HOTĂRÂRE nr. 369 din 29 martie 2021privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 1 aprilie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și al art. 62 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Ministerul Educației este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează și funcționează în subordinea Guvernului.(2) Ministerul Educației are rol de sinteză și coordonare în aplicarea Strategiei și Programului de guvernare în domeniul educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare.  +  Articolul 2Sediul principal al Ministerului Educației este în municipiul București, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.  +  Articolul 3(1) Ministerul Educației organizează și conduce sistemul național de educație, formare profesională și cercetare științifică universitară, exercitându-și atribuțiile stabilite prin legi și prin alte acte normative din sfera sa de activitate, și realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort, politica guvernamentală în domeniile sale de activitate.(2) Ministerul Educației, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, are drept de inițiativă și de execuție în domeniul politicii financiare și al resurselor umane din sfera educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare.  +  Articolul 4(1) În vederea realizării obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educației îndeplinește următoarele funcții principale:a) de strategie, prin care se asigură elaborarea Strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare;b) de evaluare, coordonare și control al realizării politicilor în domeniul educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare;c) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcțional, operațional, instituțional și financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de activitate.(2) În vederea realizării obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educației îndeplinește și următoarele funcții speciale:a) de administrare, prin care alocă, monitorizează și evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate;b) de evaluare a realizării politicilor în domeniul educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare;c) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea și controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate;d) de reprezentare, prin care asigură, în numele statului și al Guvernului, reprezentarea pe plan intern și extern, în domeniile sale de activitate; e) de comunicare cu celelalte structuri ale administrației publice centrale și locale și cu societatea civilă.(3) Ministerul Educației asigură cooperarea internațională, prin aplicarea acordurilor internaționale în domeniile sale de activitate și prin promovarea de noi acorduri. În acest sens asigură participarea, elaborează și fundamentează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate. (4) Ministerul Educației asigură îndeplinirea, în domeniul său de competență, a obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare direct a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea și monitorizarea aplicării acestora.(5) Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reformă pentru educație în cadrul Planului național de redresare și reziliență, denumit în continuare PNRR, are responsabilitatea implementării componentelor aferente reformelor și/sau investițiilor din domeniul Educație, asigurând organizarea cadrului administrativ necesar mecanismelor de programare și selecție, implementare, monitorizare și control necesare atingerii obiectivelor aferente. (la 20-01-2022, Articolul 4 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 90 din 19 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 20 ianuarie 2022 )  +  Articolul 5Ministerul Educației exercită în domeniul educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare următoarele atribuții specifice:a) elaborează Strategia de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare;b) îndeplinește obligațiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și participă la procesul de elaborare, negociere și adoptare a politicilor și actelor juridice ale Uniunii Europene în domeniile sale de competență, potrivit cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene;c) asigură, în numele statului și al Guvernului, reprezentarea în organismele și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate;d) încheie tratate internaționale la nivel departamental sau inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte; e) colaborează cu structurile de elevi și studenți legal constituite și sprijină acțiunile structurilor asociative de elevi și studenți, care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii;f) poate încheia, în condițiile legii, contracte civile, direct sau prin unitățile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea de programe și acțiuni privind elevii și studenții și implicarea acestora în viața socială;g) derulează, direct sau prin instituțiile din subordinea sa, programe de stimulare și recompensare a elevilor și studenților;h) coordonează și monitorizează buna desfășurare a activităților didactice, precum și a activităților extrașcolare ale elevilor și studenților; i) finanțează acțiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educației;j) avizează, prin structura de specialitate, necesarul de formulare tipizate pentru actele de studii, solicitat de unitățile și instituțiile de învățământ de stat și particulare acreditate și transmite comanda pentru tipărirea acestora către Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A., care poartă întreaga răspundere pentru asigurarea securității tipăririi; k) participă la programe și proiecte ale Uniunii Europene sau internaționale în domeniul de activitate și încheie convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale în baza împuternicirii primite;l) realizează și promovează strategii și tehnici moderne de instruire și educație;m) coordonează și controlează funcționarea sistemului informatic național pentru învățământ, inclusiv prin cofinanțare;n) inițiază funcționarea unor rețele de comunicație pe domenii specifice între unitățile și instituțiile de învățământ;o) editează materiale de specialitate necesare pentru cunoașterea și dezvoltarea activității din domeniile sale de activitate;p) controlează și coordonează activitatea, evaluează sistemul și procedurile de organizare și funcționare, aprobă programul de lucru anual al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale;q) primește, în baza protocolului de colaborare încheiat cu Inspecția Muncii, accesul la informațiile din registrul general de evidență a salariaților, pentru realizarea interoperaționalizării platformelor Ministerului Educației în vederea urmăririi traseului profesional al absolventului; r) avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere și de alte organe ale administrației publice centrale pentru domeniul său de activitate;s) asigură relația cu Parlamentul, Consiliul Economic și Social și reprezentanți ai societății civile în problemele specifice domeniilor sale de activitate;ș) propune acordarea statutului de utilitate publică asociațiilor și fundațiilor din domeniul său de activitate, în condițiile prevăzute de lege; t) primește și soluționează sesizările persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;ț) eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în condițiile legii, pentru instituțiile de învățământ superior de stat;u) aprobă repartizarea pe județe/municipiul București a numărului maxim de posturi pentru inspectoratele școlare județene/al municipiului București, unitățile conexe, precum și pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv învățământ special, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, centre de excelență;v) alte atribuții prevăzute în acte normative aflate în vigoare.  +  Articolul 6În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Educației este autorizat:a) să desfășoare activități de informare, publicitate și promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;b) să contracteze, în condițiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare și arhivare documente;c) să încheie protocoale de colaborare și schimb de informații cu alte instituții publice, private, organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale;d) să emită norme și instrucțiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse în exercitarea atribuțiilor sale, potrivit legii;e) să încheie documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terțe, respectiv organizații internaționale, în domeniile de responsabilitate;f) să efectueze acte de control, potrivit reglementărilor în vigoare și regulamentelor naționale și ale Uniunii Europene, în domeniile sale de activitate;g) să aplice sancțiunile prevăzute de lege în competența sa, în conformitate cu legislația în vigoare;h) să solicite, în condițiile legii, informațiile și datele necesare realizării atribuțiilor sale.  +  Articolul 7Ministerul Educației colaborează în limitele competențelor cu structurile asociative studențești, în vederea elaborării unor proiecte și programe care au următoarele obiective:a) impulsionarea participării studenților sub diverse forme, și anume: civică, culturală, economică și educațională;b) stimularea creativității studenților;c) promovarea mobilității studenților în spațiul european;d) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare și excludere socială.  +  Articolul 8(1) În structura organizatorică a Ministerului Educației funcționează direcții generale, direcții, servicii și birouri.(2) Structura organizatorică a Ministerului Educației este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educației pot fi organizate servicii, birouri, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister.(3) Ministerul Educației poate constitui și alte structuri necesare în vederea realizării reformei învățământului, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligațiile asumate prin acorduri cu organismele internaționale și prin programele europene.  +  Articolul 9(1) Regulamentele privind activitatea de gestionare a formularelor actelor de studii și documentelor școlare și universitare se aprobă prin ordin al ministrului educației.(2) Costurile aferente tipăririi formularelor tipizate ale actelor de studii se suportă după cum urmează:a) pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sumele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației;b) pentru unitățile de învățământ preuniversitar particulare acreditate și pentru instituțiile de învățământ superior de stat și instituțiile de învățământ superior particulare acreditate, sumele se suportă de acestea.  +  Articolul 10(1) În cadrul Ministerului Educației funcționează Organismul intermediar în cadrul Programului operațional „Capital uman“, denumit în continuare OI POCU.(2) OI POCU va derula în continuare și activitățile și responsabilitățile Organismului intermediar în cadrul Programului operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“, până la închiderea Programului operațional sectorial 2007-2013.(3) OI POCU, reorganizat în cadrul Ministerului Educației, îndeplinește atribuțiile delegate de Autoritatea de management pentru Programul operațional „Capital uman“ din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, ca organism intermediar la nivel național.(3^1) OI POCU îndeplinește atribuții de implementare a reformelor și/sau investițiilor stabilite în cadrul PNRR pe componenta 15 - Educație, potrivit prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. (la 11-04-2022, Articolul 10 a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 476 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 11 aprilie 2022 ) (4) OI POCU poate utiliza alocări financiare aferente axei prioritare 7 - Asistență tehnică a POCU pentru suplimentarea structurii de personal, în afara numărului maxim de posturi.  +  Articolul 11(1) În fiecare județ și în municipiul București sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației, inspectorate școlare, cu structură aprobată prin ordin al ministrului educației.(2) Inspectorii școlari generali au calitatea de ordonator secundar de credite.(3) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București au în subordine unități conexe ale Ministerului Educației, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare.  +  Articolul 12(1) În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației este sprijinit de consiliile consultative și colegiile prevăzute în anexa nr. 2, organisme de nivel național în domeniul educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare.(2) Componența și regulamentele de organizare și funcționare a organismelor naționale prevăzute în anexa nr. 2 lit. A. sunt stabilite prin ordin al ministrului educației.(3) Organismele naționale prevăzute în anexa nr. 2 lit. A. pot avea, în condițiile legii, câte un secretariat propriu, format, de regulă, din 1-3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, și pot folosi în activitatea lor un corp de experți, remunerat din fondurile programelor naționale sau internaționale de dezvoltare a învățământului și/sau din alocațiile de la buget și veniturile proprii.(4) Activitatea organismelor naționale este coordonată de către ministrul educației, cu excepția Consiliului Național al Rectorilor.(5) Membrii organismelor de nivel național, precum și alți specialiști colaboratori ai acestora, din afara Ministerului Educației, pot fi remunerați în condițiile legii.(6) Prin ordin al ministrului educației se pot înființa organisme consultative, în condițiile legii.  +  Articolul 13(1) Conducerea Ministerului Educației se exercită de către ministrul educației, care are calitatea de ordonator principal de credite și reprezentant legal al ministerului.(2) Ministrul reprezintă Ministerul Educației în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.(3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul educației emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.(4) Ministrul educației poate delega unele dintre competențele sale, în condițiile legii.(5) Ministrul educației poate delega calitatea de ordonator principal de credite și reprezentant legal secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct sau altor persoane împuternicite în acest scop.(6) Ministrul educației îndeplinește, în domeniul de activitate al Ministerului Educației, atribuțiile generale prevăzute la art. 56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții specifice stabilite prin actele normative în vigoare.  +  Articolul 14(1) În cadrul Ministerului Educației își desfășoară activitatea 6 secretari de stat și 2 subsecretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului. (la 11-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 476 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 11 aprilie 2022 ) (2) Atribuțiile și responsabilitățile secretarilor de stat, precum și ale subsecretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului educației.  +  Articolul 15(1) Ministerul Educației are un secretar general ajutat de un secretar general adjunct, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.(2) Secretarul general și secretarul general adjunct îndeplinesc atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(3) Secretarul general și secretarul general adjunct îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului educației.  +  Articolul 16Se constituie, pe lângă ministrul educației, Colegiul ministerului, organism consultativ ale cărui componență și regulament de organizare și funcționare se aprobă prin ordin al ministrului educației.  +  Articolul 17(1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Educației este 630, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor. (la 20-01-2022, Alineatul (1) din Articolul 17 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 90 din 19 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 20 ianuarie 2022 ) (2) Structura organizatorică pe compartimente, precum și funcțiile și atribuțiile aparatului propriu al Ministerului Educației sunt aprobate prin ordin al ministrului educației. Posturile sunt prevăzute, în condițiile legii, pentru funcții publice și personal contractual.(3) În termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face reîncadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.(4) În cadrul Ministerului Educației și al unităților subordonate se pot înființa unități de management pentru implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă și/sau rambursabilă, conduse de către un director, potrivit legislației în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituțiile finanțate integral de la bugetul de stat.(5) În vederea realizării unor activități necesare implementării Proiectului privind învățământul secundar, finanțat în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, Ministerul Educației are dreptul de a angaja cu contracte individuale de muncă, pe perioada proiectului, în afara numărului maxim de posturi, personalul necesar în cadrul Unității de management al proiectelor cu finanțare externă, conform procedurilor Băncii Mondiale.(6) De dreptul prevăzut la alin. (5) beneficiază și unitățile de învățământ liceal, respectiv instituțiile de învățământ superior, beneficiare de granturi finanțate din Proiectul privind învățământul secundar, pentru implementarea activităților prevăzute în acordul de grant.(7) Finanțarea necesară acoperirii cheltuielilor de personal prevăzut la alin. (5) și (6) se asigură din fondurile Proiectului privind învățământul secundar.(8) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților de management se stabilesc prin ordin al ministrului educației.(9) Ministrul educației numește personalul unităților de management și stabilește competențele directorului, în condițiile legii.  +  Articolul 18(1) În cadrul Ministerului Educației și în instituțiile/unitățile din subordine, prin ordin al ministrului educației, se pot înființa, organiza și pot funcționa unități de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal angajat inclusiv pe perioadă determinată, în condițiile legii, conduse de un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate din fonduri structurale. Finanțarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului, prevăzute cu această destinație, în condițiile legii.(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, fișele de post și, după caz, regulamentul de organizare și funcționare pentru fiecare UIP și numărul de unități se prevăd în documentele proiectului și sunt preluate în ordinul ministrului educației privind înființarea UIP, potrivit reglementărilor în vigoare.(3) Ministrul educației numește personalul UIP și stabilește competențele directorului.  +  Articolul 19Personalul Ministerului Educației, numit prin ordin al ministrului în echipele de management sau de implementare al/a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, în care ministerul este beneficiar sau partener, este remunerat pentru activitățile desfășurate în proiecte, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 20(1) Instituțiile de învățământ superior de stat care funcționează în coordonarea Ministerului Educației sunt prevăzute în anexa nr. 3.(2) Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației sunt prevăzute în anexa nr. 4.(3) Cluburile sportive studențești cu personalitate juridică, înființate, potrivit legii, prin ordin al ministrului educației, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, sunt prevăzute în anexa nr. 5.(4) Repartizarea cluburilor sportive studențești în subordinea instituțiilor de învățământ superior se realizează la solicitarea instituțiilor de învățământ superior, prin ordin al ministrului educației.(5) Normativele de personal și criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitățile și instituțiile publice subordonate, finanțate de la bugetul de stat, precum și atribuțiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educației, în baza Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(6) Structura organizatorică a instituțiilor și unităților din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educației este aprobată prin ordin al ministrului educației.  +  Articolul 21Ministerul Educației utilizează un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât și pentru programele/proiectele cu finanțare internațională și pentru instituțiile și unitățile subordonate, potrivit legii, precum și autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare și inspecție, potrivit anexei nr. 6.  +  Articolul 22În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educației, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 23(1) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București asigură activitatea de distribuire a manualelor școlare către unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Activitatea de distribuire a manualelor școlare este organizată în cadrul inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București, cu finanțare din bugetul de stat.(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, disponibilitățile existente în cont se utilizează cu aceeași destinație.  +  Articolul 24Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 25La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 20 ianuarie 2020, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Cristian Ghinea
  București, 29 martie 2021.Nr. 369.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Educației
  (la 11-04-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 476 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 11 aprilie 2022 )
   +  Anexa nr. 2A. Consilii și colegii consultative la nivel național ale Ministerului Educației
  Nr. crt.Denumirea consiliului/colegiului consultativSursa de finanțare
  1.Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (C.N.S.P.I.S.)Buget de stat
  2.Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.)Buget de stat
  3.Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (C.N.F.I.S.)Buget de stat
  4.Consiliul Național al Bibliotecilor Universitare (C.N.B.U.)Buget de stat
  5.Consiliul de Etică și Management Universitar (C.E.M.U.)Buget de stat
  6.Comisia specializată de acreditare a programelor de formare continuă din învățământul preuniversitarBuget de stat/Venituri proprii
  B. Consilii consultative la nivel național partenere ale Ministerului Educației
  Nr. crt.Denumirea consiliului consultativSursa de finanțare
  1.Consiliul Național al Rectorilor (C.N.R.)Venituri proprii
  2.Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (C.N.F.I.P.)Bugetul de stat
  3.Consiliul Minorităților Naționale (C.M.N.)Bugetul de stat
  4.Consiliul Național al Elevilor (C.N.E.)Bugetul de stat
   +  Anexa nr. 3
  Instituțiile de învățământ superior de stat care funcționează în coordonarea Ministerului Educației
  Nr. crt.Denumirea unitățiiSursa de finanțare
  012
  1.Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica BucureștiVenituri proprii
  2.Universitatea Tehnică de Construcții BucureștiVenituri proprii
  3.Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu“ din BucureștiVenituri proprii
  4.Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din BucureștiVenituri proprii
  5.Universitatea din BucureștiVenituri proprii
  6.Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ din BucureștiVenituri proprii
  7.Academia de Studii Economice din BucureștiVenituri proprii
  8.Universitatea Națională de Muzică din BucureștiVenituri proprii
  9.Universitatea Națională de Arte din BucureștiVenituri proprii
  10.Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale“ din BucureștiVenituri proprii
  11.Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din BucureștiVenituri proprii
  12.Școala Națională de Studii Politice și Administrative din BucureștiVenituri proprii
  13.Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba IuliaVenituri proprii
  14.Universitatea „Aurel Vlaicu“ din AradVenituri proprii
  15.Universitatea „Vasile Alecsandri“ din BacăuVenituri proprii
  16.Universitatea „Transilvania“ din BrașovVenituri proprii
  17.Universitatea Tehnică din Cluj-NapocaVenituri proprii
  18.Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-NapocaVenituri proprii
  19.Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-NapocaVenituri proprii
  20.Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ din Cluj-NapocaVenituri proprii
  21.Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-NapocaVenituri proprii
  22.Universitatea de Artă și Design din Cluj-NapocaVenituri proprii
  23.Universitatea „Ovidius“ din ConstanțaVenituri proprii
  24.Universitatea Maritimă din ConstanțaVenituri proprii
  25.Universitatea din CraiovaVenituri proprii
  26.Universitatea de Medicină și Farmacie din CraiovaVenituri proprii
  27.Universitatea „Dunărea de Jos“ din GalațiVenituri proprii
  28.Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din IașiVenituri proprii
  29.Universitatea pentru Științele Vieții «Ion Ionescu de la Brad» din IașiVenituri proprii
  30.Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din IașiVenituri proprii
  31.Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“ din IașiVenituri proprii
  32.Universitatea Națională de Arte „George Enescu“ din IașiVenituri proprii
  33.Universitatea din OradeaVenituri proprii
  34.Universitatea din PetroșaniVenituri proprii
  35.Abrogat.
  36.Universitatea Petrol-Gaze din PloieștiVenituri proprii
  37.Universitatea „Lucian Blaga“ din SibiuVenituri proprii
  38.Universitatea „Ștefan cel Mare“ din SuceavaVenituri proprii
  39.Universitatea „Valahia“ din TârgovișteVenituri proprii
  40.Universitatea „Constantin Brâncuși“ din Târgu JiuVenituri proprii
  41.Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade“ din Târgu MureșVenituri proprii
  42.Universitatea de Arte din Târgu MureșVenituri proprii
  43.Universitatea Politehnica din TimișoaraVenituri proprii
  44Universitatea de Științele Vieții «Regele Mihai I» din TimișoaraVenituri proprii
  45.Universitatea de Vest din TimișoaraVenituri proprii
  46.Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș“ din TimișoaraVenituri proprii
  (la 21-07-2023, Anexa nr. 3 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 602 din 20 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 21 iulie 2023 )
   +  Anexa nr. 4
  Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației
  A. Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Educației
  Nr. crt.Denumirea instituției/unitățiiSursa de finanțare
  1.Inspectorate școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației în a căror subordine funcționează unități conexe, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlareBugetul de stat
  2.Comisia Națională a României pentru UNESCOBugetul de stat
  3.Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și InovăriiVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  4.Centrul Național de Politici și Evaluare în EducațieVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  5.Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării ProfesionaleVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  6.Agenția de Credite și Burse de StudiiVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  7.Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și TehnicVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  8.Federația Sportului Școlar și UniversitarBugetul de stat
  9.Centrul pentru Formarea Continuă în Limba GermanăVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  10.Secretariatul Național Român al Rețelei Universităților de la Marea NeagrăVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  11.Palatul Național al Copiilor din BucureștiVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  12.Biblioteca Centrală Universitară din BucureștiBugetul de stat
  13.Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu“ din IașiBugetul de stat
  14.Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga“ din Cluj-NapocaBugetul de stat
  15.Biblioteca Centrală Universitară „EugenTodoran“ din TimișoaraBugetul de stat
  16.Casa de Cultură a Studenților din Municipiul SuceavaVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  17.Unitatea pentru Finanțarea Învățământului PreuniversitarBugetul de stat
  18.Centrul pentru Formarea Continuă în Limba MaghiarăVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  19.Institutul Limbii RomâneVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  20.Societatea Editura Didactică și Pedagogică - S.A.Venituri proprii
  21.Abrogat
  NOTĂ:1. Inspectoratele școlare aprobă statele de funcții ale caselor corpului didactic, cluburilor sportive școlare, palatelor și cluburilor copiilor, precum și ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv învățământ special, centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, centrelor de excelență, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat de către minister.2. Inspectoratele școlare verifică, controlează, auditează, după caz, modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților/instituțiilor din subordine, unităților de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv învățământ special, centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, centrelor de excelență, precum și pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar particular acreditate, pentru care se asigură finanțarea de bază din sume defalcate din TVA.3. Numărul maxim de posturi pentru instituțiile și unitățile din subordinea Ministerului Educației, finanțate integral de la bugetul de stat, este de 7.562 de posturi. (la 20-01-2022, Punctul 3. din Litera A. , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 90 din 19 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 20 ianuarie 2022 ) 4. Numărul maxim de posturi pentru unitățile din subordinea Ministerului Educației, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, este de 1.235 de posturi.5. Numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, este de 300.100 de posturi. (la 08-09-2023, Punctul 5 al notei de la Litera A., Anexa nr. 4 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 809 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 8 septembrie 2023 ) (la 07-07-2021, Litera A din Anexa nr. 4 a fost modificată de Articolul 10 din HOTĂRÂREA nr. 694 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 07 iulie 2021 )
  B. Unități aflate în coordonarea Ministerului Educației
  Nr. crt.Denumirea unitățiiSursa de finanțare
  1.Autoritatea Națională pentru CalificăriVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  2.Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și CercetareVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  3.Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul PreuniversitarVenituri proprii
   +  Anexa nr. 5
  Cluburi sportive studențești
  Nr. crt.Denumirea clubului sportivSursa de finanțare
  1.Clubul Sportiv „Universitatea“ din Cluj-Napoca Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  2.Clubul Sportiv „Universitatea“ din CraiovaVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  3.Clubul Sportiv „Universitatea“ din GalațiVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  4.Clubul Sportiv „Universitatea“ din BrașovVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  5.Clubul Sportiv „Politehnica“ din IașiVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  6.Clubul Sportiv „Știința“ din BacăuVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  7.Clubul Sportiv „Știința“ din Baia MareVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  8.Clubul Sportiv Universitar din SibiuVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  9.Clubul Sportiv Universitar din PloieștiVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  10.Clubul Sportiv Universitar din OradeaVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  11.Clubul Sportiv Universitar din PiteștiVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  12.Clubul Sportiv Studențesc „Medicina“ din TimișoaraVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  13.Clubul Sportiv Universitar din ReșițaVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  14.Clubul Sportiv Politehnica Cluj-NapocaVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  15.Clubul Sportiv Universitar „Neptun“ din ConstanțaVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  16.Clubul Sportiv Universitar „Constantin Brâncuși“ din Târgu JiuVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
   +  Anexa nr. 6
  Parcul auto al Ministerului Educației pentru activități specifice
  Nr. crt.ActivitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim de bucăți
  1.Proiectul privind învățământul rural/ROSEAutoturism pentru unitatea centrală3
  Autoturism de teren3
  2.Proiectul privind reabilitarea infrastructurii școlareAutoturism pentru unitatea centrală2
  Autoturism pentru unitatea teritorială7
  3.Monitorizare și inspecțieAutoturism15
  Microbuz6
  4.OI POCUAutoturism pentru unitatea centrală3
  Autoturism pentru unitatea teritorială8
  -----