ORDIN nr. 1.372 din 21 aprilie 2023pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 28 aprilie 2023  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală din cadrul Ministerului Sănătății nr. AR 7.383/2023,având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1009 din 15 decembrie 2016, se completează după cum urmează:1. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:(3) În situația în care pacientul s-a aflat în imposibilitatea de a-și exprima acordul prevăzut la alin. (2) și a intervenit decesul acestuia, datele consemnate în foaia de observație a pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul etc. pot fi furnizate, la cerere, următoarelor persoane, în ordinea de mai jos:a) soțului supraviețuitor;b) descendenților;c) ascendenților/tutorilor;d) rudelor în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.(4) Situațiile în care pacientul se află în imposibilitatea de a-și exprima acordul prevăzut la alin. (2) sunt apreciate și consemnate de medicul curant în foaia de observație.(5) Persoanele prevăzute la alin. (3) vor depune la conducerea unității sanitare o declarație pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme.2. După anexa nr. 5 la norme se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Cătălin Vișean,
  secretar de stat
  București, 21 aprilie 2023.Nr. 1.372.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 6 la norme)
  MODELUL
  formularului de solicitare a datelor medicale cu caracter personal
  (în situația în care pacientul s-a aflat în stare de imposibilitate
  de a-și exprima acordul privind desemnarea unei
  persoane care să aibă acces la datele medicale personale)
  Către .........(denumirea instituției medicale)..............Subsemnatul, ...................., cod numeric personal ..................., în calitate de
  I.soț/soție supraviețuitor/supraviețuitoare-DA/NU;
  II.descendent fiu/fiică-DA/NU;
  III.ascendent/tutore (mama/tata)-DA/NU;
  IV.rudă în linie colaterală- grad I-DA/NU;
  V.- grad II-DA/NU;
  VI.- grad III-DA/NU;
  VII.- grad IV-DA/NU,
  al/a pacientului ............, decedat în data de ............, internat în cadrul unității sanitare în perioada ............, vă solicit prin prezenta să îmi furnizați, în copie, următoarele documente medicale referitoare la starea de sănătate a pacientului ............:.........................................................................................................
  Față de cele de mai sus, declar pe propria răspundere că nu există o cerere similară acesteia întocmită de către un aparținător, consemnată într-o poziție ierarhică superioară celei notate de subsemnatul/subsemnata la poziția ............... .De asemenea, declar că nu există o cerere contrară prezentei exprimată de către aparținătorii consemnați la punctele I-VII, precum și faptul că nu există un litigiu în acest sens.În caz contrar celor declarate, îmi asum consecințele legale privind falsul în declarații.
  DataSemnătura
  …………………………….…………………………….
  ------