ORDONANȚĂ nr. 39 din 14 iulie 2005privind cinematografia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 4 august 2005  Notă
  Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Ministerul Administrației și Internelor se înlocuiește cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne.
  Prin HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 mai 2014 s-a reglementat organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
  Prin HOTĂRÂREA nr. 44 din 3 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 99 din 9 februarie 2016 s-a reglementat organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.
  Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei consolidate.
  Notă
  Conform alin. (8) al VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele expresii și denumiri se înlocuiesc după cum urmează:
  a) sintagma "Ministerul Culturii și Cultelor" cu sintagma "Ministerul Culturii";
  b) sintagma "credit direct" cu sintagma "sprijin financiar".
  Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei consolidate.
  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 a fost respinsă prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017. Prin urmare, înlocuirile dispuse conform alin. (8) al VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, nu se mai aplică, sintagma "Ministerul Culturii" devenind "Ministerul Culturii și Cultelor", iar sintagma "sprijin financiar" devenind sintagma "credit direct".
  Conform art. 24 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri și sintagme se înlocuiesc după cum urmează:
  a) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice" cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale";
  b) Ministerul Culturii" cu Ministerul Culturii si Identității Naționale";
  f) Ministerul Educatiei Naționale și Cercetării Științifice" cu "Ministerul Educației Naționale" în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul educației naționale;
  g) Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice" cu "Ministerul Cercetării și Inovării" în cazul prevederilor care reglementează activitatea in domeniul cercetării științifice.
  Înlocuirea denumirilor acestor ministere, se realizează direct în textul formei consolidate.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță reglementează cadrul general de desfășurare a activităților din domeniul cinematografiei, susținerea dezvoltării industriei filmului, a culturii și educației cinematografice în România, modul de constituire și de utilizare a resurselor financiare necesare pentru realizarea, distribuirea, exploatarea și arhivarea creațiilor cinematografice naționale, administrarea bunurilor care fac parte din patrimoniul cinematografiei naționale, precum și organizarea Centrului Național al Cinematografiei ca organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul cinematografiei.(2) De prevederile prezentei ordonanțe beneficiază persoanele fizice și juridice române, precum și cele din statele membre ale Uniunii Europene, autorizate ca atare, cu respectarea principiilor libertății de stabilire a domiciliului sau a reședinței, al liberei circulații a bunurilor și serviciilor, precum și al nediscriminării pe motiv de naționalitate. (la 30-07-2006, Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )  +  Articolul 2Reglementarea activităților din domeniul cinematografiei are, în principal, următoarele obiective:a) dezvoltarea industriei filmului în România și susținerea formării profesionale în domeniu; (la 30-07-2006, Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) b) încurajarea inițiativei private în domeniile creației, finanțării, producției, distribuirii și exploatării filmelor românești sau realizate cu participare românească;c) afirmarea identității culturale naționale și a minorităților naționale din România prin realizarea filmelor cinematografice și promovarea acestora în circuitul mondial de valori;d) promovarea unui sistem concurențial deschis de acces la modalitățile de credit financiar din Fondul cinematografic;e) dezvoltarea cooperării cinematografice europene și internaționale;f) protejarea, dezvoltarea și punerea în valoare a patrimoniului cinematografiei naționale.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) cinematografie - industria culturală, de importanță națională, care creează plusvaloare prin exploatarea și răspândirea diversității culturale, are drept scop realizarea, distribuirea și exploatarea filmelor cinematografice și include totalitatea activităților și persoanelor care activează în acest domeniu;b) film cinematografic, denumit în continuare film - produsul finit al unor lucrări artistice și tehnice specifice domeniului, care au ca rezultat realizarea unor filme de ficțiune, de animație, documentare, de orice durată și pe orice suport, și care sunt puse inițial în valoare prin proiecția pe ecran în săli sau în grădini de spectacol cinematografic ori în alte spații destinate acestui scop;c) film românesc - filmul realizat cu participare artistică și tehnică preponderent românească, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanță, respectate și de regulamentul emis pe baza și pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe, denumit în continuare regulament;d) film în coproducție - filmul în care participarea românească la costurile totale ale producției nu poate fi mai mică de 20% pentru coproducțiile bilaterale și, respectiv, de 10% pentru coproducțiile multilaterale, cu respectarea condițiilor prevăzute în regulament;e) film de artă - filmul care, prin calitatea lui artistică, contribuie la dezvoltarea culturii cinematografice și a diversității culturale naționale, europene și universale, clasificat ca atare de comisia de pe lângă Registrul cinematografiei;f) producător - persoana fizică sau persoana juridică autorizată ca atare, înscrisă în Registrul cinematografiei, care inițiază și susține în nume propriu realizarea unui film, asigurând în acest scop condițiile financiare, organizatorice și tehnice necesare;g) coproducător - persoana fizică sau juridică autorizată, care participă cu mijloace tehnice și/sau financiare la realizarea unui film;h) producător delegat (persoană delegată) - persoana fizică desemnată de toți coproducătorii, care desfășoară acțiunile specifice producătorului, în numele acestuia;i) producător executiv - persoana fizică sau juridică angajată de producător, care, în limita bugetului acordat de acesta, oferă consultanță de specialitate, colectează, prelucrează și furnizează informații specifice, coordonează și răspunde de realizarea efectivă a filmului în parametrii artistici, financiari și organizatorici stabiliți; (la 02-01-2009, Lit. i) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct. ) j) finanțator - persoana fizică sau juridică care participă la finanțarea unui film și care nu are drepturi asupra negativului acestuia;k) autori de film - scenaristul, regizorul, autorul muzicii special scrise, precum și alte persoane fizice care contribuie în mod creativ la realizarea filmului, definite ca atare de dispozițiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;l) credit direct - creditul financiar rambursabil, fără dobândă, acordat din Fondul cinematografic în urma câștigării unui concurs pentru producția de film și dezvoltarea de proiecte, în conformitate cu prevederile regulamentului;m) credit direct nerambursabil - sumele nerambursabile atribuite din Fondul cinematografic, creditul direct automat pentru succes de public și calitate artistică, pentru distribuirea și exploatarea în cinematografe a filmelor românești sau cu participare românească ori pentru organizarea sau participarea la festivaluri și târguri de profil, precum și pentru susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică sau pentru funcționarea cinematografului de artă;n) distribuitor de filme - persoana fizică sau persoana juridică autorizată ca atare, înscrisă în Registrul cinematografiei, al cărei obiect de activitate este distribuirea filmelor;o) distribuire de filme - activitatea care are ca scop prezentarea, prin proiecții pe ecrane către public, a unui film în cinematografe sau în alte spații definite ca atare, vânzări de licențe către posturile de televiziune, de casete video sau DVD-uri, precum și importul și exportul de filme;p) cinematograf - orice spațiu dotat cu echipament cinematografic în vederea prezentării publice, prin proiecție pe ecrane, a unui film și unde se încasează contravaloarea biletelor de intrare;r) cinematograf de artă - cinematograful care difuzează film de artă într-o proporție de minimum 50% din programul anual de spectacole, din care cel puțin jumătate este rezervată filmului european și/sau românesc;s) filme dificile - filmele care pot avea șanse reduse de exploatare cinematografică și se caracterizează prin: nivel ridicat de risc creativ, înnoirea limbajului cinematografic prin modalități narative și de exprimare inedite, precum și oferirea unei alternative artistice la cinematograful comercial. Filmele dificile ating cel puțin 3 dintre următoarele obiective: sunt filme de interes cultural de mare complexitate și a căror realizare prezintă un grad sporit de dificultate, de exemplu filmele istorice; implementează noi tehnologii cinematografice într-un stil creativ și inovator; promovează noi și inventive idei în forma și conținutul lor; au șanse minime sau chiar sunt lipsite de posibilitatea unui succes comercial datorită stilului experimental în care sunt realizate; promovează debuturi în filme de lung metraj, scurt metraj sau filme-pilot sub 10 minute, cu excepția reclamelor care pot avea potențial comercial; sprijină dezvoltarea comunităților de creație și de realizare a filmelor din cel puțin două țări;ș) filme de buget redus - filmele care au bugete considerabil mai mici decât bugetul mediu al unui film din aceeași categorie, realizat în anul precedent;t) dezvoltare de proiect - constă în activitățile care au ca scop realizarea unui proiect cinematografic, precum: scrierea sau rescrierea scenariului, documentare, întocmirea bugetului și a planului de finanțare, identificarea surselor de finanțare, precum și orice alte activități dedicate acestui scop;ț) producție de film - totalitatea operațiunilor desfășurate din prima zi a pregătirilor până în ultima zi din postproducție, care au ca finalitate realizarea copiei standard a filmului;u) costuri directe - cheltuielile efectuate, înregistrate, evidențiate și justificate pe bază de acte contabile prevăzute, întocmite și emise potrivit legii; modul de înregistrare în contabilitate se face conform normelor metodologice de aplicare emise în baza prezentei ordonanțe. (la 30-07-2006, Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) ----------Art. 3 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Capitolul II Centrul Național al Cinematografiei  +  Articolul 4(1) Centrul Național al Cinematografiei se reorganizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul cinematografiei, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale.(2) Centrul Național al Cinematografiei are sediul în municipiul București, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1.(3) Activitatea Centrului Național al Cinematografiei, precum și a unităților din subordine se finanțează din venituri proprii și din subvenții alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Culturii și Identității Naționale.-----------Alin. (3) al art. 4 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 5(1) Centrul Național al Cinematografiei este coordonat de un consiliu de administrație, denumit în continuare Consiliu, compus din 7 membri.(2) Membrii Consiliului sunt numiți prin ordin al ministrului culturii și identității naționale, pentru o perioadă de 2 ani.(3) Din componența Consiliului fac parte:a) 5 membri numiți la propunerea uniunilor și asociațiilor din domeniul cinematografiei;b) un membru propus de Ministerul Culturii și Identității Naționale;c) directorul general al Centrului Național al Cinematografiei.(4) Membrii Consiliului sunt retribuiți cu o indemnizație lunară de 25% din salariul brut al directorului general al Centrului Național al Cinematografiei.(5) Centrul Național al Cinematografiei este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii și identității naționale în urma unui concurs organizat potrivit legii.(6) Directorul general al Centrului Național al Cinematografiei este, de drept, președintele Consiliului.(7) Directorul general al Centrului Național al Cinematografiei este ordonator secundar de credite și reprezintă instituția în raporturile sale cu terții.(8) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, directorul general al Centrului Național al Cinematografiei emite decizii cu caracter normativ sau individual.(9) Organizarea și funcționarea Centrului Național al Cinematografiei, precum și atribuțiile Consiliului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii și Identității Naționale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.----------Art. 5 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 6(1) Centrul Național al Cinematografiei îndeplinește următoarele atribuții principale:1. elaborează, sub coordonarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, strategia și politicile sectoriale în domeniul cinematografiei, pe care le supune spre aprobare Guvernului;2. elaborează și propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Culturii și Identității Naționale, proiecte de acte normative pentru domeniul său de activitate;3. emite, potrivit prezentei ordonanțe, norme și metodologii privind desfășurarea activităților din domeniul cinematografiei;4. emite reglementări, norme și instrucțiuni pentru instituțiile din subordine;5. participă, împreună cu Ministerul Culturii și Identității Naționale și Ministerul Afacerilor Externe, la inițierea și la negocierea convențiilor, acordurilor și a altor înțelegeri internaționale din domeniul cinematografiei, potrivit prezentei ordonanțe;6. propune Ministerului Culturii și Identității Naționale încheierea unor convenții, acorduri și a altor înțelegeri de cooperare internațională, precum și aderarea sau, după caz, ratificarea convențiilor internaționale din domeniul său de competență;7. emite norme, asigură organizarea, funcționarea și administrarea Registrului cinematografiei, ca instrument unitar de evidență pentru persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei;8. emite norme și asigură, prin Registrul cinematografiei, clasificarea filmelor, precum și a sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic sau a oricăror alte spații în care se prezintă proiecții publice de filme, în funcție de nivelul dotărilor tehnice și al facilităților de confort și de vizionare oferite publicului;9. suspendă sau retrage clasificările stabilite, în cazul nerespectării condițiilor prevăzute prin normele și metodologiile emise;10. administrează și exploatează patrimoniul național al cinematografiei, potrivit prezentei ordonanțe;11. asigură, în condițiile prezentei ordonanțe, resursele financiare necesare pentru conservarea, întreținerea și modernizarea bunurilor care fac parte din patrimoniul național al cinematografiei;12. poate închiria sau concesiona bunuri din patrimoniul național al cinematografiei, potrivit prezentei ordonanțe;13. alocă resurse financiare în vederea conservării, restaurării și valorificării filmelor cinematografice românești, precum și a altor bunuri care fac parte din patrimoniul cinematografiei naționale, în condițiile prezentei ordonanțe. (la 30-07-2006, Pct. 13 al alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) 14. asigură colectarea și administrarea eficientă a Fondului cinematografic, potrivit prezentei ordonanțe;15. inițiază reglementările necesare și asigură organizarea și desfășurarea evaluării și selecționării, într-un sistem concurențial deschis, a proiectelor cinematografice, în vederea acordării creditului direct, în condițiile prezentei ordonanțe;16. acordă, în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe, credite directe pentru producția de film și dezvoltarea de proiecte;17. acordă credit direct nerambursabil pentru susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică, pentru distribuirea și exploatarea filmelor românești în țară și în străinătate, precum și pentru cinematograful de artă;18. analizează modul de utilizare a creditelor financiare alocate din Fondul cinematografic și ia măsurile legale ce se impun pentru recuperarea acestora în situația nerespectării prevederilor legale și a clauzelor contractelor de creditare;19. poate acorda credit direct, în condițiile prezentei ordonanțe, pentru organizarea unor festivaluri cinematografice, participarea filmelor și a cineaștilor români la manifestări interne și internaționale de profil, prin organizarea de standuri, manifestări și acțiuni promoționale în cadrul acestora;20. inițiază, organizează și sprijină financiar, în condițiile prezentei ordonanțe, orice alte forme de punere în valoare a creației cinematografice românești și a patrimoniului național al cinematografiei;21. acordă anual Premiul Național al Cinematografiei și poate institui premii pentru creația și producția de filme românești;22. elaborează indicatori statistici de specialitate și asigură colectarea datelor statistice pentru domeniul său de activitate;23. editează, publică și comercializează Anuarul Statistic al Cinematografiei, alte publicații de specialitate și poate sprijini editarea unor asemenea publicații;24. poate iniția și comercializa, direct sau în colaborare, transpuneri ale filmelor românești din patrimoniul cinematografiei naționale, pe orice fel de suport, cu respectarea legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe;25. stabilește, cu aprobarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, prețurile și tarifele pentru serviciile pe care le prestează, precum și pentru cele prestate de instituțiile din subordine;26. organizează și finanțează activitățile de formare și perfecționare profesională a persoanelor care exercită meserii specifice domeniului cinematografiei și pentru care nu există forme speciale de școlarizare și eliberează în acest scop atestate profesionale;27. colaborează, în condițiile prezentei ordonanțe, cu organizațiile neguvernamentale, sindicatele și patronatele din domeniul cinematografiei, precum și cu alte structuri ale societății civile, controlează și asigură respectarea reglementărilor în domeniul cinematografiei, aplică sancțiunile contravenționale prevăzute de prezenta ordonanță;28. acordă sprijin de specialitate producătorilor, distribuitorilor și exploatanților de cinematografe pentru accesul la formele de finanțare interne și internaționale;29. propune Ministerului Culturii și Identității Naționale reprezentanți ai României în organismele internaționale sau interguvernamentale din domeniul cinematografiei;30. avizează și aprobă, în calitate de autoritate națională competentă, cererile de acceptare la regimul juridic de coproducție cinematografică europeană.(2) Centrul Național al Cinematografiei îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de dispozițiile legale, în scopul dezvoltării cinematografiei naționale și al promovării filmului românesc.----------Art. 6 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Capitolul III Arhiva Națională de Filme  +  Articolul 7(1) În subordinea Centrului Național al Cinematografiei funcționează Arhiva Națională de Filme, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică.---------Alin. (1) al art. 7 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.(2) Angajații Arhivei Naționale de Filme beneficiază de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2005 , cu modificările ulterioare. (la 30-07-2006, Alin. (2) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )  +  Articolul 8(1) Arhiva Națională de Filme îndeplinește funcția de depozit legal și voluntar și are ca principale atribuții colectarea, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a filmelor, documentelor scrise și de orice altă natură ale culturii cinematografice românești și universale, precum și organizarea și sprijinirea, prin Cinemateca Română, a promovării culturii cinematografice în România.(2) Persoanele fizice și juridice române, înregistrate în Registrul cinematografiei și care distribuie filme cinematografice pe teritoriul României, pot depune la Arhiva Națională de Filme, cu titlu de depozit voluntar, câte o copie pozitivă de film pentru fiecare titlu de film prezentat în sălile de cinematograf din țară. (la 30-07-2006, Alin. (2) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (3) Depunerea copiilor de film, cu titlu de depozit voluntar, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-07-2006, Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) ----------Art. 8 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 9(1) Arhiva Națională de Filme se finanțează prin bugetul Centrului Național al Cinematografiei.(2) Arhiva Națională de Filme este condusă de un director, care îndeplinește funcția de ordonator terțiar de credite.---------Art. 9 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 10(1) În cadrul Arhivei Naționale de Filme funcționează Cinemateca Română și Laboratorul de Restaurare a Peliculei.(2) În vederea formării și dezvoltării culturii cinematografice, precum și a promovării filmului românesc și a celui realizat în coproducție, cu participare românească, Cinemateca Română își desfășoară programele de cultură cinematografică în sălile de cinema "Union" și "Eforie" din municipiul București, precum și în alte săli și grădini de cinematograf din București sau din țară.(3) Arhiva Națională de Filme are în administrare sălile de cinema: "Union", "Eforie" și "Studio" din municipiul București. (la 27-05-2007, Art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006. )  +  Articolul 11Organizarea și funcționarea Arhivei Naționale de Filme se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii și Identității Naționale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.  +  Capitolul IV Fondul cinematografic  +  Articolul 12(1) Pentru asigurarea mijloacelor financiare necesare dezvoltării activității cinematografice, precum și pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin Centrului Național al Cinematografiei este instituit Fondul cinematografic.(2) Fondul cinematografic se constituie din resursele financiare stabilite potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.(3) Cheltuielile de capital, de personal, precum și cheltuielile materiale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților ce revin Centrului Național al Cinematografiei, potrivit prezentei ordonanțe, precum și cheltuielile de administrare a Fondului cinematografic se suportă din fonduri alocate de la bugetul de stat și din venituri proprii. (la 30-07-2006, Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )  +  Articolul 13(1) Fondul cinematografic se constituie din următoarele surse:a) colectarea unei contribuții de 3% din prețul de vânzare și/sau de închiriere al casetelor video înregistrate, al DVD-urilor sau al oricărui suport înregistrat, care poate fi multiplicat video ori digital, care se adaugă la prețul acestora, plătibilă de operatorul economic care face vânzarea și/sau închirierea angro; operatorii economici distribuitori angro de casete video înregistrate, DVD-uri sau orice alt suport înregistrat, care poate fi multiplicat video ori digital, sunt obligați să transmită Centrului Național al Cinematografiei lista contractelor de vânzare și/sau de închiriere încheiate, cuprinzând valoarea acestora și datele de identificare a partenerilor contractuali, prezentând și licențele pentru titlurile respective; în cazul filmelor clasificate în Registrul cinematografiei în categoria XXX, cu interdicție de proiecție publică, contribuția este de 15%;b) colectarea unei contribuții de 4% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de posturile de televiziune publice și private, contribuție care se adaugă la acest preț și care se încasează de la agentul de publicitate, de la firma intermediară cumpărătoare a minutelor de publicitate sau de la operatorul economic cumpărător al minutelor de publicitate care este obligat să transmită Centrului Național al Cinematografiei lista cu contractele încheiate, cuprinzând valoarea acestora și denumirea agenților vânzători;c) colectarea unei contribuții de 3% din prețul minutelor de publicitate vândute din spațiul programului propriu de către societățile de televiziune prin cablu, care au licența pentru producția de programe și care se adaugă acestui preț; plata contribuției către Fondul cinematografic se face de postul de televiziune prin cablu;d) colectarea unei contribuții de 4% din încasările provenite din exploatarea filmelor cinematografice, de orice gen și pe orice fel de suport, în cinematografe sau în alte spații destinate vizionării cu public; obligația de plată revine exploatanților;e) colectarea unei contribuții de 1% aplicate asupra veniturilor realizate lunar de operatorii economici pentru retransmisia prin cablu, prin satelit și prin retransmisia digitală a emisiunilor de televiziune;e^1) un procent de 4% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc va fi direcționat anual către Fondul cinematografic pentru încurajarea și susținerea industriei cinematografice. Suma se virează Fondului cinematografic de către Agenția Națională de Administrare Fiscală până la data de 31 mai a anului în curs pentru anul precedent și nu se supune regularizării conform prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; (la 30-04-2020, Litera e^1) din Alineatul (1) , Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificată de Articolul I din LEGEA nr. 50 din 27 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 27 aprilie 2020 ) f) abrogată; (la 26-06-2009, Lit. f) a alin. (1) al art. 13 a fost abrogată de lit. d) a art. 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 24 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009. ) g) dobânda aferentă disponibilităților din contul Fondului cinematografic aflat în Trezoreria Statului;h) colectarea lunară a unei contribuții de 3% din prețul operelor audiovizuale descărcate contra cost prin intermediul serviciilor de transmisie de date, inclusiv prin internet sau telefonie, prin furnizori de servicii media audiovizuale la cerere, obligația prezentării documentelor care certifică sumele încasate, precum și obligația de plată a contribuției revenind persoanelor juridice care realizează aceste venituri; (la 03-07-2022, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1, Articolul III din LEGEA nr. 190 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 30 iunie 2022 ) h^1) 4% din veniturile obținute din tranzacții unice sau sub formă de abonament, de către furnizorii de servicii media audiovizuale la cerere, pentru vizionarea de opere audiovizuale prin intermediul serviciilor de transmisie de date prin internet sau telefonie; (la 03-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul III din LEGEA nr. 190 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 30 iunie 2022 ) i) alte venituri dobândite în condițiile legii.(1^1) În cazul furnizorilor prevăzuți la alin. (1) lit. h^1), cu sediul în alt stat membru al Uniunii Europene, veniturile asupra cărora se impune contribuția sunt cele obținute pe teritoriul României. (la 03-07-2022, Articolul 13 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, Articolul III din LEGEA nr. 190 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 30 iunie 2022 ) (1^2) Prevederile alin. (1) lit. h) și h^1) nu se aplică furnizorilor ale căror venituri, pe ultimul an fiscal, nu au depășit echivalentul în lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, al sumei de 65.000 de euro sau al căror nivel de audiență este sub 1%, raportat la numărul de abonați la nivel național, la serviciile de transmisie de date care asigură accesul la internet în bandă largă. (la 03-07-2022, Articolul 13 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, Articolul III din LEGEA nr. 190 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 30 iunie 2022 ) (2) Sumele datorate pentru contribuțiile stabilite la alin. (1) lit. a)-f) reprezintă cheltuială deductibilă la calculul profitului impozabil al operatorilor economici respectivi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(3) Contribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) se aplică asupra încasărilor totale realizate, din care s-au dedus TVA aferentă și/sau impozitul pe spectacol, precum și taxa de timbru cinematografic.(4) Veniturile proprii ale Centrului Național al Cinematografiei se constituie din următoarele surse:a) venituri obținute din administrarea și exploatarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei naționale, care se află în proprietatea publică sau privată a statului, conform prezentei ordonanțe;b) venituri obținute din închirierea și concesionarea imobilelor sau a altor bunuri aflate în administrarea sa, potrivit prezentei ordonanțe;c) tarifele pentru efectuarea operațiunilor de clasificare și înregistrare în cadrul Registrului cinematografiei și costul etichetelor de clasificare pentru filmele destinate comercializării și/sau închirierii de videograme se stabilesc și se actualizează periodic prin ordin al ministrului culturii și identității naționale, la propunerea directorului general al Centrului Național al Cinematografiei;d) colectarea unei contribuții de minimum 25% din venitul net realizat din cesiunea acordată pe bază de licitație, atunci când este cazul, a drepturilor de difuzare și exploatare a filmelor românești din patrimoniul cinematografiei naționale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;e) venituri obținute din realizarea altor activități specifice, acceptarea de donații și sponsorizări, precum și orice alte venituri dobândite în condițiile prezentei ordonanțe;f) 10% din Fondul cinematografic, în vederea administrării și funcționării Fondului cinematografic și pentru Arhiva Națională de Filme, în vederea conservării și restaurării patrimoniului cinematografic; (la 12-08-2019, Litera f) din Alineatul (4) , Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 8 din 8 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 09 august 2019 ) (la 02-01-2009, Art. 13 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct. ) ---------Art. 13 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 14Operatorii economici sunt obligați să declare și să vireze Centrului Național al Cinematografiei sumele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-e), h) și h^1) până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară, precum și să depună lista contractelor încheiate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) și b), cu menționarea valorii acestora. (la 03-07-2022, Articolul 14 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul III din LEGEA nr. 190 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 30 iunie 2022 )  +  Articolul 14^1Furnizorii de servicii media audiovizuale, la cerere, au obligația să declare și să transfere către Centrul Național al Cinematografiei sumele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. h) și h^1) pe bază trimestrială, în termen de 30 de zile de la sfârșitul fiecărui trimestru. (la 03-07-2022, Capitolul IV a fost completat de Punctul 5, Articolul III din LEGEA nr. 190 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 30 iunie 2022 )  +  Articolul 15(1) Pentru virarea cu întârziere a sumelor datorate de operatorii economici, potrivit prevederilor art. 13, se percep penalități de întârziere, în conformitate cu reglementările legale privind regimul impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. (la 30-07-2006, Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) ----------Alin. (1) al art. 15 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.(2) Pentru urmărirea încasării sumelor datorate, Centrul Național al Cinematografiei este autorizat să aplice procedurile de executare silită, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.(3) Penalitățile de întârziere, încasate în conformitate cu prevederile alin. (1), constituie surse la Fondul cinematografic și se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe. (la 30-07-2006, Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) -----------Alin. (3) al art. 15 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 16(1) Persoanele juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) și c), pot opta pentru finanțarea directă a producției de filme, în condițiile prezentei ordonanțe, cu până la jumătate din suma datorată, la solicitarea producătorilor, după notificarea adresată Centrului Național al Cinematografiei.(2) Persoanele fizice și juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d), pot opta, după notificarea Centrului Național al Cinematografiei, pentru finanțarea directă, cu până la jumătate din suma datorată, a producției și a distribuirii de filme românești, în condițiile prezentei ordonanțe. (la 02-01-2009, Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct. ) (2^1) Furnizorii prevăzuți la art. 13 alin. (1) lit. h^1) pot opta pentru finanțarea directă a unei producții cinematografice, cu până la 40% din suma datorată la Fondul Cinematografic, la solicitarea producătorilor de film și după notificarea prealabilă adresată Centrului Național al Cinematografiei. (la 03-07-2022, Articolul 16 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 6, Articolul III din LEGEA nr. 190 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 30 iunie 2022 ) (2^2) Pot face obiectul finanțării directe, conform prevederilor alin. (2^1), și proiecte declarate câștigătoare la concursul de selecție de proiecte cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru producția de filme și pentru dezvoltare de proiecte cinematografice. (la 03-07-2022, Articolul 16 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 6, Articolul III din LEGEA nr. 190 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 30 iunie 2022 ) (3) Persoanele juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b), pot opta pentru finanțarea directă a producțiilor de filme de televiziune - documentare și/sau ficțiune - cu până la 1% din contravaloarea minutelor de publicitate, la solicitarea posturilor de televiziune și după notificarea Centrului Național al Cinematografiei, iar pentru finanțarea directă a producțiilor de filme cinematografice realizate în condițiile prezentei ordonanțe, cu până la 1,5% din contravaloarea minutelor de publicitate, la solicitarea producătorilor și după notificarea adresată Centrului Național al Cinematografiei. (la 27-05-2007, Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu pct. 2^1. ) (4) Sumele neutilizate conform alin. (1)-(3) se virează în contul Fondului cinematografic până la data de 31 decembrie a anului în curs.(5) După depunerea notificărilor, conform prevederilor alin. (1)-(3), trimestrial, la Centrul Național al Cinematografiei vor fi depuse copiile actelor doveditoare privind efectuarea plăților aferente contractelor încheiate cu operatorii economici. Lipsa documentelor de plată atrage pentru operatorii economici obligativitatea de a vira sumele respective la Fondul cinematografic, în conformitate cu prevederile art. 13. (la 02-01-2009, Alin. (5) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct. ) (6) Sumele investite potrivit prevederilor alin. (1)-(3) vor fi scăzute din cuantumul contribuției datorate Fondului cinematografic în condițiile prezentei ordonanțe.(7) Contribuția persoanelor fizice și juridice prevăzute la alin. (1)-(3) reprezintă participarea operatorilor economici respectivi la producția sau distribuirea filmului, nefiind incluse în cuantumul creditului direct acordat conform prevederilor prezentei ordonanțe. (la 30-07-2006, Art. 16 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) ----------Art. 16 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 17(1) Pentru susținerea producției de film cinematografic, Societatea Română de Televiziune va contribui cu o sumă reprezentând 15% din veniturile din publicitate, încasate până la data de 31 decembrie a anului pentru care se face raportarea. (la 03-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul III din LEGEA nr. 190 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 30 iunie 2022 ) (2) Societatea Română de Televiziune poate opta pentru finanțarea directă a producției de filme, în condițiile prezentei ordonanțe, cu până la jumătate din suma datorată Fondului cinematografic, la solicitarea producătorilor și după notificarea adresată Centrului Național al Cinematografiei.(3) Sumele neutilizate se virează în contul Fondului cinematografic până cel mai târziu la data de 31 martie a anului în curs pentru anul precedent. (la 30-07-2006, Art. 17 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )  +  Articolul 18La sfârșitul fiecărui an, suma rămasă neutilizată din Fondul cinematografic se reportează în anul următor cu aceeași destinație. (la 30-07-2006, Art. 18 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )  +  Capitolul V Mecanisme și modalități de finanțare a unor activități din Fondul cinematografic  +  Secţiunea 1 Finanțarea prin acordarea de credit direct---------Titlul Secțiunii 1 din Capitolul V a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 19Centrul Național al Cinematografiei acordă, din Fondul cinematografic, în condițiile prezentei ordonanțe, credite directe persoanelor fizice și juridice autorizate și înscrise în Registrul cinematografiei.-----------Art. 19 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 20(1) Creditul direct se acordă, în condițiile prezentei ordonanțe, pentru:a) producția de filme de toate genurile: de ficțiune, documentar, de animație;b) dezvoltarea proiectelor de film.(2) Creditul direct se acordă de Centrul Național al Cinematografiei în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe și ale regulamentului.(3) Creditul direct pentru producție nu poate depăși 50% din valoarea totală a bugetului de cheltuieli de producție.(4) Sunt exceptate de la limita prevăzută la alin. (3) filmele dificile și filmele de buget redus. (la 12-12-2016, Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) ---------Art. 20 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 21(1) Pot solicita credit direct pentru producție și dezvoltare de proiect persoanele fizice și persoanele juridice autorizate care au câștigat o sesiune de selecție și îndeplinesc următoarele condiții:a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei;b) au un capital social de minimum 20.000 lei RON, în cazul persoanelor juridice, respectiv prezintă o scrisoare de garanție bancară, în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Național al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice;c) asigură o contribuție proprie de minimum 6% din bugetul total al producției filmului, în numerar, servicii sau în natură? (la 30-07-2006, Lit. c) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) d) în cazul coproducțiilor cinematografice, contribuția proprie de minimum 6% se referă la participarea părții române;e) au obținut, în condițiile prezentei ordonanțe, acordul scris al autorului/autorilor scenariului pentru realizarea filmului, precum și dreptul de exploatare al filmului produs;f) prezintă dosarul proiectului întocmit în conformitate cu prevederile regulamentului;g) includ în devizul de producție al filmului costuri care nu pot depăși următoarele cote maximale:– 10% pentru onorariul societăților producătoare;– 10% pentru cheltuieli neprevăzute;– 5% pentru onorariul pentru activitatea de regizor, precum și pentru cesiunea drepturilor provenite din această activitate;– 4% pentru onorariul pentru scrierea scenariului, precum și a dialogurilor și cesiunea drepturilor provenite din această activitate;– 4% pentru producătorul executiv;– 4% pentru onorariul pentru muzica special scrisă; (la 30-07-2006, Lit. g) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) h) abrogată; (la 30-07-2006, Lit. h) a alin. (1) al art. 21 a fost abrogată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) i) fac dovada că nu au datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale, la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și la Fondul cinematografic, cu excepția ratelor scadente la contractele încheiate cu Centrul Național al Cinematografiei și aflate în derulare.(2) Producătorul poate cheltui cel puțin 20% din bugetul unui film pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau semnatare ale Acordului Central European pentru Comerț Liber. (la 30-07-2006, Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (3) Creditul direct pentru producția unui film se acordă exclusiv pentru proiectele declarate câștigătoare ale concursurilor de selecție și nu este transmisibil, cu excepția cazurilor speciale prevăzute de prezenta ordonanță.----------Art. 21 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 22(1) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se poate acorda în cadrul sesiunilor de concurs pentru proiectele cinematografice, pe baza evaluărilor pe care comisiile le fac, potrivit prevederilor regulamentului.(2) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se acordă numai pentru filmele de lung metraj de ficțiune, documentare sau de animație.(3) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se poate acorda pentru documentare și prospecții necesare scrierii scenariului, angajarea de specialiști dramaturgi sau pentru acoperirea altor cheltuieli legate de dezvoltarea proiectului.(4) Proiectele care au beneficiat de credite pentru dezvoltare vor fi înscrise în mod obligatoriu la concursurile de selecție pentru producție a proiectelor cinematografice, în termen de maximum un an de la încheierea contractului de creditare pentru dezvoltare.(5) În cazul în care proiectul respectiv nu este declarat câștigător la 4 concursuri succesive, beneficiarul creditului este obligat să îl restituie.(6) În cazul proiectelor câștigătoare, suma acordată drept credit de dezvoltare se cumulează cu creditul de producție acordat proiectului și se acordă în condițiile prevăzute la art. 20 alin. (3) și (4).(7) Creditul pentru dezvoltare de proiect nu poate depăși cuantumul de 3% din valoarea creditului mediu de producție al unui film de ficțiune, documentar sau de animație, după caz, realizat în anul precedent.(8) Creditul pentru dezvoltare de proiect este netransmisibil, cu excepția cazurilor prevăzute de prezenta ordonanță.-----------Art. 22 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 23Cuantumul maxim de creditare, în cazul filmelor dificile și al filmelor de buget redus, care se poate acorda în condițiile prezentei ordonanțe, este de 80% din valoarea devizului filmului. (la 30-07-2006, Art. 23 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) -----------Art. 23 a fost repus în vigoare ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 24Centrul Național al Cinematografiei poate acorda credit direct în cazul producțiilor internaționale de film care îndeplinesc următoarele condiții:a) coproducători sunt persoane fizice sau juridice române, autorizate ca atare și înscrise în Registrul cinematografiei;b) coproducătorii români au participat și au câștigat o sesiune de selecție, în condițiile prezentei ordonanțe;c) coproducătorii români au o participare de minimum 10% din bugetul de producție al filmului, în cazul coproducțiilor multilaterale, și de minimum 20% din bugetul de producție al filmului, în cazul coproducțiilor bilaterale, în condițiile prevăzute în regulament;d) coproducătorii dețin, pe bază de contract de coproducție, dreptul de coproprietate asupra negativului filmului, corespunzător contribuției fiecăruia, și sunt deținători ai dreptului de exploatare a filmului pe teritoriul României;e) coproducătorii își asumă obligația ca, pe genericul filmului și în toate materialele publicitare, să menționeze faptul că filmul a fost realizat cu creditul direct al Centrului Național al Cinematografiei;f) abrogată; (la 30-07-2006, Lit. f) a art. 24 a fost abrogată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) g) creditul direct pentru coproducții internaționale nu poate depăși 50% din contribuția părții române la realizarea filmului, cu excepția filmelor prevăzute la art. 20 alin. (4). (la 30-07-2006, Lit. g) a art. 24 a fost modificată de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) ----------Art. 24 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Secţiunea a 2-a Finanțarea prin acordarea de credit direct nerambursabil--------Titlul Secțiunii a 2-a din Capitolul V a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 25(1) Centrul Național al Cinematografiei acordă credit direct nerambursabil din Fondul cinematografic, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. a)-d), persoanelor fizice și juridice autorizate și înscrise în Registrul cinematografiei.(2) Centrul Național al Cinematografiei acordă, de asemenea, din Fondul cinematografic, în condițiile prezentei ordonanțe, credit direct nerambursabil și altor persoane fizice și juridice autorizate. (la 30-07-2006, Art. 25 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) ---------Art. 25 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 26(1) Creditul directul nerambursabil se acordă, în condițiile prezentei ordonanțe, pentru:a) încurajarea realizatorilor și producătorilor filmelor cu succes de public;b) încurajarea realizatorilor și producătorilor filmelor de valoare artistică deosebită, recunoscute ca atare pe plan internațional;c) distribuirea filmelor românești de toate genurile: de ficțiune, documentar, animație;d) încurajarea funcționării cinematografelor de artă și a programării filmelor în acestea;e) organizarea sau participarea la festivaluri și târguri de filme, interne și internaționale;f) susținerea unor programe de cultură, educație cinematografică, editare de publicații de specialitate, precum și susținerea altor activități în vederea îndeplinirii atribuțiilor Centrului Național al Cinematografiei, conform prevederilor art. 6 alin. (1). (la 30-07-2006, Lit. f) a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (2) Acordarea de credit direct nerambursabil se face în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe și ale regulamentului.(3) Creditul direct nerambursabil se acordă la cerere, conform regulamentului, de către Consiliu.----------Art. 26 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 27(1) În vederea acordării creditului direct automat pentru succes de public, Centrul Național al Cinematografiei stabilește la începutul fiecărui an pentru anul precedent două praguri de referință, după cum urmează:a) pragul de referință al premierelor filmelor românești sau realizate în coproducție, cu participare românească, reprezentând media numărului de spectatori plătitori aferent premierelor cinematografice;b) pragul de referință al titlurilor filmelor românești sau realizate în coproducție, cu participare românească, cu excepția celor prevăzute la lit. a), reprezentând media numărului de spectatori plătitori aferent titlurilor rulate în cinematografe.(2) Pentru perioada anterioară anului 2006, pragurile de referință vor fi stabilite de către Centrul Național al Cinematografiei până la organizarea primei sesiuni de concurs pentru proiecte cinematografice din anul 2007.(3) Creditul direct automat pentru succes de public se acordă producătorilor și regizorilor unui film românesc sau realizat în coproducție, cu participare românească, care a realizat în sălile de cinematograf ori în alte săli destinate vizionării cu public un număr de spectatori plătitori mai mare decât pragul de referință corespunzător.(4) Modalitatea de calcul al pragurilor de referință, respectiv al creditului direct automat, este prevăzută în regulament.(5) Creditul direct automat pentru succes de public se acordă numai la cererea producătorului, exclusiv pentru producția unui nou film, în condițiile prezentei ordonanțe.(6) Creditul direct automat pentru succes de public se acordă separat, în proporție egală, producătorului și regizorului filmului, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câștigător al concursului de selecție organizat în condițiile prezentei ordonanțe.(7) Creditul direct automat pentru succes de public se acordă regizorilor în situația filmelor în coproducție, cu participare românească, doar în cazul în care au încheiat contracte ferme.(8) Creditul direct automat pentru succes de public este un credit direct nerambursabil. (la 27-05-2007, Art. 27 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006. ) ---------Art. 27 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 28(1) Creditul direct automat pentru calitatea artistică a filmului se acordă producătorilor și regizorilor unui film care a fost selecționat ori premiat la premiile OSCAR, ale Academiei Europene de Film (EFA), la festivaluri internaționale acreditate de Federația Internațională a Asociațiilor Producătorilor de Film (F.I.A.P.F.), precum și la alte festivaluri internaționale agreate de Centrul Național al Cinematografiei. (la 02-01-2009, Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct. ) (2) Cuantumul acestui credit este echivalent cu creditul direct automat pentru succes de public, ce se poate acorda în anul respectiv.(3) Această sumă se acordă separat, în proporție egală producătorului și regizorului filmului, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câștigător al concursului de selecție organizat în condițiile prezentei ordonanțe.(4) Creditul direct automat pentru calitatea artistică se acordă numai la cererea producătorului, exclusiv pentru producția unui nou film, în condițiile prezentei ordonanțe.(5) Creditul direct automat pentru calitatea artistică se acordă producătorilor doar pentru filmele românești sau în coproducție cu participare românească.(6) Creditul direct automat pentru calitatea artistică se acordă regizorilor în situația filmelor în coproducție cu participare românească doar în cazul în care au încheiate contracte ferme.(7) Creditul direct automat pentru calitatea artistică este un credit direct nerambursabil.----------Art. 28 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 29(1) Pot credit direct nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor românești persoanele fizice și persoanele juridice autorizate ca atare, care îndeplinesc următoarele condiții:a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei;b) au un capital social de minimum 10.000 lei (RON), în cazul distribuitorilor și exploatanților, persoane juridice, sau prezintă o scrisoare de garanție bancară, în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Național al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice;c) asigură un aport propriu de 6% din valoarea devizului în numerar sau în echivalent servicii;d) au obținut, în condițiile prezentei ordonanțe, acordul scris al producătorului în vederea distribuirii și exploatării filmului;e) prezintă dosarul întocmit în conformitate cu prevederile regulamentului;f) includ în deviz costuri care nu pot să depășească următoarele cote maximale:– 7,5% pentru onorariul societăților de distribuire;– 5% cheltuieli neprevăzute.(2) Distribuitorul poate cheltui cel puțin 20% din bugetul de distribuire al unui film românesc pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau semnatare ale Acordului Central European pentru Comerț Liber. (la 30-07-2006, Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (3) Creditul direct nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea unui film nu este transmisibil, cu excepția cazurilor speciale prevăzute de prezenta ordonanță.(4) Creditul direct nerambursabil pentru distribuirea unui film românesc sau cu participare românească se poate acorda cu cel mult 6 luni înainte de data distribuirii acestuia. (la 30-07-2006, Alin. (4) al art. 29 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (5) În cazul filmelor românești sau al filmelor cu participare majoritar românească, se poate acorda credit direct nerambursabil și pentru distribuirea și exploatarea filmelor cinematografice în afara României.---------Art. 29 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 30Pot solicita credit direct nerambursabil pentru funcționarea cinematografului de artă persoanele fizice și persoanele juridice autorizate ca atare, care îndeplinesc următoarele condiții:a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei;b) au un capital social de minimum 10.000 lei (RON) în cazul persoanelor juridice sau prezintă o scrisoare de garanție bancară în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Național al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice;c) prezintă dosarul întocmit în conformitate cu regulamentul;d) difuzează film de artă în proporție de minimum 60% din programul anual, din care cel puțin jumătate este consacrat filmului european sau românesc.d) difuzează film de artă în proporție de minimum 50% din programul anual, din care cel puțin jumătate este consacrat filmului european sau românesc. (la 30-07-2006, Lit. d) a art. 30 a fost modificată de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) ----------Art. 30 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 31(1) Creditul direct nerambursbil se acordă pe baza unui contract încheiat cu Centrul Național al Cinematografiei.(2) Creditul direct nerambursabil, cu excepția creditului direct automat pentru succes de public și pentru calitatea artistică a filmului, se acordă în tranșe de plată, cu condiția ca prima dintre acestea să nu depășească 30% din totalul finanțării aprobate, iar ultima să fie de cel puțin 15%.(3) Ultima tranșă se acordă numai după încheierea activității și prezentarea documentelor justificative cu privire la costurile efectuate și a raportului de evaluare a proiectului derulat.(4) Creditul direct nerambursabil nu poate fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor salariale sau a altor debite ale beneficiarilor finanțării ori pentru obținerea de profit.(5) Modul de utilizare a creditului direct nerambursabil este supus controlului Centrului Național al Cinematografiei, precum și al autorităților publice cu atribuții în domeniul financiar-bugetar.-----------Art. 31 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Capitolul VI Concursul de proiecte cinematografice  +  Articolul 32(1) Acordarea creditului direct pentru dezvoltarea proiectelor și pentru producția filmelor se face ca urmare a câștigării unor concursuri de selecție a proiectelor cinematografice.(2) Concursul de proiecte cinematografice se organizează de două ori pe an și se desfășoară potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe și ale regulamentului.---------Art. 32 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017..  +  Articolul 33Concursurile de selecție a proiectelor cinematografice se organizează cu respectarea următoarelor principii:a) libertatea de creație, de exprimare artistică și de comunicare publică a filmelor cinematografice;b) primordialitatea valorii artistice în cadrul selecției și promovării proiectelor cinematografice;c) încurajarea coproducțiilor cinematografice internaționale;d) încurajarea debuturilor în cinematografie.  +  Articolul 34(1) La concursurile de selecție a proiectelor cinematografice pot participa persoane fizice și juridice, rezidente în România, potrivit legii, și care sunt autorizate ca producători de filme, sunt înregistrate în Registrul cinematografiei și ale căror proiecte îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute în regulament. (la 30-07-2006, Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (2) Persoanele fizice și juridice care nu au respectat prevederile prezentei ordonanțe și obligațiile stabilite prin contractele aflate în derulare cu Centrul Național al Cinematografiei nu pot beneficia de credite din Fondul cinematografic.-----------Art. 34 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 35(1) În condițiile prezentei ordonanțe sunt eligibile proiectele cinematografice pentru realizarea filmelor de lung metraj, ficțiune, animație și documentare, cu o durată de minimum 70 de minute, și a filmelor de scurt metraj de ficțiune, animație și documentare, cu o durată de maximum 60 de minute.(2) Concursul de selecție a proiectelor cinematografice se organizează în 4 secțiuni: (la 09-10-2017, Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 35 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 09 octombrie 2017 ) a) secțiunea filmelor de ficțiune de lung sau scurt metraj;b) secțiunea filmelor documentare;c) secțiunea filmelor de animație.d) secțiunea filmelor de ficțiune de lung sau scurt metraj tematică. (la 09-10-2017, Alineatul (2) din Articolul 35 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 09 octombrie 2017 ) (la 02-01-2009, Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct. ) (3) Tematica secțiunii de concurs prevăzută la alin. (2) lit. d) este stabilită, înaintea anunțării sesiunii de concurs, de Consiliu, prin hotărâre. (la 09-10-2017, Articolul 35 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 09 octombrie 2017 ) ----------Art. 35 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 36La data anunțării publice a concursului, directorul general al Centrului Național al Cinematografiei numește secretariatul tehnic al concursului, alcătuit din 3 persoane.----------Art. 36 a fost repus în vigoare ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 37(1) Organizarea concursului de proiecte cinematografice se anunță prin mijloacele de informare în masă, prin publicarea în cel puțin 3 ziare cu acoperire națională, prin publicare pe site și prin afișare la sediul Centrului Național al Cinematografiei, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită de depunere a dosarelor de concurs.(2) La data anunțării publice a concursului, Centrul Național al Cinematografiei va comunica și valoarea totală a fondurilor alocate pentru respectiva sesiune de concurs.(3) Din totalul fondurilor se va aloca un cuantum minim de 15% pentru filmele de lung metraj de ficțiune de debut, minimum 5% pentru filmele de scurt metraj de ficțiune, minimum 10% pentru filmele documentare, minimum 10% pentru filmele de animație și minimum 10% pentru filmele tematice. (la 09-10-2017, Alineatul (3) din Articolul 37 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 09 octombrie 2017 ) ---------Art. 37 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 38(1) Proiectele cinematografice de lung metraj de ficțiune, care urmează să beneficieze de credite financiare pentru producție, trebuie să fie prezentate la premieră, prin proiecție pe ecrane, în copie standard de 35 mm sau proiecție digitală.(2) Filmele de scurt metraj, documentare și cele de animație pot fi prezentate la premieră și pe suport video betacam, digibeta sau HD.---------Art. 38 a fost repus în vigoare ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 39(1) În vederea participării la concursul de proiecte cinematografice, producătorii de filme vor întocmi dosarul de scenariu de film și dosarul de proiect.(2) Dosarele se vor depune la secretariatul tehnic al concursului.(3) Dosarele de scenariu se depun sub formă securizată, fără să conțină numele scenaristului, regizorului, producătorului sau alt indiciu care ar face posibilă identificarea acestora.(4) Selecția proiectelor cinematografice este făcută de 3 comisii, astfel:a) o comisie formată din 5 membri pentru secțiunea filmelor de ficțiune, de lung și scurt metraj și pentru secțiunea filmelor de ficțiune de lung sau scurt metraj tematică; (la 09-10-2017, Litera a) din Alineatul (4) , Articolul 39 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 09 octombrie 2017 ) b) o comisie formată din 3 membri pentru secțiunea filmelor documentare;c) o comisie formată din 3 membri pentru secțiunea filmelor de animație. (la 02-01-2009, Alin. (4) al art. 39 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu pct. 1^1. ) (5) Comisia de selecție pentru secțiunea filmelor de ficțiune va fi sprijinită în activitatea sa de către o comisie ajutătoare de lectori fără drept de vot.(6) Nominalizarea membrilor comisiei de lectori se face de către membrii comisiei de selecție.(7) Comisia de lectori analizează scenariile de filme și întocmește referate de specialitate, pe care le pune la dispoziție membrilor comisiei de selecție.(8) Organizarea și funcționarea comisiilor de selecție și a comisiei de lectori se stabilesc prin regulament.----------Art. 39 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 40(1) Componența comisiilor de selecție a proiectelor cinematografice se stabilește prin decizie a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei, după consultarea uniunilor și asociațiilor din domeniul industriei cinematografice. (la 06-05-2019, Alineatul (1) din Articolul 40 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 86 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 03 mai 2019, revenind la forma anterioară, prin abrogarea modificării aduse prin articolul 17 din Ordonanța de urgență nr. 76/2018 ) (1^1) Abrogat. (la 06-05-2019, Alineatul (1^1) din Articolul 40 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 86 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 03 mai 2019 ) (2) Membrii comisiilor de selecție sunt desemnați pentru fiecare sesiune de concurs. (la 30-07-2006, Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (3) Membrii comisiei de lectori pot fi desemnați pentru două sesiuni de concursuri succesive.(4) Persoanele propuse atât pentru comisiile de selecție, cât și pentru comisia de lectori, membrii familiilor acestora sau rudele de gradul unu nu pot participa în nici o calitate la realizarea unui proiect cinematografic înscris în sesiunea respectivă de concurs.(5) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiilor, pe perioada sesiunilor de concurs membrii acestora vor fi remunerați din bugetul Centrului Național al Cinematografiei. (la 06-05-2019, Alineatul (5) din Articolul 40 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 86 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 03 mai 2019, revenind la forma anterioară, prin abrogarea modificării aduse prin articolul 17 din Ordonanța de urgență nr. 76/2018 ) ----------Art. 40 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 41(1) Comisiile de selecție evaluează și selectează proiectele cinematografice care au îndeplinit condițiile de eligibilitate și stabilesc rezultatele concursului pe baza următoarelor criterii de evaluare:a) calitatea scenariului;b) calitatea regizorului;c) calitatea producătorului.(2) Ponderea acestor criterii în evaluarea și selectarea proiectelor cinematografice se stabilește prin regulament.(3) Pentru creditul direct de dezvoltare de proiect, criteriile de evaluare sunt:a) calitatea sinopsisului sau scenariul, dacă este finalizat și se dorește rescrierea lui, în cazul filmelor de ficțiune;b) calitatea descrierii proiectului, în cazul filmelor documentare sau de animație;c) calitatea scenaristului;d) calitatea producătorului.-----------Art. 41 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 41^1Eliminat.---------Art. 41^1 a fost eliminat ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 42La încheierea etapei de selecție a proiectelor cinematografice, respectiv a celei de acordare a creditelor directe pentru dezvoltare de proiect, comisiile de selecție vor emite hotărâri cu privire la selecția acestora.----------Art. 42 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 43(1) Proiectele de film selecționate vor fi clasificate în funcție de ordinea descrescătoare a punctajului final obținut, pe liste separate, pentru următoarele categorii de filme, după cum urmează:a) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de ficțiune de lung metraj;b) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de ficțiune de lung metraj de debut;c) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de scurt metraj de ficțiune;c^1) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de ficțiune de lung metraj și scurt metraj tematice; (la 09-10-2017, Alineatul (1) din Articolul 43 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 09 octombrie 2017 ) d) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele documentare;e) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de animație;f) lista proiectelor de ficțiune selecționate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect;g) lista proiectelor de documentare selecționate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect;h) lista proiectelor de animație selecționate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect. (la 02-01-2009, Alin. (1) al art. 43 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008. ) (2) Hotărârile comisiilor de selecție reprezintă înscrisul care certifică selecționarea proiectelor pentru faza de finanțare și se transmit directorului general al Centrului Național al Cinematografiei.---------Art. 43 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 43^1Eliminat.---------Art. 43^1 a fost eliminat ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 44(1) În etapa de finanțare Consiliul analizează dosarele proiectelor cinematografice în ordinea descrescătoare a punctajelor finale, stabilite prin hotărârea comisiei de selecție.(2) Consiliul decide cuantumul creditului ce se acordă pentru producția de filme proiectelor selecționate în funcție de următoarele criterii:a) ierarhizarea proiectelor cinematografice selecționate prin hotărârea comisiei de selecție;b) devizul de producție sau al dezvoltării de proiect, după caz;c) planul de finanțare;d) planul de producție;e) modul de derulare a contractelor anterioare încheiate între Centrul Național al Cinematografiei și producătorul proiectului cinematografic, dacă este cazul.(3) Pentru fiecare proiect analizat se întocmește un raport de acordare a creditului financiar.---------Art. 44 a fost repus în vigoare ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 45Cuantumul maxim care se poate aloca unui producător persoană fizică sau juridică autorizată, ca atare, din totalul fondurilor alocate de Centrul Național al Cinematografiei pentru fiecare sesiune de concurs se comunică înainte de fiecare sesiune.---------Art. 45 a fost repus în vigoare ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 46În cazul în care producătorul unui proiect câștigător al concursului decide înlocuirea regizorului, această înlocuire se poate face numai în cazuri bine justificate și numai cu aprobarea Consiliului.--------Art. 46 a fost repus în vigoare ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 47(1) Comisia de selecție și Consiliul se vor întruni în termen de maximum două zile după încheierea etapei de finanțare, pentru adoptarea unei hotărâri finale cu privire la rezultatele concursului de selecție a proiectelor cinematografice și de acordare a creditelor financiare.(2) Proiectele care au fost selecționate și care au obținut credite financiare sunt declarate câștigătoare ale concursului.---------Art. 47 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 48(1) Rezultatele concursului, inclusiv valoarea creditului direct alocat fiecărui proiect câștigător, vor fi făcute publice prin afișare la sediul Centrului Național al Cinematografiei, pe site-ul acestuia, precum și într-un ziar cu acoperire națională, în termen de 5 zile de la redactarea hotărârii finale a comisiei de selecție și a Consiliului.(2) Hotărârea de acordare a creditelor directe pentru producție este valabilă 18 luni de la data comunicării, interval în care trebuie asigurată finanțarea proiectului și trebuie încheiat contractul de creditare.(3) Beneficiarii creditelor, precum și persoanele desemnate în calitate de producător nu pot solicita noi credite în cazul în care au fost încălcate termenele legale pentru realizarea proiectelor anterioare.(4) În cazuri bine justificate, directorul general al Centrului Național al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenului prevăzut la alin. (2) de maximum 6 luni. (la 30-07-2006, Art. 48 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) ---------Art. 48 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 49Centrul Național al Cinematografiei este obligat să comunice în scris solicitanților de credite, în termen de 7 zile calendaristice, hotărârea de acordare a creditelor financiare directe.---------Art. 49 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 50(1) Nerespectarea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță privind acordarea creditului direct pentru producție și dezvoltare de proiect poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la anunțarea rezultatelor sesiunii de concurs, la Ministerul Culturii și Identității Naționale. (la 06-05-2019, Alineatul (1) din Articolul 50 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 86 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 03 mai 2019, revenind la forma anterioară, prin abrogarea modificării aduse prin articolul 17 din Ordonanța de urgență nr. 76/2018 ) (2) Prin ordin al ministrului culturii și culturii și identității naționale se numește o comisie de soluționare a contestațiilor formată din 5 membri. (la 02-01-2009, Alin. (2) al art. 50 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008. ) (3) Comisia de soluționare a contestațiilor se pronunță în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestațiilor.(4) Hotărârile comisiei de contestație pot fi atacate la Curtea de Apel București, în 30 de zile de la comunicare.(5) Decizia Curții de Apel București emisă în soluționarea acestor contestații este definitivă și irevocabilă.---------Art. 50 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 51(1) Creditul direct pentru producție și creditul pentru dezvoltare de proiecte de film se acordă pe baza unui contract încheiat între Centrului Național al Cinematografiei și persoana fizică sau juridică autorizată ca atare, care l-a solicitat.(2) Contractele se încheie numai după verificarea dosarului financiar al proiectului de film de către Consiliu, dosar prin care trebuie să se ateste faptul că finanțarea integrală a proiectului, atât ca sume, cât și ca termene, este asigurată.(3) Producția unui film realizat cu ajutorul creditului pentru producție, al sprijinului financiar automat pentru succes de public, precum și al sprijinului pentru calitatea artistică trebuie să înceapă în maximum un an de la semnarea contractului, iar realizarea copiei standard nu trebuie să depășească 3 ani de la acea dată. (la 23-04-2023, Alineatul (3) din Articolul 51 , Capitolul VI a fost modificat de Articolul I din LEGEA nr. 101 din 13 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 20 aprilie 2023 ) (4) În cazuri bine justificate, directorul general al Centrului Național al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenului de predare a copiei standard de maximum 6 luni. (la 30-07-2006, Alin. (4) al art. 51 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) ---------Art. 51 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 52(1) Creditul direct pentru producție se alocă astfel:a) până la 50% din suma alocată la începutul perioadei de pregătire;b) diferența de până la 50% din valoarea rămasă se alocă pe parcursul realizării proiectului:– până la 20% la solicitarea producătorului sau a producătorului delegat, la jumătatea filmărilor, pe baza rapoartelor de producție semnate de regizor și producător sau, în funcție de caz, de producătorul delegat;– până la 20% la solicitarea producătorului, la sfârșitul filmărilor, pe baza rapoartelor de producție și a procesului-verbal de încheiere a filmărilor, semnate de regizor și producător;– 10% la solicitarea producătorului, odată cu îndeplinirea următoarelor condiții cumulative: predarea copiei standard sau a matriței video; predarea unui audit care să certifice corecta utilizare a creditului, participarea financiară a coproducătorilor/finanțatorilor proiectului, precum și aportul producătorului și prezentarea unui contract de distribuire;c) în situația în care tranșa acordată potrivit dispozițiilor prevăzute la lit. a) este mai mică de 50% din suma alocată, diferența va fi redistribuită la tranșele doi și trei de la lit. b). (la 30-07-2006, Lit. c) a alin. (1) al art. 52 a fost introdusă de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (2) Alocarea ultimei tranșe de creditare se face numai în urma unui audit financiar, realizat și predat de producător, care să certifice corecta utilizare a creditelor acordate.---------Art. 52 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 53Directorul general al Centrului Național al Cinematografiei poate să suspende sau, după caz, să rezilieze contractele de acordare a creditului financiar, poate solicita restituirea sumelor virate din credit și poate declanșa procedura executării silite, potrivit prezentei ordonanțe, în următoarele situații:a) beneficiarul creditului direct nu prezintă Centrului Național al Cinematografiei situația cheltuielilor efectuate și documentele justificative, în termen de maximum 15 zile de la data solicitării;b) beneficiarul creditului direct nu respectă obligațiile contractuale asumate față de Centrul Național al Cinematografiei.---------Art. 53 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 54(1) Beneficiarul unui credit direct, acordat potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe, este obligat să țină evidența contabilă a încasărilor pentru filmul pentru care i s-a acordat creditul, în cont analitic distinct, pe toată durata returnării creditului.(2) Beneficiarul creditului direct este obligat să pună la dispoziție Centrului Național al Cinematografiei, la cerere, toate documentele contabile solicitate.----------Art. 54 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 55(1) Creditul direct pentru producție și dezvoltare, acordat în condițiile prezentei ordonanței, se rambursează Centrului Național al Cinematografiei din veniturile obținute de beneficiarul creditului, exclusiv prin valorificarea filmului realizat cu acest credit.(2) Rambursarea se face începând de la primul leu încasat, procentual, din toate veniturile realizate de filmul care a obținut creditarea, din toate formele de exploatare audiovizuală, cinematograf, video, televiziune, piața internă sau cea internațională, procentul de rambursare fiind egal cu procentul de creditare a proiectului respectiv de către Centrul Național al Cinematografiei.(3) Durata de rambursare a creditului direct pentru producție este de 10 ani.------Alin. (3) al art. 55 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 09 octombrie 2017, ca urmare a abrogării acestui punct prin LEGEA nr. 15 din 12 ianurie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 35 din 16 ianuarie 2018.(4) În cazul nerambursării integrale a creditului direct pentru producție, după expirarea perioadei de 10 ani, Centrul Național al Cinematografiei va prelua, în baza unui protocol încheiat cu beneficiarul creditului, dreptul de valorificare a filmului respectiv, până la recuperarea cuantumului nerambursat din valoarea creditului acordat, pe baza unei «scrisori de acces» la laborator pentru efectuarea de noi copii, semnată de producător.-------Alin. (4) al art. 55 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 09 octombrie 2017, ca urmare a abrogării acestui punct prin LEGEA nr. 15 din 12 ianurie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 35 din 16 ianuarie 2018.(5) La data semnării protocolului prevăzut la alin. (4), suma nerambursată se stinge ca datorie. În cazul coproducțiilor cu parteneri străini, prevederile art. 4 se referă la partea de finanțare românească.(6) Producătorii, persoane fizice sau juridice, care au obținut credit direct sunt obligați să raporteze periodic Centrului Național al Cinematografiei veniturile realizate de filmul respectiv, în toate formele de exploatare, cinematograf, video, TV și orice altă formă de prezentare, atât pe teritoriul României, cât și peste hotare.(7) Această raportare se face lunar în primul an de exploatare a filmului, trimestrial în următorii 2 ani și anual după cel de-al treilea an de exploatare. Raportările se fac pe formulare speciale aprobate de Centrul Național al Cinematografiei.(8) Neraportarea acestor venituri, pentru o perioadă mai lungă de 3 luni în primul an, 6 luni în anii 2 și 3 și un an în următorii ani de creditare, duce la rezilierea automată a contractului de creditare și la obligarea debitorului la plata integrală a soldului creditului respectiv.----------Art. 55 a fost repus în vigoare în forma avută anterior ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 56Transferul sumelor reprezentând ratele scadente la creditele acordate, prevăzute la art. 55 alin. (2), se face trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celui în care s-au încasat veniturile realizate din exploatarea filmului, potrivit dispozițiilor art. 55 alin. (7).---------Art. 56 a fost repus în vigoare ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 57(1) În condițiile prezentei ordonanțe, dreptul de proprietate asupra negativului filmului aparține producătorului.(2) Până la restituirea creditului, negativul și toate materialele primare ale filmului realizat cu credit de la Fondul cinematografic se vor depune într-un laborator agreat de Centrul Național al Cinematografiei, care este cosemnatar al actului de depunere.(3) Cazurile în care Centrul Național al Cinematografiei poate aproba transmiterea unui proiect spre producția unui alt producător sunt:a) incapacitatea de plată;b) reorganizarea judiciară sau falimentul;c) retragerea din proiect a unui coproducător sau finanțator.---------Art. 57 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 58(1) Nu pot participa la concursurile de selecție pentru obținerea de credite acordate din Fondul cinematografic:a) proiectele autorilor care ocupă funcții de director general al Centrului Național al Cinematografiei, de membri ai Consiliului, de directori ai studiourilor cinematografice cu capital majoritar de stat, ai societăților comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul cinematografiei sau care dețin alte funcții de conducere din cadrul Centrului Național al Cinematografiei și al societăților comerciale cu capital majoritar de stat, de membri ai comisiilor de selecție, precum și de funcționari publici în cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale; (la 12-08-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 58 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 8 din 8 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 09 august 2019 ) b) proiectele cinematografice care propagă defăimarea țării sau a națiunii, a ordinii de drept sau a principiilor constituționale, care incită la război, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, la discriminare pe criterii etnice, religioase, de sex sau orientare sexuală, la separatism teritorial;c) proiectele de film care conțin, în imagini ori în limbaj, elemente cu caracter pornografic sau obscen;d) proiectele cinematografice care prejudiciază demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și dreptul acesteia la propria imagine;e) proiectele cinematografice care incită, direct sau indirect, la violență;f) proiectele cinematografice cu caracter de propagandă electorală, politică sau religioasă.(2) Nu pot participa la concursurile de selecție pentru obținerea de credite acordate din Fondul cinematografic studiourile cinematografice cu capital integral de stat.(3) Studiourile cinematografice cu capital integral de stat pot participa la concursurile de selecție pentru obținerea de credite acordate din Fondul cinematografic, în calitate de coproducător.----------Art. 58 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 59(1) Autoritățile administrației publice locale pot susține, în condițiile prezentei ordonanțe, construirea de noi cinematografe cu unul sau mai multe ecrane, prin alocarea de fonduri ori prin închirierea sau concesionarea de terenuri adecvate pentru persoanele juridice care doresc să investească în acest domeniu.(2) În cazul filmelor românești sau realizate cu participare românească, în sensul prevederilor din anexa nr. 2, autoritățile administrației publice locale acordă scutiri pentru diverse activități din domeniul cinematografiei, pentru desfășurarea filmărilor, precum și pentru plata locațiilor de filmare, cu excepția clădirilor aflate în proprietatea sau în administrarea lor.(3) În sensul prevederilor alin. (2), autoritățile publice locale pot acorda scutiri și/sau facilități pentru desfășurarea filmărilor în interiorul clădirilor aflate în proprietatea sau în administrarea lor. (la 30-07-2006, Art. 59 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )  +  Articolul 60(1) Exploatanții de săli și de grădini de cinematograf au obligația de a asigura minimum 5% din numărul anual de spectacole cu filme cinematografice realizate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, din care cel puțin 1% la orele de maximă audiență, și beneficiază în aceste condiții de credit direct nerambursabil.(2) Sălile de cinematograf care vor asigura minimum 10% din numărul anual de spectacole cu filme cinematografice realizate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe vor beneficia de o reducere de 50% a contribuției prevăzute la art. 13. (la 30-07-2006, Art. 60 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (3) Exploatarea prin proiecție publică a filmelor cinematografice ori a videogramelor se poate realiza numai dacă acestea sunt traduse ori dublate în limba română, cu excepția cazurilor în care proiecția publică se realizează în aceeași perioadă, atât în limba română, cât și în limba unei minorități naționale. (la 19-01-2018, Articolul 60 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 8, Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 15 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 16 ianuarie 2018 ) ----------Art. 60 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 61Televiziunile care difuzează filme au obligația să asigure anual minimum 2% din spațiul destinat acestora pentru difuzarea de opere audiovizuale, inclusiv filme cinematografice, realizate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe. (la 30-07-2006, Art. 61 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )  +  Articolul 62(1) În vederea sprijinirii activității cinematografice, operatorii economici care au în obiectul de activitate producția de film cinematografic și sunt implicați în producția și/sau finanțarea, distribuirea și exploatarea de filme cinematografice, beneficiază de dispozițiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-07-2006, Alin. (1) al art. 62 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (2) Operatorii economici direct implicați în producția, distribuirea și exploatarea filmelor cinematografice, înscriși ca atare în Registrul cinematografiei, beneficiază de scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de utilaje, echipamente cinematografice, peliculă, substanțe de procesare și alte bunuri folosite în industria cinematografică, care nu sunt produse în țară. (la 30-07-2006, Alin. (2) al art. 62 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (3) Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor alin. (1), precum și ale art. 77^1, Centrul Național al Cinematografiei va emite un «Certificat de investitor» pentru producător, respectiv un «Certificat de finanțator» pentru coproducător sau finanțator, în care sunt precizate următoarele date:a) numele persoanei juridice și datele de identificare;b) numărul de înscriere în Registrul cinematografiei, în cazul producătorului și coproducătorului, sau contractul, în cazul finanțatorului;c) valoarea creditului direct obținut;d) valoarea totală a bugetului estimativ al producției și valoarea costurilor directe de producție;e) valoarea totală a investiției sau a finanțării. (la 30-07-2006, Alin. (3) al art. 62 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (4) Certificatele prevăzute la alin. (3) vor fi depuse la organele fiscale de către persoanele juridice, odată cu celelalte declarații prevăzute de lege.----------Art. 62 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Capitolul VII Patrimoniul național al cinematografiei și modul de administrare a acestuia  +  Articolul 63(1) Se află în proprietatea publică a statului următoarele categorii de bunuri:a) filme de toate genurile: lungmetraje și scurtmetraje de ficțiune, documentare sau de animație, precum și materialele lor primare de imagine și sunet, mixajele de sunet realizate până în anul 1997 cu finanțare de la bugetul de stat, de la bugetul unor unități de stat sau de la bugetul Centrului Național al Cinematografiei;b) materialele documentare, precum: fotografii, afișe, scenarii, partituri și alte asemenea bunuri legate de istoria filmului românesc, aflate în cadrul Arhivei Naționale de Filme;---------Lit. b) a alin. (1) al art. 63 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.c) sediile și anexele în care își desfășoară activitatea Centrul Național al Cinematografiei;d) sediile și anexele în care își desfășoară activitatea Arhiva Națională de Filme;e) sălile de cinematograf "Union", "Eforie" și "Studio" din municipiul București.(2) Bunurile din patrimoniul public al statului, enumerate la alin. (1) lit. a) și c), se află în administrarea Centrului Național al Cinematografiei, iar cele enumerate la alin. (1) lit. b), d) și e) se află în administrarea Arhivei Naționale de Filme.----------Alin. (2) al art. 63 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.--------Alin. (2) al art. 63 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 64Mixajele magnetice, materialele și bunurile rămase în urma producțiilor românești, realizate în condițiile art. 63 alin. (1) lit. a), sau din prestații internaționale, care pot fi utilizate la realizarea altor filme, cum ar fi: obiecte de recuzită, mobilier, costume, arme, armuri, decoruri sau elemente de decor, achiziționate și confecționate pe costurile filmelor respective și aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital majoritar de stat: Studioul Cinematografic «Sahia Film» - S.A., Studioul Cinematografic «Rofilm» - S.A. și Studioul Cinematografic «Animafilm» - S.A. se află în patrimoniul privat al statului și în administrarea societăților respective. (la 30-07-2006, Art. 64 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )  +  Articolul 65(1) Abrogat. (la 02-01-2009, Alin. (1) al art. 65 a fost abrogat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu pct. 4^1. ) (2) Se află în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor «România-Film» Laboratorul de Prelucrare a Peliculei Mogoșoaia din municipiul București. (la 30-07-2006, Art. 65 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 227 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2007 a fost admisă excepția de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile art. 65 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, constatându-se că aceste dispoziții sunt neconstituționale în măsura în care titularul dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în anexa nr. 1 nu este statul român.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în perioada 27 aprilie - 10 iunie 2007, aceste dispoziții au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 11 iunie 2007, ca urmare a faptului că legiuitorul nu a intervinit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 66 (1) Se află în proprietatea privată a statului sediile, clădirile cu altă destinație, precum și terenurile aferente acestora, aflate în patrimoniul Studioului Cinematografic "Sahia Film" - S.A., Studioului Cinematografic "Rofilm" - S.A. și al Studioului Cinematografic "Animafilm" - S.A., societăți ce funcționează sub autoritatea Ministerului Culturii și Identității Naționale.(2) Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor «România-Film» se află sub autoritatea Ministerului Culturii și Identității Naționale. (la 30-07-2006, Alin. (2) al art. 66 a fost introdus de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (3) Eliminat.----------Alin. (3) al art. 66 a fost fost eliminat prin abrogarea de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008 de către pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008.(4) Eliminat.----------Alin. (4) al art. 66 a fost fost eliminat prin abrogarea de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008 de către pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008.  +  Articolul 67Abrogat. (la 02-01-2009, Art. 67 a fost abrogat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu pct. 6. )
   +  Capitolul VIII Contravenții și sancțiuni  +  Articolul 68Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 25.000 lei (RON) nerespectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe privind:a) înregistrarea în Registrul cinematografiei a persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei;b) desfășurarea oricăror activități de distribuție, difuzare sau exploatare de filme cinematografice, indiferent de suportul de transpunere al acestora, fără certificat de clasificare emis de Centrul Național al Cinematografiei;c) exploatarea, inclusiv prin comercializare și/sau închiriere de videograme, a filmelor cinematografice în alte condiții decât cele prevăzute în certificatul de clasificare;d) exploatarea sălilor și/sau grădinilor de spectacole cinematografice fără certificatul de clasificare emis de Centrul Național al Cinematografiei;e) exploatarea, prin proiecție publică, de filme cinematografice ori videograme netraduse sau nedublate în limba română, cu excepția cazurilor în care aceasta se realizează în aceeași perioadă atât în limba română, cât și în limba unei minorități naționale. (la 19-01-2018, Litera e) din Articolul 68 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 9, Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 15 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 16 ianuarie 2018 )  +  Articolul 68^1Eliminat.---------Art. 68^1 a fost eliminat ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 69Constatarea contravențiilor și sancționarea încălcării prevederilor prezentei ordonanțe se fac de către Centrul Național al Cinematografiei sau de organele de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne:a) la cererea unei autorități publice;b) din oficiu;c) ca urmare a plângerii depuse de o persoană fizică sau juridică prejudiciată în mod direct prin încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe.  +  Articolul 70Contravențiilor prevăzute la art. 68 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 71(1) Sumele provenite din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.(2) Cuantumul amenzilor contravenționale va fi actualizat periodic, la propunerea Ministerului Culturii și Identității Naționale, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 72În cazul nerespectării prevederilor prezentei ordonanțe și a normelor metodologice care reglementează funcționarea și administrarea Registrului cinematografiei, Centrul Național al Cinematografiei poate dispune suspendarea sau retragerea certificatului de înscriere sau de clasificare în Registrul cinematografiei și de încetare imediată a activităților pentru care s-a dispus măsura respectivă.  +  Capitolul IX Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 73(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Centrul Național al Cinematografiei va elabora regulamentul prevăzut de prezenta ordonanță privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltarea de proiecte, producție și distribuire de filme.(2) Proiectul regulamentului menționat la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului culturii și identității naționale și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) În termenul prevăzut la alin. (1), Centrul Național al Cinematografiei va elabora și va supune spre aprobare Ministerului Culturii și Identității Naționale normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 30-07-2006, Alin. (3) al art. 73 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )  +  Articolul 74(1) Operațiunile de înscriere și de clasificare efectuate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 418/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea, funcționarea și administrarea Registrului cinematografiei, care își păstrează valabilitatea, nu vor fi modificate până la expirarea de drept a termenelor pentru care au fost acordate.(2) Se exceptează de la obținerea clasificării filmele cinematografice care se prezintă în cadrul unor festivaluri cinematografice internaționale, schimburi culturale, alte manifestări oficiale organizate în România sau în străinătate.  +  Articolul 75(1) Centrul Național al Cinematografiei organizează activități de formare și perfecționare profesională și eliberează certificate de atestare de liberă practică în meseriile specifice domeniului cinematografiei pentru care nu există forme de școlarizare în învățământul din România. (la 30-07-2006, Alin. (1) al art. 75 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (2) În acest scop, pe lângă Centrul Național al Cinematografiei se constituie comisii de specialiști din care fac parte reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, Ministerului Culturii și Identității Naționale, Ministerului Muncii și Justiției Sociale.(3) Comisiile prevăzute la alin. (2) se constituie prin ordin comun al miniștrilor de resort, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.(4) Comisiile își vor desfășura activitatea la sediul Centrului Național al Cinematografiei, care va asigura secretariatul tehnic.(5) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiilor, membrii acestora vor fi remunerați conform prevederilor legale.  +  Articolul 75^1Eliminat.---------Art. 75^1 a fost eliminat ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 76În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Muncii și Justiției Sociale va introduce în codul clasificării ocupațiilor din România, la propunerea Ministerului Culturii și Identității Naționale, profesiile și meseriile specifice domeniului cinematografic, în acord cu legislația europeană în materie.  +  Articolul 77Plata cotizațiilor datorate de către Centrul Național al Cinematografiei și Arhiva Națională de Filme către organismele internaționale de profil se suportă din bugetul Centrului Național al Cinematografiei.--------Art. 77 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 77^1În vederea dezvoltării cinematografiei în România se introduce sprijinul indirect, astfel:a) de la data stabilită potrivit prevederilor art. 38 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se acordă sprijin indirect în valoare de 150% pentru producătorii, coproducătorii și finanțatorii implicați în producția de film, acordat din impozitul pe profit corespunzător sumei investite, sumă care nu poate depăși 10% din costurile directe de producție efectuate pe teritoriul României, și reprezintă maximum 50% din profitul brut; această prevedere nu se aplică pentru aportul prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. c);b) în situația filmelor comandate, condiționat de cheltuirea în România a minimum 40% din bugetul filmului, se acordă sprijin indirect în valoare de 30% din totalul taxelor aferente bugetului cheltuit pe teritoriul României, sprijin ce se acordă persoanei juridice autorizate, înscrisă în Registrul cinematografiei, rezidentă în România, potrivit legii, și care participă la realizarea filmului; sprijinul indirect va fi folosit pentru acoperirea costurilor directe de producție, efectuate pe teritoriul României, și nu poate depăși 10% din acestea; în cazul filmelor la comandă, prevederile prezentului articol se pot completa de drept cu prevederile lit. a);c) sprijin indirect prin scutirea de la plata taxei pe redevență pentru distribuitorii care introduc în România un număr egal sau mai mare de 8 copii de film;d) sprijin indirect în valoare de 150%, aferent impozitului pe profit obținut în urma realizării investiției, pentru operatorii implicați în exploatarea de lanțuri de cinematografe, în situația în care lanțul este format din cel puțin 10 săli distribuite pe teritoriul României, corespunzător a 10% din investiția realizată. (la 30-07-2006, Art. 77^1 a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )  +  Articolul 77^2(1) Datorită specificului activității, prin derogare de la prevederile art. 111 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, în cazul angajaților implicați în producția de film, durata maximă legală a timpului de muncă poate depăși 40 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare, cu condiția ca aceste ore să fie compensate cu zilele libere în perioadele în care angajații nu participă la producția de film sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie compensate în bani, conform prevederilor legale în vigoare.(2) Pentru angajații implicați în producția de film, zilele de sâmbătă, duminică și, după caz, zilele de sărbătoare legală sunt considerate zile lucrătoare, repausul legal putând fi acordat în perioadele în care angajații nu participă la producții de film. (la 02-01-2009, Art. 77^2 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu pct. 7. )  +  Articolul 78(1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune sunt obligate, în cadrul grilelor de programe, să rezerve spațiu publicitar gratuit în orele de maximă audiență, necesar promovării filmelor cinematografice românești sau realizate cu participare românească, în sensul definițiilor prevăzute în anexa nr. 2.(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Centrul Național al Cinematografiei, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune vor stabili, în baza unui protocol, modalitățile și spațiul acordat în grila de programe pentru promovarea filmelor cinematografice românești sau realizate cu participare românească, în sensul definițiilor prevăzute în anexa nr. 2.(3) Publicitatea difuzată în condițiile alin. (1) nu constituie publicitate comercială. (la 27-05-2007, Alin. (3) al art. 78 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu pct. 7. ) (la 30-07-2006, Art. 78 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )  +  Articolul 78^1Dispozițiile art. 55 alin. (3)-(5) se aplică și contractelor încheiate începând cu anul 1997, care se află în derulare, fie în sensul restituirii creditului acordat, fie în sensul continuării finanțării din Fondul cinematografic. (la 30-07-2006, Art. 78^1 a fost introdus de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )  +  Articolul 79Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Legea cinematografiei nr. 630/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.  +  Articolul 79^1(1) Măsurile de natura ajutorului de stat, respectiv acordarea creditelor directe pentru producția de filme, cu excepția schemelor de minim prevăzute de lege, vor fi notificate și se vor acorda după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenței.(2) Creditul direct nerambursabil, cel sub formă de credit pentru dezvoltare, precum și cel acordat de autoritățile publice locale în cadrul schemelor de ajutor nu vor depăși pragul minim prevăzut la art. 29 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată. Normele metodologice emise în baza și pentru aplicarea prezentei ordonanțe vor cuprinde dispoziții privind cumulul, monitorizarea, modalitățile de calcul și solicitarea de informații în conformitate cu prevederile art. 3-5 din Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu intră sub incidența obligației de notificare, aprobat prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 27/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000.(3) Până la avizarea de către Consiliul Concurenței a unei scheme de ajutor de stat, sprijinul indirect prevăzut la art. 77^1 nu va depăși pragul minim prevăzut la art. 29 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată, cu respectarea prevederilor alin. (2) cu privire la normele metodologice emise în baza și pentru aplicarea prezentei ordonanțe, precum și ale Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat care nu intră sub incidența obligației de notificare, aprobat prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 27/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000. (la 30-07-2006, Art. 79^1 a fost introdus de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) ---------Art. 79^1 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 80Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezenta ordonanță transpune prevederile art. 13 alin. (2) și (3) din Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor massmedia audiovizuale), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 95 din 15 aprilie 2010, astfel cum au fost acestea modificate prin art. 1 pct. 18 din Directiva (UE) 2018/1.808 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) având în vedere evoluția realităților pieței, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 303 din 28 noiembrie 2018. (la 03-07-2022, Actul a fost completat de Punctul 8, Articolul III din LEGEA nr. 190 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 30 iunie 2022 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul culturii și cultelor,
  Ioan Onisei,
  secretar de stat
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Anton Anton,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 14 iulie 2005.Nr. 39.  +  Anexa nr. 1Abrogată. (la 23-04-2023, Anexa nr. 1 a fost abrogată de Articolul VI din LEGEA nr. 101 din 13 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 20 aprilie 2023 )  +  Anexa nr. 2
  CRITERII
  de definire a filmului românesc, a filmului cu participare românească, precum și a filmului original produs în limba română
  În conformitate cu art. 3 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005și în sensul Regulamentului de concurs, se consideră:1. film românesc - filmul care întrunește minimum 65 de puncte dintr-un total de 100, în conformitate cu criteriile de mai jos;2. film cu participare românească - filmul care întrunește minimum 35 de puncte dintr-un total de 100, în conformitate cu criteriile de mai jos:
  a) autori:
  - regizor15
  - scenarist7
  - compozitor3
  Total:25 de puncte
  b) producător15
  c) film original produs în limbaromână conform pct. 3 10
  d) actori (pe film sau sunet):
  - roluri principale10
  - roluri secundare5
  Total:40 de puncte
  e) echipa artistică și tehnică:
  - director de imagine sau operator și echipă4
  - scenografie1
  - costume1
  - inginer de sunet2
  - machiaj1
  - editor de imagine2
  - alți tehnicieni2
  - zilieri2
  Total:15 puncte
  f) filmări, echipament tehnic și postproducție:
  - locații (cel puțin jumătate în România)4
  - laborator2
  - echipament tehnic4
  - postproducție sunet5
  - editare și laborator5
  Total:20 de puncte
  Total general:100 de puncte
  3. filmul original produs în limba română - filmul care îndeplinește una dintre condițiile:- versiunea originală va fi prezentată în limba română;- versiunea originală va fi prezentată în două sau mai multe limbi, dar intervalul de timp vorbit în limba română le depășește pe celelalte;- versiunea originală a fost realizată în limba unei minorități care trăiește în România, dacă subiectul se referă la tradițiile și cultura respectivei minorități. (la 30-07-2006, Anexa nr. 2 a fost introdusă de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )
  Notă
  Conform art. 1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 11 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 25 mai 2011, pentru sălile și grădinile de spectacol cinematografic, împreună cu terenurile și bunurile mobile aferente, prevăzute în anexa nr. 1, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm", începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu mai pot fi încheiate protocoale între primarul unității administrativ-teritoriale beneficiare și reprezentantul mandatat de către conducerea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm", astfel cum prevăd dispozițiile art. II pct. 5 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările ulterioare.
  Sălile și grădinile de spectacol cinematografic, împreună cu terenurile aferente acestora, prevăzute la pozițiile 134-166 din anexa nr. 1, libere de sarcini, trec din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului și în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm".
  Clădirile cu altă destinație decât aceea de cinematograf, împreună cu terenurile aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 2, aflate în proprietatea privată a statului, trec în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm".
  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 11 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 25 mai 2011 a fost respinsă de art. unic din LEGEA nr. 105 din 18 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013.
  Articolele II-IV din LEGEA nr. 101 din 13 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 20 aprilie 2023 prevăd:
  Articolul IIFostele sedii ale reprezentanțelor Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor „România-Film“, denumită în continuare R.A.D.E.F. „România-Film“, oficiile administrative, depozitele de film zonale, spațiile tehnice, laboratoarele, atelierele, garajele, precum și terenurile aferente acestora, aflate la data intrării în vigoare a prezentei legi în evidența patrimonială și exploatarea R.A.D.E.F. „România-Film“, sunt prevăzute în anexa nr. 1 și se supun regimului juridic stabilit de prevederile art. 5 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 din anexa nr. III la Hotărârea Guvernului nr. 530/1991 privind înființarea de regii autonome și societăți comerciale în domeniul cinematografiei, cu modificările și completările ulterioare.
  Articolul IIISălile și grădinile de spectacol cinematografic care nu se află în posesia R.A.D.E.F. „România-Film“ la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  Articolul IV(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, sălile și grădinile de spectacol cinematografic care au trecut din domeniul privat al statului și din administrarea R.A.D.E.F. „România-Film“, împreună cu terenurile și bunurile mobile aferente, în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale locale, comunale, orășenești, municipale, după caz, și în administrarea consiliilor locale respective, conform prevederilor art. II pct. 1 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările ulterioare, care nu au fost preluate și/sau cu privire la care nu au fost îndeplinite formalitățile de predare-primire constând în încheierea protocolului de predare-primire sau, după caz, de adoptare a hotărârii de consiliu local al comunei/orașului/ municipiului, sunt prevăzute în anexa nr. 3 și anexa nr. 4.(2) Etapele procedurale necesare preluării de către autoritățile administrației publice locale a sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic prevăzute în anexa nr. 3 și anexa nr. 4 sunt următoarele:a) notificarea R.A.D.E.F. „România-Film“, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu privire la intenția de a prelua imobilul respectiv;b) transmiterea de către R.A.D.E.F. „România-Film“, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la primirea comunicării potrivit lit. a), a următoarelor informații cu privire la imobilul solicitat, fără ca enumerarea să fie limitativă:(i) activul și pasivul;(ii) numărul de salariați;(iii) bunurile mobile aflate în inventar;(iv) investițiile realizate de către și/sau în beneficiul R.A.D.E.F. „România-Film“ între data intrării în vigoare a prevederilor art. II dinLegea nr. 328/2006 și data notificării potrivit dispozițiilor lit. a) și, după caz, documentațiile tehnice necesare efectuării expertizelor;c) notificarea R.A.D.E.F. „România-Film“ de către autoritatea administrației publice locale, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data primirii informațiilor prevăzute la lit. b), cu privire la:(i) manifestarea de voință privind încheierea protocolului de predare-primire a imobilului care face obiectul solicitării, în condițiile acoperirii cheltuielilor studiilor sau expertizelor prealabile, după caz, ulterior emiterii unei hotărâri de consiliu local al comunei/orașului/ municipiului în acest scop;(ii) renunțarea motivată la preluarea imobilului care a făcut obiectul notificării prevăzute la lit. a), după caz.d) întocmirea de către R.A.D.E.F. „România-Film“ a protocolului de predare-primire și transmiterea acestuia, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării de la lit. c) pct. (i), către unitatea administrativ-teritorială în vederea semnării;e) adoptarea de către autoritatea administrației publice locale a hotărârii privind încheierea protocolului prevăzut la lit. d), în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestuia de la R.A.D.E.F. „România-Film“;f) încheierea și punerea în aplicare a protocolului de predare-primire, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii consiliului local al comunei/orașului/ municipiului prevăzute la lit. e).(3) În cazul sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic prevăzute în anexa nr. 4, dispozițiile alin. (2) se completează cu etapele procedurale necesare evaluării imobilului în cauză, în vederea achitării contravalorii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială interesată.(4) Procedura prevăzută la alin. (2) se aplică și în cazul acelor săli și grădini de spectacol cinematografic, prevăzute în anexa nr. 3 și anexa nr. 4, care au fost preluate de autoritățile administrației publice locale fără adoptarea unei hotărâri de consiliu local al comunei/orașului/municipiului și/sau încheierea protocolului de predare-primire cu R.A.D.E.F. „România-Film“.(5) R.A.D.E.F. „România-Film“ va informa Ministerul Culturii cu privire la schimbarea situației juridice a imobilelor aflate în posesia sa, respectiv cu privire la toate imobilele predate autorităților administrației publice locale, pe baza protocoalelor de predare-primire, în termen de cel mult 30 de zile de la producerea evenimentului, respectiv de la semnarea protocolului de predare-primire.(6) Preluarea sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic de către autoritățile administrației publice locale se realizează cu respectarea condițiilor prevăzute la art. II pct. 2-4 dinLegea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cu achitarea contravalorii investițiilor realizate de către și/sau în beneficiul R.A.D.E.F. „România-Film“ între data intrării în vigoare a prevederilor art. II din Legea nr. 328/2006 și data notificării, potrivit dispozițiilor alin. (2) lit. a).(7) În considerarea strategiei proprii de dezvoltare locală, autoritățile administrației publice locale primitoare au obligația de a stabili, în condițiile legii, destinația, investițiile necesare, modul de exploatare și, după caz, obiectivele și regulile de funcționare a instituției publice care asigură exploatarea bunului imobil preluat cu respectarea procedurii prevăzute la alin. (2), ținând cont de situația bunului imobil, constatată la data semnării protocolului de predare-primire, care poate fi:a) în funcție de starea de folosință:(i) bunuri imobile aflate în folosință, cu destinație de cinematograf sau altă destinație culturală/artistică sau, după caz, cu destinație economică/comercială;(ii) bunuri imobile aflate în conservare/scoase din uz;b) în funcție de investițiile efectuate în cazul imobilelor prevăzute la lit. a) pct. (i):(i) bunuri imobile cu investiții publice/private finalizate și amortizate;(ii) bunuri imobile cu investiții publice/private în executare sau aflate în perioada de amortizare.(8) Pentru realizarea investițiilor necesare în imobilul preluat, inclusiv reabilitare, dotare și/sau modernizare, după caz, fără ca enumerarea să fie limitativă, autoritățile administrației publice locale beneficiază de un termen de cel mult 6 ani, calculat de la data:a) ultimului act de punere în aplicare a protocolului de predare-primire a imobilului prevăzut la alin. (7) lit. a) și lit. b) pct. (i), fără a depăși 6 luni de la data încheierii acestuia sau de la data intrării în vigoare a prezentei legi, după caz, în situația protocolului încheiat înaintea acestei date;b) încetării perioadei de amortizare a investiției sau, după caz, de la data acordării investitorului de despăgubiri de către autoritățile administrației publice locale, reprezentând contravaloarea investiției neamortizate.(9) În imobilul reabilitat în condițiile alin. (8) autoritățile administrației publice locale și/sau instituțiile publice care asigură exploatarea acestuia, după caz, sunt obligate să asigure condiții pentru desfășurarea de activități cultural-artistice, corespunzător prevederilor legale aplicabile, inclusiv difuzarea de:a) producții cinematografice realizate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare;b) producții autohtone de arhivă și producții cinematografice europene, după caz.(10) Obligațiile prevăzute în prezenta lege se mențin în sarcina autorităților administrației publice locale și/sau a instituțiilor publice care asigură exploatarea imobilului, după caz, pentru o perioadă de cel puțin 30 de ani, calculată de la darea în folosință a imobilului.(11) În situația în care imobilul preluat de autoritățile administrației publice locale în condițiile prezentei legi nu mai poate fi utilizat/reabilitat, acesta poate fi demolat și terenul aferent poate fi utilizat pentru realizarea unui alt obiectiv de interes public, conform hotărârii consiliului local al comunei/orașului/municipiului, cu respectarea termenelor și condițiilor prevăzute la alin. (7)-(10).(12) În cazul sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic preluate de către autoritățile administrației publice locale fără adoptarea unei hotărâri de consiliu local al comunei/orașului/ municipiului și/sau încheierea protocolului de predare-primire, obligațiile prevăzute la alin. (7)-(10) se aplică de la data ultimului act de punere în aplicare a protocolului de predare-primire încheiat conform prevederilor prezentei legi, dar nu mai târziu de 6 luni de la data încheierii acestuia.(13) În termenul prevăzut la alin. (10) se interzice autorităților administrației publice locale trecerea imobilelor preluate în baza prezentei legi din domeniul public în domeniul privat al respectivelor autorități administrativ-teritoriale. Hotărârile emise cu încălcarea dispozițiilor tezei anterioare sunt nule de drept.(14) Constituie contravenție:a) nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) lit. f), care se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, precum și nerespectarea termenului prevăzut la alin. (8) și (10), care se sancționează cu amendă de la 70.000 lei la 100.000 lei;b) nerespectarea obligației de a realiza investițiile conform prevederilor alin. (7), care se sancționează cu revocarea dreptului de administrare.(15) În situația aplicării dispozițiilor alin. (14) lit. b), prin hotărâre a Guvernului, imobilul se transferă în domeniul public al județului, cu respectarea dispozițiilor art. 294 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Predarea-preluarea se face pe bază de protocol de predare-primire încheiat cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor prezentei legi.(16) Constatarea și sancționarea contravențiilor se fac, la sesizarea R.A.D.E.F. „România-Film“, de către persoanele împuternicite prin ordin al ministrului culturii, potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(17) Până la data adoptării hotărârii prevăzute la alin. (2) lit. e), R.A.D.E.F. „România-Film“ are obligația administrării imobilelor care nu au fost predate autorităților administrației publice locale.(18) În situația neadoptării hotărârii la termenele și în condițiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c) și e), prin hotărâre a Guvernului, imobilul se transferă în domeniul public al județului, cu respectarea dispozițiilor art. 294 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(19) În lipsa manifestării de voință a consiliului județean privind preluarea imobilului, exprimată în termen de cel mult 120 de zile de la notificarea de către R.A.D.E.F. „România-Film“ a incidenței dispozițiilor alin. (15) sau, după caz, ale alin. (18), acesta trece în domeniul public al statului și în administrarea R.A.D.E.F. „România-Film“.(20) La intervenirea oricăreia dintre situațiile prevăzute la alin. (15) și (18), R.A.D.E.F. „România-Film“ are obligația notificării consiliului județean pe raza căruia se află imobilul.(21) Dispozițiile alin. (3)-(14) se aplică în mod corespunzător și consiliilor județene aflate în situațiile prevăzute la alin. (15) și (18).(22) În temeiul informării prevăzute la alin. (5) și, după caz, pe baza informațiilor cuprinse în anexele și documentele puse la dispoziție de către R.A.D.E.F. „România-Film“, Ministerul Finanțelor, în baza solicitării Ministerului Culturii, va actualiza inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului.
  Anexa nr. 1
  Imobile cu destinație tehnică și/sau administrativă din patrimoniul R.A.D.E.F. „România-Film“
  Nr. crt.DenumireaJudețulAdresa
  1Depozit subteran filme (adăpost ALA)BucureștiMunicipiul București, str. Thomas Masaryk nr. 25
  2Laboratorul Mogoșoaia (sediul R.A.D.E.F.)BucureștiMunicipiul București, șos. Străulești nr. 3-5
  3Sediul administrativ Bacău BacăuMunicipiul Bacău, str. Mărășești nr. 4
  4AtelierBotoșaniOrașul Săveni, Bd. Republicii nr. 88
  5Sediul administrativ Brașov - cinematograf AstraBrașovMunicipiul Brașov, Str. Lungă nr. 1
  6Sediul administrativ Brăila - cinematograf BulevardBrăilaMunicipiul Brăila, Bd. Independenței nr. 57
  7Sediul fostului Oficiu de difuzare și programare a filmelor ClujClujMunicipiul Cluj-Napoca, str. Maiakovski (actuală Septimiu Mureșan) nr. 31-35
  8Atelier tehnic + depozit șopronClujMunicipiul Cluj-Napoca, Str. Tipografiei nr. 16
  9Sediul administrativ cinematograf Studio (Popular)ConstanțaMunicipiul Constanța, bd. Tomis nr. 46
  10Clădire administrativă (fost sediu filială Covasna)CovasnaMunicipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 3
  11Clădire complex tehnicDoljMunicipiul Craiova, str. Matei Basarab nr. 18
  12Hol din cinematograful Jean NegulescuDoljMunicipiul Craiova, str. A. I. Cuza nr. 3
  13Sediu (atelier)GorjMunicipiul Târgu Jiu, aleea V. Alecsandri nr. 42
  14Clădire anexă la cinematograf CălimanHarghitaMunicipiul Toplița, str. N. Bălcescu nr. 35
  15Sediu secțieIalomițaMunicipiul Slobozia, str. Matei Basarab nr. 132
  16Sediul fostului Oficiu de difuzare și programare a filmelor IașiIașiMunicipiul Iași, aleea Cimitirul Evreiesc nr. 2
  17Atelier autoMaramureșMunicipiul Baia Mare, str. Horea nr. 38
  18Atelier întreținereMaramureșMunicipiul Baia Mare, str. Horea nr. 38
  19Clădire administrativă cu anexe (sediu)MehedințiMunicipiul Drobeta-Turnu Severin, str. M. Vasilescu nr. 12
  20DepozitNeamțMunicipiul Piatra-Neamț, str. M. Viteazul nr. 31
  21Spațiu de 152 mp din cinematograful PietricicaNeamțMunicipiul Piatra-Neamț, piața M. Kogălniceanu nr. 4
  22Sediu secțieSatu MareMunicipiul Satu Mare, str. Ioan Slavici nr. 6
  23Atelier revizie + garajSatu MareMunicipiul Satu Mare, str. Ioan Slavici nr. 6
  24Clădire atelierSibiuMunicipiul Sibiu, Str. Pielarilor nr. 23
  25Sediul fostului Oficiu de difuzare și programare a filmelor TimișTimișMunicipiul Timișoara, str. Elena Nicoară nr. 16A

  Anexa nr. 2
  Imobile care nu se mai află în posesia R.A.D.E.F. „România-Film“
  Nr. crt.DenumireaAdresaNumăr de locuriModul în care a ieșit din patrimoniuObservații
  012345
  2.1. Imobile transferate în baza Legii nr. 303/2008
  1ColumnaJudețul Alba, municipiul Alba Iulia, Str. Zorilor nr. 8500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  2VictoriaJudețul Alba, orașul Teiuș, Str. Clujului nr. 90219transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  3Arta - complex cinematografic cu 2 săliJudețul Arad, municipiul Arad, str. Vasile Alecsandri nr. 2250 + 60transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  4Grădina de vară ArtaJudețul Arad, municipiul Arad, str. Vasile Alecsandri nr. 2445transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  5StudioJudețul Arad, municipiul Arad, str. Vasile Goldiș nr. 1-3587transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  6GrădișteJudețul Arad, municipiul Arad, str. P. Rareș nr. 25310transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  7SolidaritateaJudețul Arad, municipiul Arad, Str. Codrului nr. 1261transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  8PopularJudețul Arad, orașul Sântana, Str. Muncii nr. 58220transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  9GhiorocJudețul Arad, comuna Ghioroc nr. 86186transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  10BucureștiJudețul Argeș, municipiul Pitești, calea București nr. 2459transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  11OrizontJudețul Bacău, municipiul Bacău, str. Mărășești nr. 165500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  12CapitolJudețul Bacău, municipiul Onești, Str. Poștei nr. 3457transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  13UranusJudețul Bacău, orașul Târgu Ocna, str. C. Dionisie nr. 1285transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  14Libertatea - complex cinematografic cu 3 săliJudețul Bihor, municipiul Oradea, Str. Independenței nr. 1961transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  15TransilvaniaJudețul Bihor, municipiul Oradea, piața Regele Ferdinand nr. 2399transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  16BihorulJudețul Bihor, municipiul Beiuș, str. Andrei Șaguna nr. 2501transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  17Cabina de proiecție cinema PaceaJudețul Bihor, orașul Aleșd, str. Bobâlna nr. 100transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  18BulevardJudețul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, Str. Republicii nr. 39200transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  19UnireaJudețul Botoșani, municipiul Botoșani, Str. Unirii nr. 24500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  20MelodiaJudețul Botoșani, municipiul Dorohoi, str. A. I. Cuza nr. 22355transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  21PatriaJudețul Botoșani, orașul Săveni, Str. Centrală nr. 12300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  22PrutulJudețul Botoșani, orașul Ștefănești309transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  23PatriaJudețul Brașov, municipiul Brașov, bd. 15 Noiembrie nr. 50789transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  24Modern - complex cinematografic cu 3 săliJudețul Brașov, municipiul Brașov, Str. Griviței nr. 47705transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  25RoyalJudețul Brașov, municipiul Brașov, Str. Mureșenilor nr. 7510transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  26AstraJudețul Brașov, municipiul Brașov, Str. Lungă nr. 1505transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  27TransilvaniaJudețul Brașov, municipiul Făgăraș, str. 13 Decembrie, bloc 100350transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  28PopularJudețul Brașov, orașul Rupea, Str. Republicii nr. 143346transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  29PatriaMunicipiul București, sectorul 1, bd. Gh. Magheru nr. 12-141387Sentința civilă nr. 1.246/15.04.2014 - Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal prin care RADEF a fost obligată să încheie protocol de predare-primire și să predea imobilul în baza Legii nr. 303/2008 Primăriei Sector 1, București; Dosar executare nr. 57/2018 - proces-verbal din 13.04.2018Legea nr. 303/2008; preluat de UAT Sector 1 fără protocol de predare-primire
  30ExcelsiorMunicipiul București, sectorul 1, bd. Ion Mihalache nr. 174801Sentința civilă nr. 1.246/15.04.2014 - Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal prin care RADEF a fost obligată să încheie protocol de predare-primire și să predea imobilul în baza Legii nr. 303/2008 Primăriei Sector 1, București; Dosar de executare nr. 54/2018 - proces-verbal din 13.04.2018 + proces-verbal din 16.04.2018 Legea nr. 303/2008; preluat de UAT Sector 1 fără protocol de predare-primire
  31CotroceniMunicipiul București, sectorul 6, șos. Cotroceni nr. 9150Sentința civilă nr. 1.246/15.04.2014 - Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal prin care RADEF a fost obligată să încheie protocol de predare-primire și să predea imobilul în baza Legii nr. 303/2008 Primăriei Sector 1, București; Dosar de executare nr. 58/2018 - proces-verbal din 13.04.2018 + proces-verbal din 24.04.2018Legea nr. 303/2008; preluat de UAT Sector 1 fără protocol de predare-primire
  32GiuleștiMunicipiul București, sectorul 1, calea Giulești nr. 56A350transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  33Imobil + teren - Grădina de vară ParcMunicipiul București, sectorul 1, Bd. Poligrafiei nr. 1150Sentința civilă nr. 1.246/15.04.2014 - Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal prin care RADEF a fost obligată să încheie protocol de predare-primire și să predea imobilul în baza Legii nr. 303/2008 Primăriei Sector 1, București; Dosar de executare nr. 55/2018 - proces-verbal din 13.04.2018 + proces-verbal din 14.04.2018Legea nr. 303/2008; preluat de UAT Sector 1 fără protocol de predare-primire
  34GloriaMunicipiul București, sectorul 3, aleea Bucovina nr. 7652transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  35FavoritMunicipiul București, sectorul 6, Drumul Taberei nr. 24A944transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  36DaciaJudețul Buzău, municipiul Buzău, Piața Daciei nr. 1642Sentința civilă nr. 3.335/2013 - Tribunalul Buzău - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal - Dosar nr. 4.250/114/2013 pentru punerea în aplicare a Sentinței civile nr. 652/24.02.2011 prin care RADEF a fost obligată să încheie protocol de predare-primire în baza Legii nr. 303/2008; Dosar de executare silită nr. 2.147/2013 prin BNP Cucu Lucian Ciprian - proces-verbal de predare a imobilului și de încredințare a bunurilor imobile din 23.12.2013 către municipiul BuzăuLegea nr. 303/2008
  37FlacăraJudețul Călărași, municipiul Oltenița, Bd. Republicii nr. 154150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  38Grădina de vară FlacăraJudețul Călărași, municipiul Oltenița, str. Flacăra nr. 1150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  39DaciaJudețul Caraș-Severin, municipiul Reșița, Str. Republicii nr. 15634transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  40TineretuluiJudețul Caraș-Severin, municipiul Caransebeș, Piața Revoluției nr. 2522transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  41HerculesJudețul Caraș-Severin, orașul Băile Herculane, str. 1 Mai nr. 5453transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  42AstraJudețul Caraș-Severin, orașul Bocșa, str. 1 Decembrie nr. 24300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  43CarașJudețul Caraș-Severin, orașul Oravița, str. 1 Decembrie nr. 57302transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  44VictoriaJudețul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 51464transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  45ArtaJudețul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. Universității nr. 3300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  46FavoritJudețul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4-6294transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  47Dacia - complex cinematografic cu 2 săliJudețul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Lingurari F.N.400 + 250transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  48Mărăști - complex cinematografic cu 2 săliJudețul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu F.N.350 + 150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  49Grădina de vară PaceaJudețul Cluj, municipiul Turda, Str. Republicii nr. 38150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  50ArtaJudețul Cluj, municipiul Dej, Piața 16 Februarie nr. 3500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  51BobâlnaJudețul Cluj, municipiul Dej, Str. Mioriței nr. 1300transferat in baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  52PaceaJudețul Cluj, municipiul Gherla, piața Ștefan cel Mare nr. 1300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  53RepublicaJudețul Constanța, municipiul Constanța, bd. Ferdinand nr. 561000transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  54PescărușJudețul Constanța, municipiul Mangalia, Str. Rozelor nr. 1A300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  55Eforie SudJudețul Constanța, localitatea Eforie Sud, Bd. Republicii nr. 41188transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  56Grădina de vară PerlaJudețul Constanța, localitatea Eforie Nord1694transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  57Grădina de vară FarulJudețul Constanța, municipiul Mangalia, str. Mihai Viteazul F.N.1142transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  58Grădina de vară VenusJudețul Constanța, municipiul Mangalia, stațiunea Venus1258transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  59Grădina de vară SaturnJudețul Constanța, municipiul Mangalia, stațiunea Saturn954transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  60LuminaJudețul Constanța, orașul Negru Vodă, Str. Constanței nr. 34299transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  61ArtaJudețul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Korosi Cs. Sandor nr. 10500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  62VictoriaJudețul Covasna, municipiul Covasna, str. Gh. Doja nr. 1300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  63PetofiJudețul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Kossuth Lajos nr. 2300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  64IndependențaJudețul Dâmbovița, municipiul Târgoviște, Str. Independenței nr. 2668transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  65ArtaJudețul Galați, municipiul Tecuci, str. Ion Petrovici nr. 1370transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  66TransilvaniaJudețul Harghita, municipiul Miercurea-Ciuc, str. Majlath Gustav nr. 2501transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  67HarghitaJudețul Harghita, municipiul Miercurea-Ciuc, str. Petofi Sandor nr. 38150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  68StudioJudețul Harghita, municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Rakoczi Ferencz nr. 3501transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  69ArtaJudețul Harghita, orașul Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 35355transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  70VictoriaJudețul Hunedoara, municipiul Petroșani, Str. 1 Decembrie nr. 89546transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  71UnireaJudețul Hunedoara, municipiul Petroșani, Str. Aviatorilor nr. 2350transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  72CulturalJudețul Hunedoara, municipiul Lupeni, str. T. Vladimirescu nr. 1501transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  73ZarandJudețul Hunedoara, municipiul Brad, Str. Moților nr. 13623transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  74LuceafărulJudețul Hunedoara, municipiul Vulcan, str. M. Viteazul nr. 18355transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  75DaciaJudețul Hunedoara, orașul Hațeg, str. T. Vladimirescu nr. 3353transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  76RetezatulJudețul Hunedoara, orașul Uricani, Str. Muncii nr. 19355transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  77MinerulJudețul Hunedoara, orașul Lonea, Str. Republicii nr. 22300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  78LuminaJudețul Hunedoara, comuna Ilia, Str. Libertății nr. 10300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  79GalaxJudețul Ialomița, municipiul Slobozia, Bd. Unirii nr. 19500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  80PaceaJudețul Ialomița, municipiul Urziceni, str. București nr. 27250transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  81Grădina de vară AmaraJudețul Ialomița, orașul Amara1000transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  82VictoriaJudețul Iași, municipiul Iași, Piața Unirii nr. 5902Sentința civilă nr. 70/18.04.2016 - Curtea de Apel Iași - Dosar nr. 1.085/45/2015; Dosar de executare nr. 858/2017 - proces-verbal din 2.08.2017 (nr. RADEF 4.765/4.08.2017)Legea nr. 303/2008; preluat de UAT fără protocol de predare- primire
  83DaciaJudețul Iași, municipiul Iași, Piața Voievozilor nr. 14500Sentința civilă nr. 70/18.04.2016 - Curtea de Apel Iași - Dosar nr. 1.085/45/2015; Dosar de executare nr. 858/2017 - proces-verbal din 2.08.2017 (nr. RADEF 4.766/4.08.2017)Legea nr. 303/2008; preluat de UAT fără protocol de predare- primire
  84TineretuluiJudețul Iași, municipiul Iași, str. Al. Lăpușneanu nr. 18150Sentința civilă nr. 70/18.04.2016 - Curtea de Apel Iași - Dosar nr. 1.085/45/2015; Dosar de executare nr. 858/2017 - proces-verbal din 2.08.2017 (nr. RADEF 4.767/4.08.2017)Legea nr. 303/2008; preluat de UAT fără protocol de predare- primire
  85RepublicaJudețul Iași, municipiul Iași, str. Al. Lăpușneanu nr. 12858Sentința civilă nr. 70/18.04.2016 - Curtea de Apel Iași - Dosar nr. 1.085/45/2015; Dosar de executare nr. 858/2017 - proces-verbal din 2.08.2017 (nr. RADEF 4.768/4.08.2017)Legea nr. 303/2008; preluat de UAT fără protocol de predare- primire
  861 MaiJudețul Iași, orașul Hârlău, str. Bogdan Vodă nr. 2392transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  87MinerulJudețul Maramureș, municipiul Baia Mare, Piața Libertății nr. 7549transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  88UnireaJudețul Maramureș, municipiul Sighetu Marmației, str. Bogdan Vodă nr. A1350transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  89MuncitorescJudețul Maramureș, municipiul Sighetu Marmației, Str. Libertății nr. 1497transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  90MinerulJudețul Maramureș, orașul Baia Sprie, str. Săsar nr. 4298transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  91ChioarulJudețul Maramureș, orașul Șomcuta Mare, str. Ioan Buteanu nr. 1298transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  92DaciaJudețul Maramureș, municipiul Baia Mare, Piața Revoluției nr. 7800transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008; preluat de UAT Baia Mare fără protocol de predare-primire
  93Porțile de FierJudețul Mehedinți, municipiul Drobeta-Turnu Severin, calea Traian nr. 65483transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  94Grădina de vară Porțile de FierJudețul Mehedinți, municipiul Drobeta-Turnu Severin, bd. Carol nr. 71200transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  95ArtaJudețul Mureș, municipiul Târgu Mureș, Piața Trandafirilor nr. 35-37742transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  96PatriaJudețul Mureș, municipiul Reghin, str. Petru Maior nr. 58500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  97DoinaJudețul Mureș, orașul Sovata, str. M. Eminescu nr. 10328transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  98FlacăraJudețul Mureș, orașul Luduș, Str. Republicii nr. 14300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  99Cozla - complex cinematografic cu 2 săliJudețul Neamț, municipiul Piatra-Neamț, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 7350 + 150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  100UnireaJudețul Neamț, municipiul Roman, str. N. Titulescu nr. 4500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  101OzanaJudețul Neamț, orașul Târgu-Neamț, str. M. Kogălniceanu nr. 2351transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008; preluat de UAT Târgu-Neamț fără protocol de predare-primire
  102AlutusJudețul Olt, municipiul Slatina, bd. A. I. Cuza nr. 28612transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  103VictoriaJudețul Olt, municipiul Slatina, str. Lipscani nr. 42150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  104ModernJudețul Olt, orașul Balș, str. N. Bălcescu nr. 2500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  105UnireaJudețul Prahova, orașul Slănic, Str. Slănicului nr. 13300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  106ScalaJudețul Sălaj, municipiul Zalău, str. Simion Bărnuțiu nr. 1500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  107SilvaniaJudețul Sălaj, orașul Cehu Silvaniei, str. Gh. Pop de Băsești nr. 1327transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  108LuceafărulJudețul Satu Mare, municipiul Satu Mare, bd. L. Blaga nr. 1500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  109ArtaJudețul Satu Mare, municipiul Carei, Str. 25 Octombrie nr. 1160transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  110ModernJudețul Suceava, municipiul Suceava, str. Petru Rareș nr. 1501transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  111Arta Județul Suceava, municipiul Suceava, str. Gh. Doja nr. 5150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  112VamaJudețul Suceava, comuna Vama, satul Vama150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  113MoldovaJudețul Suceava, municipiul Câmpulung Moldovenesc, Calea Transilvaniei nr. 35298 transferat în baza Legii nr. 303/2009Legea nr. 303/2009
  114LuceafărulJudețul Suceava, municipiul Câmpulung Moldovenesc, Calea Transilvaniei nr. 2150transferat în baza Legii nr. 303/2010Legea nr. 303/2010
  115TurrisJudețul Teleorman, municipiul Turnu Măgurele, str. Vlad Țepeș, bloc 32500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  116ModernJudețul Teleorman, municipiul Roșiori de Vede, str. Carpați nr. 10480transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  117UnireaJudețul Teleorman, orașul Zimnicea, str. Mihai Viteazul nr. 1150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  118DaciaJudețul Timiș, municipiul Timișoara, Str. Zborului nr. 7500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  119TimișJudețul Timiș, municipiul Timișoara, Bd. Revoluției nr. 7770transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  120VictoriaJudețul Timiș, municipiul Timișoara, str. Porumbescu nr. 2355transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  121ArtaJudețul Timiș, municipiul Timișoara, str. Văcărescu nr. 18400transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  122Grădina de vară ArtaJudețul Timiș, municipiul Timișoara, str. Văcărescu nr. 18150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  123UnireaJudețul Timiș, municipiul Timișoara, str. Mureș nr. 3350transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  124FrateliaJudețul Timiș, municipiul Timișoara, str. Izlaz nr. 40288transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  125FreidorfJudețul Timiș, municipiul Timișoara, str. N. Andreescu nr. 97330transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  126VictoriaJudețul Timiș, municipiul Lugoj, str. Alex. Mocioni nr. 5331transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  127UraniaJudețul Timiș, orașul Jimbolia, Str. Republicii nr. 37511transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  128Grădina de vară UraniaJudețul Timiș, orașul Jimbolia, Str. Republicii nr. 37150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  129AmforaJudețul Timiș, orașul Recaș, str. Crișan nr. 113258transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  130MaraJudețul Timiș, comuna Cărpiniș, Str. Principală nr. 96316transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  131SteauaJudețul Timiș, comuna Variaș, Str. Principală nr. 29A324transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  132MuncitorescJudețul Timiș, comuna Periam274transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  133Grădina de vară MuncitorescJudețul Timiș, comuna Periam150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  134LibertateaJudețul Timiș, comuna Dudeștii Vechi296transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  135CulturalJudețul Timiș, comuna Cenad423transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  136RomanțaJudețul Timiș, satul Grabăț268transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  137GottlobJudețul Timiș, satul Gottlob180transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  1381 MaiJudețul Timiș, satul Tomnatic235transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  139Grădina de vară DaciaJudețul Tulcea, municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 161121transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  140DaciaJudețul Vâlcea, orașul Olănești, Str. Băilor nr. 4261transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  141Grădina de vară DaciaJudețul Vâlcea, orașul Olănești, str. T. Vladimirescu670transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  142ParcJudețul Vâlcea, orașul Băile Govora, Str. Parcului320transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  143VictoriaJudețul Vaslui, municipiul Bârlad, Str. Republicii nr. 250397transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  144Dacia - complex cinematografic cu 2 săliJudețul Vaslui, municipiul Huși, str. G-ral Teleman nr. 15311 + 151transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  145DoinaJudețul Vrancea, municipiul Adjud, str. V. Alecsandri nr. 1300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  146RepublicaJudețul Vrancea, orașul Panciu, Bd. Independenței nr. 1350transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  147UnireaJudețul Vrancea, municipiul Focșani, Str. Republicii nr. 18100transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  148Grădina de vară N. BălcescuJudețul Vrancea, municipiul Focșani, Parc N. Bălcescu nr. 11350 transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  149Cota indiviză de 2/3 - FestivalMunicipiul București, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 34-transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  150CorsoMunicipiul București, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 27456transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  151DaciaJudețul Arad, municipiul Arad, Bd. Revoluției nr. 49-53741transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  152MureșulJudețul Arad, municipiul Arad, Bd. Revoluției nr. 98465transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  153CraiovițaJudețul Dolj, municipiul Craiova, bd. Oltenia F.N.504transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  154Grădina de vară PatriaJudețul Dolj, municipiul Craiova, Str. Unirii nr. 82950transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  155ModernJudețul Dolj, municipiul Craiova, str. Madona Dudu nr. 3-5175transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  156ȚiglinaJudețul Galați, municipiul Galați, Str. Brăilei nr. 165800transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  157DoinaJudețul Galați, municipiul Galați, str. Gh. Asachi nr. 60600transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  158Grădina de vară CentralJudețul Galați, municipiul Galați, str. Lahovary nr. 42000transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  159DaciaJudețul Galați, municipiul Galați, Str. Oțelarilor nr. 11500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  160FlacăraJudețul Galați, municipiul Galați, bd. Henri Coandă nr. 7500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  161ModernJudețul Olt, orașul Balș, str. N. Bălcescu nr. 2500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  162DoinaJudețul Suceava, municipiul Fălticeni, Str. Republicii nr. 276450transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  163RepublicaJudețul Tulcea, orașul Măcin, Str. Florilor nr. 4300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  164IndependențaJudețul Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Victoriei nr. 100650transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  165ModernJudețul Vaslui, municipiul Vaslui, str. Ing. Badea Romeo nr. 80501transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  166VictoriaJudețul Vrancea, orașul Mărășești, Str. Republicii nr. 1350transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  2.2. Imobile transferate în baza Legii nr. 10/2001
  167NădlacJudețul Arad, orașul Nădlac, Str. Victoriei nr. 32280retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 58/19.04.2006Legea nr. 10/2001
  168TihuțaJudețul Bistrița-Năsăud, comuna Prundu Bârgăului, Str. Principală nr. 35161retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 65/12.05.2006Legea nr. 10/2001
  169Lira - complex cinematografic cu 2 săliJudețul Brăila, municipiul Brăila, str. Cojocari nr. 21399 + 79retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 181/13.10.2006Legea nr. 10/2001
  170Cota indiviză de 35% din Grădina de vară CentralJudețul Brăila, municipiul Brăila, calea Galați nr. 51000retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 25/2005 completată cu Decizia nr. 70/15.04.2005Legea nr. 10/2001
  171NegoiulJudețul Brașov, municipiul Făgăraș, Str. Republicii nr. 21501retrocedat cf. Legii nr. 10/2001 prin Sentința civilă nr. 1.939/CA, Dosar nr. 999/62/2012 Tribunalul Brașov și aprobarea RADEF transmisă cu Adresa nr. 1.823/23.03.2015Legea nr. 10/2001
  172ScalaMunicipiul București, sectorul 1, bd. Gh. Magheru nr. 2-4900Sentința civilă nr. 211/18.02.2009 Tribunalul București - Secția a III-a civilă - Dosar nr. 43.485/3/2006, definitivă prin Decizia nr. 294/29.01.2015 - Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția I civilă - Dosar nr. 43.485/3/2006* și Dispoziția RADEF nr. 131/6.12.2016 + Proces-verbal nr. 1/6.12.2016 (RADEF nr. 7.510/6.12.2016) și Proces-verbal nr. 2/6.12.2016 (RADEF nr. 7.515/6.12.2016) Legea nr. 10/2001
  173DaciaMunicipiul București, sectorul 1, Calea Griviței nr. 137150retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 51/6.04.2006, decizie pusă în aplicare prin BEJ Dorina și Lucian Gont - Dosar de executare nr. 1.238/2009 și predat imobilul cu proces-verbal Legea nr. 10/2001
  174PopularMunicipiul București, sectorul 2, str. Mătăsari nr. 31150retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 10/3.07.2006, modificată și completată prin Decizia nr. 177/11.10.2006Legea nr. 10/2001
  175Grădina de vară Modern (Libertății)Municipiul București, sectorul 4, Str. 11 Iunie nr. 79150retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 32/21.02.2006Legea nr. 10/2001
  176BucureștiMunicipiul București, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 261015Sentința civilă nr. 661/29.05.2015 + Sentința civilă nr. 696/8.06.2016 - pronunțate de Tribunalul București - Secția a V-a civilă + Decizia civilă nr. 346/23.06.2017 pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a III-a civilă, toate pronunțate în Dosarul nr. 36.831/3/2009**, hotărâri definitive și irevocabile; Hotărârea nr. 21/2018 a Consiliului de Administrație al RADEF + Dispoziția nr. 20.023/2018 a primarului general al municipiului București, Hotărârea Comitetului creditorilor debitoarei RADEF din 28.01.2019 + Procesul-verbal de predare-primire din 5.02.2019 (RADEF nr. 742/6.02.2019)Legea nr. 10/2001
  177LuminaMunicipiul București, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 32500retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 38/21.03.2008; Proces-verbal nr. 2.392/24.03.2008Legea nr. 10/2001
  178Cota indiviză de 1/3 din FestivalMunicipiul București, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 34-retrocedată cota indiviză de 1/3 persoanelor îndreptățite sau moștenitorilor acestoraLegea nr. 10/2001
  179LiraMunicipiul București, sectorul 5, Calea 13 Septembrie nr. 196150retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 57/18.04.2006Legea nr. 10/2001
  180Grădina de vară LiraMunicipiul București, sectorul 5, Calea 13 Septembrie nr. 196150retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 57/18.04.2006Legea nr. 10/2001
  181Timpuri NoiJudețul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 24280retrocedat cf. Legii nr. 10/2001 și Sentinței civile nr. 221/2011 - Dosarul nr. 3.862/117/2011 Tribunalul Cluj, pusă în aplicare de BEJ Mircea Bolos - Dosar de executare nr. 1.069/2011 - proces-verbal f.n. de predare din 16.01.2012 Legea nr. 10/2001
  182Jean NegulescuJudețul Dolj, municipiul Craiova, str. A. I. Cuza nr. 3382retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 241/10.11.2005Legea nr. 10/2001
  183Teren 984 mp din Grădina de vară Jean NegulescuJudețul Dolj, municipiul Craiova, str. M. Kogălniceanu nr. 2-4150retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 1/10.01.2013; Sentința civilă nr. 1.019/30.05.2011 Dosar nr. 34.966/3/2007 - Tribunalul București - Secția a III-a civilăLegea nr. 10/2001
  184RepublicaJudețul Galați, municipiul Galați, Str. Domnească nr. 35851retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 29/20.02.2006Legea nr. 10/2001
  185BucureștiJudețul Giurgiu, municipiul Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân nr. 16420retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 180/13.10.2006Legea nr. 10/2001
  186Grădina de vară BucureștiJudețul Giurgiu, municipiul Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân nr. 16200retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 180/13.10.2006Legea nr. 10/2001
  187MiorițaJudețul Harghita, municipiul Gheorghieni, Str. Libertății nr. 22400retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Sentința civilă nr. 776/2005 - Tribunalul HarghitaLegea nr. 10/2001
  188CulturalJudețul Harghita, comuna Ciumani, Str. Principală nr. 256300retrocedat cf. Legii nr. 10/2001 prin Hotărârea Consiliului de administrație al RADEF de punere în aplicare a Dispoziției nr. 62/2003 a Consiliului Local CiumaniLegea nr. 10/2001
  189TisaJudețul Maramureș, comuna Câmpulung la Tisa, Str. Principală nr. 852200retrocedat în baza Deciziei nr. 532/2005 emise de Comisia specială de retrocedare a Guvernului și a Deciziei RADEF nr. 42/23.02.2007 Legea nr. 10/2001
  190TineretuluiJudețul Mureș, municipiul Târgu Mureș, Piața Trandafirilor nr. 13200retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 96/27.06.2008, pusă în aplicare prin BEJ Olariu Titu Traian - Dosar de executare nr. 77/2008 și predat imobilul cu proces-verbalLegea nr. 10/2001
  191FlacăraJudețul Neamț, municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 211390retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 98/17.07.2007Legea nr. 10/2001
  192FlacăraJudețul Olt, municipiul Caracal, str. Antonius Caracalla nr. 5501retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 207/18.10.2005Legea nr. 10/2001
  193Aro cu grădinăJudețul Prahova, municipiul Ploiești, Str. Romană nr. 32271retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 30/20.02.2006Legea nr. 10/2001
  194Cota indiviză de 3/4 din complexul cinematografic Perla Județul Prahova, orașul Sinaia, str. Carol I nr. 25250 + 270retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 128/2005 + Decizia civilă nr. 517/2005 Curtea de Apel București Legea nr. 10/2001
  195PopularJudețul Satu Mare, municipiul Satu Mare, str. Ștefan cel Mare nr. 18150retrocedat pe cale judecătorească în 2005Legea nr. 10/2001
  196PaceaJudețul Sibiu, municipiul Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 29634retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 208/18.10.2005Legea nr. 10/2001
  197ProgresulJudețul Sibiu, municipiul Mediaș, str. I. G. Duca nr. 11567retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 61/08.05.2006Legea nr. 10/2001
  198Grădina de vară SelectJudețul Timiș, orașul Sânnicolau Mare, str. V. Babeș nr. 8150retrocedat de primărie prin Dispoziția nr. 577/03.03.2009Legea nr. 10/2001
  199Select - complex cinematografic cu 2 săliJudețul Tulcea, municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 6A380 + 55retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 79/27.05.2005, completată cu Decizia RADEF nr. 121/27.07.2005Legea nr. 10/2001
  2.3. Imobile ieșite din patrimoniul RADEF prin transferuri în baza unor hotărâri ale Guvernului, vânzare, executare silită, dare în plată etc.
  200Cinematograful-grădină CetateJudețul Alba, municipiul Alba Iulia, str. M. Viteazul nr. 31750transferat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2011 din domeniul privat al statului și din administrarea RADEF în domeniul public al municipiului Alba Iulia și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, județul AlbaOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2011
  201ProgresulJudețul Alba, municipiul Aiud, Str. Băilor nr. 42-preluat fără protocol de predare-primire de către UAT Aiud, demolat de primărie fără acordul RADEF în 2018Hotărâre de consiliu local
  202ProgresulJudețul Arad, municipiul Arad, Calea Timișorii nr. 32232vândut în baza Sentinței civile nr. 3.338/15.04.2009 Judecătoria Arad - Secția civilă; Decizia civilă nr. 421/A/27.09.2009 Tribunalul Arad - Secția civilă; Sentința civilă nr. 1.269/14.12.2009 Curtea de Apel Timișoara - Secția civilă; Sentința civilă nr. 3.670/15.04.2010 Judecătoria Arad - Secția Civilă - validare preț; proces-verbal din 2.08.2010 în Dosarul de executare nr. 559/6.07.2010 BEJ Horia PasculescuOrdonanța Guvernului nr. 39/2005 - art. 67, Hotărârea Guvernului nr. 1.874/2006, Ordinul ministrului culturii nr. 2.461/2004
  203PopularJudețul Arad, orașul Chișineu-Criș, Str. Înfrățirii nr. 66200vândut în baza Sentinței civile nr. 78/24.01.2007 Judecătoria Chișineu-Criș + Decizia civilă nr. 536/R/3.05.2007 + Oferta reală de plată RADEF nr. 5.392/17.07.2007 depusă de CD TOURS - S.R.L. AradOrdonanța Guvernului nr. 39/2005 - art. 67, Ordinul ministrului culturii nr. 2.461/2004, Legea nr. 99/1990, Hotărârea Guvernului nr. 577/2002
  204Grădina de vară PopularJudețul Arad, orașul Chișineu-Criș, Str. Înfrățirii nr. 66300vândut în baza Sentinței civile nr. 78/24.01.2007 Judecătoria Chișineu-Criș + Decizia civilă nr. 536/R/03.05.2007 + Oferta reală de plată RADEF nr. 5.392/17.07.2007 depusă de CD TOURS - S.R.L. Arad
  205MureșulJudețul Arad, orașul Lipova, str. N. Titulescu nr. 10374vândut în baza Sentinței civile nr. 393/R/29.03.2007 Tribunalul Arad - Dosar nr. 946/250/2006 + Oferta reală de plată în Dosar nr. 1/9.01.2008 depusă la BEJ Gheorghe Carciumaru + proces-verbal din 17.01.2008 - Dosar de executare nr. 1/2008Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 - art. 67
  206DaciaJudețul Argeș, municipiul Pitești, cartier Craiovei501vândut în baza Contractului de vânzare nr. 16/14.02.2014Decizia nr. 2.979/17.12.2013 - Tribunalul Argeș - Secția civilă; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  207OrionJudețul Bacău, municipiul Bacău, str. M. Eminescu nr. 33419vândut în baza Contractului de vânzare nr. 103/12.05.2010Sentința comercială nr. 1.757/29.01.2009 - Dosar nr. 10.619/2007 Tribunalul București - Secția a VI-a comercială; Adresa nr. 3.501/29.04.2010 prin care vânzătoarea a renunțat la calea de atac; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  208PatriaJudețul Bihor, municipiul Oradea, Str. Transilvaniei nr. 4652vândut în baza Contractului de vânzare nr. 204/24.10.2012Decizia nr. 1.623/14.04.2011 Dosar nr. 4.745/1/2009 - Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția comercială; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  209CrișanaJudețul Bihor, municipiul Oradea, Str. Republicii nr. 77450vândut în baza Contractului de vânzare nr. 178/6.09.2012Decizia comercială nr. 720/17.02.2011 - Dosar nr. 5.330/111/2007 - Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția comercială; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  210VictoriaJudețul Bihor, municipiul Salonta, Piața Libertății nr. 14325vândut în baza Contractului de vânzare nr. 205/24.10.2012Decizia nr. 1.623/14.04.2011 Dosar nr. 4.745/1/2009 - Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția comercială; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  211PescărușJudețul Brăila, municipiul Brăila, cartier Viziru I355transferat în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.792/2006; scos din patrimoniu și din evidențele financiar-contabile ale RADEF în baza Deciziei Comitetului director al RADEF nr. 9/26.08.2014Hotărârea Guvernului nr. 1.792/2006; Decizia Comitetului Director al RADEF nr. 9/26.08.2014
  212CosmosJudețul Brașov, municipiul Brașov, str. Uranus nr. 1500vândut în baza Contractului de vânzare nr. 1/3.01.2006 Ordinul nr. 1/2000 al președintelui Oficiului Național al Cinematografiei
  213GrivițaMunicipiul București, sectorul 1, Calea Griviței nr. 166150vândut în baza Contractului de vânzare nr. 106/11.12.2009Sentința comercială nr. 8.984/29.06.2007 Dosar nr. 17.669/3/2007 - Tribunalul București - Secția a VI-a comercială, rămasă definitivă prin Decizia nr. 141/28.03.2008 și irevocabilă prin Decizia nr. 409/11.02.2009; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național; Hotărârea Consiliului de administrație al RADEF nr. 13/4.12.2009
  214FeroviarMunicipiul București, sectorul 1, Calea Griviței nr. 80-imobilul a fost demolat în baza Hotărârii Guvernului nr. 590/2010; scos din patrimoniul și evidența financiar-contabilă a RADEF în baza Deciziei Comitetului director al RADEF nr. 9/26.08.2014Hotărârea Guvernului nr. 590/2010; Decizia Comitetului director al RADEF nr. 9/26.08.2014
  215Grădina de vară Parc - spațiu (478 mp)Municipiul București, sectorul 1, Bd. Poligrafiei nr. 1150vândut în baza Contractului de vânzare nr. 289/24.11.2011 și Antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 495/28.02.2011 de BNP Maria Magdalena TerovanHotărârea Consiliului de administrație al RADEF nr. 10/30.09.2009; Hotărârea Consiliului de administrație al RADEF nr. 2/22.02.2011 de mandatare pentru semnare contract de vânzare, antecontract și actele necesare încheierii contractului de vânzare
  216FloreascaMunicipiul București, sectorul 2, str. S.V. Rahmaninov nr. 2150vândut în baza Contractului de vânzare nr. 111/2.06.2010Hotărârea nr. 12/12.11.2009 a Consiliului de administrație al RADEF; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  217MelodiaMunicipiul București, sectorul 2, șos. Ștefan cel Mare nr. 131150vândut în baza Contractului de vânzare nr. 192/1.10.2012Sentința comercială nr. 14.095/18.12.2008 Dosarul nr. 40.983/3/2007 - Tribunalul București - Secția a VI-a comercială; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  218MuncaMunicipiul București, sectorul 3, șos. Mihai Bravu nr. 221150vândut în baza Contractului de vânzare nr. 13/18.01.2011Sentința comercială nr. 613/13.01.2009 Dosarul nr. 15.959/3/2007 - Tribunalul București - Secția a VI-a comercială; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  219DoinaMunicipiul București, sectorul 3, Str. Doamnei nr. 9150vândut în baza Contractului de vânzare nr. 109/18.12.2009Sentința comercială nr. 11.686/13.12.2006 Dosarul nr. 2.909/2005 cu număr unic 19.482/2005 - Tribunalul București - Secția a VI-a comercială, rămasă definitivă în baza Deciziei comerciale nr. 136/15.03.2007 date în Dosarul nr. 440/2007 de Curtea de Apel București - Secția a VI-a comercială, în baza Deciziei nr. 315/1.02.2008 date în Dosarul nr. 440/2/2007 de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția comercială; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național; Hotărârea nr. 12/12.11.2009 a Consiliului de administrație al RADEF
  220Grădina de vară DoinaMunicipiul București, sectorul 3, Str. Doamnei nr. 9150vândut în baza Contractului de vânzare nr. 109/18.12.2009
  221ModernMunicipiul București, sectorul 4, Bd. Libertății nr. 1A150vândut în baza Contractului de vânzare nr. 28/01.02.2010Sentința comercială nr. 5.458/20.04.2007 Dosarul nr. 20.809/3/2006 - Tribunalul București - Secția a VI-a comercială; Decizia comercială nr. 485/24.10.2007 Dosarul nr. 20.809/3/2006 (dosar vechi nr. 1.484/2007) - Curtea de Apel București - Secția a VI-a comercială; Decizia comercială nr. 3.076/28.10.2008 Dosarul nr. 20.809/3/2006 - Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Comercială; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  222CulturalMunicipiul București, sectorul 4, bd. Al. Obregia nr. 31525Contract de dare în plată nr. 268/20.12.2012 încheiat pentru stingerea totală a obligației de plată din Contractul de cesiune de creanță încheiat între Centrul Național al Cinematografiei și S.C. TOM-AL-VER IMPEX - S.R.L. autentificat cu nr. 4.026/20.12.2012 de BNP Maria Magdalena TerovanProtocol înregistrat cu nr. 911/11.02.2011 între RADEF și Centrul Național al Cinematografiei; Raport de expertiză tehnică întocmit de expert evaluator al proprietății imobiliare Dumitrascu George la 31.12.2011 și confirmat pentru data de 31.12.2012; Contract de cesiune de creanță autentificat cu nr. 4.026/20.12.2012 de BNP Maria Magdalena Terovan
  223VictoriaJudețul Călărași, municipiul Călărași, bd. 1 Mai nr. 2 150transferat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.792/2006; scos din patrimoniul și din evidențele financiar-contabile ale RADEF în baza Deciziei Comitetului director al RADEF nr. 9/26.08.2014Hotărârea Guvernului nr. 1.792/2006; Decizia Comitetului director al RADEF nr. 9/26.08.2014
  224DaciaJudețul Constanța, municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 235650vândut în baza Contractului de vânzare nr. 19/28.01.2010, rectificat cu Încheierea nr. 1.336/1.03.2010 - BNP Maria Magdalena Terovan, completat cu Contractul de tranzacție nr. 75/29.03.2012Decizia nr. 133/Ap. din 11.11.2008 Dosarul nr. 7.911/62/2007 - Curtea de Apel Brașov - Secția Comercială; Decizia nr. 06/09.09.2009 și Decizia nr. 9/22.10.2009, emise de Comitetul director al RADEF; Hotărârea Consiliului de administrație al RADEF nr. 12/12.11.2009 de aprobare a procesului-verbal de negociere nr. 8.420/11.11.2009; Legea nr. 346/2004; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  225Grădina de vară TomisJudețul Constanța, municipiul Constanța, bd. Ferdinand nr. 9A2527vândut în baza Contractului de vânzare nr. 68/18.03.2011Art. 12 din Legea 346/2004; Sentința comercială nr. 12.535/19.11.2008 Dosarul nr. 10.456/3/2008 - Tribunalul București - Secția a VI-a comercială, rămasă irevocabilă cf. Deciziei nr. 2.418/23.06.2010 - Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Comercială - Dosarul nr. 10.456/3/2008; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național; Regulamentul privind vânzarea prin negociere directă a unora dintre activele aflate în administrarea RADEF în vederea punerii în aplicare a titlurilor executorii ce vizează aceste active, aprobat în ședința Consiliului de administrație din 3.08.2009; proces-verbal de negociere a clauzelor contractuale privind vânzarea activului, înregistrat la RADEF cu nr. 6.693/6.10.2010; Antecontract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 303/8.10.2010 la BNP Maria Magdalena Terovan, modificat conform actului adițional autentificat cu nr. 5/12.01.2011 la BNP Maria Magdalena Terovan
  226CălimanJudețul Harghita, municipiul Toplița, str. N. Bălcescu nr. 35302Proces-verbal de executare silită (predare imobil) - BEJ Cotfas Marin Cornel de punere în executare a Sentinței civile nr. 169/2007 a Judecătoriei Toplița - întocmit la 11.03.2009 - Dosar ex. nr. 192/2008Sentința civilă nr. 169/2007 Dosarul nr. 209/326/2006 - Judecătoria Toplița
  227IalomițaJudețul Ialomița, municipiul Slobozia, str. M. Basarab nr. 132360vândut în baza Contractului de vânzare nr. 253/12.12.2012Sentința comercială nr. 1.616/28.01.2009 Dosarul nr. 16.735/3/2008 - Tribunalul București - Secția a VI-a comercială; Antecontract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 3.086/9.12.2009 de BNP Maria Magdalena Terovan și modificat prin acte adiționale autentificate de BNP Maria Magdalena Terovan
  228CopouJudețul Iași, municipiul Iași, bd. Copou nr. 48500vândut în baza Contractului de vânzare nr. 285/29.12.2010Decizia comercială nr. 2.419/23.06.2010 Dosarul nr. 553/2/2009 - Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Comercială, rămasă irevocabilă
  229SelectJudețul Mureș, municipiul Târgu Mureș, Piața Trandafirilor nr. 49300vândut în baza Contractului de vânzare nr. 178/6.09.2012Sentința comercială nr. 10.606/10.11.2010 - Tribunalul București - Secția a VI-a Comercială; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  230Spațiu de 665 mp din PietricicaJudețul Neamț, municipiul Piatra-Neamț, Piața M. Kogălniceanu nr. 4500vândut în baza Sentinței comerciale nr. 3.955/22.03.2007 și a contractului de vânzare-cumpărare nr. 90/3.12.2009Sentința comercială nr. 3.955/22.03.2007 Dosarul nr. 46.203/3/2005 - Tribunalul București - Secția a VI-a comercială;
  Decizia comercială nr. 597/3.12.2007 Dosarul nr. 3.725/2/2007 (dosar vechi nr. 1.310/2007) - Curtea de Apel București - Secția a V-a Comercială; Decizia nr. 2.778/08.10.2008 Dosarul nr. 3.725/2/2007 - Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Comercială; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  231Cota indiviză de 1/4 din complexul cinematografic PerlaJudețul Prahova, orașul Sinaia, str. Carol I nr. 25-vândut în baza Contractului de vânzare nr. 46/13.03.2017Hotărârea nr. 13/28.02.2017 a Consiliului de administrație al RADEF
  232DornaJudețul Suceava, municipiul Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 36300vândut în baza Contractului de vânzare nr. 43 din 23.02.2012Sentința comercială nr. 11.750/14.12.2006 Dosarul nr. 38.805/3/2005 - Tribunalul București - Secția a VI-a comercială; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  233LuminaJudețul Suceava, orașul Gura Humorului, Piața Republicii nr. 15150transferat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.792/2006Hotărârea Guvernului nr. 1.792/2006
  234CapitolJudețul Timiș, municipiul Timișoara, bd. C. D. Loga nr. 21079transferat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2011Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2011
  235Grădina de vară CapitolJudețul Timiș, municipiul Timișoara, bd. C. D. Loga nr. 22500transferat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2011Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2011
  236StudioJudețul Timiș, municipiul Timișoara, str. Lenau nr. 2708Contract de dare în plată nr. 255/14.12.2012 încheiat cu Rusimovici Nada pentru stingerea totală a obligației de plată din Contractul de cesiune de creanță autentificat cu nr. 3.944/14.12.2010 de BNP Maria Magdalena Terovan încheiat între Rusimovici Nada și Grancea Cornel și Contractul de cesiune de creanță nr. RADEF 104/23.04.2012 încheiat între S.C. FILM LOCATION GUIDE - S.R.L. și Grancea CornelÎncuviințare executare silită dispusă prin Încheierea civilă nr. 542/EX Camera de consiliu din 13.06.2012 - Judecătoria Timișoara - Dosarul nr. 15.620/352/2012 și pornită din Dosarul de executare nr. 246/ex/2012 - BEJ Capotescu Ioan; Somația emisă la 28.06.2012 în Dosarul de executare nr. 246/ex/2012 - BEJ Capotescu Ioan; Adresa de înființare a popririi executorii transmise Băncii Transilvania - Timișoara și înregistrată cu nr. 11.610/3.07.2012, prin care BEJ Capotescu Ioan a dispus înființare poprire asupra contului RADEF; Notificare nr. 393/24.09.2012 transmisă prin BEJ Adrian Moianu; titlurile executorii – Contract de cesiune de creanță autentificat cu nr. 1.147/23.04.2012 de BNP Maria Magdalena Terovan, Contract de cesiune nr. 156/5.08.2010, Contractul de cesiune de creanță autentificat cu nr. 3.944/14.12.2012 de BNP Maria Magdalena Terovan
  237TineretuluiJudețul Tulcea, municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 4A350Contract de dare în plată autentificat cu nr. 151/29.03.2013 la BNP Maria Magdalena Terovan (înregistrat la RADEF cu nr. 35/18.03.2015) încheiat pentru stingerea totală a obligației de plată din contractul de cesiune de creanță încheiat între S.C. MEDIA PRO DISTRIBUTION - S.R.L. și S.C. ROMPRO DESIGN - S.R.L., autentificat cu nr. 1.654/7.08.2013 de BNP Maria Magdalena TerovanContract de cesiune de creanță din 5.02.2013 încheiat între S.C. MEDIA PRO DISTRIBUTION - S.R.L. și S.C. ROMPRO DESIGN - S.R.L.; Proces-verbal de conciliere din 12.03.2013 încheiat între RADEF și S.C. ROMPRO DESIGN - S.R.L., autentificat cu nr. 1654/7.08.2013 de BNP Maria Magdalena Terovan
  238FlacăraJudețul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Tineretului nr. 1362transferat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.792/2006Hotărârea Guvernului nr. 1.792/2006
  239ProgresulJudețul Vâlcea, municipiul Drăgășani, str. Gib Mihăescu nr. 31298transferat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.792/2006Hotărârea Guvernului nr. 1.792/2006
  NOTE:
  Imobile dezmembrateObservații
  Cota indiviză de 1/3 din Cinematograful Festival și teren plus anexe sunt restituite în temeiul Legii nr. 10/2001, pe cale judiciară.Cota indiviză de 2/3 din Cinematograful Festival a fost transferată în baza Legii nr. 303/2008; este înscrisă în anexa nr. 2.2., pct. 149
  Cinematograful Jean Negulescu este restituit parțial în temeiul Legii nr. 10/2001, pe cale judiciară.Holul Cinematografului Jean Negulescu este intabulat în cartea funciară ca spațiu aflat în administrarea RADEF; imobilul este înscris în anexa nr. 4
  Teren de 984 mp din Grădina de vară Jean Negulescu este restituit în temeiul Legii nr. 10/2001, pe cale judiciară.Grădina de vară Jean Negulescu se află în administrarea RADEF pentru cota de teren care excedează suprafeței de 984 mp restituite pe cale judiciară; imobilul este înscris în anexa nr. 4
  Cota indiviză de 3/4 din complexul cinematografic Perla, Sinaia, este restituită în temeiul Legii nr. 10/2001, pe cale judiciară.Cota indiviză de 1/4 din complexul cinematografic Perla, Sinaia, a fost vândută în temeiul legilor speciale în domeniul privatizării; este înscrisă în anexa nr. 2.3 pct. 231
  Imobil/teren/Grădina de vară Parc - spațiu (478 mp) a fost preluat de sectorul 1 al UAT București fără protocol de predare-primire în temeiul Legii nr. 303/2008.Imobilul este notificat în temeiul Legii nr. 10/2001.
  Suprafața de 665 mp din Cinematograful Pietricica este înstrăinată prin act de vânzare, conform legilor speciale.Suprafața ce excedează 665 mp din Cinematograful Pietricica se află în administrarea RADEF; imobilul este înscris în anexa nr. 4
  Cota procentuală de 35% din Grădina de vară Central, Brăila, a fost retrocedată în temeiul Legii nr. 10/2001.Cota procentuală de 65% din Grădina de vară Central, Brăila, urmează a fi predată UAT Brăila conform Legii nr. 303/2008; imobilul este înscris în anexa nr. 3

  Anexa nr. 3
  Imobile gestionate de către R.A.D.E.F. „România-Film“ pentru care nu au fost îndeplinite formalitățile
  de predare-primire sau, după caz, nu a fost emisă o hotărâre de consiliu local
  al comunei/orașului/municipiului potrivit dispozițiilor art. II dinLegea nr. 328/2006
  pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
  3.1. Lista sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic, fără carte funciară deschisă, care vor fi predate unităților administrativ-teritoriale
  Nr. crt.DenumireaAdresa
  1.BaladaJudețul Argeș, municipiul Câmpulung, cartier Visoi III
  2.ForumJudețul Bacău, municipiul Bacău, str. Mărășești nr. 4
  3.OituzJudețul Bacău, municipiul Onești, bd. Oituz nr. 25
  4.CulturalJudețul Botoșani, municipiul Dorohoi, str. D-tru Furtună nr. 3
  5.UnireaJudețul Brăila, municipiul Brăila, str. Aleea Cinematografului nr. 5
  6.Cota indiviză de 65% din Grădina de vară CentralJudețul Brăila, municipiul Brăila, calea Galați nr. 5
  7.MăguraJudețul Brașov, municipiul Codlea, Str. Lungă nr. 131
  8.Grădina de vară NeonJudețul Constanța, localitatea Eforie Nord
  9.Studio (Popular)Județul Constanța, municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 46
  10.MinerulJudețul Gorj, municipiul Motru, Str. Trandafirilor nr. 16
  11.ModernJudețul Hunedoara, municipiul Hunedoara, Str. Arenei nr. 3
  12.PatriaJudețul Hunedoara, municipiul Orăștie, str. N. Bălcescu nr. 5
  13.Grădina de vară AmfiteatruJudețul Ialomița, municipiul Slobozia, str. M. Basarab nr. 132
  14.DunăreaJudețul Olt, orașul Corabia, str. Carpați nr. 112
  15.Premiera (fost Patria)Județul Prahova, municipiul Ploiești, Piața Victoriei nr. 4
  16.TineretuluiJudețul Prahova, municipiul Ploiești, str. Ștefan cel Mare nr. 8
  17.CentralJudețul Prahova, municipiul Câmpina, bd. Carol nr. 69
  18.MăguraJudețul Sălaj, orașul Șimleu Silvaniei, piața Iuliu Maniu nr. 2 (fostă Republicii)
  19.CoziaJudețul Vâlcea, localitatea Căciulata, str. Calea lui Traian nr. 782
  20.OltulJudețul Vâlcea, orașul Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 698
  21.OltețulJudețul Vâlcea, orașul Bălcești
  3.2. Lista sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic, cu carte funciară deschisă, care vor fi predate unităților administrativ-teritoriale
  Nr. crt.DenumireaAdresa
  1.CentralJudețul Brăila, municipiul Brăila, calea Galați nr. 10
  2.TineretuluiJudețul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, str. Gh. Șincai nr. 22
  3.DaciaJudețul Arad, comuna Pecica, str. Bella Breiner nr. 16
  4.FoxJudețul Cluj, municipiul Turda, Str. Castanilor nr. 1
  5.Tineretului - complex cinematografic cu 2 săliJudețul Cluj, municipiul Turda, Str. Tineretului nr. 1
  6.Grădina de vară AlbatrosJudețul Constanța, localitatea Mamaia, bd. Mamaia nr. 1
  7.Dacia - complex cinematografic cu 3 săliJudețul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, bd. Decebal nr. 3-5

  Anexa nr. 4
  Imobile a căror preluare se realizează prin achitarea contravalorii de către unitatea administrativ-teritorială
  Nr. crt.Denumirea^1)2)3)Adresa
  1DaciaJudețul Alba, municipiul Alba Iulia, Bd. Victoriei nr. 25
  2MuncitorulJudețul Alba, orașul Zlatna, str. Avram Iancu nr. 6
  3FlacăraJudețul Bistrița-Năsăud, orașul Năsăud, Piața Unirii nr. 2 (fostă Str. Grănicerului nr. 24)
  4FlamuraMunicipiul București, sectorul 4, Șos. Giurgiului nr. 119
  5TineretuluiJudețul Buzău, municipiul Buzău, str. N. Bălcescu nr. 36
  6Grădina de vară TineretuluiJudețul Buzău, municipiul Buzău, str. N. Bălcescu nr. 36
  7OrizontJudețul Călărași, municipiul Călărași, Str. Prelungirii București nr. 20 (fost nr. 2)
  8Florin Piersic (fost Republica)Județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, piața Mihai Viteazul nr. 11-13
  9FlacăraMunicipiul Drobeta-Turnu Severin, Bd. Revoluției 16-22 Decembrie 1989 nr. 22
  10Modern - complex cinematografic cu 2 săli + grădinăMunicipiul Ploiești, Șos. Vestului (fosta Str. Inelului) nr. 3
  11ArtaJudețul Sibiu, municipiul Sibiu, piața Aurel Vlaicu nr. 1
  12PopularJudețul Sibiu, orașul Cisnădie, Str. Cetății nr. 15
  13LuceafărulJudețul Timiș, comuna Teramia Mare
  14HeracleeaJudețul Tulcea, orașul Babadag, str. Mihai Viteazul nr. 82
  15CentralJudețul Olt, municipiul Caracal, Str. Victoriei nr. 8
  16Grădina de vară ProgresulJudețul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, str. N. Bălcescu nr. 2 bis
  17Sebastian Papaiani (fost Modern)Județul Argeș, municipiul Pitești, Str. Victoriei nr. 20
  18MuscelulJudețul Argeș, municipiul Câmpulung, str. D. I. Berechet nr. 1
  19Grădina de vară MuscelulJudețul Argeș, municipiul Câmpulung, str. D. I. Berechet nr. 1
  20CentralJudețul Bacău, municipiul Bacău, str. N. Bălcescu nr. 12
  21BulevardJudețul Brăila, municipiul Brăila, Bd. Independenței nr. 57
  22Europa (Miorița)Municipiul București, sectorul 2, Calea Moșilor nr. 127
  23CosmosMunicipiul București, sectorul 2, șos. Pantelimon nr. 357A
  24ProgresulJudețul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, Str. Victoriei nr. 36
  25MonteoruJudețul Buzău, comuna Merei, satul Monteoru
  26Grădina de vară MonteoruJudețul Buzău, comuna Merei, satul Monteoru
  27DanubiusJudețul Caraș-Severin, localitatea Moldova Nouă, str. Coșbuc F.N.
  28BulevardJudețul Constanța, municipiul Constanța, bd. Mamaia nr. 169A
  29Grădina de vară Eforie SudJudețul Constanța, localitatea Eforie Sud, str. T. Vladimirescu nr. 2
  30GloriaJudețul Dâmbovița, orașul Găești, Str. 13 Decembrie 1918 nr. 6
  31PatriaJudețul Dolj, municipiul Craiova, str. A. I. Cuza nr. 15
  32Sergiu Nicolaescu (fost Victoria)Județul Gorj, municipiul Târgu Jiu, Str. Siretului nr. 8A
  33PatriaJudețul Hunedoara, municipiul Deva, Bd. 1 Decembrie nr. 5
  34ParângulJudețul Hunedoara, municipiul Petroșani, Aleea Poporului nr. 1
  35LibertățiiJudețul Ilfov, orașul Buftea, șos. București-Târgoviște nr. 123
  36Mon Amour (fost Dacia)Județul Neamț, municipiul Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 14
  37FavoritJudețul Prahova, orașul Mizil, str. M. Bravu nr. 108
  38BârladulJudețul Vaslui, municipiul Bârlad, Str. Republicii nr. 83
  39CapitolMunicipiul București, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 36
  40Grădina de vară CapitolMunicipiul București, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 36
  41MuncaJudețul Dâmbovița, orașul Moreni, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 8 (fosta str. Lct. Pantea Ion nr. 8)
  42Grădina de vară Gloria-TitanMunicipiul București, sectorul 3, aleea Stănilă nr. 2
  43DobrogeaJudețul Constanța, municipiul Medgidia, Str. Republicii nr. 14
  44Grădina de vară JupiterJudețul Constanța, municipiul Mangalia, stațiunea Jupiter
  45VictoriaJudețul Satu Mare, municipiul Satu Mare, piața Păcii nr. 1
  Hol Jean Negulescu^4)Județul Dolj, municipiul Craiova, str. A. I. Cuza nr. 3
  46Drumul SăriiMunicipiul București, sectorul 6, Drumul Sării nr. 8
  47LuceafărulMunicipiul București, sectorul 3, bd. I. C. Brătianu nr. 6
  48LuceafărulJudețul Botoșani, municipiul Botoșani, str. Dobrogeanu Gherea nr. 3
  Teren din Grădina de vară Jean Negulescu^5)Județul Dolj, municipiul Craiova, str. M. Kogălniceanu nr. 2-4
  49IndependențaJudețul Dolj, orașul Filiași, Str. Stadionului nr. 2 (fostă bd. Racoteanu nr. 160, fostă Stadion nr. 2)
  50MiorițaJudețul Vâlcea, orașul Horezu, str. T. Vladimirescu nr. 67
  Spațiu din cinematograful Pietricica^6)Județul Neamț, municipiul Piatra-Neamț, piața M. Kogălniceanu nr. 4
  51FlacăraJudețul Hunedoara, municipiul Hunedoara, bd. Dacia nr. 5
  52PatriaJudețul Alba, orașul Cugir, str. Al. Sahia nr. 24
  53DunăreaJudețul Mehedinți, municipiul Orșova, Centrul civic nr. 52
  54LuminaJudețul Olt, municipiul Slatina, str. Dinu Lipatti nr. 30
  55ConcordiaJudețul Prahova, orașul Azuga, Str. Postăvăriei nr. 1
  56LuminaJudețul Dolj, municipiul Craiova, str. Drumul Jiului nr. 2
  ^1) Imobilele de la punctele 1-16 se află în proprietatea tabulară a RADEF „România-Film“.^2) Imobilele de la punctele 17-38 se află în domeniul public sau privat al statului, fără carte funciară.^3) Imobilele de la punctele 39-56 se află în domeniul public sau privat al statului, cu drept de administrare intabulat.^4) Se regăsește și în anexa nr. 1 nr. crt. 12 și în anexa nr. 2.2 nr. crt. 182.^5) Rămas în administrarea RADEF după retrocedarea activului „Grădina de vară Jean Negulescu“ (anexa nr. 2.2 nr. crt. 183).^6) Rămas în administrarea RADEF după vânzarea activului „Cinematograful Pietricica“ (anexa nr. 2.3 nr. crt. 230).