METODOLOGIE din 6 octombrie 2011privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 21 octombrie 2011  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 5.549 din 6 octombrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 21 octombrie 2011.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Calitatea de membru al corpului național de experți în management educațional se dobândește prin înscrierea în Registrul național al experților în management educațional, în urma promovării concursului de selecție organizat în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.  +  Articolul 2La concursul de selecție pentru dobândirea calității de membru al corpului național de experți în management educațional poate participa orice cadru didactic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educațional;b) este titular în învățământ și are cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor; (la 06-08-2012, Litera b) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.838 din 27 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 06 august 2012 ) c) a obținut calificativul "foarte bine" în ultimii 4 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent;d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de îndrumare și control în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;e) nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul național al experților în management educațional.  +  Capitolul II Criteriile și procedura de selecție a membrilor corpului național de experți în management educațional  +  Articolul 3Portofoliul candidaților înscriși la selecție pentru a deveni membri în corpul național de experți în management educațional se evaluează pe baza fișelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 1, ținându-se seama de următoarele criterii generale:a) absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educațional;b) experiența managerială;c) performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială;d) participarea la proiecte.  +  Articolul 4Selecția candidaților se realizează, în baza calendarului stabilit de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, după următoarele etape:a) completarea formularului de selecție online, în aplicația informatică dedicată acestui scop, pentru compararea datelor înscrise de candidat cu cerințele obligatorii prevăzute la art. 2;b) afișarea listelor cuprinzând candidații admiși în această etapă, în urma introducerii informațiilor în formularul de selecție online;c) depunerea dosarului cu documentele prevăzute la art. 7 la inspectoratele școlare de către candidații declarați admiși după etapa de selecție online;d) evaluarea portofoliilor de către inspectoratele școlare;e) afișarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor;f) întocmirea de către inspectoratele școlare a listelor cuprinzând candidații propuși pentru a deveni membri în corpul național de experți în management educațional;g) emiterea ordinului de către ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului pentru înscrierea cadrelor didactice care au promovat concursul de selecție în Registrul național al experților în management educațional.  +  Capitolul III Organizarea concursului  +  Articolul 5(1) Inspectoratul școlar afișează la sediul propriu și pe site-ul său, cu cel puțin 15 zile înaintea etapei de evaluare a portofoliilor, programul orar al înscrierilor, metodologia de concurs și modelele documentelor prevăzute în anexele nr. 1-3.(2) În vederea organizării și desfășurării concursului, inspectorul școlar general constituie, prin decizie, potrivit legii și prezentei metodologii, comisia de înscriere și evaluare a portofoliilor candidaților.  +  Articolul 6Comisia de înscriere și evaluare a portofoliilor are următoarea componență:a) președinte - inspectorul școlar general adjunct;b) membri:(i) câte 2 inspectori școlari pentru evaluarea a maximum 250 de dosare;(ii) consilierul juridic al inspectoratului școlar;c) secretar - un inspector școlar/reprezentant al compartimentului Plan școlarizare, rețea școlară, normaresalarizare.  +  Articolul 7(1) Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare filă și consemnate într-un opis:a) cerere de înscriere;b) curriculum vitae, redactat după modelul comun european, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, prevăzut în anexa nr. 2;c) portofoliu personal, care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor generale prevăzute la art. 3;d) copii legalizate la notariat sau la alte autorități învestite cu acest drept ale actelor de studii, diplomei/diplomei de licență și ale certificatului/adeverinței/diplomei de absolvire a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educațional, cu minimum 60 de credite transferabile;e) certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;f) actul de titularizare în învățământ;g) adeverințe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului științific de doctor;h) documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent, conform prevederilor art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, eliberat de unitatea de învățământ/instituția de la care provine candidatul, completat la zi;i) hotărâri judecătorești, pentru persoanele care și-au schimbat numele din diferite motive;j) adeverință cu calificativele din ultimii 4 ani, în original;k) cazier judiciar în original;l) declarație pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparțin candidatului și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;m) opisul dosarului, în două exemplare, pe care se va consemna numărul total de file; un exemplar se restituie, cu semnătura persoanei care a depus dosarul și a președintelui comisiei de înscriere.n) adeverință că nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent, în original. (la 06-08-2012, Alineatul (1) din Articolul 7 , Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.838 din 27 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 06 august 2012 ) (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. e)-i) vor fi prezentate în copie certificată "conform cu originalul" de către conducerea unității de învățământ de la care provine candidatul.  +  Articolul 8Dosarul de înscriere la etapa de evaluare a portofoliilor se depune la comisia de înscriere și evaluare a portofoliilor, conform programului orar al înscrierilor afișat la inspectoratul școlar județean/al municipiului București, și este înregistrat. După înregistrare nu se admite completarea cu documente a dosarului.  +  Capitolul IV Evaluarea portofoliilor candidaților. Afișarea rezultatelor  +  Articolul 9(1) Etapa de evaluare a portofoliilor candidaților se desfășoară la sediul inspectoratului școlar și constă în:a) verificarea datelor înregistrate în aplicația online;b) stabilirea punctajului conform fișei de evaluare.(2) Lipsa documentelor justificative ale datelor înregistrate în aplicația online conduce la eliminarea candidatului de la evaluarea portofoliului.  +  Articolul 10(1) Stabilirea punctajului se face, în plenul comisiei, prin acordarea de puncte, potrivit itemilor menționați în anexa nr. 1.(2) Punctajul minim de promovare este de 70 de puncte din maximum 100 de puncte.(3) Rezultatul evaluării portofoliului fiecărui candidat va fi consemnat în borderoul de notare prevăzut în anexa nr. 4.(4) Candidatul care a realizat punctajul minim de promovare prevăzut la alin. (2) este declarat "promovat".  +  Articolul 11Secretarul comisiei întocmește, în două exemplare, procesul-verbal în care consemnează desfășurarea și rezultatele evaluării. Cele două exemplare sunt semnate de către președintele comisiei și de către membrii acesteia.  +  Articolul 12(1) Consiliul de administrație al inspectoratului școlar validează rezultatele selecției.(2) Rezultatele evaluării se afișează, conform anexei nr. 5, în ordinea descrescătoare a punctajelor, la sediul inspectoratului școlar, conform calendarului.(3) Inspectoratul școlar încarcă aplicația online cu punctajele obținute de către candidați.  +  Capitolul V Depunerea și rezolvarea contestațiilor  +  Articolul 13(1) Eventualele contestații cu privire la hotărârile comisiei de evaluare a dosarelor candidaților se adresează, în scris, inspectorului școlar general și se depun la registratura inspectoratului școlar, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului.(2) Nu se pot contesta rezultatele concursului altui candidat.  +  Articolul 14(1) Decizia inspectorului școlar general, luată în baza hotărârii consiliului de administrație al inspectoratului, este definitivă și este transmisă în scris contestatarului. Aceasta poate fi atacată numai prin procedura contenciosului administrativ.(2) Rezultatele finale ale concursului se afișează în ordine alfabetică la sediul inspectoratului școlar și sunt introduse în aplicația online.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 15Inspectoratul școlar înaintează lista candidaților promovați Direcției generale management, resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pentru emiterea ordinului ministrului și înscrierea în Registrul național al experților în management educațional. Lista, în format letric și electronic, transmisă cu adresă de înaintare Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, conține tabelul nominal și punctajul candidaților promovați, conform anexei nr. 6, și este însoțită de câte un exemplar al proceselor-verbale încheiate conform prevederilor art. 11.  +  Articolul 16Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului verifică respectarea prevederilor prezentei metodologii și elaborează ordinul ministrului privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul național al experților în management educațional, conform anexei nr. 7.  +  Articolul 17Registrul național al experților în management educațional se publică pe site-ul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.  +  Articolul 18(1) Evaluarea dosarelor candidaților care, la data înscrierii la selecție, ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar va avea loc la sediul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.(2) În termen de 3 zile de la data încheierii perioadei de înscriere la concurs, un reprezentant al inspectoratului școlar, desemnat de către inspectorul școlar general prin decizie scrisă, depune, la Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, lista candidaților menționați anterior și dosarele acestora, vizate de consilierul juridic al inspectoratului școlar.(3) Comisia de evaluare a portofoliilor candidaților este constituită, prin ordin de serviciu, de către secretarul de stat care coordonează activitatea din învățământul preuniversitar și are următoarea componență:a) președinte - directorul general al Direcției generale management, resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;b) membri - câte 2 inspectori/consilieri din Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pentru evaluarea a maximum 250 de dosare;c) secretar - un inspector de specialitate/consilier din Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.(4) Rezultatele selecției se transmit inspectoratului școlar.(5) Inspectoratul școlar afișează rezultatele, conform anexei nr. 5, la sediul propriu și încarcă aplicația online cu rezultatele candidaților.(6) Eventualele contestații la hotărârile comisiei se adresează ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și se depun, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, la registratura Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Hotărârea ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului este definitivă și se comunică, în termen de 7 zile lucrătoare, inspectoratului școlar și contestatarului.  +  Articolul 19(1) Începând cu anul școlar 2012-2013, inspectoratele școlare județene/al municipiului București pot/poate scoate anual la concursul de selecție pentru dobândirea calității de membru al corpului național de experți în management educațional un număr de locuri de cel mult 5% din totalul posturilor didactice existente în județul/municipiul București, pentru care se organizează concursul.(2) În județele în care funcționează unități, structuri, secții în limbile minorităților naționale sau în limbi materne diferite, din totalul numărului de locuri la nivel județean se înscriu cadre didactice conform cu ponderea minorității din județul respectiv.(3) Ocuparea locurilor scoase la concurs se face de către candidații declarați "promovat", în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la evaluarea portofoliilor.(4) La punctaj egal se vor compara în ordine rezultatele obținute la criteriile:a) absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educațional;b) experiența managerială;c) performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială;d) participarea la proiecte.(5) Candidatul care a obținut la unul dintre criteriile prezentate anterior un punctaj mai mare este declarat reușit.  +  Articolul 20Membrii comisiilor de evaluare, înainte de desfășurarea concursului, vor declara pe propria răspundere că nu au în rândul candidaților soț/soție, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ori relații conflictuale cu vreun candidat.  +  Articolul 21(1) În situația în care se constată existența unei situații de incompatibilitate prevăzute la art. 2 și nedeclarate cu ocazia depunerii dosarului de înscriere la concurs, persoana respectivă va fi exclusă din Registrul național al experților în management educațional, fără drept de reînscriere.(2) Persoana care a fost lipsită de dreptul de a ocupa un post didactic prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală va fi exclusă din Registrul național al experților în management educațional, fără drept de reînscriere. (la 26-05-2022, Alineatul (2) din Articolul 21 , Capitolul VI a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 3.850 din 17 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 mai 2022 ) Notă
  În Monitorul Oficial nr. 705 din 1 august 2023, a fost publicată SENTINȚA CIVILĂ nr. 329 din 20 octombrie 2017, pronunțată de Curtea de Apel Cluj.
  Prin aceasta, instanța a admis cererea de chemare în judecată și în consecință, a anulat parțial dispozițiile art. 21 alin. (2) din OMECTS nr. 5.549/6.10.2011, în sensul eliminării sintagmei „persoana care a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni“ (în forma anterioară modificării aduse prin Articolul I din ORDINUL nr. 3.850 din 17 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 mai 2022).
   +  Articolul 22În vederea reactualizării Registrului național al experților în management educațional, inspectoratul școlar va transmite, anual, în perioada 1-30 septembrie, Direcției generale management, resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului modificările survenite în datele/statutul cadrelor didactice din județ/municipiul București, membre ale corpului național de experți în management educațional.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Articolul 24Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   +  Anexa nr. 1la metodologie- model -
  FIȘA DE EVALUARE A PORTOFOLIULUI
  Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului ................................../Municipiului București
  Candidat: Numele și prenumele .........................................
  Funcția .....................................................
  Instituția/Unitatea de învățământ ...........................
  Vechimea în învățământ ......................................
  Titlul științific de doctor/gradul didactic .................
  Evaluator Numele și prenumele Semnătura Data
  1.
  2.
  Criteriul Punctajul maxim Punctajul acordat Punctajul final
  1. Absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educațional 40 p   
  a) îndeplinirea prevederilor art. 3 lit. c) din metodologie*1) 35 p   
  - doctorat în management educațional 35 p   
  - masterat în management educațional 30 p   
  - acumularea a 60 de credite transferabile*2) 25 p   
  b) participarea la stagii de formare/perfecționare în specialitate sau în managementul educațional, altele decât cele anterioare - se acordă 2 puncte pentru fiecare stagiu de formare cu o durată de cel puțin 5 zile (40 de ore) - participarea la stagii de predare-monitorizare internaționale Erasmus - se acordă 2 puncte/stagiu - participare la conferințe internaționale - se acordă 1p/conferință 10 p   
  2. Experiența managerială*3) 35 p   
  a) responsabil comisie metodică 8 p   
  b) șef de catedră 8 p   
  c) membru în comisia de asigurare a calității/membru al biroului departamentului 8 p   
  d) responsabil de cerc pedagogic 8 p   
  e) metodist al inspectoratului școlar 10 p   
  f) membru în consiliul consultativ al inspectoratului școlar/senatului universitar 10 p   
  g) membru în consiliul de administrație al unității de învățământ/ conexe/inspectoratului școlar/membru în consiliul facultății 10 p   
  h) consilier educativ 10 p   
  i) director adjunct unitate de învățământ/conexă 12 p   
  j) director unitate de învățământ/conexă 14 p   
  k) inspector școlar/inspector școlar de specialitate 14 p   
  l) director casa corpului didactic 16 p   
  m) inspector școlar general adjunct 16 p   
  n) inspector școlar general 18 p   
  o) prorector 16 p   
  p) rector 18 p   
  q) prodecan 14 p   
  r) decan 16 p   
  s) director departament 8 p   
  t) funcție de îndrumare și control/specialitate în Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) 18 p   
  ț) funcție de conducere în MECTS 20 p   
  3. Performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială 15 p   
  a) membru în comisia națională de specialitate/CNATDCU/ CNFIS/ARACIS*3) 7 p   
  b) mentor*4) 7 p   
  c) formator*4) 7 p   
  d) participarea la elaborarea de programe școlare, regulamente, metodologii (câte 2 puncte pentru fiecare participare) 10 p   
  e) președinte de comisie acordare a gradului didactic I 2 p   
  f) coordonator lucrare grad didactic I 1 p   
  g) activitatea desfășurată în calitate de formator în domeniul specialității/managementului educațional (câte 3 puncte pentru fiecare curs cu o durată de minimum două zile - 16 ore) 9 p   
  h) lucrări de management educațional sau de specialitate publicate, cu ISBN/ISSN (câte 4 puncte pentru fiecare lucrare) 12 p   
  4. Participarea la proiecte*3) 10 p   
  a) manager proiect din fonduri structurale și de coeziune 10 p   
  b) asistent manager de proiect din fonduri structurale și de coeziune 8 p   
  c) coordonare de proiecte de parteneriat educațional la nivel local/județean/național/internațional, recunoscute de inspectoratul școlar/ MECTS, altele decât cele din fonduri structurale și de coeziune 6 p   
  d) participare la proiecte de parteneriat educațional la nivel local/județean/național/internațional, recunoscute de inspectoratul școlar/MECTS 4 p   
  e) participare la proiecte din fonduri structurale și de coeziune 4 p   
  Punctaj final C1+C2+C3+C4    
  -----*1) Se punctează forma cea mai înaltă de studii absolvită.*2) Acumularea a 60 de credite transferabile se poate realiza:a) ca urmare a absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educațional, cu minimum 60 de credite transferabile;b) ca urmare a absolvirii, în cadrul unui program acreditat de formare în domeniul managementului educațional, a unor module totalizând minimum 60 de credite transferabile;c) ca urmare a absolvirii, în cadrul unor programe acreditate de formare, a unor module din domeniul managementului educațional: managementul organizației școlare, managementul resurselor în instituțiile de învățământ, managementul calității, managementul de proiect, legislație și deontologie în învățământ, comunicare și relații publice, tehnologia informației și a comunicării, managementul curriculumului, dezvoltarea profesională și managementul carierei, politici educaționale, marketing, decizie și previziune în educație, consiliere în carieră, managementul clasei, managementul centrelor de excelență, proiectarea, managementul și evaluarea programelor educaționale, școala și comunitatea, psihopedagogia adulților, educație interculturală, inspecția școlară, pedagogia activităților extracurriculare. În documentele care atestă absolvirea acestor module trebuie să fie precizat numărul de credite obținute.Nu se cumulează creditele obținute după absolvirea aceluiași modul în cadrul mai multor programe acreditate de formare.*3) Se acordă punctajul maxim alocat dacă în portofoliul candidatului se regăsesc documente care să ateste exercitarea de către candidat a funcției respective.*4) Se acordă punctajul maxim alocat dacă în portofoliul candidatului se regăsesc documente care să ateste calitatea de mentor, respectiv de formator a candidatului.Dacă suma punctelor acordate subcriteriilor este mai mare decât punctajul maxim acordat criteriului, punctajul final este punctajul maxim acordat criteriului. (la 06-08-2012, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.838 din 27 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 06 august 2012 )
   +  Anexa nr. 2la metodologie- model -
  CURRICULUM VITAE
  Model de curriculum vitae european Numele aplicantului
   Curriculum vitae (CV)
  Informații personale  
  Nume (numele și prenume)
  Adresă (numărul, strada, codul poștal, orașul, țara)
  Telefon  
  Fax  
  E-mail  
  Naționalitate  
  Data nașterii (ziua, luna, anul)
  Experiență profesională  
  Perioada (de la - până la -) (Menționați, pe rând, fiecare experiență profesională pertinentă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.)
  Numele și adresa angajatorului  
  Tipul activității sau sectorul de activitate  
  Funcția sau postul ocupat  
  Principalele activități și responsa- bilități  
  Educație și formare  
  Perioada (de la - până la -) (Descrieți separat fiecare formă de învățământ și program de formare profesională urmate, începând cu cea mai recentă)
  Numele și tipul instituției de învă- țământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profe- sională  
  Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale  
  Tipul calificării/diploma obținută  
  Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ  
  Aptitudini și competențe personale dobândite în cursul vieții și carierei, dar care nu sunt neapărat recunoscute printr-un certificat sau o diplomă  
  Limba maternă  
  Limbi străine cunoscute: - abilitatea de a citi - abilitatea de a scrie - abilitatea de a vorbi (Enumerați limbile străine cunoscute și indicați nivelul: excelent, bine, satisfăcător.)
  Aptitudini și competențe artistice Muzică, desen, pictură, literatură etc. (Descrieți aceste aptitudini și indicați contextul în care le-ați dobândit.)
  Aptitudini și competențe sociale Locuiți și munciți cu alte persoane, într-un mediu multicultural, ocupați o poziție în care comunicarea este importantă sau desfășurați o activitate în care munca de echipă este esențială (de exemplu, cultură, sport etc.) (Descrieți aceste aptitudini și indicați contextul în care le-ați dobândit.)
  Aptitudini și competențe organizatorice De exemplu coordonați sau conduceți activitatea altor persoane, proiecte și gestionați bugete; la locul de muncă, în acțiuni voluntare (de exemplu, în domenii culturale sau sportive), sau la domiciliu. (Descrieți aceste aptitudini și indicați în ce context le-ați dobândit.)
  Aptitudini și competențe tehnice (utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, mașini etc.) (Descrieți aceste aptitudini și indicați în ce context le-ați dobândit.)
  Permis de conducere  
  Alte aptitudini și competențe Competențe care nu au mai fost menționate anterior (Descrieți aceste aptitudini și indicați în ce context le-ați dobândit.)
  Informații suplimentare (Indicați alte informații utile și care nu au fost menționate, de exemplu, persoane de contact, referințe etc.)
  Anexe (Enumerați documentele atașate CV-ului, dacă este cazul.)
  NOTE:Înlocuiți rubrica "Numele aplicantului" cu propriul nume.Toate textele scrise cu aceste caractere au rol informativ și nu apar în CV.Textul dintre paranteze va fi înlocuit cu informațiile cerute.
   +  Anexa nr. 3la metodologie
  Declarație pe propria răspundere
  Subsemnatul/Subsemnata, ........, domiciliat(ă) în ......, str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., județul/sectorul ...., legitimat(ă) cu .... seria .... nr. ...., CNP ......, încadrat(ă) la ........ pe funcția de ........, declar pe propria răspundere că documentele depuse la dosar îmi aparțin și că prin acestea sunt confirmate/certificate activitățile desfășurate.Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii.Data ............Semnătura ......................
   +  Anexa nr. 4la metodologie- model -
  Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului
  național de experți în management educațional organizat, în
  perioada ........, de către Inspectoratul Școlar al
  Județului .............../Municipiului București

  BORDEROU DE NOTARE
  Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Unitatea de învățământ Punctajul obținut Declarat promovat/nepromovat
  1.     
  2.     
  3.     
  ...     
       
       
       
       
  Nr. crt. Comisia de evaluare Numele și prenumele Semnătura Data
  1. Președinte    
  2. Membru    
  3. Membru    
   +  Anexa nr. 5la metodologie- model -
  Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursului, organizat de
  către Inspectoratul Școlar al Județului ............../Municipiului
  București în perioada ........, pentru selecția cadrelor didactice
  pentru constituirea corpului național de experți în
  management educațional
  Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Unitatea de învățământ Punctajul obținut Declarat promovat/nepromovat
  1.     
  2.     
  3.     
  ...     
       
       
       
       
   +  Anexa nr. 6la metodologie
  TABEL NOMINAL
  al candidaților declarați "promovat" în urma
  desfășurării selecției organizate de către Inspectoratul Școlar
  al Județului ................../Municipiului București, în
  perioada ................., pentru constituirea corpului național
  de experți în management educațional
  Nr. crt Numele și prenumele Specializarea Gradul didactic/ Titlul științific de doctor Instituția/ Unitatea de învățământ unde este titular Locul de muncă la data înscrierii Punctajul obținut
  1.       
  2.       
  ...       
         
  Inspector școlar general,......................... (la 06-08-2012, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 4.838 din 27 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 06 august 2012 )
   +  Anexa nr. 7la metodologie- model -MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUIDirecția generală management, resurse umane și rețea școlară
  REGISTRUL NAȚIONAL
  al experților în management educațional
  Județul ......................
  Nr. crt Numele și prenumele Specia- lizarea Gradul didactic/ Titlul științific de doctor Instituția/ Unitatea de învățământ unde este titular Locul de muncă la data înscrie- rii Data înscri- erii Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind înscrierea
  1.        
  2.        
  ...        
          
  Municipiul București
  Nr. crt Numele și prenumele Specia- lizarea Gradul didactic/ Titlul științific de doctor Instituția/ Unitatea de învățământ unde este titular Locul de muncă la data înscrie- rii Data înscri- erii Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind înscrierea
  1.        
  2.        
  ...        
          
  (la 06-08-2012, Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 4.838 din 27 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 06 august 2012 )
  _______