ORDONANȚĂ nr. 29 din 26 august 2022pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 29 august 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 5 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:c^1) cadrul organizatoric și funcțional al activității de audit public intern - organizarea și asigurarea funcționării auditului public intern prin înființarea unui compartiment de audit public intern constituit din minimum 2 posturi de auditori interni, cu normă întreagă și cu asigurarea resurselor financiare necesare ocupării posturilor prevăzute și funcționării compartimentului, sau asigurarea funcției de audit public intern de către organul ierarhic superior ori prin aderarea la sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern;2. La articolul 2, literele e) și s) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) certificat de atestare - document emis de Ministerul Finanțelor, prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI), care certifică îndeplinirea condițiilor necesare și oferă dreptul ca o structură asociativă a autorităților publice locale să asigure funcția de audit public intern în sistem de cooperare;……..…................................................................................s) instituție publică mică - instituția care efectuează anual cheltuieli de cel mult 500.000 de lei pe o perioadă de 3 ani consecutivi;3. La articolul 2, după litera ț) se introduc două noi litere, lit. ț^1) și ț^2), cu următorul cuprins:ț^1) recomandările neacceptate - recomandările cuprinse în proiectul raportului de audit public intern și neacceptate de structura auditată;ț^2) recomandările neînsușite - recomandările cuprinse în raportul de audit public intern cu care conducătorul entității publice nu este de acord;4. La articolul 5 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) experți din alte domenii de activitate, respectiv contabilitate publică și juridic - 2 persoane;5. La articolul 5 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins:g) un reprezentant al Curții de Conturi a României.6. La articolul 8, literele i) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:i) verifică respectarea de către compartimentele de audit public intern, inclusiv de către cele organizate la nivelul structurilor asociative, a normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică a auditorului intern, prin evaluarea activității acestora și în situația în care se constată nerespectarea reglementărilor propun măsurile corective necesare îmbunătățirii activităților. Pentru faptele care constituie abateri disciplinare informează conducerea entității pentru aplicarea sancțiunilor în conformitate cu regulamentul intern de organizare; …..........................................................................................m) coordonează sistemul de recrutare în domeniul auditului public intern, sistemul de atestare a structurilor asociative ale autorităților publice locale, precum și sistemul de formare profesională a auditorilor interni din entitățile publice;7. La articolul 9, alineatele (1) și (12) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Instituțiile publice centrale care efectuează în cursul unui exercițiu bugetar cheltuieli mai mari de 2.000.000.000 de lei trebuie să constituie un comitet de audit intern pentru a acționa în vederea creșterii eficienței activității de audit public intern.…..........................................................................................(12) Instituțiile publice care efectuează în cursul unui exercițiu bugetar cheltuieli mai mici de 2.000.000.000 de lei pot constitui comitete de audit intern în scopul creșterii eficienței activității de audit intern.8. La articolul 10, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) analizează recomandările neînsușite de conducătorul entității publice sau de conducătorul entității aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acesteia, cauzele care au condus la această situație și emite un punct de vedere cu privire la consecințele neimplementării, pe care îl înaintează conducătorului entității publice, concomitent cu informarea UCAAPI;9. La articolul 11, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) la entitățile publice centrale ai căror conducători sunt ordonatori principali de credite și efectuează în cursul exercițiului bugetar anterior cheltuieli mai mici de 5.000.000 de lei și nu au constituit un compartiment de audit public intern, activitatea de audit este realizată de către Ministerul Finanțelor, prin UCAAPI, pe bază de protocol de colaborare. Plafonul stabilit se actualizează anual cu indicele prețurilor de consum prin ordin al ministrului finanțelor și se afișează pe site-ul Ministerului Finanțelor;10. La articolul 12, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Compartimentul de audit public intern se constituie distinct în subordinea directă a conducătorului entității sau a organului de conducere colectivă/colegială, după caz...............................................................................................(4) Compartimentul de audit public intern este dimensionat, ca număr de auditori interni, pe baza volumului de activitate, mărimii și complexității entității și a entităților aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea entității publice, ținând cont de atribuțiile și competențele prevăzute în actele de înființare, organizare și funcționare ale acesteia și având în vedere riscurile asociate activităților desfășurate de entitatea publică.11. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de emiterea deciziei privind modificarea compartimentului de audit public intern, reducerea numărului de posturi de auditori interni sau desființarea compartimentului, conducătorul entității informează UCAAPI și Curtea de Conturi a României.12. La articolul 14, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:d) auditul tehnologiilor informaționale, care examinează și evaluează riscurile, politicile, procedurile, operațiunile, aplicațiile, managementul datelor și infrastructura entității publice în domeniul tehnologiei informației.13. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate într-o entitate publică, cel puțin o dată la 4 ani, inclusiv asupra activităților entităților aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acesteia, după caz, iar prioritizarea misiunilor de audit intern se face pe baza analizei de risc și a solicitărilor Curții de Conturi a României.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la elaborarea planului multianual, conducătorul entității sau organul de conducere colectivă/colegială poate aproba depășirea termenului de 4 ani, cu cel mult un an, la propunerea fundamentată a conducătorului compartimentului de audit public intern.13^1. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins: (3) Auditul public intern prevăzut de prezenta lege, desfășurat de către autoritățile și instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale nu se exercită asupra activității de informații pentru realizarea securității naționale, respectiv cu privire la datele și informațiile obținute, identitatea surselor de informații, metodele și mijloacele concrete utilizate, precum și la alte date și informații specifice. (la 27-07-2023, Articolul I a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 253 din 21 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 24 iulie 2023 ) 14. La articolul 16, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Proiectul planului multianual, respectiv proiectul planului anual de audit public intern se elaborează de către compartimentul de audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activități, programe/proiecte sau operațiuni, precum și prin preluarea sugestiilor conducătorului entității publice, prin consultare cu entitățile publice ierarhic superioare, ținând seama de solicitările și recomandările Curții de Conturi a României și ale organismelor Comisiei Europene......................................................................................(5) Cu aprobarea conducătorului entității publice, auditorii interni din cadrul compartimentului de audit public intern desfășoară misiuni de audit ad-hoc, necuprinse în planul anual de audit, în condițiile prevăzute la art. 17 și în conformitate cu o procedură proprie elaborată în baza normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, pe care și-o dezvoltă prin normele metodologice specifice entității publice, avizată de UCAAPI sau de organul ierarhic superior, după caz.15. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) La elaborarea planului multianual de audit public intern, precum și pe parcursul implementării acestuia, misiunile solicitate de Curtea de Conturi a României au prioritate.16. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) Obiectivele misiunii de audit public intern sunt definite cu claritate, pentru fiecare misiune în parte, în funcție de rezultatul evaluării riscului și al controlului intern și abordează procesele de management al riscului, de control și de guvernanță asociate domeniului auditabil.17. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Aspectele acceptate, precum și cele rămase în divergență în urma reuniunii de conciliere se descriu și se justifică în raportul de audit public intern, într-o secțiune distinctă.18. La articolul 19, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Conducătorul compartimentului de audit public intern, după asumarea prin semnătură a raportului de audit public intern și a rezultatelor reuniunii de conciliere, îl transmite pentru analiză și avizare: a) conducătorului entității publice care a aprobat misiunea;b) numai conducătorului entității publice locale care își asigură activitatea de audit prin cooperare, pentru misiunile de audit public intern proprii, și nu informează alte persoane fizice sau juridice, cu excepția celor prevăzute de lege, despre date, fapte sau situații constatate cu ocazia desfășurării misiunilor;c) conducătorului instituției publice mici.19. La articolul 19, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alin. (4^1)-(4^3), cu următorul cuprins: (4^1) În termen de 45 de zile lucrătoare de la data primirii raportului de audit public intern, persoanele prevăzute la alin. (4) avizează raportul de audit public intern.(4^2) Neînsușirea parțială sau în totalitate a recomandărilor de către persoanele de la alin. (4) se motivează în scris, iar motivarea se comunică compartimentului de audit public intern.(4^3) Conducătorul compartimentului de audit public intern informează comitetul de audit intern, organul ierarhic superior sau UCAAPI, după caz, cu privire la recomandările neînsușite de conducătorul entității.20. La articolul 19, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) Recomandările asupra cărora s-a dispus în condițiile alin. (4^1) sau, după caz, au fost neînsușite potrivit alin. (4^2) se comunică structurii auditate.21. La articolul 20, alineatele (4)-(7) se modifică și vor avea următorul cuprins: (4) Structurile asociative, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. v), asigură funcția de audit public intern în sistem de cooperare numai dacă sunt atestate de Ministerul Finanțelor, prin UCAAPI.(5) În vederea atestării, structura asociativă depune la UCAAPI o cerere, însoțită de documente din care să rezulte îndeplinirea următoarelor criterii:a) structura asociativă este persoană juridică și deține statutul de utilitate publică, fiind alcătuită numai din unități administrativ-teritoriale, potrivit statutului acesteia;b) structura asociativă are prevăzută în statutul său asigurarea funcției de audit public intern în sistem de cooperare;c) existența hotărârilor autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale de aderare la sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern;d) existența hotărârii adunării generale a structurii asociative de înaintare a cererii în vederea atestării; e) încheierea unui singur acord de cooperare;f) înființarea unui singur compartiment de audit public intern;g) dimensionarea compartimentului de audit public intern sa realizat conform alin. (7^1). (6) Structura asociativă încheie un singur acord de cooperare și înființează un singur compartiment de audit public intern, prevăzut cu funcție de conducere și dimensionat cu minimum 2 auditori interni, cu normă întreagă. Orice modificare sau completare a acordului de cooperare se face prin act adițional.(7) În cazul în care, ca urmare a verificărilor realizate de UCAAPI, ulterior emiterii certificatului, structura asociativă nu mai îndeplinește oricare dintre criteriile menționate la alin. (5), certificatul de atestare își pierde de drept valabilitatea, dacă structura asociativă nu pune în aplicare măsuri care să conducă la îndeplinirea criteriilor menționate, în termen de 3 luni de la data scrisorii prin care se comunică rezultatele verificării.22. La articolul 20, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alin. (7^1) și (7^2), cu următorul cuprins: (7^1) În cazul în care structura asociativă are mai mult de 5 unități administrativ-teritoriale care au aderat la sistemul de cooperare, numărul minim al auditorilor interni, ca normare de personal cu normă întreagă, este primul număr natural mai mare decât valoarea numerică rezultată în urma împărțirii la 5 a numărului unităților administrativ-teritoriale care au aderat la acest sistem.(7^2) Certificatul de atestare se eliberează în termen de 3 luni de la data depunerii cererii, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, criteriile menționate la alin. (5).23. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Auditorii interni trebuie să își îndeplinească atribuțiile în mod obiectiv și independent, cu profesionalism și integritate, astfel încât prin activitatea de audit desfășurată să adauge valoare și să ajute la îmbunătățirea activității entității publice, conform cadrului normativ în vigoare, normelor și procedurilor specifice activității de audit public intern.24. La articolul 21, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: (7) Auditorii interni au obligația să își îmbunătățească cunoștințele, abilitățile și valorile în cadrul formării profesionale continue, care se realizează prin:a) participarea, cu acordul conducătorului entității publice, la cursuri și seminare pe teme specifice domeniului cadrului de competențe al auditului public intern sau domeniului entității publice;b) studii individuale pe teme aprobate de conducătorul compartimentului de audit public intern;c) elaborarea și publicarea de materiale de specialitate.25. La articolul 21, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins: (9) Conducătorul compartimentului de audit public intern elaborează, anual, planul de formare profesională a auditorilor interni, aprobat de conducătorul entității publice și urmărește realizarea acestuia.26. La articolul 23, după litera e) se introduc două noi litere, lit. f) și g), cu următorul cuprins: f) neelaborarea de către conducătorul compartimentului de audit public intern a raportului anual al activității de audit public intern, până la data de 15 martie a anului următor pentru anul încheiat;g) neavizarea de către persoanele menționate la art. 19 alin. (4), în termen de 45 de zile lucrătoare, a raportului de audit public intern, potrivit art. 19 alin. (4^1).27. La articolul 24, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) de către reprezentanții împuterniciți ai Ministerului Finanțelor, pentru contravențiile prevăzute la art. 23 lit. b), c) și e), constatate la entitățile publice la care conducătorul exercită calitatea de ordonator principal de credite;b) de către reprezentanții împuterniciți ai organului ierarhic superior, la nivelul entităților publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritate, pentru contravențiile prevăzute la art. 23 lit. b), c) și e);28. La articolul 24, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins: d) de către reprezentanți ai Curții de Conturi pentru contravențiile prevăzute la art. 23 lit. a), f) și g).  +  Articolul IIStructurile asociative ale autorităților publice locale care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, asigură funcția de audit public intern în sistem de cooperare au obligația depunerii documentației și obținerii certificatului de atestare în termen de 9 luni de la data aprobării metodologiei de emitere a certificatului de atestare, sub sancțiunea încetării, de drept, a acestei activități. Pentru obținerea certificatului de atestare, structurile asociative trebuie să facă dovada îndeplinirii cumulative a criteriilor prevăzute la art. 20 alin. (5) din Legea nr. 672/2002, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IIIDupă împlinirea termenului prevăzut la art. II, dacă structura asociativă semnatară a acordului de cooperare nu a obținut certificatul de atestare, aplicabilitatea acordului de cooperare pentru activitatea de audit public intern încetează de drept.  +  Articolul IVConstatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta ordonanță se fac după 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul VÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, prin ordin al ministrului finanțelor se aprobă metodologia de emitere a certificatului de atestare a structurilor asociative ale autorităților publice locale în vederea asigurării activității de audit public intern în sistem de cooperare.  +  Articolul VILegea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 5 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  București, 26 august 2022.Nr. 29.------