HOTĂRÂRE nr. 368 din 26 aprilie 2023pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 26 aprilie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 alin. (10), (11), (17) și (18), precum și al art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabilește:a) cuantumul, condițiile și mecanismul de acordare a sumelor forfetare prevăzute la art. 1 alin. (10) și (11) și art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare;b) autoritățile competente, tipurile de date care se introduc în aplicația informatică prevăzută la art. 1 alin. (17) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare aplicație informatică, precum și măsurile administrative de organizare, funcționare și utilizare a acesteia.  +  Articolul 2(1) Suma forfetară prevăzută la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, se compune dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferențiat, respectiv de 750 lei/lună pentru persoana singură și 2.000 lei/lună pentru o familie, precum și dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de hrană în cuantum de 600 lei/lună pentru fiecare persoană.(2) Suma forfetară prevăzută la art. 1 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, se compune dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferențiat, respectiv de 750 lei/lună pentru persoana singură și 2.000 lei/lună pentru o familie.  +  Capitolul II Mecanismul și condițiile de acordare a sumelor forfetare  +  Secţiunea 1 Mecanismul și condițiile de acordare a sumelor forfetare prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare  +  Articolul 3(1) Pentru a putea beneficia, în prima lună din cele maximum 4 luni consecutive, de suma forfetară prevăzută la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, solicitanții depun o cerere la autoritatea administrației publice locale a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza căreia optează să locuiască, însoțită de copia permisului de ședere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept efect introducerea unei protecții temporare, denumită în continuare Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări. Suma forfetară prevăzută la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, se acordă integral indiferent de numărul de zile rămase de la data depunerii cererii până la finele lunii calendaristice respective. Autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale din județ/a municipiului București verifică, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, prin aplicația informatică, îndeplinirea condiției de beneficiar al Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382.(2) Pentru a beneficia pentru următoarele 3 luni din cele maximum 4 luni consecutive de suma forfetară prevăzută la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, solicitanții depun în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni o cerere la autoritatea administrației publice locale a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza căreia optează să locuiască, însoțită de documentul/documentele de identitate prevăzut/e la alin. (1), cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:a) solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României să fie înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a municipiului București, să fie încadrați în muncă pe teritoriul României sau să realizeze venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală, astfel cum sunt definite la art. 67 și 70 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, după caz; (la 23-01-2024, Litera a), Alineatul (2), Articolul 3, Sectiunea 1, Capitolul II a fost modificată de Punctul 1., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 ) b) să aibă înscriși copiii minori care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar:(i) în calitate de antepreșcolari, preșcolari sau elevi; sau(ii) în calitate de audienți; sau(iii) care frecventează activități educaționale din oferta altor instituții/organizații, precum huburi sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale, centre Blue Dot, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale. (la 23-01-2024, Punctul (iii), Litera b), Alineatul (2), Articolul 3, Sectiunea 1, Capitolul II a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 ) (2^1) Condiția prevăzută la alin. (2) lit. b) se consideră îndeplinită și în cazul în care cererile de frecventare de către minori a formelor de învățământ preuniversitar sau a activităților educaționale sunt depuse și înregistrate în perioada vacanțelor școlare. (la 23-01-2024, Articolul 3, Sectiunea 1, Capitolul II a fost completat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 ) (2^2) Sunt exceptați de la îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (2) lit. b) minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, care sunt înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a municipiului București, sunt încadrați în muncă pe teritoriul României cu respectarea dispozițiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau realizează venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală, astfel cum sunt definite la art. 67 și 70 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, după caz. (la 23-01-2024, Articolul 3, Sectiunea 1, Capitolul II a fost completat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 ) (3) Condiția prevăzută la alin. (2) lit. a) nu se aplică în cazul următoarelor categorii de persoane, numai dacă prezintă documente care să facă dovada situației de fapt:a) persoanele care urmează o formă de învățământ superior acreditată la zi în România;b) persoanele cu dizabilități care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România;b^1) persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă sau care suferă de o afecțiune medicală temporară, incompatibilă cu încadrarea în muncă, precum și femeile aflate în trimestrul al III-lea de sarcină, stări dovedite cu documente medicale emise pe teritoriul României; (la 23-01-2024, Alineatul (3), Articolul 3, Sectiunea 1, Capitolul II a fost completat de Punctul 4., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 ) c) persoanele cu vârsta peste 65 de ani;d) persoana care are în creștere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.(4) Cererile prevăzute la alin. (1) depuse după primele 5 zile lucrătoare ale lunii se introduc în aplicația informatică la data depunerii și se soluționează în luna următoare. (la 23-01-2024, Alineatul (4), Articolul 3, Sectiunea 1, Capitolul II a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 ) (5) Termenul de depunere a cererii prevăzute la alin. (2) reprezintă termen de decădere din dreptul de a beneficia de suma forfetară prevăzută la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, aferentă lunii pentru care a fost solicitată. (la 23-01-2024, Alineatul (5), Articolul 3, Sectiunea 1, Capitolul II a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 )  +  Secţiunea a 2-a Mecanismul și condițiile de acordare a sumelor forfetare prevăzute la art. 1 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare  +  Articolul 4(1) Pentru a beneficia de suma forfetară prevăzută la art. 1 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, solicitanții depun în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni o cerere la autoritatea administrației publice locale a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza căreia optează să locuiască, însoțită de copia permisului de ședere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:a) solicitantul și membrii de familie ai acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României să fie încadrați în muncă sau să realizeze venituri din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală, astfel cum sunt definite la art. 67 și 70 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, după caz; (la 23-01-2024, Litera a), Alineatul (1), Articolul 4, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost modificată de Punctul 6., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 ) b) să aibă înscriși copiii minori care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar:(i) în calitate de antepreșcolari, preșcolari sau elevi; sau(ii) în calitate de audienți; sau(iii) care frecventează activități educaționale din oferta altor instituții/organizații, precum huburi sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale, centre Blue Dot, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale. (la 23-01-2024, Punctul (iii), Litera b), Alineatul (1), Articolul 4, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost modificat de Punctul 7., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 ) (2) Condiția prevăzută la alin. (1) lit. a) nu se aplică în cazul următoarelor categorii de persoane, numai dacă prezintă documente care să facă dovada situației de fapt:a) persoanele care urmează o formă de învățământ superior acreditată la zi în România;b) persoanele cu dizabilități care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România;b^1) persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă sau care suferă de o afecțiune medicală temporară, incompatibilă cu încadrarea în muncă, precum și femeile aflate în trimestrul al III-lea de sarcină, stări dovedite cu documente medicale emise pe teritoriul României; (la 23-01-2024, Alineatul (2), Articolul 4, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 8., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 ) c) persoanele cu vârsta peste 65 de ani;d) persoana care are în creștere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.(2^1) Sunt exceptați de la îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. b) minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, care sunt încadrați în muncă pe teritoriul României, cu respectarea dispozițiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau care realizează venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală, astfel cum sunt definite la art. 67 și 70 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, după caz. (la 23-01-2024, Articolul 4, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 9., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 ) (3) Termenul de depunere a cererii prevăzute la alin. (2) reprezintă termen de decădere din dreptul de a beneficia de suma forfetară, prevăzută la art. 1 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, aferentă lunii pentru care a fost solicitată. (la 23-01-2024, Alineatul (3), Articolul 4, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost modificat de Punctul 10., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 )  +  Articolul 5(1) Cererile prevăzute la art. 3 și 4 se depun de un reprezentant major al familiei sau, după caz, de persoana singură majoră și sunt însoțite de:a) extrasul de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului;b) documentele doveditoare ale îndeplinirii condițiilor, în situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) pct. (ii), (iii) și alin. (3), la art. 4 alin. (1) lit. b) pct. (ii) și (iii) și alin. (2) sau la art. 3 alin. (2^2), după caz. (la 23-01-2024, Litera b), Alineatul (1), Articolul 5, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost modificată de Punctul 11., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 ) (1^1) În aplicarea dispozițiilor alin. (1) prin reprezentant major al familiei se înțelege și una din persoanele prevăzute la art. 136 alin. (2) lit. a), b) și d) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-01-2024, Articolul 5, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 12., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 ) (2) Cererile prevăzute la art. 3 și 4 cuprind următoarele:a) numele și prenumele;b) numărul membrilor de familie, numele și prenumele acestora;c) codul numeric personal al solicitantului și, după caz, al membrilor de familie ai acestuia, astfel cum acesta a fost atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări, denumit în continuare CNP;d) luna pentru care se depune cererea;e) dacă persoanele sunt cazate sau optează să fie cazate în locații stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență.(2^1) În situația în care persoana sau reprezentantul major al familiei potrivit alin. (1^1) se află în imposibilitatea, din motive medicale dovedite cu documente emise sau avizate de o autoritate medicală română, de a se prezenta pentru a depune cererile prevăzute la art. 3 și 4, acestea pot fi depuse în numele familiei sau al persoanei singure și prin mandatar cu procură notarială emisă pe teritoriul României care să indice în mod expres luna aferentă cererii lunare. Modelul cererilor este prevăzut în anexele nr. 1^1 și 1^2. (la 23-01-2024, Articolul 5, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 13., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 ) (3) Modelul cererilor prevăzute la art. 3 și 4 este prevăzut în anexele nr. 1 și 2.  +  Secţiunea a 3-a Mecanismul și condițiile de decontare a sumelor forfetare aferente cheltuielilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare  +  Articolul 6(1) În situația prevăzută la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile comitetelor județene/al municipiului București pentru situații de urgență prin care sunt stabilite locațiile unde poate fi asigurată atât cazarea, cât și hrana, aparținând instituțiilor sau autorităților publice centrale sau locale, operatorilor economici publici sau privați ori asociațiilor sau fundațiilor, sunt comunicate de îndată autorităților administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale din județ/a municipiului București.(2) În situația în care solicitanții optează să fie cazați, în prima lună, în locații stabilite de comitetele județene/comitetul municipiului București pentru situații de urgență pentru cazare, autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale din județ/a municipiului București verifică, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea cererii, prin aplicația informatică, îndeplinirea condiției de a fi persoană singură sau familie beneficiară a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 și, ulterior, repartizează solicitanții în aceste locații, în limita locurilor disponibile. Modelul cererii pentru cazarea în alte locații stabilite prin hotărârile comitetelor județene/comitetul municipiului București pentru situații de urgență este prevăzut în anexa nr. 6.(3) Pentru a se putea realiza decontarea sumei forfetare prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, pe următoarele trei luni, familiile și persoanele singure beneficiare ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 depun cererea potrivit art. 3 alin. (2) până la data de 20 a fiecărei luni pentru luna următoare în care urmează a fi cazate. Autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale din județ/a municipiului București verifică, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, prin aplicația informatică, îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) și, ulterior, informează, în termen de maximum 2 zile lucrătoare, unitatea care asigură cazarea cu privire la îndeplinirea condițiilor.(3^1) Termenul prevăzut la alin. (3) nu se aplică pentru solicitanții care depun cererea prevăzută la art. 3 alin. (1) între data de 20 a lunii și sfârșitul acesteia. (la 23-01-2024, Articolul 6, Sectiunea a 3-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 14., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 ) (4) Pentru a se putea realiza decontarea sumei forfetare prevăzute la art. 1 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, familiile și persoanele singure beneficiare ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 depun cererea potrivit art. 3 alin. (2) până la data de 20 a fiecărei luni pentru luna următoare în care urmează a fi cazate. Autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale din județ/a municipiului București verifică, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, prin aplicația informatică, îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) și, ulterior, informează, în termen de maximum 2 zile lucrătoare, unitatea care asigură cazarea cu privire la îndeplinirea condițiilor.(5) Unitățile care asigură cazarea transmit autorităților administrației publice locale a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale din județ/a municipiului București, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii pentru luna anterioară, solicitarea de decontare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3. Decontarea sumelor forfetare se realizează proporțional. Termenul de transmitere a solicitării de decontare reprezintă termen de decădere din dreptul de a beneficia de decontarea sumei forfetare prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-01-2024, Alineatul (5), Articolul 6, Sectiunea a 3-a, Capitolul II a fost modificat de Punctul 15., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 ) (6) Autoritățile administrației publice locale din unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale generează din aplicație solicitările de plată, al căror model este prevăzut în anexa nr. 5, pe care le semnează electronic, până la data de 15 a lunii în curs. În același termen, solicitările de plată sunt comunicate inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. (la 23-01-2024, Alineatul (6), Articolul 6, Sectiunea a 3-a, Capitolul II a fost modificat de Punctul 15., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 ) (6^1) Autoritățile administrației publice locale din unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pe lângă anexa nr. 5, completează și încarcă în aplicația informatică tabelul nominal cu persoanele care beneficiază de sumele forfetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8, și îl transmit inspectoratelor județene pentru situații de urgență/ Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov electronic în format .xlsx. Tabelele sunt centralizate de inspectoratele județene pentru situații de urgență/Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov și ulterior remise către Departamentul pentru Situații de Urgență. (la 23-01-2024, Articolul 6, Sectiunea a 3-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 16., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 ) Notă
  Art. III din Hotărârea nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 63 din 23 ianuarie 2024, prevede:
  (1) Obligațiile prevăzute la art. 6 alin. (6^1) și art. 10 alin. (1^1) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta hotărâre, privind încărcarea tabelului nominal, vizează și persoanele care beneficiază de sumele forfetare începând cu data de 1 ianuarie 2024 până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Obligația prevăzută la alin. (1) se duce la îndeplinire în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (7) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitărilor de sume necesare efectuării plăților, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și, după caz, inspectoratele județene pentru situații de urgență/ Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov virează sumele respective în contul 50.06.10 „Sume de mandat cuvenite beneficiarilor, reprezentând cheltuielile cu hrana și cazarea prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare“, deschis la unitățile Trezoreriei Statului la solicitarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.(8) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor prevăzute la alin. (7), autoritățile administrației publice locale/subdiviziunile administrativ-teritoriale efectuează, prin virament bancar, plata sumelor cuvenite către unitățile care asigură cazarea potrivit art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Secţiunea a 4-a Acordarea, refuzul acordării și decontarea sumelor forfetare  +  Articolul 7(1) Decizia cu privire la acordarea sau refuzul acordării sumelor forfetare prevăzute la art. 1 alin. (10) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, respectiv decizia cu privire la decontarea sau refuzul decontării sumelor forfetare prevăzute la art. 3 alin. (2) din aceeași ordonanță de urgență aparțin autorităților administrației publice locale din unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale care au primit cererile prevăzute la art. 3, 4 și 6, pe baza documentelor prezentate de solicitanți, precum și a verificărilor efectuate în aplicația informatică.(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se introduce în aplicația informatică până la data de 15 a lunii și se aduce la cunoștința solicitantului prin afișare la sediul autorităților administrației publice locale din unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și/sau pe site-ul oficial al acestora. (la 23-01-2024, Alineatul (2), Articolul 7, Sectiunea a 4-a, Capitolul II a fost modificat de Punctul 17., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 )  +  Articolul 8Autoritățile administrației publice locale din unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care au primit cererile prevăzute la art. 3, 4 și 6 pot efectua verificări, prin serviciile sociale, privind realitatea informațiilor din cererile/ documentele justificative depuse de solicitanți/unitățile care asigură cazarea.  +  Articolul 9Până la data de 15 a lunii, autoritățile administrației publice locale din unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care au primit cererile prevăzute la art. 3 alin. (2), (2^2) și (4) verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) și la art. 4 alin. (1) și (2^1) și validează în aplicația informatică cererile de plată pentru suma forfetară. (la 23-01-2024, Articolul 9, Sectiunea a 4-a, Capitolul II a fost modificat de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 )  +  Articolul 10(1) În termen de 3 zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la art. 9, autoritățile administrației publice locale/subdiviziunile administrativ-teritoriale transmit solicitările de sume necesare efectuării plăților, întocmite și certificate pentru realitate, inspectoratului județean pentru situații de urgență sau Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, după caz, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.(1^1) Autoritățile administrației publice locale/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, pe lângă solicitările de plată prevăzute în anexa nr. 5, completează și încarcă în aplicația informatică tabelul nominal cu persoanele care beneficiază de sumele forfetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8, și îl transmit inspectoratelor județene pentru situații de urgență/ Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov electronic în format .xlsx. Tabelele sunt centralizate de inspectoratele județene pentru situații de urgență/Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov și ulterior remise către Departamentul pentru Situații de Urgență. (la 23-01-2024, Articolul 10, Sectiunea a 4-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 19., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 ) Notă
  Art. III din Hotărârea nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 63 din 23 ianuarie 2024, prevede:
  (1) Obligațiile prevăzute la art. 6 alin. (6^1) și art. 10 alin. (1^1) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta hotărâre, privind încărcarea tabelului nominal, vizează și persoanele care beneficiază de sumele forfetare începând cu data de 1 ianuarie 2024 până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Obligația prevăzută la alin. (1) se duce la îndeplinire în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitărilor de sume necesare efectuării plăților, inspectoratele județene pentru situații de urgență/Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, după caz, virează sumele respective în contul 50.06.10 „Sume de mandat cuvenite beneficiarilor, reprezentând cheltuielile cu hrana și cazarea prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare“, deschis la unitățile Trezoreriei Statului la solicitarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.(3) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor prevăzute la alin. (2), autoritățile administrației publice locale/subdiviziunile administrativ-teritoriale efectuează, prin virament bancar, plata sumelor cuvenite către beneficiarii prevăzuți la art. 1 alin. (10) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Capitolul III Constituirea și funcționarea aplicației informatice  +  Secţiunea 1 Autoritățile competente și informațiile care se introduc în aplicația informatică  +  Articolul 11(1) Autoritățile administrației publice locale din unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale solicită Serviciului de Telecomunicații Speciale acces pe baza adresei de e-mail în aplicația informatică, prin intermediul unui formular de acces depus online și semnat cu semnătură electronică calificată, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7. Solicitarea de acces se face ulterior primirii primei cereri potrivit art. 3 alin. (1) sau art. 6 alin. (2).(1^1) Autoritățile administrației publice locale din unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au obligația de a introduce în aplicația informatică toate cererile prevăzute la art. 3, 4 și art. 6 alin. (5), documentele aferente acestora, centralizările cererilor, precum și solicitările de decontare a sumelor forfetare. (la 23-01-2024, Articolul 11, Sectiunea 1, Capitolul III a fost completat de Punctul 20., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 ) Notă
  Art. IV din Hotărârea nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 63 din 23 ianuarie 2024, prevede:
  (1) Obligația prevăzută la art. 11 alin. (1^1) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2023, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta hotărâre, vizează introducerea în aplicația informatică și a cererilor prevăzute la art. 3, 4 și art. 6 alin. (5) din același act normativ, a documentelor aferente acestora, a centralizărilor cererilor, precum și a solicitărilor de decontare a sumelor forfetare primite începând cu data de 1 ianuarie 2024 până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Obligația prevăzută la alin. (1) se duce la îndeplinire în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Autoritățile administrației publice locale din unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care au primit cererile prevăzute la art. 3 și 4 completează CNP-urile persoanelor potrivit art. 5 alin. (2) lit. c), cu indicarea lunii pentru care se depune cererea, în aplicația informatică și verifică corespondența datelor afișate cu cele din documentele anexate cererii.(3) CNP-urile persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. c) se transmit de către aplicația informatică, prin servicii web, către Sistemul informatic de management al străinilor, denumit în continuare SIMS, ca parte componentă a Sistemului național de evidență a străinilor organizat de către Inspectoratul General pentru Imigrări. SIMS furnizează numele și prenumele corespunzătoare CNP-urilor transmise sau un mesaj de eroare, dacă este cazul.(4) Informațiile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și art. 4 alin. (1) lit. a) se preiau de către aplicația informatică din Registrul general de evidență a salariaților, denumit în continuare REVISAL, gestionat la nivelul Inspecției Muncii, din sistemul de evidență gestionat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și din sistemul informatic PatrimVen administrat de către Ministerul Finanțelor. (la 23-01-2024, Alineatul (4), Articolul 11, Sectiunea 1, Capitolul III a fost modificat de Punctul 21., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 ) (5) Informațiile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) pct. (i) și art. 4 alin. (1) lit. b) pct. (i) se preiau de către aplicația informatică, prin servicii web, din Sistemul informatic integrat al învățământului din România, denumit în continuare SIIIR, gestionat la nivelul Ministerului Educației.(6) În cazul persoanelor cazate în taberele temporare de cazare și asistență umanitară, informațiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a) și c) sunt introduse în aplicația informatică de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, utilizând conturi de e-mail transmise Serviciului de Telecomunicații Speciale, prin completarea formularului de acces al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7.
   +  Secţiunea a 2-a Tipurile de verificări asigurate de aplicația informatică  +  Articolul 12(1) Aplicația informatică asigură următoarele verificări:a) dacă CNP-ul prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. c) se regăsește în SIMS ca atribuit unui beneficiar al Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382;b) dacă CNP-ul prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. c) se regăsește pe alte cereri depuse pentru acordarea sumelor forfetare prevăzute de art. 1 alin. (10) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, respectiv modul în care acestea au fost soluționate;c) dacă CNP-ul prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. c) aparține unor persoane cazate în taberele temporare de cazare și asistență umanitară;d) dacă solicitanții, persoane singure și membrii de familie ai acestora, îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și art. 4 alin. (1) lit. a) conform datelor înscrise în REVISAL, precum și în sistemul de evidență gestionat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;e) dacă solicitanții, persoane singure și membrii de familie ai acestora, îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) pct. (i) și art. 4 alin. (1) lit. b) pct. (i) conform datelor înscrise în SIIIR.(2) Pe baza verificărilor prevăzute la alin. (1), aplicația informatică:a) asigură accesul autorităților administrației publice locale din unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care au primit cererile prevăzute la art. 3 și 4 să înregistreze informațiile din documentele prevăzute la art. 5 alin. (1);b) evidențiază dacă aceleași persoane au mai depus cereri/se regăsesc pe alte cereri pentru acordarea sumelor forfetare prevăzute la art. 1 alin. (10) și (11) și art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare;c) asigură accesul autorităților administrației publice locale din unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care au primit cererile prevăzute la art. 3 și 4 pentru verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) și (2) și art. 4 alin. (1).  +  Secţiunea a 3-a Aspecte legate de dezvoltarea, implementarea, administrarea și gestionarea tehnică a aplicației informatice, precum și condițiile tehnice de acces la aceasta  +  Articolul 13(1) Aplicația informatică este dezvoltată, implementată, administrată și gestionată, din punct de vedere tehnic, de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Cancelaria Prim-Ministrului și Ministerul Afacerilor Interne furnizează Serviciului de Telecomunicații Speciale cerințele operaționale necesare dezvoltării și implementării aplicației informatice.(3) Condițiile tehnice de acces, la nivel de rețele de comunicații, între SIMS și aplicația informatică sunt stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția generală pentru comunicații și tehnologia informației.(4) Condițiile tehnice de acces, la nivel de rețele de comunicații, între REVISAL/sistemul de evidență gestionat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și aplicația informatică sunt stabilite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.(5) Condițiile tehnice de acces, la nivel de rețele de comunicații, între SIIIR și aplicația informatică sunt stabilite de Ministerul Educației.(6) Condițiile tehnice de acces prevăzute la alin. (3)-(5) vor fi prevăzute în acorduri de colaborare încheiate cu Serviciul de Telecomunicații Speciale de către administratorii bazelor de date, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
   +  Capitolul IV Prelucrarea datelor cu caracter personal  +  Articolul 14(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit prevederilor prezentei hotărâri se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.(2) Datele cu caracter personal colectate potrivit prezentei hotărâri se păstrează de către autoritățile administrației publice centrale și locale implicate în mecanismul de acordare a sumelor forfetare pe teritoriul României, pentru o perioadă de maximum 3 ani de la data încetării aplicării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382.(3) După parcurgerea perioadei prevăzute la alin. (2), datele se șterg ireversibil, prin procedură automată.(4) Autoritățile competente să utilizeze aplicația informatică sunt autoritățile administrației publice centrale și locale implicate în acordarea/decontarea sumelor forfetare prevăzute de art. 1 alin. (10) și (11) și art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare.(5) Autoritățile administrației publice centrale și locale implicate în acordarea/decontarea sumelor forfetare prevăzute de art. 1 alin. (10) și (11) și art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, precum și Serviciul de Telecomunicații Speciale sunt operatori asociați pentru prelucrările efectuate în vederea realizării scopurilor instituite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare.(6) Personalul din cadrul autorităților prevăzute la alin. (5), autorizat să acceseze aplicația informatică, beneficiază de instruire pe protecția datelor personale la momentul acordării accesului la aceasta.(7) Datele cu caracter personal colectate în temeiul prezentei hotărâri nu pot fi prelucrate în alte scopuri și de alte autorități, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege și numai dacă sunt asigurate garanțiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 15La articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana și cazarea cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 11 martie 2022, cu modificările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Inspectoratele județene pentru situații de urgență/ Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea situațiilor centralizatoare certificate, virează sumele respective în contul 50.06.10 „Sume de mandat cuvenite beneficiarilor, reprezentând cheltuielile cu hrana și cazarea prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare“, deschis la unitățile Trezoreriei Statului la solicitarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 16La data de 31 decembrie 2023 se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana și cazarea cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 11 martie 2022, cu modificările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 315/2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în locațiile stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 5 martie 2022, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 23-01-2024, Articolul 17, Capitolul V a fost modificat de Punctul 22., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 )
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Aneta Matei,
  secretar de stat
  p. Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Mihnea Claudiu Drumea
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 26 aprilie 2023.Nr. 368.  +  Anexa nr. 1
  - Model-
  Nr. ............... din ...............
  CERERE
  privind acordarea sumei forfetare prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022
  privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini
  sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
  Subsemnatul/Subsemnata, ....................., cod numeric personal ............................, cu reședința în România, județul/orașul/municipiul/comuna/satul ................., sectorul ...., str. .......................... nr. .........., bl. ......., sc. ........., et. .........., ap. ..........., cunoscând prevederile articolului 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, vă adresez rugămintea de a-mi aproba acordarea sumei forfetare pentru luna .................., pentru subsemnatul/subsemnata și următorii membri de familie:
  Nr. crt.Numele și prenumele membrilor de familieCodul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări
  Menționez că suma forfetară se acordă pentru: [ ] prima lună; [ ] a 2-a lună; [ ] a 3-a lună; [ ] a 4-a lună.Sunt cazat în cadrul taberelor temporare de cazare și asistență umanitară: [ ] da; [ ] nu.Anexez următoarele documente:[ ] copia permisului de ședere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 382/2022 a Consiliului, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, al subsemnatului, precum și al fiecărui membru al familiei, după caz;[ ] extras de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele subsemnatului;[ ] documente care atestă situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) pct. (ii) și (iii) și alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2023 privind stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.Data.......................Semnătura.......................Document care conține date cu caracter personal protejate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 1^1Nr. ............... din ...............
  - Model -
  CERERE
  privind acordarea sumei forfetare prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022
  privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini
  sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
  Subsemnatul/Subsemnata, .................................................., cod numeric personal ............................, în calitate de mandatar al ................................................, cod numeric personal ....................................., cu reședința în România, județul/orașul/municipiul/comuna/satul ........................................., sectorul ...., str. .......................... nr. .........., bl. ......., sc. ........., et. .........., ap. ............, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, vă adresez rugămintea de a aproba acordarea sumei forfetare pentru luna ......................, pentru următoarele/următorii persoane/membri de familie:
  Nr. crt.Numele și prenumele membrilor de familieCodul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări
  Menționez că suma forfetară se acordă pentru: [ ] prima lună; [ ] a 2-a lună; [ ] a 3-a lună; [ ] a 4a lună.Persoana/Familia este cazată în cadrul taberelor temporare de cazare și asistență umanitară: [ ] da; [ ] nu.Anexez următoarele documente:[ ] procura notarială pentru luna aferentă cererii;[ ] copia permisului de ședere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 382/2022 a Consiliului, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, al subsemnatului, precum și al fiecărui membru al familiei, după caz;[ ] extras de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului/reprezentantului major al familiei pe care îl reprezint;[ ] documente care atestă situațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) pct. (ii) și (iii) și alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare.Prin semnarea prezentei cereri, declar că am luat cunoștință de faptul că, în cazul constatării depunerii unor documente care nu reflectă realitatea situației de fapt, răspund în solidar cu cel reprezentat.Data.......................Semnătura.......................Document care conține date cu caracter personal protejate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 23., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 )
   +  Anexa nr. 2
  - Model -
  Nr. ............... din ...............Aprob.Primăria .............
  CERERE
  privind acordarea sumei forfetare prevăzute la art. 1 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022
  privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini
  sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
  Subsemnatul/Subsemnata, ........................., cod numeric personal ............................, cu reședința în România, județul/orașul/municipiul/comuna/satul ......................................, sectorul ...., str. ............................... nr. .........., bl. ......., sc. ........., et. .........., ap. ..........., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, vă adresez rugămintea de a-mi aproba acordarea sumei forfetare pentru luna .................., pentru subsemnatul/subsemnata și următorii membri de familie:
  Nr. crt.Numele și prenumele membrilor de familieCodul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări
  Menționez că suma forfetară se acordă după împlinirea perioadei de 4 luni consecutive în care am beneficiat de acordarea sumei forfetare prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare.Anexez următoarele documente:[ ] copia permisului de ședere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 382/2022 a Consiliului, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, al subsemnatului, precum și al fiecărui membru al familiei, după caz;[ ] extras de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele subsemnatului;[ ] documente care atestă situațiile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. b) pct. (ii) și (iii) și alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2023 privind stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.Data.......................Semnătura.......................Document care conține date cu caracter personal protejate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 2^1Nr. ............... din ...............
  - Model -
  CERERE
  privind acordarea sumei forfetare prevăzute la art. 1 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022
  privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini
  sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
  Subsemnatul/Subsemnata, ............................, cod numeric personal ............................, cu reședința/domiciliul în România, județul/orașul/municipiul/comuna/satul ............................, sectorul ...., str. ........................ nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......., în calitate de mandatar al familiei/ persoanei singure/reprezentantului de familie ............................., cod numeric personal ........................., cu reședința în România, județul/orașul/municipiul/comuna/satul ........................., sectorul ...., str. .......................... nr. .........., bl. ......., sc. ........., et. .........., ap. ..........., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, vă adresez rugămintea de a aproba acordarea sumei forfetare pentru luna ......................, pentru următoarele/următorii persoane/membri de familie:
  Nr. crt.Numele și prenumele membrilor de familieCodul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări
  Menționez că suma forfetară se acordă după împlinirea perioadei de 4 luni consecutive în care persoana/familia a/nu a beneficiat de acordarea sumei forfetare prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare.Anexez următoarele documente:[ ] procura notarială pentru luna aferentă cererii;[ ] copia permisului de ședere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 382/2022 a Consiliului, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, al subsemnatului, precum și al fiecărui membru al familiei, după caz;[ ] extras de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului/reprezentantului major al familiei pe care îl reprezint;[ ] documente care atestă situațiile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. b) pct. (ii) și (iii) și alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare.Prin semnarea prezentei cereri, declar că am luat cunoștință de faptul că, în cazul constatării depunerii unor documente care nu reflectă realitatea situației de fapt, răspund în solidar cu cel reprezentat.Data.......................Semnătura.......................Document care conține date cu caracter personal protejate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 24., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 )
   +  Anexa nr. 3
  - Model -
  Unitatea care a asigurat cazarea....................................................
  SOLICITARE
  de decontare a sumelor forfetare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute
  la art. 1 alin. (10) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind
  acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau
  apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
  CătrePrimăria ............... din județul ....................În temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2023 privind stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, solicit decontarea sumei forfetare^1 pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (10) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, pentru luna ....................., în cuantum de ................ lei, pentru un număr de ....... solicitanți, după cum urmează:
  Nr. crt.Numele și prenumele solicitantului Codul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru ImigrăriPersoană singură (da/nu)Familie^2 (se va preciza numărul de persoane)Număr de zile pentru care s-a asigurat cazare și hrană^3Număr de zile pentru care s-a asigurat cazare^4Suma forfetară pe persoană singură (lei)Suma forfetară pe familie (lei)
  1.
  2.
  3.
  TotalTotal
  Total
  Certific realitatea informațiilor care stau la baza prezentei solicitări.Anexez prezentei următoarele documente justificative:Data......................Semnătură unitatea care asigură cazare...............................................................^1 Calculul sumelor solicitate se realizează prin împărțirea sumelor pentru cazare și hrană/cazare la numărul de zile din luna pentru care se solicită decontarea, iar valoarea obținută se înmulțește cu numărul de zile pentru care s-a asigurat cazare și hrană/cazare (modalitate de calcul ca model: pentru luna mai 2023 - suma de 2.000 lei cazare: 31 de zile = 64,51 lei/cazare/zi; 64,51 lei x număr de zile pentru care s-a asigurat cazare = suma pentru care se solicită decontarea).^2 Soț/Soție, părinte/părinți și/sau copiii minori ai acestora, precum și persoana cu care este cazat copilul minor conform prevederilor art. 136 alin. (2) lit. a), b) și d) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, care are în creștere și îngrijire unul sau mai mulți copii minori.^3 Se completează în situația în care luna pentru care s-a asigurat cazarea și hrana este una din primele 4 luni consecutive.^4 Se completează în situația în care luna pentru care s-a asigurat cazarea este ulterioară celor 4 luni consecutive.
   +  Anexa nr. 4
  - Model -
  ROMÂNIAJudețul ..........................Primăria .........................
  SOLICITARE
  de sume necesare efectuării plăților potrivit art. 1 alin. (10) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022
  privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini
  sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
  CătreInspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ......................./Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-IlfovÎn temeiul art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, solicit virarea sumei necesare efectuării plăților potrivit art. 1 alin. (10) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, în luna ...................., în cuantum de ........... lei, pentru un număr de ....... persoane singure/număr de familii .............. Certific realitatea informațiilor care stau la baza prezentei solicitări și îndeplinirea condițiilor de către solicitanți pentru a beneficia de sumele forfetare prevăzute la art. 1 alin. (10) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare.Data....................
  Semnătura ordonatorului principal de credite
  .......................................................................
  (la 23-01-2024, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 25., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 )
   +  Anexa nr. 5
  - Model -
  ROMÂNIAJudețul ..........................Primăria .........................
  SOLICITARE
  de sume necesare efectuării decontării potrivit art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022
  privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini
  sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
  CătreInspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului .............../Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-IlfovÎn temeiul art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, solicit virarea sumei necesare efectuării plăților potrivit art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, în luna ..............., în cuantum de ............ lei, pentru un număr de ........ persoane singure/număr de familii .............. Certific realitatea informațiilor care stau la baza prezentei solicitări și îndeplinirea condițiilor de către persoanele care au beneficiat de cazare și hrană la unitățile care au asigurat cazare potrivit art. 1 alin. (10) și (11) coroborat cu art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare.Data....................
  Semnătura ordonatorului principal de credite
  .......................................................................
  (la 23-01-2024, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 25., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 )
   +  Anexa nr. 6
  - Model -
  Nr. ............... din ...............Aprob.Primăria ........................
  CERERE
  privind aprobarea cazării în alte locații stabilite prin hotărârile
  comitetelor județene/al municipiului București pentru situații de urgență
  Subsemnatul/Subsemnata, ....................., cod numeric personal .................., posesor al Permisului de ședere pentru beneficiarii de protecție temporară seria ......... nr. .................., cunoscând prevederile articolului 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, vă adresez rugămintea de a aproba cazarea în locații stabilite prin hotărârile comitetelor județene/al municipiului București pentru situații de urgență pentru luna .................., pentru subsemnatul/subsemnata și următorii membri de familie:
  Nr. crt.Numele și prenumele membrilor de familieCodul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări
  Menționez că optez pentru cazare în locații stabilite prin hotărârile comitetelor județene/al municipiului București pentru situații de urgență pentru: [ ] prima lună; [ ] a 2-a lună; [ ] a 3-a lună; [ ] a 4-a lună; [ ] a 5-a lună și următoarele.Anexez următoarele documente:[ ] copia permisului de ședere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 382/2022 a Consiliului, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, al subsemnatului, precum și al fiecărui membru al familiei după caz;[ ] documente care atestă situațiile prevăzute de art. 3 alin. (2) lit. b) pct. (ii) și (iii) și alin. (3) și art. 4 alin. (1) lit. b) pct. (ii) și (iii) și alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2023 privind stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.Data....................Semnătura....................Document care conține date cu caracter personal protejate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 7
  FORMULAR DE ACCES ÎN APLICAȚIA INFORMATICĂ
  Semnat electronic angajator^1 ..........Județ:Unitate administrativ-teritorială:Nume:Prenume:Angajator:Funcție:Adresă de e-mail:Telefon:[ ] Declar că am luat la cunoștință că datele cu caracter personal, indicate mai sus, sunt prelucrate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, în vederea generării și gestionării contului de acces în aplicația informatică privind acordarea sumelor forfetare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul roman cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, îmi asum responsabilitatea de a actualiza datele cu caracter personal menționate mai sus, iar în cazul încetării raporturilor de muncă voi notifica de îndată dezactivarea contului de acces în aplicația informatică.[ ] Prin prezenta, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că am dreptul, în virtutea atribuțiilor de serviciu, să accesez aplicația informatică privind acordarea sumelor forfetare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, și să efectuez prelucrări asupra datelor din aplicație, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 368/2023 privind stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.[ ] Declar că am luat cunoștință de faptul că în aplicația informatică privind acordarea sumelor forfetare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, sunt prelucrate date cu caracter personal (nume, prenume, adresă de reședință, date privind sumele forfetare acordate/decontate), iar prelucrările de date din aplicație sunt jurnalizate, sens în care înțeleg că efectuarea căutărilor/exporturilor de date sau a capturilor de ecran în alte scopuri decât cele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 368/2023 privind stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, este STRICT INTERZISĂ.^1 Formularul se generează din aplicație și se semnează electronic de angajator.
   +  Anexa nr. 8
  - Model -
  Primăria ............... din județul ....................Nr. ............... din ...............
  TABEL NOMINAL
  cu persoanele care beneficiază de sume forfetare
  În aplicarea art. 6 alin. (6^1) și art. 10 alin. (1^1) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, atașăm centralizatorul cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina care beneficiază de decontarea sumelor forfetare prevăzute la art. 1 alin. (10) și (11) sau la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare.
  Nr. crt.Numele și prenumele beneficiarilor^1Codul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru ImigrăriCodul numeric personal, atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări, al reprezentantului major al familieiCazare/Hrană, conform art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022^2Cazare, conform art. 1 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022^2
  TOTAL
  Certific realitatea și corectitudinea informațiilor conținute de prezentul tabel nominal.Data....................
  Semnătura ordonatorului principal de credite
  .......................................................................
  Document care conține date cu caracter personal protejate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679^1 Atât titularii, cât și membrii de familie, după caz, corespunzător cererilor depuse.^2 Se bifează „1“ dacă beneficiază sau „0“ dacă nu beneficiază. (la 23-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 26., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 18 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 23 ianuarie 2024 )
  ------