ANEXE din 20 aprilie 2023privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2023-2024
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 bis din 24 aprilie 2023  Notă
  Conținute de HOTĂRÂREA nr. 367 din 20 aprilie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 24 aprilie 2023.
   +  Anexa nr. 1
  Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de
  studii universitare corelat cu ISCED F - 2013
  CodDFIDomeniulfundamental(DFI)CodRSIRamura de știință (RSI)CodDSUD/MDomeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU D/M)CodDLDomeniul de licență (DL)Cod SSpecializarea (S)Numărdecredite(ECTS)Cod ISCED F- 2013Domeniu detaliat ISCED F- 2013
  10Matematică și științe ale naturii10Matematică10Matematică10Matematică10Matematică1800541Matematică
  20Matematici aplicate1800541Matematică
  30Matematică informatică1800541Matematică
  50Informatică20Informatică40Informatică10Informatică1800613Dezvoltarea și analiza soft și aplicații
  20Informatică aplicată1800613Dezvoltarea și analiza soft și aplicații
  30Inteligență artificială%)1800619Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) neclasificat în altă parte
  20Fizică10Fizică20Fizică10Fizică1800533Fizică
  20Fizică medicală1800533Fizică
  30Biofizică1800533Fizică
  40Fizică informatică1800533Fizică
  30Chimie și ingineriechimică10Chimie30Chimie10Chimie1800531Chimie
  20Biochimie tehnologică1800531Chimie
  30Radiochimie1800531Chimie
  40Chimie informatică1800531Chimie
  50Chimie medicală1800531Chimie
  60Chimie farmaceutică1800531Chimie
  70Chimie tehnologică1800531Chimie
  80Chimie alimentară %1800531Chimie
  20Inginerie chimică50Inginerie chimică10Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului2400711Inginerie chimică și procese
  20Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie2400711Inginerie chimică și procese
  30Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale2400711Inginerie chimică și procese
  40Știința și ingineria polimerilor2400711Inginerie chimică și procese
  50Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice2400711Inginerie chimică și procese
  60Inginerie chimică2400711Inginerie chimică și procese
  70Controlul și securitatea produselor alimentare2400711Inginerie chimică și procese
  80Inginerie biochimică2400711Inginerie chimică și procese
  90Ingineria fabricației hârtiei2400711Inginerie chimică și procese
  100Tehnologia chimică a produselor din piele și înlocuitori2400711Inginerie chimică și procese
  110Tehnologie chimică textilă2400711Inginerie chimică și procese
  120Chimie alimentară și tehnologii biochimice2400711Inginerie chimică și procese
  130Prelucrarea petrolului și petrochimie2400711Inginerie chimică și procese
  150Chimie militară2400711Inginerie chimică și procese
  40Științelepământului și atmosferei10Geografie20Geografie10Geografie1800532Științele pământului
  20Geografia turismului1800532Științele pământului
  30Cartografie1800532Științele pământului
  40Hidrologie și meteorologie1800532Științele pământului
  50Planificare teritorială1800532Științele pământului
  10Geologie30Geologie10Geologie1800532Științele pământului
  20Geochimie1800532Științele pământului
  10Știința mediului40Știința mediului10Chimia mediului1800521Științele mediului
  20Ecologie și protecția mediului1800521Științele mediului
  30Geografia mediului1800521Științele mediului
  40Fizica mediului1800521Științele mediului
  50Știința mediului1800521Științele mediului
  60Management și audit de mediu1800588Programe și calificări interdisciplinare care implică științele naturale, matematica și statistica
  50Științe aplicate%10Științe aplicate%10Științe aplicate%10Științe aplicate în criminalistică %1800512Biochimie
  20Științeinginerești10Inginerie civilă10Inginerie civilă și instalații60Inginerie civilă10Construcții civile, industriale și agricole2400732Clădiri și inginerie civilă
  20Căi ferate, drumuri și poduri2400732Clădiri și inginerie civilă
  30Constructii și fortificații2400732Clădiri și inginerie civilă
  40Amenajări și construcții hidrotehnice2400732Clădiri și inginerie civilă
  50Constructii miniere2400732Clădiri și inginerie civilă
  60Construcții pentru și steme de alimentări cu apă și canalizări2400732Clădiri și inginerie civilă
  70îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală2400732Clădiri și inginerie civilă
  80Inginerie civilă2400732Clădiri și inginerie civilă
  90Inginerie urbană și dezvoltare regională2400732Clădiri și inginerie civilă
  100Infrastructura transporturilor metropolitane2400732Clădiri și inginerie civilă
  110Drumuri, poduri și infrastructuri militare2400732Clădiri și inginerie civilă
  70Ingineria instalațiilor10Instalații pentru construcții2400732Clădiri și inginerie civilă
  20Instalații și echipamente pentru protecția atmosferei2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  30Instalații pentru construcții - pompieri2400732Clădiri și inginerie civilă
  20Inginerieelectrică, electronică și telecomunicații10Inginerie electrică90Inginerie electrică10Sisteme electrice2400713Electricitate și energie
  20Electronică de putere și acționări electrice2400713Electricitate și energie
  30Electrotehnică2400713Electricitate și energie
  40Instrumentație și achiziții de date2400713Electricitate și energie
  50Electromecanică2400713Electricitate și energie
  60Inginerie electrică și calculatoare2400713Electricitate și energie
  70Informatică aplicată in inginerie electrică2400713Electricitate și energie
  20Inginerieenergetică110Inginerie energetică10Ingineria și stemelor electroenergetice2400713Electricitate și energie
  20Hidroenergetică2400713Electricitate și energie
  30T ermoenergetică2400713Electricitate și energie
  40Energetică industrială2400713Electricitate și energie
  50Energetică și tehnologii nucleare2400713Electricitate și energie
  60Managementul energiei2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  70Energetică și tehnologii de mediu2400713Electricitate și energie
  80Energetică și tehnologii informatice2400713Electricitate și energie
  90Energetică și ingineria fluidelor2400713Electricitate și energie
  10Inginerieelectronică, telecomunicații și tehnologiiinformaționale100Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologiiinformaționale10Electronică aplicată2400714Electronică și automatică
  20Tehnologii și și steme de telecomunicații2400714Electronică și automatică
  30Rețele și software de telecomunicații2400714Electronică și automatică
  40Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii2400714Electronică și automatică
  50Telecomenzi și electronică in transporturi2400714Electronică și automatică
  60Echipamente și și steme electronice militare2400714Electronică și automatică
  70Comunicații pentru apărare și securitate2400714Electronică și automatică
  80Echipamente și și steme electronice militare, electronică - radioelectronică de aviație2400714Electronică și automatică
  90Securitate cibernetică%2400688Programe și calificări interdisciplinare legate de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC)
  30Inginerie geologică, mine, petrol și gaze10Ingineriegeologică120Inginerie geologică10Inginerie geologică2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  20Geologia resurselor miniere2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  30Geologia resurselor petroliere2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  40Geofizică2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  20Ingineriegeodezică30Inginerie geodezică10Măsurători terestre și cadastru2400731Arhitectură și urbanism
  20Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice2400731Arhitectură și urbanism
  30Cadastru și managementul proprietăților2400731Arhitectură și urbanism
  40Geodezie și geoinformatică2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  10Mine, petrol și gaze260Mine, petrol și gaze10Inginerie minieră2400724Minerit și industrie extractivă
  20Prepararea substanțelor minerale utile2400724Minerit și industrie extractivă
  30Topografie minieră2400724Minerit și industrie extractivă
  40Inginerie de petrol și gaze2400724Minerit și industrie extractivă
  50Transportul, depozitarea și distributia hidrocarburilor2400724Minerit și industrie extractivă
  40Ingineriatransporturilor10Inginerieaerospațială40Inginerie aerospațială10Construcții aerospațiale2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  20Sisteme de propulsie2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  30Echipamente și instalații de aviație2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  40Inginerie și management aeronautic2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  50Aeronave și motoare de aviație2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  60Navigație aeriană2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  70Design aeronautic2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  20Ingineriaautovehiculelor160Ingineria autovehiculelor10Construcții de autovehicule2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  20Ingineria și stemelor de propulsie pentru autovehicule2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  30Autovehicule rutiere2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  40Echipamente și și steme de comandă și control pentru autovehicule2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  50Blindate, automobile și tractoare2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  30Ingineriatransporturilor240Ingineriatransporturilor10Ingineria transporturilor și a traficului2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  20Ingineria și stemelor de circulație feroviară2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  30Ingineria și stemelor de circulație rutieră2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  50Ingineriaresurselorvegetale și animale10Agronomie10Agronomie10Agricultură2400811Producție agricolă vegetală și producție animală
  20Științele solului2400811Producție agricolă vegetală și producție animală
  30Montanologie2400811Producție agricolă vegetală și producție animală
  40Protecția plantelor2400811Producție agricolă vegetală și producție animală
  50Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  20Horticultura20Horticultura10Horticultura2400812Horticultura
  20Peisagistică2400888Programe și calificări interdisciplinare care implică agricultura, și lvicultura, piscicultura și științele veterinare
  30Inginerieforestieră140Inginerie forestieră10Ingineria prelucrării lemnului2400722Materiale (sticlă, hârtie, plastic și lemn)
  20Ingineria și designul produselor finite din lemn2400722Materiale (sticlă, hârtie, plastic și lemn)
  40Silvicultură30Silvicultură10Silvicultură2400821Silvicultură
  20Exploatări forestiere2400821Silvicultură
  30Cinegetică2400821Silvicultură
  50Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală10Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală10Ingineria și managementul afacerilor agricole2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  20Inginerie și management în alimentația publică și agroturism2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  30Antreprenoriat în producția alimentară2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  10Biotehnologii50Biotehnologii10Inginerie genetică2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  20Biotehnologii* 10)2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  10Ingineriaproduseloralimentare150Ingineria produselor alimentare10Ingineria produselor alimentare2400721Procesarea alimentelor
  20Tehnologia prelucrării produselor agricole2400721Procesarea alimentelor
  30Controlul și expertiza produselor alimentare2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  40Pescuit și industrializarea peștelui2400721Procesarea alimentelor
  50Protecția consumatorului și a mediului2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  60Extracte și aditivi naturali alimentari2400721Procesarea alimentelor
  70Tehnologie și control în alimentație publică2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  10Zootehnie40Zootehnie10Zootehnie2400811Producție agricolă vegetală și producție animală
  20Piscicultură și acvacultura2400831Piscicultură
  30Comportamentul și bunăstarea animalelor2400811Producție agricolă vegetală și producție animală
  60Ingineria și stemelor, calculatoare și tehnologia informației10Calculatoare și tehnologiainformației10Calculatoare și tehnologia informației10Calculatoare2400714Electronică și automatică
  20Tehnologia informației2400714Electronică și automatică
  30Calculatoare și și steme informatice pentru apărare și securitate națională2400714Electronică și automatică
  40Ingineria informației2400714Electronică și automatică
  50Ingineria intemetului dispozitivelor inteligente2400714Electronică și automatică
  20Ingineriasistemelor220Ingineria și stemelor10Automatică și informatică aplicată2400714Electronică și automatică
  20Ingineria și securitatea și stemelor informatice militare2400714Electronică și automatică
  30Ingineria și stemelor multimedia2400714Electronică și automatică
  70Ingineriemecanică,mecatronică,inginerieindustrială și management10Ingineriemecanică180Inginerie mecanică10Sisteme și echipamente termice2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  20Mașini și și steme hidraulice și pneumatice2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  30Mecanică fină și nanotehnologii2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  40Mașini și echipamente miniere2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  50Inginerie mecanică2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  60Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  70Utilaje petroliere și petrochimice2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  80Utilaje pentru transportul și depozitarea hidrocarburilor2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  90Echipamente pentru procese industriale2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  100Utilaje tehnologice pentru constructii2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  110Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  120Utilaje pentru textile și pielărie2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  130Vehicule pentru transportul feroviar2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  140Instalații și echipamente portuare și marine2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  150Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  160Sisteme de transport operațional2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  170Calculul structurilor mecanice%2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  10Inginerieindustrială130Inginerie industrială10Tehnologia construcțiilor de mașini2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  20Sisteme de producție digitale2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  30Ingineria sudării2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  40Design industrial2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  50Ingineria și managementul calității2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  60Ingineria securității în industrie2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  70Nanotehnologii și și steme neconvenționale2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  80Tehnologia și designul produselor textile2400723Textile (îmbrăcăminte, încălțăminte și pielărie)
  90Tehnologia și designul confecțiilor din piele și înlocuitori2400723Textile (îmbrăcăminte, încălțăminte și pielărie)
  100Ingineria și stemelor de energii regenerabile2400713Electricitate și energie
  110Tehnologia tricotajelor și confecțiilor2400723Textile (îmbrăcăminte, încălțăminte și pielărie)
  120Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile și compozite2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  130Logistică industrială2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  140Inginerie industrială (Industrial Engineering)2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  150Informatică aplicată în inginerie industrială2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  160Tehnologii industriale inteligente2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  20Inginerie navală și navigație210Inginerie marină și navigație10Navigație și transport maritim și fluvial2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  20Navigație, hidrografie și echipamente navale2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  30Electromecanică navală2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  30Științe inginerești aplicate270Științe inginerești aplicate10Inginerie medicală2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  20Optometrie2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  30Biotehnologii industriale2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  40Inginerie fizică2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  50Informatică industrială2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  80Matematică și informatică aplicată în inginerie2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  90Fizică tehnologică2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  100Bioinginerie2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  110Biomateriale și dispozitive medicale2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  120Echipamente și și steme medicale2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  130Științe gastronomice2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  140Științe de laborator aplicate2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  150Dezvoltare durabilă în ingineria de proces2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  40Inginerie fizică2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile ingineria, producția și construcțiile
  160Inginerie farmaceutică2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  170Nanoștiințe2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  40Arhitectură navală200Arhitectură navală10Arhitectură navală2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  20Sisteme și echipamente navale2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  10Mecatronică și robotică250Mecatronică și robotică10Mecatronică2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  20Robotică2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  30Mecatronica și stemelor biotehnice2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  10Ingineriamaterialelor170Ingineria materialelor10Știința materialelor2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  20Ingineria elaborării materialelor metalice2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  30Ingineria procesării materialelor2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  40Informatică aplicată în ingineria materialelor2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  50Ingineria biomaterialelor2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  60Ingineria materialelormetalice%2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  10Ingineria mediului190Ingineria mediului10Ingineria și protecția mediului în industrie2400712Tehnologia protecției mediului
  20Ingineria și stemelor biotehnice și ecologice2400712Tehnologia protecției mediului
  30Ingineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimică2400712Tehnologia protecției mediului
  40Ingineria și protecția mediului în agricultură2400712Tehnologia protecției mediului
  50Ingineria dezvoltării rurale durabile2400712Tehnologia protecției mediului
  60Ingineria mediului2400712Tehnologia protecției mediului
  70Ingineria valorificării deșeurilor2400712Tehnologia protecției mediului
  80Reconstrucție ecologică2400712Tehnologia protecției mediului
  90Informatică aplicată în ingineria mediului2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  100Amenajări hidrotehnice și protecția mediului2400712Tehnologia protecției mediului
  10Inginerie și management230Inginerie și management10Inginerie economică industrială2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  20Inginerie economică în domeniul mecanic2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  30Inginerie și management în construcții2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  40Inginerie și management naval și portuar2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  50Inginerie și management în domeniul transporturilor2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  60Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  70Inginerie economică în industria chimică și de materiale2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  100Inginerie și management în industria turismului2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  110Inginerie și management forestier2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  120Ingineria și managementul afacerilor2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  130Inginerie și management în domeniul comunicațiilor militare2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  140Antreprenoriat în ingineria materialelor2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  10Ingineriegenistică,Inginerie de armament, racheteși muniții20Inginerie genistică10Mașini și utilaje de geniu2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  20Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  80Inginerie de armament, rachete și muniții10Armament, rachete, muniții de aviație și și steme de salvare2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  20Muniții, rachete, explozivi și pulberi2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  30Armament, aparatură artileristică și și steme de conducere a focului2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  40Sisteme integrate de armament și muniție2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  50Materiale energetice și apărare CBRN2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  30Științebiologice șibiomedicale10Biologie10Biologie10Biologie10Biologie1800511Biologie
  20Biologie ambientală1800511Biologie
  20Biochimie10Biochimie10Biologie20Biochimie1800512Biochimie
  30Medicină10Medicină10Sănătate*)10Medicină 1)3600912Medicină
  40Asistență medicală generală 1)2400913Asistentă medicală și moașe
  50Moașe1)2400913Asistentă medicală și moașe
  20Sănătate*)10Radiologie și imagistică1800914Tehnologii în diagnosticare și pentru tratamente medicale
  20Laborator clinic1800912Medicină
  30Balneofiziokinetoterapie și recuperare1800915Terapie și recuperare
  70Audiologie și protezare auditivă1800915Terapie și recuperare
  90Nutritie și dietetică1800915Terapie și recuperare
  40Medicinăveterinară10Medicinăveterinară10Medicină veterinară10Medicină veterinară ^3600841Științe veterinare
  50Medicinădentară10Medicină dentară10Sănătate*)20Medicină dentară -13600911Stomatologie
  20Sănătate*)40Tehnică dentară1800911Stomatologie
  50Asistentă dentară1800911Stomatologie
  80Asistență de profilaxie stomatologică1800911Stomatologie
  60Farmacie10Farmacie10Sănătate*)30Farmacie ^3000916Farmacie
  20Sănătate*)60Asistență de farmacie1800916Farmacie
  100Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic1800916Farmacie
  40Științesociale10Științe juridice10Drept10Drept10Drept2400421Drept
  20Drept european și internațional2400421Drept
  20Științeadministrative10Științeadministrative50Științe administrative10Administrație publică1800413Management și administrație
  20Administrație europeană1800413Management și administrație
  30Asistență managerială și administrativă1800413Management și administrație
  40Politie locală1800413Management și administrație
  50Servicii și politici de sănătate publică (Public Health)1800413Management și administrație
  60Leadership în sectorul public1800413Management și administrație
  70Studii de conflict1800413Management și administrație
  80Știința datelor sociale1800413Management și administrație
  30Științe ale comunicării10Științe ale comunicării60Științe ale comunicării10Jurnalism1800321Jurnalism și reportaje
  20Comunicare și relații publice1800388Programe și calificări interdisciplinare care implică științele sociale, jurnalismul și informarea
  30Publicitate1800414Marketing și publicitate
  40Științe ale informării și documentării1800322Biblioteconomie, Știința informării și arhivistică
  60Media digitală1800388Programe și calificări interdisciplinare care implică științele sociale, jurnalismul și informarea
  70Comunicare și media emergente1800414Marketing și publicitate
  40Sociologie10Sociologie10Sociologie10Sociologie1800314Sociologie și studii culturale
  20Antropologie1800314Sociologie și studii culturale
  30Resurse umane1800314Sociologie și studii culturale
  20Asistență socială20Asistență socială10Asistență socială1800923Asistență socială și consiliere
  50Științe politice10Relațiiinternaționale și studii europene40Relații internaționale și studii europene10Relații internaționale și studii europene1800312Științe politice și educație civică
  20Diplomație în afaceri1800312Științe politice și educație civică
  20Științe politice30Științe politice10Științe politice1800312Științe politice și educație civică
  30Studii de securitate40Studii de securitate20Studii de securitate1800312Științe politice și educație civică
  60Științe militare,informații și ordine publică10Informații și securitatenațională10Științe militare,informații și ordinepublică70Psihologie - informații1801031Securitate militară și apărare
  90Securitate și apărare1801031Securitate militară și apărare
  110Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării1801031Securitate militară și apărare
  120Sisteme informaționale1801031Securitate militară și apărare
  130Studii de securitate și informații1801031Securitate militară și apărare
  140Operațiuni de intclligcncc "11801031Securitate militară și apărare
  20Ordine publică și siguranțănațională10Științe militare, informații și ordine publică160Ordine și și guranță publică*12)1801032Protecția persoanelor și a bunurilor
  30Științe militare10Științe militare, informații și ordinepublică10Conducere interarme - forțe terestre1801031Securitate militară și apărare
  20Conducere interarme - forțe navale1801031Securitate militară și apărare
  30Conducere interarme - forțe aeriene1801031Securitate militară și apărare
  40Logistică1801031Securitate militară și apărare
  50Managementul organizației1801031Securitate militară și apărare
  80Management economico - financiar2401031Securitate militară și apărare
  100Conducere militară1801031Securitate militară și apărare
  140Managementul traficului aerian1801031Securitate militară și apărare
  150Management în aviație1801031Securitate militară și apărare
  160Managementul și stemelor de rachete și artilerie antiaeriene1801031Securitate militară și apărare
  180Managementul și stemelor de supraveghere aeriană1801031Securitate militară și apărare
  190Leadership militar2401031Securitate militară și apărare
  200Management aeronautic2401031Securitate militară și apărare
  210Managementul și stemelor tehnice de artilerie2401031Securitate militară și apărare
  220Managementul și stemelor tehnice de geniu%)2401031Securitate militară și apărare
  230Managementul și stemelor tehnice de tancuri și auto %)2401031Securitate militară și apărare
  240Managementul și stemelor tehnice de apărare C.B.R.N %)2401031Securitate militară și apărare
  250Managementul și stemelor speciale de protecție și pază %)2401031Securitate militară și apărare
  70Științeeconomice10Administrareaafacerilor30Administrareaafacerilor10Administrarea afacerilor1800413Management și administrație
  20Economia firmei1800413Management și administrație
  30Economia comerțului, turismului și serviciilor1800413Management și administrație
  40Merceologie și managementul calitătii1800413Management și administrație
  50Economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității1800413Management și administrație
  60Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate1800413Management și administrație
  70Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calitătii1800413Management și administrație
  80Administrarea afacerilor în alimentația publică1800413Management și administrație
  10Ciibernetică și statistică50Cibernetică, statistică și informatică economică10Cibernetică economică1800311Economie
  30Statistică și previziune economică1800311Economie
  20Informaticăeconomică50Cibernetică, statistică și informatică economică20Informatică economică1800688Programe și calificări interdisciplinare legate de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC)
  10Contabilitate40Contabilitate10Contabilitate și informatică de gestiune1800411Contabilitate și fiscalitate
  10Economie10Economie10Economie generală1800311Economie
  20Economie agroalimentară1800311Economie
  30Economia mediului1800311Economie
  40Economie și comunicare economică în afaceri1800311Economie
  50Economie agroalimentară și a mediului1800311Economie
  60Economie generală și comunicare economică1800311Economie
  70Economie și finanțe (Economics and fînance)1800311Economie
  10Finanțe20Finanțe10Finanțe și bănci1800412Finanțe, bănci și asigurări
  10Management70Management10Management1800413Management și administrație
  20Managementul dezvoltării rurale durabile1800413Management și administrație
  10Marketing80Marketing10Marketing1800414Marketing și publicitate
  10Economie și afaceriinternaționale60Economie și afaceriinternaționale10Economie internațională1800413Management și administrație
  20Afaceri internaționale1800413Management și administrație
  30Economie și afaceri internaționale1800413Management și administrație
  80Psihologie și științecomportamentale10Psihologie80Psihologie10Psihologie1800313Psihologie
  20Terapie ocupațională1800313Psihologie
  30Psihologie - Științe cognitive1800313Psihologie
  10Științe aleeducației70Științe ale educației10Pedagogie1800111Științele educației
  20Psihopedagogie specială1800113Formarea cadrelor didactice fară specializare pe o anumită disciplină
  30Pedagogia învățământului primar și preșcolar1800111Științele educației
  40Pedagogie socială1800111Științele educației
  50Științeumaniste și arte10Filologie10Filologie20Limbă și literatură10Limba și literatura română*1)1800232Literatură și lingvistică
  20Limba și literatura*2)1800232Literatură și lingvistică
  30Limba și literatura modernă*3)1800232Literatură și lingvistică
  40Literatură universală și comparată*11)1800232Literatură și lingvistică
  50Filologie clasică*4)1800232Literatură și lingvistică
  30Limbi modemeaplicate10Traducere și interpretare1800231Insusirea limbilor
  20Limbi modeme aplicate1800231Insusirea limbilor
  20Filosofie10Filosofie10Filosofie10Filosofie1800223Filosofie și etică
  30Istorie10Istorie40Istorie10Istorie1800222Istorie și arheologie
  20Arheologie1800222Istorie și arheologie
  30Arhivistică1800222Istorie și arheologie
  40Muzeologie1800322Biblioteconomie, știința informării și arhivistică
  50Istoria artei1800222Istorie și arheologie
  50Studiul patrimoniului (Heritage Studies)10Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale1800222Istorie și arheologie
  20Arheologie, studii antice și antropologie istorică1800222Istorie și arheologie
  30Turism cultural și studii muzeale1800288Programe și calificări interdisciplinare care implică artele și științele umaniste
  40Teologie10Teologie10Teologie10Teologie pastorală*5)2400221Religie și teologie
  20Teologie didactică*5)1800288Programe și calificări interdisciplinare care implică artele și științele umaniste
  40Teologie asistență socială*5)1800288Programe și calificări interdisciplinare care implică artele și științele umaniste
  50Studii religioase1800221Religie și teologie
  50Studii culturale10Studii culturale50Studii culturale10Etnologie1800314Sociologie și studii culturale
  20Studii iudaice1800314Sociologie și studii culturale
  30Studii americane1800314Sociologie și studii culturale
  40Studii culturale1800314Sociologie și studii culturale
  50Studii europene1800388Programe și calificări interdisciplinare care implică științele sociale, jurnalismul și informarea
  60Turism cultural1800314Sociologie și studii culturale
  60Arhitectură și urbanism10Arhitectură10Arhitectură10Arhitectură *1)3600731Arhitectură și urbanism
  20Arhitectură de interior3000788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  30Design de produs3000788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  40Conservare și restaurare de arhitectură1800288Programe și calificări interdisciplinare care implică artele și științele umaniste
  50Arhitectura peisajului1800288Programe și calificări interdisciplinare care implică artele și științele umaniste
  60Mobilier și amenajări interioare1800288Programe și calificări interdisciplinare care implică artele și științele umaniste
  70Tehnologie arhitecturală1800288Programe și calificări interdisciplinare care implică artele și științele umaniste
  20Urbanism20Urbanism10Proiectare și planificare urbană2400731Arhitectură și urbanism
  20Urbanism și administrarea teritoriului1800731Arhitectură și urbanism
  30Amenajarea și planificarea peisajului2400731Arhitectură și urbanism
  70Arte*13)10Arte vizuale40Arte vizuale10Arte plastice*9)1800213Arte frumoase
  10Arte plastice - Fotografie- videoprocesarea computerizată a imaginii1800211Tehnici audio-vizuale și producție media
  20Arte decorative1800214Meșteșuguri (creații artizanale)
  30Design1800212Design de interior, industrial și vestimentar
  40Conservare și restaurare1800222Istorie și arheologie
  50Artă murală1800214Meșteșuguri (creații artizanale)
  60Pedagogia artelor plastice și decorative1800213Arte frumoase
  80Ceramică - sticlă - metal1800213Arte frumoase
  90Arte textile - design textil1800214Meșteșuguri (creații artizanale)
  100Modă - design vestimentar1800212Design de interior, industrial și vestimentar
  110Scenografie și eveniment artistic1800213Arte frumoase
  120Design ambiental1800212Design de interior, industrial și vestimentar
  130Artă monumentală1800213Arte frumoase
  140Artă sacră1800213Arte frumoase
  20Istoria și teoriaartei*13)40Arte vizuale70Istoria și teoria artei1800213Arte frumoase
  10Teatru și artele spectacolului10Teatru și artele spectacolului10Artele spectacolului *6)2400215Muzică și artele spectacolului
  20Teatrologie *7)1800215Muzică și artele spectacolului
  30Scenografie1800215Muzică și artele spectacolului
  20Cinematografie și media20Cinematografie și media10Cinematografie, fotografie, media*8)1800211Tehnici audio-vizuale și producție media
  20Filmologie1800211Tehnici audio-vizuale și producție media
  30Comunicare audiovizuală- multimedia1800211Tehnici audio-vizuale și producție media
  40Fotografie1800211Tehnici audio-vizuale și producție media
  10Muzică30Muzică10Muzică1800215Muzică și artele spectacolului
  20Muzică religioasă1800215Muzică și artele spectacolului
  30Muzicologie2400215Muzică și artele spectacolului
  40Interpretare muzicală - canto2400215Muzică și artele spectacolului
  50Interpretare muzicală - instrumente2400215Muzică și artele spectacolului
  60Compoziție muzicală2400215Muzică și artele spectacolului
  70Dirijat2400215Muzică și artele spectacolului
  80Artele spectacolului muzical2400215Muzică și artele spectacolului
  60Știința sportului și educației fizice10Știința sportului și educației fizice10Știința sportului și educației fizice10Educație fizică și sport10Educație fizică și sportivă1800114Formarea cadrelor didactice cu specializare pe o anumită disciplină
  20Sport și performanță motrică1800114Formarea cadrelor didactice cu specializare pe o anumită disciplină
  20Kinetoterapie10Kinetoterapie și motricitate specială1800915Terapie și recuperare
  30Management în sport10Management în sport1800188Programe și calificări interdisciplinare care implică educația
  *1) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată.
  *2) Se adaugă: limba și literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinație cu limba și literatura română/o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată.
  *3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinație cu o altă limbă și literatură modernă/clasică sau în combinație cu limba și literatura română/clasică/literatură universală și comparată
  *4) Se elimină „în combinație cu limba și literatura română sau o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată”.
  *5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă, Teologie creștină după evanghelie.
  *6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuși-Marionete, Coregrafie.
  *7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.
  *8) Se adaugă, după caz: Regie de film și TV; Imagine de film și TV; Multimedia: sunet-montaj; Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie; Animație.
  *9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică.
  *10) Se poate adăuga, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.
  *11) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/limba și literatura română.
  *12) Ofițer de poliție, poliție de frontieră, jandarmi, penitenciare.
  *13) Se poate susține doctorat științific în domeniul de studii universitare de doctorat ”Istoria și teoria artei” pentru toți absolvenții de studii universitare de licență și master aparținând programelor de studii din ramura de știință ”Arte”.
  1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene: Medicină, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină dentară, Farmacie, Medicină veterinară, Arhitectură
  *) pentru specializările / programele de studii universitare de licență din domeniul de licență Sănătate, învățământul clinic/practic se desfășoară în limba română pe teritoriul României
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea „Ingineria materialelor metalice” în cadrul domeniului de licență Ingineria materialelor.
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea „Operațiuni de intelligence” în cadrul domeniului de licență Științe militare, informații și ordine publică.
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea „Chimie alimentară” în cadrul domeniului de licență Chimie.
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea „Calculul structurilor mecanice” în cadrul domeniului de licență Inginerie mecanică.
  %) Se înființează Ramura de știință/ Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat / Domeniul de licență – „Științe aplicate”, cu specializarea „Științe aplicate în criminalistică”în cadrul Domeniului fundamental „Matematică și științe ale naturii”;
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea „Securitate cibernetică” în cadrul domeniului de licență Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale.
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea „Inteligență artificială” în cadrul domeniului de licență Informatică.
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea „Managementul sistemelor tehnice de tancuri și auto” în cadrul domeniului de licență Științe militare, informații și ordine publică.
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea „Managementul sistemelor tehnice de geniu” în cadrul domeniului de licență Științe militare, informații și ordine publică.
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea „Managementul sistemelor tehnice de apărare C.B.R.N” în cadrul domeniului de licență Științe militare, informații și ordine publică.
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea „Managementul sistemelor speciale de protecție și pază” în cadrul domeniului de licență Științe militare, informații și ordine publică.
  (la 04-08-2023, Anexa nr. 1 a fost modificată de HOTĂRÂREA nr. 650 din 3 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 4 august 2023 )
   +  Anexa nr. 2
  Structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii universitare
  de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate
  să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare,
  numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare,
  formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de
  studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2023 - 2024
  1. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie(AP)FormadeînvățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea deInginerieElectricăInginerieelectricăElectronică de putere si acționări electriceAIF240120
  Instrumentație si achiziții de dateAIF24075
  Sisteme electriceAIF240120
  Informatică aplicată în inginerie electricăAIF24060
  Inginerie electrică si calculatoare (în limba engleză)APIF24060
  Inginerie si managementInginerie economică în domeniul electric, electronic si energeticAIF24030
  2Facultatea de EnergeticăInginerieenergeticăEnergetică si tehnologii de mediuAIF24090
  Energetică si tehnologii nucleareAIF24060
  Energetică si tehnologii informaticeAPIF24060
  Ingineria sistemelor electroenergeticeAIF24075
  Managementul energieiAIF24090
  TermoenergeticăAIF24060
  Energetică si ingineria fluidelorAPIF24090
  3Facultatea de Automatică si CalculatoareCalculatoare sitehnologiainformațieiCalculatoareAIF240500
  Tehnologia informațieiAIF240100
  IngineriasistemelorAutomatică si informatică aplicatăAIF240400
  4Facultatea de Electronică, Telecomunicații si Tehnologia InformațieiCalculatoare sitehnologiainformațieiIngineria informațieiAIF240150
  Inginerie electronică, telecomunicații si tehnologii informaționaleElectronică aplicatăAIF240150
  Electronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
  Microelectronică, optoelectronică si nanotehnologiiAIF240150
  Rețele si software de telecomunicațiiAIF240150
  Tehnologii si sisteme de telecomunicațiiAIF240150
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză)AIF24060
  5Facultatea de Inginerie Mecanică si MecatronicăInginerieindustrialăDesign industrialAIF24045
  IngineriemecanicăEchipamente pentru procese industrialeAIF24060
  Mașini și sisteme hidraulice și pneumaticeAIF24060
  Mecanică fină și nanotehnologiiAIF240100
  Sisteme și echipamente termiceAIF24075
  Inginerie si managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24065
  Mecatronică si roboticăMecatronicăAIF240120
  ȘtiințeinginereștiaplicateOptometrieAIF24025
  6Facultatea de Inginerie Industrială si RoboticăInginerieindustrialăIngineria securității în industrieAIF24060
  Ingineria sudăriiAIF24060
  Ingineria și managementul calitățiiAIF240150
  Logistică industrialăAIF24090
  Sisteme de producție digitaleAIF24090
  Tehnologia construcțiilor de mașiniAIF240200
  Inginerie industrială (în limba engleză - Industrial engineering)AIF240100
  Informatică aplicată în inginerie industrialăAPIF24090
  Tehnologii industriale inteligenteAPIF24050
  Inginerie și managementInginerie economică industrialăAIF240150
  IngineriemecanicăCalculul structurilor mecaniceAPIF24060
  ȘtiințeinginereștiaplicateInformatică industrialăAIF240120
  Mecatronică si roboticăRoboticăAIF24090
  Robotică (în limba engleză)APIF24090
  7Facultatea de Ingineria Sistemelor BiotehniceIngineriamediuluiIngineria sistemelor biotehnice și ecologiceAIF24095
  Informatică aplicată în ingineria mediuluiAPIF24060
  IngineriaproduseloralimentareIngineria produselor alimentareAIF24090
  IngineriemecanicăMașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentarăAIF24070
  Sisteme de transport operaționalAPIF24060
  Mecatronică si roboticăMecatronica sistemelor biotehniceAPIF24060
  8Facultatea de TransporturiIngineriaautovehiculelorAutovehicule rutiereAIF240175
  Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehiculeAIF24090
  IngineriatransporturilorIngineria transporturilor și a traficuluiAIF240160
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleTelecomenzi și electronică în transporturiAIF240120
  IngineriemecanicăVehicule pentru transportul feroviarAIF24090
  9Facultatea de InginerieAerospațialăInginerieaerospațialăConstrucții aerospațialeAIF24060
  Echipamente și instalații de aviațieAIF24060
  Inginerie și management aeronauticAIF24050
  Navigație aeriană (în limba engleză)AIF24060
  Sisteme de propulsieAIF24060
  Design aeronauticAIF24050
  10Facultatea deȘtiința și IngineriaMaterialelorIngineriamaterialelorIngineria elaborării materialelor metaliceAIF24045
  Ingineria procesării materialelorAIF24030
  Știința materialelorAIF24050
  Ingineria materialelor metaliceAPIF24060
  IngineriamediuluiIngineria și protecția mediului în industrieAIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în industria chimică și de materialeAIF24060
  ȘtiințeinginereștiaplicateInginerie medicalăAIF24045
  11Facultatea de InginerieChimică și BiotehnologiiȘtiințeinginereștiaplicateBioinginerieAPIF24060
  Dezvoltare durabilă în ingineria de procesAPIF24060
  Inginerie farmaceuticăAPIF24030
  NanoștiințeAPIF24030
  IngineriamediuluiIngineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimicăAIF24060
  IngineriaproduseloralimentareControlul și expertiza produselor alimentareAIF24060
  IngineriechimicăChimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimieAIF24060
  Chimie alimentară și tehnologii biochimiceAIF24060
  Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimiceAIF24060
  Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomaterialeAIF24060
  Știința și ingineria polimerilorAIF24060
  12Facultatea de Inginerie în Limbi StrăineCalculatoare șitehnologiainformațieiIngineria informației (în limba engleză)AIF24090
  Ingineria informației (în limba franceză)AIF24060
  Ingineria internetului dispozitivelor inteligente (în limba franceză)APIF24060
  Ingineria internetului dispozitivelor inteligente (în limba engleză)APIF24060
  IngineriechimicăInginerie chimică (în limba engleză)AIF24030
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
  Electronică aplicată (în limba franceză)AIF24060
  Electronică aplicată (în limba germană)AIF24060
  IngineriemecanicăInginerie mecanică (în limba engleză)AIF24060
  Inginerie mecanică (în limba franceză)AIF24030
  InginerieindustrialăInformatică aplicată în inginerie industrială (în limba germană)APIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic (în limba germană)AIF24025
  Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană)AIF24030
  13Facultatea de Științe AplicateȘtiințeinginereștiaplicateInginerie fizicăAIF24060
  Matematică și informatică aplicată în inginerieAIF24090
  14Facultatea deInginerieMedicalăȘtiințeinginereștiaplicateBiomateriale și dispozitive medicaleAIF240200
  Echipamente și sisteme medicaleAIF240200
  Inginerie medicalăAIF2400*)
  15Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul AfacerilorInginerie și managementIngineria și managementul afacerilorAIF240150
  Ingineria și managementul afacerilor (în limba engleză)APIF24075
  Ingineria și managementul afacerilor (în limba germană)APIF24050
  Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energeticAIF240100
  Inginerie economică în industria chimică și de materialeAIF24040
  16Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică**)BiologieBiologieAIF18060
  ChimieChimieAIF18025
  Chimie medicalăAIF18025
  HorticulturăHorticulturăAIF24030
  IngineriamediuluiIngineria mediuluiAIF24030
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF18060
  PsihologieTerapie ocupaționalăAIF18060
  SănătateAsistență medicală generală*1)AIF24050
  ȘtiințamediuluiEcologie și protecția mediuluiAIF18050
  InginerieenergeticăEnergetică și tehnologii nucleareAIF24045
  Educație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF18075
  Sport și performanță motricăAIF18075
  InformaticăInformaticăAIF180100
  MatematicăMatematicăAIF18030
  17Facultatea de Mecanică și Tehnologie**)IngineriaautovehiculelorAutovehicule rutiereAIF24090
  IngineriatransporturilorIngineria transporturilor și a traficuluiAIF24060
  InginerieindustrialăTehnologia construcțiilor de mașiniAIF24075
  Inginerie și managementInginerie economică industrialăAIF24075
  18Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare**)Calculatoare șitehnologiainformațieiCalculatoareAIF24090
  InginerieelectricăElectromecanicăAIF24090
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicatăAIF24060
  Rețele și software de telecomunicațiiAIF24045
  19Facultatea de ȘtiințeEconomice și Drept **)AdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilorAIF18050
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAIF18060
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAIFR18060
  ContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF18090
  Contabilitate și informatică de gestiuneAIFR18060
  FinanțeFinanțe și bănciAIF18060
  ManagementManagementAIF18060
  ManagementAIFR18060
  DreptDreptAIF240200
  DreptAIFR24060
  ȘtiințeadministrativeAdministrație publicăAIF18075
  20Facultatea de Științe ale Educației,Științe Sociale și Psihologie**)Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF18060
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Alexandria)AIF18060
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Câmpulung)AIF18050
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Râmnicu Vâlcea)AIF18060
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Slatina)AIF18060
  AsistențăsocialăAsistență socialăAIF18075
  PsihologiePsihologieAIF180100
  Științe ale comunicăriiJurnalismAIF18040
  SociologieResurse umaneAPIF18060
  21Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte**)TeologieTeologie ortodoxă asistență socialăAIF18050
  Limbă și literaturăLimba și literatura română - Limba și literatura modernă (franceză/engleză)AIF18075
  Limba și literatura engleză - Limba și literatura modernă (franceză/spaniolă/germană)AIF18075
  Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate (engleză; franceză)AIF18050
  IstorieIstorieAIF18030
  MuzicăMuzicăAIF18025
  Arte vizualeArtă sacrăAIF18020
  Teatru și artele spectacoluluiArtele spectacolului (Actorie)AIF24010
  *) Specializări/programe de studii universitare de licență pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2023 - 2024.**) Funcționează în cadrul Centrului Universitar din Pitești*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)FormadeînvățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Construcții Civile, Industriale și AgricoleInginerie civilăConstrucții civile, industriale și agricoleAIF240450
  Inginerie urbană și dezvoltare regionalăAIF240100
  Inginerie și managementInginerie și management în construcțiiAIF24075
  2Facultatea de HidrotehnicăIngineriamediuluiIngineria mediuluiAIF24050
  IngineriasistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF24060
  Inginerie civilăAmenajări și construcții hidrotehniceAIF24080
  Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizăriAIF24060
  3Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și PoduriInginerie civilăCăi ferate, drumuri și poduriAIF240150
  4Facultatea de Inginerie a InstalațiilorIngineriainstalațiilorInstalații pentru construcțiiAIF240325
  Instalații pentru construcții (în limba franceză)AIF24075
  Instalații și echipamente pentru protecția atmosfereiAIF24050
  5Facultatea de Inginerie Mecanică si Robotică în ConstrucțiiIngineriemecanicăUtilaje tehnologice pentru construcțiiAIF240125
  Mecatronică si roboticăMecatronicăAIF24060
  6Facultatea de GeodezieIngineriegeodezicăMăsurători terestre si cadastruAIF240250
  7Facultatea de Inginerie în Limbi StrăineInginerie civilăInginerie civilă (în limba engleză)AIF240100
  Inginerie civilă (în limba franceză)AIF24060
  LimbimoderneaplicateTraducere si interpretare (engleză - franceză/ germană/spaniolă)AIF180100
  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)FormadeînvățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de ArhitecturăArhitecturăArhitectură*1)AIF360320
  Arhitectură (în limba engleză)*1)APIF36050
  Conservare si restaurare de arhitectură (la Sibiu)AIF18025
  2Facultatea de Arhitectură de InteriorArhitecturăArhitectură de interiorAIF30060
  Design de produsAIF30040
  Mobilier si amenajări interioareAIF18025
  3Facultatea de UrbanismUrbanismAmenajarea si planificarea peisajuluiAIF24050
  Proiectare si planificare urbanăAIF24070
  Urbanism si administrarea teritoriului (la Sibiu)AIF18030
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)FormadeînvățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de AgriculturăAgronomieAgriculturăAIF240250
  AgriculturăAIFR240125
  BiologieBiologieAIF180100
  BiologieAIFR18075
  SilviculturăSilviculturăAIF24060
  2Facultatea de HorticulturăHorticulturăHorticulturăAIF240150
  HorticulturăAID240125
  PeisagisticăAIF24075
  3Facultatea de Ingineria si Gestiunea Producțiilor AnimaliereZootehnieZootehnieAIF24090
  IngineriaproduseloralimentareTehnologia prelucrării produselor agricoleAIF240150
  Protecția consumatorului si a mediuluiAIF24090
  Controlul și expertiza produselor alimentareAIF240100
  ȘtiințeinginereștiaplicateȘtiințe gastronomiceAPIF24060
  4Facultatea deMedicinăVeterinarăMedicinăveterinarăMedicină veterinară*1)AIF360300
  Medicină veterinară (în limba engleză)*1)AIF36050
  Medicină veterinară (în limbaFranceză)*1)APIF36030
  5Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria MediuluiInginerie civilăÎmbunătățiri funciare și dezvoltare ruralăAIF24090
  IngineriamediuluiIngineria și protecția mediului în agriculturăAIF240150
  Ingineria și protecția mediului în agriculturăAIFR240150
  Inginerie și managementInginerie și management în construcțiiAIF24060
  IngineriegeodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF240150
  Măsurători terestre și cadastruAIFR240150
  6Facultatea de BiotehnologiiBiotehnologiiBiotehnologii agricoleAIF24050
  Biotehnologii medical- veterinareAIF24040
  Biotehnologii pentru industria alimentarăAIF24060
  7Facultatea de Management și Dezvoltare RuralăInginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăIngineria și managementul afacerilor agricoleAIF240200
  Ingineria și managementul afacerilor agricoleAID240225
  Inginerie și management în alimentația publică și agroturismAIF240300
  Inginerie și management în alimentația publică și agroturismAID240250
  8Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală - Filiala SlatinaInginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăIngineria și managementul afacerilor agricoleAIF240100
  9Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală - Filiala CălărașiInginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăIngineria și managementul afacerilor agricoleAIF240100
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizare defuncționareprovizorie(AP)FormadeînvățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Administrație și AfaceriAdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilorAIF180200
  Administrarea afacerilor (la Focșani)APIF18075
  Administrarea afacerilor (în limba engleză)AIF18075
  MarketingMarketingAIF180150
  ȘtiințeadministrativeAdministrație publicăAIF180250
  Cibernetică, statistică si informatică economicăCibernetică economicăAIF18075
  2Facultatea deBiologieBiologieBiochimieAIF180100
  BiologieAIF180120
  ȘtiințamediuluiEcologie și protecția mediuluiAIF18060
  3Facultatea deChimieChimieBiochimie tehnologicăAIF18040
  ChimieAIF18075
  Chimie medicalăAIF18050
  Chimie farmaceuticăAIF18050
  4Facultatea deDreptDreptDreptAIF240600
  DreptAID240400
  5Facultatea de FilosofieFilosofieFilosofieAIF180180
  6Facultatea deFizicăFizicăFizicăAIF18050
  Fizică (în limba engleză)AIF18040
  Fizică informaticăAIF18050
  Fizică medicalăAIF18050
  Mecatronică si roboticăRoboticăAPIF24048
  ȘtiințeinginerestiaplicateFizică tehnologicăAIF24050
  7Facultatea de GeografieGeografieCartografieAIF180100
  Geografia turismuluiAIF180200
  Geografia turismuluiAID180100
  Geografia turismului (la Focșani)APIF18050
  GeografieAIF180150
  Hidrologie și meteorologieAIF18080
  Planificare teritorialăAIF180100
  Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18050
  ȘtiințamediuluiGeografia mediuluiAIF180120
  8Facultatea deGeologie și GeofizicăGeologieGeologieAIF18060
  IngineriegeologicăGeofizicăAIF24060
  Inginerie geologicăAIF240120
  9Facultatea de IstorieIstorieIstoria arteiAIF18060
  IstorieAIF180250
  IstorieAID18050
  Relațiiinternaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europeneAIF180150
  10Facultatea de Jurnalism și Științele ComunicăriiȘtiințe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF180130
  Comunicare și relații publiceAID18050
  JurnalismAIF180130
  JurnalismAID18050
  PublicitateAIF18075
  PublicitateAID18050
  11Facultatea de LitereLimbă și literaturăLimba și literatura română - Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ hindi/ italiană/ persană/ portugheză/ rusă/ spaniolă)/ Limba și literatura latinăAIF180400
  Literatură universală și comparată - Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/germană/italiană/ spaniolă/portugheză/ rusă)/ Limba și literatura latinăAIF18075
  StudiiculturaleEtnologieAIF18060
  Studii europeneAIF180120
  ȘtiințeadministrativeAsistență managerială și administrativăAIF18075
  Științe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF180130
  Comunicare și relații publiceAIFR18075
  Științe ale informării și documentăriiAIF18060
  12Facultatea de Limbi și Literaturi StrăineLimbă și literaturăLimba și literatura neogreacă - Limba și literatura modernă (catalană/coreeană/engleză/ franceză/germană/hindi/italiană/ neerlandeză/persană/portugheză/ rusă/spaniolă/suedeză)/ Limba și literatura latină/ Limba și literatura românăAIF18030
  Limba și literatura rromani - Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/hindi /italiană/neerlandeză/per sană/portugheză/rusă/ spaniolă/suedeză)/ Limba și literatura latină /Limba și literatura românăAIF18020
  Limbă și literatură modernă (arabă/bulgară/cehă/chineză/ croată/engleză/franceză/germană/i taliană/japoneză/maghiară/neerlan deză/neogreacă/polonă/ portugheză/rromani/rusă/sârbă/slo vacă/spaniolă/turcă/ ucraineană) - Limba și literatura coreeanăAIF18025
  Limba și literatura modernă (arabă/ bulgară/cehă/chineză/ croată/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ japoneză/ maghiară/ neerlandeză/ neogreacă/ polonă/ portugheză/rromani/ rusă/ sârbă/ slovacă/ spaniolă/ turcă/ ucraineană) - Limba și literatura catalanăAIF18030
  Limba și literatura modernă (arabă/ bulgară/ cehă/ chineză/ croată/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ japoneză/ maghiară/ neerlandeză/ polonă/ portugheză/ rusă/ sârbă/ slovacă/ spaniolă/ turcă/ ucraineană) - Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/germană/ hindi/ italiană/ neerlandeză/ persană/ portugheză/ rusă/ spaniolă/ suedeză)/ Limba și literatura latină/ Limba și literatura românăAIF180850
  Limba și literatura suedeză - Limba și literatura modernă (engleză/germană/ neerlandeză/franceză/ spaniolă/italiană/ portugheză/catalană/rusă/ persană/hindi/coreeană)/ Limba și literatura latină/Limba și literatura românăAPIF18035
  Filologie clasică (Limba și literatura latină - Limba și literatura greacă veche)AIF18050
  LimbimodemeaplicateLimbi moderne aplicate (engleză-franceză/germană/ spaniolă/italiană/rusă/cehă/ polonă/ slovacă/croată)AIF180270
  Traducere și interpretare (engleză; franceză; germană; italiană; spaniolă; rusă)AIF180180
  StudiiculturaleStudii americaneAIF18050
  Studii iudaiceAIF18030
  13Facultatea de Matematică și InformaticăCalculatoare șitehnologiainformațieiTehnologia informațieiAIF240100
  InformaticăInformaticăAIF180300
  InformaticăAID18075
  MatematicăMatematicăAIF18075
  Matematică informaticăAIF180125
  Matematici aplicateAIF180100
  14Facultatea de Sociologie șiAsistențăSocialăAsistentăsocialăAsistentă socialăAIF180350
  Asistență socialăAID180100
  SociologieAntropologieAIF180100
  Resurse umaneAIF180200
  SociologieAIF180400
  Sociologie (în limba engleză)APIF180100
  15Facultatea de Psihologie și Științele EducațieiPsihologiePsihologieAIF180300
  Psihologie - Științe cognitive (în limba engleză)APIF18060
  Psihologie - Științe cognitiveAPIF180120
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF180120
  Pedagogia învățământului primar și preșcolarAID180125
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Buzău)AIF18050
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Focșani)AIF18050
  PedagogieAIF18070
  Pedagogie (în limba engleză)APIF18030
  Psihopedagogie specialăAIF18090
  16Facultatea de Științe PoliticeStudii de securitateStudii de securitateAIF180100
  Științe politiceȘtiințe politiceAIF180200
  Științe politice (în limba engleză)AIF180150
  Științe politice (în limba franceză)AIF18060
  Relațiiinternaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europene (în limba engleză)AIF180100
  17Facultatea deTeologieBaptistăTeologieTeologie baptistă asistență socialăAIF18030
  18Facultatea deTeologieOrtodoxăArte vizualeArtă sacrăAIF18060
  TeologieTeologie ortodoxă asistență socialăAIF18050
  Teologie ortodoxă didacticăAIF18060
  Teologie ortodoxă pastoralăAIF240200
  Teologie ortodoxă pastorală (la Roma, Italia)AIF24050
  19Facultatea de Teologie Romano- CatolicăTeologieTeologie romano-catolică asistență socialăAIF18050
  Studii religioaseAIF18050
  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)FormadeînvățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de MedicinăSănătateMedicină**)*1)AIF3601266
  Medicină (în limba engleză)*1)AIF360300
  2Facultatea de StomatologieSănătateMedicină dentară**)*1)AIF360350
  Medicină dentară (în limba engleză)*1)APIF36072
  3Facultatea de FarmacieSănătateFarmacie**)*1)AIF300225
  Farmacie (în limba franceză)*1)APIF30045
  4Facultatea de Moașe și Asistență MedicalăSănătateAsistență medicală generală*1)AIF240200
  Asistență medicală generală*1) (la Ploiești)APIF24050
  Balneofiziokinetoterapie și recuperareAIF180100
  Moașe*1)AIF24015
  Tehnică DentarăAIF180100
  **) Se școlarizează și la cererea Ministerului Apărării Naționale.*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)FormadeînvățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Economie Teoretică și AplicatăEconomieEconomie și comunicare economică în afaceriAIF180350
  2Facultatea de Economie Agroalimentară și a MediuluiEconomieEconomie agroalimentară și a mediuluiAIF180375
  Economie agroalimentară și a mediului (la Tulcea)AID180100
  3Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străineAdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilor (în limba engleză)AIF180500
  Administrarea afacerilor (în limba franceză)AIF180180
  Administrarea afacerilor (în limba germană)AIF180180
  4Facultatea de Business și TurismAdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calitățiiAIF180500
  Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității (în limba engleză)AIF180100
  5Facultatea de ManagementManagementManagementAIF180650
  Management (în limba engleză)AIF180100
  ManagementAID180150
  Management (la Piatra Neamț)AID18075
  Management (la Deva)AID18075
  6Facultatea de MarketingMarketingMarketingAIF180450
  Marketing (în limba engleză)AIF180100
  MarketingAID180125
  MarketingAIFR180100
  7Facultatea de Cibernetică,Statistică și Informatică EconomicăCibernetică, statistică șiinformaticăeconomicăCibernetică economicăAIF180350
  Informatică economicăAIF180450
  Informatică economică (în limba engleză)AIF180150
  Informatică economicăAID180150
  Statistică și previziune economicăAIF180150
  8Facultatea de Finanțe,Asigurări, Bănci și Burse de ValoriFinanțeFinanțe și bănciAIF180500
  Finanțe și bănci (în limba engleză)AIF180100
  Finanțe și bănciAID180100
  Finanțe și bănci (la Buzău)AID18050
  9Facultatea de Contabilitate și Informatică de GestiuneContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF180550
  Contabilitate și informatică de gestiuneAID180150
  Contabilitate și informatică de gestiune (în limba engleză)AIF180120
  10Facultatea de Relații Economice InternaționaleEconomie și afaceriinternaționaleEconomie și afaceri internaționaleAIF180460
  Economie și afaceri internaționale (în limba engleză)AIF180125
  LimbimoderneaplicateLimbi moderne aplicate (engleză; franceză)AIF180100
  11Facultatea de Administrație și Management PublicȘtiințeadministrativeAdministrație publicăAIF180350
  SociologieResurse umaneAIF180150
  12Facultatea de DreptDreptDreptAPIF240150
  13Facultatea Bucharest Business School (Școala de Afaceri)AdministrareaafacerilorMBA Româno-Canadian (în limba engleză)**)AIF12050
  MBA Româno-Francez INDE (în limba engleză)**)AIF12050
  MBA Româno-Francez INDE (în limba engleză)**)AIFR12050
  **) Programe de studii universitare de master.
  8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)FormadeînvățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea deInterpretareMuzicalăMuzicăInterpretare muzicală - cantoAIF24030
  Interpretare muzicală - instrumenteAIF24090
  2Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie MuzicalăMuzicăCompoziție muzicală