ORDONANȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2023pentru modificarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 19 ianuarie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 14 iulie 2022, se modifică și se completează după cum urmează: (la 24-07-2023, Partea introductivă a articolului I a fost modificată de Punctul 1., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 243 din 20 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 21 iulie 2023 ) – La articolul 9 alineatul (3), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) identificarea și inventarierea clădirilor cu destinația de locuință multietajate, construite înainte de anul 1978, amplasate în localități pentru care valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g) este mai mare sau egală cu 0,20 g, precum și a clădirilor cu destinația de locuință expertizate tehnic și încadrate în clase de risc seismic corespunzătoare;c) întocmirea listelor cu clădirile cu destinația de locuință prevăzute la lit. a) și b) și publicarea acestor liste pe paginile de internet ale autorităților administrațiilor publice locale, respectiv a municipiului București; (la 24-07-2023, Articolul I a fost completat de Punctul 2., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 243 din 20 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 21 iulie 2023 ) – La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Locuințele de necesitate care satisfac exigențele minimale prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și utilitățile pentru aceste locuințe vor fi asigurate prin grija autorităților administrației publice locale. Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind mutarea persoanelor evacuate în și din locuințele de necesitate și, după caz, plata chiriei pe perioada execuției lucrărilor de intervenții se vor asigura din bugetele locale. De asemenea, autoritățile administrației publice locale vor asigura spațiile necesare depozitării, în condiții de siguranță și cu asigurarea accesului proprietarilor, a bunurilor materiale care aparțin persoanelor evacuate. (la 24-07-2023, Articolul I a fost completat de Punctul 2., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 243 din 20 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 21 iulie 2023 ) – La articolul 10, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alin. (5)-(7), cu următorul cuprins:(5) Autoritățile administrației publice locale sunt scutite de orice taxe de timbru, tarife, comisioane sau cauțiuni pentru cererile și acțiunile adresate justiției în temeiul prevederilor prezentei legi.(6) La cererea primarilor municipiilor, orașelor și comunelor, primarului general al municipiului București și primarilor de sector, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Centrul Național de Informații Fiscale, precum și orice alte instituții, autorități, experți tehnici atestați sau alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii, au obligația să acorde autorităților administrației publice locale sprijinul, precum și informațiile necesare îndeplinirii activităților prevăzute de prezenta lege.(7) Este strict interzisă desfășurarea activităților comerciale de orice natură, precum și amplasarea de mijloace publicitare pe fațada și/sau pe terasa/învelitoarea imobilului, suspendarea de stâlpi, pereți, scări interioare și altele asemenea în cazul clădirilor încadrate în clasa de risc seismic RsI sau RsII prin raport de expertiză tehnică, realizată conform normativului Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3, în vigoare la data expertizării de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate. (la 24-07-2023, Articolul I a fost completat de Punctul 2., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 243 din 20 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 21 iulie 2023 ) – La articolul 15, litera a) a alineatului (1) se abrogă. (la 24-07-2023, Articolul I a fost completat de Punctul 2., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 243 din 20 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 21 iulie 2023 ) – La articolul 15 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:c) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va stabili prin ordin de ministru criteriile alocării fondurilor pentru investiții. (la 24-07-2023, Articolul I a fost completat de Punctul 2., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 243 din 20 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 21 iulie 2023 ) 1. La articolul 17 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) cheltuieli pentru elaborarea expertizelor tehnice în vederea încadrării clădirilor într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție, pentru elaborarea auditului energetic și pentru elaborarea certificatului de performanță energetică după intervenție, pentru elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, verificarea tehnică a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție și asistența tehnică din partea proiectantului;1^1. La articolul 17, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Asociațiile de proprietari sau proprietarii, definiți conform prevederilor Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, pot aplica pentru obținerea de credite garantate de stat în vederea reabilitării seismice a clădirilor. Statul garantează creditele de reabilitare seismică a clădirilor și achită dobânda aferentă acestor credite prin instituția mandatată de Ministerul Finanțelor.(4) De creditele garantate de stat pot beneficia asociațiile de proprietari sau proprietarii care locuiesc în imobile încadrate în clasele de risc seismic RsI și RsII. (la 24-07-2023, Articolul I a fost completat de Punctul 3., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 243 din 20 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 21 iulie 2023 ) 1^2. La articolul 18, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Înstrăinarea, în decurs de 5 ani de la îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (4) lit. b), a spațiilor cu destinația de locuință din clădirile incluse în program și la care proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții au fost finanțate prin transferuri de la bugetul de stat prin program este condiționată de rambursarea integrală a sumelor alocate de la bugetul de stat, precum și a celor de la bugetele locale, calculate ca fiind cotă-parte din valoarea totală a investiției. (la 24-07-2023, Punctul 1^1., Articolul I a fost completat de Punctul 3., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 243 din 20 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 21 iulie 2023 ) 2. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) În vederea includerii în program, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru fiecare obiectiv de investiții solicitarea de includere în program și necesarul de sume de la bugetul de stat.3. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației verifică administrativ și centralizează solicitările transmise, în ordinea cronologică de înregistrare, în termen de 30 de zile de la înregistrare, iar pentru solicitările conforme întocmește listelesinteză cu obiective propuse spre finanțare pe fiecare subprogram, liste ce se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației. Solicitările neconforme rămân în baza de date a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, obiectivele urmând a fi introduse în listele-sinteză pe măsura îndeplinirii de către beneficiari a tuturor cerințelor legale pentru introducerea acestora în program.3^1. La articolul 20 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) obținerea hotărârii asociației de proprietari sau a hotărârilor tuturor asociațiilor de proprietari în cazul clădirilor în care există mai mult de o asociație de proprietari, hotărâri luate cu jumătate plus unu din numărul membrilor; în cazul în care proprietarii nu sunt constituiți în asociații de proprietari, cu acordul scris al jumătate plus unu din numărul acestora, pentru introducerea în program, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții; prevederile art. 10 rămân aplicabile; (la 24-07-2023, Articolul I a fost completat de Punctul 4., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 243 din 20 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 21 iulie 2023 ) 3^2. La articolul 24, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul documentațiilor conforme prevăzute la alin. (1) pentru care nu se pot încheia contracte de finanțare din cauza fondurilor insuficiente alocate de la bugetul de stat, autoritățile locale, inclusiv sectoarele municipiului București, pot decide finanțarea din sursele prevăzute în bugetele locale sau din alte surse legal constituite în acest sens. Modalitatea de implementare se stabilește prin hotărâre de consiliul local.(1^2) Pentru clădirile incluse în subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile aflate în proprietatea sau administrarea autorităților și instituțiilor administrației publice centrale sau locale, în cazul în care finanțarea asigurată de la bugetul de stat este insuficientă, autoritățile locale, inclusiv sectoarele municipiului București, dar și consiliile județene, pot decide finanțarea din sursele prevăzute în bugetele locale sau din alte surse legal constituite în acest sens. (la 24-07-2023, Articolul I a fost completat de Punctul 4., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 243 din 20 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 21 iulie 2023 ) 4. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) În perioada de valabilitate a contractelor de finanțare multianuală, în situația în care beneficiarii, autorități publice locale, decontează sumele aferente contribuției de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinație, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea serviciilor/lucrărilor executate depuse până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an.(2) În baza contractelor de finanțare se decontează și cheltuielile pentru elaborarea expertizelor tehnice în vederea încadrării clădirilor într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție și pentru elaborarea auditului energetic, efectuate anterior introducerii în program și încheierii contractului de finanțare.  +  Articolul IIPrevederile art. I pct. 2 din prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 1 august 2023.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul finanțelor,
  Alin Chitu,
  secretar de stat
  București, 18 ianuarie 2023.Nr. 6.-----