ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 34 din 19 martie 2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 28 martie 2008  Având în vedere necesitatea creării cadrului legal pentru luarea de către România a măsurilor pentru oprirea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în calitate de stat membru al Uniunii Europene, cu privire la funcționarea numărului unic pentru apeluri de urgență 112, declanșată de Comisia Europeană,având în vedere necesitatea asigurării finanțării stabile de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru administrarea, operarea, întreținerea și dezvoltarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, inclusiv a celor de personal ale administratorului Sistemului național unic pentru apeluri de urgență,ținând cont că neadoptarea de măsuri prin ordonanță de urgență a Guvernului va periclita atât funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, cât și îndeplinirea obligațiilor asumate de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Sistemul național unic pentru apeluri de urgență, denumit în continuare SNUAU, este constituit și administrat de administratorul SNUAU, în scopul furnizării către cetățeni a Serviciului de urgență 112, care asigură preluarea și procesarea apelurilor și a celorlalte comunicații de urgență de la utilizatorii finali și, după caz, transmiterea acestora și/sau a informațiilor asociate către agențiile specializate de intervenție, sau al prelucrării lor și alertării directe a echipajelor de intervenție în vederea asigurării unei reacții imediate, uniforme și unitare pentru soluționarea urgențelor. (la 10-07-2022, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 2(1) Numărul european unic de urgență în rețelele publice de telefonie și alte comunicații electronice este 112. (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (2) Numărul unic pentru apelurile de urgență se apelează atunci când este necesară intervenția agențiilor specializate de intervenție, pentru asigurarea asistenței imediate în situații în care este periclitată viața, integritatea ori sănătatea cetățeanului, ordinea publică, proprietatea publică sau privată ori mediul.(2^1) Numărul unic pentru mesajele asociate apelurilor de urgență în rețelele publice de telefonie mobilă este 113. (la 11-06-2015, Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 132 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015. ) (2^2) Încetat efecte juridice. Notă
  Prin DECIZIA nr. 83 din 18 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 13 martie 2020, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 13 martie-26 aprilie 2020, dispozițiile alin. (2^2) al art. 2, introdus prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62/2019, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice incepând cu data de 27 aprilie 2020, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  (3) Sistemul tehnic implementat în România este E 112.(4) Apelurile și celelalte comunicații de urgență către numărul european unic de urgență 112 ori către alte numere naționale stabilite prin prezenta ordonanță de urgență și cele de la numărul european unic de urgență 112 ori de la alte numere naționale stabilite prin prezenta ordonanță de urgență, realizate către utilizatorul final, respectiv pentru determinarea și transmiterea informațiilor de localizare stabilite de prezenta ordonanță de urgență, sunt gratuite pentru utilizatorii finali, inclusiv pentru cei care utilizează serviciile de roaming pe teritoriul României, precum și pentru administratorul SNUAU. (la 10-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (4^1) Încetat efecte juridice. Notă
  Prin DECIZIA nr. 83 din 18 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 13 martie 2020, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 13 martie-26 aprilie 2020, dispozițiile alin. (4^1) al art. 2, introdus prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62/2019, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice incepând cu data de 27 aprilie 2020, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  (5) Mesajele asociate unor apeluri de urgență transmise către numărul 113 de persoane cu dizabilități de auz și/sau de vorbire sau cu afecțiuni auditive și/sau tulburări de vorbire dovedite de un document medical, înregistrate la administratorul SNUAU, precum si mesajele scurte transmise de la numărul 113 sunt gratuite. (la 10-07-2022, Alineatul (5) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (6) Transmiterea mesajelor tehnice standardizate scurte ce conțin informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal se realizează fără intervenția apelantului, către numărul unic 114. (la 04-04-2020, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 36 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 ) (7) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice mobile au obligația de a suporta atât costurile determinate de transmiterea la numărul 114 a mesajelor tehnice standardizate scurte ce conțin informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal, cât și costurile aferente traficului generat pe o conexiune de date de transmiterea informației de localizare obținute pe baza echipamentului terminal. (la 04-04-2020, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 36 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 )
   +  Articolul 3(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) agenții specializate de intervenție - structurile autorităților administrației publice care au rolul de intervenție imediată pentru soluționarea urgențelor în domeniile ambulanței, serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare (S.M.U.R.D.), poliției, jandarmeriei, serviciilor publice profesioniste și voluntare pentru situații de urgență, inclusiv S.M.U.R.D., contra terorismului, precum și alte structuri stabilite prin hotărâre a Guvernului;b) alertare falsă - alertarea intenționată a Serviciului de urgență 112 pentru determinarea alarmării sau intervenției agențiilor specializate de intervenție în mod nejustificat; (la 10-07-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) c) apel de urgență - orice apel către Serviciul de urgență 112 care necesită acțiunea agențiilor specializate de intervenție;c^1) comunicație de urgență - comunicare efectuată prin intermediul serviciilor de comunicații interpersonale între un utilizator final și PSAP cu scopul de a solicita și a primi ajutor de urgență din partea serviciilor de urgență; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) d) mesaj asociat unui apel de urgență - orice mesaj scurt (SMS) transmis ulterior unui apel de urgență, privind aceeași situație de urgență, către Serviciul de urgență 112 de o persoană cu dizabilități de auz și/sau vorbire înregistrată la administratorul SNUAU, care necesită acțiunea agențiilor specializate de intervenție;e) apelare abuzivă - apelarea repetată, cu rea intenție, a numărului 112, fără ca apelantul să justifice o stare care necesită acțiunea agențiilor specializate de intervenție, sau apelarea numărului 112 pentru a aduce injurii operatorilor;e^1) comunicație abuzivă - comunicarea repetată către Serviciul de urgență 112, realizată intenționat prin alte mijloace decât cele prevăzute la lit. e) și h), fără ca utilizatorul final să justifice o stare care necesită acțiunea agențiilor specializate de intervenție, sau comunicarea pentru a aduce injurii operatorilor; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) f) apel involuntar - apelarea numărului 112 din greșeală;f^1) comunicație involuntară - comunicarea efectuată către Serviciul de urgență 112, realizată fără intenție de către utilizatorul final, prin utilizarea altor mijloace decât apelarea; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) g) centru unic pentru apeluri de urgență sau «PSAP» - structură specializată în preluarea apelurilor și a celorlalte comunicații de urgență și/sau a informațiilor asociate, procesarea și transferul acestora și/sau a informațiilor asociate acestora către dispeceratele de urgență ale agențiilor specializate de intervenție, aflată în serviciu permanent și operată de administratorul SNUAU; (la 10-07-2022, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 7, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) g^1) cel mai adecvat PSAP - PSAP desemnat de către administratorul SNUAU pentru a prelua comunicațiile de urgență dintr-o anumită zonă sau comunicațiile de urgență de un anumit tip; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) h) mesaj abuziv - transmiterea repetată de mesaje scurte (SMS) către numărul 113, cu rea intenție, de către o persoană care nu este înregistrată la administratorul SNUAU sau transmiterea unui mesaj scurt (SMS) către numărul 113 pentru a aduce injurii operatorilor, precum și transmiterea repetată către numărul 114, cu rea intenție, a unor mesaje care nu respectă condițiile prevăzute la art. 2 alin. (6);i) dispecerat de urgență - structură specializată în preluarea apelurilor și a celorlalte comunicații de urgență primite prin centrul unic pentru apeluri de urgență și/sau a informațiilor asociate și în tratarea adecvată a acestora, aflată în serviciu permanent și operată de agențiile specializate de intervenție; (la 10-07-2022, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 9, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) j) dispeceratul integrat de urgență - structură specializată aflată în serviciu permanent, care, pe lângă preluarea și procesarea apelurilor și a celorlalte comunicații de urgență, precum și a informațiilor asociate, asigură alarmarea și coordonarea echipajelor de intervenție ale tuturor serviciilor specializate de intervenție, cu caracter medical și nemedical, din aceeași locație fizică, precum și transferul acestora și/sau a informațiilor asociate, la dispeceratele de urgență cu activitate în afara dispeceratului integrat de urgență. Coordonarea se face de către personal special pregătit, având inclusiv un coordonator medical, cu studii superioare, din cadrul serviciului de ambulanță sau S.M.U.R.D.; (la 10-07-2022, Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 9, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) k) E 112 - serviciul de comunicații de urgență extins prin adăugarea informației de localizare a terminalului de la care se efectuează apelul sau altă comunicație de urgență; (la 10-07-2022, Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 9, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) l) ETSI - Institutul European pentru Standardizare în Telecomunicații;m) gradul de serviciu - probabilitatea (P), exprimată ca fracție zecimală, ca un apel telefonic să fie blocat. P.01 este gradul de serviciu care reflectă probabilitatea ca în timpul unei ore cu trafic de vârf un apel din o sută să fie blocat;n) informația de localizare primară - datele cu conținutul și formatul stabilite de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care indică elementele de rețea relevante din punctul de vedere al localizării și care nu necesită prelucrare suplimentară din partea operatorului;n^1) informația de localizare determinată - datele care indică aria geografică probabilă în care se află echipamentul terminal al unui utilizator de telefonie mobilă și care sunt transmise către SNUAU în format geodezic și ca figură geometrică, rezultate prin aplicarea metodelor standardizate de localizare la nivel de rețea de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice mobile; (la 26-05-2023, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 26 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 mai 2023 ) o) informația de localizare obținută pe baza rețelei - datele, cu conținutul și formatul stabilite de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care, pornind de la informația de localizare primară, și, după caz, de la alți parametri tehnici de rețea, stabiliți prin decizia Autorității, care contribuie la localizarea echipamentului terminal, prin prelucrarea finală în cadrul SNUAU, indică aria geografică probabilă în care se află echipamentul terminal al unui utilizator de telefonie mobilă sau adresa fizică de instalare a punctului terminal pentru o rețea de telefonie fixă; (la 10-07-2022, Litera o) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 9, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) p) informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal - datele generate la nivelul echipamentului terminal mobil al utilizatorului după momentul inițierii apelului sau a comunicației de urgență, transmise către SNUAU prin intermediul unei funcționalități integrate nativ în echipamentul terminal ori de o aplicație furnizată sau avizată de administratorul SNUAU și utilizate pentru determinarea poziției geografice a echipamentului terminal; (la 10-07-2022, Litera p) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 9, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) q) punctul de acces al centrului unic pentru apeluri de urgență - punctul fizic prin care unui apelant la numărul unic de urgență 112 i se asigură accesul la agențiile specializate de intervenție;r) rutare - dirijarea apelurilor ori a comunicațiilor efectuate de la echipamentele terminale dintr-o rețea publică de comunicații electronice către Serviciul de urgență 112, în funcție de zona de arondare a echipamentului terminal apelant, la cel mai adecvat PSAP; (la 10-07-2022, Litera r) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 9, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) s) Serviciul de urgență 112 - serviciu furnizat de SNUAU, care asigură preluarea și procesarea apelurilor și a celorlalte comunicații de urgență de la utilizatorii finali și/sau a informațiilor asociate și transmiterea acestora către agențiile specializate de intervenție, în vederea asigurării unei reacții imediate, uniforme și unitare pentru soluționarea urgențelor; (la 10-07-2022, Litera s) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 9, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) s^1) servicii de urgență - totalitatea activităților prin care agențiile specializate de intervenție acordă asistență imediată și rapidă în situații în care există, în special, un risc direct pentru viața sau integritatea fizică a persoanelor ori pentru sănătatea sau siguranța individuală ori publică, pentru proprietatea privată sau publică ori pentru mediu, în conformitate cu legislația în vigoare; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) ș) stație de intervenție - punct de concentrare a resurselor agențiilor specializate de intervenție, destinate soluționării urgențelor;t) SNUAU - ansamblu integrat de aplicații, echipamente și rețele de comunicații și tehnologia informației care realizează interfața unică de acces al cetățeanului la agențiile specializate de intervenție și care permite răspunsul adecvat urgenței semnalate; interfața publică de acces este realizată prin integrarea în cadrul sistemului a centrului unic pentru apeluri de urgență cu dispeceratele agențiilor specializate de intervenție;ț) terminal specific - dispozitiv care asigură posibilitatea realizării comunicațiilor de urgență de către utilizatorii finali cu dizabilități, în special utilizatorii finali cu dizabilități de auz și/sau vorbire sau cu afecțiuni auditive și/sau tulburări de vorbire dovedite de un document medical, utilizând serviciile de conversație totală implementate la nivelul SNUAU; (la 10-07-2022, Litera ț) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 11, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) u) 112 - numărul european unic de urgență; (la 10-07-2022, Litera u) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 11, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) v) suporți tehnici - echipamente de comunicații, antene folosite în exclusivitate pentru SNUAU.w) informații asociate - informații de tip transmisii video, imagini, date, text în timp real, mesaje chat, SMS recepționate sau colectate în cadrul SNUAU, altele decât apelul sau comunicația de urgență. (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 12, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (2) În cuprinsul prezentei ordonanțe de urgență sunt, de asemenea, aplicabile definițiile relevante prevăzute la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare. (la 04-04-2020, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 36 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 )
   +  Capitolul II Organizarea SNUAU  +  Articolul 4(1) SNUAU se organizează în conformitate cu standardele ETSI, directivele, recomandările și practicile europene privind sistemele de comunicații și tehnologia informației utilizate ca suport pentru gestionarea eficientă a urgențelor. (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (2) Administratorul SNUAU este Serviciul de Telecomunicații Speciale. (la 04-10-2008, Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 160 din 26 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008. )  +  Articolul 5(1) Pentru coordonarea SNUAU se înființează Comitetului național de coordonare a activității SNUAU, organism interinstituțional fără personalitate juridică, denumit în continuare Comitet, care funcționează sub autoritatea Guvernului României și are următoarea componență:a) președinte - ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației;b) vicepreședinte - conducătorul administratorului SNUAU;c) membri, la nivel de secretar de stat din Ministerul Internelor și Reformei Administrative și Ministerul Sănătății Publice, precum și unul dintre vicepreședinții Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației.(2) Comitetul are rolul elaborării de politici și strategii privind funcționarea, operarea și dezvoltarea SNUAU, precum și a serviciului de urgență 112 în România, adoptând în acest sens hotărâri, prin consens. (la 04-10-2008, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 160 din 26 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008. ) (3) Comitetul coordonează la nivel național, în mod unitar, acțiunile tuturor organismelor implicate în funcționarea SNUAU conform cerințelor europene în domeniu.(4) Ca organism de lucru al Comitetului se înființează Secretariatul tehnic permanent, compus din specialiști din domeniul operativ ai agențiilor specializate de intervenție, precum și alți specialiști din instituțiile publice prevăzute la alin. (1), nominalizați prin hotărâre a Comitetului, la propunerea conducătorilor instituțiilor reprezentate în cadrul acestuia.(5) La activitățile Comitetului pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, ai societății civile, ai autorităților și instituțiilor publice cu responsabilități în domeniu.(6) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Comitetului, precum și ale Secretariatului tehnic se stabilesc prin regulament propriu, elaborat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 6(1) Pentru furnizarea serviciului de urgență 112, SNUAU este compus din centrele unice pentru apeluri de urgență, dispeceratele de urgență și dispeceratele integrate de urgență, organizate la nivel de reședință de județ, la nivelul municipiului București și la nivelul municipiilor și orașelor sau acolo unde este necesar.(2) Centrele unice pentru apeluri de urgență sunt operate de administratorul SNUAU.(3) Dispeceratele de urgență sunt operate de agențiile specializate de intervenție.(4) Dispeceratele integrate de urgență sunt operate de administratorul SNUAU și de agențiile specializate de intervenție.  +  Capitolul III Personalul SNUAU  +  Articolul 7(1) Personalul SNUAU își desfășoară activitatea în cadrul centrelor unice pentru apeluri de urgență, al dispeceratelor de urgență și al dispeceratelor integrate de urgență.(2) Personalul centrelor unice pentru apeluri de urgență este format din personal al administratorului SNUAU, care desfășoară activități necesare în domeniile de: operare, întreținere tehnică, asigurare tehnico-materială și financiară, asistență juridică și secretariat.(3) Numărul de posturi pentru structurile prevăzute la alin. (2) este stabilit prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, iar cheltuielile de personal se finanțează în limita posturilor aprobate prin legile bugetare anuale. (la 04-10-2008, Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 160 din 26 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008. ) (4) Personalul dispeceratelor de urgență este asigurat de agențiile specializate de intervenție în cadrul cărora activează.(5) Personalul dispeceratelor integrate de urgență este asigurat, după caz, de administratorul SNUAU, de agențiile specializate de intervenție și de personal angajat al autorităților publice locale detașat la SNUAU, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate între aceste instituții.  +  Capitolul IV Funcționarea SNUAU  +  Articolul 8SNUAU înglobează două tipuri de structuri funcționale:a) structură integrată distribuită, în care centrul unic pentru apeluri de urgență asigură preluarea operativă a apelurilor și a celorlalte comunicații de urgență și/sau a informațiilor asociate, reapelarea utilizatorilor finali ai Serviciului de urgență 112, în funcție de situație, procesarea și transferul acestora, după caz, către dispeceratele de urgență ale agențiilor specializate de intervenție, situate în sedii diferite, proprii agențiilor;b) structură integrată centralizată, în care centrul unic pentru apeluri de urgență și dispeceratele de urgență ale agențiilor specializate de intervenție sunt organizate sub forma unui dispecerat integrat de urgență, în aceeași locație fizică, ce asigură preluarea operativă a apelurilor și a celorlalte comunicații de urgență și/sau a informațiilor asociate și gestionarea acestora. (la 10-07-2022, Articolul 8 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 9SNUAU asigură interoperabilitatea între dispeceratele de urgență ale agențiilor specializate de intervenție aflate în aceeași zonă de responsabilitate. (la 04-10-2008, Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 160 din 26 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008. )  +  Articolul 10În cadrul structurii prevăzute la art. 8 lit. a), centrele unice pentru apeluri de urgență au următoarele atribuții principale:a) primesc și înregistrează apelurile și celelalte comunicații de urgență transmise prin telefon, radio, dispozitive automate de anunțare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, precum și informațiile asociate, inclusiv în cazurile în care utilizatorii finali se află în roaming pe teritoriul României, identifică și confirmă, pe cât posibil, locul de producere a urgenței; (la 10-07-2022, Litera a) din Articolul 10 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 15, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) b) analizează, direcționează și transmit operativ apelurile și celelalte comunicații de urgență și/sau datele colectate în cadrul apelului, la dispeceratele de urgență, precum și la autoritățile competente, inclusiv în cazurile în care utilizatorii finali se află în roaming pe teritoriul României, în funcție de natura evenimentelor și de consecințele acestora, pe baza unui index al incidentelor stabilit de toate structurile specializate în soluționarea urgențelor; (la 10-07-2022, Litera b) din Articolul 10 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 15, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) c) transferă centrului operațional și centrului operativ pentru situații de urgență apelurile, datele și informațiile privitoare la situații de urgență, pentru care s-a definit responsabilitatea, la solicitarea acestuia;d) primesc și înregistrează datele și informațiile privind evoluția evenimentelor și a intervențiilor;e) centralizează, stochează și pun la dispoziția autorităților abilitate datele privind apelurile și celelalte comunicații de urgență gestionate; (la 10-07-2022, Litera e) din Articolul 10 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 15, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) f) recepționează apelurile și celelalte comunicații de urgență și în limbile minorităților naționale din unitatea administrativ-teritorială, precum și în cel puțin o limbă de circulație internațională; (la 10-07-2022, Litera f) din Articolul 10 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 15, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) g) primesc apeluri și celelalte comunicații de urgență de la persoane cu dizabilități, în special de la persoane cu dizabilități de auz si/sau de vorbire sau cu afecțiuni auditive și/sau tulburări de vorbire dovedite de un document medical, prin intermediul terminalelor specifice utilizate în rețelele publice de comunicații electronice, inclusiv în cazurile în care astfel de utilizatori finali se află în roaming pe teritoriul României, comunicarea cu aceștia putându-se realiza prin intermediul unei terțe persoane care furnizează servicii de interpretare video în limbaj mimico-gestual prin utilizarea unei aplicații informatice dedicate; (la 10-07-2022, Litera g) din Articolul 10 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 15, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) h) primesc mesaje asociate unui apel de urgență din rețelele publice de telefonie mobilă, de la utilizatorii cu dizabilități de auz și/sau vorbire. (la 11-06-2015, Lit. h) a art. 10 a fost introdusă de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 132 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015. ) i) efectuează procedurile de reapelare a utilizatorilor finali ai Serviciului de urgență 112, în situațiile prevăzute în regulamentul de operare. (la 10-07-2022, Articolul 10 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 16, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 11În cadrul structurii prevăzute la art. 8 lit. a), dispeceratele de urgență au următoarele atribuții principale:a) asigură permanent preluarea operativă a apelurilor și a celorlalte comunicații de urgență și/sau a informațiilor asociate transmise de centrul unic pentru apeluri de urgență; (la 10-07-2022, Litera a) din Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 17, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) b) alertează de îndată structura/personalul de intervenție;c) asigură și mențin permanent legătura cu resursele proprii dislocate la locul evenimentului sau cu structurile din care provin acestea;d) asigură facilități tehnice și personalul necesar operării;e) centralizează, stochează și pun la dispoziția autorităților abilitate datele privind apelurile și celelalte comunicații de urgență gestionate; (la 10-07-2022, Litera e) din Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 17, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) f) asigură interfațarea cu centrele de expertiză și coordonare la distanță;g) asigură mijloacele de comunicație necesare legăturii dintre dispeceratele de urgență, stațiile de intervenție și resursele dislocate la locul evenimentului.h) efectuează procedurile de reapelare a utilizatorilor finali ai Serviciului de urgență 112, în situațiile prevăzute în regulamentul de operare. (la 10-07-2022, Articolul 11 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 18, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 12În cadrul structurii prevăzute la art. 8 lit. b), dispeceratele integrate de urgență au următoarele atribuții principale:a) primesc și înregistrează apelurile și celelalte comunicații de urgență transmise prin telefon, radio, dispozitive automate de anunțare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, precum și informațiile asociate, inclusiv în cazurile în care utilizatorii finali se află în roaming pe teritoriul României, identifică și confirmă, pe cât posibil, locul de producere a urgenței; (la 10-07-2022, Litera a) din Articolul 12 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 19, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) b) alertează de îndată structura/personalul de intervenție aparținând agențiilor integrate sau direcționează și transmit operativ apelurile și celelalte comunicații de urgență și/sau informațiile asociate, inclusiv în cazurile în care utilizatorii finali se află în roaming pe teritoriul României, la dispeceratele de urgență cu activitate în afara dispeceratului integrat de urgență, precum și la autoritățile competente, în funcție de natura evenimentelor și de consecințele acestora, pe baza unui index al incidentelor stabilit de toate structurile specializate în soluționarea urgențelor; (la 10-07-2022, Litera b) din Articolul 12 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 19, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) c) asigură și mențin permanent legătura cu resursele dislocate la locul evenimentului sau cu structurile din care provin acestea;d) apelurile, datele și informațiile privitoare la situația de urgență sunt transferate centrului operațional național/județean pentru situații de urgență, pentru care s-a definit responsabilitatea, la solicitarea acestuia;e) primesc și înregistrează datele și informațiile privind evoluția evenimentelor și a intervențiilor;f) centralizează, stochează și pun la dispoziția autorităților abilitate datele privind apelurile de urgență gestionate;g) recepționează apelurile de urgență și în limbile minorităților naționale din unitatea administrativ-teritorială, precum și în cel puțin o limbă de circulație internațională;h) primesc apeluri și celelalte comunicații de urgență și/sau informații asociate de la persoane cu dizabilități, în special de la persoane cu dizabilități de auz și/sau de vorbire sau cu afecțiuni auditive și/sau tulburări de vorbire dovedite de un document medical, prin intermediul terminalelor specifice utilizate în rețelele publice de comunicații electronice, inclusiv în cazurile în care astfel de utilizatori se află în roaming pe teritoriul României, comunicarea cu aceștia putându-se realiza prin intermediul unei terțe persoane care furnizează servicii de interpretare video în limbaj mimico-gestual prin utilizarea unei aplicații informatice dedicate; (la 10-07-2022, Litera h) din Articolul 12 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 19, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) i) asigură interfațarea cu centre de expertiză și coordonare la distanță.j) primesc mesaje asociate unui apel de urgență din rețelele publice de telefonie mobilă, de la utilizatorii cu dizabilități de auz și/sau vorbire. (la 11-06-2015, Lit. j) a art. 12 a fost introdusă de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 132 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015. ) k) efectuează procedurile de reapelare a utilizatorilor finali ai Serviciului de urgență 112, în situațiile prevăzute în regulamentul de operare. (la 10-07-2022, Articolul 12 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 20, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Capitolul V Reglementarea comunicațiilor de urgență  +  Articolul 13(1) Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației supraveghează modul în care furnizorii de rețele și de servicii de comunicații electronice respectă obligațiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.(2) Prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației se stabilesc condițiile tehnice și economice referitoare la realizarea comunicațiilor către SNUAU.(3) În temeiul dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, prin decizie a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații se stabilesc condițiile tehnice pe care furnizorii de rețele de comunicații electronice care nu sunt destinate publicului dar care permit apeluri către rețelele publice de comunicații electronice și care nu oferă o alternativă și un acces facil la un serviciu de urgență trebuie să le respecte pentru a avea acces la serviciile de urgență, prin utilizarea numărului european unic de urgență 112. (la 10-07-2022, Articolul 13 din Capitolul V a fost completat de Punctul 21, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (4) În situația în care furnizorii de rețele de comunicații electronice prevăzuți la alin. (3) îndeplinesc condițiile tehnice stabilite de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, administratorul SNUAU are obligația de a asigura accesul acestora la serviciile de urgență, prin utilizarea numărului european unic de urgență 112. (la 10-07-2022, Articolul 13 din Capitolul V a fost completat de Punctul 21, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (5) În cazurile în care serviciile de comunicații interpersonale bazate pe numere nu sunt asigurate prin intermediul unei conexiuni care este gestionată pentru a oferi o calitate specificată a serviciului, rutarea precisă și fiabilă a comunicațiilor de urgență, inclusiv a informațiilor de localizare, se realizează conform condițiilor tehnice și economice adoptate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, pe baza standardelor aplicabile. (la 10-07-2022, Articolul 13 din Capitolul V a fost completat de Punctul 21, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (6) În termen de maximum 30 de zile de la adoptarea condițiilor tehnice prevăzute la alin. (5), furnizorii serviciilor de comunicații interpersonale bazate pe numere independente de rețea vor oferi acces la serviciile de urgență și vor transmite informațiile de localizare, prin rutarea acestor comunicații de urgență către cel mai adecvat PSAP stabilit de administratorul SNUAU. (la 10-07-2022, Articolul 13 din Capitolul V a fost completat de Punctul 21, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 14Furnizorii de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere, destinate publicului, care asigură prin intermediul rețelelor publice fixe servicii de originare a apelurilor către un număr sau numere din Planul național de numerotație ori din planurile de numerotație internaționale, au următoarele obligații: (la 10-07-2022, Partea introductivă a articolului 14 din Capitolul V a fost modificată de Punctul 22, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) a) de a asigura, cu prioritate, primirea și rutarea către cel mai adecvat PSAP a apelului de urgență de la orice post telefonic fix pe care îl operează până la deconectarea circuitului telefonic respectiv; (la 10-07-2022, Litera a) din Articolul 14 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 23, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) b) de a prevedea în cuprinsul notificării data de deconectare a circuitului telefonic prevăzut la lit. a) și faptul că de la data respectivă utilizatorul nu va mai putea apela 112.c) de a asigura, cu prioritate, primirea și rutarea către cel mai adecvat PSAP a apelurilor de urgență inițiate de utilizatorii finali cu dizabilități, în special de persoane cu dizabilități de auz si/sau de vorbire sau cu afecțiuni auditive și/sau tulburări de vorbire dovedite de un document medical. (la 10-07-2022, Articolul 14 din Capitolul V a fost completat de Punctul 24, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 15Furnizorii de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere, destinate publicului, care asigură prin intermediul rețelelor publice mobile servicii de originare a apelurilor către un număr sau numere din Planul național de numerotație ori din planurile de numerotație internaționale, au următoarele obligații: (la 10-07-2022, Partea introductivă a articolului 15 din Capitolul V a fost modificată de Punctul 25, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) a) de a asigura, cu prioritate, primirea și rutarea către cel mai adecvat PSAP a apelului de urgență, de la orice echipament terminal, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul respectiv, inclusiv în cazurile în care utilizatorii finali se află în roaming pe teritoriul României; (la 10-07-2022, Litera a) din Articolul 15 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 26, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) a^1) de a asigura, cu prioritate, primirea și rutarea către cel mai adecvat PSAP a apelurilor de urgență inițiate de utilizatorii finali cu dizabilități, în special de persoane cu dizabilități de auz și/sau de vorbire sau cu afecțiuni auditive și/sau tulburări de vorbire dovedite de un document medical, inclusiv în cazurile în care acești utilizatori se află în roaming pe teritoriul României; (la 10-07-2022, Articolul 15 din Capitolul V a fost completat de Punctul 27, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) b) de a informa abonații serviciilor pentru care plata se realizează în avans cu privire la utilitatea transmiterii datelor personale, care sunt necesare pentru oferirea accesului la 112 prin centrul unic pentru apeluri de urgență, cu maximă operativitate; Notă
  Prin DECIZIA nr. 83 din 18 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 13 martie 2020, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice este neconstituțională, în ansamblul său.
  Prin urmare, întrucât legiuitorul nu a intervenit până la data de 27 aprilie 2020, prevederile lit. b) au reintrat în vigoare.
  c) de a asigura primirea și retransmiterea mesajului asociat unui apel de urgență, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul cu dizabilități de auz și/sau vorbire. (la 11-06-2015, Lit. c) a art. 15 a fost introdusă de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 132 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015. ) d) de a lua toate măsurile necesare astfel încât să permită transmiterea, cu prioritate, în limita capabilităților tehnice, către cel mai adecvat PSAP, a informației de localizare obținute pe baza echipamentului terminal, atât prin utilizarea mesajelor tehnice standardizate scurte, cât și a conexiunii de date, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul respectiv, inclusiv în cazurile în care utilizatorii finali se află în roaming pe teritoriul României; (la 10-07-2022, Litera d) din Articolul 15 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 28, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) d^1) de a fi realizate cu prioritate, de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice mobile, calculul și transmiterea, prin utilizarea protocoalelor standardizate din cadrul comunicațiilor de voce și/sau a conexiunilor de date, către cel mai adecvat PSAP, într-un format compatibil cu SNUAU, a informației de localizare determinată, obținută la nivelul rețelei, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul respectiv, inclusiv în cazurile în care utilizatorii finali se află în roaming pe teritoriul României; (la 26-05-2023, Articolul 15 din Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 26 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 mai 2023 ) e) de a asigura transmiterea către administratorul SNUAU a unui identificator unic, pentru fiecare apel și/sau comunicație de urgență, inclusiv în cazul serviciilor de tip VoIP, în condițiile stabilite prin decizie a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, astfel încât, pe timpul procesării apelului și a celorlalte comunicații de urgență, să se realizeze atât identificarea unică, cât și asocierea unică cu informația de localizare primară, cu cea de localizare determinată, cu cea obținută pe baza rețelei, respectiv cu cea obținută pe baza echipamentului terminal. (la 26-05-2023, Litera e) din Articolul 15 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 26 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 mai 2023 )
   +  Articolul 16Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului sunt obligați să asigure primirea și retransmiterea automată a apelurilor de urgență de la toate posturile telefonice instalate în locurile deschise accesului public, indiferent de modul în care se realizează tarifarea apelurilor de la acestea.  +  Articolul 17Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de telefonie destinate publicului asigură cu prioritate legăturile cu centrele și dispeceratele SNUAU, în situații de urgență, care afectează sau pot afecta infrastructura sau/și serviciile furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice ori de servicii de telefonie destinate publicului.  +  Articolul 18(1) Furnizorii de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere, destinate publicului, au obligația de a pune la dispoziția administratorului SNUAU și de a actualiza, până la data de 25 a fiecărei luni, în mod gratuit, în formatul stabilit de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, bazele de date proprii care conțin numerele de telefon, identificatorul unic transmis către SNUAU la momentul apelării Serviciului de urgență 112 pentru fiecare utilizator final al serviciului, numele, prenumele, domiciliul, denumirea și sediul social al utilizatorilor finali, codul numeric personal, informații cu privire la serviciul furnizat și mobilitatea acestuia, precum și numele ori denumirea furnizorului de servicii de comunicații electronice destinate publicului. (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 18 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 30, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (2) Administratorul SNUAU este obligat să asigure confidențialitatea și securitatea bazelor de date conform prevederilor legale pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a celor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și a actelor normative conexe.(3) Persoanele cu dizabilități, în special persoanele cu dizabilități de auz și/sau de vorbire sau cu afecțiuni auditive și/sau tulburări de vorbire dovedite de un document medical au dreptul să comunice prin mesaje asociate comunicațiilor de urgență, cu condiția înregistrării prealabile în baza de date a SNUAU a numărului de telefon deținut. (la 10-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 18 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 30, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (4) Administratorul SNUAU are obligația de a organiza, la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, activitatea pentru înregistrarea numerelor de telefon care pot apela numărul unic pentru apeluri de urgență prin intermediul mesajelor asociate unui apel de urgență. (la 11-06-2015, Alin. (4) al art. 18 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 132 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015. ) (5) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au dreptul să tarifeze mesajele transmise către 113 de utilizatorii neînregistrați conform alin. (4), distinct față de planul tarifar deținut de respectivii utilizatori. (la 11-06-2015, Alin. (5) al art. 18 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 132 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015. )  +  Articolul 19(1) Administratorul SNUAU și agențiile specializate de intervenție au obligația să asigure confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal colectate și stocate de la apelanți pe timpul efectuării apelurilor de urgență.(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile legislației naționale în domeniu.(2^1) Încetat efecte juridice. Notă
  Prin DECIZIA nr. 83 din 18 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 13 martie 2020, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 13 martie-26 aprilie 2020, dispozițiile alin. (2^1) din art. 19, introdus prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62/2019, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice incepând cu data de 27 aprilie 2020, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  (2^2) Încetat efecte juridice Notă
  Prin DECIZIA nr. 83 din 18 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 13 martie 2020, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 13 martie-26 aprilie 2020, dispozițiile alin. (2^2) din art. 19, introdus prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62/2019, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice incepând cu data de 27 aprilie 2020, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  (3) Obligația de confidențialitate prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul în care datele sunt solicitate în scris de către instanța de judecată sau de procuror.(4) Datele cu caracter personal prevăzute la alin. (1) sunt stocate de către administratorul SNUAU pentru o perioadă de 5 ani. (la 04-04-2020, Articolul 19 din Capitolul V a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 36 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 ) (5) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (4), datele cu caracter personal vor fi șterse sau, după caz, distruse. (la 04-04-2020, Articolul 19 din Capitolul V a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 36 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 )
   +  Articolul 20(1) Prin decizie a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații se adoptă condițiile tehnice pentru stabilirea și transmiterea către cel mai adecvat PSAP, de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere, destinate publicului, a informațiilor de localizare primară, și, după caz, a altor parametri tehnici de rețea care contribuie la localizarea echipamentului terminal, precum și, acolo unde sunt disponibile, a informațiilor de localizare obținute pe baza echipamentului terminal. (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 31, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (1^1) SNUAU are obligația de a transforma informațiile de localizare primară și, după caz, alți parametri tehnici de rețea care contribuie la localizarea echipamentului terminal care a inițiat o comunicație de urgență în informații de localizare pe baza rețelei, precum și de a utiliza informația de localizare determinată și, acolo unde este disponibilă, informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal. (la 26-05-2023, Alineatul (1^1) din Articolul 20 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 26 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 mai 2023 ) (1^2) Prin decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații se pot stabili și alte modalități de realizare a localizării apelanților către SNUAU. (la 11-06-2015, Alin. (1^2) al art. 20 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 132 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015. ) (1^3) În cazul în care, pe timpul gestionării unei situații de urgență, agențiile specializate de intervenție solicită administratorului SNUAU furnizarea informațiilor actualizate de localizare a terminalului mobil de la care s-a primit apelul sau comunicația de urgență către numărul unic pentru apeluri de urgență, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice mobile actualizează și retransmit automat informația de localizare determinată. (la 26-05-2023, Articolul 20 din Capitolul V a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 26 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 mai 2023 ) (1^4) Informația de localizare determinată se actualizează și se retransmite în condițiile prevăzute la alin. (1^3), la momentul realizării unei interogări manuale de la nivelul aplicațiilor SNUAU, prin intermediul unei funcționalități tehnice puse la dispoziție de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice mobile. (la 26-05-2023, Articolul 20 din Capitolul V a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 26 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 mai 2023 ) (2) Administratorul SNUAU centralizează, stochează și pune la dispoziție agențiilor specializate de intervenție datele gestionate în acest sistem, doar în corespondență directă și exclusivă cu atribuțiile legale ale fiecărei agenții.(3) Accesul la informațiile de localizare este permis numai în legătură cu gestionarea unui apel sau a unei comunicații de urgență. Informațiile de localizare se transmit instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, la solicitarea acestora, formulată, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, în baza mandatului de securitate națională obținut în condițiile Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu completările ulterioare. (la 10-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 20 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 31, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (4) Administratorul SNUAU stabilește procedurile și limitele tehnice aplicabile la nivelul SNUAU pentru reducerea apelării abuzive, a comunicațiilor abuzive, a alertării false, a apelurilor involuntare și a comunicațiilor involuntare. (la 10-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 20 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 31, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (5) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau furnizorii de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere, destinate publicului încheie cu administratorul SNUAU, la solicitarea acestuia, protocoale prin care stabilesc aspectele operaționale privind comunicarea cu administratorul SNUAU privind solicitările de suspendare a furnizării serviciilor de comunicații electronice. (la 10-07-2022, Articolul 20 din Capitolul V a fost completat de Punctul 32, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (6) Administratorul SNUAU solicită furnizorilor de rețele publice de comunicații și/sau, după caz, furnizorilor de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere, destinate publicului, suspendarea furnizării serviciilor de comunicații electronice pentru un utilizator final care efectuează apeluri sau comunicații abuzive de natură să împiedice sau să întârzie operarea Serviciului de urgență 112, în măsura în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:a) administratorul SNUAU a stabilit că acestea reprezintă apeluri sau comunicații abuzive de natură să împiedice sau să întârzie operarea Serviciului de urgență 112, potrivit alin. (7);b) apelurile sau comunicațiile respective nu au putut fi filtrate la nivelul SNUAU;c) administratorul SNUAU a stabilit pe baza unor indicii temeinice că aceste apeluri sau comunicații sunt efectuate în mod automat. (la 10-07-2022, Articolul 20 din Capitolul V a fost completat de Punctul 32, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (7) În sensul prevederilor alin. (6), sunt considerate apeluri sau comunicații de natură să împiedice sau să întârzie operarea Serviciului de urgență 112 următoarele evenimente:a) în interval de o oră sunt efectuate către Serviciul de urgență 112, mai mult de 5 apeluri sau comunicații de urgență pe minut, repetitiv, într-un număr mai mare de 5 astfel de secvențe, utilizând aceeași numerotație;b) în interval de o oră sunt transmise către Serviciul de urgență 112, mai mult de 20 SMS pe minut, repetitiv, într-un număr de 5 astfel de secvențe, utilizând aceeași numerotație;c) în interval de o oră interfețele și serviciile informatice disponibile la nivelul SNUAU pentru recepționarea informațiilor asociate apelurilor sau a altor comunicații de urgență sunt accesate de mai mult de 100 de ori pe minut, repetitiv, într-un număr mai mare de 5 astfel de secvențe, utilizând aceeași numerotație. (la 10-07-2022, Articolul 20 din Capitolul V a fost completat de Punctul 32, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (8) Solicitarea de suspendare a furnizării serviciilor de comunicații formulată în condițiile alin. (7) se pune în aplicare de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau, după caz, de furnizorii de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere, destinate publicului, în maximum 3 ore de la primirea acesteia, pe o perioadă de 3 ore. (la 10-07-2022, Articolul 20 din Capitolul V a fost completat de Punctul 32, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (9) La expirarea celor 3 ore, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau, după caz, furnizorii de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere, destinate publicului reactivează furnizarea serviciilor din oficiu. (la 10-07-2022, Articolul 20 din Capitolul V a fost completat de Punctul 32, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (10) O copie a solicitării prevăzute la alin. (6) va fi transmisă de către administratorul SNUAU către ANCOM prin mijloace electronice de comunicare. (la 10-07-2022, Articolul 20 din Capitolul V a fost completat de Punctul 32, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 21Gradul de serviciu acceptat pentru trunchiurile dedicate 112 este P.01.  +  Articolul 22(1) Autoritățile de profil ale administrației publice centrale și locale, desemnate potrivit legii, au obligația să pună la dispoziția administratorului SNUAU, gratuit, într-un format standard compatibil cu SNUAU, hărțile digitale ale zonelor din domeniul de competență, bazele de date privind nomenclatorul drumurilor și codificarea acestora, pe care le actualizează ori de câte ori situația o impune, și să informeze în timp util administratorul SNUAU cu privire la starea drumurilor, cu precizarea perimetrului și a perioadei în care este închisă sau îngreunată circulația pe drumurile publice.(2) Administratorul SNUAU va informa dispeceratele de urgență despre modificările corespunzătoare și va efectua, în limita posibilităților tehnice existente, modificările corespunzătoare pe harta digitală.(3) Răspunderea pentru exactitatea, corectitudinea și integralitatea informațiilor transmise administratorului SNUAU privind nomenclatorul drumurilor, codificarea acestora și a informațiilor privind starea drumurilor și a circulației publice pe acestea revine emitentului.  +  Articolul 23(1) Cu avizul Comitetului, administratorul SNUAU poate încheia convenții și protocoale de colaborare cu organizații neguvernamentale, societăți comerciale și cu alte servicii publice, constituite potrivit legii, care pot contribui la funcționarea SNUAU.(2) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1), interesate în realizarea comunicației cu SNUAU, suportă cheltuielile pentru acoperirea costurilor privind realizarea comunicației cu centrele unice pentru apeluri de urgență, iar eventualele venituri încasate de SNUAU se virează la bugetul de stat.(3) Toate persoanele juridice interesate în realizarea comunicației cu SNUAU au obligația de a solicita în scris administratorului SNUAU avizul tehnic de compatibilitate a sistemelor proprii cu soluția tehnică implementată în cadrul sistemului.  +  Articolul 24(1) Administratorul SNUAU și agențiile specializate de intervenție au obligația de a asigura informarea publicului cu privire la existența, accesibilitatea și utilizarea Serviciului de urgență 112 pe teritoriul național, inclusiv prin informațiile oferite în gările, autogările, porturile și aeroporturile internaționale, punctele de trecere a frontierei terestre sau aeroportuare.(2) În cazul utilizatorilor finali cu dizabilități de auz și/sau de vorbire sau cu afecțiuni auditive și/sau tulburări de vorbire dovedite de un document medical măsurile de informare prevăzute la alin. (1) sunt realizate în formate accesibile acestora, adaptate diferitelor tipuri de dizabilități.(3) Numărul european unic de urgență 112 este singurul număr permis a fi afișat pe mijloacele publice de intervenție la urgențe, iar afișarea acestuia se va realiza, în mod obligatoriu, prin grija agențiilor specializate de intervenție care au în dotare aceste mijloace. (la 10-07-2022, Articolul 24 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 33, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )
   +  Capitolul VI Finanțarea SNUAU  +  Articolul 25(1) Cheltuielile pentru administrarea, operarea, întreținerea și dezvoltarea SNUAU se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul administratorului SNUAU. (la 04-10-2008, Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 160 din 26 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008. ) (2) Abrogat. (la 04-10-2008, Alin. (2) al art. 25 a fost abrogat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 160 din 26 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008. )  +  Articolul 26(1) Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației varsă anual, în perioada 2008-2012, la bugetul de stat o contribuție în valoare de 38 milioane lei, care se poate corecta anual prin hotărâre a Guvernului.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se diminuează cu valoarea contribuțiilor achitate de Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației operatorului SNUAU, ca venituri proprii până la data începerii finanțării SNUAU de la bugetul de stat. (la 04-10-2008, Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 160 din 26 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008. ) (3) Soldul obligațiilor de plată către furnizori și al celor aferente drepturilor de personal existent la data preluării finanțării de la bugetul de stat a cheltuielilor prevăzute la art. 25 se lichidează din disponibilitățile în lei și în valută existente la acea dată în conturile SNUAU, iar sumele rămase neutilizate se virează la bugetul de stat.(4) Se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor să introducă, la propunerea administratorului SNUAU, modificări în volumul și în structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, sumelor alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii, și în anexele la bugetele administratorului SNUAU.  +  Articolul 27Proiectul bugetului SNUAU, avizat de Comitet, este inclus în proiectul de buget al administratorului SNUAU, care se aprobă prin legile bugetare anuale, odată cu bugetul administratorului SNUAU.  +  Articolul 28Din bugetul administratorului SNUAU se asigură fondurile pentru funcționarea resurselor de comunicații publice utilizate pentru:a) conectarea centrelor unice pentru apeluri de urgență cu dispeceratele de urgență/dispeceratele integrate de urgență;b) conectarea centrelor unice pentru apeluri de urgență cu rețelele operatorilor de comunicații.  +  Articolul 29Din bugetele ordonatorilor principali de credite în structura cărora se află agențiile specializate de intervenție, se asigură fondurile pentru funcționarea resurselor de comunicații publice utilizate pentru:a) conectarea stațiilor de intervenție proprii cu dispeceratele de urgență/dispeceratele integrate de urgență proprii;b) comunicațiile cu resursele de intervenție proprii.  +  Articolul 30Spațiile și suporții tehnici necesari funcționării SNUAU vor fi puși la dispoziția administratorului SNUAU, gratuit sau fără plată, de către instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat.  +  Capitolul VII Sancțiuni  +  Articolul 31(1) Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau contravențională, după caz.(2) Responsabilitățile personalului de operare sunt stabilite prin hotărâri emise de Comitet.(3) Personalul cu atribuții de operare în cadrul SNUAU este exonerat de răspundere disciplinară în situația în care acesta a acționat în conformitate cu prevederile regulamentului de operare aprobat de Comitet.(4) Regulamentul de operare va fi publicat pe pagina de internet a administratorului SNUAU.  +  Articolul 32(1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:a) apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgență 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numărul 113 ori la numărul 114, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei sau cu prestarea de la 100 de ore la 200 de ore de activități în folosul comunității. Săvârșirea din nou a contravenției în interval de un an de la aplicarea sancțiunii se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei sau, prin derogare de la dispozițiile art. 9 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu prestarea de la 200 de ore la 400 de ore de activități în folosul comunității; (la 04-04-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 32 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 36 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 ) a^1) efectuarea de comunicații abuzive către Serviciul de urgență 112, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei sau cu prestarea de la 100 de ore la 200 de ore de activități în folosul comunității. Săvârșirea din nou a contravenției în interval de un an de la aplicarea sancțiunii se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei sau, prin derogare de la dispozițiile art. 9 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu prestarea de la 200 de ore la 400 de ore de activități în folosul comunității; (la 09-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 32 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 34, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) Notă
  Conform articolului 56, Capitolul VI din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022, prevederile art. 5 pct. 34 din prezenta lege, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  b) alertarea falsă a agențiilor specializate de intervenție, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei sau prestarea de la 200 de ore la 400 de ore de activități în folosul comunității. Săvârșirea din nou a contravenției în interval de un an de la aplicarea sancțiunii se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei sau, prin derogare de la dispozițiile art. 9 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu prestarea de la 400 de ore la 800 de ore de activități în folosul comunității; (la 04-04-2020, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 32 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 36 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 ) c) nerespectarea de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau furnizorii de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere, destinate publicului a obligațiilor prevăzute la art. 14-17, art. 18 alin. (1) și la art. 20 alin. (8) și (9), cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei; (la 09-08-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 32 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 35, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) Notă
  Conform articolului 56, Capitolul VI din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022, dispozițiile art. 5 pct. 35 referitoare la nerespectarea de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere, destinate publicului, a obligațiilor prevăzute la art. 14-17 și la art. 18 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, cu modificările și completările ulterioare, la nerespectarea de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere, destinate publicului, a obligațiilor prevăzute la art. 20 alin. (8) și (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la nerespectarea de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere, destinate publicului, a condițiilor tehnice și economice referitoare la realizarea comunicațiilor către SNUAU, stabilite, în condițiile legii, de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  d) nerespectarea de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau furnizorii de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere, destinate publicului a condițiilor tehnice și economice referitoare la realizarea comunicațiilor către SNUAU stabilite, în condițiile legii, de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei; (la 10-07-2022, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 32 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 35, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) e) neîndeplinirea de către administratorul SNUAU a obligațiilor privind securitatea și confidențialitatea bazelor de date, prevăzute la art. 18 alin. (2) și la art. 19 alin. (1), cu amendă de la 1.500 lei la 50.000 lei.
  (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) lit. a), a^1) și b) se face de către persoanele anume împuternicite din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pe baza datelor furnizate, la cerere sau din oficiu, de către administratorul SNUAU. (la 10-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 32 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 36, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se fac de către persoanele anume împuternicite din cadrul Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației.(4) Constatarea contravenției și aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) lit. e) se fac de către persoane anume împuternicite din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, înființată prin Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare, conform atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.(5) Dispozițiilor referitoare la contravenții, prevăzute la alin. (1)-(4), le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(6) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) și ale art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu modificările ulterioare, în cazul sancțiunilor aplicate pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d), contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, jumătate din cuantumul amenzii aplicate, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (la 31-05-2019, Articolul 32 din Capitolul VII a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 109 din 24 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 28 mai 2019 )
   +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 33Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 34Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 18/2002 privind funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 398/2002, cu modificările ulterioare.Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile art. 2 pct. 36-40 din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 321 din 17 decembrie 2018. (la 10-07-2022, Actul a fost completat de Punctul 37, Articolul 5, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
  Karoly Borbely
  Președintele Autorității Naționale
  pentru Reglementare în Comunicații
  și Tehnologia Informației,
  Dan Cristian Georgescu
  p. Ministrul internelor și reformei administrative,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 19 martie 2008.Nr. 34.