ORDONANȚĂ nr. 40 din 9 august 2006pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 17 august 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.14 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanța.  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanța stabilește mecanismul de susținere financiară a autorităților administrației publice centrale și locale în realizarea proiectelor de investiții cuprinse în programele multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor.(2) Scopul programelor multianuale prioritare este îmbunătățirea infrastructurii de mediu în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru cap. 22 "Protecția mediului înconjurător".  +  Articolul 2(1) Se aproba programele multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor ce conțin obiective de investiții în infrastructura de mediu și gospodărire a apelor, după cum urmează:a) închiderea și ecologizarea zonelor afectate de activitatea miniera - iazuri de decantare și halde;b) program-pilot pentru reabilitarea zonelor foarte poluate Zlatna, Copșa Mică și Turda; (la 30-03-2008, Litera b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 62 din 21 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 27 martie 2008. ) c) abrogată; (la 22-04-2013, Litera c) a alin. (1) al art. 2 a fost abrogată de lit. c) a art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013. ) d) sisteme integrate de management al deșeurilor;e) sistem informatic integrat de mediu;f) mărirea gradului de siguranță a barajelor;g) finalizarea lucrărilor de asigurare a surselor de apa și de apărare împotriva inundațiilor;h) lucrări noi de apărare împotriva inundațiilor;i) lucrări de reabilitare a zonei costiere;j) dezvoltarea durabila a Rezervației Biosferei «Delta Dunării»;k) implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice;l) implementarea și realizarea proiectelor de investiții pentru diminuarea efectelor produse de schimbările climatice;m) reabilitarea zonelor poluate istoric;n) planuri de management, reabilitarea și extinderea infrastructurii în parcurile naționale, parcurile naturale și în ariile naturale protejate.(2) În vederea realizării programelor multianuale prevăzute la alin. (1), Guvernul poate aproba, prin hotărâre, subprograme ale acestora, precum și orice alte măsuri necesare în aplicarea prezentei ordonanțe. (la 29-06-2007, Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 29 iunie 2007. )  +  Articolul 3(1) Fondurile necesare pentru finanțarea programelor prevăzute la art. 2 se asigură din credite interne, credite externe, instrumente structurale, bugetul de stat și bugetele locale, prin bugetul unităților administrativ-teritoriale sau al autorităților centrale beneficiare ale programelor. (la 30-03-2008, Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 62 din 21 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 27 martie 2008. ) (1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), finanțarea programelor prevăzute la art. 2 lit. b) și d) se poate efectua și din Fondul pentru mediu. (la 03-09-2021, Articolul 3 a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA nr. 12 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) (1^2) Finanțarea programelor prevăzute la art. 2 lit. b) se realizează pentru lucrările rămase de executat din Fondul pentru mediu cu cofinanțare 100% a cheltuielilor eligibile, prin încheierea unui contract de finanțare multianual între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Fondului pentru Mediu. (la 03-09-2021, Articolul 3 a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA nr. 12 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) (1^3) Finanțarea programelor prevăzute la art. 2 lit. d) se realizează pentru lucrările rămase de executat din Fondul pentru mediu cu cofinanțare 75% a cheltuielilor eligibile, prin încheierea unui contract de finanțare multianual între Administrația Fondului pentru Mediu și autoritatea publică locală. (la 03-09-2021, Articolul 3 a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA nr. 12 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) (2) Cofinanțarea proiectelor de investiții cuprinse în programele multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor prevăzute la art. 2 se asigura de la bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinație în bugetul autorității publice centrale implicate.(3) Sumele prevăzute la alin. (2), necesare realizării programelor prevăzute la art. 2 lit. a), b) și d)-n), ai căror beneficiari sunt autoritățile administrației publice locale, se alocă prin transferuri de la bugetul autorității publice centrale pentru protecția mediului către bugetele locale, iar cele necesare realizării programelor prevăzute la art. 2 lit. c), ai căror beneficiari sunt autoritățile administrației publice locale, se alocă prin transferuri de la bugetul autorității publice centrale pentru dezvoltare regională și administrație publică către bugetele locale. (la 21-01-2013, Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚĂ nr. 3 din 16 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2013. ) (4) Din sumele alocate potrivit alin. (2) se pot finanța:a) elaborarea și actualizarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate pentru proiectele de investiții finanțate prin programele prevăzute la art. 2;b) realizarea proiectelor de investiții, în condițiile prezentei ordonanțe.(5) Cuantumul finanțării de la bugetul de stat, pe proiecte de investiții și pe unități administrativ-teritoriale, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru mediu și schimbări climatice, respectiv la propunerea autorității publice centrale pentru dezvoltare regională și administrație publică, pe baza proiectelor prezentate de autoritățile administrației publice locale. (la 21-01-2013, Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚĂ nr. 3 din 16 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2013. )  +  Articolul 4(1) Autoritățile administrației publice locale beneficiare ale proiectelor au obligația să:a) organizeze procedurile de achiziții publice pentru atribuirea contractelor de servicii, bunuri și lucrări, privind elaborarea și actualizarea documentațiilor tehnico-economice, realizarea proiectelor de investiții;b) încheie contractele;c) implementeze contractele;d) certifice cheltuielile;e) efectueze plățile.(2) Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure personalul necesar pentru managementul proiectului și retribuirea acestuia din surse proprii.(3) Alocările de fonduri de la bugetul autorității publice centrale pentru mediu și schimbări climatice, respectiv de la bugetul autorității publice centrale pentru dezvoltare regională și administrație publică, către bugetele locale se vor face pe bază de convenții încheiate cu autoritățile administrației publice locale*). (la 21-01-2013, Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚĂ nr. 3 din 16 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2013. ) (4) Convențiile vor detalia modul de finanțare, de implementare a programelor și categoriile de cheltuieli eligibile din cadrul acestora.(5) Necesarul de fonduri la bugetul autorității publice centrale pentru mediu și schimbări climatice, respectiv la bugetul autorității publice centrale pentru dezvoltare regională și administrație publică, se va solicita periodic de autoritatea administrației publice locale pe bază de decont de cheltuieli certificate. (la 21-01-2013, Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚĂ nr. 3 din 16 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2013. )  +  Articolul 5Autoritățile administrației publice centrale au următoarele atribuții:a) elaborarea procedurilor de implementare a programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor;b) coordonarea implementării programelor în concordanta cu procedurile stabilite;c) monitorizarea rezultatelor generale și a impactului definit prin programele multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor;d) asigurarea unui sistem funcțional de colectare, prelucrare și management al informațiilor și datelor statistice privind implementarea programelor, precum și monitorizarea fondurilor alocate pentru implementarea acestora;e) verificarea corectitudinii operațiunilor finanțate în cadrul proiectelor;f) implementarea măsurilor de control intern, în concordanta cu principiile unui management financiar riguros și transparent.  +  Articolul 6Programele multianuale prevăzute la art. 2 se implementează începând cu anul 2006, pe o perioada de 7 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia*). (la 29-06-2007, Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 29 iunie 2007. ) Notă
  Potrivit art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 87 din 27 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 1053 din 30 decembrie 2019, termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 17 august 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2021.
  Potrivit art. II din ORDONANȚA nr. 12 din 30 august 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 831 din 31 august 2021, termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 17 august 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2023.
  Potrivit art. unic din ORDONANȚA nr. 34 din 24 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 24 august 2023, termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 17 august 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2025.
   +  Articolul 7Prezenta ordonanța intra în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CALIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  București, 9 august 2006.Nr. 40.