HOTĂRÂRE nr. 352 din 20 aprilie 2023privind acordarea unei măsuri de sprijin de urgență pentru producătorii agricoli din sectorul cereale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 20 aprilie 2023  Având în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/739 al Comisiei din 4 aprilie 2023 de prevedere a unei măsuri de sprijin de urgență pentru sectorul cerealelor și cel al semințelor oleaginoase din Bulgaria, Polonia și România, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre instituie măsura de sprijin de urgență, pe baza unei scheme de susținere financiară, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv acordarea unui grant producătorilor agricoli afectați de creșterea importurilor de cereale din Ucraina.(2) Prezenta schemă respectă dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/739 al Comisiei din 4 aprilie 2023 de prevedere a unei măsuri de sprijin de urgență pentru sectorul cerealelor și cel al semințelor oleaginoase din Bulgaria, Polonia și România, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 96 din 5 aprilie 2023, denumit în continuare Regulament.(3) Autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei este Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, atât prin aparatul central, cât și prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele locale/județene sau centrul din municipiul București.(4) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea responsabilă cu aplicarea prevederilor art. 3 din Regulament.(5) Schema se aplică pe întreg teritoriul României pe bază de criterii obiective și nediscriminatorii, conform prevederilor art. 3 alin. (2), art. 4 și 5, iar plățile sumelor reprezentând grantul se efectuează până la data de 30 septembrie 2023.  +  Articolul 2Grantul reprezintă suma care se acordă pentru compensarea cheltuielilor angajate de producătorii agricoli din sectorul cereale pentru depozitarea în spații proprii sau depozitarea în custodie la terți a cantităților de grâu obținute din producția proprie a anului 2022 și înregistrate în aceste spații la data de 1 februarie 2023.  +  Capitolul II Beneficiari, condiții de eligibilitate  +  Articolul 3(1) În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) stocuri de cereale - cantități de grâu obținute de un producător agricol din recolta proprie a anului 2022, depozitate în spații de depozitare pentru produse agricole proprii sau depozitate în custodie la terți și înregistrate/existente în gestiunea depozitului la data de 1 februarie 2023;b) spații de depozitare pentru produse agricole - spații de depozitare de tip siloz și/sau magazie care pot deține autorizație de depozit emisă potrivit Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 222/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spațiilor de depozitare pentru produse agricole, aflate în proprietatea/administrarea producătorilor agricoli din sectorul vegetal și/sau aflate în proprietatea/administrarea unor terți.(2) Beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii agricoli care sunt înregistrați în registrul agricol, registrul unic de identificare, care utilizează suprafețe de teren arabil, individual sau în forme de asociere, în scopul obținerii producției de cereale, respectiv:a) producători agricoli persoane fizice;b) producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare;c) producători agricoli persoane juridice, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de organizare, societățile agricole organizate în conformitate cu Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, grupurile și organizațiile de producători recunoscute potrivit Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, cooperativele agricole organizate în conformitate cu Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezenta schemă se aplică beneficiarilor pentru cantitățile de grâu recoltate din producția proprie în anul 2022 și depozitate în spații de depozitare pentru produse agricole la data de 1 februarie 2023.  +  Capitolul III Reguli procedurale  +  Articolul 5(1) Beneficiarii pot solicita grantul care se acordă potrivit prezentei scheme dacă îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate, în mod cumulativ:a) sunt înregistrați în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) cu cererea unică de plată 2022 din care se identifică culturile înființate în anul agricol 2021-2022, precum și suprafețele de teren aferente culturii de grâu, determinate în urma tuturor controalelor administrative și pe teren;b) au depozitat producția proprie de grâu a anului 2022 în spații de depozitare pentru produse agricole proprii sau în spații de depozitare ale terților, la data de 1 februarie 2023. (2) Beneficiarii nu pot solicita grantul care se acordă potrivit prezentei scheme pentru cantitățile de grâu depozitate la data de 1 februarie 2023 în spații proprii de depozitare pentru produse agricole, care provin din achiziții de la terți, și nu din producția proprie.(3) Pentru cantitățile de grâu provenite din recolta proprie depozitate la terți și existente în depozite la data de 1 februarie 2023, beneficiarii pot solicita grantul pe baza contractului de depozit-custodie temporară și prestări servicii, încheiat cu depozitarul anterior acestei date.  +  Articolul 6(1) Beneficiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) depun/transmit la centrele locale/județene ale APIA, respectiv centrul APIA din municipiul București, unde au depus cererea unică de plată 2022, o cerere de acordare a unei măsuri de sprijin de urgență, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente:a) în cazul depozitării la terți, copia contractului de depozit-custodie temporară și prestări servicii, încheiat între deponentul producător agricol și depozitar;b) copie a documentului de coordonate bancare, în condițiile în care acestea sunt diferite față de cele înscrise în cererea unică de plată 2022; copiile documentelor de identificare existente la dosarul cererii unice de plată depuse la APIA pentru anul de cerere 2022, în cazul în care nu sunt modificate, rămân valabile și pentru acordarea ajutorului prevăzut de prezenta hotărâre;c) declarație pe propria răspundere în cazul producătorilor agricoli persoane fizice, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, prin care se susține situația privind stocul de grâu la data de 1 februarie 2023.(2) În cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 3 alin. (2) lit. b) și c), situația privind stocul de grâu la data de 1 februarie 2023, prevăzută în cerere, se semnează de către reprezentantul legal.(3) Cererea de solicitare a ajutorului și documentele prevăzute la alin. (1) se depun/se transmit în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(4) Cererea de solicitare a ajutorului, însoțită de documentele prevăzute la alin. (1), poate fi transmisă la centrele locale/județene ale APIA, respectiv centrul APIA din municipiul București și prin fax sau poștă sau în format electronic prin e-mail, caz în care se solicită o confirmare de primire și înregistrare a acesteia.(5) Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar vor purta sintagma „conform cu originalul“, vor fi datate și însușite prin semnătură de către beneficiar.  +  Articolul 7(1) Resursele financiare totale necesare implementării schemei sunt de 99.233,700 mii lei și reprezintă echivalentul sumei de 20.100,00 mii euro stabilit la cursul de schimb de 4,9370 lei pentru 1 euro, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5) din Regulament, care se asigură astfel:a) 49.616,850 mii lei, echivalentul sumei de 10.050,00 mii euro, finanțare externă nerambursabilă prin Fondul european de garantare agricolă, pusă la dispoziția statului român în conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. c) din Regulament;b) 49.616,850 mii lei, echivalentul sumei de 10.050,00 mii euro, care se asigură de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulament, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2023, în cadrul capitolului 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul „Subvenții“, art. 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.(2) Cuantumul unitar al grantului se exprimă în lei/tonă și se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (1) la cantitățile totale depozitate stabilite și comunicate de către centrele județene ale APIA, respectiv centrul APIA din municipiul București ca fiind eligibile la plată după verificarea solicitărilor.(3) Suma care se acordă fiecărui producător agricol beneficiar este obținută din înmulțirea grantului unitar stabilit conform alin. (2) cu cantitatea de grâu din recolta proprie a anului 2022, depozitată de către acesta la data de 1 februarie 2023 și declarată în cererea de solicitare a ajutorului.  +  Articolul 8(1) După primirea cererilor de solicitare a măsurii de sprijin de urgență și a documentelor însoțitoare, centrele județene ale APIA, respectiv centrul APIA din municipiul București verifică respectarea/îndeplinirea prevederilor art. 5 și 6, iar nerespectarea acestora de către solicitanți atrage după sine neeligibilitatea acestora la acordarea ajutorului. (2) Decizia de neeligibilitate se comunică în scris solicitantului de către centrele județene ale APIA, respectiv centrul APIA din municipiul București, iar aceasta poate fi contestată în termenele și în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9În termen de 15 zile lucrătoare de la expirarea perioadei prevăzute la art. 6 alin. (3), centrele județene ale APIA, respectiv centrul APIA din municipiul București verifică solicitările și documentele justificative, stabilesc cantitățile totale depozitate la nivel de județ ca fiind eligibile la plată și le transmit la aparatul central al APIA prin situația centralizatoare a stocurilor, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 10(1) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea centralizatoarelor prevăzute la art. 9, aparatul central al APIA calculează cuantumul unitar al grantului conform prevederilor art. 7 alin. (2) și îl comunică la centrele județene ale APIA, respectiv centrul APIA din municipiul București, în vederea stabilirii sumelor de plată către beneficiari.(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea valorii cuantumului unitar conform alin. (1), centrele județene ale APIA, respectiv centrul APIA din municipiul București stabilesc sumele și beneficiarii schemei, întocmesc și transmit la aparatul central al APIA situații centralizatoare potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.(3) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea situațiilor centralizatoare prevăzute la alin. (2), aparatul central al APIA întocmește și transmite la Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale situația centralizatoare cu sumele aferente ajutorului acordat producătorilor agricoli, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.(4) După primirea situației centralizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor cererea de deschidere a creditelor bugetare însoțită de situația centralizatoare cu sumele aferente grantului care se acordă beneficiarilor schemei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.(5) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor a deschiderii creditelor bugetare, în termen de 3 zile lucrătoare Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale deschide și repartizează credite bugetare la aparatul central al APIA, care, la rândul său, în termen de 3 zile lucrătoare virează sumele cuvenite în contul beneficiarilor.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 11(1) În cazul în care, după efectuarea de către structurile APIA a controalelor administrative, se constată nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 5 și 6, beneficiarii schemei sunt obligați la restituirea contravalorii sumelor încasate, reprezentând ajutor necuvenit, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de la data încasării acestora.(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit prevăzute la alin. (1) reprezintă creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Toate documentele depuse în vederea solicitării ajutorului acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la centrele județene ale APIA, respectiv centrul APIA din municipiul București pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de stat.(2) Toate documentele care atestă acordarea ajutorului cuvenit se păstrează de către beneficiarii ajutorului pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data încasării sumei reprezentând sprijin de urgență acordat potrivit prezentei hotărâri.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Traian Laurențiu Hristea,
  secretar de stat
  București, 20 aprilie 2023.Nr. 352.  +  Anexa nr. 1
  CERERE de acordare a unei măsuri de sprijin de urgență producătorilor agricoli din sectorul cereale (model)
  Centrul județean/local al APIA, respectiv centrul APIA din municipiul București ...............Operator date cu caracter personal: 9596
  Nr. de înregistrare .............. Data .......................
  Nr. unic de identificare beneficiar din RUI (ID)
  Nr. cerere unică de plată C2022
  I. Date de identificare solicitant
  Denumirea PJ/PFA/ÎI/ÎF Nume prenume PF
  Cod unic de înregistrare (CUI)/Cod de identificare fiscală (CIF)
  Număr cerere unică de plată Campania 2022
  CNP pentru PF
  Numele titularului/administratorului/reprezentantului legalPrenumele titularului/administratorului/ reprezentantului legal
  CNP-ul titularului/administratorului/reprezentantului legal
  Codul țării și nr. actului de identitate (pentru altă cetățenie)
  SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎFDOMICILIUL PF
  Județul/SectorulLocalitatea
  Satul/StradaNr.Cod poștalBl.Ap.
  TelefonFaxE-mail
  ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
  NumelePrenumele
  CNP
  Nr. și data împuternicirii/procurii
  Coordonate bancare:
  Banca/TrezorerieSucursala/Agenția
  Nr. cont IBAN:
  II. Date privind stocurile depozitate din producția proprie a anului 2022În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 352/2023 privind acordarea unei măsuri de sprijin de urgență pentru producătorii agricoli din sectorul cereale, solicit acordarea grantului pentru cantitățile de grâu obținute din producția proprie a anului 2022 și depozitate la data de 1 februarie 2023 în depozitul propriu/depozit terți ........(denumire, adresă, capacitate de depozitare)............... , după cum urmează:
  Situația privind stocul de grâu la data de 1 februarie 2023
  Nr. crt.Suprafață însămânțată(ha)Suprafață recoltată(ha)Dată începere recoltare(zz/ll/aa)Dată terminare recoltare(zz/ll/aa)Stoc existent la începutul recoltării(to)Producția obținută din recolta anului 2022(to)Cumpărări în perioada cuprinsă între data începerii recoltării și data de 1 februarie 2023(to)Total intrări(to)Total ieșiri, din care:(to)Vânzări în perioada cuprinsă între data începerii recoltării și data de 1 februarie 2023(to)Alte ieșiri(autoconsum, arendă, semințe, altele)(to)Stoc la data de 1.02.2023(to)Stoc al producției anului de recoltă 2022 la data de 1 februarie 2023(to)
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)
  ......................................................................
  .................................................................
  Informațiile prezentate sunt înregistrate în evidența contabilă pentru care îmi asum întreaga răspundere.Data ........................... Semnătura și ștampila ......................................NOTE:1. Stocul anului de producție constituie baza de calcul pentru cererea de solicitare a sprijinului.2. Pentru solicitanți producători persoane juridice și producători ce funcționează în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare (PFA, II, IF), situația privind stocul de grâu se semnează și se ștampilează de reprezentantul legal.3. Pentru solicitanți persoane fizice situația privind stocul de grâu este susținută de declarația pe propria răspundere.4. Col. (8) = col. (5) + col. (6) + col. (7).5. Col. (9) = col. (10) + col. (11).6. Col. (12) = col. (8) – col. (9).7. Col. (13) = col. (12) – col. (5).
  Nr. crt.Documente atașate cereriiDANUDANU
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)
  1.copia contractului de depozit - custodie temporară și prestări servicii încheiat între deponent producătorul agricol și depozitar, după caz|_||_||_||_|
  2.copie a documentelor de identificare a coordonatelor bancare |_||_||_||_|
  3.declarație pe propria răspundere în cazul producătorilor agricoli persoane fizice
  Semnătura solicitantului/administratorului/reprezentantului legal/împuternicitului...........................................................Ștampila (dacă este cazul)
  Semnătura funcționarului APIA care a preluat cererea .........................................................
  NOTE:– Se bifează DA/NU, pentru toate documentele depuse.– Coloanele (2) și (3) se completează de către beneficiar.– Coloanele (4) și (5) se completează de către funcționarul APIA care a preluat cererea.
  III. Declarații și angajamenteSubsemnatul, ...................., CNP/CUI ..........., administrator/reprezentant legal al .................. (denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale), cunoscând că falsul în declarații se pedepsește potrivit dispozițiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar următoarele:Am luat cunoștință de:– condițiile și modalitățile de acordare a ajutorului conform reglementărilor naționale și europene, pe care mă angajez să le respect;– mă oblig să notific în scris APIA, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare privitoare la informațiile declarate în cererea de ajutor, anexând documentele justificative pentru aceste modificări;– faptul că APIA poate solicita beneficiarului orice documente justificative suplimentare în orice moment;– posibilitatea emiterii deciziei de neeligibilitate la acordarea ajutorului excepțional. Drept care declar și mă angajez la următoarele:– declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele însoțitoare sunt reale, corecte, complete și perfect valabile;– mă oblig să furnizez orice alte documente justificative care îmi vor fi solicitate în urma controlului administrativ;– să restitui ajutorul de stat încasat, cu dobânzi și penalități calculate de la data încasării ajutorului.Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, cu respectarea prevederilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
  SemnăturaȘtampila (după caz)Data ...................
   +  Anexa nr. 2Nr. ..... data .....
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (MODEL)
  Subscrisa:PF (prenume, nume) .................................., cu domiciliul în localitatea ............., str. .......................... nr. ...., județul .........., CNP ................................................, cont bancar deschis la ....., Cerere unică de plată Campania 2022 nr. .............. din ............., reprezentată de ......., CNP ..................................................declar că am luat cunoștință de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 352/2013 privind acordarea unei măsuri de sprijin de urgență pentru producătorii agricoli din sectorul cereale, cu privire la înființarea și atestarea/confirmarea producțiilor obținute în anul 2022 pentru cultura de grâu.În acest sens, declar următoarele:a) am înființat cultura de grâu în suprafață de .............................. ha, pe raza localității ........................., județul ................., și am obținut în anul 2022 o producție totală de pe această suprafață de .................. tone;b) am valorificat din producția realizată în anul 2022 cantitatea de ................................. tone;c) producția realizată în anul 2022 și depozitată la data de 1 februarie 2023 este de .................. tone și se află în depozitul ........................ (denumire, adresă).Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.
  Semnătura solicitantului
  .................................
   +  Anexa nr. 3Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centrul județean ..................... Operator de date cu caracter personal: 9596Nr. de înregistrare .................. Data .................
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  a stocurilor de grâu depozitate la data de 1 februarie 2023 (model)
  Nr. crt.Nr. beneficiariProdusCantitate totală depozitată la data de 1 februarie 2023, eligibilă la plata sprijinului (tone)
  (1)(2)(3)(4)
  1...............Grâu..............................................................................................................................
  Total general(X)(X)

  Director executiv,
  .........................
  (semnătura)
  Director executiv adjunct,
  .........................
  (semnătura)
  Șef serviciu,
  .........................
  (semnătura)
   +  Anexa nr. 4Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centrul județean ..................... Operator de date cu caracter personal: 9596Nr. de înregistrare .................. Data .................
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  cu beneficiarii eligibili și sumele aferente măsurii de sprijin de urgență
  care se acordă producătorilor agricoli pentru cantitățile de grâu
  depozitate la data de 1 februarie 2023 (model)
  Bun de plată pentru suma de ……....……leiDirector executiv, ................. (semnătura)
  Nr. crt.Numele și prenumele/DenumireaCNP/CUI/CIFCulturaCantitatea totală depozitată la data de 1 februarie 2023, din care: (tone)Depozitată în depozit propriu (tone)Depozitată la terți (tone)Cuantum grant unitar (lei/to)Valoarea sprijinului de urgență cuvenit (lei)
  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
  1......................Grâu
  2.Grâu
  ..........................................................
  ..............................Total general(X)(X)(X)(X)
  NOTĂ:Coloana (9) se calculează prin înmulțirea coloanei (5) cu coloana (8).Certificat din punct de vedere al legalității, realității și regularității
  Director executiv adjunct,
  .........................
  (semnătura)
  Șef serviciu,
  .........................
  (semnătura)
   +  Anexa nr. 5MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEAgenția de Plăți și Intervenție pentru AgriculturăOperator de date cu caracter personal: 9596Nr. de înregistrare ...............Data ...............
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  cu sumele aferente măsurii de sprijin de urgență care se acordă producătorilor agricoli
  pentru cantitățile de grâu depozitate la data de 1 februarie 2023 (model)
  Nr. crt.JudețulNr. de beneficiariValoarea ajutorului excepțional (lei)
  1Alba
  2Arad
  3Argeș
  4Bacău
  5Bihor
  6Bistrița-Năsăud
  7Botoșani
  8Brașov
  9Brăila
  10Buzău
  11Caraș-Severin
  12Călărași
  13Cluj
  14Constanța
  15Covasna
  16Dâmbovița
  17Dolj
  18Galați
  19Giurgiu
  20Gorj
  21Harghita
  22Hunedoara
  23Ialomița
  24Iași
  25Ilfov
  26Maramureș
  27Mehedinți
  28Mureș
  29Neamț
  30Olt
  31Prahova
  32Satu Mare
  33Sălaj
  34Sibiu
  35Suceava
  36Teleorman
  37Timiș
  38Tulcea
  39Vaslui
  40Vâlcea
  41Vrancea
  42București
  Total general:

  Director general,
  ..............................
   +  Anexa nr. 6MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția generală buget-finanțe și fonduri europeneSe aprobăOrdonator principal de credite,........................................
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  cu sumele aferente măsurii de sprijin de urgență care se acordă producătorilor agricoli
  pentru cantitățile de grâu depozitate la data de 1 februarie 2023 (model)
  Nr. crt.JudețulNr. de beneficiariValoarea ajutorului excepțional cuvenit(lei)
  (0)(1)(2)(3)
  1Alba
  2Arad
  3Argeș
  4Bacău
  5Bihor
  6Bistrița-Năsăud
  7Botoșani
  8Brașov
  9Brăila
  10Buzău
  11Caraș-Severin
  12Călărași
  13Cluj
  14Constanța
  15Covasna
  16Dâmbovița
  17Dolj
  18Galați
  19Giurgiu
  20Gorj
  21Harghita
  22Hunedoara
  23Ialomița
  24Iași
  25Ilfov
  26Maramureș
  27Mehedinți
  28Mureș
  29Neamț
  30Olt
  31Prahova
  32Satu Mare
  33Sălaj
  34Sibiu
  35Suceava
  36Teleorman
  37Timiș
  38Tulcea
  39Vaslui
  40Vâlcea
  41Vrancea
  42București
  Total:(x)(x)

  Director general,
  ........................
  -----