HOTĂRÂRE nr. 421 din 13 iunie 2018pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 20 iunie 2018  Notă
  Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 790 din 28 august 2020, prevede:
  Articolul II
  Prevederile prezentei hotărâri se aplică inclusiv proiectelor depuse anterior intrării în vigoare, pentru care nu s-a semnat acord de finanțare, precum și pentru evaluarea cererilor de plată noi, aferente proiectelor pentru care s-a încheiat acord de finanțare.
  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. 6 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 mai 2023:
  Articolul 6(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 30 septembrie 2023 se suspendă aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 20 iunie 2018, cu modificările și completările ulterioare.(2) Procedura de soluționare a cererilor de finanțare și a cererilor de plată depuse anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență va fi continuată de către Ministerul Culturii, în calitate de furnizor al schemei, împreună cu Oficiul, în calitate de administrator al schemei, începând cu data de 30 septembrie 2023.(3) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență vor fi puse în aplicare cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Având în vedere prevederile:– Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187, cu modificările și completările ulterioare^1;^1 Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește ajutoarele pentru infrastructurile portuare și aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale, precum și schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce privește calcularea costurilor eligibile, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 156 din 20 iunie 2017.– Comunicării Comisiei privind ajutoarele de stat pentru filme și alte opere audiovizuale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 332 din 15 noiembrie 2013;– Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) pct. 25 și 29 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre instituie o schemă transparentă de ajutor de stat exceptată de la obligația de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare.(2) Furnizorul prezentei scheme este Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. (la 28-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) (3) Scopul schemei de ajutor de stat îl reprezintă sprijinirea culturii de film și producției de film în România, constând atât în filme cinematografice, astfel cum sunt definite la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, cât și în filme și seriale de televiziune, precum și orice alte producții audiovizuale astfel cum sunt definite în Convenția Europeană asupra coproducțiilor cinematografice, inclusiv prin atragerea de producții străine. (la 20-02-2019, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 90 din 15 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 20 februarie 2019 ) (4) Prin acordarea ajutoarelor de stat se urmărește atingerea următoarelor obiective:a) dezvoltarea cooperării cinematografice europene și internaționale;b) susținerea producătorilor de film, în vederea creșterii producției autohtone de film;c) crearea de noi locuri de muncă în industriile creative și cele conexe;d) promovarea identității culturale naționale, a minorităților naționale din România, a destinațiilor și obiectivelor turistice autohtone prin realizarea filmelor și promovarea în circuitul mondial de valori; (la 28-08-2020, Litera d) din Alineatul (4) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) e) sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) ajutor de stat - orice măsură de sprijin care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;b) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic, de modul în care este finanțată sau de existența unui scop lucrativ al acesteia;c) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil. În sensul prezentei scheme, data acordării ajutorului este considerată data semnării Acordului de finanțare în baza hotărârii transmise de Comisia de Film în România; (la 28-08-2020, Litera c) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care, potrivit prezentei scheme, constituie baza de calcul pentru ajutorul de stat ce poate fi acordat;e) cheltuieli neeligibile - cheltuieli inerente realizării proiectelor, care nu se finanțează prin schema de ajutor de stat;f) acord de finanțare - act juridic cu titlu oneros, încheiat între Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în calitate de furnizor, pe de o parte, și beneficiar, pe de altă parte, prin care se aprobă spre finanțare, în baza prezentei scheme, un proiect cinematografic eligibil ca urmare a procesului de evaluare și verificare; (la 28-08-2020, Litera f) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) g) întreprindere aflată în dificultate - în conformitate cu prevederile pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 este o întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:– în cazul unei societăți cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate;– în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, așa cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;– atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;– atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;– în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 și capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza metodologiei Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, denumită în continuare EBITDA2, se situează sub valoarea 1,0;^2 EBITDA, Câștigul înainte de dobânzi, rate, depreciere și amortizare.h) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor și a altor taxe; (la 28-08-2020, Litera h) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) i) obligație de teritorializare a cheltuielilor -obligația impusă beneficiarilor de către furnizorul schemei de ajutor de stat de a cheltui o sumă minimă și/sau de a desfășura un nivel minim de activitate de producție pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor art. 54 alin. (4) al Regulamentului (UE) nr. 651/2014. (la 20-02-2019, Litera i) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 90 din 15 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 20 februarie 2019 ) (la 28-08-2020, sintagma: Comisia Națională de Strategie și Prognoză a fost înlocuită de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) j) începerea lucrului la proiectul sau la activitatea respectivă - primul angajament ferm, prin care realizarea proiectului în România este irevocabilă; prospecțiunile preliminare pentru determinarea locației de realizare a proiectului, obținerea permiselor și realizarea studiilor nu sunt considerate drept începerea lucrului; (la 20-02-2019, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 90 din 15 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 20 februarie 2019 ) k) miniserie de televiziune - opera audiovizuală care înfățișează fapte de viață sau spune o poveste într-un număr de maximum 8 episoade, fiecare episod având o durată de maximum 60 de minute; (la 20-02-2019, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 90 din 15 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 20 februarie 2019 ) l) serial de televiziune - opera audiovizuală, alta decât sitcomul și telenovela, destinată a fi difuzată prin satelit, cablu sau internet pe parcursul mai multor sezoane. Un sezon va conține între 8 și 13 episoade, fiecare episod având o durată de maximum 45 de minute; (la 20-02-2019, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 90 din 15 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 20 februarie 2019 ) m) sitcom - operă audiovizuală realizată în proporție de 80% într-un platou de filmare în fața unei audiențe live sau înregistrate și a unor decoruri limitate ca număr, multicameră, respectiv filmare simultană cu maximum 3 camere, cu o durată de cel mult 30 de minute, al cărei scenariu nu are fir epic ce se dezvoltă pe mai multe episoade și care înfățișează situații comice ale unor personaje cu tipare predefinite neevolutive și pentru care producția unui episod nu necesită mai mult de 2 zile de filmare; (la 20-02-2019, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 90 din 15 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 20 februarie 2019 ) n) telenovelă - operă audiovizuală destinată a fi difuzată pe un canal de televiziune cu o frecvență de cel puțin 3 ori pe săptămână, cu o durată de cel mult 60 de minute, care înfățișează fapte de viață și relațiile sufletești ale unui număr mare de personaje, în mod esențial melodramatic, al cărei scenariu prezintă un fir epic continuu, fără finalitate, care se desfășoară pe parcursul mai multor episoade (minimum 80). Un sezon va conține până la 20 de episoade și perioada de timp dintre începutul unui sezon și începutul următorului să fie de minimum 12 luni. (la 20-02-2019, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 90 din 15 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 20 februarie 2019 ) o) parodie - film de parodie este creația care preia motive și mijloace artistice dintr-o altă creație sau imită parțial o altă operă sau realitatea pentru a reda un efect comic. Procedeul predilect al parodiei este ironia; (la 28-08-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) p) documentar - film bazat pe documente, care are drept scop să prezinte fapte reale din viață sau date informative dintr-un domeniu de activitate; (la 28-08-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) q) data demarării proiectului - data de la care sunt înregistrate de către beneficiar cheltuieli eligibile efectuate pe teritoriul României legate de bugetul producției pentru care se solicită prezentul ajutor de stat, beneficiarul având obligația de a începe filmările pe teritoriul României nu mai târziu de 9 luni de la data semnării Acordului de finanțare; (la 28-08-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) r) produs cultural - produsul finit al unor lucrări artistice și tehnice specifice domeniului, care este considerat eligibil conform prevederilor prezentei scheme și îndeplinește condițiile minime conform Testului cultural. (la 28-08-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 )  +  Articolul 3(1) Prezenta schemă de ajutor de stat are caracter multianual și se derulează până la data de 31 decembrie 2023, cu posibilitate de prelungire, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 28-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) (2) Bugetul anual maxim al schemei este de 233 milioane lei, reprezentând echivalentul a aproximativ 50 milioane euro.(3) Bugetul prezentei scheme de ajutor de stat este prevăzut în bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Se pot încheia acorduri de finanțare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, în limita creditelor de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru această schemă. (la 28-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) (4) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2018-2025, acoperind maximum 45% din cheltuielile eligibile pentru producția de film efectuate pe teritoriul României, în baza acordurilor de finanțare încheiate, în limita creditelor bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru această schemă. (la 28-08-2020, Alineatul (4) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) (5) Bugetul maxim al schemei este de 1.200.000 mii lei, respectiv echivalentul a aproximativ 250 milioane euro, defalcate astfel:a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2018-2023;b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2018-2025. (la 28-08-2020, Alineatul (5) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) (5^1) Bugetul maxim anual al schemei care poate fi angajat cuprinde pe lângă bugetul prevăzut la alin. (2) și sumele stabilite cu această destinație, dar neutilizate în anii anteriori, în limita bugetului maxim al schemei și în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate prin legile bugetare anuale. (la 20-02-2019, Articolul 3 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 90 din 15 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 20 februarie 2019 ) (5^2) Abrogat. (la 28-08-2020, Alineatul (5^2) din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) (5^3) Acordurile de finanțare se încheie în ordinea în care au fost emise hotărârile Comisiei de Film în România în limita bugetului alocat în anul următor, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, în limita bugetului maxim al schemei. (la 28-08-2020, Alineatul (5^3) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) (6) Numărul total estimat de beneficiari ai schemei este de 150 de producători. Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. 4 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 mai 2023:
  Articolul 4(1) Durata schemei de ajutor de stat instituite conform art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările și completările ulterioare, și preluate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se prelungește cu un an, respectiv până la data de 31 decembrie 2024.(2) Oficiul poate încheia acorduri de finanțare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2024, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, în limita creditelor de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru această schemă.(3) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2018-2027, fără modificarea bugetului maxim al schemei, după cum urmează:a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri de finanțare pentru perioada 2018-2024;b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2018-2027.
   +  Articolul 4(1) Ajutorul de stat acordat în baza prezentei scheme constă în:a) alocări financiare nerambursabile în cuantum de 35% din totalul cheltuielilor eligibile cu achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/sau servicii ocazionate de producția de film, precum și cu onorariile, salariile și alte plăți către persoane fizice aferente implementării proiectului în România;b) alocări financiare nerambursabile în cuantum de 10% peste alocarea prevăzută la lit. a), cu condiția ca producția să promoveze o zonă geografică, un oraș sau România, destinațiile și obiectivele turistice românești din zona geografică sau orașul promovat ori limba, tradițiile și obiceiurile românești în producțiile audiovizuale finanțate în cadrul aceleiași producții cinematografice, iar desfășurarea subiectului filmului să fie explicită vizual. (la 28-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) (2) Alocările prevăzute la alin. (1) se acordă în condițiile în care minimum 20% din bugetul total al proiectului se realizează pe teritoriul României. (la 20-02-2019, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 90 din 15 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 20 februarie 2019 )  +  Articolul 5Domeniu de aplicare(1) Prezenta hotărâre nu se aplică:a) ajutoarelor destinate activităților legate de exportul către terți sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;b) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;c) întreprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a organelor competente prin care un ajutor este declarat ilegal;d) ajutoarelor ad-hoc în favoarea unei întreprinderi astfel cum se menționează la lit. c);e) ajutoarelor acordate întreprinderilor aflate în dificultate.f) întreprinderilor care au legături cu țări ce se află pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, precum și întreprinderilor care au fost condamnate pentru infracțiuni financiare grave, inclusiv, printre altele, pentru fraudă financiară, corupție, neplata obligațiilor fiscale și a celor în materie de securitate socială. (la 28-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) (2) Prezenta schemă nu se aplică măsurilor de ajutor de stat care implică, prin ele însele, prin condițiile asociate sau prin metoda de finanțare, o încălcare nedisociabilă a dreptului Uniunii Europene, respectiv:a) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiționată de obligația ca beneficiarul să aibă sediul în România sau să fie stabilit cu preponderență în România. Cu toate acestea, cerința de a avea un sediu sau o sucursală în statul membru care acordă ajutorul la momentul plății ajutorului este permisă;b) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiționată de obligația ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel național sau servicii naționale.  +  Articolul 6Beneficiari și criterii de eligibilitate(1) Pot beneficia de prezenta schemă de ajutor de stat întreprinderile românești sau străine înregistrate și funcționând în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în România sau în țara de origine, după caz, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții, indiferent de caracterul național sau internațional al proiectului eligibil:a) au obiect principal de activitate producția cinematografică, iar, în cazul întreprinderilor române, sunt înscrise în Registrul cinematografic;b) dețin calitatea de producător, coproducător și/sau de prestator de servicii de producție și produc filme de ficțiune de scurt, mediu și lungmetraj, miniserii sau seriale de televiziune, filme destinate distribuției direct pe suport video sau internet sau orice alt tip de suport, documentare artistice, filme de animație, parțial sau în întregime pe teritoriul României; (la 20-02-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 90 din 15 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 20 februarie 2019 ) c) în calitate de producător/coproducător dețin drepturile de proprietate intelectuală asupra operei ce va fi produsă sau, în cazul în care prestează servicii pentru o companie de producție străină, aceasta a achiziționat drepturile în scopul realizării producției;d) în cazul producătorilor străini trebuie să fie semnat un contract de coproducție sau acord de prestare servicii cu un producător român;e) prezintă informații legate de bugetul total al producției pentru care se solicită prezentul ajutor de stat, în cazul producțiilor ce se desfășoară în totalitate pe teritoriul României, iar, în cazul celor care se desfășoară parțial pe teritoriul României, informații legate de bugetul corespunzător cheltuielilor efectuate pe teritoriul României, pentru care se solicită ajutorul de stat; f) fac dovada că nu au datorii la bugetul general consolidat din România.g) fac dovada contribuției financiare proprii sau a cofinanțatorilor la finanțarea proiectului în cazul producătorilor/coproducătorilor, iar în cazul prestatorilor de servicii fac dovada contribuției proprii a producătorului străin. Contribuția financiară trebuie să acopere cel puțin bugetul total al producției, exclusiv TVA, mai puțin ajutorul de stat solicitat în baza prezentei scheme, cu respectarea prevederilor art. 15. (la 20-02-2019, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 90 din 15 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 20 februarie 2019 ) (2) În cazul coproducțiilor, coproducătorii vor delega o singură companie, care va reprezenta producția și va îndeplini calitatea de solicitant al prezentei schemei de ajutor.(3) Pentru a fi considerate eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:a) se încadrează în categoria de produs cultural și nu defăimează țara, limba, ordinea de drept sau principiile constituționale, nu incită la război, ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, discriminare pe criterii etnice, religioase, de sex sau orientare sexuală sau la separatism teritorial; (la 28-08-2020, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) b) valoarea cheltuielilor eligibile totale în legătură cu implementarea proiectului este de cel puțin 100.000 euro.(4) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al președintelui furnizorului schemei de ajutor de stat, se stabilesc criteriile pentru încadrarea ca produs cultural. După stabilirea criteriilor pentru încadrarea în produs cultural și publicarea acestora, schema de ajutor de stat poate fi pusă în aplicare. (la 28-08-2020, sintagma: Comisiei Naționale de Strategiei și Prognoză a fost înlocuită de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 )  +  Articolul 7(1) În condițiile prezentei hotărâri, ajutorul de stat se acordă pentru producția de filme indiferent de mediul prin care sunt exploatate, precum filme de ficțiune de scurt, mediu și lungmetraj, miniserii sau seriale de televiziune, filme destinate distribuției direct pe suport video sau internet sau orice alt tip de suport, documentare artistice, filme de animație. (la 20-02-2019, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 90 din 15 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 20 februarie 2019 ) (2) Ajutoarele acordate în baza prezentei scheme nu sunt rezervate unor activități specifice de producție sau unor părți individuale din lanțul valoric de producție. Ajutoarele pentru infrastructura studiourilor de filmare nu sunt eligibile în temeiul prezentei scheme.(3) În cazul solicitanților care își desfășoară activitatea atât în sectoarele/domeniile eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, aceștia pot beneficia de finanțare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau o distincție între costuri, astfel încât activitățile desfășurate în sectoarele excluse să nu beneficieze de ajutoare acordate în baza prezentei scheme.  +  Articolul 8Cheltuieli eligibile(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cheltuielile efectuate pentru furnizarea de bunuri și prestarea de servicii direct legate de implementarea unui proiect eligibil, respectiv următoarele categorii de cheltuieli:a) onorarii, salarii și alte plăți către persoane fizice în legătură cu activitatea acestora direct legată de implementarea proiectului eligibil dacă veniturile pe care aceste persoane le obțin pentru sau în directă legătură cu implementarea proiectului eligibil sunt venituri impozabile în România potrivit legislației fiscale române, convențiilor fiscale bilaterale și acordurilor internaționale în vigoare la data obținerii venitului;b) orice fel de plăți pentru bunuri furnizate și servicii prestate de către persoane juridice, dacă bunurile și/sau serviciile respective sunt direct legate de implementarea proiectului eligibil dacă: persoana juridică care furnizează bunurile sau prestează serviciile are sediul social în România; persoana juridică este rezident fiscal în România și bunurile sunt furnizate și serviciile sunt prestate pe teritoriul României, indiferent de originea acestora. (2) În sensul prezentei scheme, nu vor fi considerate cheltuieli eligibile pentru obținerea alocării financiare nerambursabile următoarele categorii:a) orice cheltuieli realizate anterior datei înregistrării cererii de finanțare în conformitate cu prevederile schemei; (la 20-02-2019, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 8 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 90 din 15 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 20 februarie 2019 ) b) cheltuielile cu finanțarea proiectului; c) garanții bancare legate de realizarea proiectului eligibil de ridicarea fondurilor; d) cheltuieli pentru cadouri, flori pentru primirea persoanelor; e) cheltuieli cu achiziționarea de active a căror achiziție a fost realizată cu o altă sursă de ajutor public; f) orice alte cheltuieli care nu sunt relevante pentru dezvoltarea proiectului; g) taxe bancare, dobândă și alte comisioane aferente creditelor; h) amenzi, penalități, cheltuieli de judecată; i) contribuția în natură; j) cheltuielile colaterale care intervin dintr-un contract de leasing; k) orice alte cheltuieli care intervin după livrarea filmului care nu sunt relevante pentru producția proiectului; l) cheltuieli pentru infrastructura studiourilor de filmare;m) cheltuieli de marketing; n) taxa pe valoarea adăugată; (la 28-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 8 a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) o) cheltuielile cu realizarea raportului de audit. (la 28-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 8 a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) (3) Valoarea maximă a ajutorului de stat nu poate depăși 10 milioane euro pentru fiecare proiect finanțat din această schemă.  +  Articolul 9Modalitatea de plată este următoarea:a) rambursarea a 35% din cheltuielile eligibile efectuate pentru prestații de servicii în domeniul producției de filme pe teritoriul României, la care se poate adăuga un procent de 10%, în condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b); b) ulterior finalizării proiectului de film și utilizării fondurilor bugetare alocate, dar nu mai târziu de 2 ani de la încheierea Acordului de finanțare, solicitantul va depune la autoritatea finanțatoare a schemei de ajutor de stat o cerere de plată însoțită de rapoartele zilnice de filmare și un raport de audit care să certifice suma cheltuielilor eligibile efectiv realizate în conformitate cu Acordul de finanțare și cu reglementările legale în vigoare. Totodată, se va depune un contract pentru post-producție ca o asigurare din partea solicitantului că se dorește continuarea proiectului și există șanse să fie realizat, precum și o declarație pe propria răspundere că beneficiarul sau deținătorul drepturilor de proprietate intelectuală asupra producției audiovizuale, după caz, asigură fondurile necesare pentru finanțarea postproducției; c) beneficiarul va depune la sediul furnizorului schemei de ajutor de stat înregistrarea pe suport electronic a produsului cultural final în maximum 5 ani de la data depunerii cererii de finanțare; în caz contrar, solicitantul se obligă să restituie cuantumul ajutorului de stat, inclusiv al dobânzilor aferente, calculate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 28-08-2020, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 )  +  Articolul 10(1) Prevederile prezentei hotărâri vor fi puse în aplicare de către furnizorul prezentei scheme de ajutor de stat, respectiv furnizorul schemei de ajutor de stat. (la 28-08-2020, sintagma: Comisia Națională de Strategie și Prognoză a fost înlocuită de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) (2) Furnizorul schemei de ajutor de stat va publica, pe site-ul său, invitația de a depune formulare de cerere pentru prezenta schemă de ajutor de stat în fiecare an, până la data de 31 decembrie, pentru anul următor. (la 20-02-2019, Alineatul (2) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 90 din 15 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 20 februarie 2019 ) (la 28-08-2020, sintagma: Comisia Națională de Strategie și Prognoză a fost înlocuită de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) (3) Lista documentelor care vor trebui depuse de aplicant în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, atât ale proiectului, cât și ale beneficiarului, detalii privind cheltuielile eligibile și procedura de selecție a beneficiarilor/proiectelor vor fi stabilite, în termen de 10 zile, prin ordin al președintelui furnizorului schemei de ajutor de stat ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 28-08-2020, sintagma: Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză a fost înlocuită de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) (4) Aplicanții vor depune toate documentele care demonstrează îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute de prezenta schemă, inclusiv o declarație cu privire la ajutoarele de stat primite anterior (de minimis sau de stat) pentru finanțarea acelorași costuri eligibile. (5) Înainte de semnarea Acordului de finanțare, furnizorul verifică respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă, pentru fiecare aplicant în parte, pe baza hotărârilor emise de către Comisia de Film în România. (la 28-08-2020, Alineatul (5) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 )  +  Articolul 11(1) Finanțarea proiectelor eligibile conform prezentei scheme de ajutor de stat se va realiza pe baze anuale și multianuale.(2) Ulterior finalizării proiectului de film și cheltuirii bugetului aferent proiectului eligibil, dar nu mai târziu de 2 ani de la emiterea Acordului de finanțare al măsurii de sprijin prevăzute de prezenta hotărâre, solicitantul va depune la furnizorul schemei de ajutor de stat o cerere de plată însoțită de un raport de audit care să certifice suma cheltuielilor eligibile efectiv realizate în conformitate cu Acordul de finanțare al măsurii de sprijin prevăzute de prezenta hotărâre și cu prevederile prezentei hotărâri. (la 20-02-2019, Alineatul (2) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 90 din 15 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 20 februarie 2019 ) (la 28-08-2020, sintagma: Comisia Națională de Strategie și Prognoză a fost înlocuită de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) (3) Raportul de audit va fi emis de către o societate de audit cu experiență dovedită în domeniul auditat de minimum 3 ani.(4) Auditorul își va asuma răspunderea profesională cu privire la modul de realizare a auditului, menționând atât documentele analizate, cât și metodologia de lucru aplicată.(5) Furnizorul schemei de ajutor de stat va efectua verificări proprii. Autoritatea va putea solicita completarea sau clarificarea raportului de audit. (la 28-08-2020, sintagma: Comisia Națională de Strategie și Prognoză a fost înlocuită de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) (6) Furnizorul schemei de ajutor de stat are obligația să aprobe cererea de plată în cel mult 10 zile de la data la care raportul de audit este complet. În măsura în care concluziile raportului de audit sunt incomplete, furnizorul schemei de ajutor de stat va solicita completarea acestuia. Solicitantul are dreptul să depună completări în termen de maximum 30 de zile de la data primirii solicitării din partea furnizorului schemei de ajutor de stat. (la 28-08-2020, sintagma: Comisia Națională de Strategie și Prognoză a fost înlocuită de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) (la 28-08-2020, sintagma: Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză a fost înlocuită de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) (7) Plata efectivă se va realiza în termen de cel mult 120 de zile de la data aprobării cererii de plată astfel cum a fost confirmată în prealabil de către auditor, în temeiul prezentului articol.  +  Articolul 12(1) Verificarea proiectelor eligibile va fi efectuată de către o comisie care va purta denumirea de «Comisia de Film în România».(2) Comisia de Film în România va fi formată dintr-un număr impar de membri, minimum 7 persoane, dintre care unul va fi președinte, numiți prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, dintre personalități din mediul universitar, reprezentanți ai mediului cultural și artistic, persoane cu experiență în domeniul cinematografiei, persoane cu experiență în afaceri, juriști, economiști cu experiență în domeniul finanțe/contabilitate și auditori cu experiență de minimum 3 ani în domeniul ajutoarelor de stat. (3) Persoanele propuse atât pentru Comisia de Film în România, cât și membrii familiilor acestora sau rudele până la gradul doi inclusiv nu pot participa în nicio calitate la realizarea unui proiect cinematografic înscris în sesiunea respectivă de apel de proiecte.(4) Comisia de Film în România evaluează și verifică proiectele cinematografice care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pe principiul «primul venit, primul servit» și certifică, prin hotărâre, calitatea de beneficiar al solicitantului și propune semnarea Acordului de finanțare.(5) Ulterior primirii raportului de audit, Comisia de Film în România va emite hotărâri care vor reprezenta certificarea cuantumului cheltuielilor eligibile care urmează să fie plătite beneficiarilor. Comisia de Film în România nu poate hotărî plata unei sume care să depășească suma menționată în Acordul de finanțare al măsurii de sprijin prevăzute de prezenta hotărâre și în conformitate cu prevederile prezentei scheme.(6) Componența și Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Film în România vor fi aprobate prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, care va fi publicat pe pagina de internet a autorității finanțatoare.(7) Hotărârile Comisiei de Film în România pot fi contestate la instanța de contencios administrativ, în termenele și în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 28-08-2020, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 )  +  Articolul 13Pragul de notificarePrezenta schemă este considerată exceptată de la obligația de notificare cât timp nu se depășește pragul de 50 de milioane euro pe schemă, anual.  +  Articolul 14Efectul stimulativ(1) Prezenta schemă se aplică numai ajutoarelor care au un efect stimulativ. (2) Se consideră că ajutoarele au un efect stimulativ dacă beneficiarul a prezentat furnizorului o cerere de ajutor scrisă înainte de începerea lucrului la proiectul sau la activitatea respectivă.(3) Cererea de ajutor conține cel puțin următoarele informații: a) denumirea întreprinderii și dimensiunea acesteia; b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii și a încheierii acestuia; c) locul de desfășurare a proiectului; d) lista costurilor proiectului; e) tipul de ajutor și valoarea finanțării publice necesare pentru proiect.  +  Articolul 15Cumul(1) Pentru a stabili dacă pragul de notificare și intensitățile maxime ale ajutoarelor sunt respectate, va fi luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea sau proiectul care beneficiază de ajutor. (2) Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile exceptate prin prezenta schemă pot fi cumulate cu: a) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite; b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile, care se suprapun parțial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depășirea intensității maxime prevăzute de art. 54 alin. (6) al Regulamentului (UE) nr. 651/2014. (la 20-02-2019, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 15 a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 90 din 15 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 20 februarie 2019 ) (3) Ajutoarele de stat exceptate în temeiul prezentei scheme nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleași costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care o depășește pe cea prevăzută în art. 54 alin. (6) al Regulamentului (UE) nr. 651/2014. (la 20-02-2019, Alineatul (3) din Articolul 15 a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 90 din 15 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 20 februarie 2019 )  +  Articolul 15^1Revocarea acordului de finanțareAcordul de finanțare se revocă și ajutorul de stat plătit se recuperează în mod corespunzător, după caz, în oricare din următoarele situații:a) se dovedește că beneficiarul a început lucrul la proiectul sau la activitatea respectivă înainte de înregistrarea unei cereri de finanțare cu respectarea prevederilor prezentei scheme;b) în urma implementării proiectului nu rezultă că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. b);c) se dovedește că beneficiarul a dat declarații incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta schemă. (la 20-02-2019, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 90 din 15 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 20 februarie 2019 )  +  Articolul 16Reguli privind transparența, monitorizarea și raportarea(1) Furnizorul schemei de ajutor de stat are obligația să publice pe site-ul său textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum și formatul documentelor necesare pentru accesare. (la 28-08-2020, sintagma: Comisia Națională de Strategie și Prognoză a fost înlocuită de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) (2) Furnizorul schemei de ajutor de stat va monitoriza respectarea condițiilor și a criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată perioada de derulare a acesteia, pentru a nu se depăși intensitatea maximă admisă și de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condițiilor din prezenta hotărâre sau din legislația națională ori europeană aplicabile la momentul respectiv. Nerespectarea de către beneficiari a condițiilor prevăzute în prezenta schemă, precum și a oricăror obligații asumate în vederea obținerii finanțării determină aplicarea de către autoritatea finanțatoare a schemei de ajutor de stat a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, inclusiv a dobânzilor aferente, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare. (la 28-08-2020, sintagma: Comisia Națională de Strategie și Prognoză a fost înlocuită de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) (3) Furnizorul schemei de ajutor de stat trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate proiectele în cadrul schemei. Aceste înregistrări care conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei. (la 28-08-2020, sintagma: Comisia Națională de Strategie și Prognoză a fost înlocuită de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) (4) Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani și sunt obligați să le pună la dispoziția autorității de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenței ori de câte ori le sunt solicitate.(5) Furnizorul schemei de ajutor de stat, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme de ajutor de stat regional, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene. (la 28-08-2020, sintagma: Comisia Națională de Strategie și Prognoză a fost înlocuită de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) (6) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai schemei, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, furnizorul schemei de ajutor de stat, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat, are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia. (la 28-08-2020, sintagma: Comisia Națională de Strategie și Prognoză a fost înlocuită de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) (7) Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații.(8) Consiliul Concurenței poate solicita date și informații de la furnizorul de ajutor atunci când, din informațiile deținute, rezultă că nu au fost respectate condițiile de acordare a ajutoarelor de stat. În situația în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenței poate dispune o acțiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acțiune, echipa de control a Consiliului Concurenței va fi însoțită de reprezentanți ai furnizorului.(9) Informațiile prevăzute în anexa III a Regulamentului (UE) 651/2014 privind fiecare ajutor individual care depășește echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro vor fi publicate pe pagina națională www.ajutordestat.ro.(10) În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, furnizorul schemei de ajutor de stat va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenței, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor stabilite prin prezenta hotărâre. (la 28-08-2020, sintagma: Comisia Națională de Strategie și Prognoză a fost înlocuită de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 712 din 27 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020 ) (11) Beneficiarii își asumă obligația ca, pe genericul filmului și în toate materialele publicitare, să menționeze faptul că filmul a fost realizat cu sprijinul financiar al Guvernului României, prin includerea următorului text: „Film realizat cu sprijinul Guvernului României“.(12) Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014.(13) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(14) Furnizorul are obligația transmiterii, spre informare, Consiliului Concurenței, în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor proprii prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate.(15) În vederea recuperării ajutorului de stat, furnizorul are obligația emiterii, în termen de 30 de zile lucrătoare, prin ordin, de norme metodologice proprii care vor fi transmise Consiliului Concurenței, spre informare, în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea acestora.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză,
  Ion Ghizdeanu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul culturii și identității naționale,
  George Vladimir Ivașcu
  București, 13 iunie 2018.Nr. 421.----