ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 iunie 2022privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare "StudentInvest" și "FamilyStart", precum și pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 29 iunie 2022  Având în vedere: a) necesitatea îndeplinirii obiectivelor din Programul de guvernare, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului;b) necesitatea elaborării cadrului normativ pentru implementarea activităților din pachetul guvernamental „Sprijin pentru România“;c) necesitatea stimulării și susținerii tinerilor în procesul de formare în vederea asigurării unui nivel ridicat de pregătire profesională, de cultură și educație pentru a se integra armonios în societate; d) nivelul crescut al ratei șomajului în rândul tinerilor, respectiv 19%;e) necesitatea asigurării condițiilor de creștere a ocupării și a mobilității forței de muncă în rândul tinerilor, precum și a celor de îmbunătățire a calității condițiilor de perfecționare profesională;f) necesitatea asigurării măsurilor de susținere a tinerilor fără venituri sau cu venituri reduse pentru finalizarea studiilor;g) necesitatea de a îmbunătăți tranziția de la școală la locul de muncă, precum și de a investi în capacitatea de inserție profesională a tinerilor; h) importanța evitării pierderii potențialului de creștere ca urmare a scăderii interesului în dezvoltarea personală și profesională a tinerilor;i) necesitatea asigurării posibilității de continuare a studiilor pentru toți tinerii cu vârste cuprinse între 18 ani împliniți și 31 de ani neîmpliniți;j) însemnătatea asigurării unei forțe de muncă active și sănătoase prin facilitarea accesului la resurse necesare dezvoltării armonioase a tinerilor;k) nevoia de a asigura tuturor tinerilor cu vârste cuprinse între 18 ani împliniți și 45 de ani neîmpliniți posibilitatea de a-și întemeia o familie;l) necesitatea încurajării creșterii natalității, precum și a nivelului de trai prin pachete de beneficii oferite familiilor tinere,luând în considerare faptul că îmbunătățirea nivelului de educație a tinerilor reprezintă o prioritate și direcție de acțiune de maximă importanță și urgență, fiind solicitată și de Uniunea Europeană, iar prin recomandările specifice de țară, Consiliul recomandă ca în perioada 2021-2027 România să întreprindă acțiuni care să îmbunătățească programele de actualizare a competențelor și să ofere un învățământ general de calitate, în special pentru copiii din zonele defavorizate, ținând cont de faptul că anul 2022 este desemnat la nivelul Uniunii Europene ca fiind Anul European al Tineretului, astfel încât Uniunea să aibă un suflet și o viziune cu care tinerii să se poată identifica, având în vedere dispozițiile art. 48 alin. (1) din Constituția României, republicată, potrivit cărora familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor, precum și dispozițiile art. 49 alin. (5) din același act normativ, potrivit cărora autoritățile publice au obligația să contribuie la asigurarea condițiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viața politică, socială, economică, culturală și sportivă a țării,ținând cont de faptul că în cazul în care măsurile de stimulare a pregătirii profesionale și a ocupării forței de muncă nu sunt implementate imediat astfel încât, datorită creșterii numărului de salariați și a productivității acestora, să devină vizibile efectele macroeconomice și bugetare, este posibil ca acestea să fie afectate pe termen scurt, mediu și lung.Întrucât statul trebuie să asigure protecția copilului și să garanteze respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de instituțiile statului, care trebuie să intervină prin crearea de oportunități egale și, în subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistență socială și servicii sociale adecvate,ținând cont de faptul că generațiile tinere reprezintă o resursă extraordinară, o adevărată valoare, iar prin acest proiect de act normativ se creează posibilitatea de dezvoltare și participare, asigurându-le un stil de viață mai sănătos și o educație mai bună, toate acestea reprezentând o investiție, nu o cheltuială,luând în considerare faptul că neadoptarea măsurilor active propuse prin prezentul act normativ poate avea un impact negativ asupra securității naționale din perspectiva efectelor scăderii demografice, coroborat cu efectele economice asociate, și ținând cont de necesitatea intervenției de urgență în domeniul politicilor demografice, al natalității, al întemeierii familiilor și politicilor publice în domeniul sănătății,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Măsuri de susținere a tinerilor  +  Secţiunea 1 Programul guvernamental „StudentInvest“  +  Articolul 1(1) Se aprobă Programul guvernamental de creditare «StudentInvest», finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, având ca obiect facilitarea accesului la finanțare pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 40 de ani neîmpliniți, care sunt cuprinși în instituțiile de învățământ superior, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate. (la 20-07-2023, Alineatul (1), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) (2) Facilitarea accesului la finanțare constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 75.000 de lei, în proporție de 80%, de către stat, prin Fondul Român de Contragarantare, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, precum și în suportarea dobânzilor și a cheltuielilor adiacente creditului; dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus o marjă de 4%, comisionul de analiză al băncii este de 0,2% la acordare calculat la valoarea creditului, iar comisionul de gestiune a garanției este de 0,4% anual calculat la valoarea/soldul garanției. Plafonul de garantare pentru anul 2022 este de 250 de milioane de lei. Plafonul de garantare pentru anul 2023 este de 250 de milioane de lei. Pentru anii următori de garantare, plafonul anual de garanții care pot fi acordate în cadrul Programului se stabilește prin ordin comun al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse și al ministrului finanțelor. (la 20-07-2023, Alineatul (2), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) (3) Plățile de dobândă pentru creditul acordat, precum și cheltuielile privind comisioanele de analiză și de gestiune a garanțiilor sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, al cărui ministru are calitatea de ordonator principal de credite. (4) În cazul în care beneficiarul creditului nu plătește la scadență ratele de capital aferente creditului, sumele plătite de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, reprezentând dobânzi și comisioane, se recuperează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală în baza titlului executoriu emis de către acest minister. (5) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor este autorizat să mandateze Fondul Român de Contragarantare în vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice în cadrul Programului guvernamental „StudentInvest“.(6) Între Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Finanțelor și Fondul Român de Contragarantare se încheie o convenție prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea Programului guvernamental „StudentInvest“.  +  Articolul 2(1) Creditul prevăzut la art. 1 alin. (2) poate fi acordat o singură dată.(2) Pentru acordarea creditului, beneficiarul care nu este angajat va fi însoțit de cel puțin un codebitor.(3) Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe trageri, în funcție de documentele justificative prezentate la decontare sau cu plata directă a furnizorului pe baza documentelor justificative. (4) Creditul se acordă pentru o perioadă de maximum 10 ani, inclusiv perioada de grație. (5) Beneficiarul stabilește de comun acord cu finanțatorul o perioadă de grație, nu mai mare de 5 ani, începând de la data acordării creditului. (6) Destinația creditului este de a acoperi nevoile tinerilor studenți și a familiilor acestora privind educația, sănătatea și cultura, precum și cele de locuire. (7) Se consideră cheltuieli eligibile ale beneficiarului următoarele: a) taxe de studii, inclusiv licență, master, inclusiv Master of Business Administration, doctorat; (la 20-07-2023, Litera a), Alineatul (7), Articolul 2, Sectiunea 1, Capitolul I a fost modificată de Punctul 2., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) b) plata cărților, rechizitelor, inclusiv a celor editate în formate accesibile persoanelor cu dizabilități; (la 20-07-2023, Litera b), Alineatul (7), Articolul 2, Sectiunea 1, Capitolul I a fost modificată de Punctul 2., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) c) costul publicării cărților sau al studiilor de specialitate; d) taxa de participare la manifestări științifice și concursuri, precum și cheltuielile de transport pentru deplasări;e) achiziția de calculatoare, laptopuri, imprimante, aplicații informatice de specialitate, inclusiv cele având încorporate tehnologii de acces și dispozitive asistive pentru persoanele cu dizabilități; (la 20-07-2023, Litera e), Alineatul (7), Articolul 2, Sectiunea 1, Capitolul I a fost modificată de Punctul 2., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) f) plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/lună, la cursul Băncii Naționale a României din ziua plății;g) plata locurilor de cazare în căminele studențești;h) parte/avans din achiziția unei locuințe;i) cheltuieli cu transportul pentru bursele Erasmus, în baza documentelor justificative: convenție, adeverința sau alt document care atestă înscrierea în program;j) plata, pentru studenții care sunt părinți, a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele «Școala după școală» și/sau afterschool, precum și a taxelor pentru cursuri extrașcolare la care participă/se înscriu copiii acestora; (la 20-07-2023, Litera j), Alineatul (7), Articolul 2, Sectiunea 1, Capitolul I a fost modificată de Punctul 2., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) k) costul serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale;l) investigații și tratamente medicale complexe recomandate de medici specialiști în cazul studenților cu probleme de sănătate; (la 20-07-2023, Litera l), Alineatul (7), Articolul 2, Sectiunea 1, Capitolul I a fost modificată de Punctul 2., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) m) achiziția de autoturisme noi/autoturisme secondhand cu vechime de maximum 5 ani la data efectuării tragerii, precum și achiziția de autoturisme adaptate pentru persoanele cu dizabilități; (la 20-07-2023, Alineatul (7), Articolul 2, Sectiunea 1, Capitolul I a fost completat de Punctul 3., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) n) achiziția instrumentelor muzicale, a aparaturii audio-video și a altor obiecte necesare pentru dezvoltarea abilităților vocaționale. (la 20-07-2023, Alineatul (7), Articolul 2, Sectiunea 1, Capitolul I a fost completat de Punctul 3., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) (8) Aria de teritorialitate a cheltuielilor prevăzute la alin. (7) o reprezintă teritoriul României, cu excepția celor prevăzute la alin. (7) lit. i) și l). (la 20-07-2023, Alineatul (8), Articolul 2, Sectiunea 1, Capitolul I a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 )  +  Secţiunea a 2-a Programul guvernamental „FamilyStart“  +  Articolul 3(1) Se aprobă Programul guvernamental de creditare «FamilyStart», finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, având ca obiect facilitarea accesului la finanțare pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 45 de ani neîmpliniți, care își întemeiază o familie și/sau persoanele care formează împreună o familie, dintre care cel puțin unul dintre beneficiari se încadrează în criteriul de vârstă, și care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 6.000 de lei, respectiv pentru familiile monoparentale care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 7.500 de lei. (la 20-07-2023, Alineatul (1), Articolul 3, Sectiunea a 2-a, Capitolul I a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) (2) Facilitarea accesului la finanțare constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 150.000 de lei, în proporție de 80% de către stat, prin Fondul Român de Contragarantare, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, precum și în suportarea comisionului de analiză și de gestiune adiacente creditului/garanției, cât și 75% din dobânda totală, IRCC plus marja; dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus o marjă de 4%, comisionul de analiză este de 0,2% la acordare calculat la valoarea creditului, iar comisionul de gestiune a garanției este de 0,4% anual calculat la valoarea/soldul garanției; plafonul de garantare pentru anul 2022 este de 250 de milioane de lei. Plafonul de garantare pentru anul 2023 este de 250 de milioane de lei. Pentru anii următori de garantare, plafonul anual de garanții care pot fi acordate în cadrul Programului se stabilește prin ordin comun al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse și al ministrului finanțelor. (la 20-07-2023, Alineatul (2), Articolul 3, Sectiunea a 2-a, Capitolul I a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) (3) Cheltuielile privind comisioanele de analiză și de gestiune a garanțiilor, precum și 75% din dobânda totală (IRCC plus marja) vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse al cărui ministru are calitatea de ordonator principal de credite.(4) În cazul în care beneficiarul creditului nu plătește la scadență ratele de capital aferente creditului, sumele plătite de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, reprezentând comisioanele de analiză, comisioanele de gestiune si dobânzile aferente, se recuperează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală în baza titlului executoriu emis de către acest minister.(5) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor este autorizat să mandateze Fondul Român de Contragarantare în vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice în cadrul Programului guvernamental „FamilyStart“.(6) Între Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Finanțelor și Fondul Român de Contragarantare se încheie o convenție prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea Programului guvernamental „FamilyStart“.  +  Articolul 4(1) Creditul poate fi acordat o singură dată.(2) Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe trageri, în funcție de documentele justificative prezentate la decontare sau cu plata directă a furnizorului pe baza documentelor justificative.(3) Creditul se acordă pentru o perioadă de maximum 10 ani, inclusiv perioada de grație.(4) Beneficiarul stabilește de comun acord cu finanțatorul o perioadă de grație, nu mai mare de 5 ani, începând de la data acordării creditului.(5) Destinația creditului este de a acoperi nevoile care țin de locuire, sănătate, educație, cultură ale familiei, precum și cheltuielile tinerilor privind obținerea statutului de soț și soție. (la 20-07-2023, Alineatul (5), Articolul 4, Sectiunea a 2-a, Capitolul I a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) (6) Se consideră cheltuieli eligibile ale beneficiarului următoarele:a) costurile ce decurg din evenimente care conduc la obținerea statutului de soț și soție, precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu prilejul căsătoriei, dar nu mai mult de 20.000 lei; solicitarea plății se face în termen de maximum 90 de zile de la data la care a avut loc evenimentul;b) plata cheltuielilor cu spitalizarea în cazul nașterilor;c) cheltuielile cu creșa, grădinița, școala, programele «Școala după școală» și/sau afterschool, precum și cu participarea și/sau achiziționarea de materiale/echipamente/instrumente necesare în cadrul activităților extrașcolare la care participă sau se înscriu copiii beneficiarului; (la 20-07-2023, Litera c), Alineatul (6), Articolul 4, Sectiunea a 2-a, Capitolul I a fost modificată de Punctul 7., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) d) achiziția de autoturisme noi/autoturisme secondhand cu vechime de maximum 5 ani la data efectuării tragerii, precum și achiziția de autoturisme adaptate pentru persoanele cu dizabilități; (la 20-07-2023, Litera d), Alineatul (6), Articolul 4, Sectiunea a 2-a, Capitolul I a fost modificată de Punctul 7., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) e) cheltuieli aferente taxelor de studii: licență, master, inclusiv Master of Business Administration, doctorat, inclusiv cursuri de calificare sau perfecționare profesională, conversie sau reconversie profesională, precum și cheltuieli aferente cărților de specialitate și rechizitelor, inclusiv celor editate în formate accesibile persoanelor cu dizabilități; toate formele de studiu trebuie să fie autorizate să funcționeze provizoriu sau să fie acreditate; (la 20-07-2023, Litera e), Alineatul (6), Articolul 4, Sectiunea a 2-a, Capitolul I a fost modificată de Punctul 7., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) f) plata cheltuielilor aferente publicării cărților sau a studiilor de specialitate, inclusiv a celor editate în formate accesibile persoanelor cu dizabilități; (la 20-07-2023, Litera f), Alineatul (6), Articolul 4, Sectiunea a 2-a, Capitolul I a fost modificată de Punctul 7., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) g) plata taxelor de participare la manifestări științifice și concursuri, precum și a cheltuielilor de transport pentru deplasări;h) achiziția de calculatoare și/sau componente ale acestora, laptopuri, imprimante, aplicații informatice de specialitate, inclusiv a celor având încorporate tehnologii de acces pentru persoanele cu dizabilități; (la 20-07-2023, Litera h), Alineatul (6), Articolul 4, Sectiunea a 2-a, Capitolul I a fost modificată de Punctul 7., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) i) plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/lună, la cursul Băncii Naționale a României din ziua plății;j) parte/avans din prețul de achiziție/costul de construcție a unei locuințe - inclusiv costul proiectării și al execuției, cheltuieli legate de construcția/modernizarea/renovarea/extinderea locuinței, de lucrări pentru creșterea eficienței energetice sau pentru instalarea de echipamente/instalații de producere a energiei electrice/cogenerare din surse regenerabile - prin proiect individual sau prin programe guvernamentale specifice, precum și cheltuieli legate de achiziția de mobilier; rambursarea anticipată parțială/integrală a unui credit ipotecar contractat anterior, inclusiv prin programe guvernamentale; (la 20-07-2023, Litera j), Alineatul (6), Articolul 4, Sectiunea a 2-a, Capitolul I a fost modificată de Punctul 7., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) k) costul serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale;l) investigații și tratamente medicale complexe recomandate de medici specialiști în cazul familiilor ai căror membri au probleme de sănătate; (la 20-07-2023, Litera l), Alineatul (6), Articolul 4, Sectiunea a 2-a, Capitolul I a fost modificată de Punctul 7., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) m) achiziția de soluții energetice sustenabile - sisteme de panouri fotovoltaice, sisteme de panouri solare, instalații eoliene și alte soluții energetice; (la 20-07-2023, Alineatul (6), Articolul 4, Sectiunea a 2-a, Capitolul I a fost completat de Punctul 8., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) n) achiziția aparatelor electrocasnice în valoare totală de maximum 10.000 lei și aparatura electronică în valoare totală de maximum 10.000 lei. (la 20-07-2023, Alineatul (6), Articolul 4, Sectiunea a 2-a, Capitolul I a fost completat de Punctul 8., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) (7) Aria de teritorialitate a cheltuielilor prevăzute la alin. (6) o reprezintă teritoriul României, cu excepția celor prevăzute la alin. (6) lit. l). (la 20-07-2023, Alineatul (7), Articolul 4, Sectiunea a 2-a, Capitolul I a fost modificat de Punctul 9., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 )  +  Secţiunea a 3-a Condiții și modalități de aplicare a programelor  +  Articolul 5(1) Garanțiile se acordă în limita plafonului aprobat și în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale băncilor și în normele de garantare ale Fondului Român de Contragarantare.(2) Persoana/Persoanele solicitantă/solicitante nu poate/nu pot deține calitatea de beneficiar/beneficiari în cadrul ambelor programe.(3) Prevederile art. 2 alin. (7) și ale art. 4 alin. (6) se aplică și pentru tragerile neefectuate de beneficiar/beneficiari din anii anteriori de derulare a programelor. (la 20-07-2023, Articolul 5, Sectiunea a 3-a, Capitolul I a fost modificat de Punctul 10., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 )  +  Articolul 6În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse vor aproba prin ordin comun normele de aplicare ale prezentei ordonanțe de urgență, modalitățile și condițiile de acordare, condițiile de eligibilitate ale băncilor și ale persoanelor fizice beneficiare ale creditului, precum și regulile de gestionare a garanțiilor pentru creditele acordate.  +  Articolul 7(1) Contractele prin care Fondul Român de Contragarantare acordă garanțiile de stat constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.(2) Sursa de plată a garanțiilor acordate de către Fondul Român de Contragarantare în numele și contul statului pentru creditele acordate în cadrul programelor este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale, titlul „Alte transferuri“ cod 55, alin. „Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat“ cod 55.01.50 și 54.01 „Alte servicii publice generale“.(3) Creanțele rezultate din garanțiile acordate și plătite băncilor sunt asimilate creanțelor bugetare a căror recuperare se face de către Agenția Națională de Administrare Fiscală potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(4) Sumele recuperate in limita creanței rezultate din valoarea de executare a garanției de stat se fac venit la bugetul de stat.(5) Pentru sumele prevăzute la alin. (3) se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform dispozițiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se calculează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din plata garanției de stat și până la data stingerii inclusiv, și care se comunică și se recuperează de către acestea.  +  Articolul 7^1(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin familie se înțelege:a) familia formată din soț, soție cu/fără copii cu vârsta de până la 18 ani aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună;b) familia monoparentală formată din persoana singură și copiii cu vârsta de până la 18 ani aflați în întreținere și care locuiesc împreună cu aceasta;c) bărbatul și femeia necăsătoriți care conviețuiesc și gospodăresc împreună.(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin persoană singură se înțelege persoana care:a) este necăsătorită;b) este văduvă;c) este divorțată;d) are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească. (la 20-07-2023, Sectiunea a 3-a, Capitolul I a fost completată de Punctul 11., Articolul I din LEGEA nr. 224 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 )  +  Capitolul II Modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului  +  Articolul 8La articolul 128 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 128(1) Pentru fiecare copil față de care s-a luat măsura plasamentului la o familie, persoană, asistent maternal, într-un serviciu de tip rezidențial al unui organism privat acreditat sau s-a instituit tutela, în condițiile legii, se acordă o alocație lunară de plasament, al cărui cuantum este reprezentat de multiplicarea indicatorului social de referință cu 1,808.  +  Articolul 9Nivelul alocației de plasament prevăzută la art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum este modificat prin prezenta ordonanță de urgență, se acordă începând cu luna următoare intrării în vigoare a acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Domnica-Doina Pârcălabu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 29 iunie 2022.Nr. 95.-----