METODOLOGIE din 31 august 2020de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 25 septembrie 2020    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 5.460 din 31 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 875 din 25 septembrie 2020.
     +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează modul de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru cei ai claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, proveniți din învățământul liceal de stat și particular.  +  Articolul 2În anul școlar 2020-2021, înscrierea candidaților și susținerea examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică de către elevii claselor a XII-a cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și de către elevii claselor a XII-a cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către elevii claselor a XII-a cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, proveniți din învățământul liceal de stat și particular, se desfășoară în perioada 10-31 mai 2021. (la 28-04-2021, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.663 din 14 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 28 aprilie 2021 )  +  Articolul 2^1În anul școlar 2022-2023, înscrierea candidaților și susținerea examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică de către elevii claselor a XII-a cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și de către elevii claselor a XII-a cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către elevii claselor a XII-a cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, proveniți din învățământul liceal de stat și particular, se desfășoară în perioada 1 mai-23 iunie 2023. (la 30-05-2023, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 4.323 din 29 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 30 mai 2023 )  +  Articolul 3Atestatul de competență lingvistică este actul de studii prin care se confirmă competențele lingvistice dobândite de absolvenții unităților de învățământ liceal, cursuri de zi. Acesta se eliberează elevilor claselor menționate la art. 1, care au promovat probele de specialitate prevăzute la art. 8. (la 28-04-2021, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.663 din 14 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 28 aprilie 2021 )  +  Articolul 4(1) Candidații din unitățile de învățământul de stat și particular susțin probele pentru obținerea atestatului de competență lingvistică într-un centru de examen organizat astfel:a) pentru unitățile de învățământ de nivel liceal acreditate, care au în planul de școlarizare clase cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv și bilingv, clase cu predare în limbile minorităților sau clase cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, în unitatea respectivă;b) pentru unitățile de învățământ autorizate provizoriu, înființate conform legii, care au în planul de școlarizare clase cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv și bilingv, clase cu predare în limbile minorităților sau clase cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, într-un centru de examen aparținând învățământului de stat, prevăzut la lit. a), stabilit de către inspectoratul școlar județean/al municipiului București (ISJ/ISMB).(2) Candidații proveniți din unitățile de învățământul de stat și particular pot susține probele pentru obținerea atestatului de competență lingvistică fără taxă, de două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiționate de achitarea unei taxe de examen.(3) Taxa prevăzută la alin. (2) este stabilită de fiecare inspectorat școlar. La stabilirea cuantumului taxei se iau în calcul toate cheltuielile per candidat. (la 28-04-2021, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.663 din 14 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 28 aprilie 2021 )  +  Articolul 5Examenul prevăzut la art. 1 se organizează și se desfășoară la nivelul unității de învățământ liceal desemnate centru de examen, la care sunt înscriși elevii care susțin examenul pentru obținerea atestatului de competență lingvistică, cu respectarea prevederilor art. 4. (la 28-04-2021, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.663 din 14 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 28 aprilie 2021 )  +  Articolul 6(1) La nivelul fiecărei unități de învățământ liceal de stat și particular acreditat, care au în planul de școlarizare clase cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv și bilingv, clase cu predare în limbile minorităților sau clase cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, se constituie, prin decizie internă, Comisia pentru organizarea și desfășurarea probelor din cadrul examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică/atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar, alcătuită din:a) președinte - directorul/directorul adjunct al unității de învățământ (fără drept de evaluare/examinare și notare);b) membri:– profesori de specialitate - limba modernă/limba maternă la care se solicită atestarea, de regulă din aceeași unitate de învățământ în care învață elevii, cu drept de examinare/evaluare și notare;– un cadru didactic/didactic auxiliar/nedidactic desemnat responsabil cu respectarea normelor de protecție a muncii și a normelor sanitare legal prevăzute de către membrii comisiei (fără drept de evaluare/examinare și notare);c) secretar - responsabilul catedrei de specialitate din unitatea de învățământ respectivă (fără drept de evaluare/examinare și notare). (la 28-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.663 din 14 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 28 aprilie 2021 ) (2) În vederea organizării și desfășurării probelor din cadrul examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică/atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar, comisia prevăzută la alin. (1) îndeplinește următoarele atribuții: a) organizează, coordonează și răspunde de desfășurarea probelor din cadrul examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică/atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar; b) stabilește graficul de desfășurare a probelor; c) centralizează și gestionează proiectele depuse la secretariatul unității de învățământ de către elevii care se înscriu pentru susținerea probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică/atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar; d) elaborează subiectele și baremele de evaluare și notarea aferente pentru proba scrisă prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. c), conform programei școlare în vigoare; e) organizează subcomisiile formate din câte 2 membri examinatori/evaluatori pentru examinarea candidaților și evaluarea și notarea proiectelor acestora; f) afișează rezultatele probelor la finalizarea etapei de examinare/evaluare. Informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor sunt: numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele candidatului, județul de proveniență/municipiul București, unitatea de învățământ de proveniență și rezultatul obținut la probe. Aceste informații se afișează în format letric și electronic la nivelul unității de învățământ, fiind menținute timp de o lună;g) stochează/arhivează datele personale ale elevilor pe perioada evaluării portofoliilor și, ulterior, conform prevederilor legale în vigoare.(3) Fiecare unitate de învățământ liceal își elaborează propria procedură de organizare și desfășurare a probelor din cadrul examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru cei ai claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, în baza prevederilor prezentei metodologii.  +  Articolul 7(1) Înscrierea candidaților pentru obținerea atestatului se face la secretariatul unității de învățământ la care elevul este înscris sau pe care l-a absolvit (în cazul candidaților din seriile anterioare), în prima săptămână a lunii mai.(2) Pentru înscrierea în vederea obținerii atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulativ:a) să fi efectuat asistențe la ore/să fi susținut ore la disciplina Limba modernă la care solicită atestarea în cadrul practicii pedagogice; (la 28-04-2021, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 7 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.663 din 14 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 28 aprilie 2021 ) b) să aibă media generală minimum 8 (opt) la limba modernă studiată pe parcursul ciclului liceal pentru care solicită atestarea. (3) La momentul înscrierii, în funcție de scenariul de funcționare a unității de învățământ - centru de examen:a) în cazul în care elevii se înscriu online, transmit la adresa de e-mail a unității de învățământ cererea de înscriere și documentele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) sau la alin. (2) lit. a), semnate și scanate;b) în cazul în care elevii se înscriu prin prezență fizică, aceștia depun la secretariatul unității de învățământ - centru de examen cererea de înscriere și documentele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) sau la alin. (2) lit. a), semnate. (la 28-04-2021, Alineatul (3) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.663 din 14 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 28 aprilie 2021 )  +  Articolul 8(1) Pentru candidații din clasele cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru candidații claselor cu predare în limbile minorităților, probele pentru obținerea atestatului de competență lingvistică constau în:a) elaborarea unui proiect de 8-10 pagini, pe o temă de cultură și civilizație, pregătit sub îndrumarea profesorului de limba modernă care predă la clasa la care este școlarizat candidatul, care să reflecte una dintre temele din programa școlară de cultură și civilizație stabilite de catedra de specialitate din unitatea de învățământ;b) prezentarea, în format PowerPoint, a proiectului, stocată pe un dispozitiv de tip CD/DVD/USB-stick.(2) Pentru candidații provenind de la clasele cu profil pedagogic, probele pentru obținerea atestatului pentru predarea unei limbi moderne constau în:a) susținerea unei lecții la grupe/clase din învățământul preșcolar sau primar la limba modernă pentru care se solicită atestarea, în baza unui proiect didactic, care va fi stocat pe un dispozitiv tip CD/DVD/USB-stick și depus la înscrierea pentru obținerea atestatului pentru predarea unei limbi moderne;b) echivalarea probei scrise cu media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu (IX-XII) la limba modernă la care se solicită atestarea. (la 28-04-2021, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.663 din 14 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 28 aprilie 2021 )  +  Articolul 9(1) Probele sunt evaluate separat, de către doi profesori evaluatori - membri ai comisiei de examen. (la 28-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.663 din 14 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 28 aprilie 2021 ) (2) Fiecare profesor evaluator va acorda câte un punctaj cuprins între 10 și 100 de puncte, pe baza criteriilor de evaluare prezentate în anexa nr. 2 la ordin. Diferența dintre punctajele acordate la proba scrisă de către cei 2 profesori evaluatori nu poate depăși 10 puncte.  +  Articolul 10(1) Pentru candidații provenind de la clasele cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru cei provenind de la clasele cu predare în limbile minorităților, media finală pentru evaluarea proiectului este media aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, la probele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) și b), note care se obțin prin transformarea punctelor de la 10 la 100 în note de la 1 la 10.(2) Media pentru promovarea examenului și obținerea atestatului de competență lingvistică este 7 (șapte). (la 28-04-2021, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.663 din 14 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 28 aprilie 2021 )  +  Articolul 11(1) Pentru candidații provenind de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, nota finală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei notelor acordate de fiecare evaluator pentru proiectul didactic prevăzut la art. 8 alin. (2) lit. a) și a notei obținute în urma echivalării probei scrise cu media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu (IX-XII) la limba modernă la care se solicită atestarea.(2) Media pentru promovarea probelor și obținerea atestatului de competență lingvistică este 8 (opt). (la 28-04-2021, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 3.663 din 14 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 28 aprilie 2021 )  +  Articolul 12Nu se admit contestații la niciuna dintre probe.  +  Articolul 13Atestatul de competență lingvistică se eliberează de către unitatea de învățământ liceal - centru de examen, în care au fost susținute probele, după absolvirea de către candidați a clasei a XII-a. (la 28-04-2021, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 3.663 din 14 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 28 aprilie 2021 )  +  Articolul 14Eliberarea atestatului de competență lingvistică nu este condiționată de promovarea examenului național de bacalaureat.  +  Articolul 15Documentele aferente susținerii probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică de către candidații provenind de la clasele cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și de către cei ai claselor cu predare în limbile minorităților, precum și pentru cei provenind de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, inclusiv proiectele elevilor, se arhivează și se păstrează pe o perioadă de 2 ani. (la 28-04-2021, Articolul 15 a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.663 din 14 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 28 aprilie 2021 ) -----