ORDONANȚA nr. 121 din 28 august 1998 privind răspunderea materială a militarilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 29 august 1998  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și ale art. 1 pct. 7 lit. f) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Militarii sunt obligați să apere patrimoniul forțelor armate ale României.  +  Articolul 2Răspunderea materială este angajată, în condițiile prezentei ordonanțe, pentru pagubele în legătura cu formarea, administrarea și gestionarea resurselor financiare și materiale, provocate de militari din vina acestora și în legătura cu îndeplinirea serviciului militar sau a atribuțiilor de serviciu în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Protecție și Paza, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Ministerului Justiției.  +  Articolul 3Militarii răspund material, indiferent dacă, după producerea pagubei, mai au sau nu calitatea de militar.  +  Articolul 4Răspunderea materială este angajată atât pentru militarii care au fost însărcinați legal cu atribuții privind formarea, administrarea și gestionarea resurselor financiare și materiale, cât și pentru cei care le-au îndeplinit numai în fapt.  +  Articolul 5Militarii răspund material pentru pagubele produse, din vina lor și în legătura cu îndeplinirea serviciului militar, terțelor persoane fizice sau juridice, la a căror reparare a fost obligată instituția publică de care aceștia aparțin.  +  Articolul 6(1) Militarii nu răspund material:a) pentru pierderile inerente produse în executarea misiunilor ori în procesul pregătirii pentru lupta, în activitățile de producție și gospodărești, care se încadrează în limitele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;b) pentru pagubele produse din cauze care nu puteau fi prevăzute și înlăturate;c) pentru pagubele generate de riscul normal al serviciului sau de forță majoră;d) pentru pagubele produse în executarea ordinului comandantului sau șefului unității, caz în care răspunderea materială revine acestuia.(2) Se exceptează de la prevederile lit. d) militarii care, având posibilitatea de a înlătura parțial sau total urmările păgubitoare ale ordinului primit, nu au raportat în scris, în termen de 24 de ore de la înapoierea din misiune și nu au luat, din neglijența sau rea-credința, măsuri pentru evitarea pagubei, cazuri în care răspund împreună cu comandanții sau cu șefii unităților.  +  Articolul 7Prin termenul militari, în sensul prezentei ordonanțe, se înțelege: militari în termen, militari cu termen redus, rezerviști concentrați sau mobilizați, elevi și studenți ai instituțiilor militare de învățământ, militari angajați pe baza de contract și cadre militare.  +  Articolul 8(1) Prin pregătire de lupta în cadrul Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Protecție și Paza, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Ministerului Justiției, în sensul prezentei ordonanțe, se înțelege și activitățile de serviciu operative.(2) Conducătorii instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) vor stabili prin ordin misiunile și atribuțiile de serviciu care sunt considerate operative.  +  Articolul 9Prevederile prezentei ordonanțe se aplica și militarilor aflați în misiune în afară granițelor tarii, precum și salariaților civili din structura instituțiilor publice prevăzute la art. 2.  +  Articolul 10Valorile pentru care se stabilește răspunderea potrivit prezentei ordonanțe sunt cele aflate în proprietatea, administrarea, folosința sau deținerea, chiar temporară, a instituțiilor publice prevăzute la art. 2.  +  Capitolul II Răspunderea materială  +  Articolul 11(1) În stabilirea răspunderii materiale conform prezentei ordonanțe, prejudiciul ce trebuie reparat nu cuprinde foloasele nerealizate de instituția publică păgubită.(2) Pentru paguba produsă printr-o fapta ce constituie infracțiune, răspunderea se stabilește de instanțele judecătorești, potrivit legii penale.  +  Articolul 12Răspunderea materială a militarilor este angajată în cazul producerii unor pagube, după cum urmează:A. În sarcina gestionarilor, pentru pagubele produse de aceștia în propria gestiune, sau:a) când, potrivit dispozițiilor legale, atribuțiile au fost exercitate de un delegat al lor sau de o comisie și se constata o paguba, dacă nu se face dovada că aceasta s-a produs în absenta gestionarului;b) când au primit bunuri în cantități mai mici decât cele înscrise în documentele însoțitoare sau cu vicii aparente, fără să fi întocmit proces-verbal de constatare;c) când nu au solicitat, în scris, asistență tehnica de specialitate la primirea bunurilor, deși aceasta era necesară.B. În sarcina militarilor, pentru pagubele produse atunci când primesc, transporta, păstrează și eliberează bunuri materiale și valori, fără a avea calitatea de gestionari în înțelesul legii.C. În sarcina comandanților sau șefilor unităților, când:a) nu au asigurat gestionarilor, la solicitarea în scris a acestora, în cazurile prevăzute de lege, asistență tehnica de specialitate la primirea, transportul, depozitarea, inventarierea și distribuirea bunurilor materiale și a altor valori;b) nu au luat măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor sesizate în scris de către gestionari;c) s-au substituit gestionarilor în exercitarea atribuțiilor acestora;d) au dat gestionarilor sau altor militari care răspund de bunuri materiale ordine ilegale sau greșite care au condus la producerea de pagube;e) au rezultat pagube, ca urmare a nevalorificării drepturilor la despăgubiri pentru cauzarea de prejudicii;f) pagubele au rezultat din neurmărirea unor sume cuvenite din orice cauza și pentru care exista titlu executoriu;g) nu au luat măsuri de siguranța necesare pentru păstrarea în bune condiții a bunurilor materiale și a altor valori.D. În sarcina autorului faptei, când pagubele sunt produse în alte situații decât cele prevăzute la art. 6 alin. (1).E. În sarcina persoanei vinovate, dacă fapta prin care paguba a fost pricinuită constituie infracțiune.  +  Articolul 13(1) Pentru pagubele produse unității militare în procesul pregătirii pentru lupta, militarii răspund material, în limita a trei solde lunare nete, calculate la data constatării pagubei.(2) Partea din paguba care depășește cuantumul imputabil prevăzut la alin. (1) se scade din evidenta contabila a unității militare păgubite.  +  Articolul 14(1) Membrii formațiunilor de protecție civilă, precum și comandanții formațiunilor de pregătire premilitară a tineretului pentru apărare răspund material, în limita a trei salarii medii pe economie, pentru pagubele produse asupra materialelor aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naționale, date în folosința pentru instruire și pentru îndeplinirea misiunilor ordonate.(2) Salariul mediu pe economie ce se va lua în calcul la stabilirea răspunderii materiale este cel realizat în luna în care s-a constatat paguba.(3) Partea din paguba care depășește cuantumul imputabil prevăzut la alin. (1) se scade din evidenta contabila a unității militare.  +  Articolul 15(1) Dacă paguba a fost cauzată de mai mulți militari, răspunderea materială a fiecăruia se stabilește ținându-se seama de măsura în care a contribuit la producerea ei.(2) Când nu se poate determina în ce măsura a contribuit fiecare la producerea pagubei, răspunderea materială a militarilor implicați se stabilește proporțional cu solda netă de la data constatării pagubei.(3) În gestiunile în care manipularea bunurilor se face în colectiv sau în schimburi succesive, fără predarea gestiunii între schimburi, răspunderea materială se stabilește proporțional cu timpul lucrat de fiecare gestionar de la ultima inventariere a bunurilor.  +  Articolul 16Pagubele produse de militarii în termen, militarii cu termen redus, elevii și studenții instituțiilor militare de învățământ și de elevii liceelor militare, prin pierderea și degradarea bunurilor, ca urmare a folosirii lor în procesul pregătirii pentru lupta sau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pot fi date la scădere din evidenta contabila de comandantul sau șeful eșalonului superior al unității păgubite, dacă acesta apreciază, după o temeinică cercetare, că nu este cazul să se stabilească răspunderea materială. În aceasta situație dispune sau, după caz, propune să fie scăzute din evidenta contabila a unității.  +  Articolul 17În situația în care cheltuielile de cercetare, de stabilire a răspunderii materiale și de recuperare a pagubelor produse de persoanele prevăzute la art. 16 depășesc cuantumul pagubei efective, aceasta se scade din evidenta contabila a unității.  +  Articolul 18Competenta pentru aprobarea scăderii din evidenta contabila a pagubelor produse în condițiile art. 6 alin. (1) lit. a), b) și c), ale art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (3), art. 16 și ale 17 se stabilesc prin instrucțiuni aprobate de conducătorii instituțiilor publice prevăzute la art. 2.  +  Articolul 19În cazul constatării insolvabilității autorului direct al prejudiciului, răspund, în limita valorii pagubei de recuperat, militarii vinovați de:a) nerespectarea prevederilor legale privind angajarea sau numirea în funcția de gestionar, precum și de neconstituire a garanțiilor de către gestionari;b) neluarea măsurilor de înlocuire a gestionarilor sau a persoanelor care gestionează bunuri materiale, fără a fi gestionari în înțelesul legii, deși li s-a adus la cunoștința, în scris și motivat, că nu își îndeplinesc atribuțiile în mod corespunzător;c) neefectuarea inventarierilor la termenele și în condițiile legii, dacă prin aceasta s-ar fi putut evita producerea pagubei;d) neluarea sau luarea cu întârziere a măsurilor de recuperare a pagubelor, prin constituirea ca parte civilă, neemiterea deciziei de imputare sau a altor măsuri asiguratorii;e) nerespectarea oricărei atribuții de serviciu, dacă, fără încălcarea acesteia, paguba nu s-ar fi produs.  +  Articolul 20(1) Militarii care au încasat sume nedatorate sunt obligați să le restituie; dacă au primit bunuri care nu li se datorau și care nu mai pot fi restituite în natura sau le-au fost prestate servicii la care nu erau îndreptățiți, sunt obligați să plătească contravaloarea lor, calculată în condițiile legii.(2) Contravaloarea bunurilor distribuite peste drepturile legale militarilor în termen, elevilor liceelor militare, elevilor și studenților militari, precum și minorilor din centrele de reeducare, arestaților preventiv și condamnaților se recuperează de la cei din vina cărora s-a produs paguba.  +  Articolul 21(1) Instituțiile publice prevăzute la art. 2 sunt obligate să îi despăgubească pe militarii care au suferit din culpa unității un prejudiciu material în timpul îndeplinirii obligațiilor militare și în legătura cu acestea.(2) În cazul decesului militarului căruia i se cuvin despăgubiri, acestea vor fi acordate urmașilor legali.(3) Sumele plătite ca despăgubiri se vor recupera de la persoanele vinovate de producerea pagubei, în condițiile prezentei ordonanțe.  +  Capitolul III Stabilirea și recuperarea pagubelor  +  Articolul 22(1) Comandantul sau șeful unității care a constatat sau a luat cunoștința de producerea unei pagube dispune, în scris, de îndată, efectuarea cercetării administrative.(2) Cercetarea prevăzută la alin. (1) se face de către comisia de cercetare administrativă din unitatea în care s-a produs paguba sau de la eșaloanele superioare ori de organele de control specializate.  +  Articolul 23(1) Termenul pentru efectuarea cercetării administrative și înregistrarea actului de cercetare este de cel mult 60 de zile de la data când comandantul sau șeful unității a constatat sau a luat cunoștința de producerea pagubei.(2) Pentru motive temeinic justificate, la cerere, comandantul sau șeful eșalonului superior poate prelungi acest termen cu cel mult 60 de zile, prin ordin scris.(3) În toate situațiile, cercetarea împrejurărilor în care s-a produs paguba se face cu chemarea și ascultarea celor în cauza, pentru explicații scrise și prezentarea de probe în apărare.  +  Articolul 24(1) Răspunderea materială a militarilor pentru pagubele produse instituțiilor publice prevăzute la art. 2 poate fi stabilită numai în cazul în care acestea au fost constatate în cel mult 3 ani de la data producerii lor.(2) Obligarea la restituirea sumelor încasate fără drept, a contravalorii bunurilor ori serviciilor nedatorate, se poate face numai în cazurile în care paguba a fost constatată în cel mult un an de la data primirii sumelor sau bunurilor ori de când au beneficiat de serviciile nedatorate. În cazul constatării pagubei după un an de la data primirii sumelor sau bunurilor ori a beneficierii de serviciile nedatorate, dar nu mai târziu de 3 ani de la aceasta data, răspunderea materială se va stabili în sarcina celor din vina cărora s-a produs paguba.(3) Când persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) sunt cadre militare, militari angajați pe baza de contract sau salariați civili și nu au fost de buna-credința, ele vor fi obligate la restituirea sumelor sau la plata contravalorii bunurilor ori a serviciilor nedatorate, dacă paguba a fost constatată în cel mult 3 ani de la data primirii sumelor, bunurilor ori a prestării serviciilor nedatorate.(4) Termenele prevăzute de prezentul articol sunt termene de decădere.  +  Articolul 25Încetat efecte juridice.La 24-03-2023 Articolul 25 din Capitolul III și-a încetat aplicabilitatea potrivit punctului 1 din DECIZIA nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 07 februarie 2023 Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 25, 27-43 și 47 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 7 februarie 2023 - 23 martie 2023, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 24 martie 2023, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 26Acoperirea pagubelor, precum și restituirea sumelor sau plata contravalorii bunurilor ce nu mai pot fi restituite în natura ori a serviciilor nedatorate, recunoscute, se fac prin angajament de plata, în scris, al celui în cauza. În acest caz angajamentul de plata constituie titlu executoriu de la data semnării acestuia.  +  Articolul 27Încetat efecte juridice.La 24-03-2023 Articolul 27 din Capitolul III și-a încetat aplicabilitatea potrivit punctului 1 din DECIZIA nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 07 februarie 2023 Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 25, 27-43 și 47 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 7 februarie 2023 - 23 martie 2023, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 24 martie 2023, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 28Încetat efecte juridice.La 24-03-2023 Articolul 28 din Capitolul III și-a încetat aplicabilitatea potrivit punctului 1 din DECIZIA nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 07 februarie 2023 Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 25, 27-43 și 47 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 7 februarie 2023 - 23 martie 2023, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 24 martie 2023, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 29Încetat efecte juridice.La 24-03-2023 Articolul 29 din Capitolul III și-a încetat aplicabilitatea potrivit punctului 1 din DECIZIA nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 07 februarie 2023 Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 25, 27-43 și 47 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 7 februarie 2023 - 23 martie 2023, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 24 martie 2023, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Capitolul IV Căile de atac  +  Articolul 30Încetat efecte juridice.La 24-03-2023 Articolul 30 din Capitolul IV și-a încetat aplicabilitatea potrivit punctului 1 din DECIZIA nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 07 februarie 2023 Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 25, 27-43 și 47 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 7 februarie 2023 - 23 martie 2023, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 24 martie 2023, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 31Încetat efecte juridice.La 24-03-2023 Articolul 31 din Capitolul IV și-a încetat aplicabilitatea potrivit punctului 1 din DECIZIA nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 07 februarie 2023 Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 25, 27-43 și 47 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 7 februarie 2023 - 23 martie 2023, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 24 martie 2023, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 32Încetat efecte juridice.La 24-03-2023 Articolul 32 din Capitolul IV și-a încetat aplicabilitatea potrivit punctului 1 din DECIZIA nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 07 februarie 2023 Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 25, 27-43 și 47 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 7 februarie 2023 - 23 martie 2023, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 24 martie 2023, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 33Încetat efecte juridice.La 24-03-2023 Articolul 33 din Capitolul IV și-a încetat aplicabilitatea potrivit punctului 1 din DECIZIA nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 07 februarie 2023 Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 25, 27-43 și 47 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 7 februarie 2023 - 23 martie 2023, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 24 martie 2023, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 34Încetat efecte juridice.La 24-03-2023 Articolul 34 din Capitolul IV și-a încetat aplicabilitatea potrivit punctului 1 din DECIZIA nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 07 februarie 2023 Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 25, 27-43 și 47 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 7 februarie 2023 - 23 martie 2023, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 24 martie 2023, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 35Încetat efecte juridice.La 24-03-2023 Articolul 35 din Capitolul IV și-a încetat aplicabilitatea potrivit punctului 1 din DECIZIA nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 07 februarie 2023 Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 25, 27-43 și 47 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 7 februarie 2023 - 23 martie 2023, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 24 martie 2023, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 36Încetat efecte juridice.La 24-03-2023 Articolul 36 din Capitolul IV și-a încetat aplicabilitatea potrivit punctului 1 din DECIZIA nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 07 februarie 2023 Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 25, 27-43 și 47 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 7 februarie 2023 - 23 martie 2023, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 24 martie 2023, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 37Încetat efecte juridice.La 24-03-2023 Articolul 37 din Capitolul IV și-a încetat aplicabilitatea potrivit punctului 1 din DECIZIA nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 07 februarie 2023 Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 25, 27-43 și 47 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 7 februarie 2023 - 23 martie 2023, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 24 martie 2023, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 38Încetat efecte juridice.La 24-03-2023 Articolul 38 din Capitolul IV și-a încetat aplicabilitatea potrivit punctului 1 din DECIZIA nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 07 februarie 2023 Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 25, 27-43 și 47 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 7 februarie 2023 - 23 martie 2023, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 24 martie 2023, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 39Încetat efecte juridice.La 24-03-2023 Articolul 39 din Capitolul IV și-a încetat aplicabilitatea potrivit punctului 1 din DECIZIA nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 07 februarie 2023 Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 25, 27-43 și 47 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 7 februarie 2023 - 23 martie 2023, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 24 martie 2023, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 40Încetat efecte juridice.La 24-03-2023 Articolul 40 din Capitolul IV și-a încetat aplicabilitatea potrivit punctului 1 din DECIZIA nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 07 februarie 2023 Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 25, 27-43 și 47 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 7 februarie 2023 - 23 martie 2023, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 24 martie 2023, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 41Încetat efecte juridice.La 24-03-2023 Articolul 41 din Capitolul IV și-a încetat aplicabilitatea potrivit punctului 1 din DECIZIA nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 07 februarie 2023 Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 25, 27-43 și 47 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 7 februarie 2023 - 23 martie 2023, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 24 martie 2023, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 42Încetat efecte juridice.La 24-03-2023 Articolul 42 din Capitolul IV și-a încetat aplicabilitatea potrivit punctului 1 din DECIZIA nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 07 februarie 2023 Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 25, 27-43 și 47 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 7 februarie 2023 - 23 martie 2023, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 24 martie 2023, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 43Încetat efecte juridice.La 24-03-2023 Articolul 43 din Capitolul IV și-a încetat aplicabilitatea potrivit punctului 1 din DECIZIA nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 07 februarie 2023 Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 25, 27-43 și 47 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 7 februarie 2023 - 23 martie 2023, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 24 martie 2023, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Capitolul V Dispoziții speciale  +  Articolul 44Dacă paguba produsă de persoanele prevăzute la art. 7, 9 și 14 este urmarea unei infracțiuni, dosarul cercetării administrative se trimite parchetului militar competent pentru a lua măsurile legale.  +  Articolul 45Când acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare sau deși a fost pusă în mișcare nu mai poate fi exercitată, iar parchetul militar a dispus clasarea cauzei, scoaterea de sub urmărire sau încetarea urmăririi penale, actul de soluționare se comunica unității militare de la care s-a primit sesizarea, în vederea luării măsurilor ce se impun.  +  Articolul 46(1) Dacă instanța de judecata pronunța achitarea pentru motivul că fapta nu este prevăzută de legea penală, încetarea procesului penal pentru lipsa plângerii prealabile, autorizării sau sesizării organului competent ori a altei condiții prevăzute de lege, precum și în cazul când exista autoritate de lucru judecat, unitatea militară stabilește răspunderea materială în sarcina celor vinovați, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.(2) În celelalte cazuri de achitare ori de încetare a procesului-penal, instanța judecătorească se pronunța și asupra acțiunii civile.(3) În cazul în care achitarea s-a pronunțat pentru motivul că fapta imputată nu exista ori nu a fost săvârșită de cel în cauza, nu pot fi acordate despăgubiri civile și nu vor fi stabilite răspunderi materiale.  +  Articolul 47Încetat efecte juridice.La 24-03-2023 Articolul 47 din Capitolul V și-a încetat aplicabilitatea potrivit punctului 1 din DECIZIA nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 07 februarie 2023 Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 25, 27-43 și 47 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 7 februarie 2023 - 23 martie 2023, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 24 martie 2023, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 48(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, conducătorii instituțiilor publice prevăzute la art. 2 emit instrucțiuni pe baza și în executarea acesteia.(2) Conducătorii instituțiilor publice prevăzute la art. 2, în termenul menționat la alineatul precedent, cu avizul Ministerului Finanțelor, elaborează instrucțiuni care stabilesc regulile de scădere a bunurilor materiale consumate sau uzate în procesul pregătirii pentru lupta sau în alte activități, declasarea și casarea materialelor, scăderea pierderilor din rebuturi, precum și scăzămintele procentuale pentru pierderile determinate de perisabilități, transport, depozitare, conservare, manipulare, transformare și modul în care se aplica aceste scăzăminte.
   +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 49Pentru pagubele produse înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, stabilirea răspunderii materiale a persoanelor vinovate, precum și recuperarea sumelor încasate fără drept, a contravalorii bunurilor și serviciilor nedatorate se fac potrivit prevederilor legale în vigoare la data producerii pagubei.  +  Articolul 50Evaluarea pagubelor se face, potrivit dispozițiilor legale, la data constatării acestora.  +  Articolul 51În situațiile neprevăzute de prezenta ordonanța se vor aplica dispozițiile legislației muncii și legislației civile.  +  Articolul 52(1) Prevederile prezentei ordonanțe intra în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.(2) Pe aceeași data Decretul nr. 207/1976 privind răspunderea materială a militarilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 63 din 5 iulie 1976, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul apărării naționale,
  Victor Babiuc
  Ministru de interne,
  Gavril Dejeu
  Ministru de stat,
  ministrul justiției,
  Valeriu Stoica
  p. Directorul Serviciului
  Român de Informații,
  general de divizie Vasile Lupu
  p. Directorul Serviciului
  de Informații Externe,
  general de divizie Alexandru Tănăsescu
  Directorul Serviciului
  de Protecție și Paza,
  Anghel Andreescu
  p. Directorul Serviciului
  de Telecomunicații Speciale,
  colonel inginer Mircea Anghel
  Ministrul muncii și
  protecției sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul finanțelor,
  Daniel Dăianu
  ------