ORDIN nr. 3.103 din 24 noiembrie 2017privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 12 decembrie 2017  Notă
  Conform articolului 18 din ORDINUL nr. 85 din 26 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 1 februarie 2022, prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 13-15, ale căror prevederi se aplică începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2021.
  Articolul IV din ORDINUL nr. 4.291 din 20 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 6 ianuarie 2023 prevede:Articolul IV(1) Prevederile art. I-III se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2022.(2) Prin excepție de la alin. (1), prevederile art. I pct. 1, referitoare la întreruperea capitalizării costurilor îndatorării, se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2022, dacă efectul modificării politicii contabile se poate stabili până la data la care respectivele situații financiare anuale sunt autorizate pentru emitere. În caz contrar, prevederile respective se aplică costurilor îndatorării suportate de entitate în legătură cu împrumuturi contractate ulterior datei de 1 ianuarie 2023.(3) Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile art. I-III începând cu primele situații financiare anuale încheiate la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2023.
  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) și (2) și ale art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se aplică de către asociații, fundații, federații sau alte organizații de acest fel cu personalitate juridică, partide politice, patronate, organizații sindicale, culte religioase, precum și de către alte persoane juridice înființate în baza unor acte normative speciale, în scopul desfășurării de activități fără scop patrimonial, care au obligația, potrivit legii, să conducă contabilitatea în partidă dublă și să întocmească situații financiare anuale. (3) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se referă, în principal, la activitățile fără scop patrimonial, inclusiv activitățile cu destinație specială, desfășurate de către persoanele juridice fără scop patrimonial și, în subsidiar, la activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către aceste persoane juridice. Pentru activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, aceste reglementări se completează, după caz, cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Se aprobă Reglementările contabile privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial, cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se aplică de către unitățile de cult, asociațiile de proprietari și de către persoanele juridice fără scop patrimonial care prin actul normativ de înființare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligația ținerii contabilității în partidă simplă.(3) Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă nu întocmesc situații financiare anuale.  +  Articolul 3(1) Subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul în România, prevăzute la art. 1 alin. (2), organizează și conduc evidență contabilă proprie, potrivit reglementărilor contabile prevăzute la art. 1 alin. (1), astfel încât aceasta să permită determinarea informațiilor și a obligațiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparțin să poată întocmi situații financiare anuale.(2) Activitatea desfășurată în străinătate de subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul în România, se include în situațiile financiare anuale ale persoanei juridice române și se raportează pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor prezentelor reglementări.  +  Articolul 4(1) În aplicarea reglementărilor contabile prevăzute la art. 1 alin. (1), entitățile trebuie să dezvolte politici contabile proprii, care se aprobă de administratori sau de către alte persoane care au obligația gestionării entității respective.(2) În cazul entităților care, potrivit legii sau actului de înființare, nu au administratori, referirile la „administratori“ se vor citi ca referiri la persoanele care au obligația gestionării entității respective.  +  Articolul 5În cazul în care aplicarea reglementărilor contabile prevăzute la art. 1 alin. (1) impune modificarea unor tratamente contabile, aceasta nu determină corecții ale operațiunilor contabile generate de evenimente anterioare intrării în vigoare a acestor reglementări.  +  Articolul 6Pe durata deținerii statutului de utilitate publică, situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori financiari sau firme de audit, autorizate în condițiile legii.  +  Articolul 7Sancțiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial sunt cele prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 și 846 bis din 10 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prezentului ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 24 noiembrie 2017.Nr. 3.103.  +  Anexa nr. 1REGLEMENTĂRI CONTABILEpentru persoanele juridice fără scop patrimonial  +  Anexa nr. 2REGLEMENTĂRI CONTABILEprivind organizarea și conducerea contabilitățiiîn partidă simplă de către persoanelejuridice fără scop patrimonial