INSTRUCȚIUNI din 22 noiembrie 2019privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 9 decembrie 2019  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. M.217 din 22 noiembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 987 din 9 decembrie 2019.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Pentru a deveni personal militar în activitate prin absolvirea studiilor sau a cursurilor de formare a cadrelor militare ori a programelor de instruire a soldaților/gradaților profesioniști, candidații parcurg următoarele etape:a) recrutarea;b) selecția;c) admiterea la studii militare sau cursuri de formare, respectiv repartizarea în posturi de soldați și gradați profesioniști;d) formarea profesională inițială.(2) Pentru ocuparea locurilor în unitățile de învățământ liceal militar, candidații parcurg următoarele etape:a) recrutarea;b) selecția;c) admiterea.  +  Articolul 2(1) Recrutarea candidaților pentru formarea profesională inițială a personalului militar în activitate ori pentru a urma cursurile unităților de învățământ liceal militar se efectuează de către centrele militare zonale, județene și ale sectoarelor municipiului București, prin birourile informare-recrutare din cadrul acestora.(2) Prin excepție de la alin. (1), la propunerea șefului Direcției personal și mobilizare, șeful Statului Major al Apărării poate aproba efectuarea recrutării candidaților de către unitățile/instituțiile de învățământ militar din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, pentru programele de studii pe care le organizează, ori de către marile unități și unitățile militare din structura de forțe ale armatei, pentru posturile de soldat și gradat profesionist.(3) Recrutarea candidaților pentru formarea profesională inițială a personalului militar în activitate din cadrul forțelor pentru operații speciale se efectuează de către structurile stabilite prin dispoziție a șefului Statului Major al Apărării. (la 08-02-2021, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.29 din 4 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 )  +  Articolul 3(1) Structurile în care se pot organiza și desfășura evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice și interviul de evaluare finală a candidaților sunt:a) centrele zonale de selecție și orientare;b) abrogată. (la 08-02-2021, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.29 din 4 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 ) c) structurile stabilite prin dispoziția șefului Statului Major al Apărării prevăzută la art. 2 alin. (3) - pentru candidații la profesia militară în cadrul forțelor pentru operații speciale; (la 14-10-2021, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. M.205 din 6 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 14 octombrie 2021 ) d) Clubul Sportiv al Armatei «Steaua» - pentru candidații la posturile de soldat/gradat profesionist sportiv de performanță.(2) Examinarea medicală a candidaților se efectuează în cadrul spitalelor, centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu din Ministerul Apărării Naționale sau în alte locații stabilite de către Direcția medicală.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la nevoie, șeful Statului Major al Apărării poate aproba efectuarea evaluărilor și în alte structuri, la propunerea șefului Direcției personal și mobilizare. (4) Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială «General doctor aviator Victor Anastasiu», Centrul de Medicină Navală și structurile de psihologie operațională organizează și desfășoară, după caz, examinarea medicală specifică și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale ale candidaților care optează pentru arme sau servicii și specialități militare ce necesită o astfel de examinare și/sau evaluare.(5) În funcție de activitățile planificate, centrele zonale de selecție și orientare pot organiza echipe mobile cu comisii de evaluare psihologică, respectiv de evaluare a capacității motrice, în alte structuri ale Ministerului Apărării Naționale, dacă acestea dispun de facilitățile necesare organizării și desfășurării evaluărilor respective. (la 08-02-2021, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.29 din 4 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 ) (6) Echipele mobile prevăzute la alin. (5) se constituie cu personal de specialitate din cadrul centrelor zonale de selecție și orientare și al celorlalte structuri ale Ministerului Apărării Naționale. (la 08-02-2021, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.29 din 4 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 ) (la 17-06-2020, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 )  +  Articolul 4(1) Abrogat. (la 14-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. M.205 din 6 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 14 octombrie 2021 ) (2) Candidații pentru profesia de soldat și gradat profesionist declarați „Admis“ la selecție sunt repartizați de către centrul zonal de selecție și orientare desemnat în acest sens, pe unități militare, arme sau servicii și specialități militare, în funcție de nivelul caracteristicilor evaluate, de opțiunile proprii și de necesarul de încadrat, pentru a urma programele de instruire specifice, organizate în centrele de instruire/unități ale categoriilor de forțe sau ale comandamentelor.(3) Admiterea, parcurgerea și finalizarea studiilor militare se realizează potrivit legislației în vigoare la nivel național și normelor specifice Ministerului Apărării Naționale, elaborate de către Direcția generală management resurse umane.  +  Articolul 5(1) În baza nevoilor de asigurare cu personal militar ale Ministerului Apărării Naționale, Direcția generală management resurse umane elaborează/stabilește următoarele:a) strategiile, politicile și reglementările specifice promovării profesiei militare, recrutării, selecției, admiterii și formării profesionale inițiale a personalului militar;b) Planul de școlarizare în unitățile/instituțiile de învățământ militar și structurile militare destinate formării profesionale inițiale și continue;c) Planul de recrutare a candidaților pentru unitățile/instituțiile de învățământ militar;d) tipul, forma de organizare, succesiunea, obiectivele și durata programelor de formare profesională inițială, în condițiile legii, cu excepția programelor de instruire a soldaților/gradaților profesioniști.(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor, potrivit domeniilor de responsabilitate, Direcția generală management resurse umane avizează:a) abrogată; (la 12-04-2022, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. M.52 din 31 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 12 aprilie 2022 ) b) abrogată; (la 12-04-2022, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. M.52 din 31 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 12 aprilie 2022 ) c) graficele activităților de recrutare și selecție; d) Planul de recrutare a candidaților pentru posturile de soldat și gradat profesionist;e) abrogată; (la 12-04-2022, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. M.52 din 31 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 12 aprilie 2022 ) f) abrogată; (la 12-04-2022, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. M.52 din 31 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 12 aprilie 2022 ) g) metodologiile de organizare și desfășurare a concursurilor de admitere la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate.  +  Capitolul II Recrutarea și selecția candidaților pentru formarea profesională inițială a personalului militar în activitate  +  Articolul 6(1) Pentru fiecare candidat care îndeplinește condițiile și criteriile de recrutare se întocmește un dosar cu următoarele documente:a) cererea de înscriere, al cărei model în format scris este prevăzut în anexa nr. 1 - se asigură de către structura care desfășoară recrutarea sau poate fi descărcată de pe pagina de internet dedicată recrutării pentru profesia militară; (la 17-06-2020, Litera a) a Alineatului (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 ) b) copia certificatului de naștere - candidații care optează pentru Institutul Medico-Militar prezintă două exemplare;c) copia actului de identitate;d) copia actului de identitate al părinților sau tutorilor legali - candidații care sunt minori la data depunerii dosarului de candidat;e) fișa de examinare medicală, în original, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 - candidații care nu provin din rândul personalului militar al Ministerului Apărării Naționale;f) copia fișei de examinare medicală periodică valabilă, efectuată în ultimele 12 luni, certificată de către medicul unității unde este încadrat/la care este arondată unitatea - candidații care provin din rândul personalului militar al Ministerului Apărării Naționale;g) certificat de cazier judiciar, fără înscrisuri, eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii, cu excepția candidaților care nu au împlinit 18 ani;h) adeverință din care să reiasă că solicitantul este înmatriculat în ultimul an de studii al învățământului secundar inferior sau gimnazial - candidații care optează pentru unitățile de învățământ liceal militar;i) copia certificatului de absolvire a ciclului inferior liceal/școlii profesionale/școlii de arte și meserii, în cazul în care aceasta este ultima formă de învățământ absolvită - candidații care optează pentru formarea ca soldați și gradați profesioniști în activitate; j) copia diplomei de bacalaureat sau adeverința care atestă promovarea de către titular a examenului de bacalaureat ori adeverința/certificatul care atestă că acesta este înmatriculat în ultimul an de studii liceale sau că a absolvit învățământul liceal;k) copia actului de studii postliceale sau superioare, corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare a maiștrilor militari/subofițerilor în activitate, dacă este cazul; (la 17-06-2020, Litera k) a Alineatului 1 din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 ) l) copia actului de studii care atestă promovarea de către titular a examenului de finalizare a ciclului I și, după caz, a ciclului II de studii universitare, specializarea/programul de studii -candidații care optează pentru cursul de formare a ofițerilor în activitate;m) copia certificatului/diplomei de absolvire a învățământului liceal/postliceal/universitar cu licență de specialitate, copia certificatului valabil de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și a adeverinței pentru participare la concurs - candidații care optează pentru cursul de formare a subofițerilor în activitate din serviciul „medical“;n) alte copii de atestate/certificate de calificare profesională și/sau adeverințe valabile, necesare exercitării profesiei, prevăzute de legislația aplicabilă - candidații care optează pentru cursul de formare a ofițerilor/maiștrilor militari/subofițerilor în activitate, în funcție de specificul locurilor prevăzute în Planul de școlarizare, respectiv pentru programul de instruire a soldaților profesioniști;o) copia permisului de conducere - candidații care optează pentru a deveni maistru militar/subofițer în activitate pentru armele „auto“, „geniu“ și „tancuri“ sau soldat și gradat profesionist în arma „auto“ și în specialitățile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma „geniu“;p) copia livretului militar - candidații proveniți din rândul personalului care îndeplinesc serviciul militar în rezervă;q) declarație pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, în care menționează că se obligă să lucreze în Ministerul Apărării Naționale cel puțin 4 ani, din care primii 2 ani în unitatea militară în care va fi repartizat - candidații care optează pentru cursul de formare a ofițerilor/maiștrilor militari/subofițerilor în activitate;r) copia contractului/contractelor cu Ministerul Apărării Naționale - candidații care provin din rândul rezerviștilor voluntari, certificat/certificate de structurile de personal ale unităților militare unde sunt încadrați;s) fișa „Cumul de puncte“ - candidații la profesia de soldat și gradat profesionist, conform modelului prevăzut de metodologia de repartizare pe funcții a candidaților selecționați pentru posturile de soldat și gradat profesionist, elaborată de Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării;t) rezultatele la selecția organizată și desfășurată potrivit prevederilor art. 3 alin. (1); (la 17-06-2020, Litera t) a Alineatului (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 ) u) rezultatul examinării/evaluării aptitudinale realizate de către structurile prevăzute la art. 3 alin. (4) - candidații care optează pentru arme sau servicii și specialități militare ori structuri militare pentru care trebuie efectuate aceste examinări/evaluări; (la 08-02-2021, Litera u) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.29 din 4 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 ) v) documentele care dovedesc împrejurările decesului/ producerii invalidității, precum și legătura de cauzalitate cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, eliberate de către structurile/comisiile special stabilite în acest sens - numai pentru candidații prevăzuți la art. 20 alin. (1) și (2);w) documentele doveditoare privind îndeplinirea criteriilor de recrutare suplimentare sau copii ale acestora, după caz - candidații care optează pentru posturile de soldați/gradați profesioniști în activitate în armele, serviciile și specialitățile militare pentru care se stabilesc criterii suplimentare;x) documente eliberate de structurile de specialitate ale Ministerului Educației Naționale privind recunoașterea și echivalarea studiilor absolvite, precum și a notelor/mediei obținute în instituții civile de învățământ din străinătate raportate la sistemul de educație din România - candidații care au absolvit studii în străinătate; y) adeverința referitoare la vechimea în serviciu și calificativele obținute în acest timp, eliberată de către unitatea militară în care sunt încadrați - candidații care provin din rândul soldaților/gradaților profesioniști în activitate din cadrul Ministerului Apărării Naționale și optează pentru cursurile de formare a cadrelor militare în activitate, cu excepția celor pentru formarea subofițerilor în activitate din serviciul «muzici militare»; (la 17-06-2020, Litera y) a Alineatului (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 ) z) documentele doveditoare privind experiența în domeniul studiilor absolvite, eliberate de către foștii angajatori - candidații care optează pentru cursurile de formare a ofițerilor sau maiștrilor militari în activitate, care provin din rândul personalului militar în rezervă sau al persoanelor civile; (la 17-06-2020, Litera z) a Alineatului (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 ) aa) avizul comisiei de selecție - numai pentru maiștrii militari și subofițerii în activitate din cadrul Ministerului Apărării Naționale care optează pentru cursurile de formare a ofițerilor în activitate;ab) raportul personal prin care solicită participarea la concursul de admitere la programul de formare a cadrelor militare în activitate, avizat de către comandantul unității militare unde este încadrat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 - candidații care provin din rândul personalului militar în activitate din cadrul Ministerului Apărării Naționale; (la 17-06-2020, Litera ab) a Alineatului (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 ) ac) copia documentului care atestă că solicitantul este sportiv de performanță la una din disciplinele sportive înscrise în Certificatul de Identitate Sportivă al Clubului Sportiv al Armatei „Steaua“, vizat pe anul în curs de federația națională de specialitate - candidații care optează pentru posturile de soldat/gradat profesionist de sportivi de performanță la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“;ad) adeverință în original, eliberată de federația națională de specialitate, din care să reiasă că solicitantul nu este suspendat din activitatea sportivă - candidații care optează pentru posturile de soldat/gradat profesionist - sportivi de performanță la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“. (2) Abrogat. (la 08-02-2021, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. M.29 din 4 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 ) (3) Până la termenele prevăzute în graficele activităților de recrutare și selecție, candidații au obligația de a prezenta personalului birourilor informare-recrutare sau, după caz, structurilor care efectuează recrutarea documentele care se solicită, în original sau copie legalizată, în vederea certificării documentelor transmise electronic sau în fotocopie. (la 08-02-2021, Alineatul (3) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. M.29 din 4 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 )  +  Articolul 7(1) Dosarul de candidat se întocmește de către biroul informare-recrutare pentru candidatul care domiciliază pe raza județului/sectorului municipiului București aflat în responsabilitatea centrului militar, în perioada stabilită prin graficul aferent prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. c).(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru candidatul care este încadrat/angajat într-o unitate militară ori care este înmatriculat într-o unitate/instituție de învățământ din alt județ/sector, dosarul de candidat se poate întocmi de către biroul informare-recrutare din acel județ/sector, în perioada stabilită prin graficul aferent prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. c). (la 17-06-2020, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 ) (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), candidații care optează pentru posturile de soldat/gradat profesionist - sportivi de performanță la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“ pot depune dosarul de candidat la biroul informare-recrutare din sectorul unde își are sediul Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“, în perioada stabilită prin graficul aferent prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. c).(4) Birourile informare-recrutare constituie dosarele de candidat în format letric și/sau electronic, după caz. (la 17-06-2020, Articolul 7 din Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 )  +  Articolul 8(1) Birourile informare-recrutare întocmesc, într-un an de recrutare, un singur dosar de candidat pentru fiecare persoană care își exprimă cel puțin o opțiune, în funcție de categoria de personal/instituția sau unitatea de învățământ militar ori structura militară destinată formării profesionale inițiale și continue din rețeaua Ministerului Apărării Naționale. În cazul în care există mai multe opțiuni, prima opțiune este considerată cea de bază.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), candidaților care optează și pentru instituții de învățământ civile ori ale celorlalte structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională acreditate din România, pe locurile repartizate Ministerului Apărării Naționale, li se întocmesc două sau mai multe dosare de candidat, după caz. (3) Dosarele de candidat întocmite pentru instituțiile de învățământ civile acreditate ori ale celorlalte structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională din România, pe locurile repartizate Ministerului Apărării Naționale, se completează cu documentele solicitate de către instituțiile de învățământ respective.(4) Direcția generală management resurse umane transmite Direcției personal și mobilizare a Statului Major al Apărării precizări privind documentele suplimentare prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 9(1) Pentru inițierea procesului de recrutare și verificare preliminară a îndeplinirii condițiilor și criteriilor de recrutare se utilizează fișa de contact, al cărei model este prezentat în anexa nr. 5.(2) Fișa de contact cu datele de identificare și opțiunile personale pentru cariera militară se completează de către potențialii candidați la procesul de recrutare în orice perioadă a anului, on-line, prin intermediul sistemelor informatice constituite în acest scop, sau în scris, la structura care desfășoară recrutarea. (3) După aprobarea graficului anual de recrutare și selecție, recrutorii comunică tuturor potențialilor candidați care au completat fișe de contact perioadele planificate pentru înscriere, potrivit opțiunilor exprimate, solicitând totodată actualizarea și validarea datelor din fișa de contact sau completarea unei noi fișe, după caz, în perioada respectivă.(4) Candidații sau părinții ori tutorii legali ai candidaților minori pot solicita, în perioadele stabilite prin graficele activităților de recrutare și selecție, înscrierea la concurs pentru admitere la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate sau în învățământul liceal militar, prin una dintre următoarele modalități: (la 14-10-2021, Partea introductivă a alineatului (4) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. M.205 din 6 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 14 octombrie 2021 ) a) electronic, prin crearea unui cont de utilizator și încărcarea fișei de contact pe platforma destinată înscrierii candidaților, care va fi utilizată de pe website-ul de internet dedicat informării și recrutării pentru profesia militară;b) transmiterea fișei de contact, prin servicii poștale cu notă de inventar și confirmare de primire, la structura care efectuează recrutarea;c) depunerea fișei de contact la sediul structurii care efectuează recrutarea. (la 08-02-2021, Articolul 9 din Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. M.29 din 4 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 ) (5) Până la intrarea în exploatare a platformei prevăzute la alin. (4) lit. a), candidații se pot înscrie prin procedurile menționate la alin. (4) lit. b) și c) sau prin transmiterea fișei de contact prin poșta electronică, la adresele de e-mail ale structurilor stabilite să efectueze recrutarea, mediatizate prin intermediul site-urilor și paginilor Ministerului Apărării Naționale din rețelele de socializare. (la 08-02-2021, Articolul 9 din Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. M.29 din 4 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 ) (la 17-06-2020, Articolul 9 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 )  +  Articolul 9^1Candidații care optează pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist pot solicita înscrierea la biroul informare-recrutare al centrului militar zonal/județean/de sector în a cărui rază de responsabilitate domiciliază, prin una dintre următoarele modalități:a) completarea și depunerea fișei de contact la sediul biroului informare-recrutare;b) transmiterea fișei de contact, prin servicii poștale cu notă de inventar și confirmare de primire, la biroul informare-recrutare;c) transmiterea fișei de contact prin poșta electronică, la adresa de e-mail a biroului informare-recrutare. (la 14-10-2021, Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul II din ORDINUL nr. M.205 din 6 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 14 octombrie 2021 )  +  Articolul 10(1) Dosarele de candidat se întocmesc numai pentru candidații care au validat datele din fișa de contact sau au completat o nouă fișă în perioada planificată pentru înscriere, conform graficului de recrutare și selecție, corelat cu structura anului școlar/universitar, cu perioadele de desfășurare a concursurilor de admitere sau datele de începere a programelor de instruire.(1^1) Candidații sau părinții ori tutorii legali ai candidaților minori pot transmite documentele necesare constituirii dosarului de candidat prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 9 alin. (4) sau (5). (la 08-02-2021, Articolul 10 din Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. M.29 din 4 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 ) (2) Fiecare dosar de candidat este însoțit de un opis, semnat de către recrutorul care a finalizat și a verificat conținutul dosarului, precum și de către șeful biroului informare-recrutare.(3) Coperta dosarului de candidat se inscripționează conform modelului din anexa nr. 6.(4) Documentele solicitate în copie se certifică pentru conformitate, pe fiecare pagină, după confruntarea cu documentele originale, de către personalul recrutor. (la 17-06-2020, Articolul 10 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 )  +  Articolul 11(1) Fișele de contact, dosarele nefinalizate, documentele din dosarele candidaților declarați „Respins“ la selecție, care nu se restituie acestora, se păstrează timp de 3 ani de la data inițierii contactului/finalizării dosarului, în arhiva biroului informare-recrutare.(2) La solicitarea candidatului care nu mai continuă, indiferent de motiv, procesul de recrutare, selecție sau admitere/repartizare, după caz, se restituie, sub semnătură, documentele din dosar, cu excepția cererii de înscriere, a fișei de examinare medicală și a fișei „Cumul de puncte“.  +  Articolul 12(1) Recrutarea se desfășoară pe baza următoarelor documente:a) Planul de școlarizare în unitățile/instituțiile de învățământ militar, denumit în continuare Plan de școlarizare, elaborat anual de către Direcția generală management resurse umane și aprobat de ministrul apărării naționale;b) Planul de recrutare a candidaților pentru unitățile/instituțiile de învățământ militar;c) Planul de recrutare a candidaților pentru posturile de soldat și gradat profesionist în activitate, întocmit pe serii de instruire de către Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării și aprobat de către șeful acestei direcții, pe baza propunerilor categoriilor de forțe, comandamentelor și structurilor centrale sau subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, corelat cu posibilitățile financiare puse la dispoziție prin buget; (la 12-04-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 12 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. M.52 din 31 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 12 aprilie 2022 ) d) graficele de recrutare și selecție.(2) Prin Planul de recrutare a candidaților pentru unitățile/instituțiile de învățământ militar se stabilește numărul minim al dosarelor de candidat pe care le întocmește fiecare birou informare-recrutare, pe categorii de candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ militar, astfel încât să se asigure ocuparea tuturor locurilor din Planul de școlarizare.(3) Recrutorii au obligația de a continua întocmirea dosarelor de candidat și după atingerea numărului minim de dosare prevăzut la alin. (2), dacă sunt cereri, în perioada înscrierii.(4) Candidații pentru profesia de soldat și gradat profesionist, declarați «Nerepartizat» în condițiile art. 4 alin. (2), pot face obiectul unei noi sesiuni de repartizare, pentru o serie suplimentară de formare profesională a soldaților și gradaților profesioniști, cu respectarea condițiilor și criteriilor de recrutare și selecție. (la 17-06-2020, Articolul 12 din Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 )  +  Articolul 13(1) Direcția generală management resurse umane trimite Planul de școlarizare aprobat și Planul de recrutare a candidaților pentru unitățile/instituțiile de învățământ militar la Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării.(2) Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării comunică integral tuturor birourilor informare-recrutare și centrelor zonale de selecție și orientare numărul de locuri prevăzute în Planul de școlarizare, respectiv în Planul de recrutare pentru posturile de soldat și gradat profesionist.(3) Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării transmite o copie a Planului de recrutare pentru posturile de soldat și gradat profesionist la Direcția generală management resurse umane.(4) Planul de școlarizare se publică pe pagina de internet a Direcției generale management resurse umane și se face referire la acesta în următorul număr al Buletinului Informativ al Armatei.(5) Abrogat. (la 08-02-2021, Alineatul (5) din Articolul 13 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. M.29 din 4 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 ) (6) Informațiile prevăzute la alin. (4) și (5) sunt preluate și pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naționale, prin grija Direcției informare și relații publice, la solicitarea structurilor inițiatoare ale acestora.(7) Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării trimite fiecărui birou informare-recrutare extras din Planul de recrutare, prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. b), cu sarcinile ce le revin pe categorii de candidați, unități/instituții de învățământ militar.  +  Articolul 14Sursele de proveniență a candidaților la cursurile de formare a cadrelor militare în activitate, pe arme sau servicii și specialități militare, se aprobă de către ministrul apărării naționale, prin Planul de școlarizare.  +  Articolul 15(1) Procesul de recrutare cuprinde următoarele etape principale:a) prezentarea ofertei educaționale/profesionale a armatei, a criteriilor de recrutare, a modalităților de desfășurare a recrutării și selecției, a condițiilor de admitere/angajare, de formare și de exercitare a profesiei militare, la sediul biroului informare-recrutare, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, precum și prin organizarea și/sau participarea la activități de promovare a profesiei militare în mediul civil și militar;b) completarea fișei de contact de către potențialii candidați la procesul de recrutare cu datele de identificare și opțiunile personale, validarea și introducerea, după caz, a acesteia de către recrutor în sistemul informatic constituit în acest scop; (la 17-06-2020, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 ) c) contactarea de către recrutori a tuturor potențialilor candidați care au completat fișa de contact, pentru comunicarea perioadelor de înscriere conform opțiunilor exprimate, precum și pentru actualizarea și validarea datelor din fișa de contact sau completarea unei noi fișe, după caz, în perioada respectivă; (la 17-06-2020, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 ) d) înscrierea candidaților care solicită participarea la procesul de recrutare, în termenele stabilite prin graficele elaborate pentru fiecare categorie de personal/instituție de învățământ în parte;e) punerea la dispoziția candidatului a materialelor de informare disponibile și consilierea acestuia, ori de câte ori solicită acest lucru;f) programarea candidatului pentru susținerea selecției, precum și informarea acestuia privind desfășurarea activităților la care urmează să participe; (la 17-06-2020, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 ) g) înștiințarea candidatului declarat «Admis» în urma susținerii evaluării psihologice, evaluării capacității motrice și a interviului de evaluare finală privind modalitatea de efectuare a examinării medicale, în cazul în care aceasta nu se organizează și se desfășoară de către aceeași structură care a desfășurat evaluările; (la 17-06-2020, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 ) h) programarea candidatului declarat «Apt» la examinarea medicală, pentru examinarea medicală specifică și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, dacă este cazul; (la 17-06-2020, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 ) i) completarea dosarului de candidat cu toate documentele doveditoare necesare îndeplinirii criteriilor de recrutare și verificarea acestora;j) completarea de către candidat a cererii de înscriere, concomitent cu reverificarea îndeplinirii criteriilor de recrutare și existenței tuturor documentelor în dosarul de candidat;k) informarea candidatului privind graficul-calendar al concursurilor de admitere pentru toate opțiunile și modul în care se poate face reorientarea pe parcursul procesului de recrutare, selecție și admitere/repartizare;l) luarea deciziei de către recrutor și consemnarea în fișa de contact.(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) lit. a) se organizează/desfășoară în scopul asigurării unui flux constant și suficient de mare de candidați cu profil aptitudinal-motivațional adecvat cerințelor instituției militare, de către următoarele structuri:a) birourile informare-recrutare;b) unitățile/instituțiile de învățământ militar;c) statele majore ale categoriilor de forțe și comandamentele;d) structurile specializate ale Ministerului Apărării Naționale, potrivit domeniilor de responsabilitate.(3) Activitățile de promovare a profesiei militare se desfășoară de către structurile nominalizate la alin. (2) potrivit campaniei de promovare a profesiei militare, elaborată anual, în perioada aprilie-mai, de către Direcția generală management resurse umane și aprobată de către ministrul apărării naționale, în baza căreia se fundamentează proiectul de buget pentru anul următor.  +  Articolul 16În funcție de parcurgerea acțiunilor prevăzute la art. 15 alin. (1), candidatul este declarat, la finalul procesului de recrutare, în una dintre următoarele situații, care se consemnează în fișa de contact:a) contactat - candidatul nu a finalizat procesul de recrutare întrucât nu îndeplinește unul sau mai multe criterii generale și/sau specifice pentru categoria de personal/instituția de învățământ militar/programul de formare inițială și arma/serviciul și specialitatea militară pentru care a optat sau îndeplinește criteriile de recrutare, dar nu sunt prevăzute locuri/funcții pentru categoria de personal/instituția de învățământ militar/programul de formare inițială și arma/serviciul și specialitatea militară pentru care a optat ori nu a finalizat dosarul, din diferite motive, în termenul stabilit prin graficul de recrutare și selecție;b) recrutat - candidatul îndeplinește toate criteriile generale și specifice de recrutare pentru categoria de personal/instituția de învățământ/programul de formare inițială și arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care a completat cererea de înscriere, ca primă opțiune, și pentru care sunt prevăzute locuri/posturi.  +  Articolul 17Un candidat este, de regulă, preluat de către un singur recrutor, care ține legătura cu acesta și îl îndrumă pe tot parcursul procesului de recrutare și selecție.  +  Articolul 18(1) Candidații sunt planificați la selecție respectând următoarea procedură: a) birourile informare-recrutare transmit săptămânal la structurile desemnate pentru efectuarea selecției situația nominală cu candidații înscriși/contactați, pe categorii de candidați;b) structurile care efectuează selecția transmit birourilor informare-recrutare de unde provin candidații posibilitățile numerice de efectuare a selecției pe serii, perioade și categorii de candidați;c) pe baza datelor primite, birourile informare-recrutare planifică nominal candidații la selecție, îi contactează și le comunică când și unde sunt planificați să efectueze selecția, solicitând acordul verbal al acestora privind prezentarea la data și locul stabilite și confirmarea că știu ce documente și materiale trebuie să aibă asupra lor pentru a putea participa la susținerea evaluărilor;d) birourile informare-recrutare transmit structurilor care efectuează selecția tabelele nominale cu candidații care confirmă participarea, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea începerii probelor de selecție;e) candidații care își declară indisponibilitatea temporară de a participa la selecție, din motive obiective, susținute de acte doveditoare, se replanifică pentru o serie următoare, corespunzător opțiunii lor, în limitele de timp stabilite de structurile care efectuează selecția;f) în cazul în care planificarea s-a făcut nominal de către structura care efectuează selecția, completarea locurilor se face de comun acord cu reprezentanții acesteia;g) pentru personalul militar în activitate, elevii din instituțiile militare de învățământ și personalul civil din Ministerul Apărării Naționale, birourile informare-recrutare comunică unităților militare în care sunt încadrați data de prezentare a acestora la structura care efectuează selecția și îi informează despre documentele și materialele pe care trebuie să le aibă asupra lor pentru a participa la selecție;h) birourile informare-recrutare eliberează, la cererea candidaților, adeverințe din care să rezulte că au fost planificați la selecție.(2) Candidații înscriși la birourile informare-recrutare sunt planificați să susțină evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice și interviul de evaluare finală, potrivit arondării aprobate de către șeful Direcției personal și mobilizare din cadrul Statului Major al Apărării. (la 08-02-2021, Alineatul (2) din Articolul 18 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. M.29 din 4 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 ) (la 17-06-2020, Articolul 18 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 )  +  Articolul 19Termenele-limită de înscriere, de încheiere a selecției, precum și de finalizare a dosarelor de candidat se stabilesc de către Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării, prin graficele de recrutare și selecție, pe categorii de personal/candidați și tipuri de unități/instituții de învățământ militar/programe de formare/instruire, și se comunică Direcției generale management resurse umane, Direcției medicale, statelor majore ale categoriilor de forțe și comandamentelor, birourilor informare-recrutare, centrelor zonale de selecție și orientare și Clubului Sportiv al Armatei «Steaua (la 17-06-2020, Articolul 19 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 )  +  Articolul 20(1) Copiii personalului militar în activitate, decedat în timpul și din cauza serviciului, ca urmare a unor acțiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepțional ori a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii sau constituite în scopuri umanitare, pot fi transferați la unitățile/instituțiile de învățământ militar preuniversitar sau universitar, cu respectarea condițiilor legale, pe baza rezultatelor la învățătură obținute în instituțiile civile de învățământ, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare și au fost declarați «Admis/Apt» în urma selecției. (la 17-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 ) (2) Copiii personalului militar clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară ori, după caz, decedat, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, pot fi înmatriculați, la cerere, fără examen, în instituțiile de învățământ ale instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, dacă îndeplinesc criteriile generale și specifice de recrutare, respectiv au fost declarați „Admis“ la testele de aptitudini/probele eliminatorii.(3) Dosarele candidaților prevăzuți la alin. (1) și (2) evidențiază pe copertă, la rubrica „Mențiuni suplimentare“, situația candidatului, precum și opțiunea pentru instituțiile de învățământ militar preuniversitar/universitar, după caz.(4) Dosarele prevăzute la alin. (3) se înaintează de către birourile informare-recrutare, în termenele-limită de finalizare a acestora prevăzute la art. 19, Direcției generale management resurse umane, pentru avizare. (la 14-10-2021, Alineatul (4) din Articolul 20 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDINUL nr. M.205 din 6 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 14 octombrie 2021 ) (5) După elaborarea avizului prevăzut la alin. (4), Direcția generală management resurse umane returnează birourilor informare-recrutare dosarele, în vederea planificării candidaților pentru participarea la selecție.(6) Candidații care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi transferați/înscriși fără examen la instituțiile sau unitățile de învățământ militar pot continua parcurgerea etapelor de selecție și admitere, conform normelor în vigoare.(7) Birourile informare-recrutare trimit Direcției generale management resurse umane rezultatele obținute la selecția din centrele zonale de selecție și orientare și la examinarea medicală sau examinarea medicală specifică și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, după caz, în termen de 3 zile de la data finalizării dosarului, în vederea întocmirii documentelor necesare, respectiv a înștiințării candidaților. (la 17-06-2020, sintagma: examinarea/evaluarea aptitudinală medicală a fost înlocuită de Punctul 31, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 ) (8) Prevederile alin. (1) și (2) referitoare la înscrierea, la cerere, fără examen nu sunt aplicabile Institutului Medico-Militar.  +  Articolul 21Abrogat. (la 08-02-2021, Articolul 21 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. M.29 din 4 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 )  +  Articolul 22(1) Candidații sunt luați în evidența structurilor care efectuează selecția pe baza informațiilor transmise de către birourile informare-recrutare.(2) Structurile care efectuează selecția împreună cu birourile informare-recrutare planifică la selecție candidații înscriși, astfel încât să asigure anunțarea și prezentarea acestora în timp util și încadrarea activității de selecție în termenele stabilite. (la 17-06-2020, Articolul 22 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 )  +  Articolul 23(1) Selecția candidaților la profesia militară cuprinde:a) evaluarea psihologică;b) evaluarea capacității motrice;c) interviul de evaluare finală;d) examinarea medicală;e) examinarea medicală specifică și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, dacă este cazul.(2) Activitatea de evaluare psihologică se desfășoară pe baza metodologiei aprobate prin dispoziție a șefului Direcției generale management resurse umane.(3) Evaluarea capacității motrice a candidaților se organizează și se desfășoară pe baza metodologiei aprobate prin dispoziție a șefului Direcției instrucție și doctrină. (4) Abrogat. (la 12-04-2022, Alineatul (4) din Articolul 23 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. M.52 din 31 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 12 aprilie 2022 ) (5) Evaluările/Examinările prevăzute la alin. (1) sunt eliminatorii în ordinea susținerii lor, iar rezultatele obținute de către candidați nu pot fi înlocuite cu altele, obținute la evaluări efectuate în afara structurii în care s-a efectuat selecția.(6) Instrumentele de selecție nu se schimbă în perioada dintre aprobarea planului de școlarizare prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. b) și finalizarea admiterii, respectiv în perioada dintre aprobarea planului de recrutare a candidaților pentru posturile de soldat și gradat profesionist prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. d) și repartizarea în posturi, după caz. (la 08-02-2021, Alineatul (6) din Articolul 23 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. M.29 din 4 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 ) (la 17-06-2020, Articolul 23 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 )  +  Articolul 23^1Abrogat. (la 29-03-2023, Articolul 23^1 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. M.60 din 20 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 29 martie 2023 )  +  Articolul 24În vederea susținerii selecției, fiecare candidat trebuie să prezinte o adeverință medicală eliberată de către medicul de familie, valabilă 90 de zile de la data eliberării, care să ateste că la momentul examinării este «clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli cronice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase» și care să cuprindă sintagma «eliberată pentru susținerea probelor sportive, evaluării psihologice și examinării medicale la intrarea în sistemul militar (la 17-06-2020, Articolul 24 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 )  +  Articolul 25(1) Evaluarea psihologică a elevilor colegiilor naționale militare din ultimul an de învățământ se desfășoară de către psihologii încadrați în aceste instituții, pe baza metodologiilor de specialitate elaborate de către Centrul național militar de psihologie și sănătate comportamentală și aprobate prin dispoziție a șefului Direcției generale management resurse umane.(2) Evaluarea capacității motrice a elevilor colegiilor naționale militare din ultimul an de învățământ se execută de către profesorii de educație fizică încadrați în aceste instituții, în cadrul orelor de educație fizică - curriculum diferențiat, potrivit metodologiei prevăzute la art. 23 alin. (3). (la 17-06-2020, Alineatul (2) din Articolul 25 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 ) (3) Candidații proveniți din rândul elevilor colegiilor naționale militare din ultimul an de învățământ nu susțin interviul de evaluare finală.  +  Articolul 26Abrogat. (la 17-06-2020, Articolul 26 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 19, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 )  +  Articolul 27(1) În urma susținerii evaluărilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a), b) și c) candidatul poate obține unul dintre următoarele rezultate:a) «Admis» - dacă îndeplinește în totalitate baremele și cerințele tuturor probelor, instrumentelor și criteriilor administrate/aplicate;b) «Respins» - dacă nu îndeplinește unul/una dintre baremele sau cerințele probelor, instrumentelor și criteriilor administrate/aplicate;c) «Neprezentat» - dacă nu se prezintă la structura la care a fost planificat pentru susținerea probelor;d) «Eliminat» - dacă, indiferent de rezultatele obținute, încalcă prevederile legale pe timpul activității de selecție, caz în care nu mai poate participa la susținerea evaluărilor în cursul aceluiași an de selecție;e) «Retras» - dacă, pe timpul activității de selecție, se retrage din motive personale, neprecizate, caz în care nu mai poate participa la susținerea evaluărilor în cursul aceluiași an de selecție.(2) Structurile care efectuează evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice și interviul de evaluare finală eliberează fiecărui candidat declarat «Admis» sau «Respins», pe bază de semnătură, o adeverință prin care se certifică participarea acestuia la activitatea de selecție și în care se consemnează rezultatul final, detaliat pe categorii de personal, arme sau servicii și specialități militare pentru care candidatul este eligibil.(3) Un exemplar al adeverinței candidatului declarat «Admis» se trimite la biroul informare-recrutare care a inițiat dosarul de candidat, în vederea completării acestuia, împreună cu situația centralizatoare cu rezultatele pentru întreaga serie de selecție. (la 17-06-2020, Articolul 27 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 20, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 )  +  Articolul 28(1) Examinarea medicală se efectuează în unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, conform metodologiei aprobate prin ordin distinct al ministrului apărării naționale. (la 14-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 28 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din ORDINUL nr. M.205 din 6 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 14 octombrie 2021 ) (2) La examinarea medicală participă doar candidații declarați «Admis» în urma evaluării psihologice, evaluării capacității motrice și interviului de evaluare finală. (la 14-10-2021, Alineatul (2) din Articolul 28 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din ORDINUL nr. M.205 din 6 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 14 octombrie 2021 ) (3) Fișa de examinare medicală se asigură, la prezentarea candidatului, de către structura care organizează și desfășoară examinarea medicală.(4) Prima parte a fișei de examinare medicală se completează de către structura care organizează și desfășoară evaluarea aptitudinilor medicale cu datele de identificare și antecedentele medicale personale ale candidatului, pe baza adeverinței eliberate acestuia de către medicul de familie, iar în partea a doua a acesteia se consemnează rezultatele examinărilor medicale efectuate. (la 17-06-2020, Articolul 28 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 21, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 )  +  Articolul 29(1) Pentru efectuarea examinării medicale, birourile informare-recrutare transmit săptămânal structurilor care efectuează examinarea medicală situația cu candidații declarați «Admis» în urma evaluării psihologice, evaluării capacității motrice și a interviului de evaluare finală.(2) Situația prevăzută la alin. (1) nu se transmite în cazul în care candidatul este examinat medical în cadrul aceleiași structuri care a efectuat evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice și interviul de evaluare finală.(3) În urma examinării medicale, candidatul poate fi declarat:a) «Apt» - dacă îndeplinește în totalitate baremele și cerințele tuturor probelor, instrumentelor și criteriilor administrate/aplicate;b) «Inapt» - dacă nu îndeplinește unul/una dintre baremele sau cerințele probelor, instrumentelor și criteriilor administrate/ aplicate.(4) Unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale transmit documentele rezultate în urma efectuării examinării medicale la structurile care au solicitat această examinare, prin serviciul specializat de transport al corespondenței clasificate, astfel: (la 14-10-2021, Partea introductivă a alineatului (4) din Articolul 29 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul II din ORDINUL nr. M.205 din 6 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 14 octombrie 2021 ) a) fișele de examinare medicală ale celor declarați «Apt», în vederea introducerii acestora în dosarul de candidat, imediat după finalizarea examinării medicale;b) tabelele cu candidații declarați «Inapt» și cu cei care au formulat contestații, după expirarea termenului legal de depunere a contestațiilor. (la 17-06-2020, Articolul 29 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 22, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 )  +  Articolul 30(1) Rezultatul prevăzut în fișa de examinare medicală are o valabilitate de 12 luni de la data închiderii acesteia. (la 14-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 30 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din ORDINUL nr. M.205 din 6 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 14 octombrie 2021 ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), candidații pentru profesia de soldat/gradat profesionist pot fi examinați medical de două ori pe parcursul unui an de recrutare, în situația în care timpul scurs de la efectuarea examinării medicale până la data începerii repartizării acestora depășește 6 luni calendaristice.(3) Examinarea medicală a candidaților care provin din rândul elevilor colegiilor liceale militare se efectuează în perioada noiembrie-decembrie, ca examinare medicală periodică, prin grija unităților de învățământ liceal militar, conform dispozițiilor șefului Direcției medicale. Fișa de examinare medicală periodică întocmită cu această ocazie este valabilă pentru dosarul de candidat, dacă până la recrutare nu au intervenit modificări ale stării de sănătate certificate de către medicul unității sau medicul la care este arondată unitatea, în baza adeverinței eliberate de către medicul de familie.(4) Pentru maiștrii militari, subofițerii și soldații și gradații profesioniști din Ministerul Apărării Naționale, la întocmirea dosarului de candidat, este valabilă fișa de examinare medicală periodică în vigoare, efectuată în ultimele 12 luni, certificată de către medicul unității sau medicul la care este arondată unitatea, în baza adeverinței eliberate de către medicul de familie; în funcție de specificul locului de muncă, medicul de medicina muncii poate recomanda investigații suplimentare; în cazul în care au intervenit modificări ale stării de sănătate se efectuează o nouă vizită medicală.  +  Articolul 31(1) După ce au fost declarați „Apt“ la examinarea medicală prevăzută la art. 30, următoarele categorii de candidați efectuează examinarea medicală specifică și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, astfel: (la 17-06-2020, sintagma: examinarea/evaluarea aptitudinală medicală a fost înlocuită de Punctul 31, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 ) a) candidații la programele de formare inițială în cadrul cărora se desfășoară activități aeronautice militare, precum și candidații pentru profesia de soldat și gradat profesionist în specialitatea militară „forțe pentru operații speciale“, la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială „General doctor aviator Victor Anastasiu“;b) candidații pentru profesia de ofițer sau maistru militar în Forțele Navale, indiferent de arma și specialitatea militară, precum și candidații pentru profesia de soldat și gradat profesionist în specialitatea militară „scafandri“ sau cei care vor fi îmbarcați la Centrul de Medicină Navală;c) candidații care optează pentru arme sau servicii și specialități militare pentru care este necesară deținerea/obținerea permisului/brevetului de conducere auto efectuează evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale prin grija secțiilor psihologie operațională Bacău, București și Sibiu, la instituțiile militare de învățământ/centrele zonale de selecție și orientare, după caz.(2) Candidații care sunt sportivi de performanță și urmează să fie legitimați la Clubul Sportiv al Armatei «Steaua» ca soldați/gradați profesioniști efectuează evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice și interviul de evaluare finală în cadrul Clubului Sportiv al Armatei «Steaua»; evaluarea capacității motrice poate fi efectuată și în alte locații care permit susținerea acesteia, corespunzător disciplinei sportive. (la 17-06-2020, Alineatul (2) din Articolul 31 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 23, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 ) (3) Structurile care efectuează examinările/evaluările prevăzute la alin. (1) și (2) eliberează în scris avize prin care declară candidații examinați/evaluați ca fiind «Apt» sau «Inapt», respectiv «Admis» sau «Neadmis», pe care le transmit structurilor care au solicitat examinările/evaluările în termen de două zile lucrătoare de la finalizare. (la 14-10-2021, Alineatul (3) din Articolul 31 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. M.205 din 6 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 14 octombrie 2021 )  +  Articolul 32(1) Structurile care au solicitat efectuarea probelor de selecție adaugă în dosarul de candidat documentele rezultate în urma finalizării selecției, pe măsura obținerii lor.(2) Perioadele de desfășurare și modalitatea de planificare a candidaților pentru efectuarea examinării medicale specifice și/sau evaluărilor psihologice a aptitudinilor speciale se stabilesc de către structurile care au solicitat efectuarea selecției, împreună cu structurile militare specificate la art. 31 alin. (1) și (2).(3) Examinarea medicală specifică și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale ale candidaților care provin din rândul elevilor unităților de învățământ liceal militar se efectuează în perioada ianuarie-martie, prin grija unităților de învățământ liceal militar. (la 14-10-2021, Articolul 32 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din ORDINUL nr. M.205 din 6 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 14 octombrie 2021 )  +  Articolul 33(1) Birourile informare-recrutare și unitățile/instituțiile de învățământ militar informează candidații despre posibilitatea reorientării lor către o altă categorie de personal/unitate/instituție de învățământ militar de cel mult același nivel, ca urmare a rezultatelor obținute pe parcursul procesului de selecție și la concursul/examenul de admitere, dacă îndeplinesc toate criteriile de recrutare și selecție stabilite pentru noua opțiune și dacă graficul de desfășurare a admiterii în unitatea/instituția de învățământ militar/cursul de formare/programul de instruire pentru care se face reorientarea permite transmiterea dosarului candidatului și înscrierea la concursul/examenul de admitere. (la 17-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 33 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 26, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 ) (2) Reorientarea/Schimbarea opțiunii candidatului pe parcursul procesului de recrutare și admitere se face prin completarea și introducerea în dosarul de candidat a unei noi cereri de înscriere, valabilă numai dacă are aplicată ștampila structurii în care a avut loc schimbarea opțiunii, precum și anularea precedentei cereri de înscriere.(3) Reorientarea/Schimbarea opțiunii candidatului are loc astfel:a) la biroul informare-recrutare - pe toată perioada destinată înscrierii candidaților stabilită prin graficele de recrutare;b) la biroul informare-recrutare - în afara perioadelor destinate înscrierii candidaților stabilite prin graficele de recrutare, în funcție de rezultatul obținut la selecție;c) la unitatea/instituția de învățământ militar, după afișarea rezultatelor concursului/examenului de admitere;d) la biroul informare-recrutare după susținerea concursului de admitere, pentru o altă categorie de personal/tip de unitate/instituție de învățământ/program de formare/instruire, sesiune de admitere sau serie de formare, dacă graficul de desfășurare a admiterii în unitatea/instituția de învățământ militar/cursul de formare/programul de instruire pentru care se face reorientarea permite transmiterea dosarului candidatului și înscrierea la concursul/examenul de admitere.(4) Noua opțiune a candidatului din cererea de înscriere se înscrie pe coperta dosarului de candidat și trebuie exprimată în funcție de avizele eliberate de către structurile unde s-a desfășurat selecția. (la 17-06-2020, Alineatul (4) din Articolul 33 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 26, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 )  +  Articolul 34Personalul militar în activitate, elevii din unitățile militare de învățământ și personalul civil din structurile Ministerului Apărării Naționale participă la selecție și la concursurile de admitere prin grija unităților militare de care aparțin și sunt considerați ca fiind în misiune.  +  Articolul 34^1(1) La concursurile de admitere pentru programele de studii universitare sau preuniversitare militare ori pentru cursuri de formare organizate și desfășurate de către unitățile/instituțiile de învățământ militar, respectiv de către instituțiile de formare continuă nonuniversitară, participă numai candidații declarați «Admis»/«Apt» la selecție.(2) Pentru situațiile în care evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice, interviul de evaluare finală sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale se organizează și se desfășoară la unitățile/instituțiile de învățământ militar ori la instituțiile de formare continuă nonuniversitară, birourile informare-recrutare transmit dosarele de candidat la structurile de învățământ, fără să conțină adeverințele care certifică participarea la selecție și în care se consemnează rezultatele finale la evaluările respective. (la 29-03-2023, Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. M.60 din 20 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 29 martie 2023 )  +  Articolul 35(1) După ce au fost întocmite și verificate, dosarele candidaților declarați «Admis»/«Apt» la selecție sunt trimise de către birourile informare-recrutare la unitățile/instituțiile de învățământ militar care organizează concursul/examenul de admitere sau la centrul zonal de selecție și orientare care execută activitatea de repartizare a candidaților pentru posturile de soldat/gradat profesionist, potrivit termenelor stabilite prin graficele de recrutare. (la 17-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 35 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 27, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 ) (2) Abrogat. (la 17-06-2020, Alineatul (2) din Articolul 35 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 28, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 ) (3) Dosarele candidaților declarați „Neprezentat“, „Respins“ sau „Neadmis“ la concursul de admitere se transmit, după caz, altor unități/instituții militare de învățământ, conform opțiunilor exprimate în cererea de înscriere sau la birourile informare-recrutare.  +  Articolul 36Cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile privind selecția se analizează de către structurile de specialitate, pe baza unei metodologii aprobate prin dispoziție a șefului Direcției personal și mobilizare a Statului Major al Apărării, cu luarea în considerare a prevederilor legale la nivel național și specifice Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 37Centrele zonale de selecție și orientare pot asigura cazarea gratuită a candidaților, la solicitarea acestora, în limita posibilităților.  +  Articolul 38Abrogat. (la 14-10-2021, Articolul 38 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 12, Articolul II din ORDINUL nr. M.205 din 6 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 14 octombrie 2021 )  +  Capitolul III Formarea profesională inițială a personalului militar în activitate  +  Articolul 39Formarea profesională inițială a ofițerilor în activitate se realizează prin următoarele căi:a) parcurgerea și finalizarea studiilor universitare militare de licență, organizate și desfășurate în instituțiile de învățământ superior militar, conform reglementărilor în vigoare la nivel național și celor specifice Ministerului Apărării Naționale;b) parcurgerea și finalizarea cursului de formare a ofițerilor în activitate, organizat și desfășurat în unități/instituții de învățământ militar sau alte structuri militare destinate formării profesionale inițiale și continue, numai pentru armele, serviciile și specialitățile militare pentru care rețeaua de învățământ a Ministerului Apărării Naționale nu are posibilități de formare;c) parcurgerea și finalizarea studiilor universitare de licență organizate și desfășurate în instituții de învățământ superior cu care Ministerul Apărării Naționale are încheiate acorduri/ contracte de parteneriat, conform reglementărilor în vigoare la nivel național și celor specifice Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 40Studiile universitare de licență, prevăzute la art. 39, se organizează astfel:a) învățământ cu frecvență cu durata de 3 ani, corespunzător unui număr de 180 de credite de studii transferabile, finalizat cu acordarea diplomei de licență, a brevetului de ofițer și a gradului de sublocotenent;b) învățământ cu frecvență cu durata de 4 ani, corespunzător unui număr de 240 de credite de studii transferabile, finalizat cu acordarea diplomei de inginer, a brevetului de ofițer și a gradului de sublocotenent/aspirant;c) învățământ cu frecvență cu durata de 5-6 ani, corespunzător unui număr de 300, respectiv de 360 de credite de studii transferabile, cu acordarea gradului de sublocotenent și a brevetului de ofițer, la sfârșitul anului al IV-lea, și a diplomei de absolvire, la finalul studiilor.  +  Articolul 41Planurile de învățământ ale studiilor universitare de licență se proiectează în concordanță cu prevederile legislației naționale și cuprind, de regulă, următoarele module:a) pregătire universitară, potrivit standardelor naționale și specifice;b) pregătire militară generală și tactică, pentru formarea deprinderilor necesare ducerii luptei;c) pregătire militară de specialitate pentru inițierea în domeniul armei sau al serviciului și specialității militare;d) stagii de practică în unități militare.  +  Articolul 42Studiile universitare de licență asigură:a) însușirea cunoștințelor științifice fundamentale specifice specializării universitare, pregătirea militară de bază și inițierea în pregătirea militară de specialitate în domeniul armei sau al serviciului și specialității militare;b) formarea competențelor de comandă și de lider de structuri de la baza ierarhiei militare;c) formarea competențelor inițiale de specialist militar, capabil să sintetizeze și să interpreteze informațiile la dispoziție, să rezolve problemele de bază și să evalueze rezultatele;d) formarea competențelor de comunicare, inclusiv într-o limbă străină, și de utilizare a tehnologiilor informatice;e) formarea competențelor de educator și de instructor, în spiritul normelor și valorilor militare, naționale și universale;f) formarea ca bun cetățean care să cunoască și să respecte valorile societății.  +  Articolul 43Durata cursului de formare a ofițerilor în activitate este de până la 9 luni, în funcție de arma/serviciul și specialitatea militară.  +  Articolul 44Formarea profesională inițială a maiștrilor militari și a subofițerilor în activitate se realizează prin următoarele căi:a) parcurgerea și finalizarea studiilor postliceale militare, organizate și desfășurate în unitățile de învățământ militar, conform reglementărilor în vigoare la nivel național și celor specifice Ministerului Apărării Naționale;b) parcurgerea și finalizarea cursului de formare a maiștrilor militari, respectiv a subofițerilor în activitate, organizat și desfășurat în unități de învățământ militar sau alte structuri militare destinate formării profesionale inițiale și continue, numai pentru armele, serviciile și specialitățile militare pentru care rețeaua de învățământ a Ministerului Apărării Naționale nu are posibilități de formare.  +  Articolul 45(1) Învățământul postliceal militar asigură:a) însușirea cunoștințelor teoretice și metodologice necesare îndeplinirii atribuțiilor funcțiilor de luptător, de specialist militar și de comandant de echipă, echipaj, piesă, post de luptă, grup, grupă și similare acestora;b) formarea deprinderilor de conducător cu temeinice cunoștințe psihopedagogice și metodice necesare exercitării atribuțiilor de instructor;c) formarea deprinderilor și abilităților necesare exploatării, reparării, întreținerii, verificării și menținerii în stare operațională a armamentului și tehnicii din dotare;d) formarea capacității de adaptare la schimbările tehnologice, organizaționale și doctrinare din sistemul militar;e) formarea competențelor de comunicare într-o limbă străină, precum și a abilităților de utilizare a mijloacelor informatice;f) dezvoltarea competențelor-cheie și formarea competențelor specifice calificării profesionale.(2) Planurile de învățământ se proiectează în concordanță cu prevederile legislației naționale și cuprind, de regulă, următoarele module:a) pregătire postliceală și de specialitate, în funcție de arma sau serviciul și specialitatea militară, precum și pentru specializarea postliceală;b) pregătire militară generală, metodică și tactică pentru formarea deprinderilor necesare ducerii luptei la nivel tactic;c) pregătire pentru formarea deprinderilor de comandă.(3) Învățământul postliceal militar pentru formarea maiștrilor militari în activitate are durata de 2 ani, iar cel pentru formarea subofițerilor în activitate are durata de 1 an și se finalizează cu examen de certificare a competențelor profesionale, cu acordarea gradului de maistru militar clasa a V-a, respectiv sergent, a brevetului de maistru militar sau subofițer, confirmarea în armă și numirea într-o funcție corespunzătoare pregătirii, în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naționale și opțiunile individuale.  +  Articolul 46Durata cursului de formare a maiștrilor militari, respectiv a subofițerilor în activitate este de până la 9 luni, în funcție de arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care se pregătesc cursanții.  +  Articolul 47Formarea profesională inițială a soldaților și a gradaților profesioniști se realizează prin parcurgerea și finalizarea programelor de formare, desfășurate în instituții de formare profesională inițială și continuă, specifice armelor, serviciilor și specialităților militare, în centrele de instruire/unitățile de instrucție sau în unitățile/structurile militare din subordinea statelor majore ale categoriilor de forțe sau a comandamentelor, potrivit legii și actelor normative specifice subsecvente.  +  Articolul 48(1) Planificarea, organizarea și desfășurarea programelor prevăzute la art. 47 se realizează conform competențelor stabilite la nivelul Ministerului Apărării Naționale.(2) Programele prevăzute la art. 47 au durata de 2-5 luni, în funcție de pregătirea militară anterioară a candidaților și de specificul armei sau serviciului și specialității militare, se finalizează cu acordarea certificatului de absolvire, care constituie baza confirmării în armă, și repartizarea în prima funcție și cuprind următoarele module:a) modulul instruirii individuale, axat pe pregătirea militară generală și tactică, în vederea formării deprinderilor individuale necesare protecției individuale, ducerii luptei și mânuirii armamentului/echipamentului individual din dotare;b) modulul perfecționării instruirii de specialitate, axat pe pregătirea militară de specialitate, specifică armelor sau serviciilor și specialităților militare.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 49Anul de recrutare și selecție începe la 1 octombrie și se termină la data de 30 septembrie a anului următor.  +  Articolul 50(1) După încheierea fiecărei perioade de recrutare, Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării transmite Direcției generale management resurse umane, în format electronic, situația cu rezultatele activităților de recrutare și selecție, pe categorii de candidați, unități/instituții de învățământ militar, arme sau servicii și specialități militare, respectiv surse de proveniență a candidaților.(2) Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării trimite Direcției generale management resurse umane, până la data de 30 noiembrie, câte un exemplar din dările de seamă anuale privind activitatea de promovare a profesiei militare și de recrutare a candidaților, elaborate de birourile informare-recrutare, și din dările de seamă anuale privind activitatea de selecție a candidaților, elaborate de centrele zonale de selecție și orientare.  +  Articolul 51Abrogat. (la 08-02-2021, Articolul 51 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. M.29 din 4 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 )  +  Articolul 52Corespondența dintre armele sau serviciile și specialitățile militare pentru care se organizează curs de formare a ofițerilor/maiștrilor militari/subofițerilor în activitate și specializările dobândite în urma finalizării studiilor organizate de instituțiile de învățământ civile, precum și atestatele/certificatele de calificare profesională și/sau adeverințele valabile, necesare exercitării profesiei, prevăzute de legislația aplicabilă, se stabilește prin dispoziție a șefului Direcției generale management resurse umane.  +  Articolul 53Cadrele militare care au absolvit studii militare organizate în alte state sau în instituții de învățământ acreditate din România, din afara rețelei Ministerului Apărării Naționale, trimise la studii de către Ministerul Apărării Naționale, și au încheiat un contract în acest sens și ale căror cheltuieli de întreținere pe timpul studiilor au fost suportate de Ministerul Apărării Naționale se bucură de toate drepturile, ca și absolvenții instituțiilor de învățământ militare de același nivel.  +  Articolul 54Fundamentarea anuală a necesarului de resurse bugetare se realizează prin Concepția campaniei de promovare a profesiei militare, transmisă structurilor implicate de către Direcția generală management resurse umane, și se asigură prin programele majore care au în compunere/coordonare structurile nominalizate la art. 15 alin. (2).  +  Articolul 55În vederea asigurării cu personal militar propriu, Direcția generală de informații a apărării desfășoară activități specifice de recrutare și selecție, potrivit normelor aprobate prin ordin distinct al ministrului apărării naționale.  +  Articolul 56Activitățile, criteriile și cerințele specifice de recrutare și selecție în vederea asigurării cu personal militar a structurilor subordonate Comandamentului forțelor pentru operații speciale se elaborează de către această structură și se aprobă prin dispoziție a șefului Statului Major al Apărării, cu avizul Direcției generale management resurse umane. (la 08-02-2021, Articolul 56 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. M.29 din 4 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 )  +  Articolul 57Normele privind organizarea și funcționarea birourilor informare-recrutare, respectiv a centrelor zonale de selecție și orientare sunt aprobate prin dispoziții ale șefului Statului Major al Apărării.  +  Articolul 58Metodologia privind evaluarea nivelului capacității motrice a candidaților care sunt sportivi de performanță și urmează să fie legitimați ca soldați/gradați profesioniști la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“ se elaborează de către această structură și se aprobă prin dispoziție a secretarului general.  +  Articolul 59Toate trimiterile din alte acte normative specifice aplicabile în Ministerul Apărării Naționale la Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește recrutarea, selecția, admiterea/repartizarea și formarea profesională inițială a personalului militar se aplică pentru prezentul ordin.  +  Articolul 60(1) Cerințele, procedura de lucru și detaliile tehnice privind platforma destinată înscrierii candidaților, prevăzută la art. 9 alin. (4) lit. a), se stabilesc prin dispoziție comună a șefului Statului Major al Apărării și șefului Direcției generale management resurse umane.(2) Platforma destinată înscrierii candidaților, realizată de către Centrul pentru tehnologia informației și apărării cibernetice al Forțelor Navale, asigură înscrierea candidaților pentru admitere și constituirea dosarelor de candidat în format electronic, astfel încât acestea să poată fi consultate de către toate structurile cu responsabilități în domeniu, în părțile ce le privesc, fără a fi necesară transmiterea dosarelor în format fizic între respectivele structuri.(3) Structurile care efectuează recrutarea, selecția și admiterea sunt responsabile de încărcarea pe platforma destinată înscrierii candidaților a datelor despre organizarea, desfășurarea și rezultatele executării activităților respective, în părțile ce le privesc.(4) Până la intrarea în exploatare a platformei sau restabilirea funcționalității acesteia, după caz, rezultatele la selecție se transmit structurilor care au solicitat evaluările sau examinările respective, prin rețeaua de date a Ministerului Apărării Naționale sau prin serviciul specializat de transport al corespondenței clasificate. (la 08-02-2021, Articolul 60 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. M.29 din 4 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 )  +  Articolul 61Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni. Notă
  Conform art. III din Ordinul nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020, pentru anul universitar/școlar 2020-2021, finalizarea dosarelor de candidat și executarea selecției candidaților care nu provin din rândul absolvenților de colegii naționale militare, la programele de studii universitare militare de licență pentru formarea ofițerilor în activitate, respectiv la programele de studii postliceale militare pentru formarea maiștrilor militari și a subofițerilor în activitate, în instituțiile/unitățile de învățământ militar din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, se desfășoară conform procedurii prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.
  Conform articolului III din ORDINUL nr. M.29 din 4 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 8 februarie 2021, în anul universitar/școlar/de instruire 2021-2022, finalizarea dosarelor de candidat și efectuarea selecției candidaților care nu provin din rândul absolvenților de colegii naționale militare, la programele de formare inițială a ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor în activitate prevăzute în Planul de școlarizare al Ministerului Apărării Naționale pentru anul universitar/școlar/de instruire 2021-2022, pe locurile alocate acestui minister, se desfășoară conform procedurii prevăzute în anexa nr. 2.
   +  Anexa nr. 1la Instruțiuni
  - model -
  ROMÂNIAMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALEDenumirea și ștampila structurii care execută recrutarea: …………
  CERERE DE ÎNSCRIERE
  la ................ (unitatea sau instituția de învățământ militar ori instituția de formare continuă nonuniversitară, respectiv unitatea militară în cazul formării inițiale a soldaților/gradaților profesioniști)
  Subsemnatul(a)^1, ..........(numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului)........., născut(ă) în anul ..........., luna ........., ziua ........., în localitatea ............................., județul/sectorul ...................................., de cetățenie^2 ........................., naționalitate ......................., legitimat(ă) cu C.I. seria ......... nr. ....................., eliberată de ....................................... la data de ................................., cu domiciliul în județul/sectorul ...................................., localitatea ........................., strada ............................. nr. ............, bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. ............, telefon ........................, e-mail .........................,cod numeric personal: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]absolvent(ă) al(a): .............(ultima formă de învățământ absolvită, denumirea unității/instituției de învățământ, localitatea și anul absolvirii).............. sau înmatriculat(ă) la ...........(anul de studii, forma de învățământ, denumirea unității/instituției de învățământ și localitatea).........., ocupația actuală: ............(funcția/ocupația și locul de muncă/instituția de învățământ).........., situația militară: .....(îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă)........,DA [ ] NU [ ] Dacă da:Unitatea militară ........................................................................Perioada .........................................................fiul/fiica lui .........(numele și prenumele tatălui candidatului.........., telefon ........(pentru candidații la CNM^3)......, e-mail .....(pentru candidații la CNM)...., și al/a .......(numele și prenumele mamei candidatului)......, telefon ......(pentru candidații la CNM)....., e-mail .......(pentru candidații la CNM).....,solicit să particip la admitere/repartizare pe post:1. .......specialitatea militară în cazul formării inițiale a cadrelor militare, respectiv unitatea militară și specialitatea militară în cazul formării inițiale a soldaților/gradaților profesioniști)............Alte opțiuni:2. ...........................................................3. ................................................................4. ............................................................5. ..................................................................Declar pe propria răspundere că:a) accept investigarea activității mele trecute, după regulile specifice Ministerului Apărării Naționale;b) nu sunt în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni;c) nu am fost condamnat(ă) pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de corupție, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție/am fost condamnat(ă) pentru săvârșirea infracțiunii ........................................................................................................., fiind reabilitat(ă)/amnistiat(ă)/dezincriminat(ă) conform ....................................................................................................................;d) nu fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă fac parte mă angajez că, după admiterea în instituția de învățământ militar, voi renunța la această calitate;e) nu fac parte din organizații aflate în afara legii;f) nu aparțin unor culte sau secte religioase interzise de lege;g) orice modificare în starea de sănătate în perioada de la examinarea medicală, până la concursul de admitere în instituția de învățământ militar, o voi sesiza unității sanitare la care am efectuat examinarea medicală. În cazul în care nu voi anunța unitatea sanitară despre boala apărută, iar aceasta va fi descoperită, voi suporta consecințele legale;h) îmi asum toate riscurile ce pot surveni în timpul parcurgerii procesului de selecție, ca urmare a stării de graviditate/maternitate;i) la dobândirea calității de soldat sau gradat profesionist, sunt de acord să renunț la gradul dobândit anterior și deținut în calitate de militar în termen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist sau gradat voluntar, ori, după caz, la gradul dobândit după parcurgerea a cel puțin un an de studii pentru formarea cadrelor militare în cadrul instituțiilor/unităților de învățământ militar, în cazul în care studiile respective nu au fost finalizate (numai pentru candidatul/candidata care dorește să devină soldat/gradat profesionist);j) nu sunt asociat unic și nu particip direct la administrarea sau conducerea unor organizații sau asociații comerciale, iar dacă sunt în una dintre aceste situații, mă angajez că, după admiterea în unitatea/instituția de învățământ militar, în programul de formare sau de instruire, voi renunța la această calitate;k) AM/NU AM parcurs, total sau parțial, un program de studii universitare de licență cu finanțare de la bugetul de stat. Pentru situația în care am parcurs un astfel de program, la data înmatriculării mele în instituția de învățământ superior militar la care am fost admis (ă), voi face dovada achitării, integral sau parțial, a contravalorii serviciilor de școlarizare universitară de care am beneficiat anterior;l) AM/NU AM tatuaje/piercinguri/tăieturi (indiferent de natura și conținutul semnificației lor);m) sunt de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare;n) sunt de acord cu înregistrarea audiovideo a evaluării capacității motrice și a probelor de admitere;o) sunt de acord să fiu verificat(ă) în vederea autorizării accesului la informații clasificate, potrivit legii. (la 29-03-2023, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. M.60 din 20 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 29 martie 2023 ) Alte date despre candidat(ă), părinți/reprezentanții legali și/sau soția/soțul acestuia/acesteia, în afara celor înscrise în prezenta cerere: ................................................................În cazul în care voi fi declarat(ă) admis(ă), îmi asum răspunderea și semnez contractul cu Ministerul Apărării Naționale, de care am luat cunoștință.Declar că îmi asum răspunderea exactității datelor înscrise în prezenta cerere, iar în situația în care acestea nu corespund realității, voi suporta consecințele legale.
  Semnătura părintelui^4
  Tatăl/Mama (reprezentantul legal)
  .......................................
  Data .............................................
  Semnătura candidatului
  ..............................................................................
  Data .............................................^1 În cazul în care numele a fost schimbat, se va indica și numele anterior.^2 Se trec toate cetățeniile deținute.^3 CNM - colegii naționale militare.^4 Se semnează obligatoriu de către unul dintre părinți/reprezentanții legali pentru candidații care nu au împlinit vârsta de 18 ani, cu excepția elevilor claselor a XII-a din colegiile naționale militare. Prin semnătură, părintele/reprezentantul legal al candidatului este de acord ca fiul/fiica lui/ei să urmeze cariera militară și declară că îndeplinește criteriile prevăzute la lit. a), e) și f) din prezenta cerere de înscriere. (la 08-02-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. M.29 din 4 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 2la Instrucțiuni - Model -
  FIȘA DE EXAMINARE MEDICALĂ-TIP MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  la angajare/pentru admiterea în instituții militare de învățământ
   +  Anexa nr. 3 la Instrucțiuni- Model -
  DECLARAȚIE
  pe propria răspundere
  Subsemnatul(a), ...................(numele și prenumele cu inițiala tatălui)..................., declar că, în situația în care voi fi admis(ă)la cursul de formare a ofițerilor/maiștrilor militari/subofițerilor în activitate, după absolvirea acestuia și acordarea gradului de ofițer/maistru militar/subofițer, mă oblig să îmi desfășor activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naționale cel puțin 4 ani, din care primii 2 ani în unitatea militară unde voi fi repartizat(ă).Data .............. Semnătura .................
   +  Anexa nr. 4 la Instrucțiuni- Model - ROMÂNIAMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALEU.M. ............................................... (unitatea militară din care provine)................................................................ (gradul, numele și prenumele cu inițiala tatălui)
  RAPORT PERSONAL^1)
  Raportez:Vă rog să fiți de acord cu participarea la concursul de admitere la ...................^2) pe unul dintre locurile scoase la concurs. Totodată, vă rog să dispuneți măsurile pe care le considerați necesare în vederea eliberării unei adeverințe referitoare la vechimea în serviciu și calificativele obținute în acest timp.Menționez că adeverința îmi este necesară în vederea participării la concursul de admitere la forma de pregătire menționată mai sus. Data .............. Semnătura .................^1) Raportul se întocmește de către toți candidații care provin din rândul personalului militar din cadrul Ministerului Apărării Naționale.^2) Cursul de formare/Instituția militară de învățământ și sesiunea la care participă la concurs.
   +  Anexa nr. 5la Instrucțiuni (la 17-06-2020, Anexa nr. 5*) a fost modificată de Punctul 30, Articolul II din ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020 )  +  Anexa nr. 6 la Instrucțiuni - Model - ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALECentrul Militar Zonal/Județean/al Sectorului .......... Biroul informare-recrutare
  DOSAR DE CANDIDAT
  .............................(numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului/candidatei).........................pentru .......................(categoria de candidați/personal)...................Prima opțiune:.........................(unitatea/instituția de învățământ militar/programul de formare/instruire).......................................................(arma sau serviciul și specialitatea militară sau specializarea)..............................MENȚIUNI SUPLIMENTARE: (celelalte opțiuni ale candidatului/candidatei, situații speciale etc.) .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................