LEGE nr. 97 din 12 aprilie 2023privind protecția arborilor remarcabili
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 18 aprilie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În sensul prezentei legi, arbori remarcabili sunt arborii din afara fondului forestier național, inclusiv din intravilanul localităților, care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele caracteristici:a) au o circumferință minimă a trunchiului măsurată la 130 cm de sol în amonte conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege;b) au vârsta de minimum 160 de ani, stabilită în baza datelor înscrise în amenajamentele silvice sau a altor documente, precum și a determinărilor și măsurătorilor specifice, efectuate la data înregistrării arborelui;c) prezintă o valoare cultural-istorică pentru zonă și comunitate, fiind legați de un eveniment istoric sau de o personalitate, de o întâmplare istorică ori de o legendă.  +  Articolul 2Prevederile prezentei legi sunt obligatorii pentru proprietarii și deținătorii cu orice titlu de teren cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național, inclusiv din intravilanul localităților, cu excepția proprietăților private din intravilanul localităților.  +  Articolul 3Tăierea arborilor remarcabili, definiți conform art. 1, se face numai în condițiile prezentei legi.  +  Articolul 4Tăierea și valorificarea arborilor remarcabili, indiferent de proprietate, sunt permise numai în următoarele cazuri:a) arborele remarcabil este complet uscat, cu excepția cazurilor în care extragerea lemnului mort este interzisă;b) arborele remarcabil este dezrădăcinat din cauze naturale, cu excepția cazurilor în care extragerea arborilor doborâți este interzisă;c) arborele remarcabil pune în pericol siguranța oamenilor și a bunurilor și nu există altă modalitate de a reduce acest risc, în urma unei evaluări făcute de către autoritatea responsabilă.  +  Articolul 5(1) Marcarea pentru tăiere și tăierea arborilor remarcabili se fac numai după evaluarea prealabilă și cu avizul favorabil al gărzii forestiere competente teritoriale.(2) Avizul de marcare pentru tăiere se solicită de către administratorii silvici autorității publice centrale pentru silvicultură. În cazul eliberării unui aviz favorabil, acesta va conține și termenul în care arborele va fi tăiat.(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor elabora și se vor publica, prin ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, norme de aplicare.(4) Structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspund de silvicultură vor ține o evidență pe județ și localitate a arborilor remarcabili pentru care s-a solicitat aviz de marcare, a celor pentru care s-a eliberat aviz de tăiere, precum și a cauzei eliberării acestui aviz.  +  Articolul 6(1) Proprietarii privați vor fi despăgubiți, la cerere, pentru arborii remarcabili înscriși în Catalogul arborilor remarcabili.(2) Cuantumul și metodologia acordării despăgubirilor sunt stabilite prin normele de aplicare prevăzute la art. 5 alin. (3).  +  Articolul 7(1) Administratorii silvici au obligația inventarierii arborilor remarcabili din afara fondului forestier.(2) Unitățile administrativ-teritoriale, prin structurile de administrare a spațiilor verzi, au obligația inventarierii arborilor remarcabili din intravilanul localităților.(3) Persoanele fizice pot cere administratorilor silvici să inventarieze unul sau mai mulți arbori remarcabili neidentificați până la acel moment de către administratorii silvici. Cererea trebuie să conțină coordonatele geografice ale arborelui sau arborilor remarcabili.(4) Datele colectate în urma inventarierilor de la alin. (1)-(3) se transmit structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspund de silvicultură în termen de maximum 30 de zile de la realizarea lor.(5) În termen de 60 de zile de la data adoptării prezentei legi, serviciile județene teritoriale ale Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate au obligația de a întocmi și actualiza permanent Catalogul arborilor remarcabili, document care conține datele colectate conform alin. (7), disponibil publicului pe pagina web a instituției.(6) Autoritățile prevăzute la alin. (4) încheie acorduri de colaborare cu entități din mediul academic și din societatea civilă, reprezentată prin organizații neguvernamentale, la solicitarea acestora, pentru inventarierea arborilor remarcabili.(7) Catalogul arborilor remarcabili trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: județul, proprietarul, administratorul silvic sau unitatea administrativ-teritorială care a completat catalogul, unitatea de producție și unitatea amenajistică, specia, circumferința măsurată la 130 cm de sol, înălțimea, vârsta, descrierea principalelor caractere morfologice și cultural-istorice, dacă este cazul, precum și, dacă a fost emis un aviz de tăiere, elementele de identificare a acestuia și cauza eliberării acestui aviz.  +  Articolul 8(1) Nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 25.000 de lei.(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) și (4), cu scopul tăierii arborilor remarcabili de către proprietarii terenurilor, structurile de administrare silvică sau de către unitățile administrativ-teritoriale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 15.000 de lei.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către agenți constatatori din cadrul structurilor de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 12 aprilie 2023.Nr. 97.  +  ANEXĂ
  Dimensiunile minime ale circumferinței trunchiului
  pentru încadrarea arborilor în categoria arborilor remarcabili
  Denumire științificăDenumire populară/vulgarăCircumferința minimă la 130 cm de la sol
  Abies albaBrad400 cm
  Acer campestreJugastru250 cm
  Acer platanoidesArțar250 cm
  Acer pseudoplatanuPaltin de munte350 cm
  Alnus glutinosaArin negru300 cm
  Carpinus betulusCarpen300 cm
  Castanea sativaCastan comestibil300 cm
  Fagus sylvaticaFag350 cm
  Fraxinus excelsiorFrasin400 cm
  Juglans regiaNuc330 cm
  Larix deciduaLariță/Larice/Zadă300 cm
  Malus sp.Măr pădureț230 cm
  Picea abiesMolid350 cm
  Pinus sp.Pin (negru, silvestru, zâmbru)250 cm
  Populus sp.Plop (negru, alb, hibrid)500 cm
  Prunus aviumCireș pădureț250 cm
  Prunus padusMălin200 cm
  Pyrus sp.Păr pădureț280 cm
  Quercus cerris, Quercus frainetto, Quercus pedunculifloraCer, gârniță, stejar brumăriu300 cm
  Quercus pubescensStejar pufos200 cm
  Quercus robur, Quercus petraeaStejar pedunculat, gorun450 cm
  Salix fragilis, Salix albaSalcie plesnitoare, salcie albă450 cm
  Sorbus domestica, Sorbus torminalisSorb/Scoruș220 cm
  Taxus baccataTisa250 cm
  Tilia sp.Tei cu frunza mare, tei pucios, tei argintiu300 cm
  Ulmus sp.Ulm de munte, ulm de câmp, velniș nânj300 cm
  Arbori exotici, nonnativi n.a.Arbori exotici, nonnativi n.a.300 cm
  -----