ORDIN nr. 5.460 din 31 august 2020privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 25 septembrie 2020  Având în vedere:– prevederile art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 77 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Criteriile de evaluare a probelor sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.422/2020 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, pentru anul școlar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 29 mai 2020.  +  Articolul 3Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 31 august 2020.Nr. 5.460.  +  Anexa nr. 1 METODOLOGIEde organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de cătreabsolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare  +  Anexa nr. 2
  CRITERII
  pentru evaluarea proiectului/proiectului didactic
  1. Redactarea proiectului/proiectului didactic (la 28-04-2021, Partea introductivă a punctului 1 din Anexa nr. 2 a fost modificată de Pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 3.663 din 14 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 28 aprilie 2021 ) a) argumentarea/motivarea temei alese de către candidat - 10 puncte; b) utilizarea corectă a elementelor de semantică/lexic/morfosintaxă în redactarea proiectului/proiectului didactic - 20 de puncte; c) respectarea structurii proiectului/proiectului didactic propus - 5 puncte;d) coerență în structura proiectului/proiectului didactic - 10 puncte;e) elemente de creativitate în elaborarea proiectului - 5 puncte.2. Prezentarea, în format PowerPoint, a proiectului prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 1 la ordin (la 28-04-2021, Partea introductivă a punctului 2 din Anexa nr. 2 a fost modificată de Pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 3.663 din 14 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 28 aprilie 2021 ) a) capacitatea de a argumenta - 5 puncte; b) capacitatea de a sintetiza ideile principale - 5 puncte;c) capacitatea de a ilustra ideile principale cu exemple adecvate - 5 puncte; (la 28-04-2021, Litera c, pct. 2 din Anexa nr. 2 a fost modificată de Pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 3.663 din 14 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 28 aprilie 2021 ) d) capacitatea de a evidenția aspecte particulare - 5 puncte;e) capacitatea de a exprima o viziune proprie/un mesaj propriu - 5 puncte;f) corectitudine lingvistică (corectitudine morfosintactică, adecvarea lexicului) - 10 puncte; g) creativitate în prezentarea proiectului - 5 puncte.Se acordă 10 puncte din oficiu.
  -----