ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 22 din 12 aprilie 2023pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 aprilie 2023  Luând în considerare importanța menținerii unui răspuns adecvat al României în ceea ce privește gestionarea, în continuare, a situației generate de afluxul de străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, precum și necesitatea menținerii unui cadru normativ coerent, adaptat la nevoile identificate,ținând cont de faptul că, la nivelul Guvernului României, aceste aspecte au făcut obiectul unor discuții și întâlniri la care au participat instituțiile cu rol în implementarea cadrului normativ care vizează sprijinul și asistența umanitară străinilor sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, la nivelul cărora s-a analizat și constatat oportunitatea reevaluării tipologiei măsurilor de sprijin aplicabile,raportat la capacitățile bugetare pe care România trebuie să le asigure pentru îndeplinirea implementării măsurilor de sprijin și asistență umanitară pentru cetățenii ucraineni care se află pe teritoriul țării noastre și care constau în acoperirea cheltuielilor de cazare și hrană,având în vedere faptul că modalitatea prin care este stabilită, în prezent, acordarea de sprijin pentru străinii sau apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, presupune accesarea fondurilor de către persoanele fizice care pun la dispoziția acestora spații locative cu destinația de locuință, aspect care creează premisele unor dezechilibre sub aspectul ofertei și, implicit, al nivelului cuantumului chiriilor practicate pe piața liberă, cu impact direct asupra cetățenilor români care doresc să acceseze această modalitate locativă,luând în considerare faptul că modalitatea actuală de sprijin prin decontarea sumelor pentru cazarea străinilor prezintă carențe, fiind identificate riscuri de eludare a legii și, implicit, de creare a unor premise prin care scopul urmărit de statul român pe problematica acordării unor măsuri de ajutor în ceea ce privește străinii sau apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, aflați pe teritoriul României, să nu fie atins,văzând necesitatea imediată pentru stabilirea unei măsuri normative coerente care să asigure, pe de o parte, nevoile locative și de hrănire ale străinilor sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, aflați pe teritoriul României și, pe de altă parte, să creeze un echilibru bugetar care să susțină aceste măsuri pe termen mediu, just atât pentru persoanele fizice care acordă acest sprijin, cât și pentru beneficiarii acestora,având în vedere identificarea necesității complementării măsurilor de sprijin de natură locativă cu unele măsuri de protecție socială și de integrare pe piața muncii, care să asigure o perspectivă pentru străinii sau apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, care doresc să rămână pe teritoriul României pe termen mediu sau lung,raportat la necesitatea instituirii unor mecanisme care să permită o predictibilitate bugetară, precum și să acopere nevoile de sprijin ale străinilor sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, care intră pe teritoriul României și accesează aceste măsuri de sprijin,luând în considerare nevoia României de încadrare în țintele de deficit bugetar asumate pentru anul 2023, în contextul în care aceste măsuri de sprijin sunt susținute integral de la bugetul de stat, fără vreo contribuție externă,având în vedere că prin neadoptarea acestor măsuri există riscul iminent al unui blocaj în ceea ce privește plata, din fondurile de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, a sumelor necesare asigurării costurilor referitoare la nevoile locative și de hrănire ale străinilor sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu consecințe grave asupra prezenței străinilor sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, care se află pe teritoriul României,întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului, care pune în pericol interesul public și a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență.Deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență, extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 27 februarie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România și care nu solicită protecție internațională potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept efect introducerea unei protecții temporare, denumită în continuare Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului, beneficiază, pe perioada staționării temporare în cadrul taberelor temporare de cazare și asistență umanitară, de următoarele:2. La articolul 1, alineatele (1^1), (3) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1^1) Prevederile alin. (1) lit. d)-f) se aplică și beneficiarilor Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului care nu se află în cadrul taberelor temporare de cazare și asistență umanitară...................................................(3) Achiziția produselor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) se realizează prin procedura de achiziție publică în regim de urgență, conform art. 68 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 69 alin. (4) și art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și, după caz, de către inspectoratele județene pentru situații de urgență/Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov.................................................(10) Familiile și persoanele singure, beneficiare ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului, beneficiază începând cu data de 1 mai 2023, pentru o singură perioadă de maximum 4 luni consecutive, de o sumă forfetară lunară, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare și hrană, acordată din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Cuantumul, condițiile și mecanismul de acordare a sumei forfetare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.3. La articolul 1, dupăalineatul (10) se introduc opt noi alineate, alin. (11)-(18), cu următorul cuprins:(11) După împlinirea perioadei de 4 luni consecutive, familiile și persoanele singure prevăzute la alin. (10) beneficiază de suma forfetară lunară până la finalul anului 2023, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, acordată din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/ Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Cuantumul, condițiile și mecanismul de acordare a sumei forfetare se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (10).(12) După împlinirea perioadei de 4 luni consecutive, persoanele prevăzute la alin. (10) au acces la sistemul asigurărilor pentru șomaj, la măsurile de prevenire a șomajului și la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, acordate în urma înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în condițiile stabilite pentru cetățenii români de prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.(13) Sumele forfetare prevăzute la alin. (10) și (11) se acordă pentru fiecare familie sau persoană singură, în cazul în care nu există familie.(14) Prin familie, în sensul alin. (10) se înțelege grupul de persoane format din soți, părinte/părinți și/sau copiii minori ai acestora, precum și persoana cu care este cazat copilul minor conform prevederilor art. 136 alin. (2) lit. a), b) și d) din Legea nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, care are în creștere și îngrijire unul sau mai mulți copii minori.(15) Dispozițiile alin. (10), (11) și (13) se aplică inclusiv familiilor și persoanelor singure beneficiare ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului, cazate în alte locații stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență.(16) Dispozițiile alin. (10)-(13) nu se aplică persoanelor care solicită ori beneficiază de protecție internațională în România potrivit Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, și nici celor cazate în taberele temporare de cazare și asistență umanitară.(17) În scopul acordării sumelor forfetare prevăzute la alin. (10), (11) și (15), precum și pentru prevenirea acordării de sume forfetare multiple pentru același beneficiar, Serviciul de Telecomunicații Speciale dezvoltă o aplicație informatică pe care o pune la dispoziția autorităților competente stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (10).(18) Tipurile de date care se introduc în aplicația informatică prevăzută la alin. (17), precum și măsurile administrative de organizare, funcționare și utilizare a acesteia se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (10).4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Asigurarea utilităților de primă necesitate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) se realizează de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și, după caz, de către inspectoratele județene pentru situații de urgență/Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov.(2) În situația în care familiile și persoanele singure beneficiare ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului sunt cazate în alte locații stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență, sumele forfetare lunare, pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (10) și (11), se decontează către unitatea care asigură cazarea, proporțional cu numărul de zile pentru care aceasta este asigurată, din bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și după caz, din bugetele/bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/ Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Cuantumul, condițiile și mecanismul de decontare a sumei forfetare se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 1 alin. (10).5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Cheltuielile ocazionate cu utilitățile de primă necesitate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c), precum și cele necesare funcționării taberelor temporare de cazare și asistență umanitară se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aprobat potrivit legii.6. Articolele 5 și 17 se abrogă.  +  Articolul II(1) Persoanele fizice care au găzduit, până la data de 30 aprilie 2023, cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea în valoare de 20 de lei/zi/persoană găzduită pentru hrană și 50 de lei/zi/persoană găzduită pentru cazare dacă depun cereri în acest sens, potrivit mecanismului de decontare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana și cazarea cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare.(2) Cererile prevăzute la alin. (1) se depun în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Decontarea cheltuielilor de cazare în alte locații stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență, efectuate până la data de 30 aprilie 2023, se realizează potrivit Hotărârii Guvernului nr. 315/2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în locațiile stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare, pe baza documentelor justificative depuse de unitatea care a asigurat spațiile de cazare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Mircea Abrudean
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 12 aprilie 2023.Nr. 22.-----