațiilor.(2) În situația în care, în urma analizei efectuate, se constată că cererea este incorectă sau incompletă ori că solicitantul nu îndeplinește, în mod satisfăcător, condiția prevăzută la art. 11 alin. (8), ANCOM comunică solicitantului observațiile necesare. ANCOM poate solicita informații și documente justificative suplimentare, după caz.(3) În termen de cel mult 6 săptămâni de la data transmiterii solicitării prevăzute la alin. (1) și a tuturor documentelor și/sau informațiilor suplimentare solicitate, acolo unde este cazul, ANCOM comunică, în scris, rezultatul analizei privind posibilitatea alocării/asignării frecvențelor radio în condiții tehnice și operaționale minimale specificate.(4) În cazul în care analiza tehnică și legală implică procesarea unei cantități semnificative de date și/sau informații, termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu până la 6 săptămâni, cu condiția înștiințării solicitantului înaintea expirării termenului prevăzut la alin. (3).  +  Articolul 15(1) Titularul LUF va transmite către ANCOM o notificare privind punerea în funcțiune a rețelei de comunicații electronice. Notificarea va fi realizată cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de începerea utilizării efective a frecvențelor radio și cu respectarea termenului de punere în funcțiune a rețelei. Notificarea va fi întocmită conform modelului prezentat pe pagina de internet a ANCOM.(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), ANCOM verifică respectarea parametrilor tehnici și operaționali autorizați conform LUF și AAF. În situația în care, la punerea în funcțiune, ANCOM constată modificarea parametrilor tehnici și operaționali autorizați, prevederile art. 22 se vor aplica în mod corespunzător.(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru rețelele de comunicații mobile celulare la nivel național, stațiile de radiocomunicații destinate transmisiilor cu caracter ocazional și experimental, stațiile din serviciul mobil maritim (inclusiv prin satelit), stațiile din serviciul mobil aeronautic (inclusiv prin satelit), stațiile din serviciul de radiodeterminare, rețelele de radiocomunicații în serviciul fix (cu excepția rețelelor de tip MMDS) și rețelele de radiocomunicații prin satelit.(4) În situația în care, ulterior punerii în funcțiune, titularul intenționează modificarea datelor cuprinse în notificarea prevăzută la alin. (1), după parcurgerea procedurii stabilite în art. 22 în cazul reglementat de articolul respectiv, acesta va transmite ANCOM o nouă notificare, care să conțină datele modificate.  +  Articolul 16(1) În cazul LUF care conține alocări exclusive de canale/subbenzi de frecvențe pentru care titularul deține drepturi de utilizare a frecvențelor radio pentru furnizarea de rețele publice de comunicații electronice, pe o anumită arie geografică, pentru obținerea AAF se parcurg următoarele etape, dacă în textul licenței nu se prevede altfel:a) titularul propune asignările efective de frecvențe pentru fiecare stație de radiocomunicații din componența rețelei/ rețelelor proprii de comunicații electronice și parametrii tehnici și operaționali asociați acestora, în limitele alocărilor de subbenzi de frecvențe și în condițiile tehnice și operaționale prevăzute în licență, prin notificarea ANCOM în vederea autorizării stațiilor de radiocomunicații, după definitivarea parametrilor tehnici și operaționali ai stațiilor de radiocomunicații, cu o periodicitate stabilită de ANCOM; propunerile de asignări vor avea la bază un studiu tehnic propriu de compatibilitate radioelectrică dintre stațiile componente ale rețelei/rețelelor sale, atât cele noi, cât și cele existente, realizat conform reglementărilor tehnice aplicabile;b) ANCOM analizează notificările prevăzute la lit. a) și, în cazul în care sunt respectate condițiile tehnice și operaționale prevăzute în licență, emite AAF, în termen de 9 săptămâni de la primirea unor notificări complete și corecte din partea titularului. (la 19-09-2023, Alineatul (1), Articolul 16, Capitolul II a fost modificat de Punctul 18., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) (2) În toate cazurile de LUF care conțin alocări de canale/subbenzi de frecvențe, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pentru obținerea AAF se parcurg următoarele etape, dacă în textul LUF nu se prevede altfel: (la 19-09-2023, Partea introductivă a alineatului (2), Articolul 16, Capitolul II a fost modificată de Punctul 19., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) a) titularul propune asignările efective de frecvențe pentru fiecare stație de radiocomunicații din componența rețelei proprii de comunicații electronice și parametrii tehnici și operaționali asociați acestora, în limitele alocărilor de subbenzi de frecvențe și în condițiile tehnice și operaționale prevăzute în LUF, prin notificarea ANCOM în vederea autorizării stațiilor de radiocomunicații, după definitivarea parametrilor tehnici și operaționali ai stațiilor de radiocomunicații, cu o periodicitate stabilită de ANCOM; propunerile de asignări vor avea la bază un studiu tehnic propriu de compatibilitate radioelectrică dintre stațiile componente ale rețelei sale, atât cele noi, cât și cele existente, realizat conform reglementărilor tehnice aplicabile; (la 19-09-2023, Litera a), Alineatul (2), Articolul 16, Capitolul II a fost modificată de Punctul 20., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) b) ANCOM analizează notificările prevăzute la lit. a) și, în cazul în care este asigurată compatibilitatea radioelectrică cu asignările existente acordate pentru alte rețele de radiocomunicații în serviciul fix, emite AAF în termen de 9 săptămâni de la primirea unor notificări complete și corecte din partea titularului;c) în cazul în care parametrii propuși prin notificare afectează funcționarea altor rețele de radiocomunicații în serviciul fix, ANCOM solicită titularului efectuarea modificărilor care se impun, în scopul asigurării compatibilității radioelectrice cu asignările existente acordate pentru alte rețele de radiocomunicații în serviciul fix;d) în cazul prevăzut la lit. c), emiterea AAF se va realiza după notificarea de către titular a parametrilor modificați, în concordanță cu cerințele exprimate de către ANCOM.(2^1) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică alocărilor situate în alte benzi decât cele prevăzute în anexa nr. 1, atribuite serviciului fix sau inclusiv serviciului fix, conform TNABF. (la 19-09-2023, Articolul 16, Capitolul II a fost completat de Punctul 21., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) (3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), formatul de prezentare și modalitatea de transmitere a notificărilor în vederea autorizării stațiilor de radiocomunicații se stabilesc de către ANCOM și vor fi comunicate în conformitate cu prevederile art. 31. (la 22-06-2021, Alineatul (3) din Articolul 16 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din DECIZIA nr. 224 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 )  +  Articolul 16^1(1) În cazul LUF care conține alocări exclusive de canale/subbenzi de frecvențe pentru care titularul deține drepturi de utilizare a frecvențelor radio pentru furnizarea de rețele publice de comunicații mobile și/sau mobile/fixe în benzile de frecvențe prevăzute în anexa nr. 1, titularul va notifica ANCOM asignările efective de frecvențe pentru fiecare stație de radiocomunicații din componența rețelei/rețelelor proprii de comunicații electronice și parametrii tehnici și operaționali asociați acestora, în limitele alocărilor de subbenzi de frecvențe prevăzute în licență, cu periodicitate lunară. Notificările asignărilor și utilizarea efectivă a frecvențelor radio vor respecta condițiile tehnice și operaționale prevăzute în LUF și vor avea la bază un studiu tehnic propriu de compatibilitate radioelectrică între stațiile componente ale rețelei/rețelelor sale, atât cele noi, cât și cele existente.(2) Prin excepție de la alin. (1), titularul transmite ANCOM notificări în format electronic prin intermediul unui punct de informare unic, cu privire la instalarea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă, în conformitate cu prevederile art. 36^5 alin. (4) din Ordonanța-cadru.(3) În situația apariției unor interferențe prejudiciabile sau a altor situații pentru a căror remediere este necesară modificarea parametrilor tehnici și operaționali care fac obiectul notificării, ANCOM informează titularul LUF cu privire la măsurile care trebuie luate, iar acesta are obligația conformării în termen de 30 de zile de la primirea informării și renotificării în mod corespunzător a asignărilor de frecvențe ale stațiilor de bază implicate. (la 19-09-2023, Capitolul II a fost completat de Punctul 22., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 )  +  Articolul 16^2(1) În situația prevăzută la art. 16^1 alin. (1), în cazul utilizării în comun a spectrului de frecvențe radio pentru care titularii de licențe obțin aprobarea ANCOM în conformitate cu art. 24^2, aceștia rămân în continuare responsabili de notificarea către ANCOM, în condițiile prezentei decizii, a asignărilor de frecvențe din cadrul benzii ce face obiectul aprobării prevăzute la art. 24^2 alin. (1), cu respectarea alocărilor de canale radio/subbenzi de frecvențe și a condițiilor tehnice și operaționale din licențe.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), notificările asignărilor respective vor conține informații suplimentare specifice, cum ar fi, de exemplu, indicarea titularului de licență responsabil pentru operarea stației de radiocomunicații prin intermediul căreia se utilizează în comun spectrul radio, cantitatea de spectru radio pusă la dispoziția celuilalt operator pe fiecare sector al stației de bază, precum și orice alte informații relevante. (la 19-09-2023, Capitolul II a fost completat de Punctul 22., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 )  +  Articolul 16^3(1) În situația prevăzută la art. 16^1 alin. (1), în cazul închirierii spectrului de frecvențe radio pentru care titularul licenței obține acordul prealabil de la ANCOM în conformitate cu art. 24 alin. (2), acesta rămâne în continuare responsabil de notificarea către ANCOM, în condițiile prezentei decizii, a asignărilor de frecvențe din cadrul benzii ce face obiectul contractului de închiriere prevăzut la art. 24 alin. (3), cu respectarea alocărilor de canale radio/subbenzi de frecvențe și a condițiilor tehnice și operaționale din licență și specificarea, în cadrul notificării, a stațiilor operate de locatar.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), notificările asignărilor respective vor conține informații suplimentare specifice, cum ar fi, de exemplu, indicarea stațiilor de radiocomunicații exploatate de către locatar, precum și orice alte informații relevante. (la 19-09-2023, Capitolul II a fost completat de Punctul 22., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 )  +  Articolul 16^4În situațiile prevăzute la art. 16^1-16^3, formatul de prezentare și modalitatea de transmitere a notificărilor se stabilesc de către ANCOM în conformitate cu art. 31. (la 19-09-2023, Capitolul II a fost completat de Punctul 22., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 )  +  Capitolul III Modificarea LUF și/sau AAF  +  Articolul 17(1) Ulterior acordării LUF, în orice alte cazuri decât cele prevăzute la art. 16, în situația în care titularul își extinde rețeaua de comunicații electronice în sensul includerii de noi stații de radiocomunicații, cu respectarea condițiilor tehnice și operaționale din LUF, acesta va solicita emiterea AAF în mod corespunzător și/sau, după caz, modificarea unor AAF.(2) Titularul va transmite cererea prevăzută la alin. (1), precum și documentația tehnică aferentă acesteia, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5) și ale art. 11 alin. (6) și (7), care se aplică în mod corespunzător. La cererea prevăzută la alin. (1) se vor anexa un memoriu justificativ privind extinderea rețelei, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (8), și, după caz, copii ale tuturor documentelor care susțin modificările respective.(3) Emiterea AAF suplimentare se realizează cu respectarea prevederilor art. 12, care se aplică în mod corespunzător. Emiterea AAF modificate se realizează cu respectarea prevederilor art. 22, care se aplică în mod corespunzător. ANCOM poate modifica AAF și din proprie inițiativă. În cazul serviciului fix sunt aplicabile, în mod corespunzător, și prevederile art. 14.(4) Utilizarea efectivă a frecvențelor radio în noile condiții tehnice este permisă numai după obținerea, respectiv modificarea AAF, prevederile art. 15 aplicându-se în mod corespunzător.(5) ANCOM poate refuza emiterea AAF suplimentare sau, după caz, AAF modificate în următoarele cazuri:a) solicitantul nu a depus toate documentele și/sau nu a transmis toate informațiile prevăzute la alin. (2) și (3);b) solicitantul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c)-g);c) solicitantul se află în una din situațiile prevăzute la art. 19 alin. (7) lit. c)-e).  +  Articolul 18(1) Ulterior acordării LUF, în situația în care titularul își restrânge rețeaua de comunicații electronice în sensul renunțării la stații de radiocomunicații din componența rețelei respective, cu respectarea condițiilor tehnice și operaționale din LUF, acesta va informa ANCOM, în scris, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (2).(2) În cazul în care restrângerea rețelei implică și modificarea unor AAF, ANCOM va modifica AAF respective în baza unei cereri transmise de către titular. În acest caz sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 22. ANCOM poate modifica AAF și din proprie inițiativă.(3) Informarea prevăzută la alin. (1) va include o motivare a renunțării la stațiile de radiocomunicații respective.(4) În situația prevăzută la alin. (1), LUF își păstrează termenul de valabilitate pentru stațiile de radiocomunicații rămase în componența rețelei.  +  Articolul 19(1) Termenul de valabilitate al LUF acordate conform principiului prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) poate fi prelungit, ținând cont de prevederile art. 9. (la 19-09-2023, Alineatul (1), Articolul 19, Capitolul III a fost modificat de Punctul 23., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) (1^1) În cazul LUF și AAF temporare destinate transmisiilor cu caracter experimental, termenul de valabilitate poate fi prelungit în condițiile alin. (1), fără a depăși termenul prevăzut la art. 9 lit. a). (la 22-06-2021, Articolul 19 din Capitolul III a fost completat de Punctul 12, Articolul I din DECIZIA nr. 224 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 ) (2) În vederea prelungirii valabilității LUF acordate potrivit art. 7 alin. (1) lit. a), titularul transmite o cerere, în original, cu cel puțin 30 de zile, dar nu mai devreme de 90 de zile, înaintea expirării termenului de valabilitate, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5). Cererea va fi însoțită, acolo unde este cazul, de documentele menționate la art. 11 alin. (1) și (2), cu ultimele modificări, fiind aplicabile și dispozițiile art. 11 alin. (2^1). (la 19-09-2023, Alineatul (2), Articolul 19, Capitolul III a fost modificat de Punctul 24., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) (3) La prelungirea perioadei de valabilitate a licenței de utilizare a frecvențelor radio, autoritatea de reglementare poate revizui condițiile ce au fost avute în vedere la acordarea inițială a LUF. În această situație, ANCOM informează titularul cu privire la modificările ce trebuie operate și îi acordă acestuia un termen corespunzător în vederea implementării acestor modificări, proporțional cu natura calitativă sau cantitativă a acestora.(4) Termenul de valabilitate al LUF acordate potrivit art. 7 alin. (1) lit. a) se prelungește în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii prevăzute la alin. (2), respectiv a răspunsului titularului la informarea primită din partea autorității cu privire la noile condiții de prelungire a valabilității, în situația în care sunt îndeplinite cerințele stabilite potrivit prezentei decizii. (la 22-06-2021, Alineatul (4) din Articolul 19 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din DECIZIA nr. 224 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 ) (5) Prelungirea valabilității LUF acordate prin procedură de selecție comparativă sau competitivă se realizează în condițiile art. 31 și 31^1 alin. (2) din Ordonanța-cadru. (la 19-09-2023, Alineatul (5), Articolul 19, Capitolul III a fost modificat de Punctul 25., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) (6) În vederea prelungirii valabilității LUF acordate prin procedură de selecție comparativă sau competitivă, titularul va transmite o cerere, în original, cu cel puțin 36 de luni, dar nu mai devreme de 40 de luni înaintea expirării termenului cuprins în aceasta. În acest caz, ANCOM va comunica rezultatul analizei sale cu cel puțin 24 de luni înainte de data ajungerii la termen a LUF. (la 19-09-2023, Alineatul (6), Articolul 19, Capitolul III a fost modificat de Punctul 25., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) (7) ANCOM poate refuza prelungirea termenului de valabilitate a LUF în cazul în care:a) cererea a fost depusă cu nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6); (la 22-06-2021, Litera a) din Alineatul (7) , Articolul 19 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din DECIZIA nr. 224 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 ) b) solicitantul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d), f) și g);c) nu se justifică extinderea drepturilor de utilizare din considerente ce țin de utilizarea rațională și eficientă a spectrului radio;d) banda ori benzile de frecvențe radio care fac obiectul LUF se află într-un proces de reorganizare a utilizării spectrului radio;e) există prevederi în acest sens în reglementări tehnice în vigoare cu privire la banda ori benzile de frecvențe radio care face/fac obiectul LUF;f) survine una dintre situațiile prevăzute la art. 24 alin. (3) lit. c), d) , f), g) sau h) din Ordonanța-cadru. (la 19-09-2023, Litera f), Alineatul (7), Articolul 19, Capitolul III a fost modificată de Punctul 26., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 )  +  Articolul 20(1) ANCOM poate modifica LUF și/sau AAF, din oficiu, în cazurile prevăzute la art. 24 alin. (3) din Ordonanța-cadru, în cazul în care s-au modificat datele de identificare ale titularului, precum și în cazurile prevăzute la art. 24^2 alin. (10) și la art. 24^4 alin. (1). (la 19-09-2023, Alineatul (1), Articolul 20, Capitolul III a fost modificat de Punctul 27., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) (2) ANCOM poate modifica prevederile LUF și/sau AAF, la cererea titularului, în următoarele cazuri:a) se solicită modificarea condițiilor tehnice și operaționale cuprinse în LUF, în condițiile art. 21;b) se solicită modificarea parametrilor tehnici și operaționali cuprinși în AAF, în condițiile art. 22;c) s-au modificat datele de identificare ale titularului;d) se solicită modificarea datelor de identificare ale titularului în condițiile art. 23^2; (la 19-09-2023, Litera d), Alineatul (2), Articolul 20, Capitolul III a fost modificată de Punctul 28., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) e) se solicită introducerea mențiunilor referitoare la utilizarea în comun a spectrului radio, ulterior aprobării ANCOM acordate în condițiile art. 24^2. (la 19-09-2023, Alineatul (2), Articolul 20, Capitolul III a fost completat de Punctul 29., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) (3) În vederea aplicării prevederilor alin. (2) lit. c), în termen de 10 zile de la data modificării datelor de identificare, titularul va transmite o cerere de modificare a datelor de identificare, în original, însoțită de actele doveditoare, în copie, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5).(4) În urma modificării datelor de identificare ale titularului, ANCOM va elibera LUF, fără a modifica termenul de valabilitate al acesteia sau condițiile tehnice și operaționale incluse în LUF, cu excepția situației în care se solicită concomitent aceste modificări, situație în care devin aplicabile și prevederile art. 19, ale art. 21, respectiv ale art. 22, după caz.  +  Articolul 21(1) În vederea modificării condițiilor tehnice și operaționale cuprinse în LUF, titularul va transmite o cerere, în original, prin completarea unui formular-tip, ce depinde de serviciul de radiocomunicații în care se încadrează solicitarea și de tipul de aplicație din cadrul serviciului respectiv, avut în vedere de solicitant.(2) Modificarea condițiilor tehnice și operaționale cuprinse în LUF acordată în baza procedurii menționate la art. 7 alin. (1) lit. b) se realizează numai cu respectarea tuturor cerințelor ce au fost avute în vedere la acordarea inițială a LUF.(3) Titularul va transmite cererea prevăzută la alin. (1), precum și documentația tehnică aferentă acesteia, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5) și ale art. 11 alin. (6) și (7), care se aplică în mod corespunzător. La cererea prevăzută la alin. (1) se vor anexa un memoriu justificativ privind modificările solicitate, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (8), și, după caz, copii ale tuturor documentelor care susțin modificările respective.(4) Modificarea LUF se realizează cu respectarea prevederilor art. 12, care se aplică în mod corespunzător.(5) Utilizarea frecvențelor radio în condițiile tehnice și operaționale modificate este permisă numai după modificarea LUF.(6) ANCOM poate refuza emiterea LUF modificate în următoarele cazuri:a) solicitantul nu a depus toate documentele și/sau nu a transmis toate informațiile prevăzute la alin. (3) și (4);b) solicitantul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c)-g);c) solicitantul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 alin. (7) lit. c)-e).  +  Articolul 22(1) În vederea modificării parametrilor tehnici și operaționali cuprinși în AAF, titularul va transmite o cerere, în original, prin completarea unui formular-tip, ce depinde de serviciul de radiocomunicații în care se încadrează solicitarea și de tipul de aplicație din cadrul serviciului respectiv, avut în vedere de solicitant.(2) Titularul va transmite cererea prevăzută la alin. (1), precum și documentația tehnică aferentă acesteia, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5) și ale art. 11 alin. (6) și (7), care se aplică în mod corespunzător. La cererea prevăzută la alin. (1) se vor anexa un memoriu justificativ privind modificările solicitate, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (8), și, după caz, copii ale tuturor documentelor care susțin modificările respective.(3) Modificarea AAF se realizează cu respectarea prevederilor art. 12, care se aplică în mod corespunzător.(4) Utilizarea frecvențelor radio cu parametrii tehnici și operaționali modificați este permisă numai după modificarea în mod corespunzător a AAF, prevederile art. 15 alin. (4) aplicându-se în mod corespunzător.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul LUF care conține alocări de canale/subbenzi de frecvențe, în serviciul fix, modificarea parametrilor tehnici și operaționali cuprinși în AAF se realizează în condițiile descrise la art. 16, care se aplică în mod corespunzător. Eventualele justificări necesare vor fi solicitate de ANCOM de la caz la caz, cu aplicarea corespunzătoare a alin. (2). (la 19-09-2023, Alineatul (5), Articolul 22, Capitolul III a fost modificat de Punctul 30., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 ) (6) ANCOM poate refuza emiterea AAF modificate în următoarele cazuri:a) solicitantul nu a depus toate documentele și/sau nu a transmis toate informațiile prevăzute la alin. (2) și (3);b) solicitantul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c)-g);c) solicitantul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 alin. (7) lit. c)-e).  +  Capitolul IV Cedarea și închirierea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio  +  Articolul 23 Drepturile de utilizare a frecvențelor radio acordate pentru furnizarea unei rețele publice de comunicații electronice pot fi cesionate sau închiriate în condițiile art. 35-35^2 din Ordonanța-cadru.  +  Articolul 23^1(1) Drepturile de utilizare a frecvențelor radio acordate în urma achitării unei taxe de licență pot fi cesionate în întregime sau parțial în cazul benzilor de frecvențe radio prevăzute în anexa nr. 2.(2) În vederea cedării drepturilor de utilizare a frecvențelor radio și pentru obținerea acordului prealabil, titularul acestora va transmite la ANCOM o cerere, în original, care va cuprinde:a) datele de identificare ale cedentului;b) datele de identificare ale cesionarului;c) datele de identificare ale LUF ce urmează a fi cedată ori indicarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în cazul cesiunii parțiale;d) numele, prenumele și semnătura reprezentantului/ reprezentanților legal(i) al/ai cedentului, respectiv al/ai cesionarului.(3) La cererea prevăzută la alin. (2) vor fi anexate următoarele informații și documente, care fac parte integrantă din cererea de cedare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio:a) angajamentul cesionarului cu privire la asumarea tuturor obligațiilor cuprinse în LUF sau aferente drepturilor de utilizare a frecvențelor radio cesionate, semnat de reprezentantul/ reprezentanții legal(i) al/ai acestuia, în original;b) documentele relevante prevăzute la art. 11 alin. (1)-(4), în cazul cesionarului;c) condițiile tehnice, economice și comerciale propuse pentru utilizarea frecvențelor radio în cauză, suficient de detaliate astfel încât să permită evaluarea de către ANCOM a impactului concurențial al cesiunii propuse.(4) Pentru aplicarea dispozițiilor art. 35 alin. (7) din Ordonanța-cadru, în fundamentarea acordului său prealabil, ANCOM va analiza dacă propunerea de cesiune permite menținerea unei concurențe durabile între operatori și dacă, prin investițiile în tehnologie pe care le aduce, contribuie în mod real la creșterea conectivității oferite utilizatorilor, utilizând în principal următoarele criterii:a) condițiile avute în vedere la acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio;b) concurența între părțile implicate în acordul propus;c) impactul asupra stimulentelor de investiții, în special în inovare și noi tehnologii;d) impactul asupra independenței strategice și comerciale;e) efectele pozitive asupra serviciilor furnizate utilizatorilor;f) echilibrul concurențial pe piața serviciilor de comunicații electronice.(5) Acordul prealabil va include termenul în cadrul căruia cesionarul trebuie să transmită, în conformitate cu prevederile prezentei decizii, cererea de modificare a LUF, în sensul includerii în textul LUF a datelor sale de identificare sau, după caz, cererea de acordare a LUF, în situația cesiunii parțiale a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.(6) Nerespectarea condițiilor stabilite de ANCOM în cadrul acordului prealabil ori a termenului prevăzut de alin. (5) atrage invalidarea acestuia și reluarea întregii proceduri de cesiune.(7) Acordul prealabil privind cesiunea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio poate fi refuzat în următoarele condiții:a) în cazurile prevăzute la art. 35 alin. (9) din Ordonanța-cadru;b) documentația depusă nu este completă;c) cesionarul nu este autorizat ca furnizor de rețele publice de comunicații electronice și de servicii de comunicații electronice destinate publicului în condițiile Ordonanței-cadru;d) cesionarul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f)-g);e) drepturile de utilizare a frecvențelor radio ce urmează a fi cesionate se află în benzi de frecvențe radio care se află în situația descrisă la art. 19 alin. (7) lit. d).  +  Articolul 23^2(1) După încheierea acordului de cesiune, în formă autentică, pe baza acordului prealabil, cesionarul va transmite, în original, o cerere privind acordarea sau modificarea LUF, după caz, însoțită de un exemplar al înscrisului semnat între părți.(2) Nerespectarea termenului prevăzut la art. 23^1 alin. (5) atrage invalidarea acordului prealabil și reluarea întregii proceduri de cesionare.(3) Acordul de cesiune va conține cel puțin mențiuni referitoare la:a) atributele de identificare legală ale părților (spre exemplu: denumire/nume, număr de înregistrare la oficiul registrului comerțului, cod unic de înregistrare, sediul social);b) obiectul acordului, cu identificarea LUF și a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio cesionate;c) persoanele împuternicite să le reprezinte și limitele împuternicirilor acordate;d) data încheierii acordului de cesiune, semnătura reprezentantului/reprezentanților legal(i) al/ai cedentului, respectiv al/ai cesionarului.(4) Acordul de cesiune încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (3) nu va fi luat în considerare.(5) În termen de 30 de zile de la data transmiterii documentelor prevăzute la alin. (1), în cazul în care acordul de cesiune a fost încheiat cu respectarea prevederilor relevante ale art. 23^1 și ale prezentului articol, ANCOM va emite cedentului, în situația cesiunii drepturilor în integralitatea lor, o decizie de revocare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio cesionate și va modifica LUF în favoarea cesionarului. În același termen, în situația cesiunii parțiale a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, ANCOM va emite cedentului o LUF modificată, iar cesionarului o LUF nouă.(6) Emiterea LUF va fi refuzată în situațiile prevăzute de:a) art. 35 alin. (9) lit. d) din Ordonanța-cadru;b) art. 23^1 alin. (7) lit. d).(7) În LUF cesionată în integralitate sau în LUF prin care sunt acordate drepturile de utilizare a frecvențelor radio cesionate parțial se păstrează data expirării din LUF aparținând cedentului, precum și obligațiile corelative drepturilor inițiale, în integralitatea lor.(8) Utilizarea frecvențelor radio de către cesionar se poate realiza doar după emiterea LUF, în condițiile alin. (5).  +  Articolul 24(1) Drepturile de utilizare a frecvențelor radio acordate în urma achitării unei taxe de licență pot fi închiriate în întregime sau parțial în cazul benzilor de frecvențe radio prevăzute în anexa nr. 2.(2) În vederea închirierii drepturilor de utilizare a frecvențelor radio și pentru obținerea acordului prealabil, titularul acestora va transmite la ANCOM o cerere, în original, care va cuprinde:a) datele de identificare ale titularului (locatorului);b) datele de identificare ale locatarului;c) identificarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio ce urmează a fi închiriate;d) numele, prenumele și semnătura reprezentantului/ reprezentanților legal(i) al/ai locatorului, respectiv al/ai locatarului;e) condițiile tehnice, economice și comerciale propuse pentru utilizarea frecvențelor radio în cauză, suficient de detaliate astfel încât să permită evaluarea de către ANCOM a impactului concurențial al închirierii propuse.(3) La cererea prevăzută la alin. (2) vor fi anexate și informații cu privire la zona ori zonele, aria geografică, localitățile și perioada de timp pentru care este permisă utilizarea frecvențelor radio de către locatar, precum și proiectul contractului de închiriere avut în vedere între părți.(4) Pentru aplicarea dispozițiilor art. 35 alin. (7) din Ordonanța-cadru, în fundamentarea acordului său prealabil, ANCOM va analiza dacă propunerea de închiriere permite menținerea unei concurențe durabile între operatori și dacă, prin investițiile în tehnologie pe care le aduce, contribuie în mod real la creșterea conectivității oferite utilizatorilor, utilizând în principal următoarele criterii:a) condițiile avute în vedere la acordarea drepturilor;b) concurența între părțile implicate în acordul propus;c) impactul asupra stimulentelor de investiții, în special în inovare și noi tehnologii;d) impactul asupra independenței strategice și comerciale;e) efectele pozitive asupra serviciilor furnizate utilizatorilor;f) echilibrul concurențial pe piața serviciilor de comunicații electronice;g) condițiile de încetare prevăzute în proiectul contractului de închiriere.(5) Acordul prealabil al ANCOM va include termenul în cadrul căruia locatorul trebuie să transmită autorității contractul de închiriere în formă finală, a cărui durată de valabilitate nu poate depăși cinci ani. Nerespectarea termenului de transmitere atrage invalidarea acordului prealabil și reluarea întregii proceduri.(6) Acordul prealabil privind închirierea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio poate fi refuzat în următoarele condiții:a) în cazurile prevăzute la art. 35 alin. (10) din Ordonanța- cadru;b) stipulațiile proiectului contractului de închiriere sunt de natură să conducă la încălcarea obligațiilor stabilite prin LUF deținută de locator;c) locatarul nu este autorizat ca furnizor de rețele publice de comunicații electronice și de servicii de comunicații electronice destinate publicului în condițiile Ordonanței-cadru;d) locatarul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f)-h);e) drepturile de utilizare ce urmează a fi cesionate se află în benzi de frecvențe radio care se află în situația descrisă la art. 19 alin. (7) lit. d);f) documentația depusă nu este completă.(7) Locatorul este obligat să:a) se asigure că utilizarea drepturilor de către locatar ulterior emiterii acordului prealabil respectă cerințele art. 35^2 alin. (1)-(3) din Ordonanța-cadru;b) transmită ANCOM contractul de închiriere (inclusiv toate anexele) încheiat între părți în baza acordului prealabil;c) notifice în mod corect, complet și la timp, în condițiile prezentei decizii, cu privire la utilizarea spectrului închiriat și la asignările de frecvențe efectuate în cadrul acestuia;d) raporteze încetarea contractului de închiriere încheiat cu locatarul.(8) Acordul prealabil al ANCOM poate fi retras în situația în care:a) prevederile contractului de închiriere prevăzut la alin. (5) nu respectă conținutul avut în vedere cu ocazia depunerii cererii prevăzute la alin. (2), însoțită de documentația prevăzută la alin. (3);b) este restrânsă, împiedicată sau denaturată concurența;c) contractul de închiriere prevăzut la alin. (5) este denunțat, în condițiile alin. (10), anterior termenului de valabilitate înscris în acesta.(9) Retragerea acordului prealabil atrage după sine inaplicabilitatea ulterioară a contractului de închiriere.(10) Denunțarea contractului de închiriere prevăzut la alin. (5) anterior termenului de valabilitate înscris în acesta se aduce la cunoștința ANCOM de către locator în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului.(11) În situația manifestării intenției de prelungire a închirierii, precum și în cazul prevăzut la alin. (8) lit. c), dacă ulterior părțile implicate decid să încheie un nou contract de închiriere, procedura obținerii acordului prealabil se reia conform prezentului articol. (la 19-09-2023, Capitolul IV a fost modificat de Punctul 31., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 )  +  Capitolul IV^1 Utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio în baza licențelor de utilizare a frecvențelor radio  +  Articolul 24^1 Titularul LUF acordate pentru furnizarea de rețele publice de comunicații electronice și de servicii de comunicații electronice poate pune, integral sau parțial, resursele de spectru radio alocate prin licență, într-o anumită bandă de frecvențe, la dispoziția altui furnizor, titular al unei LUF acordate pentru furnizarea de rețele publice de comunicații electronice, și reciproc, în vederea utilizării în comun a acestora și pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice, cu respectarea următoarelor condiții:a) utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio este permisă titularilor de licențe ce dețin deja drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile prevăzute în anexa nr. 1;b) utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio este permisă în benzile în care nu mai există spectru radio disponibil la momentul solicitării;c) măsura nu este de natură să restrângă, împiedice sau să denatureze concurența;d) îndeplinirea de către fiecare titular de LUF a tuturor obligațiilor individuale de acoperire și/sau de dezvoltare, după caz, incluse în licențele deținute;e) informarea corectă și completă a ANCOM asupra:(i) motivelor care stau la baza utilizării în comun a resurselor de spectru radio;(ii) obiectivelor urmărite odată cu utilizarea în comun a resurselor de spectru radio și implicațiile în ceea ce privește acoperirea cu servicii de comunicații electronice și calitatea serviciilor furnizate;(iii) condițiilor privind accesul la resursele de spectru radio ce urmează a fi utilizate în comun;(iv) zonei ori zonelor, ariei geografice, localităților și perioadei de timp pentru care se intenționează utilizarea în comun a resurselor de spectru radio;f) luarea tuturor măsurilor necesare în vederea evitării interferențelor prejudiciabile asupra rețelelor de comunicații electronice autorizate conform legii.  +  Articolul 24^2(1) Utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio în condițiile art. 24^1 este permisă numai după aprobarea primită din partea ANCOM.(2) În vederea obținerii aprobării prevăzute la alin. (1), părțile implicate transmit o solicitare, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5), însoțită de acordul scris încheiat pentru utilizarea în comun a unor resurse de spectru radio dintre cele alocate prin licență cel puțin uneia dintre părți, care va cuprinde:a) identificarea părților semnatare ale acordului;b) descrierea detaliată a resurselor de spectru radio care urmează a fi utilizate în comun;c) drepturile și obligațiile ce privesc utilizarea în comun a spectrului radio;d) obiectivele urmărite, condițiile tehnice, juridice și financiare privind accesul la resursele de spectru radio ce urmează a fi utilizate în comun;e) zona ori zonele, aria geografică sau localitățile, după caz, precum și perioada de timp pentru care se intenționează utilizarea în comun a resurselor de spectru radio;f) condițiile tehnice, juridice și financiare asociate utilizării în comun a spectrului radio;g) condițiile tehnice, economice și juridice privind accesul terților la aranjamentul de utilizare în comun a spectrului radio.(3) Acordul prevăzut la alin. (2) va fi semnat de reprezentanții legali ai părților.(4) Solicitarea prevăzută la alin. (2) va detalia motivele care stau la baza utilizării în comun a resurselor de spectru radio, beneficiile asupra acoperirii cu servicii de comunicații electronice destinate publicului și asupra calității serviciilor furnizate, în cazul ambilor titulari de licențe ce sunt parte a acordului prevăzut la alin. (2).(5) ANCOM poate solicita și alte informații sau date ce privesc ori care pot avea impact asupra utilizării în comun a spectrului radio.(6) Procesarea solicitărilor referitoare la emiterea aprobării privind utilizarea în comun a spectrului radio se realizează în termen de 90 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii sau a tuturor informațiilor suplimentare solicitate de ANCOM, după caz.(7) În cazul în care analiza implică procesarea unei cantități semnificative de date și/sau informații, termenul prevăzut la alin. (6) poate fi prelungit cu până la 180 de zile calendaristice, cu condiția înștiințării părților implicate.(8) Aprobarea ANCOM va fi acordată pentru o perioadă de maximum 5 ani și va include termenul în cadrul căruia titularii trebuie să transmită, în conformitate cu prevederile prezentei decizii, cererea de modificare a LUF pentru înscrierea mențiunilor referitoare la utilizarea în comun. Nerespectarea acestui termen anulează aprobarea acordată în condițiile prezentului articol.(9) În fundamentarea aprobării utilizării în comun, ANCOM va analiza dacă propunerea permite menținerea unei concurențe durabile între operatori și dacă, prin investițiile în tehnologie pe care le aduce, contribuie în mod real la creșterea conectivității oferite utilizatorilor, utilizând în principal următoarele criterii:a) condițiile avute în vedere la acordarea drepturilor;b) concurența între părțile implicate în acordul propus;c) impactul asupra stimulentelor de investiții, în special în inovare și noi tehnologii;d) impactul asupra independenței strategice și comerciale;e) efectele pozitive asupra serviciilor furnizate utilizatorilor;f) echilibrul concurențial pe piața serviciilor de comunicații electronice;g) condițiile de încetare a acordului încheiat între părți.(10) Denunțarea acordului scris prevăzut la alin. (2) anterior încheierii perioadei înscrise în acesta se aduce la cunoștința ANCOM de către toate părțile semnatare în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului. În acest caz, ANCOM va proceda la modificarea, din proprie inițiativă, a LUF relevante.(11) În situația manifestării intenției de prelungire a acordului scris prevăzut la alin. (2), precum și în cazul prevăzut la alin. (10), dacă ulterior părțile implicate decid să încheie un nou acord scris, procedura obținerii aprobării privind utilizarea în comun a spectrului se reia conform prezentului articol.  +  Articolul 24^3 ANCOM poate respinge o utilizare în comun a spectrului radio în situația în care:a) nu sunt respectate condițiile art. 24^1;b) solicitantul nu a depus toate documentele și/sau nu a transmis toate informațiile prevăzute la art. 24^2.  +  Articolul 24^4(1) Restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței ca urmare a utilizării în comun a spectrului radio poate conduce la retragerea aprobării ANCOM acordate în condițiile art. 24^2 și modificarea LUF relevante la inițiativa autorității.(2) Retragerea aprobării menționate la alin. (1) al art. 24^2 atrage inaplicabilitatea ulterioară a acordului scris prevăzut la art. 24^2 alin. (2).(3) Aprobarea menționată la art. 24^2 alin. (1) este retrasă de drept dacă acordul scris prevăzut la art. 24^2 alin. (2) este denunțat, în condițiile art. 24^2 alin. (10), înainte de încheierea perioadei înscrise în acesta. (la 19-09-2023, Actul a fost completat de Punctul 32., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 )  +  Capitolul V Încetarea dreptului conferit prin LUF  +  Articolul 25(1) Dreptul de a utiliza frecvențele radio încetează în următoarele cazuri:a) la expirarea duratei de valabilitate, dacă titularul nu a transmis anterior către ANCOM o cerere de prelungire a valabilității licenței;b) ca urmare a încetării dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice pentru care a fost acordată LUF;c) la cererea titularului;d) ca urmare a cesiunii drepturilor de utilizare în integralitatea lor;e) dacă în urma divizării sau fuziunii persoana care a preluat drepturile de utilizare nu este autorizată în condițiile Ordonanței-cadru și nu transmite notificarea prevăzută de lege cel mai târziu la data la care aceste proceduri au produs efecte juridice potrivit legii;f) împotriva titularului a fost pronunțată o hotărâre privind intrarea în faliment; (la 22-06-2021, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 25 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din DECIZIA nr. 224 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 ) g) ca urmare a dizolvării titularului; (la 22-06-2021, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 25 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din DECIZIA nr. 224 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 ) h) ca urmare a întreruperii temporare a activității comerciale a titularului;i) ca urmare a retragerii acestui drept, în condițiile art. 26;j) ca urmare a încetării existenței titularului sau a decesului persoanei fizice, titular de drepturi de utilizare ori asociat unic al unei persoane juridice, dacă în acest din urmă caz, în termen de 6 luni de la eveniment, nu este comunicată de către moștenitorii legali o informare în sensul preluării drepturilor și obligațiilor stabilite în LUF.(2) Cererea de renunțare la dreptul de utilizare a frecvențelor radio în situația prevăzută la alin. (1) lit. c) se transmite în original, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3) și (4). Data la care produce efecte cererea de renunțare este data înregistrării în registrul de corespondență al ANCOM sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică, după caz, cu excepția cazului în care titularul precizează o dată ulterioară. (la 22-06-2021, Alineatul (2) din Articolul 25 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din DECIZIA nr. 224 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 ) (2^1) În situația prevăzută la alin. (2), în cazul rețelelor de comunicații electronice destinate transmisiilor temporare cu caracter ocazional, cererea de renunțare la drepturile de utilizare a frecvențelor radio, incluzând motivele acesteia, se transmite cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de data începerii efective a transmisiilor temporare în cauză. (la 22-06-2021, Articolul 25 din Capitolul V a fost completat de Punctul 22, Articolul I din DECIZIA nr. 224 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 ) (2^2) Nerespectarea termenului stabilit la alin. (2^1) atrage obligația titularului de licență de plată a tarifului de utilizare a spectrului radio. (la 22-06-2021, Articolul 25 din Capitolul V a fost completat de Punctul 22, Articolul I din DECIZIA nr. 224 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 ) (3) Informarea prevăzută la alin. (2) va include o motivare a renunțării la rețeaua de radiocomunicații respectivă.(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h) și j), ANCOM emite o decizie prin care se va constata apariția situației ce a condus la încetarea dreptului de utilizare, cu excepția situației prevăzute la alin. (4^1). (la 22-06-2021, Alineatul (4) din Articolul 25 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din DECIZIA nr. 224 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 ) (4^1) În situația în care titularul licenței de utilizare a frecvențelor radio renunță la drepturile de utilizare a frecvențelor radio înainte de intrarea în vigoare a acestora, ANCOM emite o decizie de desființare a actului administrativ prin care au fost conferite drepturile de utilizare a frecvențelor radio. (la 22-06-2021, Articolul 25 din Capitolul V a fost completat de Punctul 24, Articolul I din DECIZIA nr. 224 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 ) (5) În toate situațiile în care comunicarea deciziei prevăzute la alin. (4) și (4^1) nu poate fi realizată în conformitate cu dispozițiile legale, decizia se va considera comunicată în termen de 15 zile de la data afișării la sediul și pe pagina de internet a ANCOM a unui anunț privind emiterea deciziei. (la 19-09-2023, Alineatul (5), Articolul 25, Capitolul V a fost modificat de Punctul 33., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 )  +  Articolul 26(1) Drepturile de utilizare se suspendă sau se retrag prin decizie a președintelui ANCOM.(2) ANCOM poate suspenda sau retrage dreptul de utilizare în următoarele cazuri:a) în cazul retragerii dreptului de utilizare în condițiile art. 27, art. 147 lit. b) coroborat cu art. 141 alin. (1) sau ale art. 148 din Ordonanța-cadru;b) ca urmare a suspendării sau retragerii dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice.  +  Articolul 27(1) Măsura suspendării drepturilor de utilizare a frecvențelor radio se poate dispune pentru o perioadă de maximum 6 luni, cu excepția măsurii de suspendare dispuse pentru neplata tarifului de utilizare a spectrului pentru care termenul nu poate fi mai mare de 30 de zile.(2) Suspendarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio încetează în situația eliminării cauzelor care au determinat luarea acestei măsuri. Titularul va înștiința ANCOM, în termenul suspendării, cu privire la încetarea motivelor care au determinat suspendarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio.(3) Dacă, în perioada suspendării drepturilor de utilizare, nu sunt eliminate cauzele care au determinat luarea acestei măsuri, ANCOM va dispune, prin decizie, retragerea acestora.  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 28În cazul în care LUF a fost pierdută, deteriorată sau furată, ANCOM poate elibera un duplicat al LUF, la solicitarea titularului, în urma depunerii unei declarații pe propria răspundere cu privire la pierderea, deteriorarea sau furtul acesteia.  +  Articolul 29Rezultatele analizelor efectuate de ANCOM, în baza art. 14 din Decizia președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 658/2005 privind procedura de solicitare și de emitere a licențelor de utilizare a frecvențelor radio, pot sta la baza depunerii cererilor de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio pentru o perioadă de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.  +  Articolul 30Cererile privind acordarea, cesionarea, modificarea sau încetarea LUF transmise până la data intrării în vigoare a prezentei decizii vor fi analizate în conformitate cu procedura prevăzută în Decizia președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 658/2005 privind procedura de solicitare și de emitere a licențelor de utilizare a frecvențelor radio.  +  Articolul 31(1) ANCOM pune la dispoziția publicului, prin intermediul paginii proprii de internet, toate informațiile necesare obținerii LUF și AAF, conținutul documentației tehnice în vederea obținerii sau modificării LUF și/sau AAF, precizând, după caz, inclusiv formatul de prezentare a acestor informații și modalitatea de transmitere a acestora, precum și formularele-tip menționate în cuprinsul acestei decizii.(2) În cazul unor informații specifice necesare obținerii LUF și AAF, destinate anumitor solicitanți de drepturi de utilizare a spectrului radio, ANCOM poate comunica aceste elemente direct celor interesați.(3) ANCOM pune la dispoziția publicului, prin intermediul paginii proprii de internet, informațiile privind notificările ce trebuie realizate în conformitate cu prevederile prezentei decizii. În situații cu caracter specific, ANCOM poate comunica aceste elemente direct celor interesați. (la 19-09-2023, Articolul 31, Capitolul VI a fost completat de Punctul 34., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 )  +  Articolul 32Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 33(1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 658/2005 privind procedura de solicitare și de emitere a licențelor de utilizare a frecvențelor radio, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 5 decembrie 2005, se abrogă.
  Președintele Autorității Naționale pentru
  Administrare și Reglementare în Comunicații,
  Marius Cătălin Marinescu
  București, 27 aprilie 2015.Nr. 353.  +  Anexa nr. 1
  Benzi de frecvențe radio în care se acordă licențe de utilizare a frecvențelor radio prin procedură de selecție pentru anumite categorii de rețele publice de comunicații electronice
  Nr. crt.Banda de frecvențe radioCategorii de rețele
  1694-790 MHzRețele de comunicații mobile în regim FDD sau în regim SDL
  2790-862 MHzRețele de comunicații mobile în regim FDD
  3880-915 MHz/925-960 MHzRețele de comunicații mobile în regim FDD
  41452-1492 MHzRețele de comunicații mobile în regim SDL
  51710-1785/1805-1880 MHzRețele de comunicații mobile în regim FDD
  61920-1980 MHz/2110-2170 MHzRețele de comunicații mobile în regim FDD (componenta terestră a sistemelor IMT)
  72500-2690 MHzRețele de comunicații mobile în regim FDD sau în regim TDD
  83400-3800 MHzRețele de comunicații mobile/fixe (MFCN) în regim TDD
  926,5-27,5 GHzRețele de comunicații mobile/fixe (MFCN) în regim TDD
  (la 22-06-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din DECIZIA nr. 224 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 )
   +  Anexa nr. 2
  Benzi de frecvențe radio în care sunt permise cedări sau închirieri, inclusiv cu caracter parțial, ale drepturilor de utilizare a frecvențelor radio incluse în licențele de utilizare a frecvențelor radio
  (la 19-09-2023, Titlul Anexei nr. 2 a fost modificat de Punctul 35., Articolul I din DECIZIA nr. 687 din 5 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023 )
  Nr. crt.Banda de frecvențe radioCedarea parțială poate fi luată în considerare pentru:
  1694-790 MHz- blocuri pereche de 2X5 MHz, numai pentru modul de operare FDD - blocuri nepereche de 5 MHz, numai pentru modul de operare SDL
  2790-862 MHzblocuri pereche de 2X5 MHz
  3880-915 MHz/925-960 MHzblocuri pereche de 2X5 MHz
  41452-1492 MHzblocuri nepereche de 5 MHz
  51710-1785/1805-1880 MHzblocuri pereche de 2X5 MHz
  61920-1980 MHz/2110-2170 MHzblocuri pereche de 2X5 MHz
  72500-2690 MHz- blocuri pereche de 2X5 MHz, numai pentru modul de operare FDD - blocuri nepereche de 15 MHz, numai pentru modul de operare TDD
  83400-3800 MHzblocuri nepereche de 5 MHz
  926,5-27,5 GHzblocuri nepereche de 200 MHz
  (la 22-06-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din DECIZIA nr. 224 din 3 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 )
  -----