REGULAMENT din 6 aprilie 2006 privind atribuirea locuințelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiției
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 17 aprilie 2006  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 927/C din 6 aprilie 2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 342 din 17 aprilie 2006.
  Notă
  Prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 s-a dispus reorganizarea unor ministere, astfel:
  Art. 12
  Se înființează Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești prin reorganizarea Ministerului Justiției.
  Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.
  Potrivit pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 2.465/C din 16 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012, în tot cuprinsul actului normativ, sintagma "Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Justiției".
  Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Locuințele de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiției se închiriază judecătorilor de la curțile de apel, tribunale, tribunale specializate și judecătorii, personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din Ministerul Justiției și unităților subordonate, personalului auxiliar de specialitate și personalului conex din cadrul instanțelor judecătorești, personalului din sistemul de probațiune, funcționarilor publici, funcționarilor publici cu statut special și personalului contractual din cadrul Ministerului Justiției, precum și procurorilor detașați în Ministerul Justiției sau în unități subordonate acestuia care nu au fond locativ propriu de locuințe, pe durata detașării. (la 27-07-2012, Art. 1 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 2.465/C din 16 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești" cu sintagma "Ministerul Justiției". )  +  Articolul 2Închirierea locuințelor de serviciu pentru persoanele prevăzute la art. 1 se face în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007 , cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune, ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii locuinței nr. 114/1996 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se completează cu dispozițiile Codului civil privind contractul de locațiune, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 , cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001 , cu modificările ulterioare, precum și ale prezentului regulament. (la 18-12-2009, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 3.387/C din 16 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 18 decembrie 2009. )  +  Articolul 3(1) Prezentul regulament se aplică în vederea atribuirii locuințelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiției.(2) Prin fond locativ al Ministerului Justiției, în accepțiunea prezentului regulament, se înțelege:– locuințele aflate atât în proprietatea, cât și în administrarea Ministerului Justiției ori, după caz, aflate numai în administrarea Ministerului Justiției;– locuințele aflate în proprietatea Ministerului Justiției și în administrarea instanțelor. (la 27-07-2012, Art. 3 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 2.465/C din 16 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești" cu sintagma "Ministerul Justiției". )  +  Capitolul II Locuința de serviciu  +  Articolul 4Beneficiază de locuință de serviciu, până la dobândirea unei locuințe proprietate personală, în localitatea în care își desfășoară activitatea, categoriile de persoane prevăzute la art. 1 care nu au înstrăinat și nu dețin o locuință proprietate personală în localitatea în care își desfășoară activitatea.  +  Articolul 5(1) Nu beneficiază de locuință de serviciu persoanele prevăzute la art. 1 care ar avea dreptul la locuință de serviciu în condițiile prezentului regulament, dacă ei, soții sau soțiile lor dețin în proprietate o locuință în localitatea în care își desfășoară activitatea ori au înstrăinat în timpul căsătoriei o astfel de locuință.(2) Nu beneficiază de locuință de serviciu persoanele prevăzute la art. 1 care ar avea dreptul la locuință de serviciu în condițiile prezentului regulament, ai căror copii aflați în întreținerea lor au înstrăinat o locuință proprietate personală după data numirii în funcție a solicitantului sau dețin în proprietate o locuință ori li s-a atribuit locuință de către autoritățile administrației publice locale în localitatea în care categoriile de persoane respective își desfășoară activitatea.(3) Nu beneficiază de locuință de serviciu persoanele prevăzute la art. 1 care ar avea dreptul la locuință de serviciu în condițiile prezentului regulament, care dețin personal sau soțul/soția acestora o locuință din fondul locativ de stat ori o locuință de serviciu în localitatea în care își desfășoară activitatea.(4) În cazul în care titularul contractului de închiriere nu mai poate beneficia de locuință de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiției, contractul poate fi încheiat, la cerere, cu soțul/soția care îndeplinește condițiile prezentului regulament. (la 27-07-2012, Art. 5 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 2.465/C din 16 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești" cu sintagma "Ministerul Justiției". )  +  Articolul 6La atribuirea locuințelor de serviciu se va ține seama de următoarele criterii (c):c1 - funcția deținută în sistem;c2 - numărul de copii aflați în întreținere (minori, respectiv majori aflați în continuarea studiilor, în vârstă de până la 25 de ani);c3 - soțul/soția deține o funcție dintre cele prevăzute la art. 1;c4 - starea de sănătate a solicitantului și a membrilor de familie ai acestuia (soț/soție, copii aflați în întreținere);c5 - situația familială a solicitantului;c6 - vechimea cererii privind atribuirea unei locuințe de serviciu. (la 20-04-2021, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.291/C din 8 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 20 aprilie 2021 )  +  Articolul 7Punctajul cuvenit în cadrul fiecărui criteriu este următorul (p):p_c1 - funcția deținută în sistem:§ judecători și procurori - 10 puncte;§ personal de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor și procurorilor, personal auxiliar de specialitate și personal conex din cadrul instanțelor judecătorești, funcționari publici cu statut special - 8 puncte;§ personalul din serviciile de probațiune - 6 puncte;§ funcționari publici - 1 punct;§ personal contractual - 1 punct;p_c2 - numărul de copii aflați în întreținere (minori, respectiv majori aflați în continuarea studiilor, în vârstă de până la 25 de ani):§ un copil - 2 puncte;§ 2 copii - 4 puncte;§ 3 copii - 6 puncte;§ 4 copii - 8 puncte;§ 5 sau mai mulți copii - 10 puncte;p_c3 - soțul/soția deține o funcție dintre cele prevăzute la art. 1:§ da - 10 puncte;§ nu - 0 puncte; (la 20-04-2021, Prevederea referitoare la punctajul cuvenit criteriului p_c3 din Articolul 7, Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.291/C din 8 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 20 aprilie 2021 ) p_c4 - starea de sănătate a solicitantului sau a membrilor de familie ai acestuia (soț/soție, copii aflați în întreținere):§ invaliditate gradul I - 10 puncte;§ invaliditate gradul II - 8 puncte;§ boli incurabile - 6 puncte;§ TBC - 4 puncte;§ boli cardiovasculare - 2 puncte;p_c5 - situația familială a solicitantului:§ familie monoparentală - 10 puncte;§ căsătorit - 8 puncte;§ necăsătorit - 5 puncte;p_c6 - vechimea cererii privind atribuirea unei locuințe de serviciu:§ 3 puncte pentru fiecare an întreg. (la 02-12-2019, Articolul 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDINUL nr. 4.887/C din 22 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 02 decembrie 2019 )  +  Articolul 8Ponderea criteriilor sus-menționate în calculul final al punctajului este următoarea (P):P_c1 - funcția deținută în sistem - 6;P_c2 - numărul de copii aflați în întreținere (minori, respectiv majori aflați în continuarea studiilor, dar nu cu vârstă mai mare de 25 de ani) - 5;P_c3 - soțul/soția deține o funcție dintre cele prevăzute la art. 1 - 4;P_c4 - starea de sănătate a solicitantului și a membrilor de familie ai acestuia (soț/soție, copii aflați în întreținere) - 3;P_c5 - situația familială a solicitantului - 2;P_c6 - vechimea cererii privind atribuirea unei locuințe de serviciu - 1. (la 20-04-2021, Articolul 8 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.291/C din 8 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 20 aprilie 2021 )  +  Articolul 9Modul de calcul al punctajului final:Numărul de puncte obținute de solicitant în cadrul fiecărui criteriu se înmulțește cu ponderea criteriului respectiv, iar rezultatele astfel obținute se însumează după următoarea formulă:Σ P_ci x p_ci = P_c1 x p_c1 + P_c2 x p_c2 + ...... P_c6 x p_c6,unde i - de la 1 la 6. (la 20-04-2021, Articolul 9 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.291/C din 8 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 20 aprilie 2021 )  +  Articolul 9^1(1) Atribuirea locuințelor de serviciu disponibile se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.(2) În caz de egalitate, se vor avea în vedere punctajele realizate de fiecare solicitant per criteriu, în ordinea descrescătoare a ponderii criteriilor. Dacă nici în aceste condiții departajarea nu poate fi realizată, seva avea în vedere vechimea mai mare în funcțiile enumerate la art. 1. (la 27-07-2012, Alin. (2) al art. 9^1 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 2.465/C din 16 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012. ) (la 18-12-2009, Art. 9^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 3.387/C din 16 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 18 decembrie 2009. )  +  Articolul 10(1) În scopul atribuirii locuințelor de serviciu, ministrul justiției va desemna, prin ordin, o comisie în cadrul Ministerului Justiției.(2) Fiecare membru al comisiei va acorda un punctaj, pentru fiecare cerere analizată; în caz de diferențe între punctajele acordate de fiecare membru, decide comisia cu majoritatea voturilor celor prezenți. Comisia se consideră legal constituită în prezența a cel puțin jumătate plus unu din membrii săi.(3) Lucrările comisiei vor fi consemnate în procese-verbale care trebuie să cuprindă motivele de admitere sau de respingere a cererilor privind atribuirea unei locuințe de serviciu.(4) Hotărârile comisiei pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificările și completările ulterioare. (la 27-07-2012, Art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 2.465/C din 16 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești" cu sintagma "Ministerul Justiției". )  +  Articolul 10^1(1) Ministrul justiției poate atribui prin ordin locuințe de serviciu, prin derogare de la prevederile art. 9^1 și 10, în situații excepționale, justificate prin necesitatea desfășurării unor proiecte urgente și imprevizibile. Atribuirea locuinței de serviciu se poate face pe o perioadă de cel mult 12 luni. (2) Prin derogare de la prevederile art. 9^1 și 10, ministrul justiției poate atribui prin ordin locuințe de serviciu în situații excepționale, justificate prin situația medicală sau materială deosebită în care se află solicitantul. Atribuirea locuinței de serviciu se poate face pe o perioadă de cel mult 12 luni și poate fi prelungită, în aceleași condiții. (la 19-04-2023, Articolul 10^1 din Capitolul II a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 503/C din 29 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 19 aprilie 2023 )  +  Articolul 11(1) Solicitările privind atribuirea unei locuințe de serviciu sunt luate în evidența comisiei pe baza unei cereri-tip, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.(2) Cererile privind atribuirea unei locuințe de serviciu vor fi depuse la cabinetul secretarului general al Ministerului Justiției și vor fi însoțite de următoarele înscrisuri:a) declarație autentică pe propria răspundere a solicitantului că nici el și nici copiii aflați în întreținere nu au înstrăinat după numirea sa în funcție, nu dețin în proprietate și nu li s-a atribuit de către autoritățile administrației publice locale o locuință în localitatea în care își desfășoară activitatea solicitantul și, după caz, aceeași declarație a soțului/soției;b) declarație autentică pe propria răspundere a soțului/soției că nu deține locuință de serviciu în localitatea în care își desfășoară activitatea solicitantul;c) actul de identitate (buletin/carte de identitate) al solicitantului și, după caz, al soțului/soției, în fotocopie;d) adeverință de la locul de muncă al soțului/soției, în original;e) certificatul de naștere al copilului, în fotocopie;f) certificatul de căsătorie al solicitantului, în fotocopie, sau hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz;g) adeverință de la unitatea de învățământ frecventată de copilul major, în original, dacă este cazul;h) înscrisuri cu caracter medical, în fotocopie, inclusiv o adeverință din partea medicului din care să rezulte categoria în care se încadrează afecțiunea, dacă este cazul.(3) Comisia poate solicita orice alte înscrisuri necesare pentru determinarea punctajului solicitantului sau, după caz, în procedura de departajare. (la 27-07-2012, Art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 2.465/C din 16 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012. )  +  Articolul 11^1(1) Refuzul nejustificat al unei locuințe de serviciu aflate în stare corespunzătoare de folosință și care respectă cerințele minimale de suprafață prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conduce la respingerea cererii. Acest fapt nu împiedică formularea unei noi cereri de către solicitant în vederea atribuirii unei locuințe de serviciu, conform prezentului regulament.(2) Se asimilează refuzului nejustificat netransmiterea de către solicitant a unui răspuns în termen de 5 zile de la comunicarea ofertei, precum și retragerea cererii de atribuire a unei locuințe într-un termen mai scurt de 30 de zile de la înregistrarea ei.(3) Comisia pentru atribuirea locuințelor de serviciu va comunica Direcției financiar-contabile din Ministerul Justiției refuzul nejustificat al solicitantului de a accepta o locuință de serviciu aflată în stare corespunzătoare de folosință și care respectă cerințele minimale de suprafață prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 02-12-2019, Articolul 11^1 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDINUL nr. 4.887/C din 22 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 02 decembrie 2019 )  +  Articolul 12Se va urmări ca, în măsura posibilităților, la atribuirea locuințelor de serviciu, numărul de camere al locuinței să fie în concordanță cu numărul membrilor de familie, prin familie înțelegându-se soțul/soția și copiii aflați în întreținere.  +  Articolul 12^1(1) Persoanele care beneficiază de locuință de serviciu în temeiul prezentului regulament pot solicita schimbul de locuințe de serviciu. Schimbul de locuințe de serviciu se poate face numai la solicitarea titularilor contractelor de închiriere sau, după caz, cu acordul acestora.(2) Cererile privind schimbul de locuințe se soluționează cu respectarea condițiilor prevăzute de prezentul regulament.(3) Persoanele cărora li s-a atribuit o locuință de serviciu în condițiile prezentului regulament pot solicita schimbarea acesteia și atribuirea unei alte locuințe disponibile din fondul locativ al Ministerului Justiției care să corespundă cerințelor minimale de suprafață locativă astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 114/1996 , republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererea privind schimbul unei locuințe de serviciu, formulată în condițiile prezentului articol, urmează procedura de soluționareprevăzută de prezentul regulament, fiind similară unei cereri de atribuire a unei locuințe de serviciu. (la 27-07-2012, Art. 12^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 2.465/C din 16 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012. )  +  Articolul 13Chiriile pentru locuințele de serviciu se stabilesc în baza criteriilor prevăzute la art. 26 și următoarele din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001.  +  Articolul 14(1) Contractul de închiriere va avea următoarele anexe:– procesul-verbal de predare-primire a locuinței;– fișa suprafeței locative închiriate;– fișa de calcul pentru stabilirea chiriei lunare.(2) Contractul de închiriere, precum și cele 3 anexe vor fi semnate de ordonatorul principal de credite.  +  Articolul 15(1) Contractul de închiriere cu privire la locuința de serviciu încetează la data încetării contractului de muncă, fără posibilitate de prelungire.(2) Prin excepție de la regula instituită la alin. (1), în cazul în care raportul de muncă încetează ca urmare a pensionării pentru limită de vârstă, titularul contractului de închiriere și, după caz, soțul sau soția acestuia își păstrează drepturile locative pe tot parcursul vieții. De acest drept beneficiază numai persoanele pentru care legea îl prevede expres. (la 18-12-2009, Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 3.387/C din 16 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 18 decembrie 2009. )  +  Articolul 16Atribuirea locuințelor de serviciu, încheierea contractelor de închiriere și administrarea acestor locuințe pot fi delegate instanțelor de către ministrul justiției și libertăților cetățenești, la propunerea comisiei, dispozițiile prezentului ordin cu privire la condițiile și procedura de atribuire aplicându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 17Cererile de atribuire a unei locuințe de serviciu împreună cu documentele anexate rămân în arhiva comisiei și vor fi avute în vedere cu ocazia atribuirii de noi locuințe de serviciu.  +  Capitolul III Evidența încasării și utilizării veniturilor din chirii  +  Articolul 18Sumele încasate în numerar din chiriile plătite de persoanele care beneficiază de locuință de serviciu se vor vira la bugetul de stat, prin ordin de plată, în termen de 3 zile de la încasare, iar pentru sumele achitate direct prin virament la bugetul de stat în contul Ministerului Justiției, deschis la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, se vor transmite copii de pe ordinul de plată și de pe extrasul de cont la Direcția financiar-contabilitate din cadrul Ministerului Justiției. (la 27-07-2012, Art. 18 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 2.465/C din 16 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești" cu sintagma "Ministerul Justiției". )  +  Articolul 19Neplata în termen a chiriei atrage penalitățile prevăzute de lege, cuantumul acestora putând depăși cuantumul chiriei restante.  +  Articolul 20În conformitate cu art. 249 din Hotărârea Guvernului nr. 84/2005 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, locatarii care dețin locuință de serviciu, conform contractelor de locațiune încheiate, vor plăti anual impozitul aferent imobilului aflat în folosință.  +  Articolul 21Ministerul Justiției asigură plata tuturor cheltuielilor pentru apartamentele libere, neatribuite. (la 27-07-2012, Art. 21 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 2.465/C din 16 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești" cu sintagma "Ministerul Justiției". )  +  Anexăla regulament
  - model -
  CERERE
  de atribuire a locuințelor de serviciu
  din fondul locativ al Ministerului Justiției
  (la 27-07-2012, Anexa la regulament a fost introdusă de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 2.465/C din 16 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012. )