HOTĂRÂRE nr. 1.031 din 21 decembrie 2018privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 27 decembrie 2018  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 2 alin. (3) lit. d) și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an“, potrivit planului cu amplasamentul/planurilor topografice prevăzut(e) în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 - Plan de situație a coridorului de expropriere se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.  +  Articolul 2Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Energiei, prin Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A.  +  Articolul 3Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localității Mătăsari, județul Gorj, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național prevăzut la art. 1, pe raza localității Mătăsari, județul Gorj, în cuantum total de 3.841.000,85 lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, cu modificările și completările ulterioare, care sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe anul 2018 Ministerului Energiei, la capitolul 81.01 „Combustibili și energie“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat“.  +  Articolul 5Suma de 3.841.000,85 lei se virează de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, de către reprezentantul expropriatorului întrun cont bancar deschis pe numele Societății „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 6Ministerul Energiei, prin Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Planul amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate, respectiv prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Laurențiu Adrian Neculaescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 21 decembrie 2018.Nr. 1.031.  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere
  al lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj,
  la o capacitate de 3.000.000 tone/an lignit“, situate pe raza comunei Mătăsari din județul Gorj,
  proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
  Nr. crt.JudețUATNumărul parcelei pe planul de situațieNumele și prenumele proprietarului/deținătorului terenuluiNumăr topograficNr. cadastral/ Nr. carte funciarăExtravilan/ IntravilanCategoria de folosințăSuprafața de expropriat (mp)Valoare totală despăgubiri (lei)
   TarlaParcelă    
  01234567891011
  1GorjMătăsari1GORUN CONSTANTIN12/1. IntravilanA144416,52
  2GorjMătăsari2GORUN CONSTANTIN12/1/1. IntravilanA2880,99
  3GorjMătăsari3FOTĂU MARIA12/2. IntravilanA120347,10
  4GorjMătăsari4FOTĂU MARIA12/2/1. IntravilanA1337,60
  5GorjMătăsari5RĂMESCU DOMNICA12/3. IntravilanA132381,81
  6GorjMătăsari6RĂMESCU DOMNICA12/3/2. IntravilanA25490,43
  7GorjMătăsari7Def. RĂUȚ I. VASILE12/3/1. IntravilanA121349,99
  8GorjMătăsari8FRĂTUȚU EUGENIA12/4/1. IntravilanA52150,41
  9GorjMătăsari9RAMESCU VASILE12/5/1. IntravilanA38109,91
  10GorjMătăsari10ANCUȚERU GHEORGHE12/7. IntravilanA4001.156,99
  11GorjMătăsari11BUZĂRIN CONSTANTIN12/8. IntravilanA4001.156,99
  12GorjMătăsari12LATU NICOLAE12/9. IntravilanA9002.411,16
  13GorjMătăsari13LATU NICOLAE12/9/1. IntravilanA154445,44
  14GorjMătăsari14BEJAT VASILE LAURENȚIU13/4. IntravilanA199575,60
  15GorjMătăsari15ANGHELESCU ION13/1. IntravilanA3471.003,69
  16GorjMătăsari16TOMOESCU CONSTANTIN13/2.37565IntravilanA3841.110,71
  17GorjMătăsari17TOMOESCU CONSTANTIN13/3. IntravilanA63182,23
  18GorjMătăsari18RÂMESCU ARISTICĂ16 IntravilanCC3081.232,00
  19GorjMătăsari18RÂMESCU ARISTICĂ16/1. IntravilanA2881.811,10
  20GorjMătăsari19RÂMESCU ARISTICĂ16/2. IntravilanA4001.156,99
  21GorjMătăsari20BUZĂRIN CONSTANTIN15 IntravilanL2565.145,60
  22GorjMătăsari21Def. GORUN C. GHEORGHE1536821IntravilanA200578,50
  23GorjMătăsari22Def. GORUN C. GHEORGHE15/1. IntravilanA74214,04
  24GorjMătăsari23GORUN VASILE17 IntravilanCC5062.024,00
  25GorjMătăsari24TĂNĂSOIU V. DUMITRU19 IntravilanA5961.723,92
  26GorjMătăsari25TĂNĂSOIU V. DUMITRU110 IntravilanV4866.097,52
  27GorjMătăsari26TĂNĂSOIU V. DUMITRU111 IntravilanCC4711.884,00
  28GorjMătăsari27TĂNĂSOIU V. DUMITRU19/1. IntravilanA187540,89
  29GorjMătăsari28TUFIȚĂ MARIA112 IntravilanCC2851.140,00
  30GorjMătăsari28TUFIȚĂ MARIA113 IntravilanA5891.703,67
  31GorjMătăsari29BĂLOSU NICOLAE114 IntravilanA4501.301,62
  32GorjMătăsari29BĂLOSU NICOLAE115 IntravilanCC240960,00
  33GorjMătăsari30PÎRLEA IOANA114/1.545IntravilanCC2741.096,00
  34GorjMătăsari31SPERLEA GHEORGHE114/2. IntravilanA5091.472,27
  35GorjMătăsari31 aPROPRIETAR NEIDENTIFICAT 1  IntravilanA102295,03
  36GorjMătăsari32PROPRIETAR NEIDENTIFICAT 116, 17, 18/1 IntravilanA7112.056,55
  37GorjMătăsari33BOBEI D.ION119 IntravilanA4331.252,44
  38GorjMătăsari33 aPROPRIETAR NEIDENTIFICAT 1  IntravilanA111321,07
  39GorjMătăsari34SPERLEA IOANA12236769IntravilanCC7503.000,00
  40GorjMătăsari34SPERLEA IOANA12336769IntravilanL74614.994,60
  41GorjMătăsari34SPERLEA IOANA12536769IntravilanA1.8385.316,38
  42GorjMătăsari35SPERLEA IOANA12436768IntravilanCC3201.280,00
  43GorjMătăsari36GORUN C. ION125/3. IntravilanA99286,36
  44GorjMătăsari37CIOCLEI I.M. MARIA125/2. IntravilanA99286,36
  45GorjMătăsari38BOBEI D. ION126 IntravilanA295853,28
  46GorjMătăsari39Def. GIURONIU DOMNICA12636542IntravilanA1.4004.049,47
  47GorjMătăsari40GORUN C. ION129/2 IntravilanA156451,23
  48GorjMătăsari41CIOCLEI I.M. MARIA129/3 IntravilanA158457,01
  49GorjMătăsari118RÂMESCU A. CONSTANTIN232 IntravilanCC3461.384,00
  50GorjMătăsari119RÂMESCU A. CONSTANTIN231/1, 32/136244IntravilanCC5002.000,00
  51GorjMătăsari120RÂMESCU A. CONSTANTIN231 IntravilanL78215.718,20
  52GorjMătăsari121OSNAGA ELENA233 IntravilanA300867,74
  53GorjMătăsari122BOBEI ION234/1 IntravilanA4341.255,34
  54GorjMătăsari123BIBANU GRIGORE234/2 IntravilanA264763,61
  55GorjMătăsari124BIBANU GRIGORE234 IntravilanA3971.148,31
  56GorjMătăsari125BĂLOSU NICOLAE239 IntravilanA312902,45
  57GorjMătăsari126PÂRLEA ION239/1 IntravilanA199575,60
  58GorjMătăsari128LUPU PARASCHIVA, DRAGOTOIU SULTANA, RĂUȚ NICOLAE240 IntravilanA240694,20
  59GorjMătăsari129DRAGOTOIU VASILE241 IntravilanA4911.420,21
  60GorjMătăsari131GIURONIU DOMNICA24836544IntravilanCC8083.232,00
  61GorjMătăsari131GIURONIU DOMNICA24736544IntravilanL1.56931.536,90
  62GorjMătăsari132BANCIU MARIA25136815IntravilanA4161.203,27
  63GorjMătăsari42BANCIU MARIA35936814IntravilanA5281.527,23
  64GorjMătăsari44CHIRCU ANGELA364 IntravilanCC8253.300,00
  65GorjMătăsari44CHIRCU ANGELA365 IntravilanL86417.366,40
  66GorjMătăsari45Def. GIURONIU IOANA367 IntravilanCC6162.464,00
  67GorjMătăsari45Def. GIURONIU IOANA366 IntravilanL1.11022.311,00
  68GorjMătăsari45Def. GIURONIU IOANA368 IntravilanA8402.429,68
  69GorjMătăsari46DRAGOTOIU ARISTICĂ369 IntravilanA1.0723.100,74
  70GorjMătăsari47BIBANU GHEORGHE, BIBANU GHEORGHIȚA, CROITORU ELENA372 IntravilanN406974,40
  71GorjMătăsari48Def. CROITORU I. MARIA373 IntravilanA9802.834,63
  72GorjMătăsari49BIBANU GHEORGHE472/1 IntravilanA3561.029,72
  73GorjMătăsari50RÂMESCU ARISTICĂ473/3 IntravilanA240694,20
  74GorjMătăsari51BĂCESCU MARIA473/5 IntravilanA222642,13
  75GorjMătăsari52POPESCU MIHAI473/7 IntravilanA7602.198,28
  76GorjMătăsari53Def. SPERLEA GHEORGHE474/1 IntravilanA8052.328,45
  77GorjMătăsari55BĂCESCU GHEORGHE47735866IntravilanCC4221.688,00
  78GorjMătăsari54BĂCESCU GHEORGHE47635866IntravilanV85810.764,76
  79GorjMătăsari56BĂLAN CONSTANTIN, BĂLAN SULTANA482 IntravilanP1.1682.803,20
  80GorjMătăsari56BĂLAN CONSTANTIN, BĂLAN SULTANA485 IntravilanL2805.628,00
  81GorjMătăsari57BĂLAN CONSTANTIN, BĂLAN SULTANA482/1 IntravilanP298715,20
  82GorjMătăsari58STĂNILOIU DOINA487/136851IntravilanA3491.009,48
  83GorjMătăsari59RĂUȚ ION49135012IntravilanA5761.666,07
  84GorjMătăsari60RĂUȚ ION491/2 IntravilanA58167,76
  85GorjMătăsari61POPESCU MIHAI491/1 IntravilanA6121.770,20
  86GorjMătăsari62POPESCU MIHAI491/3 IntravilanA50144,62
  87GorjMătăsari63Def. DRAGOTOIU GHEORGHE492/1 IntravilanP319765,60
  88GorjMătăsari64BUZĂRIN DUMITRU494 IntravilanCC1.1404.560,00
  89GorjMătăsari65Def. DRAGOTOIU GHEORGHE495 IntravilanA9492.744,96
  90GorjMătăsari66Def. DRAGOTOIU GHEORGHE495/1 IntravilanA3821.104,93
  91GorjMătăsari67IOVAN GHEORGHE496/1 IntravilanA259749,15
  92GorjMătăsari68HÎRCEANU MARIA496 IntravilanA5062.332,82
  93GorjMătăsari69POPESCU MIHAI499 IntravilanCC9623.848,00
  94GorjMătăsari70CIOCLEI C.M. CONSTANTIN4101/1 IntravilanA293847,50
  95GorjMătăsari71Def. GORUN CONSTANTIN4104 IntravilanA294817,39
  96GorjMătăsari72SPERLEA GHEORGHE4104/1 IntravilanA9822.840,42
  97GorjMătăsari73SPERLEA GHEORGHE4104/2 IntravilanA308890,88
  98GorjMătăsari133BĂCESCU MARIA510536070IntravilanCC7563.024,00
  99GorjMătăsari133BĂCESCU MARIA510636070IntravilanA3781.093,36
  100GorjMătăsari134FRĂȚILĂ VASILE510837797IntravilanCC2501.000,00
  101GorjMătăsari135SPERLEA GHEORGHE5108/1 IntravilanCC9433.772,00
  102GorjMătăsari135SPERLEA GHEORGHE5109 IntravilanA5381.556,15
  103GorjMătăsari136ȚUNĂ MARIA5115/136849IntravilanA3561.029,72
  104GorjMătăsari137IOVAN ELENA5116/136852IntravilanA276798,32
  105GorjMătăsari138GORUN GHEORGHE5116/236823IntravilanL77615.597,60
  106GorjMătăsari139RAUȚ PĂUNA5118 IntravilanL4939.909,30
  107GorjMătăsari140POPESCU MIHAI5119 IntravilanCC2501.000,00
  108GorjMătăsari140POPESCU MIHAI5120 IntravilanA128370,24
  109GorjMătăsari141BĂCESCU IOANA5121 IntravilanL94619.014,60
  110GorjMătăsari142RĂUȚ POLINA5122/1 IntravilanA343992,12
  111GorjMătăsari143RĂUȚ POLINA5122/2 IntravilanA214618,99
  112GorjMătăsari144MÎRȘU GHEORGHE5122 IntravilanA5291.530,12
  113GorjMătăsari145POPESCU MIHAI6124 IntravilanV5526.925,58
  114GorjMătăsari146POPESCU MIHAI6125 IntravilanA8742.528,03
  115GorjMătăsari147DOSONIU MARIA612636783IntravilanCC1.2104.840,00
  116GorjMătăsari148IOVAN GHEORGHE6127 IntravilanL4969.969,60
  117GorjMătăsari149IOVAN GHEORGHE6128 IntravilanCC4111.644,00
  118GorjMătăsari150IOVAN VASILE6130 IntravilanCC2501.000,00
  119GorjMătăsari150IOVAN VASILE6129 IntravilanL71014.271,00
  120GorjMătăsari151PALIȚĂ ION6131 IntravilanL1.65133.185,10
  121GorjMătăsari152PURDESCU CONSTANTIN6132 IntravilanA7062.042,09
  122GorjMătăsari153Tomoescu Ion6133/136087IntravilanV961.200,00
  123GorjMătăsari153Tomoescu Ion613436087IntravilanCC70432.245,00
  124GorjMătăsari153Tomoescu Ion6134/136087IntravilanA2883.600,00
  125GorjMătăsari154TOMOESCU ION6135 IntravilanA1.3773.982,94
  126GorjMătăsari155BĂCESCU IOANA6136 IntravilanA1.0683.089,17
  127GorjMătăsari156CUȘMA LORENA, PURDESCU IULIAN DENIS613737399IntravilanCC9463.784,00
  128GorjMătăsari156CUȘMA LORENA, PURDESCU IULIAN DENIS613837399IntravilanL1.38227.778,20
  129GorjMătăsari157Def. PURDESCU C. CONSTANTIN6138/1 IntravilanL1.17723.657,70
  130GorjMătăsari158RÂMESCU PANTELIE6139/1 IntravilanL3086.190,80
  131GorjMătăsari158 APÂRLEA ION6139/2 IntravilanL2214.442,10
  132GorjMătăsari159LUPU PARASCHIVA614236243IntravilanCC7803.120,00
  133GorjMătăsari159LUPU PARASCHIVA614336243IntravilanA1.5204.396,57
  134GorjMătăsari160LUPU PARASCHIVA614436242IntravilanP1.6053.852,00
  135GorjMătăsari160LUPU PARASCHIVA614536242IntravilanCC6092.436,00
  136GorjMătăsari161CIOCLEI MARIA6148, 148/237407IntravilanL85517.185,50
  137GorjMătăsari161CIOCLEI MARIA6148/137407IntravilanV2763.462,79
  138GorjMătăsari161CIOCLEI MARIA614937407IntravilanCC6292.516,00
  139GorjMătăsari162CIOCLEI MARIA6149/137408IntravilanCC4201.680,00
  140GorjMătăsari163TOMOESCU STATE, TOMOESCU CONSTANTIN6150, 153 IntravilanCC8013.204,00
  141GorjMătăsari164TOMOESCU STATE, TOMOESCU CONSTANTIN615137337IntravilanA5501.590,86
  142GorjMătăsari164TOMOESCU STATE, TOMOESCU CONSTANTIN6152, 152/4 IntravilanL1.63632.883,60
  143GorjMătăsari164TOMOESCU STATE, TOMOESCU CONSTANTIN6152/1 IntravilanV5556.963,22
  144GorjMătăsari164TOMOESCU STATE, TOMOESCU CONSTANTIN6152/2 IntravilanP244585,60
  145GorjMătăsari165ANGHELESCU GH. ION6152/1 IntravilanA1.4004.049,47
  146GorjMătăsari165ANGHELESCU GH. ION6154 IntravilanCC4081.632,00
  147GorjMătăsari167SPERLEA GHEORGHIȚA6155 IntravilanCC150600,00
  148GorjMătăsari167SPERLEA GHEORGHIȚA6156 IntravilanA6691.935,07
  149GorjMătăsari167SPERLEA GHEORGHIȚA6157 IntravilanCC216864,00
  150GorjMătăsari167SPERLEA GHEORGHIȚA6158 IntravilanA4811.391,28
  151GorjMătăsari168GORUN GHEORGHE616036248IntravilanA5321.538,80
  152GorjMătăsari169CROITORU A. GHEORGHE6161 IntravilanA8182.366,05
  153GorjMătăsari74PURDESCU CONSTANTIN7163 IntravilanA6181.787,55
  154GorjMătăsari75CIOCLEI ECATERINA7165767IntravilanCC7402.960,00
  155GorjMătăsari75CIOCLEI ECATERINA7164767IntravilanA225650,81
  156GorjMătăsari76RAMESCU MARIA7166/2 IntravilanA100289,25
  157GorjMătăsari77RÂMESCU DOMNICA716637390IntravilanA5761.666,07
  158GorjMătăsari78RÂMESCU DOMNICA7166/3 IntravilanA159459,90
  159GorjMătăsari79BĂCESCU MARIA7168 IntravilanA1.4214.110,21
  160GorjMătăsari81TOMOESCU MIHAI7169 IntravilanA3641.052,86
  161GorjMătăsari81TOMOESCU MIHAI7170 IntravilanL60912.240,90
  162GorjMătăsari81TOMOESCU MIHAI7171 IntravilanCC4501.800,00
  163GorjMătăsari80TOMOESCU MIHAI7170/1 IntravilanL4529.085,20
  164GorjMătăsari82MERĂI VASILE7172 IntravilanCC5892.356,00
  165GorjMătăsari82MERĂI VASILE7173 IntravilanA9372.710,25
  166GorjMătăsari82MERĂI VASILE7174 IntravilanA7432.149,11
  167GorjMătăsari83MERĂI VASILE7174/1 IntravilanA124358,67
  168GorjMătăsari84Def. COJOCARU TEODOR7175739IntravilanA2.4307.028,73
  169GorjMătăsari85CHIRCU GHEORGHE7176/1 IntravilanA4591.327,65
  170GorjMătăsari86CHIRCU GHEORGHE7176/2 IntravilanA9322.695,79
  171GorjMătăsari87TOMOESCU STATE717637338IntravilanA1.3163.806,50
  172GorjMătăsari87TOMOESCU STATE718137338IntravilanA5101.475,16
  173GorjMătăsari88ANGHELESCU ION7183 IntravilanA1.2163.517,26
  174GorjMătăsari88ANGHELESCU ION7184 IntravilanA5101.475,16
  175GorjMătăsari89ANGHELESCU ION7184/1 IntravilanA5281.527,23
  176GorjMătăsari90GORUN GHEORGHIȚA7186179IntravilanCC9813.924,00
  177GorjMătăsari91SPERLEA GHEORGHIȚA7187 IntravilanA6501.880,11
  178GorjMătăsari91 aPROPRIETAR NEIDENTIFICAT7  IntravilanA68196,69
  179GorjMătăsari92BUZĂRIN DUMITRU7190 IntravilanA240694,20
  180GorjMătăsari92 aPROPRIETAR NEIDENTIFICAT7  IntravilanP6801.632,00
  181GorjMătăsari217PROPRIETAR NEIDENTIFICAT8191/1 IntravilanA5281.527,23
  182GorjMătăsari218SPERLEA GHEORGHITA8191 IntravilanA200578,50
  183GorjMătăsari218SPERLEA GHEORGHITA8192 IntravilanA4401.272,69
  184GorjMătăsari219Def. CROITORU I. MARIA8199 IntravilanA2.0525.935,37
  185GorjMătăsari219Def. CROITORU I. MARIA8200 IntravilanCC7753.100,00
  186GorjMătăsari219Def. CROITORU I. MARIA8201 IntravilanA1.1383.291,64
  187GorjMătăsari221PROPRIETAR NEIDENTIFICAT8202 IntravilanCC6062.424,00
  188GorjMătăsari222NEBUNU ION 8205 IntravilanCC4621.848,00
  189GorjMătăsari222NEBUNU ION 8206 IntravilanCC1.1814.724,00
  190GorjMătăsari222NEBUNU ION 8207 IntravilanP270648,00
  191GorjMătăsari223BĂCESCU IOANA8207 IntravilanP158379,20
  192GorjMătăsari223BĂCESCU IOANA8208 IntravilanV5506.900,49
  193GorjMătăsari223BĂCESCU IOANA8209 IntravilanCC6482.592,00
  194GorjMătăsari223BĂCESCU IOANA8210 IntravilanA9642.788,35
  195GorjMătăsari224TĂNĂSOIU M ION8211 IntravilanA5011.449,13
  196GorjMătăsari224TĂNĂSOIU M ION8211/1 IntravilanV2873.600,80
  197GorjMătăsari224TĂNĂSOIU M ION8212 IntravilanCC5262.104,00
  198GorjMătăsari225TĂNĂSOIU I CONSTANTIN8213 IntravilanCC4951.980,00
  199GorjMătăsari226GORUN C. ION8217/1 IntravilanA7842.267,70
  200GorjMătăsari227PROPRIETAR NEIDENTIFICAT8214 IntravilanA4751.373,93
  201GorjMătăsari228Moșt. GORUN DT ION8222/1 IntravilanV5246.574,28
  202GorjMătăsari229LATU N. ION8223 IntravilanL1.00320.160,30
  203GorjMătăsari229LATU N. ION8224 IntravilanCC1.2074.828,00
  204GorjMătăsari230Moșt. GORUN DT ION8225 IntravilanCC2.0008.000,00
  205GorjMătăsari231PERA ION8227 IntravilanCC191764,00
  206GorjMătăsari231PERA ION8228 IntravilanA7042.036,31
  207GorjMătăsari93LATU ION9229 IntravilanA284821,46
  208GorjMătăsari94GORUN ION9229/1 IntravilanA126364,45
  209GorjMătăsari95CIOCLEI MARIA9229/2 IntravilanCC126504,00
  210GorjMătăsari96HORCEA DAMIAN ION923036278IntravilanA252728,90
  211GorjMătăsari96 aPROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  IntravilanA87251,65
  212GorjMătăsari97CIOCLEI DUMITRU923037542IntravilanA122352,88
  213GorjMătăsari98CIOCLEI DUMITRU923137554IntravilanA182526,43
  214GorjMătăsari99CIOCLEI DUMITRU9231/1/1 IntravilanA36104,13
  215GorjMătăsari100CIOCLEI ION9231/1 IntravilanA277801,22
  216GorjMătăsari101CIOCLEI ION9231/1/2 IntravilanA3086,77
  217GorjMătăsari102BIBANU MARIA9232 IntravilanA330954,52
  218GorjMătăsari103BIBANU MARIA9232/1 IntravilanA42121,48
  219GorjMătăsari104RAMESCU VASILE9233/1/1 IntravilanA48138,84
  220GorjMătăsari104 aGORUN D.T. ION9DRUM Intravilan 130312,00
  221GorjMătăsari105GORUN ION9236 IntravilanCC5452.180,00
  222GorjMătăsari105GORUN ION9235 IntravilanV2002.509,27
  223GorjMătăsari106GORUN ION9236/1 IntravilanCC159636,00
  224GorjMătăsari106GORUN ION9235/1 IntravilanV1071.342,46
  225GorjMătăsari107PERA ION9237 IntravilanA5161.492,52
  226GorjMătăsari108PERA ION9238 IntravilanCC100400,00
  227GorjMătăsari109POPESCU MARIA9237/1 IntravilanA3921.133,85
  228GorjMătăsari110CIOCLEI PETRE923937467IntravilanA322931,38
  229GorjMătăsari110CIOCLEI PETRE924037467IntravilanCC128512,00
  230GorjMătăsari110CIOCLEI PETRE9239/137467IntravilanV3224.039,92
  231GorjMătăsari111CIOCLEI PETRE9239/1/2 IntravilanV1111.392,64
  232GorjMătăsari112BIBANU MARIA9242 IntravilanA300867,74
  233GorjMătăsari112BIBANU MARIA9243 IntravilanCC7252.900,00
  234GorjMătăsari113Def. VIȘAN PANTELIMON924437720IntravilanA1.5084.361,86
  235GorjMătăsari114Popescu Păuna, Popescu Dumitru9247/137582IntravilanA5598.746,46
  236GorjMătăsari114Popescu Păuna, Popescu Dumitru924837582IntravilanCC39052.040,00
  237GorjMătăsari115PALIȚĂ EFTICHIA924737511IntravilanA7912.287,95
  238GorjMătăsari115PALIȚĂ EFTICHIA924737511IntravilanV2012.521,81
  239GorjMătăsari116TROTEA POLINA9249 IntravilanA1.1983.465,19
  240GorjMătăsari116TROTEA POLINA9251 IntravilanCC7122.848,00
  241GorjMătăsari117BUZOIANU GHEORGHE (BANCIU MARIA)925636579IntravilanCC4081.632,00
  242GorjMătăsari117BUZOIANU GHEORGHE (BANCIU MARIA)925736579IntravilanA5501.590,86
  243GorjMătăsari170CROITORU ALEXANDRU10263 IntravilanCC5102.040,00
  244GorjMătăsari171CROITORU ALEXANDRU10263/2 IntravilanA2.2746.577,50
  245GorjMătăsari172GORUN GHEORGHE10260, 262, 26436246IntravilanA3.2209.313,79
  246GorjMătăsari172GORUN GHEORGHE1026136246IntravilanCC7963.184,00
  247GorjMătăsari173GORUN CONSTANTIN10268, 269/1 IntravilanCC1.6906.760,00
  248GorjMătăsari173GORUN CONSTANTIN10269/2 IntravilanV2903.638,44
  249GorjMătăsari173GORUN CONSTANTIN10269/2 IntravilanA2.0165.831,24
  250GorjMătăsari174TROTEA EUGENIA1027036846IntravilanV4906.147,71
  251GorjMătăsari174TROTEA EUGENIA1027136846IntravilanA1.4994.335,83
  252GorjMătăsari175BIBANU CONSTANTIN10273 IntravilanA321928,49
  253GorjMătăsari175BIBANU CONSTANTIN10274 IntravilanCC6862.744,00
  254GorjMătăsari176BĂLOSU NICOLAE10276 IntravilanA4301.243,77
  255GorjMătăsari177GORUN GH. GHEORGHE10275 IntravilanA3.2169.302,22
  256GorjMătăsari178GORUN C. ION10277, 278 IntravilanA9092.629,26
  257GorjMătăsari179CIOCLEI MARIA10280 IntravilanCC8143.256,00
  258GorjMătăsari179CIOCLEI MARIA10279/3 IntravilanF4481.075,20
  259GorjMătăsari179CIOCLEI MARIA10277/2 IntravilanP1.0612.546,40
  260GorjMătăsari180Def. CIOCLEI M. GHEORGHE1028637528IntravilanCC6392.556,00
  261GorjMătăsari180Def. CIOCLEI M. GHEORGHE1028537528IntravilanA6111.767,31
  262GorjMătăsari181Def. CIOCLEI I.M. IOANA10288 IntravilanCC5202.080,00
  263GorjMătăsari182CROITORU ALEXANDRU10283/1 IntravilanA77222,72
  264GorjMătăsari183CIOCLEI DUMITRU10284/1 IntravilanA3801.099,14
  265GorjMătăsari184CIOCLEI ION1029036094IntravilanL3897.818,90
  266GorjMătăsari184CIOCLEI ION1029136094IntravilanCC3791.516,00
  267GorjMătăsari184CIOCLEI ION1029236094IntravilanV2923.663,53
  268GorjMătăsari185CIOCLEI CONSTANTIN1029336095IntravilanCC8403.360,00
  269GorjMătăsari186TROTEA POLINA10289 IntravilanA8442.441,25
  270GorjMătăsari187GORUN C. ION10293 IntravilanCC7062.824,00
  271GorjMătăsari187GORUN C. ION10294 IntravilanA1.0963.170,16
  272GorjMătăsari188GORUN GH. VASILE10297 IntravilanCC1.0004.000,00
  273GorjMătăsari189GORUN DUMITRU, GORUN C. GHEORGHE, TROTEA 10296 IntravilanA7002.024,74
  274GorjMătăsari190POPESCU MARIA10298, 300 IntravilanCC5312.124,00
  275GorjMătăsari190POPESCU MARIA10299 IntravilanA9922.869,34
  276GorjMătăsari191STĂNILOIU I. GHEORGHE10300/1 IntravilanA204590,07
  277GorjMătăsari192CIOCLEI I. PETRE1030437444IntravilanCC9033.612,00
  278GorjMătăsari193TROTEA FLOAREA10303 IntravilanCC5692.276,00
  279GorjMătăsari193TROTEA FLOAREA10305 IntravilanF76182,40
  280GorjMătăsari193TROTEA FLOAREA10302 IntravilanA1.5004.338,72
  281GorjMătăsari194VIȘAN ION10306, 307 IntravilanCC8173.268,00
  282GorjMătăsari195Def. VISAN PATELIMON1030837721IntravilanCC8563.424,00
  283GorjMătăsari195Def. VISAN PATELIMON10308, 309 IntravilanL1.30526.230,50
  284GorjMătăsari196Def. GORUN D.T. ION10313 IntravilanA8062.331,34
  285GorjMătăsari197Def. GORUN D.T. ION10314/1 IntravilanV3504.391,22
  286GorjMătăsari198Popescu Dumitru; Popescu Păuna10314 IntravilanA366,002.196,00
  287GorjMătăsari199PERA MARINA10318 IntravilanP8221.972,80
  288GorjMătăsari200TROTEA ION10328/2 IntravilanA5571.611,11
  289GorjMătăsari201TROTEA ION10327 IntravilanA1.6304.714,74
  290GorjMătăsari202NICOLAESCU GHEORGHE, NICOLAESCU VICTORIA, 10330 IntravilanCC2.2779.108,00
  291GorjMătăsari202 APROPRIETAR NEIDENTIFICAT10332 IntravilanP7931.903,20
  292GorjMătăsari203Def. NICOLAESCU EFTICHIA11333 IntravilanCC6.73226.928,00
  293GorjMătăsari204PALIȚĂ P PETRE11339 IntravilanCC1.1474.588,00
  294GorjMătăsari205Def. PALIȚĂ P PETRE11337/1 IntravilanCC168672,00
  295GorjMătăsari205Def. PALIȚĂ P PETRE11340 IntravilanA1.6654.815,98
  296GorjMătăsari206Def. PALIȚĂ N. PETRE1133737401IntravilanCC1.5606.240,00
  297GorjMătăsari207PALIȚĂ P PETRE11335 IntravilanA1.4404.165,17
  298GorjMătăsari207PALIȚĂ P PETRE11336 IntravilanF8512.042,40
  299GorjMătăsari208CĂLUGĂRU DUMITRU11345 IntravilanV1.02712.885,09
  300GorjMătăsari209CĂLUGĂRU DUMITRU11344 IntravilanL1.32326.592,30
  301GorjMătăsari210Popescu Dumitru; Popescu Păuna11346 IntravilanCC1.020,00428.904,00
  302GorjMătăsari210Popescu Dumitru; Popescu Păuna11347, 34836773IntravilanA3.248,0019.488,00
  303GorjMătăsari211HORCEA I. DUMITRU1135137027IntravilanCC9973.988,00
  304GorjMătăsari212LATU IOANA, LUPU PETRE11350/1 IntravilanA298861,96
  305GorjMătăsari213HORCEA I. DUMITRU, DRAGĂ ION11350 IntravilanA1.1103.210,65
  306GorjMătăsari214HORCEA I. DUMITRU, DRAGĂ ION11352 IntravilanL67013.467,00
  307GorjMătăsari215Udriște Nicolae Cătălin; Udriște Olimpia1135337377IntravilanCC971,00275.796,00
  308GorjMătăsari215Udriște Nicolae Cătălin; Udriște Olimpia1135437377IntravilanF400,004.900,00
  309GorjMătăsari215Udriște Nicolae Cătălin; Udriște Olimpia1135537377IntravilanA3.376,0049.771,00
  310GorjMătăsari215Udriște Nicolae Cătălin; Udriște Olimpia1135637377IntravilanP677,008.459,00
  311GorjMătăsari216CROITORU I. IOAN1135736077IntravilanL75015.075,00
  312GorjMătăsari216CROITORU I. IOAN1135936077IntravilanV6418.042,20
  313GorjMătăsari216CROITORU I. IOAN1136036077IntravilanCC1.1584.632,00
  314GorjMătăsari216CROITORU I. IOAN1136136077IntravilanA2.0445.912,23
  315GorjMătăsari216CROITORU I. IOAN11361/136077IntravilanV3914.905,62
  316GorjMătăsari232PROPRIETAR NEIDENTIFICAT12363/1 IntravilanA5681.642,93
  317GorjMătăsari233PROPRIETAR NEIDENTIFICAT12376/1 IntravilanA103297,93
  318GorjMătăsari234POPESCU TROTEA VASILE12378/1 IntravilanA5281.527,23
  319GorjMătăsari235STANILOIU N. MARIA12378/2 IntravilanA338977,66
  320GorjMătăsari236TROTEA N. VASILE12378/3 IntravilanA4561.318,97
  321GorjMătăsari237CHIRCU GHEORGHE1237837787IntravilanA4561.318,97
  322GorjMătăsari238DRAGOTOIU I VASILE1237737362IntravilanCC4661.864,00
  323GorjMătăsari238DRAGOTOIU I VASILE1237637362IntravilanA5151.489,63
  324GorjMătăsari239DRAGOTOIU ARISTICĂ12374 IntravilanA1.2953.745,76
  325GorjMătăsari239DRAGOTOIU ARISTICĂ12373 IntravilanCC6082.432,00
  326GorjMătăsari240SPERLEA IOANA12370 IntravilanA7282.105,73
  327GorjMătăsari241DRAGA V CONSTANTIN12369 IntravilanA5981.729,70
  328GorjMătăsari242NICOLAESCU EFTICHIA12368 IntravilanF7431.783,20
  329GorjMătăsari243CROITORU I ION12367 IntravilanCC160640,00
  330GorjMătăsari243CROITORU I ION12366 IntravilanA6011.738,38
  331GorjMătăsari244DRAGOTOIU ARISTICA12365 IntravilanA6581.903,25
  332GorjMătăsari245CROITORU I ION12364748IntravilanA4931.425,99
  333GorjMătăsari246SPARIU VASILE13379/1 IntravilanA319922,70
  334GorjMătăsari247TANASOIU NICOLAE13379/2 IntravilanA6481.874,33
  335GorjMătăsari248TROTEA C. POLINA13382 IntravilanA7592.195,39
  336GorjMătăsari248TROTEA C. POLINA13383/2 IntravilanA7802.256,13
  337GorjMătăsari249GORUN DUMITRU13383 IntravilanA7942.296,63
  338GorjMătăsari249GORUN DUMITRU13384 IntravilanCC6822.728,00
  339GorjMătăsari250Buzărin Ion-Constantin13386 IntravilanA1.21624.614,00
  340GorjMătăsari250Buzărin Ion-Constantin13387 IntravilanV48310.416,00
  341GorjMătăsari250Buzărin Ion-Constantin1338836580IntravilanCC589409.021,00
  342GorjMătăsari251BUZARIN GHEORGHE1339137360IntravilanA3781.093,36
  343GorjMătăsari252CHIRCU GHEORGHE1339637360IntravilanL4008.040,00
  344GorjMătăsari252CHIRCU GHEORGHE1339737360IntravilanF339813,60
  345GorjMătăsari252CHIRCU GHEORGHE1339837360IntravilanCC1.1424.568,00
  346GorjMătăsari252CHIRCU GHEORGHE1339937360IntravilanA1.0903.152,80
  347GorjMătăsari252CHIRCU GHEORGHE1340037690IntravilanV4225.294,56
  348GorjMătăsari253FOTAU CONSTANTIN1340137690IntravilanF5651.356,00
  349GorjMătăsari253FOTAU CONSTANTIN1340237690IntravilanCC3641.456,00
  350GorjMătăsari253FOTAU CONSTANTIN13403 IntravilanA4971.437,56
  351GorjMătăsari254CHIRCU GHEORGHE13406 IntravilanA8252.386,30
  352GorjMătăsari256PALITA P ION14408 IntravilanCC3921.568,00
  353GorjMătăsari256PALITA P ION14409 IntravilanV1982.484,18
  354GorjMătăsari256PALITA P ION14410 IntravilanA1.0082.915,62
  355GorjMătăsari257RAUT MITICA14412 IntravilanA1.3403.875,92
  356GorjMătăsari258GORUN I VASILE14415 IntravilanA1.6214.688,71
  357GorjMătăsari259Moșt. GORUN I NICOLAE14417/137731IntravilanA1.5284.419,71
  358GorjMătăsari259Moșt. GORUN I NICOLAE14418/137731IntravilanCC4861.944,00
  359GorjMătăsari260PALITA EFTICHIA14410/137559IntravilanV3013.776,45
  360GorjMătăsari260PALITA EFTICHIA14419,410/237559IntravilanA, P6691.935,07
  361GorjMătăsari260PALITA EFTICHIA14419,410/237559IntravilanA, P8732.525,14
  362GorjMătăsari260PALITA EFTICHIA1442037559IntravilanCC6832.732,00
  363GorjMătăsari261SPARIU GH. VASILE14416 IntravilanCC1.8667.464,00
  364GorjMătăsari261 aDRAGOTOIU V. MARIA14417 IntravilanCC3951.580,00
  365GorjMătăsari262Stăniloiu Maria1441836523IntravilanA1.421,0023.553,00
  366GorjMătăsari262Stăniloiu Maria1442436523IntravilanCC864,0013.622,00
  367GorjMătăsari262Stăniloiu Maria1442536523IntravilanV490,008.834,00
  368GorjMătăsari262Stăniloiu Maria1442636523IntravilanP1.099,0018.219,00
  369GorjMătăsari262Stăniloiu Maria1442736523IntravilanA710,0011.767,00
  370GorjMătăsari262 APROPRIETAR NEIDENTIFICAT14  IntravilanP102244,80
  371GorjMătăsari263LATU V. PARASCHIVA1442837555IntravilanCC6752.700,00
  372GorjMătăsari263LATU V. PARASCHIVA1442937555IntravilanA1.6384.737,88
  373GorjMătăsari264DRAGA V. CONSTANTIN14434 IntravilanA66190,90
  374GorjMătăsari265SPERLEA IOANA14436 IntravilanA 1.1003.181,73
  375GorjMătăsari265SPERLEA IOANA14437 IntravilanCC 4511.804,00
  376GorjMătăsari265SPERLEA IOANA14438 IntravilanA333963,20
  377GorjMătăsari266BUZARIN PAUNA, BUZARIN GHEORGHE15452/3 IntravilanA7852.270,60
  378GorjMătăsari266 aBUZARIN PAUNA, BUZARIN GHEORGHE15449/237358IntravilanCC2781.112,00
  379GorjMătăsari267Most. DRAGOTOIU C. VASILE24773 IntravilanA3.76710.895,97
  380GorjMătăsari268PROPRIETAR NEINDENTIFICAT24772/1 IntravilanA8172.363,16
  381GorjMătăsari269Most. BUZARIN V. GHEORGHE24772 IntravilanA7682.221,42
  382GorjMătăsari270GRIVEI SILVIA24775/1 IntravilanA5761.666,07
  383GorjMătăsari271DRAGOTOIU SULTANA24795/236797IntravilanA5051.460,70
  384GorjMătăsari271DRAGOTOIU SULTANA2479736797IntravilanA149430,98
  385GorjMătăsari271DRAGOTOIU SULTANA2479836797IntravilanCC5502.200,00
  386GorjMătăsari271DRAGOTOIU SULTANA2479936797IntravilanL4468.964,60
  387GorjMătăsari272PROPRIETAR NEIDENTIFICAT24799/1 IntravilanL4499.024,90
  388GorjMătăsari273MARSU V GRIGORE24800 IntravilanA6471.871,43
  389GorjMătăsari273MARSU V GRIGORE24801 IntravilanV2072.597,09
  390GorjMătăsari273MARSU V GRIGORE24802 IntravilanCC3141.256,00
  391GorjMătăsari274PROPRIETAR NEIDENTIFICAT24804/1 IntravilanP1.0092.421,60
  392GorjMătăsari275DRAGOTOIU PETRE24804 IntravilanA1.3303.847,00
  393GorjMătăsari276BUZARIN D DUMITRU24805 IntravilanA6061.752,84
  394GorjMătăsari277DRAGOTOIU VASILE24805/136274IntravilanA256740,47
  395GorjMătăsari278BUZARIN D NICOLAE2480737719IntravilanV98612.370,69
  396GorjMătăsari278BUZARIN D NICOLAE2480837719IntravilanCC5532.212,00
  397GorjMătăsari278BUZARIN D NICOLAE2480937385IntravilanA1.1003.181,73
  398GorjMătăsari279CALUGARU PETRE24810 IntravilanCC1.2745.096,00
  399GorjMătăsari280CALUGARU PETRE24811 IntravilanA2.0075.805,21
  400GorjMătăsari281MARSU I GRIGORE24812 IntravilanCC4051.620,00
  401GorjMătăsari281MARSU I GRIGORE24813 IntravilanV5556.963,22
  402GorjMătăsari281MARSU I GRIGORE24813/1 IntravilanA5521.596,65
  403GorjMătăsari281MARSU I GRIGORE24814 IntravilanA8142.354,48
  404GorjMătăsari282MARSU I GHEORGHE24815 IntravilanCC4511.804,00
  405GorjMătăsari282MARSU I GHEORGHE24816 IntravilanA8402.429,68
  406GorjMătăsari283MARSU V GRIGORE, MARSU IOANA24817 IntravilanA6761.955,32
  407GorjMătăsari283MARSU V GRIGORE, MARSU IOANA24817/1 IntravilanA8692.513,57
  408GorjMătăsari283MARSU V GRIGORE, MARSU IOANA24818 IntravilanCC3931.572,00
  409GorjMătăsari284BERTEA NICOLAE2482035989IntravilanCC1.2384.952,00
  410GorjMătăsari284 aBERTEA NICOLAE2482235980IntravilanV7309.158,83
  411GorjMătăsari284 aBERTEA NICOLAE2482335980IntravilanCC48192,00
  412GorjMătăsari284 aBERTEA NICOLAE2482435980IntravilanA1.5274.416,82
  413GorjMătăsari285SPERLEA N. MARIA24825 IntravilanA5391.559,05
  414GorjMătăsari285SPERLEA N. MARIA24826 IntravilanCC207828,00
  415GorjMătăsari285SPERLEA N. MARIA24827 IntravilanL2945.909,40
  416GorjMătăsari286DRAGOTOIU CONSTANTIN24830 IntravilanA9482.742,07
  417GorjMătăsari286DRAGOTOIU CONSTANTIN24831 IntravilanCC8053.220,00
  418GorjMătăsari286DRAGOTOIU CONSTANTIN24832 IntravilanL1.83836.943,80
  419GorjMătăsari286DRAGOTOIU CONSTANTIN24832/1 IntravilanA8552.473,07
  420GorjMătăsari287PROPRIETAR NEIDENTIFICAT24828 IntravilanL1.31426.411,40
  421GorjMătăsari287 APROPRIETAR NEIDENTIFICAT24  IntravilanA137396,27
  422GorjMătăsari288BERTEA NICOLAE24820/135984IntravilanL1422.854,20
  423GorjMătăsari289GORUN ALEXANDRINA91 ExtravilanP576115,20
  424GorjMătăsari290GORUN C.ION92 ExtravilanP604120,80
  425GorjMătăsari291GORUN C. ION92/1 ExtravilanP1.177235,40
  426GorjMătăsari292BUZARIN PAUNA95 ExtravilanP36072,00
  427GorjMătăsari293SPERLEA SEVASTIAN96,6/1,6/3 ExtravilanP754150,80
  428GorjMătăsari294SPERLEA SEVASTIAN96/2 ExtravilanP663132,60
  429GorjMătăsari295SPERLEA SEVASTIAN96/4 ExtravilanP512102,40
  430GorjMătăsari296PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanP979195,80
  431GorjMătăsari297MEREI C. MARIN97/2 ExtravilanP629125,80
  432GorjMătăsari298CHIRCU ANGELA98 ExtravilanP19839,60
  433GorjMătăsari299MEREI NICOLAE912 ExtravilanP40080,00
  434GorjMătăsari300PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanP9.2261.845,20
  435GorjMătăsari301TUFITA NICOLAE914/3 ExtravilanP25651,20
  436GorjMătăsari302DRAGOTOIU V.IOANA915 ExtravilanP500100,00
  437GorjMătăsari303DRAGOTOIU IOANA915/1 ExtravilanPD UA761831.155,46
  438GorjMătăsari304BRANDUSESCU NICOLAE915/2 ExtravilanP16132,20
  439GorjMătăsari305Def. BOBEI D. ION916/1 ExtravilanPD UA762231.408,01
  440GorjMătăsari306 aCIOCLEI D. MARIA917/1. ExtravilanPD UA763111.963,64
  441GorjMătăsari306CIOCLEI D. MARIA917/2 ExtravilanP18436,80
  442GorjMătăsari307IOVAN IOSIF918 ExtravilanP524104,80
  443GorjMătăsari308IOVAN IOSIF918/1 ExtravilanPD UA763732.355,11
  444GorjMătăsari309 aDRAGOTOIU I. GHEORGHE919/3. ExtravilanPD UA766714.236,67
  445GorjMătăsari309PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanP1.057211,40
  446GorjMătăsari310SOANGHER ION9  ExtravilanPD UA763922.475,07
  447GorjMătăsari311HORCEA CONSTANTIN921/1 ExtravilanPD UA761591.003,92
  448GorjMătăsari312PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanPD UA7688555,63
  449GorjMătăsari313GORUN I. GHEORGHE922 ExtravilanP585117,00
  450GorjMătăsari314GORUN I. GHEORGHE922/1 ExtravilanPD UA76147928,15
  451GorjMătăsari314 aDef. PASAROIU MARIA923/1. ExtravilanPD UA761651.041,80
  452GorjMătăsari315COJOCARU VASILE925 ExtravilanP585117,00
  453GorjMătăsari316COJOCARU VASILE925/1 ExtravilanPD UA761851.168,08
  454GorjMătăsari317SPERLEA SEBASTIAN926 ExtravilanP38076,00
  455GorjMătăsari318SPERLEA SEBASTIAN926/1 ExtravilanPDT2721.717,40
  456GorjMătăsari319SPERLEA SEVASTIAN926/2 ExtravilanPD UA767544.760,73
  457GorjMătăsari320SPERLEA SEBASTIAN926/3,26/4 ExtravilanP513102,60
  458GorjMătăsari321SOANGHER ION927/2 ExtravilanPD UA762401.515,35
  459GorjMătăsari322IOVAN IOSIF929 ExtravilanP1.244248,80
  460GorjMătăsari323IOVAN IOSIF929/1 ExtravilanPD UA764322.727,63
  461GorjMătăsari324BUZARIN VASILE930/3 ExtravilanPD UA762681.692,14
  462GorjMătăsari325RAMESCU ARISTICA938/1 ExtravilanPD UA764833.049,64
  463GorjMătăsari326IOVAN IOSIF940 ExtravilanP1.694338,80
  464GorjMătăsari327IOVAN IOSIF940/1 ExtravilanPD UA766123.864,15
  465GorjMătăsari328GORUN IOANA941 ExtravilanPD UA765413.415,85
  466GorjMătăsari329PROPRIETAR NEIDENTIFICAT9  ExtravilanP1.064212,80
  467GorjMătăsari330DOSONIU VASILE953 ExtravilanP30060,00
  468GorjMătăsari331DOSONIU VASILE954 ExtravilanP27054,00
  469GorjMătăsari332GORUN D. IOANA955/1 ExtravilanPD UA766674.211,41
  470GorjMătăsari333LATU ION957/1 ExtravilanP19438,80
  471GorjMătăsari334LATU ION958/1 ExtravilanPD UA767374.653,39
  472GorjMătăsari335CIOCLEI C. ION962/1 ExtravilanP668133,60
  473GorjMătăsari336DRAGOTOIU ILIE 963/1 ExtravilanP742<