LEGE nr. 165 din 10 iulie 2018privind acordarea biletelor de valoare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 13 iulie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează modul de acordare, în beneficiul angajaților, a biletelor de valoare. Regimul fiscal al biletelor de valoare este prevăzut în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. (la 20-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din LEGEA nr. 30 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 17 ianuarie 2019 ) (2) Biletele de valoare se emit exclusiv pe suport electronic. (la 18-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul XXX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 )  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei legi, biletele de valoare care pot fi acordate sunt: tichete de masă, tichete cadou, tichete de creșă, tichete culturale și vouchere de vacanță.(2) Abrogat. (la 18-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul XXX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 )  +  Articolul 3În sensul prezentei legi, angajatorii pot fi:a) instituțiile publice centrale și locale, așa cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv cele finanțate integral din venituri proprii;b) operatorii economici, astfel cum sunt definiți de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;c) regiile autonome, societățile și companiile naționale, societățile, indiferent de forma juridică de organizare și de forma de proprietate;d) instituțiile financiare și instituțiile de credit;e) organizațiile cooperatiste, societățile agricole și alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică;f) organizațiile nonprofit, precum și orice altă entitate care are statutul legal de persoană juridică constituită potrivit legislației române.  +  Articolul 4Biletele de valoare se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, pentru unitățile din domeniul bugetar, și în limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, pentru celelalte categorii de angajatori.  +  Articolul 5(1) Biletele de valoare se emit numai de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, denumite în continuare unități emitente.(2) Unitățile emitente desfășoară această activitate numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor Publice. Autorizația de funcționare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanțelor Publice, prin ordin al ministrului, pentru fiecare tip de bilet de valoare în parte, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurențială a serviciilor prevăzute de prezenta lege.(3) Pot avea calitatea de unități emitente persoanele juridice înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de credit, persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit autorizate în state membre ale Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2).(4) Unitățile emitente sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulației biletelor de valoare în condiții de siguranță.(5) Unitățile emitente actualizează lunar sau la cererea angajatorilor lista operatorilor economici și a unităților afiliate care acceptă bilete de valoare.  +  Articolul 6(1) Unitățile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a biletelor de valoare, astfel încât să permită o evidență clară a sumelor utilizate în temeiul contractelor încheiate cu angajatorii și cu unitățile care acceptă bilete de valoare.(2) Unitățile emitente de bilete de valoare pe suport electronic pot organiza platforme pentru emiterea acestora sau pot încheia contracte cu organizații care administrează schema/ aranjamentul de plată ori alte organizații specializate, după caz.  +  Articolul 7(1) Decontarea biletelor de valoare între unitățile care acceptă aceste bilete de valoare și unitățile emitente se face numai prin intermediul unităților bancare sau prin unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, potrivit legii. Același regim de decontare se va aplica și în cazul relației dintre angajator și unitatea emitentă.(2) Sumele derulate prin operațiunile cu biletele de valoare de către unitățile emitente nu pot fi utilizate pentru reinvestirea în alte scopuri.  +  Articolul 8(1) Costurile legate de emiterea biletelor de valoare se suportă integral de angajatori.(2) Angajatorul care contractează cu o unitate emitentă serviciul de emitere a biletelor de valoare achită atât contravaloarea nominală a biletelor de valoare distribuite angajaților, cât și costul emiterii suportului electronic.(3) Valoarea nominală a biletelor de valoare acordate angajaților nu poate fi diminuată în niciun mod.(4) Suportul electronic al biletelor de valoare nu permite efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.(5) Biletele de valoare pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru care au fost emise.(6) Suportul electronic poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominală a biletelor de valoare acordate angajaților, stabilită conform prezentei legi.(7) Biletele de valoare pot fi utilizate numai cu respectarea prevederilor alin. (5), inclusiv pentru plăți online. (la 18-12-2021, Articolul 8 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul XXX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 20-01-2019, Articolul 9 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul III din LEGEA nr. 30 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 17 ianuarie 2019 )  +  Articolul 10(1) Angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților, stabilesc de comun acord categoriile de bilete de valoare care se acordă angajaților, frecvența acordării acestora și valoarea lor, acolo unde este cazul, precum și unitatea emitentă.(2) Unitățile emitente au obligația de a transmite angajatorilor lista unităților corespunzătoare rețelei utilizate la care salariații pot folosi biletele de valoare. La stabilirea acestor unități vor fi avute în vedere calitatea serviciilor și un nivel redus al prețurilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.(3) Contractarea serviciilor privind emiterea biletelor de valoare de către angajatorii care au calitatea de autoritate contractantă în înțelesul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în condițiile legislației în vigoare.(4) Biletele de valoare pot fi utilizate numai de către/la unități care au încheiat direct contracte de prestări ale serviciilor prevăzute de prezenta lege cu unități emitente, pentru fiecare categorie de bilet de valoare în parte.(5) Valoarea biletelor de valoare nu poate fi transferată salariaților pe suportul electronic dacă, la data stabilită pentru transfer, angajatorii nu au achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a biletelor de valoare achiziționate, inclusiv costurile aferente emiterii acestora pe suport electronic. (la 18-12-2021, Articolul 10 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul XXX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 )  +  Capitolul II Tichetele de masă  +  Articolul 11(1) Tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate angajaților lunar, ca alocație individuală de hrană, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare.(2) Tichetele de masă pot fi utilizate doar în unități de alimentație publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unități care comercializează produse alimentare și care au încheiat contracte de prestare a serviciilor reglementate de prezenta lege cu unitățile emitente de tichete de masă și trebuie să permită, în mod exclusiv, utilizarea tichetelor pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare, inclusiv pentru plata online a acestora.(3) Debitarea sumelor corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat se realizează la valoarea respectivelor produse alimentare. (la 18-12-2021, Articolul 11 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul XXX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 )  +  Articolul 12(1) Valoarea tichetelor de masă este transferată lunar salariaților de către unitatea emitentă, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul.(2) Salariatul poate utiliza lunar un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate.(3) Salariatul are obligația să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum și la încetarea contractului individual de muncă, valoarea corespunzătoare tichetelor de masă necuvenite. (la 18-12-2021, Articolul 12 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul XXX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 )  +  Articolul 13Fiecare tichet de masă este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele mențiuni:a) numele și adresa emitentului;b) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de masă;c) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de țigări sau de produse alcoolice;d) numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă. (la 18-12-2021, Articolul 13 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul XXX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 )  +  Articolul 14(1) Începând cu data de 1 august 2023, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 35 lei. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2024, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 40 lei. (la 27-07-2023, Articolul 14, Capitolul II a fost modificat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 27 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 27 iulie 2023 ) Notă
  Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 27 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 27 iulie 2023, prevede:
  Articolul II
  (1) Începând cu data de 1 august 2023, valoarea nominală prevăzută la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 165/2018, cu modificările și completările ulterioare, se va aplica până la data de 31 decembrie 2023.
  (2) Începând cu 1 ianuarie 2024, valoarea nominală prevăzută la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 165/2018, cu modificările și completările ulterioare, se va aplica și pentru lunile august și septembrie 2024.
  (3) Începând cu data de 1 august 2023, Ordinul ministrului finanțelor si al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 1.263/654/2023 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 31 martie 2023, se abrogă.
   +  Capitolul III Tichetele cadou  +  Articolul 15(1) Tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate ocazional angajaților proprii pentru cheltuieli sociale.(2) Este interzisă acordarea de tichete cadou altor categorii de beneficiari decât cei prevăzuți la alin. (1).(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), organizațiile sindicale legal constituite pot acorda din fonduri proprii, ocazional, tichete cadou membrilor proprii care nu au calitatea de angajați ai organizației sindicale. (la 25-06-2022, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 187 din 22 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 22 iunie 2022 ) (4) Frecvența acordării tichetelor cadou prevăzute la alin. (3) și valoarea lor se stabilesc de către conducerea organizației sindicale. Prevederile referitoare la achiziționarea și emiterea tichetelor cadou se aplică în mod corespunzător. (la 25-06-2022, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 187 din 22 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 22 iunie 2022 ) (la 18-12-2021, Articolul 15 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul XXX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 )  +  Articolul 16(1) Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor cadou pentru cheltuieli sociale nu poate depăși suma stabilită conform art. 10 alin. (1).(2) Valoarea nominală a unui tichet cadou acordat potrivit art. 15 alin. (1) este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei. (la 18-12-2021, Articolul 16 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul XXX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 )  +  Articolul 17Fiecare tichet cadou este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele mențiuni:a) numele și adresa emitentului;b) perioada de valabilitate a utilizării tichetului cadou;c) numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul cadou. (la 18-12-2021, Articolul 17 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul XXX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 )  +  Capitolul IV Tichetele de creșă  +  Articolul 18(1) Tichetele de creșă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaților care nu beneficiază de concediul și de indemnizația acordate pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap.(2) Tichetele de creșă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creșa unde este înscris copilul.(3) Tichetele de creșă se acordă, la cerere, unuia dintre părinți sau tutorelui căruia i-a fost încredințat copilul spre creștere și educare, pe baza livretului de familie.(4) Nu pot beneficia de tichete de creșă asistenții maternali profesioniști sau persoanele la care este găzduit copilul și pentru care s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgență, în temeiul Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 19(1) Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor de creșă nu poate depăși suma de 450 de lei pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creșă.(2) Valoarea nominală a unui tichet de creșă este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 100 lei.(3) Valoarea tichetelor de creșă se cumulează cu alocația de stat pentru copii acordată conform prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu stimulentul de inserție care se acordă la reluarea activității, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare. Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. 1 și 2 din ORDINUL nr. 2.654/1.925/2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 881 din 29 septembrie 2023:
  Articolul 1
  Pentru semestrul II al anului 2023, începând cu luna octombrie 2023, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, este de 620 de lei.
  Articolul 2
  Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2024, respectiv februarie și martie 2024.
   +  Articolul 20Fiecare tichet de creșă este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele mențiuni:a) numele și adresa emitentului;b) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de creșă;c) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de alte bunuri/servicii decât cele prevăzute la art. 18 alin. (2);d) numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de creșă. (la 18-12-2021, Articolul 20 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul XXX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 )
   +  Capitolul V Tichetele culturale  +  Articolul 21(1) Tichetele culturale sunt bilete de valoare acordate angajaților, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri și servicii culturale.(2) Bunurile și serviciile culturale pot fi:a) abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiecții cinematografice, muzee, festivaluri, târguri și expoziții, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor;b) cărți, manuale școlare, albume muzicale, filme, în orice format.  +  Articolul 22(1) Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor culturale nu poate depăși suma de 150 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv suma de 300 de lei/ eveniment, pentru cele acordate ocazional.(2) Valoarea nominală a unui tichet cultural este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.  +  Articolul 23Fiecare tichet cultural este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta, următoarele mențiuni:a) numele și adresa emitentului;b) perioada de valabilitate a utilizării tichetului;c) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de alte bunuri/servicii decât cele prevăzute la art. 21 alin. (2);d) numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul cultural. (la 18-12-2021, Articolul 23 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, Articolul XXX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 )  +  Capitolul VI Voucherele de vacanță  +  Articolul 24(1) Voucherele de vacanță sunt bilete de valoare care se acordă angajaților pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihnă în regim de turism intern.(2) Angajatul care beneficiază de vouchere de vacanță nu mai beneficiază de primă de vacanță în cursul anului fiscal sau de bilete de odihnă, acordate potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.(3) Nivelul maxim al sumei care poate fi acordată unui angajat în decursul unui an fiscal sub forma voucherelor de vacanță este de 6 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.(4) Acordarea voucherelor de vacanță, cu respectarea prevederilor alin. (3), poate fi fracționată în maximum două tranșe, în funcție de opțiunea angajatului privind efectuarea concediului de odihnă.(5) Voucherele de vacanță sunt destinate acoperirii cheltuielilor cu servicii turistice, de cazare, de masă și/sau de recuperare a capacității de muncă.(6) Voucherele de vacanță pot fi utilizate și pentru acoperirea cheltuielilor cu servicii de călătorie și/sau de divertisment, dacă se regăsesc într-un pachet turistic.(6^1) Voucherele de vacanță pot fi utilizate și pentru acoperirea cheltuielilor cu taberele școlare, naționale sau tematice, organizate pe teritoriul României, la care participă copilul titularului. Procedura privind plata taberelor potrivit prezentului alineat se stabilește prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului finanțelor. (la 25-06-2022, Articolul 24 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 187 din 22 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 22 iunie 2022 ) (7) Serviciile aferente efectuării concediului de odihnă pot fi achiziționate ca pachete de servicii sau separat.(8) Conținutul minim al pachetului de servicii care se poate achiziționa prin intermediul voucherelor de vacanță se stabilește prin normele de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(9) Voucherele de vacanță pot fi utilizate pentru achiziționarea de servicii de la operatorii economici cu activitate de turism din România, autorizați conform legii, care dețin structuri de primire turistice clasificate și/sau agenții de turism licențiate și care acceptă o astfel de modalitate de plată, denumite, în mod convențional și în înțelesul prezentei legi, unități afiliate.(10) Ministerul Turismului transmite unităților emitente lista cu unitățile afiliate.(11) Unitățile emitente vor plăti contravaloarea voucherelor de vacanță unităților afiliate cu care au încheiat contracte pentru decontarea acestora, după prestarea serviciilor de turism.  +  Articolul 25(1) Valoarea nominală permisă pentru un voucher de vacanță este multiplu de 10 lei, dar nu mai mult de 100 lei.(2) Voucherul de vacanță are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.(3) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de către unitățile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanță se suportă de către angajat, titular al voucherelor de vacanță. (la 01-01-2022, Articolul 25 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 13, Articolul XXX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 )  +  Articolul 26Fiecare voucher de vacanță este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta, următoarele mențiuni:a) emitentul și datele sale de identificare;b) angajatorul și datele sale de identificare;c) perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanță;d) interdicția de a utiliza voucherul de vacanță în alte locuri decât în unitățile afiliate;e) elementele de identitate vizuală ale brandului de turism al României,f) numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanță. (la 01-01-2022, Articolul 26 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 14, Articolul XXX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 )  +  Articolul 27(1) Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de către unitățile emitente de la angajator și unitatea afiliată este de 1% din valoarea nominală a voucherului de vacanță.(2) Comisionul maxim perceput de agențiile de turism, în calitate de unități afiliate, nu poate depăși 10% din valoarea pachetului de servicii oferit titularilor voucherelor de vacanță.(3) Introducerea, la cererea angajatorului sau a unității afiliate, a altor elemente grafice față de cele minime obligatorii va fi negociată cu unitățile emitente și nu va face obiectul limitării prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul VII Contravenții și sancțiuni  +  Articolul 28(1) Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:a) utilizarea biletelor de valoare în alt scop decât cel prevăzut de prezenta lege;b) solicitarea și/sau furnizarea de numerar în schimbul biletelor de valoare sau pentru fracțiuni din acestea;c) refuzul nejustificat al operatorilor economici și unităților care acceptă bilete de valoare de furnizare a bunurilor sau serviciilor. Refuzul este justificat dacă există bănuieli întemeiate privind autenticitatea biletelor de valoare, identitatea dintre titularul biletelor de valoare și beneficiarul acestora;d) diminuarea valorii nominale a biletelor de valoare acordate angajaților;e) emiterea de bilete de valoare cu alte valori nominale decât cele prevăzute de prezenta lege;f) emiterea de bilete de valoare de către alte entități decât cele prevăzute la art. 5 alin. (1);g) comercializarea biletelor de valoare contra unei fracțiuni de preț sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin prezenta lege;h) comercializarea de către unitățile prevăzute la art. 11 alin. (2) a unor produse, altele decât cele alimentare, contra tichetelor de masă. (la 18-12-2021, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 28 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 15, Articolul XXX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 ) i) utilizarea de către salariați a unui număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile lucrate.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:a) cu 0,5 puncte-amendă, fapta prevăzută la alin. (1) lit. i);b) cu 1,5 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) și c);c) cu 3 puncte-amendă, fapta prevăzută la alin. (1) lit. b);d) cu 14 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. d)-h).(3) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte-amendă fapta unităților emitente de a alimenta suportul electronic cu bilete de valoare, cu nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (6) și art. 11 alin. (2). (la 18-12-2021, Alineatul (3) din Articolul 28 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 16, Articolul XXX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 ) (4) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte-amendă fapta unităților emitente de a emite bilete de valoare cu nerespectarea prevederilor art. 13, 17, 20, 23 și 26.(5) Constituie contravenție și se sancționează cu 7 puncte-amendă acceptarea de către unitatea afiliată de vouchere de vacanță de la alte persoane decât titularul voucherului de vacanță.(6) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte-amendă și retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenței de turism acceptarea de către unitățile afiliate de vouchere de vacanță pentru achiziționarea de servicii care nu îndeplinesc condițiile pachetului minim de servicii prevăzut la art. 24 alin. (8).(7) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte-amendă și retragerea licenței de turism fapta agenției de turism de a emite, în calitate de unitate afiliată, pachete de servicii turistice pentru achiziționare cu vouchere de vacanță la un preț mai mare față de prețul pachetului similar de servicii achiziționat prin alte mijloace de plată.(7^1) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte-amendă, nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2). (la 18-12-2021, Articolul 28 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 17, Articolul XXX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 ) Notă
  Potrivit articolului XXXIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021, dispozițiile referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor prevăzute la punctul 17 al articolului XXX intră în vigoare la 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (8) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit în condițiile legii.
   +  Articolul 29Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 28 se fac de către personalul cu atribuții de control, împuternicit în acest sens, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Turismului, Ministerului Culturii și Identității Naționale, după caz.  +  Articolul 30Contravențiilor prevăzute la art. 28 și 29 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 31(1) Tichetele de masă și voucherele de vacanță prevăzute de prezenta lege nu se acordă personalului care beneficiază de indemnizație de hrană și de indemnizație de vacanță potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Tichetele de masă prevăzute de prezenta lege nu se acordă personalului care beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorii economici, astfel cum sunt definiți de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, vor acorda angajaților proprii primele de vacanță numai sub forma voucherelor de vacanță, în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit în condițiile legii, pentru un salariat.  +  Articolul 32(1) Valoarea nominală maximă a biletelor de valoare prevăzute de prezenta lege se indexează, semestrial, după cum urmează:a) în cazul tichetelor de masă, cu indicele prețurilor de consum, înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de Institutul Național de Statistică;b) în cazul celorlalte bilete de valoare, cu indicele inflației comunicat de Institutul Național de Statistică, în funcție de evoluția tarifelor/prețurilor la serviciile/bunurile a căror contravaloare poate fi achitată cu aceste bilete de valoare, potrivit prezentei legi.(2) În cazul în care din aplicarea prevederilor alin. (1) rezultă o valoare nominală indexată mai mică decât ultima valoare nominală indexată, pentru perioadele următoare, valoarea nominală a biletului de valoare rămâne nemodificată.(3) Indexarea biletelor de valoare, potrivit alin. (1), se face prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului de resort.  +  Articolul 33(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de creșă și voucherele de vacanță emise în temeiul Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare, al Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările ulterioare, respectiv al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân valabile până la expirarea datei de valabilitate înscrise pe acestea.(2) Unitățile emitente care la data intrării în vigoare a prezentei legi dețin autorizații de funcționare valabile pot emite în continuare biletele de valoare pentru care sunt autorizate, în condițiile prevăzute de lege la data autorizării, până la data expirării valabilității respectivei autorizații.  +  Articolul 34Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu excepția:a) art. 24-27, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2027; (la 17-12-2021, Litera a) din Articolul 34 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 17 decembrie 2021 ) b) art. 35, care intră în vigoare la 3 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 01-01-2019, Articolul 34 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 )  +  Articolul 34^1Până la data de 1 ianuarie 2027 prevederile prezentei legi nu se aplică voucherelor de vacanță. (la 17-12-2021, Articolul 34^1 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 17 decembrie 2021 )  +  Articolul 35(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului articol se elaborează criteriile privind acordarea autorizației de funcționare a unităților emitente de bilete de valoare, care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului articol, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Turismului și Ministerul Culturii și Identității Naționale elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 36(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:a) Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare;b) Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, cu modificările ulterioare.(2) La data de 1 ianuarie 2027 se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare. (la 17-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 36 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 17 decembrie 2021 ) (la 01-01-2019, Articolul 36 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 ) Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 10 iulie 2018.Nr. 165.----