INSTRUCȚIUNE din 26 ianuarie 2021privind Sistemul de management al achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 5 februarie 2021  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. M.20 din 26 ianuarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 123 din 5 februarie 2021.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta instrucțiune stabilește cadrul pentru managementul achizițiilor de sisteme de armament și echipamente majore de complexitate tehnică ridicată destinate înzestrării Armatei României, denumite în continuare achiziții de echipamente militare destinate înzestrării.  +  Articolul 2Instrucțiunea furnizează reglementările generale și atribuie responsabilități structurilor implicate din MApN în procesul de management al achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării.  +  Articolul 3Definițiile, acronimele și termenii utilizați în prezenta instrucțiune sunt prevăzuți în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Scop și domeniu de aplicare  +  Articolul 4(1) Scopul prezentei instrucțiuni este acela de a crea cadrul organizatoric pentru optimizarea procesului de management al achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării, prin atribuirea de responsabilități distincte structurilor și specialiștilor implicați în proces.(2) Sistemul de management al achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării face parte din Sistemul integrat de management al înzestrării Armatei României. În acest sens prezenta instrucțiune reglementează și modalitatea de coordonare și optimizare a Sistemului de management al achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării în cadrul Sistemului integrat de management al înzestrării Armatei României.  +  Articolul 5Prevederile prezentei instrucțiuni se aplică în cadrul Sistemului de management al achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării, coordonat de către Direcția generală pentru armamente (DGArm), prin care se realizează inițierea, derularea și finalizarea achizițiilor destinate înzestrării prin parcurgerea mai multor etape specifice fiecăreia dintre cele trei componente ale Sistemului integrat de management al înzestrării Armatei României.  +  Capitolul III Managementul achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării  +  Secţiunea 1 Principii de bază  +  Articolul 6(1) În MApN, achizițiile de echipamente militare destinate înzestrării se realizează în cadrul Sistemului integrat de management al înzestrării Armatei României, pe baza interacțiunii a trei componente:a) Sistemul de emitere a cerințelor (SEC), coordonat de Consiliul de Supraveghere a Cerințelor (CSC), ca autoritate de decizie pentru acest sistem;b) Sistemul de planificare, programare, bugetare și evaluare (SPPBE), coordonat de Consiliul de Planificare a Apărării (CPA), ca autoritate de decizie pentru acest sistem;c) Sistemul de management al achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării (SMAEMI), coordonat de Consiliul de Achiziții (CODA), ca autoritate de decizie pentru acest sistem. (2) Schema Sistemului integrat de management al înzestrării Armatei României, din perspectiva interacțiunii componentelor acestuia, este prezentată în anexa nr. 2. (3) Fluxul activităților și structurile responsabile privind etapele programelor de înzestrare sunt prezentate în anexa nr. 3.  +  Articolul 7În fiecare din sistemele componente ale Sistemului integrat de management al înzestrării Armatei României se elaborează documente de bază specifice sistemului respectiv și se derulează activități proprii, urmărindu-se corelarea acestora la fiecare punct de decizie PD al procesului de achiziție.  +  Articolul 8Autoritățile de decizie ale celor trei sisteme, respectiv CSC, CPA și CODA, sunt organisme colective de decizie.  +  Articolul 9Managementul achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării se realizează în conformitate cu politica MApN referitoare la asigurarea calității în procesul de achiziție a sistemelor și echipamentelor destinate înzestrării, în concordanță cu politica NATO privind abordarea integrată a calității pe durata întregului ciclu de viață al sistemelor și în conformitate cu publicațiile NATO din seria AQAP 2000. Activitatea de asigurare a calității în MApN se realizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.073/1996 privind evaluarea, certificarea și supravegherea calității la furnizorii forțelor armate, de către Organismul Militar de Certificare, Acreditare și Supraveghere.  +  Secţiunea a 2-a Documente de bază  +  Articolul 10Documentele de bază pentru fundamentarea programului de înzestrare în cadrul SEC sunt:a) documentul cu nevoile misiunii (DNM);b) studiul de concept (SC);c) documentul cu cerințele operaționale (DCO).  +  Articolul 11Documentele de bază ale programului de înzestrare în cadrul SMAEMI sunt:a) Strategia programului de înzestrare (SPI);b) Baza programului de înzestrare (BPI);c) documentele pentru asigurarea calității programului de înzestrare;d) documentele aferente activităților procesului de testare, evaluare și omologare;e) documentul de transfer al proprietății și intrare în înzestrare;f) rapoartele aferente programului de înzestrare.  +  Articolul 12Documentele de bază pentru planificarea programului de înzestrare în cadrul SPPBE sunt:a) Directiva de planificare a apărării (DPA);b) Planul de înzestrare a Armatei României (PIAR);c) programele majore și planurile anuale ale MApN;d) Planul anual al achizițiilor publice (PAAP).  +  Secţiunea a 3-a Autorități de decizie și management  +  Articolul 13În cadrul Sistemului integrat de management al înzestrării Armatei României, în funcție de competențele stabilite prin actele normative din domeniul achizițiilor, sunt implicați:a) Parlamentul României;b) Guvernul României;c) CSAT; (la 14-07-2023, Litera c), Articolul 13, Sectiunea a 3-a, Capitolul III a fost modificată de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. M.145 din 12 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 14 iulie 2023 ) d) ministrul apărării naționale/ordonator principal de credite;e) șeful SMAp, care stabilește cerințele de înzestrare;f) CODA;g) CSC;h) CPA;i) Direcția generală pentru armamente;j) directorii programelor majore beneficiare;k) autoritățile contractante stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.  +  Articolul 14Managementul achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării este asigurat de către:a) pentru programele de înzestrare:– la nivel decizional - CODA, ca autoritate de decizie a programului de înzestrare;– la nivel executiv - directorul de program, cu sprijinul echipei de supraveghere a programului de înzestrare (ESP) și al echipei de lucru a programului de înzestrare (ELP); b) pentru achizițiile centralizate/descentralizate:– la nivel decizional - ordonatorul de credite în a cărui competență se află achiziția; – la nivel executiv - structura care efectuează achiziția.  +  Secţiunea a 4-a Programul de înzestrare  +  Articolul 15(1) Programul de înzestrare este ansamblul coerent de acțiuni derulate pentru intrarea în înzestrarea structurilor MApN a sistemelor de armamente și echipamentelor majore de complexitate tehnică ridicată, pe baza nevoilor beneficiarului, stabilite prin DNM și aprobate de autoritatea competentă. (2) Din punctul de vedere al modalității de implementare a programelor de înzestrare, acestea se împart în următoarele tipuri:a) tip de program de înzestrare 1/TPI1 include sistemele de armamente și echipamentele majore de complexitate tehnică ridicată existente pe piața echipamentelor militare, inclusiv cele realizate prin acorduri sau contracte de la guvern la guvern. Pentru achiziția acestora nu sunt necesare activități de cercetare-dezvoltare și inovare și/sau emiterea unor cerințe specifice. Detalii sunt prezentate în anexa nr. 4a;b) tip de program de înzestrare 2/TPI2 include sistemele de armamente și echipamentele majore de complexitate tehnică ridicată existente pe piața echipamentelor militare, pentru a căror realizare și achiziție, corespunzător nevoilor și cerințelor tehnico-operaționale ale MApN, este necesară emiterea unor cerințe specifice, fără a schimba destinația produsului existent, dar nu sunt necesare activități de cercetare-dezvoltare și inovare. Detalii sunt prezentate în anexa nr. 4b;c) tip de program de înzestrare 3/TPI3 include sistemele de armamente și echipamentele majore de complexitate tehnică ridicată care, raportat la nevoile și cerințele tehnico-operaționale, nu au fost identificate pe piața echipamentelor militare. În această categorie intră produsele pentru a căror realizare și achiziție, corespunzător nevoilor și cerințelor tehnico-operaționale, sunt necesare activități de cercetare-dezvoltare și inovare. Detalii sunt prezentate în anexa nr. 4c.  +  Capitolul IV Activități principale în cadrul programului de înzestrare  +  Secţiunea 1 Etapele programului de înzestrare  +  Articolul 16Un program de înzestrare se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:a) etapa 1 - fundamentarea programului de înzestrare;b) etapa 2 - planificarea programului de înzestrare;c) etapa 3 - inițierea și derularea procedurii de atribuire a contractului/contractelor necesar/necesare realizării programului de înzestrare;d) etapa 4 - etapa de realizare/dezvoltare a producției în funcție de tipul programului de înzestrare;e) etapa 5 - intrarea în înzestrare a produselor;f) etapa 6 - operarea și suportul;g) etapa 7 - analiza nevoilor de modernizare pe parcursul ciclului de viață al produselor;h) etapa 8 - scoaterea din înzestrare.  +  Articolul 17Etapele de realizare cuprind activități specifice fiecăruia din cele trei sisteme din cadrul Sistemului integrat de management al înzestrării Armatei României și sunt reglementate la nivelul autorităților de decizie ale acestora.  +  Secţiunea a 2-a Fundamentarea programului de înzestrare  +  Articolul 18Etapa de fundamentare a programului de înzestrare cuprinde următoarele faze:a) elaborarea DNM;b) aprobarea DNM;c) elaborarea studiului de concept, pe baza elementelor din DNM aprobat;d) recepționarea studiului de concept de către comisia de recepție a lucrării de cercetare-dezvoltare; e) aprobarea de către structura beneficiară/structurile beneficiare a/ale studiului de concept;f) elaborarea DCO;g) aprobarea de către autoritatea competentă a DCO, astfel: CSC pentru programele comune și structurile beneficiare pentru programele specifice;h) elaborarea de către directorul de program (DP) a Strategiei programului de înzestrare (SPI) și a Bazei programului de înzestrare (BPI) și supunerea aprobării acestor documente autorității de decizie în domeniul achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării.  +  Articolul 19(1) Stabilirea nevoilor misiunii și a necesității achiziției se efectuează în cadrul Sistemului de emitere a cerințelor (SEC).(2) Toate programele de înzestrare au la bază nevoile misiunii identificate, analizate, elaborate/redactate, validate și aprobate.(3) Identificarea nevoilor misiunii se efectuează de către structura beneficiară din MApN sau structura coordonatoare de domeniu din MApN, pe baza analizei obiectivelor politicii de apărare privind securitatea națională, a strategiei militare, a doctrinei naționale, a obligațiilor asumate față de NATO și UE și a cerințelor operaționale și tehnice specifice precizate în documentele acestor organizații, a amenințărilor preconizate și a evaluării capabilităților existente de realizare a misiunilor repartizate. În urma acestei evaluări pot fi identificate deficite de capabilități care se constituie în nevoile misiunii.(3^1) În condițiile în care, în urma analizei efectuate conform prevederilor alin. (3), sunt identificate cerințe/nevoi de sprijin logistic, securitatea aprovizionării, asigurarea mentenanței, regenerarea/multiplicarea capabilităților militare pe teritoriul național în situații de criză sau război, în legătură cu producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război, acestea se cuprind obligatoriu în DNM, însoțite de justificările care impun luarea măsurilor de realizare a acestora. DGArm sprijină structura beneficiară din MApN sau structura coordonatoare de domeniu din MApN, în vederea formulării acestora. (la 14-07-2023, Articolul 19, Sectiunea a 2-a, Capitolul IV a fost completat de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. M.145 din 12 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 14 iulie 2023 ) (4) Responsabilitățile structurilor implicate în procesul de definire, redactare, avizare, validare și aprobare a DNM sunt stabilite în cadrul SEC.  +  Articolul 20(1) Studiul de concept (SC) este documentul care are ca obiectiv identificarea, analiza și definirea posibilităților de realizare a sistemelor de armamente și echipamentelor majore de complexitate tehnică ridicată aferente programelor de înzestrare care să răspundă DNM în vederea furnizării datelor de intrare necesare elaborării DCO, respectiv pentru SPI.(1^1) În situațiile în care DNM prevede cel puțin una dintre cerințele/nevoile prevăzute la art. 19 alin. (3^1), SC cuprinde o analiză efectuată în baza unor criterii obiective raportate și la cerințele/nevoile referitoare la producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război, în vederea identificării posibilităților de realizare a achizițiilor aferente programului de înzestrare, în vederea furnizării datelor necesare elaborării DCO. Analiza cuprinsă în SC trebuie să descrie și să justifice, sub aspectul necesității și proporționalității, măsurile propuse pentru protejarea interesului esențial de securitate, prin luarea în considerare a prevederilor Comunicatului interpretativ al Comisiei Europene privind aplicarea articolului 296 al Tratatului în domeniul achizițiilor pentru apărare, COM (2006) 779 final. (la 14-07-2023, Articolul 20, Sectiunea a 2-a, Capitolul IV a fost completat de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. M.145 din 12 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 14 iulie 2023 ) (2) SC este realizat de Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare (ACTTM), cu sprijinul echipei de produs de supraveghere a proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare sub coordonarea directorului de proiect de cercetare-dezvoltare și inovare/program de cercetare-dezvoltare și inovare, prin activități de documentare, surse deschise de informare și răspunsurile la documentele de tip Request for Information (RFI), Letter for Price and Availability (LPA), Request for Price and Availability (RPA) și altele asemenea. În situația în care nu se obțin date suficiente prin modalitățile prezentate se pot utiliza și date obținute din surse de date deschise credibile.(3) Echipa de produs de supraveghere a proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare/programului de cercetare-dezvoltare și inovare va avea în componență, după caz, reprezentanți ai categoriilor de forțe ale armatei implicate, care sunt specialiști în domeniile operații, planificare, logistică, financiar, mentenanță, operare a tehnicii/echipamentului care face obiectul proiectului de cercetare-dezvoltare, managementul informației, precum și un reprezentant din structura de planificare a înzestrării beneficiarului, o persoană utilizatoare de tehnică (combatant) și o persoană specializată având cunoștințe cu privire la tehnica/echipamentul care face obiectul proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare/programului de cercetare-dezvoltare și inovare. (4) Echipa de produs de supraveghere a proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare/programului de cercetare-dezvoltare și inovare va avea ca responsabilități: analiza cerințelor, stabilirea variantelor de realizare; convenirea criteriilor de evaluare pentru stabilirea variantei optime de realizare; stabilirea ponderilor pentru fiecare criteriu/subcriteriu pentru fiecare variantă și stabilirea punctajelor pentru fiecare criteriu/subcriteriu pentru fiecare variantă.(5) SC este aprobat de șeful structurii beneficiare, iar în situația în care sunt mai multe structuri beneficiare, acesta este aprobat de către șefii acestora.(6) Modul detaliat de elaborare a SC, precum și modul de lucru al echipei de produs de supraveghere a proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare/programului de cercetare-dezvoltare și inovare se reglementează prin proceduri operaționale specifice la nivelul DGArm.(7) În scopul elaborării documentelor de bază pentru fundamentarea programului de înzestrare, DGArm are competența de a aproba organizarea și desfășurarea unor activități de tipul: prezentări și/sau testări de produse, activități de documentare în țară și străinătate, întâlniri cu reprezentanți ai structurilor NATO, UE, ai operatorilor economici, întâlniri cu reprezentanți ai altor armate care au în înzestrare produse similare.(8) Activitățile prevăzute la alin. (7) se vor materializa în rapoarte care vor fi transmise beneficiarilor și ACTTM, precum și celorlalte structuri cu responsabilități în programul de înzestrare respectiv.  +  Articolul 20^1DCO, care are la bază SC întocmit conform art. 20 alin. (1^1), cuprinde cerințele de natură operațională, cu justificările aferente fiecărei cerințe, referitoare la asigurarea sprijinului logistic, securității aprovizionării, mentenanței, regenerării/multiplicării capabilităților militare pe teritoriul național în situații de criză sau război, în legătură cu producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război, pentru efectuarea demersurilor în vederea invocării interesului esențial de securitate, în situațiile prevăzute la art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). DGArm sprijină structura beneficiară din MApN sau structura coordonatoare de domeniu din MApN în vederea formulării acestor cerințe. (la 14-07-2023, Sectiunea a 2-a, Capitolul IV a fost completată de Punctul 4., Articolul I din ORDINUL nr. M.145 din 12 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 14 iulie 2023 )  +  Articolul 20^2(1) În situația în care SPI este întocmit conform art. 48^1, DGArm propune CODA analizarea și, după caz, aprobarea transmiterii unui memorandum la CSAT, însoțit de analizele efectuate, prin care se propune aprobarea respectivului program multianual de înzestrare care vizează protejarea interesului esențial de securitate.(2) În condițiile aprobării de către CODA, șeful DGArm dispune inițierea demersurilor în vederea transmiterii documentelor prevăzute la alin. (1). (la 14-07-2023, Sectiunea a 2-a, Capitolul IV a fost completată de Punctul 4., Articolul I din ORDINUL nr. M.145 din 12 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 14 iulie 2023 )  +  Articolul 21Responsabilitățile structurilor implicate în procesul de definire, redactare, avizare, validare și aprobare a DCO sunt stabilite în cadrul SEC.  +  Secţiunea a 3-a Planificarea programului de înzestrare  +  Articolul 22Etapa de planificare a programului de înzestrare se realizează prin includerea acestuia în Directiva de planificare, programele majore, PIAR, planurile anuale și PAAP, pe baza elementelor de fundamentare, urmând ca acestea să fie actualizate pe măsură ce intervin elemente de noutate.  +  Secţiunea a 4-a Inițierea și derularea procedurii de atribuire în cadrul programului de înzestrare  +  Articolul 23(1) Etapa de inițiere și derulare a procedurilor de atribuire aferente unui program de înzestrare se derulează fie în conformitate cu legislația națională în domeniul achizițiilor publice, fie prin procedură specifică sau în conformitate cu reglementările specifice asistenței de securitate sau similar acordate Guvernului României de alte guverne pentru acordurile guvern la guvern și cuprinde următoarele faze:a) inițierea procedurii de atribuire;b) derularea procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru sau a acordurilor guvern la guvern după caz;c) atribuirea/încheierea contractelor/acordurilor-cadru sau a acordurilor guvern la guvern.(2) Inițierea unei proceduri de atribuire aferentă unui program de înzestrare se efectuează în condițiile în care a fost obținută aprobarea Parlamentului României (dacă este necesar) și sunt identificate și planificate resursele financiare necesare.  +  Secţiunea a 5-a Realizarea activităților specifice etapei de realizare/dezvoltare a producției  +  Articolul 24(1) Schema logică de principiu pentru realizarea activităților specifice etapei de realizare/dezvoltare a producției este prezentată în anexele nr. 4a, 4b și 4c. (2) În cadrul programelor de înzestrare pentru fazele care includ activități de cercetare-dezvoltare și inovare se aplică legislația națională aferentă domeniului de cercetare-dezvoltare și inovare.  +  Secţiunea a 6-a Intrarea în înzestrare a produselor  +  Articolul 25Etapa de intrare în înzestrare se derulează conform reglementărilor pe linie logistică și financiar-contabilă aplicabile fiecărui tip de sistem de armament, respectiv echipamentelor majore aferente acestuia.  +  Secţiunea a 7-a Operarea și suportul  +  Articolul 26Obiectivul acestei etape este realizarea suportului logistic integrat, pe durata ciclului de viață al produsului, care să asigure disponibilitatea operațională solicitată prin cerințele operaționale, conform profilului de operare stabilit de beneficiar.  +  Articolul 27Etapa de operare și suport logistic include:a) managementul programului de înzestrare în perioada de garanție a produselor;b) valorificarea rezultatelor testării operaționale;c) asigurarea cadrului necesar derulării suportului logistic integrat;d) monitorizarea comportamentului în exploatare al produselor;e) asigurarea documentației de operare și suport.  +  Secţiunea a 8-a Analiza nevoilor de modernizare pe parcursul ciclului de viață al produselor  +  Articolul 28(1) Etapa de analiză pentru modernizare pe parcursul ciclului de viață al produselor presupune identificarea de către beneficiar a nevoilor de modernizare pe parcursul ciclului de viață al sistemelor de armamente și echipamentelor majore de complexitate tehnică ridicată, inclusiv software-ului aferent acestora, și prezentarea în CSC a propunerilor de modernizare.(2) În cazul identificării unor nevoi de modernizare/modificare pe parcursul ciclului de viață, beneficiarul poate propune:a) inițierea unui program de înzestrare distinct;b) realizarea de achiziții punctuale.(3) Modalitatea de realizare a modernizării, potrivit prevederilor alin. (2), se stabilește în funcție de următoarele criterii:a) modernizare prin inițierea unui program de înzestrare distinct - în situația în care sunt propuse pentru a fi supuse modernizării sisteme, instalații, agregate de bază ale echipamentului, cum ar fi: înlocuirea agregatului energetic, înlocuirea armamentului principal, modificări constructive semnificative ale platformei de bază, echiparea suplimentară cu sisteme de foc, de protecție etc.;b) modernizare prin realizarea de achiziții punctuale - în situația în care anumite sisteme, instalații, aparate au ieșit din ciclul de fabricație și nu mai pot fi reparate sau prin înlocuirea cărora nu sunt necesare modificări constructive majore ale platformei de bază.  +  Secţiunea a 9-a Scoaterea din înzestrare  +  Articolul 29După îndeplinirea duratei de menținere în înzestrare, utilizatorul final propune la PD4 autorității de decizie în domeniul achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării prelungirea duratei de menținere în înzestrare sau scoaterea din înzestrare a sistemelor de armament, respectiv a echipamentelor majore de complexitate tehnică ridicată.  +  Articolul 30Scoaterea din înzestrare a produselor se face conform prevederilor legale aplicabile fiecărui tip de sistem de armament, respectiv echipamentelor majore de complexitate tehnică ridicată.  +  Secţiunea a 10-a Puncte de decizie  +  Articolul 31Pentru fiecare program de înzestrare, pe întreaga durată de realizare a acestuia se stabilesc următoarele puncte de decizie: a) punctul de decizie 0/PD0: aprobarea DNM;b) punctul de decizie 1/PD1: aprobarea Bazei programului de înzestrare și a Strategiei programului de înzestrare; c) punctul de decizie 2/PD2: Realizarea/Dezvoltarea producției;d) punctul de decizie 3/PD3: analiza necesității modernizării;e) punctul de decizie 4/PD4: scoaterea din înzestrare.  +  Articolul 32Scopul PD0 este de aprobare a DNM.  +  Articolul 33Scopul PD1 este de a aproba BPI și SPI. Documentele analizate sunt următoarele:a) DNM și DCO ale programului de înzestrare aprobate de către autoritatea competentă;b) proiectul SPI;c) proiectul BPI;d) alte documente specifice, dacă este necesar.  +  Articolul 34La PD1 CODA analizează și aprobă documente conform celor precizate în Regulamentul de organizare și funcționare al CODA.  +  Articolul 35Scopul PD2 este de a aproba realizarea/ dezvoltarea producției pentru programele de înzestrare pentru a căror realizare și achiziție, corespunzător nevoilor și cerințelor tehnico-operaționale, sunt necesare activități de cercetare-dezvoltare și inovare. Documentele analizate sunt următoarele:a) documentele programului de înzestrare (SPI, BPI, documentele de fundamentare ale programului de înzestrare din punct de vedere operațional);b) propunerile pentru producția inițială de serie mică (PISM);c) propunerile pentru producție;d) alte documente specifice, dacă este necesar.  +  Articolul 36La PD2, pentru programele de înzestrare pentru a căror realizare și achiziție, corespunzător nevoilor și cerințelor tehnico-operaționale, sunt necesare activități de cercetare-dezvoltare și inovare, CODA analizează și aprobă documente conform celor precizate în Regulamentul de organizare și funcționare al CODA.  +  Articolul 37Pentru programele de înzestrare care nu necesită activități de cercetare-dezvoltare și inovare, realizarea produselor se desfășoară conform prevederilor acordului-cadru/contractului de achiziție, fără ca directorul de program să solicite aprobarea autorității de decizie în domeniul achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării.  +  Articolul 38Scopul PD3 este de a aproba modernizarea sistemelor de armament, respectiv a echipamentelor majore de complexitate tehnică ridicată aferente unui program de înzestrare.  +  Articolul 39La PD3, CSC analizează informarea prezentată de beneficiar privind necesitatea modernizării sistemelor de armament, respectiv a echipamentelor majore de complexitate tehnică ridicată aferente unui program de înzestrare. Informarea va cuprinde propunerea beneficiarului, stabilită în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (3), asupra modului de abordare a modernizării.  +  Articolul 40Scopul PD4 este de a aviza prelungirea duratei de menținere în înzestrare sau scoaterea din înzestrare a sistemelor de armament, respectiv a echipamentelor majore de complexitate tehnică ridicată aferente unui program de înzestrare.  +  Articolul 41La PD4, beneficiarul prezintă spre analiză autorității de decizie în domeniul achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării informarea privind îndeplinirea duratei de menținere în înzestrare în vederea avizării prelungirii duratei de menținere în înzestrare sau a scoaterii din înzestrare a sistemelor de armament, respectiv a echipamentelor majore de complexitate tehnică ridicată aferente unui program de înzestrare, intrate în înzestrare după aprobarea prezentei instrucțiuni.  +  Capitolul V Responsabilități și competențe privind managementul programului de înzestrare  +  Secţiunea 1 Directorul de program  +  Articolul 42(1) Pentru fiecare program de înzestrare șeful DMPI va supune aprobării autorității de decizie în domeniul achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării nominalizarea DP din cadrul DMPI cu atribuții privind coordonarea și execuția programului de înzestrare.(2) DP asigură managementul programului de înzestrare, conducerea și coordonarea echipelor programului de înzestrare. În acest sens, desfășoară activități de planificare, organizare, analiză, control, testare și recepție pentru programul alocat.(3) DP asigură coordonarea responsabilului de contract și directorului de proiect pentru desfășurarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare din cadrul planurilor sectoriale de cercetare-dezvoltare în sprijinul programului de înzestrare, după caz.(4) Responsabilitățile DP sunt prezentate în anexa nr. 5.  +  Secţiunea a 2-a Echipele programului de înzestrare  +  Articolul 43(1) Echipele programului de înzestrare sunt parte integrantă a procesului de coordonare și verificare a programului de înzestrare.(2) Echipele programului de înzestrare sunt formate din specialiști calificați și autorizați într-un anumit domeniu, care lucrează întrunit și pun la dispoziția organelor de decizie informațiile necesare pentru luarea deciziilor. (3) Pentru derularea programelor de înzestrare se constituie, de regulă, două echipe de program: echipa de supraveghere a programului de înzestrare (ESP) și echipa de lucru a programului de înzestrare (ELP).  +  Articolul 44(1) Rolul ESP este de sprijinire a DP în aplicarea strategiei programului de înzestrare. În acest sens efectuează analize ale managementului programului de înzestrare privind domeniile esențiale ale acestuia. Pentru fiecare program de înzestrare, la PD1, șeful DMPI propune autorității de decizie în domeniul achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării aprobarea componenței ESP. (2) ESP ia permanent măsurile necesare pentru buna desfășurare a programului de înzestrare. (3) ESP se compune, de regulă, din DP și reprezentanți ai structurilor MApN cu responsabilități în procesul de realizare a programelor de înzestrare (Statul Major al Apărării, Direcția planificare integrată a apărării, program major beneficiar/programe majore beneficiare și alte structuri implicate în program). ESP este condus de DP, în calitate de lider al ESP.(4) Nominalizarea reprezentanților în ESP se face de către structurile MApN cu responsabilități în procesul de realizare a programelor de înzestrare, iar reprezentanții nominalizați sunt împuterniciți să reprezinte structurile de proveniență în îndeplinirea rolului și atribuțiilor ESP, pe toată durata de derulare a programului de înzestrare.(5) Responsabilitățile ESP sunt prezentate în anexa nr. 6a.(6) Anterior unei analize planificate la un PD, ESP efectuează o evaluare a informațiilor și recomandărilor propuse CODA, integrează informațiile furnizate de ELP pe parcursul activităților specifice și prezintă CODA concluziile și propunerile rezultate. Evaluările se realizează pentru aspectele critice ale managementului programului de înzestrare.  +  Articolul 45(1) Rolul ELP este de a efectua evaluări, analize și rapoarte de specialitate specifice programului de înzestrare conform domeniilor de competență și de a furniza datele primare pentru informarea ESP. Pentru fiecare program de înzestrare, la PD1, șeful DMPI va supune aprobării autorității de decizie în domeniul achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării componența ELP. (2) ELP este format din specialiști ai MApN care răspund de domenii specifice, pe toată perioada de desfășurare a programului de înzestrare. Fiecare domeniu de referință va fi coordonat de către un responsabil de domeniu. ELP este condusă de DP, în calitate de lider al ELP.(3) Nominalizarea reprezentanților în ELP se face de către structurile MApN cu atribuții în gestionarea unui domeniu specific, iar reprezentanții nominalizați vor fi în măsură să asigure expertiza necesară, conform pregătirii și funcțiilor deținute la momentul nominalizării.(4) ELP urmărește în principal realizarea specificațiilor tehnice și a cerințelor operaționale pentru subsistemele componente ale programului de înzestrare și poate fi completată la nevoie cu alți specialiști din diferite domenii tehnice.(5) Responsabilitățile ELP sunt prezentate în anexa nr. 6b.  +  Articolul 46ESP și ELP își desfășoară activitatea în cadrul ședințelor sau al grupurilor de lucru, în funcție de nevoile programului de înzestrare, sub coordonarea DP. Organizarea specifică a activităților, responsabilitățile individuale, modalitățile și mijloacele de comunicare se stabilesc prin Termeni de organizare și referință specifici (TORESP și TORELP), în termen de 30 de zile de la constituire, aprobați la nivelul DMPI/DGArm.  +  Capitolul VI Documentele programului de înzestrare specifice achiziției  +  Secţiunea 1 Baza programului de înzestrare  +  Articolul 47BPI este documentul care prezintă parametrii principali ai programului de înzestrare, respectiv graficul de realizare a programului de înzestrare. Conținutul BPI este detaliat în anexa nr. 7.  +  Secţiunea a 2-a Strategia programului de înzestrare  +  Articolul 48SPI este documentul care prezintă obiectivele programului de înzestrare, abordarea contractuală aferentă programului de înzestrare, strategia de testare și evaluare aferentă programului de înzestrare, modul de realizare a suportului logistic integrat pentru programul de înzestrare și evaluează rezultatele analizei managementului riscului programului de înzestrare, respectiv rezultatele analizei de cost a programului de înzestrare. Conținutul SPI este detaliat în anexa nr. 8.  +  Articolul 48^1(1) În condițiile în care DNM, SC și DCO sunt întocmite conform art. 19 alin. (3^1), art. 20 alin. (1^1) și, respectiv, art. 20^1, SPI trebuie să cuprindă analiza elementelor care determină invocarea interesului esențial de securitate, în situațiile prevăzute la art. 346 din TFUE.(2) Analiza prevăzută la alin. (1) este efectuată de DGArm cu sprijinul structurii beneficiare din MApN sau al structurii coordonatoare de domeniu din MApN, împreună cu celelalte structuri implicate. (la 14-07-2023, Sectiunea a 2-a, Capitolul VI a fost completată de Punctul 5., Articolul I din ORDINUL nr. M.145 din 12 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 14 iulie 2023 )  +  Secţiunea a 3-a Documente aferente activităților pentru asigurarea calității  +  Articolul 49În conformitate cu prevederile legale referitoare la industria națională de apărare, la elaborarea specificațiilor tehnice sau a fișelor de produs autoritățile contractante prevăd cerințe explicite pentru a se asigura că: a) operatorii economici implementează și mențin sistemul de management al calității, în scopul de realizare a produselor și serviciilor la nivelul cerințelor beneficiarilor;b) operatorii economici au obligația să implementeze un sistem al calității certificat de către organismele militare abilitate în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.073/1996; c) operatorii economici au obligația să realizeze produsele militare, sensibile și strategice și/sau serviciile aferente acestora înscrise în Catalogul de produse specifice industriei naționale de apărare la standardele de calitate și de performanță avute la momentul certificării/omologării/calificării, după caz.  +  Secţiunea a 4-a Documentele aferente activităților procesului de omologare  +  Articolul 50(1) Toate produsele aferente programelor de înzestrare care urmează a fi introduse în înzestrarea Armatei României trebuie omologate.(2) Procesul de omologare reprezintă totalitatea activităților care se desfășoară în scopul certificării configurației funcționale, configurației fizice și interfețelor unui produs aferent programelor de înzestrare, astfel încât parametrii acestuia să îndeplinească cerințele operaționale și prevederile specificațiilor tehnice aprobate. (3) Produsele aferente unui program de înzestrare care se modernizează sau se modifică trebuie omologate.(4) Managementul procesului de omologare, ca parte a managementului achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării, se reglementează prin ordin al ministrului apărării naționale.  +  Articolul 51(1) Activitățile procesului de omologare pentru un produs aferent unui program de înzestrare se execută, conform prevederilor STE, parte a SPI, precum și prevederilor specifice contractului aferent fiecărui tip de program de înzestrare. (2) Tipurile de activități aferente procesului de omologare sunt următoarele: a) testarea și evaluarea de dezvoltare (TED); b) testarea și evaluarea (TE);c) testări și evaluări de acceptanță (TEA);d) testări și evaluări de recepție (TER);e) testarea și evaluarea operațională (TEO); f) testări și evaluări specializate (TES); g) analize și audituri tehnice.  +  Articolul 52Documentele de planificare și raportare a activităților de testare și evaluare, precum și a analizelor și auditurilor tehnice din cadrul procesului de omologare pentru produsele aferente unui program de înzestrare se reglementează prin instrucțiunile privind managementul procesului de omologare.  +  Secţiunea a 5-a Intrarea în înzestrare a produselor  +  Articolul 53(1) Intrarea în înzestrare se face la data recepției bunurilor livrate.(2) La intrarea în înzestrare a produselor se va ține cont și de activitățile și operațiunile prevăzute de către actele normative referitoare la plata bunurilor materiale, precum și de cele referitoare la înregistrarea/reflectarea acestora în contabilitate.  +  Articolul 54La finalizarea cu succes a recepției, după semnarea și aprobarea de către beneficiar a procesului-verbal de recepție, se întocmesc documentele contractuale pentru efectuarea de către autoritatea contractantă a plății către furnizor și se emite ordinul de distribuție a produselor recepționate către unitatea beneficiară.  +  Articolul 55Unitatea primitoare are obligația emiterii actului de primire a produselor/serviciilor, după efectuarea recepției, după primirea ordinului de distribuție, în termenul prevăzut de reglementările specifice aplicabile.  +  Capitolul VII Rapoarte aferente programului de înzestrare  +  Secţiunea 1 Rapoarte aferente punctelor de decizie din responsabilitatea CODA  +  Articolul 56(1) Rapoartele aferente punctelor de decizie furnizează informații CODA, pentru a monitoriza procesul de achiziție și a lua deciziile corespunzătoare.(2) Scopul rapoartelor este de a prezenta, la punctele de decizie din responsabilitatea CODA, progresul programului de înzestrare de la punctul anterior și realizarea condițiilor de trecere la punctul următor.(3) Directorul de program elaborează raportul pe baza informațiilor cuprinse în documentele aferente punctului de decizie și în fișa programului de înzestrare.(4) Documentele de referință analizate sunt BPI și SPI, iar elementele evaluate sunt parametrii de performanță, termene și costuri, în comparație cu estimările PD anterior și riscurile identificate.  +  Secţiunea a 2-a Rapoarte privind Baza programului de înzestrare  +  Articolul 57DP trebuie să urmărească situația curentă a programului de înzestrare în desfășurare și să raporteze periodic la CODA estimările curente ale fiecărui parametru din BPI. Pentru fiecare program de înzestrare această raportare se face de regulă trimestrial sau în cazul constatării apariției unei abateri de la programul de înzestrare.  +  Articolul 58Scopul raportului către CODA este de a prezenta stadiul realizării programului de înzestrare și eventualele neconcordanțe ce pot apărea. Raportul pentru CODA constituie mijlocul de raportare a evaluărilor pe care le face DP privind: costul, estimările valorilor curente ale parametrilor și evaluările privind vulnerabilitatea programului de înzestrare.  +  Articolul 59(1) Abaterile de la programul de înzestrare sunt declarate atunci când DP estimează că performanța, graficul de realizare sau costul nu se încadrează în limita valorii-prag a acelui parametru.(2) Când apare o asemenea abatere, în termen de 30 de zile de la semnalarea apariției abaterii de la programul de înzestrare, DP raportează CODA motivul abaterii de la programul de înzestrare și propune acțiunile ce trebuie întreprinse pentru înlăturarea acesteia pe baza analizei derulate la nivelul echipelor programului de înzestrare.  +  Secţiunea a 3-a Rapoarte de informare  +  Articolul 60Raportul de informare privind stadiul programului de înzestrare se întocmește de către DP și se prezintă șefului DGArm semestrial sau de câte ori este nevoie pentru luarea unei decizii referitoare la derularea acestuia.  +  Articolul 61(1) Raportul de informare trebuie să cuprindă: scopul informării, informații despre programul de înzestrare și propuneri.(2) Informațiile despre programul de înzestrare, cuprinse în raportul de informare, se referă, de regulă, la:a) scopul/obiectivul programului de înzestrare;b) documentele ce stau la baza inițierii programului de înzestrare;c) principalele cerințe de performanță;d) asigurarea finanțării; e) graficul de livrări; f) stadiul programului de înzestrare; g) aspecte privind prețul unitar sau costul contractului/ programului de înzestrare; h) concluzii și propuneri.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 62(1) Fiecare dintre cele trei sisteme prevăzute la art. 6 derulează activități proprii. (2) Acestea se corelează la fiecare PD al procesului integrat de management al înzestrării.  +  Articolul 63Prevederile prezentei instrucțiuni sunt aplicabile în cadrul sistemului de planificare, programare, bugetare și evaluare, numai pentru programele de înzestrare cu sisteme de armamente și echipamente majore de complexitate tehnică ridicată.  +  Articolul 64(1) Alocarea resurselor financiare pentru programele de înzestrare se face, de regulă, începând cu anul următor anului aprobării documentelor de fundamentare a programului de înzestrare, în funcție de fondurile disponibile alocate anual prin legea bugetului de stat.(2) Dacă programul de înzestrare nu a ajuns la inițierea unei proceduri de atribuire de către o autoritate contractantă în termen de 2 ani de la aprobarea tuturor documentelor de fundamentare a programului de înzestrare (DNM, DCO, SPI, BPI), se actualizează corespunzător documentele de planificare, programare și bugetare, precum și documentele de fundamentare ale programului de înzestrare, daca este cazul.  +  Articolul 65(1) Alocările bugetare necesare realizării achizițiilor, din cadrul programelor de înzestrare, în funcție de destinația acestora, se asigură prin grija directorilor de programe majore, în bugetele structurilor cu responsabilități în domeniul achizițiilor respective, pe categorii de cheltuieli, în corelare cu obiectul fazelor de realizare și componentele programului.(2) Costurile aferente activităților de cercetare-dezvoltare și inovare, inclusiv cele de testare și evaluare de dezvoltare aferente programelor de înzestrare TPI3, se finanțează de regulă prin Planul sectorial de cercetare-dezvoltare (PSCD) în situația în care legislația națională aplicabilă nu dispune altfel. (3) Cercetarea-dezvoltarea și inovarea sistemelor de armament și echipamentelor majore de complexitate tehnică ridicată aferentă programelor de înzestrare TPI3 pot fi realizate în comun cu alte instituții publice, prin programe și proiecte de cercetare-dezvoltare și inovare, cu respectarea legislației aplicabile în vigoare.(4) Fondurile financiare pentru realizarea infrastructurii necesare funcționării sistemelor de armamente și echipamentelor majore de complexitate tehnică ridicată ce se achiziționează în cadrul programelor de înzestrare se asigură de către directorii de programe majore, în bugetele structurilor din MApN cu responsabilități în domeniu.  +  Articolul 66Pe parcursul etapei de fundamentare a programelor de înzestrare se vor lua în considerare și oportunitățile de cooperare multinațională, în conformitate cu responsabilitățile MApN care derivă din inițiativele și angajamentele la care este parte.  +  Articolul 67Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta instrucțiune.  +  Anexa nr. 1la instrucțiune
  TERMENI ȘI ACRONIME
  A. Termeni și definiții:– autoritate de decizie a programului - structură, organism sau persoană competentă să ia decizii, să emită dispoziții cu caracter obligatoriu, să aprobe documentele programului și să asigure supravegherea derulării programului de înzestrare;– autoritate de decizie a sistemului - structură sau organism colectiv de decizie competent să ia decizii, să emită dispoziții cu caracter obligatoriu, care stabilesc politica sau aprobă documentele unuia dintre cele trei sisteme care funcționează în cadrul Sistemului integrat de management al achizițiilor destinate înzestrării;– capabilitate - aptitudine a unui produs de a îndeplini cerințe și performanțe operaționale, parametri-cheie de performanță și indicatori de eficacitate operațională, definiți pentru acest produs;– ciclul de viață - toate stadiile succesive în care se poate afla un produs, cum ar fi cele de cercetare-dezvoltare și inovare, dezvoltare industrială, producție, utilizare, reparații, modernizare, modificare, întreținere, asigurare logistică, instruire, testare, scoatere din înzestrare și casare/valorificare;– Consiliul de Achiziții (CODA) - autoritate de decizie a Sistemului de management al achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării;– Consiliul de Supraveghere a Cerințelor (CSC) - autoritate de decizie a Sistemului de emitere a cerințelor tehnico-operaționale;– Consiliul de Planificare a Apărării (CPA) - autoritate de decizie a Sistemului de planificare, programare, bugetare și evaluare;– director de program de înzestrare - persoana numită pentru a conduce execuția unui program de înzestrare;– sisteme de armament și echipamente majore de complexitate tehnică ridicată - armament de artilerie (accesoriile pentru acesta și aparatura artileristică care nu este inclusă în inventarul de complet), armament individual de infanterie (accesoriile pentru acesta și aparatura artileristică care nu este inclusă în inventarul de complet), aparatura artileristică electrono-optică, sisteme de conducere a focului (inclusiv software-ul aferent), avioane multirol/transport, elicoptere multimisiune/atac/transport, nave fluviale și maritime de război, nave auxiliare și de sprijin logistic, submarine, radare analogice sau digitale, stații de cercetare de radiolocație, stații de bruiaj electronic, transportoare blindate pentru trupe, mașina de luptă a infanteriei, tanc de luptă, rachete sol-aer, rachete navă-aer, rachete navă-navă, rachete antitanc, rachete sol-sol, rachete aer-aer, rachete extraatmosferice, torpile antisubmarin, torpile antinavă, complex/sistem de dirijare/lansare rachete, instalații de lansare rachete, instalații de lansare proiectile reactive, echipamente specifice de marină, complete de cercetare de geniu blindate și neblindate, distribuitoare/plantatoare/dragoare de mine, parcuri de pontoane, utilaje terasiere complexe, sistem de comandă-control, sistem de comunicații, sistem informatic, centru de management rețea de comunicații, sistem multimedia, sistem de poziționare, navigație și sincronizare, sistem de identificare în luptă, sistem de identificare amic/inamic, sateliți de comunicații, sistem de legături de date tactice, autostații și autoateliere de armă, autospeciale de stat major, autobasculante, autotractoare, autoremorchere, autocisterne de transport apă și carburanți-lubrifianți (CL), sisteme de apărare chimică, biologică, radiologică sau nucleară (CBRN), sisteme aeriene fără echipaj uman la bord (UAS), sisteme de război electronic contra UAS (C-UAS), autoturisme tactice, autocamioane, sisteme de simulare a acțiunilor militare, simulatoare pentru instruire, agregate energetice pentru avioane și elicoptere, agregate energetice pentru nave fluviale și maritime, agregate energetice pentru submarine, agregate energetice pentru aeronave și elicoptere, agregate energetice pentru tancuri de luptă, agregate energetice pentru mașini de luptă ale infanteriei, agregate energetice pentru transportoare blindate pentru trupe, sisteme de propulsie destinate rachetelor sau proiectilelor reactive, echipamente de testare pentru componente electronice din compunerea sistemelor de armamente, echipamente de testare a agregatelor energetice, echipamente de calibrare, precum și altele asemenea celor enumerate;– parametru-cheie de performanță - o capabilitate sau o caracteristică de o asemenea importanță pentru program sau produs, încât nesatisfacerea valorii-prag a acestuia duce la reevaluarea selecției conceptului sau produsului, reevaluarea sau întreruperea programului;– program de înzestrare - ansamblu coerent de acțiuni derulate pentru intrarea în înzestrarea structurilor Ministerului Apărării Naționale a sistemelor de armamente și a echipamentelor majore de complexitate tehnică ridicată aferente;– produs - produs militar și/sau sensibil;– produse sensibile, lucrări sensibile și servicii sensibile - produse, lucrări și servicii destinate utilizării în scopuri de securitate, care implică, necesită și/sau conțin informații clasificate;– Sistem integrat de management al înzestrării Armatei României - sistem integrat destinat managementului înzestrării Armatei României prin interacțiunea a trei componente:a) Sistemul de emitere a cerințelor (SEC), coordonat de Consiliul de Supraveghere a Cerințelor (CSC), ca autoritate de decizie pentru acest sistem;b) Sistemul de planificare, programare, bugetare și evaluare (SPPBE), coordonat de Consiliul de Planificare a Apărării (CPA), ca autoritate de decizie pentru acest sistem;c) Sistemul de management al achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării (SMAEMI), coordonat de Consiliul de Achiziții (CODA), ca autoritate de decizie pentru acest sistem; – validare - confirmare prin examinare și furnizare de dovezi obiective a faptului că sunt satisfăcute condițiile particulare pentru o anumită utilizare prevăzută. B. Acronime:
  ACFAnaliza configurației funcționale
  ACFzAnaliza configurației fizice
  AOOAnaliza omologării oficiale
  BPIBaza programului de înzestrare
  CODAConsiliul de Achiziții
  CPAConsiliul de Planificare a Apărării
  CSATConsiliul Suprem de Apărare a Țării
  CSCConsiliul de Supraveghere a Cerințelor
  DCODocumentul cu cerințele operaționale
  DGArmDirecția generală pentru armamente
  DMPIDirecția Management Programe de Înzestrare
  DNMDocumentul cu nevoile misiunii
  DPDirector de program
  DPADirectiva de planificare a apărării
  ELPEchipa de lucru a programului de înzestrare
  ESPEchipa de supraveghere a programului de înzestrare
  MApNMinisterul Apărării Naționale
  MDAMemorandum pentru decizia achiziției
  PAAPProgramul anual al achizițiilor publice
  PDPunct de decizie
  PIARPlanul de înzestrare al Armatei României
  PISMProducția inițială de serie mică
  PSCDPlanul sectorial de cercetare-dezvoltare
  RTEARaport de testare și evaluare de acceptanță
  SCStudiul de concept
  SECSistemul de emitere a cerințelor
  SLISuport logistic integrat
  SMAEMISistem de management al achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării
  SMApStatul Major al Apărării
  SOWGrafic de activități (Statement of Work)
  SPIStrategia programului de înzestrare
  SPPBESistemul de planificare, programare, bugetare și evaluare
  STEStrategia de testare și evaluare
  TETestarea și evaluarea
  TEATestarea și evaluarea de acceptanță
  TEDTestarea și evaluarea de dezvoltare
  TEOTestarea și evaluarea operațională
  TERTestarea și evaluarea de recepție
  TESTestarea și evaluarea specializată
  TFUETratatul privind funcționarea Uniunii Europene
  (la 14-07-2023, Tabelul de la Litera B., Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. M.145 din 12 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 14 iulie 2023 )
   +  Anexa nr. 2*)la instrucțiune *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  Schema de principiu a Sistemului integrat de management al înzestrării Armatei României
   +  Anexa nr. 3*)la instrucțiune *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
  Schema logică privind managementul integrat al înzestrării Armatei României
   +  Anexa nr. 4ala instrucțiune
  Programe de înzestrare care includ sistemele de armamente și echipamente majore de complexitate ridicată
  aferente acestora existente pe piața echipamentelor militare, pentru a căror realizare și achiziție
  nu este necesară desfășurarea unei componente de cercetare-dezvoltare și inovare,
  inclusiv cele realizate prin acorduri sau contracte guvern la guvern
  1. În cadrul programelor de înzestrare ce includ sistemele de armamente și echipamente majore de complexitate ridicată aferente acestora existente pe piața echipamentelor militare, pentru a căror realizare și achiziție nu este necesară desfășurarea unei componente de cercetare-dezvoltare și inovare, inclusiv cele realizate prin acorduri sau contracte guvern la guvern, se desfășoară următoarele faze:a) producția;b) acceptanța și recepția producției;c) intrarea în înzestrare;d) testarea și evaluarea operațională.2. Producția se face pe baza unor proiecte existente ale producătorului. Pe timpul activității de producție, reprezentanții beneficiarului pot participa la activități, împreună cu reprezentanții furnizorului, în scopul diminuării riscurilor programului de înzestrare.3. Testarea și evaluarea de acceptanță se efectuează pe baza unui plan de testare și evaluare de acceptanță (PTEA) propus de furnizor și aprobat de autoritatea contractantă. PTEA va fi suficient de detaliat pentru a putea verifica dacă sunt satisfăcute cerințele operaționale.4. Acceptanța se face de către o comisie a autorității contractante, din care fac parte inclusiv reprezentanții beneficiarului, pe baza PTEA, propus de furnizor și aprobat de autoritatea contractantă. Rezultatele obținute se consemnează în raportul de testare și evaluare de acceptanță (RTEA).5. Intrarea în înzestrare se face pe baza documentelor de recepție stabilite prin legislația națională.
  Schema*) logică a programului de înzestrare
  *) Schema este reprodusă în facsimil.
   +  Anexa nr. 4bla instrucțiune
  Programe de înzestrare care includ sistemele de armamente și echipamente majore de complexitate ridicată
  aferente acestora existente pe piața echipamentelor militare, pentru a căror realizare și achiziție,
  corespunzător nevoilor și cerințelor tehnico-operaționale ale MApN, este necesară emiterea unor cerințe specifice,
  fără a schimba destinația produsului existent, dar nu sunt necesare activități de cercetare-dezvoltare și inovare
  1. În cadrul programelor de înzestrare care includ sistemele de armamente și echipamente majore de complexitate ridicată aferente acestora existente pe piața echipamentelor militare, pentru a căror realizare și achiziție, corespunzător nevoilor și cerințelor tehnico-operaționale ale MApN, este necesară emiterea unor cerințe specifice, fără a schimba destinația produsului existent, dar nu sunt necesare activități de cercetare-dezvoltare și inovare, se desfășoară următoarele faze:a) producția primului lot de produse;b) producția pentru celelalte loturi de produse.2. Pentru producția primului lot de produse se parcurg următoarele faze:a) analiza cerințelor și modificărilor produsului;b) validarea modificărilor și documentației produsului;c) producția și integrarea pentru primul lot de produse;d) acceptanța și recepția pentru primul lot de produse;e) auditul configurației fizice, auditul configurației funcționale, analiza omologării funcționale pentru primul lot de produse;f) intrarea în înzestrare a primului lot de produse;g) testarea și evaluarea operațională pentru primul lot de produse.Dimensiunea primului lot de produse se stabilește la faza de analiză a cerințelor și modificărilor sistemului sau echipamentului.3. Pentru producția celorlalte loturi de produse se parcurg următoarele faze:a) producția;b) acceptanța și recepția;c) intrarea în înzestrare;d) testarea și evaluarea operațională.4. Analiza cerințelor și modificărilor se execută de către producător și cuprinde un număr relativ limitat de activități de inginerie a sistemelor pentru obținerea noului produs, pe baza unuia deja existent. În urma analizei cerințelor, producătorul elaborează specificația tehnică și documentația de execuție pentru primul lot de produse.5. Producția și integrarea primului lot de produse se fac pe baza documentației validate. Pe timpul activității de producție și integrare, reprezentanții pentru supravegherea calității și cei ai beneficiarului pot participa la aceasta, în scopul diminuării riscurilor programului de înzestrare. Reprezentanții pentru supravegherea calității sunt desemnați din cadrul structurii specializate a DGArm (Direcția comisiilor de reprezentanți militari), la solicitarea DP.6. Testarea și evaluarea de acceptanță pentru primul lot de produse se efectuează pe baza unui plan de testare și evaluare de acceptanță, propus de furnizor și aprobat de autoritatea contractantă. Activitatea de testare și evaluare de acceptanță se execută, de regulă, la sediul furnizorului.7. Rezultatele TEA se înregistrează în RTEA, care trebuie să cuprindă concluziile și propunerile privind trecerea la executarea analizelor și auditurilor tehnice. În cazul în care rezultă necesitatea executării unor modificări, acestea vor fi efectuate de către producător, cu reluarea testelor aferente modificărilor.8. După aprobarea documentelor rezultate în urma analizelor și auditurilor tehnice, primul lot de produse se recepționează la sediul beneficiarului. Recepția se desfășoară pe baza unui plan de testare și evaluare de recepție (PTER). Rezultatele testării și evaluării de recepție se înregistrează în raportul de testare și evaluare de recepție (RTER). Intrarea în înzestrare a primului lot de produse se face pe baza documentului de transfer al proprietății către utilizator.9. După intrarea în înzestrare se trece la executarea testării și evaluării operaționale a primului lot de produse, pe baza planului de testare și evaluare operațională al beneficiarului, la finalizarea căruia se emite raportul de testare și evaluare operațională.10. Pe baza concluziilor și recomandărilor cuprinse în raportul de testare și evaluare de acceptanță, raportul de testare și evaluare de recepție, raportul de testare și evaluare operațională se validează configurația finală a produsului, se actualizează specificația tehnică și documentația de execuție pentru celelalte loturi.
  Schema*) logică a programului de înzestrare
  *) Schema este reprodusă în facsimil.
   +  Anexa nr. 4cla instrucțiune
  Programe de înzestrare care includ sisteme de armamente și echipamente majore de complexitate ridicată
  aferente acestora care, raportat la nevoile și cerințele tehnico-operaționale, nu au fost identificate pe piața echipamentelor militare,
  fiind necesare activități de cercetare-dezvoltare și inovare
  1. În cadrul programelor de înzestrare care includ sisteme de armamente și echipamente majore de complexitate ridicată aferente acestora care, raportat la nevoile și cerințele tehnico-operaționale, nu au fost identificate pe piața echipamentelor militare, fiind necesare activități de cercetare-dezvoltare și inovare, se desfășoară următoarele faze:a) cercetarea-dezvoltarea produsului;b) dezvoltarea tehnologică;c) realizarea producției.2. Pentru dezvoltarea produsului se parcurg următoarele faze:a) proiectare și execuție model funcțional/model experimental/ prototip de cercetare;b) testare și evaluare de dezvoltare pentru modelul funcțional/modelul experimental/prototipul de cercetare;c) testarea și evaluarea operațională inițială.3. Cercetarea-dezvoltarea produsului cuprinde activități ale furnizorului de ingineria sistemelor, constând în:a) transpunerea nevoilor misiunii și cerințelor operaționale într-o soluție integrată de proiectare a produsului, prin luarea în considerare a tuturor necesităților pe durata ciclului de viață: cercetare-dezvoltare și inovare, fabricare, testare și evaluare, verificare, instalare, funcționare, suport, instruire și scoatere din înzestrare;b) asigurarea compatibilității, interoperabilității și integrării tuturor interfețelor funcționale și fizice;c) caracterizarea și controlul riscurilor tehnice.Pe parcursul procesului de ingineria sistemelor, echipa de program a furnizorului sprijină beneficiarul pentru a stabili și finaliza cerințele operaționale și de proiectare, care au ca rezultat realizarea echilibrului între performanțe și costuri.Analiza cerințelor/specificațiilor este un proces iterativ prin care se definesc cerințele funcționale și de performanță, inclusiv interfețele și arhitectura funcțională. Cerințele se definesc suficient de detaliat, pentru a furniza criterii de proiectare și verificare, care stau la baza proiectării integrate a produsului.4. În funcție de complexitate, pentru dezvoltarea produsului se execută, de regulă, model funcțional, model experimental sau prototip de cercetare.Testarea și evaluarea de dezvoltare pentru modelul funcțional/modelul experimental/prototipul de cercetare cuprind activități de evaluare și selectare a alternativelor, de evaluare a progreselor înregistrate și de fundamentare a deciziilor privind proiectul. Activitățile de testare și evaluare de dezvoltare se execută, de regulă, la sediul furnizorului.Rezultatele activității de testare și evaluare de dezvoltare se înregistrează în raportul de testare și evaluare de dezvoltare pentru modelul funcțional/modelul experimental/prototipul de cercetare, pe baza căruia furnizorul efectuează validarea acestuia.5. Modelul funcțional/Modelul experimental/Prototipul de cercetare va parcurge o serie de activități de testare operațională inițială, propuse de furnizor și agreate de beneficiar. La aceste activități participă atât reprezentanți ai furnizorului, cât și ai beneficiarului.Rezultatele activității de testare și evaluare operațională inițială se înregistrează în raportul de testare și evaluare operațională inițială pentru modelul funcțional/modelul experimental/prototipul de cercetare.6. Pe baza rezultatelor menționate în rapoartele de testare și evaluare operațională inițială autoritatea de decizie în domeniul achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării poate decide stoparea programului sau trecerea la dezvoltare tehnologică. În funcție de riscurile identificate pentru faza de dezvoltare tehnologică, directorul de program supune aprobării autorității de decizie în domeniul achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării proiectarea prototipului industrial sau proiectarea și execuția producției inițiale de serie mică (PISM).7. Pentru dezvoltarea tehnologică se parcurg următoarele faze:a) proiectare prototip industrial;b) execuție prototip industrial;c) testare și evaluare de dezvoltare a prototipului industrial;d) auditul configurației funcționale, analiza omologării oficiale a prototipului industrial;e) proiectare și execuție PISM;f) testare și evaluare a PISM și auditul configurației fizice;g) acceptanța și recepția PISM; h) intrarea în înzestrare a PISM;i) testarea și evaluarea operațională a PISM.8. Faza de dezvoltare tehnologică are ca obiective principale: transformarea celor mai bune variante de proiectare într-un proiect matur tehnologic care să respecte cerințele operaționale, să permită validarea procesului de fabricație, precum și să demonstreze capacitățile operaționale ale produsului prin testare și evaluare operațională.Deficiențele constatate în activitățile de testare și evaluare de dezvoltare se soluționează, iar modificările necesare se efectuează înainte de a se trece la faza de proiectare și execuție PISM. 9. Pe baza rezultatelor obținute directorul de program supune aprobării autorității de decizie în domeniul achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării stoparea programului de înzestrare sau trecerea la proiectarea și execuția PISM și stabilește cantitatea PISM.10. Referitor la PISM se impun următoarele precizări:a) obiectivul PISM este fabricarea unui număr minim de produse, configurate sau reprezentative pentru testele operaționale, în vederea formării unei capacități inițiale de producție, care ulterior să permită o creștere a ratei de producție, ajungându-se la producția de serie, dar numai după încheierea cu succes a testării operaționale; b) directorul pentru testarea și evaluarea operațională de la nivelul categoriilor de forțe decide numărul de produse necesare pentru testarea și evaluarea operațională inițială, inclusiv, dacă este cazul, pentru testarea și evaluarea prin trageri reale; c) cantitățile PISM pentru un program de înzestrare trebuie să fie minime, dar nu mai mult de 15% din cantitatea producției totale aprobate în SPI;d) orice creștere a cantității PISM, față de cantitatea stabilită inițial, la propunerea directorului de program se supune aprobării autorității de decizie în domeniul achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării;e) în cazul în care se estimează o depășire a cantităților PISM aprobate, directorul de program propune autorității de decizie în domeniul achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării analizarea și evaluarea posibilității privind continuarea sau întreruperea programului de înzestrare, în funcție de costurile de achiziție totale;f) testarea și evaluarea pentru PISM cuprind activități care stau la baza fundamentării deciziilor privind PISM;g) rezultatele activității de testare și evaluare se înregistrează în raportul de testare și evaluare pentru PISM, pe baza căruia furnizorul efectuează validarea documentelor de acceptanță pentru PISM;h) PISM va parcurge o serie de activități de testare operațională propuse de furnizor și agreate de beneficiar. La aceste activități participă atât reprezentanți ai furnizorului, cât și ai beneficiarului;i) rezultatele activității de testare și evaluare operațională a PISM se înregistrează în raportul de testare și evaluare operațională pentru PISM;j) pe baza rezultatelor menționate în rapoartele de testare și evaluare operațională a PISM, directorul de program supune aprobării autorității de decizie în domeniul achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării trecerea la faza de dezvoltare tehnologică.11. Pentru introducerea în înzestrare se parcurg următoarele faze:a) producția;b) acceptanța și recepția;c) intrarea în înzestrare;d) testarea operațională.Faza de realizare a producției are ca obiectiv principal realizarea unor produse care să satisfacă nevoile misiunii și cerințele operaționale. Deficiențele constatate în activitățile de testare și evaluare și în cele de testare și evaluare operațională a PISM se soluționează înainte de a se trece la faza de realizare a producției.
  Schema*) logică a programului de înzestrare
  *) Schema este reprodusă în facsimil.
   +  Anexa nr. 5la instrucțiune
  Responsabilitățile DP
  Directorul de program are următoarele responsabilități:1. elaborează proiectul SPI și BPI pentru programele de înzestrare. Aceste documente le propune pentru aprobarea autorității de decizie în domeniul achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării;2. conduce activitățile derulate de către ESP și ELP în sprijinul programului de înzestrare;3. elaborează, coordonează și monitorizează Planul de management al programului de înzestrare;4. coordonează punerea în aplicare a deciziilor CODA privind derularea programului de înzestrare;5. coordonează activitățile de testare-evaluare de dezvoltare în cadrul programului de înzestrare și participă în comisiile de acceptanță și recepție a sistemelor și echipamentelor aferente programului de înzestrare;6. coordonează activitatea directorilor de proiecte și a responsabililor de domeniu pentru activitățile derulate în cadrul programului de înzestrare;7. coordonează organizarea activităților de analiză a managementului programului/PMR și a grupurilor de lucru constituite pentru derularea programului de înzestrare;8. monitorizează utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale în cadrul programului de înzestrare;9. furnizează datele specifice pentru elaborarea sintezelor, informărilor și rapoartelor necesare pentru fundamentarea deciziilor care trebuie adoptate pe parcursul derulării programului de înzestrare de către CODA sau alte organisme guvernamentale;10. avizează, conform competențelor sale, documente (proiecte, studii, analize) elaborate în cadrul derulării programului de înzestrare, de la faza de concept și până la scoaterea din înzestrare a sistemului de armament;11. participă în comisiile de evaluare și negociere a contractelor aferente programului de înzestrare;12. asigură legătura dintre autoritatea contractantă (AC) și furnizorii interni sau externi ai produselor și serviciilor contractate;13. planifică, conduce și participă la întocmirea documentelor, analizelor și auditurilor tehnice;14. analizează periodic reglementările în vigoare privind protecția mediului și evaluează impactul acestora asupra costului, termenelor de realizare și performanțelor programului de înzestrare, cuprinse în BPI;15. gestionează interdependențele programului de înzestrare;16. participă în colective de elaborare a proiectelor de acte normative specifice necesare pentru buna desfășurare a activităților de management al achizițiilor destinate înzestrării.
   +  Anexa nr. 6ala instrucțiune
  Responsabilitățile echipei de supraveghere a programului de înzestrare
  Echipa de supraveghere a programului de înzestrare are următoarele roluri și responsabilități:a) sprijinirea DP în aplicarea strategiei programului de înzestrare și în planificarea programului de înzestrare;b) stabilirea planului propriu de acțiune în cadrul programului de înzestrare;c) sprijinirea DP în analizarea și elaborarea documentelor pentru PD2, respectiv PD4;d) verificarea și furnizarea datelor primare ale rapoartelor de informare ale DP către CODA;e) efectuarea de analize a managementului programului de înzestrare privind:– stadiul programului de înzestrare;– situația financiară;– executarea producției;– situația livrărilor și recepțiilor;– soluționarea neconformităților;– combaterea riscurilor;– asigurarea condițiilor necesare declarării capacităților operaționale;– încadrarea în elementele stabilite prin SPI și BPI;f) stabilirea măsurilor și a modalităților de implementare a acestora pentru derularea programului de înzestrare în limitele stabilite prin SPI și BPI;g) avizarea evaluărilor ELP;h) analizarea modificărilor prețurilor, soluțiilor tehnice, termenelor de producție, livrare, testare-evaluare, punere în funcțiune și recepții, propuse de furnizori/producători, care au impact asupra elementelor stabilite prin SPI și BPI;i) monitorizarea implementării cerințelor de standardizare și interoperabilitate.
   +  Anexa nr. 6bla instrucțiune
  Responsabilitățile echipei de lucru a programului de înzestrare
  Echipa de lucru a programului de înzestrare are următoarele roluri și responsabilități:a) stabilirea planului propriu de acțiune în cadrul programului de înzestrare;b) corelarea activităților cu cele ale ESP;c) verificarea și furnizarea datelor primare pentru informarea ESP;d) efectuarea de analize și audituri pentru elementele componente ale produsului/sistemului;e) efectuarea de evaluări, analize și rapoarte de specialitate pe domeniile operațional, instruire, logistic, tehnic, infrastructură, economic, comercial și juridic;f) analizarea solicitărilor de clarificări și modificărilor soluțiilor tehnice, termenelor de producție, livrare, testare-evaluare, punere în funcțiune și recepții, propuse de furnizori/producători, și prezintă rezultatele și propunerile ESP spre avizare sau responsabilului de contract, după caz;g) efectuarea estimărilor de cost și a raportului cost/ performanțe;h) verificarea și furnizarea datelor primare pentru informarea ESP;i) corelarea activităților cu cele ale ESP;j) sprijinirea elaborării SPI și BPI;k) urmărirea aplicării planurilor de supraveghere a calității;l) coordonarea activităților de recepție, testare și evaluare și intrare în înzestrare;m) asigurarea standardizării și interoperabilității.
   +  Anexa nr. 7la instrucțiune
  Baza programului de înzestrare
  I. Conținutul Bazei programului de înzestrare1. Considerații generale2. PerformanțeParametrii de performanță aprobați în BPI sunt cei descriși în DCO și validați de către autoritatea competentă prin Hotărârea nr. ........ în ședința din .......... .2.1. Parametrii operaționali2.2. Parametrii-cheie de performanță3. Graficul de desfășurareGraficul de desfășurare va conține principalele repere de realizare a programului de înzestrare, pe subsisteme, conform identificării acestora în DCO/SC/SOW.3.1. Grafic de livrăriÎn conformitate cu DCO aprobat, cantitățile și momentul intrării în înzestrare a sistemelor .... sunt următoarele:
  StructuraNr. produse Termene propuse Observații
  3.2. Graficul de activități al programului de înzestrareÎn tabelul de mai jos este prezentat graficul de realizare a activităților din programul de înzestrare, care are în vedere graficul de livrare al sistemelor.În cazul în care va fi necesar, acest grafic de activități va trebui să fie actualizat, în raport cu strategia programului de înzestrare aprobată și cu fondurile planificate.
  Nr. crt.ActivitățiTermene
  Valoare-pragValoare obiectiv
  Activități executate:
  1.Elaborare DNM
  2.Elaborare SC și sinteza SC
  3.……………..
  4. Costurile programului de înzestrare4.1. Costuri estimateFondurile estimate necesare pentru achiziția ……... conform variantei optime validate de către autoritatea competentă (varianta x) sunt de ………..........., conform studiului de concept și informațiilor obținute din răspunsurile la RFI.Costurile estimate, conform studiului de concept, pentru achiziția unui sistem ....................... sunt:
  Denumire sistem/echipament/serviciuPreț estimat/1 sistemCantitateTotal
  [moneda][moneda]
  Sistem ..........…………….…………….…………….
  4.2. Costuri planificate pe structuri beneficiareDistribuția fondurilor planificate în cadrul proiectului PIAR pentru achiziția sistemului este următoarea:
  BeneficiarCredite angajament/bugetare[moneda]Anul
  XY
  …………….
  …………….
  II. Precizări referitoare la conținutul Bazei programului de înzestrare1. Performanțe principale ale sistemuluiSpecificitatea și numărul parametrilor de performanță rezultă pe măsura definirii cât mai riguroase a programului de înzestrare. La PD 1, parametrii de performanță se definesc în termeni generali. Caracteristicile care definesc programul de înzestrare sunt prezentate prin măsuri de eficiență și de performanță. În acest sens, în cazul contractelor/acordurilor guvern la guvern, conținutul BPI se armonizează cu conținutul actului normativ aferent programului de înzestrare.Numărul total al parametrilor de performanță este constituit din numărul minim de parametri necesari pentru caracterizarea eficienței și adaptabilității operaționale, planificării, nivelului tehnologic și al costului. Acest număr minim include parametri-cheie de performanță, descriși în DCO și validați de către autoritatea competentă pentru includerea în BPI.Valoarea obiectiv sau valoarea-prag din BPI este aceeași cu valoarea obiectiv sau valoarea-prag prevăzută în DCO.Valorile-prag și valorile obiectiv sunt stabilite individual pentru fiecare parametru, corelat cu derularea fazelor procesului de achiziție. Dacă nu este specificată nicio valoare obiectiv, valoarea-prag este și valoare obiectiv.Pentru toate programele de înzestrare, valoarea-prag pentru graficul de realizare este egală cu valoarea obiectiv plus 6 luni.Valoarea-prag pentru cost este egală cu valoarea obiectiv plus 10% din aceasta. Parametrii principali privind costul, graficul de realizare și performanța pot fi negociați prin diverse proceduri, în limitele cuprinse între valorile obiectiv și valorile-prag cunoscute ca „interval negociabil“, fără obținerea aprobării din partea CODA. În afara intervalului de negociere, modificările se realizează în situații justificate cu aprobarea CODA și a autorității competente pentru aprobarea cerințelor operaționale. În plus, parametrii-cheie de performanță validați de autoritatea competentă pentru aprobarea cerințelor operaționale nu se pot modifica fără avizul acesteia.2. Graficul de desfășurareParametrii graficului de desfășurare includ punctul de inițiere al programului de înzestrare, punctele de decizie, capacitatea de luptă inițială și orice situație critică a sistemului.3. Costurile programului de înzestrareCostul unitar al programului de înzestrare este definit ca fiind costul total al tuturor fazelor procesului de achiziție care se împarte la cantitatea de articole finale configurate integral. Pe măsură ce programul de înzestrare avansează în fazele de achiziție, costurile de achiziție sunt actualizate pe baza costurilor reale ale contractului sau ale loturilor inițiale de producție.În toate cazurile, parametrii de cost reflectă costurile totale ale programului de înzestrare bazate pe devize de cost reale, făcându-se evaluări atente ale riscurilor și aprecieri realiste ale nivelului costurilor cel mai probabil a fi realizat. Suma totală care se alocă programului de înzestrare nu trebuie să depășească valoarea-prag a costului total estimat în BPI.
   +  Anexa nr. 8la instrucțiune
  Strategia programului de înzestrare
  I. Conținutul Strategiei programului de înzestrare1. Prezentarea generală a programului de înzestrare1.1. Obiectivele programului de înzestrare1.2. Cerințe principale ale beneficiarilor1.3. Descrierea sistemului2. Documente de referință3. Surse de aprovizionare4. Managementul riscului programului de înzestrare5. Analiza de cost6. Abordarea contractuală6.1. Procedura de atribuire6.2. Modalitatea de atribuire6.3. Derularea contractului7. Performanțe de cost8. Achiziția și asigurarea suportului logistic integrat pe durata ciclului de viață9. Sistemul de management al programului de înzestrare10. Cerințe pentru asigurarea calității11. Difuzarea informațiilor și derularea contractelor Ministerului Apărării Naționale12. Considerații de mediu, de siguranță și de sănătate13. Strategia de testare și evaluare14. Mod de realizare și asigurare a suportului logistic integrat15. Garanții16. Propuneri pentru Consiliul de AchizițiiII. Precizări referitoare la conținutul Strategiei programului de înzestrareReferitor la prezentarea generală a programului de înzestrareAcest capitol al strategiei programului de înzestrare include aspecte descriptive referitoare la: obiectivele programului de înzestrare, structura beneficiară a programului de înzestrare, cerințele principale ale structurii beneficiare a programului de înzestrare, descrierea sistemului, clasificarea programului de înzestrare conform celor precizate la art. 15 din instrucțiune. În acest sens, în cazul contractelor/acordurilor guvern la guvern, se vor realiza următoarele:– SPI și actul normativ aferent programului de înzestrare se vor elabora după primirea răspunsurilor la documentele de tip preț și disponibilitate;– prevederile SPI se armonizează cu prevederile actului normativ aferent programului de înzestrare.Referitor la documentele de referințăSe vor asigura informații suficiente despre documentele de referință ale programului de înzestrare.Referitor la sursele de aprovizionareSe vor asigura informații suficiente despre sursele de aprovizionare necesare pentru îndeplinirea obiectivelor programului de înzestrare.Referitor la managementul riscului programului de înzestrareManagementul riscului este procesul utilizat de autoritățile de decizie pentru a reduce sau a compensa riscul. Procesul de management al riscului asigură un mecanism sistematic pentru identificarea și alegerea cursului optim de acțiune într-o situație dată. Managementul riscului reprezintă un element total integrat al planificării și execuției unei activități. Procesul de management al riscului este aplicabil în toate fazele programului de înzestrare.Programul de management al riscului identifică și urmărește factorii de risc, precizează măsurile de evaluare și definește mijloacele de reducere a lor, pentru fiecare fază a procesului de achiziție, în scopul urmăririi evoluției lor pe întreaga durată de derulare a programului de înzestrare. Măsurile de reducere a riscului sunt incluse în raportul cost/performanță, acolo unde este posibil.SPI include identificarea zonelor de risc ale programului de înzestrare și un punct de vedere privind modul în care DP intenționează să rezolve problema riscurilor.Referitor la analiza de costSe vor asigura informații suficiente despre costul programului de înzestrare pe baza datelor furnizate de studiul de concept, precum și a documentelor relevante pentru această problematică de tip răspuns la informații, respectiv preț și disponibilitate.Referitor la abordarea contractualăSPI ia în discuție modalitățile de contractare aferente fiecărei faze, incluzând și considerații privind evaluarea riscului, risc ce revine atât guvernului, cât și contractantului, și propuneri stimulative pentru contractanți, în vederea reducerii costului.Contractarea pe mai mulți ani va fi luată în discuție pentru producția de serie și implementată când sunt satisfăcute cerințele legale privind finanțele publice.Referitor la performanțele de costSPI stabilește condițiile de obținere a unor sisteme de armament și echipamente majore cu complexitate tehnică ridicată destinate înzestrării cu costuri accesibile, inclusiv costurile de operare și suport, prin determinarea obiectivelor care presupun costuri foarte mari și a modului de abordare a acestora.Parametrii de cost se referă la costurile de producție, cercetare-dezvoltare și inovare, testare și evaluare, de achiziție, de infrastructură, ale articolelor necesare pentru operare și întreținere, la cantitatea totală de produse care include atât unitățile configurate complet la dezvoltare, la costul mediu de procurare, la costul unitar al programului de înzestrare, precum și la oricare alte obiective de cost aferente programului de înzestrare.Costul mediu de achiziție este definit ca fiind costul total de achiziție împărțit la cantitatea totală procurată. Costul unitar al programului de înzestrare este definit ca fiind costul total al tuturor fazelor procesului de achiziție care se împarte la cantitatea de articole finale configurate integral. Pe măsură ce programul de înzestrare avansează în fazele de achiziție, costurile de achiziție sunt actualizate pe baza costurilor reale ale contractului sau ale loturilor inițiale de producție.Suma totală care se alocă programului de înzestrare nu trebuie să depășească valoarea-prag a costului total estimat în Baza programului de înzestrare.Referitor la achiziția și asigurarea suportului logistic integrat (SLI) pe durata ciclului de viațăSe vor asigura informații suficiente despre posibilitățile de asigurare a SLI și pentru o evaluare cât mai exactă a costurilor asociate acestuia.Referitor la sistemul de management al programului de înzestrareSPI se întocmește cu detalii suficiente astfel încât să stabilească abordarea managerială în conformitate cu legislația în vigoare. Aceasta va specifica domeniile esențiale ale programului de înzestrare și elementele de management care vor sta la baza elaborării atribuțiilor specifice pentru ESP și ELP.Referitor la cerințele pentru asigurarea calitățiiPrincipii generaleReferitor la asigurarea calității în cadrul procesului de achiziție, DGArm are în vedere atât reglementările Uniunii Europene în domeniu (art. 43 și art. 46 din Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE), precum și Politica NATO privind abordarea integrată a calității pe durata întregului ciclu de viață al sistemelor, precizată în Publicațiile NATO referitoare la asigurarea calității din seria AQAP 2000. România, prin MApN, a ratificat STANAG 4107 - Acceptarea mutuală a asigurării guvernamentale a calității și utilizarea documentelor NATO referitoare la asigurarea calității.Publicațiile AQAP cer furnizorului să prezinte dovezi obiective că el are stabilit și menține un sistem de management al calității adecvat contractului. Sistemul trebuie să conțină elementele necesare pentru a convinge achizitorul că produsele îndeplinesc cerințele contractuale. Publicațiile AQAP de tip contractual sunt utilizate de personalul cu responsabilități în pregătirea contractului, realizarea sa, supravegherea și/sau evaluarea conformității cu AQAP a sistemului de management al calității al furnizorului. Ele contribuie, de asemenea, la interpretarea comună a cerințelor de către furnizor, de către personalul cu asigurarea guvernamentală a calității (GQA) și de către autoritățile naționale de asigurare a calității (NQAA) (pentru România este DGArm) atunci când se realizează GQA conform prevederilor STANAG 4107.Evaluarea, certificarea și supravegherea furnizorilor de echipamente cu destinație militarăConform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.073/1996, MApN organizează și efectuează evaluarea și certificarea calității atât la furnizorul comun al forțelor armate, cât și la furnizorul său specific prin Organismul Militar de Certificare, Acreditare și Supraveghere (OMCAS), constituit în cadrul DGArm.DGArm reprezintă autoritatea națională privind asigurarea calității produselor și serviciilor achiziționate de MApN.DGArm sprijină, prin Organismul Militar de Certificare, Acreditare și Supraveghere (OMCAS), aplicarea de către furnizori a Publicațiilor NATO de asigurare a calității din seria AQAP sau echivalente, prin evaluarea acestora, întocmirea și publicarea unei liste cu furnizorii selectați și calificați care îndeplinesc aceste cerințe.Activitatea OMCAS se desfășoară în conformitate cu Normele specifice de evaluare și certificare în vigoare, Standardele internaționale din seria 2000 și cu Publicațiile NATO de asigurare a calității - AQAP.Contractele de achiziție publică a sistemelor și echipamentelor destinate înzestrării vor fi atribuite doar acelor furnizori care fac dovada obiectivă că vor îndeplini cerințele contractuale referitoare la calitate. Pentru asigurarea calității în întreprinderile furnizorului pot fi utilizați reprezentanții cu asigurarea calității ai DGArm.Reprezentantul cu asigurarea calității la furnizor trebuie să urmărească îndeplinirea următoarelor cerințe:a) furnizorul principal (integratorul) și subfurnizorii de sisteme de arme, muniții, senzori, echipamente de comunicație și informatică, software trebuie să aibă implementate/certificate sisteme de management al calității conform standardului ISO 9001 sau echivalent. Suplimentar față de cerințele standardului ISO 9001 sau echivalent, furnizorul principal și subfurnizorii mai sus menționați trebuie să îndeplinească cerințele din AQAP 2110 și AQAP 2210;b) furnizorul principal și subfurnizorii trebuie să permită supravegherea asigurării calității la sediile acestora, conform AQAP 2070, de către reprezentanții cu asigurarea calității și/sau reprezentanții achizitorului, direct sau prin delegare, conform STANAG 4107, pe parcursul derulării contractului. Planul de supraveghere a asigurării calității va constitui anexă la contract;c) furnizorul principal trebuie să introducă în contractele cu subfurnizorii săi cerințele referitoare la calitate, conform capitolului 9 din AQAP 2110 „Accesul la furnizor și subfurnizori și susținerea activităților de supraveghere a asigurării calității“, cel puțin în cazul componentelor critice ale sistemului/produsului care sunt subcontractate;d) furnizorul principal trebuie să introducă în contractele cu subfurnizorii săi cerințe privind transmiterea unui certificat de conformitate (CoC), întocmit conform modelului prezentat în anexa B din AQAP 2070, odată cu livrarea componentelor aprovizionate;e) furnizorul principal trebuie să transmită achizitorului, odată cu livrarea sistemului/produsului, un certificat de conformitate (CoC), întocmit conform modelului prezentat în anexa B din AQAP 2070, precum și fotocopii ale certificatelor de conformitate primite de la subfurnizorii săi care îi livrează componente critice;f) furnizorul principal trebuie să întocmească, conform prevederilor AQAP 2105-SRD.1, după semnarea contractului, o serie de documente pentru asigurarea calității: Planul de calitate, Planul de management al riscurilor, Planul de management al programului, Planul de management al ingineriei software, Planul de acceptanță. Aceste documente sunt analizate și avizate de către reprezentanții MApN.Referitor la difuzarea informațiilor și derularea contractelor MApNActivitățile de derulare a contractelor/acordurilor-cadru sau a acordurilor guvern la guvern atribuite destinate înzestrării MApN țin seama de toate informațiile relevante și credibile care ar putea presupune riscuri ce necesită supraveghere de către MApN și se realizează prin structura specializată din cadrul autorității contractante.Structurile DGArm cu atribuții în domeniul managementului programelor de înzestrare, managementului contractelor, cu respectarea legislației în vigoare aplicabile, asigură informații cu caracter public privind auditurile, verificările sau evaluările operațiilor contractuale ale sistemelor sau performanțelor, pentru activitățile tehnice și de achiziție ale MApN.Referitor la considerații de mediu, de siguranță și de sănătateSPI include și o evaluare privind protecția mediului și protecția personalului pentru boli profesionale și accidente.Evaluarea descrie strategia pentru satisfacerea pe timpul derulării programului de înzestrare a cerințelor pe această linie.Referitor la strategia de testare și evaluareSe vor preciza elementele principale, în funcție de soluțiile de contractare aplicabile, corelate cu tipul programului de înzestrare.Referitor la modul de realizare și asigurare a suportului logistic integratSe detaliază modul de realizare a componentelor suportului logistic integrat pentru echipamentele din programul de înzestrare. Se specifică sursele de asigurare a componentelor suportului logistic integrat.Referitor la garanțiiLegislația națională autorizează utilizarea garanțiilor în producția sistemelor de armament și care se aplică cerințelor esențiale de performanță, precum și proiectării și fabricației, materialelor și execuției îngrijite. Structurile DGArm cu atribuții în domeniul managementului programelor de înzestrare și managementului contractelor întreprind demersurile necesare pentru includerea cerințelor de garanție în contractele aferente programelor de înzestrare.Referitor la propuneri pentru Consiliul de AchizițiiSe vor formula propunerile care se vor supune aprobării/avizării Consiliului de Achiziții.
  ----